Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Mayıs 2001

SALI

Sayı : 24416

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4672 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararı

2001/2376 Rekabet Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalara İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

— Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Çanakkale İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

— Çorum İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2001/1)

— Sakarya Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararı


  

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

     Kanun No. 4672

Kabul Tarihi : 12.5.2001

MADDE 1. — 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 2 nci maddesinde yer alan "Ödenmiş sermaye" tanımından "üç aylık hesap özetlerindeki", "Yedek akçeler" tanımından da "ve üç aylık hesap özetlerinde görülen" ibareleri çıkarılmış, "Özkaynak" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki "Konsolide özkaynak" tanımı eklenmiştir.

Özkaynak; Esas, unsur ve oranları, uluslararası standartlar da dikkate alınmak suretiyle Kurulca belirlenmek üzere, anasermaye ve katkı sermaye toplamı ile bu toplamdan sermayeden indirilecek değerlerin düşülmesi sonucu bulunacak tutarı,

Konsolide özkaynak; Konsolide esasa göre uygulanacak kredi sınırları ile standart oranların hesaplanmasında dikkate alınmak üzere, Kurulca belirlenen kaynaklar toplamını,

MADDE 2. — 4389 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının personeli iken Kurumda görev alanlar istekleri halinde geldikleri kurumlarda durumlarına uygun bir göreve atanırlar. Bu takdirde, Kurumda geçirdikleri süreler tâbi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hükümler, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır.

MADDE 3. — 4389 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin (bd) alt bendine "beş yıldan fazla hapis" ibaresinden sonra gelmek üzere "cezasıyla cezalandırılmamış olması veya bu Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine muhalefet" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4. — 4389 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, (c) bendi mülga (d) bendinin yerine (d) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

b) Sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına veya bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır.

c) Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden ortaklar ile Kurulun iznini almadan pay edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları Fon tarafından kullanılır. Bu hüküm, münhasıran, hakkında 14 üncü maddenin (1) ve (2) numaralı fıkrası hükümleri uygulanan bir bankada pay sahibi olmaları nedeniyle kurucularda aranan nitelikleri kaybeden ortaklar hakkında uygulanmaz.

e) Bankaların yönetim ve denetiminin doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir sermaye grubuna geçmesine yol açan hisse devir ve edinim izinlerinde, banka ödenmiş sermayesinin, izin tarihinden itibaren bir yıl içinde 7 nci maddenin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde belirtilen tutara yükseltilmesi şarttır.

MADDE 5. — 4389 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin ilk cümlesi ile (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bankaların yönetim kurulu üyeleri ile yurtdışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubelerinin müdürler kurulu başkan ve üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmekle yükümlüdürler.

5. a) Bu Kanun hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya bir defadan fazla ağır para cezası ile cezalandırılan kimseler, durumları bu Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının, (be) alt bendi hükmü hariç olmak üzere (b) bendine uymayanlar hiç bir bankada yönetim kurulu başkanı, üyesi, denetçi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya birinci derecede imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar bu gibi kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Bu bent hükmü, haklarında 14 üncü maddenin (1) ve (2) numaralı fıkrası hükümleri uygulanan bir bankada pay sahibi olmaları nedeniyle durumları 7 nci maddenin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine uymayan kişiler hakkında uygulanmaz.

b) Yapılan denetlemeler sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının, haklarında kanunî kovuşturma istenmesini müteakip Kurulun talebi üzerine geçici olarak imza yetkilerinin kaldırılması zorunludur. Bu kimseler Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiç bir bankada çalıştırılamazlar.

MADDE 6. — 4389 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mülga (4) numaralı fıkrası ile (6) numaralı fıkrasının mülga (g) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve (12) numaralı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Bir bankanın vereceği nakdi krediler ile teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayrinakdî krediler, satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette vereceği ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdi krediler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler ve ortaklık payları izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.

3. Bu Kanun uygulamasında dolaylı pay sahipliği, dolaylı kredi ve dolaylı iştirak tanımları ile kredi sınırlarının hesabında gayrinakdî kredilerin dikkate alınma oranları, ortaklık payları ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelerin kredi sınırlarının hesabında dikkate alınma oran, esas ve usulleri Kurulca belirlenir.

4. Bu maddedeki sınırlar, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde konsolide esasa göre de hesaplanır ve uygulanır.

g) Özkaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınan işlemler.

Bankaların, bu fıkra uyarınca ayırdıkları özel karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.

MADDE 7. — 4389 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent (a) bendi olarak eklenmiş ve mevcut (a), (b), (c) ve (d) bentleri (b), (c), (d) ve (e) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.

a) 11 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankalar, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren malî kurumlar dışındaki bir ortaklığa, kendi özkaynaklarının en fazla yüzde onbeşi oranında iştirak edebilirler. Bu iştiraklerin toplam tutarı banka özkaynaklarının yüzde altmışını aşamaz. İştirak olunan ortaklığın sermayesinin yüzde onundan az olan iştirak tutarları ve bedelsiz edinilen iştirak payları ile iştirak paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları bu sınırların hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 8. — 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin; (5) numaralı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, (6) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "vadeleri uzatılmak kaydıyla borçlarını garanti etmeye" ibaresi, "banka kayıtlarına göre gerçek bir muameleye dayandığı tespit edilen doğmuş veya doğacak borçlarını garanti etmeye" şeklinde değiştirilmiş ve (7) numaralı fıkrasına ikinci bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

c) Bu Kanun hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri Fona intikal eden bankaların, tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas idarelerinin ve Fonun, alacaklarını dava veya takip yoluyla tahsil etme cihetine gitmeleri halinde, 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü, 29 uncu maddeleri ve 2548 sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Bu bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas idarelerinin ve Fonun, mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması ve her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bu alacaklara ilişkin davalarda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri muhakeme usulü hükümleri uygulanır.

d) Bankalar ile Fon ve bankaların iflas idareleri tarafından açılacak hukuk davalarına asliye ticaret mahkemesi tarafından bakılır. O yerde, birden fazla asliye ticaret mahkemesi bulunması halinde, bu davalar (1) numaralı asliye ticaret mahkemesinde görülür.

Bankalar ile Fon ve bankaların iflas idareleri tarafından muamele merkezi veya ikâmetgahı İstanbul İli sınırları içinde olan kişiler aleyhine açılacak hukuk davaları ile borçlular hakkında açılacak iflas davalarına İstanbul (1) numaralı Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bakılır. İflas davası açılması halinde, bu mahkeme, hakkında iflası istenen borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine borçlu aleyhine iflas davası açıldığını bildirir.

Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın hisselerinin üçüncü kişilere devir veya intikali halinde banka tarafından, bankanın eski ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takiplere Fon tarafından kanunî halef sıfatıyla kaldığı yerden devam olunur. Bu dava ve takipler sonucunda hükmolunacak tutarlar Fona ait olur.

MADDE 9. — 4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının son paragrafında yer alan "uzun vadeli" ibaresi çıkarılmış, fıkranın sonuna "Hazine Müsteşarlığınca Fona ikrazen ihraç edilmiş bulunan Devlet iç borçlanma senetlerinden doğan borçlar Bakanlar Kurulu kararı ile tasfiye edilebilir." cümlesi eklenmiş, maddenin (3) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (7), (8) ve (9) numaralı fıkralar eklenmiştir.

3. Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 14 üncü maddenin (6) numaralı fıkrasının (b) bendi ile verilen yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile (7) numaralı fıkranın (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Fon, devraldığı alacağın takibine, alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden başlar. Bu alacaklar, Fon tarafından devralındığı tarihten itibaren amme alacağı niteliğini kazanır ve birikmiş alacak tutarına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır. Ancak Fon, her türlü alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden sarfınazar ederek devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline de karar verebilir. Yukarıda sözü edilen sarfınazar, haktan feragati tazammun etmez. Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibine karar verdiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde de anılan Kanun hükümlerini uygulayabilir. Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığı, tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanır. Bu yetkilerin kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Fon Yönetmeliğinde gösterilir. Fona borçlu olanların iflası halinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas bürosu Fon temsilcisinin katılımıyla teşekkül eder. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesindeki iflas idaresinin, Fonun talep etmesi halinde üyelerinden biri veya ikisi, Fonun göstereceği iki kat aday arasından icra tetkik mercii tarafından seçilir. Fon, bir üye seçtirmişse icra tetkik mercii diğer bir üyeyi alacak tutarı itibariyle çoğunlukta olanların göstereceği iki aday arasından, bir üyeyi de alacaklı sayısı itibariyle çoğunlukta olanların göstereceği adaylar arasından seçer. Fon iki üye seçtirmişse, diğer bir üye icra tetkik mercii tarafından alacaklı sayısı itibariyle çoğunlukta olanların göstereceği iki aday arasından seçilir. Fon, devraldığı alacakla ilgili olarak iskonto da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmaya, sulh olmaya, alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın devralmaya yetkilidir. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümleri, Fonun talebi üzerine Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanunî temsilcileri hakkında da uygulanır. Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tâbi değildir.

4. Fon, Kurulca hazırlanacak Fon Yönetmeliği dahilinde Kurum tarafından idare ve temsil olunur. Fonun karar organı, Kurul Başkanı, İkinci Başkan ve Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ile Kurulca belirlenecek Fon Başkan Yardımcısı ve Kurum Başkan Yardımcısından oluşan Fon Yönetim Kuruludur.

Fon mevcudunun kullanılış usul ve esasları ile bu Kanunla Fona verilen yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Fon Yönetmeliğinde gösterilir.

7. a) Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde, hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin, bu bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran tüzel kişi ortaklarının, gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini devralmaya veya yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, hisselerinin imtiyazlı olup olmadığına bakılmaksızın, görevden alarak veya üye sayısını artırarak bu kurullara üye atamaya yetkilidir. Bu hüküm, bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakların, banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıkları veya bankayı bu suretle zarara uğrattıklarının tespiti halinde uygulanır.

b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacak Fon alacağı sayılır. Bu alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Fon, bu para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonlarının Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları da dikkate alarak tespit edeceği değeri üzerinden, alacağına ve/veya bu bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralmaya yetkilidir. Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır.

(a) ve (b) bentlerindeki yetki, banka hisselerinin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere satış, devir veya intikalinden sonra da kullanılabilir.

Fon tarafından bu fıkra hükümlerine istinaden tesis edilen işlemlere karşı idari yargı mercilerinde açılan davalarda mahkemelerce yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için teminat aranmaz.

Fon tarafından bu madde hükümlerine istinaden yapılacak işlemlerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulur. Bu fıkra ile Fona tanınan yetkiler Fon tarafından başkaca bir işleme gerek olmaksızın Fonun karar alması ile tekemmül eder. Yapılan işlemlerden tescile tabi olanlar Fonun talebi üzerine tescil ve gerektiğinde ilân olunur.

8. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, bu madde kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Fon tarafından istenecek her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar.

9. a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın alacaklarının Fon tarafından devralınması halinde, bu alacaklarla ilgili olarak, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundan doğanlar dahil, açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında, alacağın devralındığı tarihten itibaren, suçtan zarar gören olarak, Fon müdahil sıfatını kazanır. Bu davalara bağlı şahsî haklar dahi Fona ait olur.

b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın alacaklarının Fon tarafından devralınması halinde, bu alacaklarla ilgili olarak, Fonun taraf olduğu icra takipleri ile icra takiplerinden kaynaklanan her türlü hukuk davalarının kısmen veya tamamen Fon aleyhine neticelenmesi halinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı tazminat ve cezalar Fon hakkında uygulanmaz.

c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın alacaklarının Fon tarafından devralınması halinde, bu alacaklarla ilgili olarak açılmış veya açılacak dava ve icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü süre alacağın temlik edildiği tarihten itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile durur.

d) Bu Kanunun uygulanmasına veya alacağın tahsiline ilişkin olarak Fonun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalelere iştiraklerinde teminat şartı aranmaz.

MADDE 10. — 4389 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bankaların bu Kanun hükümlerine göre birleşme ve devirlerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile devir veya birleşmeye konu bankaların toplam aktiflerinin sektör içindeki paylarının yüzde yirmiyi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz.

MADDE 11. — 4389 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (5) ve (6) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5. Kurul kararlarına karşı açılacak idari davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür.

6. a) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları, 14 üncü maddesinin (5), (6) ve (7) numaralı fıkraları, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddeleri ile 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri dışındaki diğer maddeleri, mevduat toplama yetkisi bulunmayan ancak, özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon toplayan, ekonomik faaliyetleri ekipman veya emtia temini veya kiralanması veya ortak yatırımlar yoluyla finanse eden özel finans kurumları bakımından da uygulanır. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki yasak ve sınırlamalar, özel finans kurumlarının üçüncü kişilere finansman sağlamaya yönelik faaliyetleri bakımından uygulanmaz. Kurum bu Kanun hükümleri çerçevesinde bu kurumlara ilişkin kâr ve zarara katılma hakkı veren hesapların özelliklerini de dikkate alarak her türlü düzenleme yapmaya yetkilidir. Ancak, Kurum bu Kanunun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen durumları tespit ettiği takdirde, özel finans kurumunun faaliyet izni Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınmış kararıyla kaldırılır.

Özel finans kurumları açısından emtia veya gayrimenkullerin finansal kiralanması ya da kâr ve zarara katılma ve benzeri yöntemlerle yapılan her türlü finansman faaliyetleri de bu Kanuna göre kredi olarak addolunur.

Bu Kanunun 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde yer alan ceza hükümleri, özel finans kurumları ve görevlileri ile 22 nci maddenin (3), (6), (7), (8) ve (9) numaralı fıkralarında yazılı suçları özel finans kurumlarına karşı işleyen kişiler için de uygulanır. 22 nci maddenin (1) numaralı fıkrası, bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın özel finans kurumlarına münhasır işlemler ile uğraşan veya özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon toplayan veya ticaret unvanları, her türlü belgeleri, ilan ve reklamları veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda özel finans kurumu adını kullanan, özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon topladıkları, özel finans kurumlarına münhasır işlemler ile uğraştıkları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlilerini de kapsar. 22 nci maddenin (2) numaralı fıkrasının ilk cümlesi, özel cari hesap sahiplerinin tasarruflarını ve açılan hesaba göre kâr ve zarara katılma hesap sahiplerine ödenmesi icap eden tutarları geri almalarını kasıtlı olarak engelleyen özel finans kurumlarının görevli veya ilgili mensupları hakkında da uygulanır.

b) Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde özel finans kurumlarının faaliyetlerine uygun şekilde çalışmalarını ve mesleğin gelişmesini temin etmek, malî kurum olmanın gerektirdiği vakar, disiplin ve birlik içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, özel finans kurumları arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak, ilan ve reklamlarında özel finans kurumlarının uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları itibariyle Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek ve bu Kanun ile kendisine verilen diğer işleri yapmak üzere tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Özel Finans Kurumları Birliği kurulmuştur. Özel finans kurumları, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak zorundadır.

Birlik, özel finans kurumları ile ilgili mevzuatı ve aldığı karar ve önlemlerin uygulanmasını takip eder ve Kurumca alınması istenen tedbirleri alır.

Birliğin organları, çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı Kurulun, Birliğin görüşünü alarak yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak Birlik Statüsünde gösterilir. Özel finans kurumları, Birlik Statüsüne ve Birlik tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak zorundadır. Birliğin giderleri, Birlik Statüsü gereğince tespit olunan oy sayısına göre özel finans kurumlarına dağıtılır. Özel finans kurumları, kendilerine düşen masraf paylarını statüde belirtilen süre içinde yatırmak zorundadırlar. Masraf iştirak payları belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde Birlik tarafından icra yoluyla tahsil olunur. Masraf iştirak paylarının ödenmesine dair kararlar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmî belge niteliğindedir.

Birliğin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye kuruluşları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar, bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme işlemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

Birliğin aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Birlik Yönetim Kurulunca bir milyar liraya kadar para cezası uygulanabilir. Birlik, cezaları ilgiliye tebliğ eder ve tahsil olunan cezalar Güvence Fonuna gelir kaydedilir. Bu fıkrada yer alan maktu para cezası, her yılın Ocak ayından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit edilecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle bulunacak tutar üzerinden uygulanır.

Birlik, özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma hesabı sahibi gerçek kişilerin özel finans kurumlarındaki tasarruflarını güvence altına almak amacıyla, "Güvence Fonu" kurmakla görevli ve yetkilidir.

c) Özel finans kurumlarında gerçek kişiler adına açılan özel cari hesaplarda ve kâr ve zarara katılma hesaplarında toplanan tasarrufların güvence altına alınması amacıyla Birlik bünyesinde oluşturulan Güvence Fonu, Birlik tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak Güvence Fonu Yönetmeliği dahilinde, Birlik tarafından idare olunur. Güvence Fonu mevcudunun kullanılış şekil ve esasları ile özel finans kurumları nezdindeki, güvenceye tabi olacak özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma hesaplarına ait tasarrufların kapsamı, tutarı, güvence priminin tarifesi ile tahsil zamanı, şekli ve diğer hususlar Güvence Fonu Yönetmeliğinde gösterilir. Özel finans kurumları, nezdlerindeki özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma hesaplarına ait tutarları bu kapsam ve şartlar dahilinde sigorta ettirmek zorundadır. Kurum, Güvence Fonu üzerinde her türlü denetimi yapmaya yetkilidir.

Güvence Fonunun kaynakları; güvence primlerinden, 10 uncu maddeye göre zamanaşımına uğrayan, özel finans kurumları nezdindeki hesap, emanet ve alacaklardan, kuruluş izni verilen özel finans kurumlarının kurucularının, 7 nci maddenin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında Güvence Fonuna yatıracakları sisteme giriş payından, 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri çerçevesinde, devralan bakımından verilen hisse devir izinlerinde, özel finans kurumunun sermayesini temsil eden hisseleri devralan ortaklar tarafından, devralınan hisselerin nominal bedelinin veya borsa değeri daha yüksek olduğu takdirde borsa değerinin yüzde biri oranında Güvence Fonuna yatırılacak tutarlardan, bu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla özel finans kurumlarının görevli ve ilgili mensupları ile özel finans kurumlarına karşı işlenen suçlardan dolayı üçüncü kişilere hükmolunacak adli para cezaları ile özel finans kurumlarına uygulanacak idari para cezalarının yüzde ellisinden ve Güvence Fonu mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden oluşur.

Bir özel finans kurumunun sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve yardımcılarının, kredi açmaya yetkili memurlarının, denetçilerinin ve bunların ana, baba, eş ve çocuklarının o özel finans kurumundaki özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma hesaplarında bulunan tasarrufları güvenceye tâbi değildir.

Özel finans kurumlarınca Güvence Fonuna ödenen primler kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider kabul edilir.

d) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre faaliyet izni kaldırılan özel finans kurumunun yönetim ve denetimi, Birlik tarafından atanan ve beş kişiden oluşan Tasfiye Kuruluna intikal eder. Faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren özel finans kurumu hakkındaki ihtiyati tedbir dahil her türlü icra ve iflas takibatı durur. Faaliyet izninin kaldırıldığı tarihten itibaren özel finans kurumunun alacaklıları, alacaklarını temlik edemez veya bu sonucu doğuracak işlemleri yapamazlar. Tasfiye Kurulu özel finans kurumunu genel hükümlere göre tasfiye eder. Özel finans kurumlarının tasfiye işlemlerinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Bir özel finans kurumunun yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları özel finans kurumunu ilzam eden memurlarının kanuna aykırı karar ve işlemleriyle özel finans kurumu hakkında bu Kanunun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkra hükümlerinin uygulanmasına neden olduklarının tespiti halinde, özel finans kurumuna verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsî sorumlulukları yoluna gidilerek, Tasfiye Kurulunun talebi üzerine şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve işlemler özel finans kurumunun yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklara menfaat temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat temin eden ortaklar hakkında da temin ettikleri menfaat üzerinden aynı hüküm uygulanır. Bu halde, bu Kanunun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının (b) bendindeki mal beyannamesine ve muhafaza tedbirlerine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. Mahkemece iflasına karar verilenler hakkındaki takibi, Tasfiye Kurulu yürütür. Bu paragraf hükmüne göre iflası istenenler hakkında mahkemece 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 257 nci ve izleyen maddeleri hükümleri uygulanır.

Bir özel finans kurumunun faaliyet izninin kaldırılması halinde Birlik, özel finans kurumundaki özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma hesaplarındaki tutarların güvenceye tâbi kısmını bu maddenin birinci fıkrasında tanımlandığı şekilde oluşturulan Tasfiye Kurulunun onayıyla doğrudan veya Tasfiye Kurulunca ilan edilecek bir özel finans kurumu aracılığıyla Güvence Fonu mevcudundan öder ve Güvence Fonu hesabına tasfiye işlemlerine öncelikli alacaklı sıfatı ile iştirak eder. Bu şekilde meydana gelen alacak nedeniyle Güvence Fonu hesabına yapılacak ödemeler için tasfiye sonucu beklenmez.

Güvence Fonu mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda, özel finans kurumlarından, ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri güvence primi toplamına kadar, bunun yetersiz kalması halinde ise her bir özel finans kurumunun sahip olduğu özel cari hesaplar ve kâr ve zarara katılma hesapları toplamına karşılık gelen oranda ve kalan tutarı karşılayacak kadar avans alınabilir. Bu avans, özel finans kurumlarının kâr ve zarara katılma hesaplarında topladıkları fonlara özel cari hesap ve kâr ve zarara katılma hesapları toplamları en yüksek beş özel finans kurumunca bir önceki dönemde verilen ortalama kâr payı oranı dikkate alınarak Birlikçe belirlenecek oran üzerinden hesaplanacak tutar ile birlikte, doğacak prim borçlarına mahsup edilir.

e) Özel finans kurumları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile diğer mevzuatın çeke ve teminat mektuplarına ilişkin hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümlerinin uygulanması bakımından banka addolunur.

MADDE 12. — 4389 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki izin alınmaksızın yapılan pay devirlerinin pay defterine kaydedilmesi" ibaresi "8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümlerine aykırılık" şeklinde değiştirilmiş ve (1) numaralı fıkrasında yer alan " idari para cezası uygulanır." ibaresi, " idari para cezası uygulanabilir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13. — 4389 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki paragraf ve maddeye aşağıdaki (7) numaralı fıkra eklenmiştir.

Bu fıkra hükmü Kurul, Kurum, Fon Yönetim Kurulu ve Fonun bu Kanunda yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri nedeniyle, kişilerin, uğradıkları zararlardan dolayı Kurul ve Fon Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum ve Fon personeli aleyhine açtıkları ve açacakları davalar hakkında da uygulanır.

7. a) Bu Kanun uygulaması ile ilgili olarak, bu Kanunda ve diğer kanunlarda belirtilen cezalara ilişkin suçlardan dolayı açılan ceza davalarında, gerekli görülen hallerde yaptırılacak bilirkişi incelemelerinde, bilirkişi raporunu, dosyanın kendisine verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim tarafından iki aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret ödenmeksizin bilirkişiden alınır ve yeni bilirkişi atanır. Bilirkişilik görevi bu şekilde kendisinden alınan kişiler, bir yıl süreyle bu Kanun kapsamında hiçbir davada bilirkişi olarak atanamazlar. Bu kişiler, raporların süresinde verilmemesinin sebep olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca beşyüzmilyon liradan birmilyarbeşyüzmilyon liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Dosyanın bilirkişiye tevdii tarihinde dava zamanaşımı süresi durur. Bilirkişinin raporunu mahkemeye verdiği tarihten itibaren bu süre kaldığı yerden işlemeye devam eder.

b) Kurum, Fon ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona ait olan bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas idareleri tarafından açılan hukuk davalarında gerekli görülen hallerde, yaptırılacak bilirkişi incelemelerinde, bilirkişi raporunu dosyanın kendisine verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde mahkemeye verir. Bu süre hakim tarafından iki aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret ödenmeksizin bilirkişiden alınır ve yeni bilirkişi atanır. Bilirkişilik görevi bu şekilde kendisinden alınan kişiler, bir yıl süreyle bu Kanun kapsamında hiçbir davada bilirkişi olarak atanamazlar. Bu kişiler, raporların süresinde verilmemesinin sebep olduğu masrafları ödemeye ve ayrıca beşyüzmilyon liradan birmilyarbeşyüzmilyon liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler.

MADDE 14. — 4389 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (d) bendinde yer alan "ilk iki yıl" ibaresi "ilk dört yıl" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15. — 4389 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (j) bendinde yer alan "teminat" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve iflas idarelerinin mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması" ibaresi eklenmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

h) Bankalar ve özel finans kurumları iştirak tutarlarını 31.12.2009 tarihine kadar, Kurulca belirlenecek dönem ve oranlar dahilinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla, 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasına eklenen (d) bendi hükmü hariç olmak üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun bu Kanunun 8 ve 9 uncu maddeleriyle eklenen ve değiştirilen hükümleri, bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankalar, bunların yönetim ve denetimine sahip oldukları iştirakler, bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları ve ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketler, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacakları, bu Kanunun 9 uncu maddesi ile 4389 sayılı Kanunun 15 inci maddesine eklenen (7) numaralı fıkranın (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakları ile söz konusu bankaların kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanmak suretiyle sahip olunan para, mal, her türlü hak ve alacaklar hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakların banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıklarının veya bankayı bu suretle zarara uğrattıklarının tespiti halinde uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2. — a) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce faaliyet izni kaldırılan özel finans kurumları hakkında bu Kanunla özel finans kurumlarının tasfiyesine ilişkin olarak getirilen hükümler uygulanmaz.

b) 4389 sayılı Bankalar Kanununa tabi olarak faaliyette bulunan özel finans kurumları, Özel Finans Kurumları Birliğinin faaliyete geçtiği tarihi izleyen otuz gün içinde Birliğe üye olmak zorundadır.

GEÇİCİ MADDE 3. — Başkan dışındaki Kurul üyelerinin görevleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Yeni üyeler, yürürlük tarihinden itibaren onbeş gün içinde Bakanlar Kurulunca atanır ve bu süre içinde, mevcut üyelerin görevleri devam eder. Bu suretle atanan üyelerden, ikinci yılın sonunda kur’a sonucunda belirlenecek iki üye ve dördüncü yılın sonunda kalan üyelerden, kur’a sonucu belirlenecek iki üyenin yerine, bu Kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak yeni üye ataması yapılır.

MADDE 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/5/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararı

Karar Sayısı : 2001/2376

Yenilenme sebebiyle boşalan Rekabet Kurulu üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanmaları; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 22 nci ve 24 üncü maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

Başbakan

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. K. YÜCELEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

S. ORAL

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bak. V.

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

2/5/2001 Tarihli ve 2001/2376 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

 

ADI VE SOYADI

ADAY GÖSTEREN KURUM

1 — Mustafa PARLAK

Rekabet Kurulu

2 — Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ

Üniversitelerarası Kurul

3 — Rıfkı ÜNAL

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

 

Sayfa Başı 


Yönetmelikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Bağ-Kur Genel Kurulunun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağ-Kur/ Kurum : Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal

Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

b) 1479 sayılı Kanun : Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununu,

c) 2926 sayılı Kanun : Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Sosyal Sigortalar Kanununu,

ç) Genel Müdürlük : Bağ-Kur Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür : Bağ-Kur Genel Müdürünü,

e) Genel Kurul : Bağ-Kur Genel Kurulunu,

f) Temsilci : Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında

sayılan bakanlık, kurum ve kuruluşları, Genel Kurulda tem-

sil etmek amacıyla görevlendirilen veya seçilen kişileri,

g) Yönetim Kurulu : Bağ-Kur Yönetim Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu Üyesi : Bağ-Kur Yönetim Kurulu Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 5 — Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir kamu görevlisinin başkanlığında;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Orman Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak edecek birer temsilciden,

b) Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku ve sağlık bilimleri alanlarında uzman iki öğretim üyesinden,

c) 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarından üye sayısı en çok olan meslek kuruluşundan en fazla on, ikinci en yüksek üye sayısına sahip meslek kuruluşundan en fazla beş ve kanunla kurulu diğer meslek kuruluşlarından en fazla ikişer temsilciden,

ç) 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların bağlı bulundukları kanunla kurulu meslek kuruluşlarınca üye sayılarının oranları korunarak seçilecek en fazla altı temsilciden,

d) Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği kamu görevlileri sendikasına kayıtlı kurum personeli arasından seçilecek en fazla üç temsilciden,

e) Kurumdan aylık alanlardan, Bakanlıkça en fazla üyeyi temsil ettiği belirlenen dernek tarafından seçilecek üç temsilciden,

oluşur.

Birinci fıkrada sayılan Bakanlık, kurum ve kuruluşlar asil temsilci sayısı kadar yedek temsilci de belirlerler.

Birinci fıkraya göre atanacak veya seçilecek temsilcilerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir veya seçilebilirler. Temsilcilik niteliğini yitirenlerin Genel Kurul temsilciliği kendiliğinden sona erer ve bunların yerine gelen yedek temsilciler asil temsilcinin görev süresini tamamlar.

Kanunla Kurulu En Yüksek Meslek Kuruluşları

Madde 6 — Genel Kurulda temsil edilecek kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşları; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, (ç) bendine göre ise Türkiye Ziraat Odaları Birliğidir.

Meslek Kuruluşlarınca Seçilecek Üyeler

Madde 7- Sigortalıların bağlı bulundukları ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarınca seçilecek temsilcilerin sayısı, Genel Kurul toplantısından bir önceki yılın sonu itibariyle Bağ-Kur’a kayıtlı üye sayıları dikkate alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurumun çalışmalarını ilgilendiren raporlar hakkında görüş bildirmek,

b) Kurumun gelecekteki politikası hakkında gerekli ve yararlı gördüğü konularda tavsiyelerde bulunmak,

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerdiği konuları incelemek ve bu konular hakkında görüşlerini bildirmek,

ç) Uygun görülen konularda incelemeler yapmak üzere komisyonlar oluşturmak,

d) Yönetim Kurulunun sigortalıları temsil eden üyelerini seçmek,

e) Seçim kurulunun üyelerini seçmek,

f) Çalışma raporu ve bilançonun tamamının veya yalnız özetlerinin okunmasına karar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Genel Kurulun Toplanması

Madde 9 — Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul üç yılda bir en geç Mayıs ayı sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının çağrısı üzerine toplanır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gerekli görürse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, temsilci tam sayısının salt çoğunluğudur.

Genel Kurul toplantılarına Ankara dışından katılacak temsilcilere kanuni yollukları, Ankara’dan katılacak temsilcilere ise zorunlu giderleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre Kurumca ödenir.

Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgiler ve Genel Kurula Katılacak Üyelerin Bildirilmesi

Madde 10 — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her olağan toplantıdan en az otuz gün önce Genel Kurulun toplantı günü, saati ve yeri ile gündemi ve Genel Kurula gönderecekleri temsilci sayısı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan bakanlık, kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

Genel Kurula temsilci gönderecek bakanlık, kurum ve kuruluşlar toplantı tarihinden en az onbeş gün önce temsilcilerin ve bunların yedeklerinin adlarını, mesleklerini, iş ve ikametgah adreslerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile bildirirler.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yukarıdaki süreler üçte bir oranına kadar indirilebilir.

Genel Kurula katılacak meslek kuruluşu temsilcilerinin zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmaları ve Kuruma prim borçlarının bulunmaması şarttır.

Genel Kurula Götürülecek Önerilerin Tespiti

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre Genel Kurula katılacak temsilciler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Genel Kurul toplantısından önce en az bir defa toplanarak Genel Kurula götürülecek önerileri tespit ederler.

Gündemin Hazırlanması ve Kapsamı

Madde 12 — Genel Kurulun gündemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanır. Gündem; yoklamayı, açılışı, Genel Kurul Başkanının açış konuşmasını, Divan Başkanlığı seçimini, konukların konuşmalarını, komisyon seçimini, Genel Müdür tarafından çalışma raporunun okunmasını, çalışma raporunun müzakeresini, Genel Müdürün çalışma raporu ile ilgili açıklamalarını, temsilcilerin dilek ve temennilerini, Genel Müdürün dilek ve temennilere cevap teşkil eden konuşmasını, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini, Genel Kurul Başkanının kapanış konuşmasını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları kapsar.

Genel Kurul toplantısına katılan temsilci sayısının beşte birinin yazılı teklifi ile gündemde bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına Genel Kurul karar verebilir.

Gündemde bulunmayan ve Genel Kurulca gündeme alınmayan hususlar müzakere edilemez.

Genel Kurul Başkanlığı

Madde 13 — Genel Kurulun başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı uygun gördüğü takdirde görevlendireceği bir kamu görevlisi Genel Kurula başkanlık eder.

Divan Başkanlığı Seçimi

Madde 14 — Divan Başkanlığı bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşur.

Divan başkanı, başkan vekili ve iki katip üye Genel Kurulca gösterilecek adaylar arasından açık oyla seçilir.

Genel Kurul Görüşmeleri

Madde 15 — Genel Kurul görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar içerisinde yapılır.

a) Görüşmeler gündemdeki maddeler üzerinde ve gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

b) Divan Başkanı başvurma sırasına göre söz verir. Bir konuşmacı söz hakkını başka birisine devredemez.

c) Usul hakkında söz isteyenlerin öncelik hakları vardır. Usul hakkında söz isteyenler kendi aralarında sıraya girerler.

ç) Sırası geldiği halde toplantıda bulunmayan temsilcinin söz hakkı düşer.

d) Genel Müdür gündemdeki konular üzerinde her safhada söz almak hakkına sahiptir.

e) Genel Müdürün yapacağı konuşmalar hariç Genel Kurulda yapılacak konuşmalar Genel Kurul kararı ile bir süreyle sınırlandırılabilir.

f) Konuşmalar, Genel Kurula hitap edilerek, kürsüden yapılır. Konuşmalarda şahıslar hedef tutulamaz. Başkan çok kısa bir sözü olduğunu belirten temsilciye yerinde konuşma izni verebilir.

g) Gündemdeki bir madde hakkında müzakerenin yeterliliği temsilcilerden birinin önergesi ve Genel Kurulun kararı ile alınabileceği gibi Başkanlık Divanınca da karara bağlanabilir.

h) Bütün önergeler yazılı olarak Divan Başkanlığına verilir. Başkan gerekli gördüğü önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenler olup olmadığını tespit ederek müzakere açabileceği gibi önergeyi doğrudan Genel Kurulun oyuna da sunabilir. Müzakere açılan önergelerde ilk ve son söz önerge sahibine aittir.

ı) Adı konu edilen veya kendisine söylediğinden farklı bir fikir isnad edildiğini ileri süren temsilci, ne için söz almak istediğini bildirerek her zaman söz isteyebilir. Bu durumda söz verip vermemeye ve konuşma süresini tayin ve tespite Divan Başkanı yetkilidir.

i) Temsilcilerin her biri, hakkı olmayan kimselerin Genel Kurul toplantısına iştirak ettiklerini veya oy kullandıklarını bildirerek önlenmesi talebinde bulunabilirler. Böyle bir talep karşısında Başkanlıkça gerekli tedbirler alınır.

j) Her temsilcinin yalnız bir oy hakkı vardır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin salt çoğunluğu ile alınır.

k) Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları bir raporla tespit edilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Yüksek Denetleme Kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

l) Divan Başkanlığına temsilciler tarafından verilen önergeler, alınan kararlar, komisyon raporları, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ait temsilci listeleri, oy ve zarflar, sonuca ilişkin tutanak ile Genel Kurul çalışmalarına ait diğer tüm bilgi ve belgeler ve Divan Başkanlığınca tanzim ve imza olunacak bir tutanak ekinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilir. Bu tutanak ve eki belgeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir sonraki Genel Kurula kadar muhafaza edilir.

İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması

Madde 16 — Genel Kurulca uygun görülmesi halinde; teşkilat, mevzuat, sigortalama ve tahsis ile ilgili konularda komisyonlar oluşturulabilir. Oluşturulacak komisyonların üyeleri Genel Kurul tarafından açık oylama ile seçilirler. Her komisyon, Kurum tarafından görevlendirilecek bir yetkili ve değişik meslek kuruluşlarından seçilecek dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Her komisyon, kendi üyeleri arasından birisini komisyon başkanlığına seçer. Komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınır.

Komisyonlar yaptıkları çalışmaların sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Madde 17 — Sigortalıları temsil edecek Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıda belirtilen esaslara göre seçilir.

a) 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalıları temsil edecek Yönetim Kurulu üyesi adayları, meslek kuruluşları tarafından ayrı ayrı yazılı olarak divan başkanlığına bildirilir. Ancak, süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla bir defa daha aday gösterilebilir ve Yönetim Kuruluna seçilebilirler.

b) Divan Başkanlığı adayların isimlerini her iki kanuna göre ayrı ayrı Genel Kurul salonunda herkesin görebileceği bir yerde ilan eder.

c) Seçimlerde 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi temsilciler, sadece kendilerini temsil edecek Yönetim Kurulu üyesi için oy kullanabilirler. Diğer temsilcilerin Yönetim Kurulu üyeliği seçiminde oy hakları yoktur.

ç) Meslek kuruluşları temsilcileri, kendi adayları arasından birinin ismini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlık mührü ile mühürlenmiş oy pusulasına yazıp aynı şekilde hazırlanan zarflara koyduktan sonra; Divan Başkanlığı ile seçim kurulunun huzurunda üyelik yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle sandığa atarlar. Oyunu kullanan temsilciler, temsilci listesindeki isminin hizasına imza eder.

d) Oy pusulaları daha önce hazırlanan bir yerde gizli olarak yazılıp zarfa konulur.

e) Oy verme işleminin bitimini takiben ve kullanılan oy sayısının tespitinden sonra sayıma geçilir. Sayım açık olarak yapılır.

f) Seçimlerde, en çok oy alan aday Yönetim Kurulu asil üyesi, diğer adaylarda aldıkları oy sayısına göre sırayla yedek üye olurlar. Oyların eşitliği halinde kura çekilir.

Yönetim Kuruluna asil ve yedek olarak seçilen üyeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından Kurum Yönetim Kurulu Başkanlığına ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan en yüksek meslek kuruluşlarına yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu asil üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek üyelerin göreve çağırılmasında da aynı usul uygulanır.

Seçim Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usulü

Madde 18 — Seçim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen meslek kuruluşlarına bağlı temsilciler arasından Genel Kurul tarafından açık oyla seçilecek üç üye ile birlikte dört kişiden teşekkül eder.

Ayrıca, oy sayımı sırasında, meslek kuruluşu ile bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bakanlık, kurum ve kuruluşlar müşahit bulundurabilirler.

Oy sayımı Divan Başkanlığının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Seçim sonuçları, seçim kurulu üyeleriyle müşahitler tarafından anında ve Genel Kurul toplantı salonunda düzenlenen bir tutanakla tespit edilip imzalanarak Divan Başkanlığına sunulur. Divan Başkanlığınca uygun görülüp imzalanan seçim tutanağı sonuçları hemen açıklanır ve en geç seçimin yapıldığı tarihi takip eden ilk iş günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 19 — 11/4/1986 tarihli ve 19075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 27/3/1999 tarihli ve 23652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi ve son fıkradan önce gelmek üzere de aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"g) Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak eleme sınavına girmek ve sınav sonucunda KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) Kılavuzunda ve/veya ilânlarda Başkanlıkça belirtilen şartlara sahip olmak."

"Giriş sınavına; atama yapılacak kadro sayısının beş katından az olmamak üzere en fazla 15 katı kadar aday, başvuranların eleme sınavındaki başarı sıralaması önceliği esas alınarak kabul edilir. Bu oran Başkanlıkça belirlenir. Eleme sınavındaki başarı düzeyleri eşit olan adaylardan gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j) Eleme sınavı sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği."

"Giriş sınavına kabul edileceklere durum, sınav tarihinden en az onbeş gün önce, yazıyla bildirilir. Bu yazıda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yabancı dil sorularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesinde, Kuruldaki müfettişlerden ve/veya ilgili fakültelerin öğretim üyelerinden yararlanılabilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin İKİNCİ KISIM İKİNCİ BÖLÜM konu başlığı "Eleme Sınavı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınavın Yapılması

Madde 17 — Eleme sınavı, Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav Sonuçlarının Geçerlilik Süresi

Madde 18 — Eleme sınavı sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki (f) bendi ilave edilmiştir.

"f) KOMPOZİSYON, YAZIM VE ANLATIM TEKNİĞİ GRUBU"

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam puanı 100’dür."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.

Sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir.

Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; sözlü sınav notu yüksek olan, sözlü sınav notlarının da eşitliği halinde, yabancı dil notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu müktesep hak teşkil etmez."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Giriş sınavı sonucunda asıl aday olanların atamaları başarı derecesi daha yüksek olana öncelik verilmek suretiyle yapılır.

Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra iki ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

Müfettiş Yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı derecesi esas alınır. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir."

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

    Çanakkale Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No      : 1

Karar Tarihi : 14/5/2001

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Çanakkale ili dahilinde meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1 Haziran - 31 Ekim 2001 tarihleri arasında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — Çanakkale ili dahilindeki Güzelyalı kamp alanı, Turgut Reis tabyası, İntepe orman içi dinlenme yeri ile Balaban, Hemdemtepe Handeresi, Çan, Çamlık, Ayazma dinlenme yerleri haricinde yangına hassas ormanlara ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında ne maksatla olursa olsun giriş ve çıkışlar, 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesine göre yasaklanmıştır.

Madde 2 — 6831 sayılı Orman Kanununun 4/7/2001 tarih ve 4114 sayılı Kanunla değişik 76 ncı maddesi gereği Devlet Ormanlarında belirlenen konak yerleri dışında gecelemek, ateş yakmak, ormana 4 km. mesafe içinde 31 ve 32 nci madde köyleri sınırlarında anız veya benzeri bitki örtüsü yakılması yasaklanmış olup bu karara uymayan veya tatbik ve icrasına muhalefet eden yada zorluk çıkaranları görüpte haber vermeyenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesine göre işlem yapılacaktır.

Madde 3 — Her kurum 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği özellikle orman içi yerlerde çalıştırdıkları şahısların kimlik bildirimlerini ilgili Jandarma ve Emniyet Müdürlüklerine yapacaktır.

Madde 4 — Vatandaşlar yalnızca kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarından gerekli tedbirleri alarak faydalanacaklardır.

Madde 5 — Orman içi ve kenarındaki tüm tesisler yangına karşı tedbir alacaklardır.

Madde 6 — Tarım ürünlerinin biçilmesi sırasında sapların kısa biçilmesi, biçerdöverlerin yanında su tankı veya yeter miktarda yangın söndürme tüpü bulundurulması ve ormana bitişik kısımların sürülmesi tarla sahibi tarafından temin ettirilecektir.

Madde 7 — Araçlardan sigara, ateş vb. atılmayacaktır.

Madde 8 — Yangını gören veya haberi alan herkes ve resmi ve özel kuruluşlar en yakın orman teşkilatına ve 177 No.lu telefona bildireceklerdir.

Madde 9 — Orman yangınlarının çıkmaması, çıktığında en kısa sürede söndürülmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kararlaştırılan bu önlem ve düzenlemelere uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ve 383 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Madde 10 —Bu karar Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Çanakkale sınırları içerisindeki tüm kişi ve kuruluşlara tebliğ edilmiş sayılır.

Madde 11 — Bu Kararı Çanakkale Valisi yürütür.

—— • ——

Çorum Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Tebliğ No      : 2001/1

Tebliğ Tarihi : 11/5/2001

Kanunlardaki Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2001 tarihinden 31/10/2001 tarihine kadar Çorum ili dahilinde,

1 — Orman alanları içerisinde veya bu yerler civarında bulunan tarlalarda her ne amaçla olursa olsun yabancı ot ve anız yakılması yasaklanmıştır.

2 — Tescilli Piknik alanı olarak belirlenmiş ve haftanın her günü rekreasyona açık yerlerden Kargı Abdullah yaylası, İskilip Elmabeli, Çatak tabiat parkı, Sıklık boğazı, Osmancık Başpınar (Karaca yayla), Kargı Kalekaya, Bayat Karatepe’de Kontrollü ateş yakılmasına izin verileceği, buna ilaveten resmi tatil günlerinde ise İlçe Kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlüklerince gerekli önlemler alındıktan sonra kontrollü olarak ateş yakılmasına ve piknik yapılmasına izin verilebilecek, tescilsiz yerler ise Kargı Kızoluk, İskilip Yalak-yayla, Merkez Koparan boğazı, Dodurga Yeniköy Çaybaşı, Merkez Evciyenikışla göleti, Osmancık Çampınar (Köklen), Kargı Kargı yaylası (Eyinönü), Ortaköy Pınarköy mevkii, bu alanlar dışında kalan bütün orman alanlarında piknik yapılması ve ateş yakılması 1/6/2001 - 31/10/2001 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

3 — Rekreasyon alanlarında yakılan ateşler en geç saat 20.00 de ateş yakanlar tarafından söndürülecektir. Bu saatten sonra ateş yakılması yasaklanmıştır.

4 — Tel örgü ile koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun hiçbir vasıta ile giriş çıkış yapılması yasaklanmıştır.

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Sakarya Valiliğinden :

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararı

Bakanlar Kurulunun 10/9/1976 gün ve 7/12520 sayılı kararları ile yürürlüğe giren “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik” gereğince; Sakarya İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 16/5/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Nizamettin YALÇINKAYA başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesine göre orman yangınının çıkma ihtimalinin fazla olduğu 1/6/2001 tarihinden 31/10/2001 tarihine kadar,

A — ADAPAZARI :

1) Sapanca İşletme Şefliğine bağlı ormanlar,

2) Değirmendere-Kemaliye Köyleri civarındaki ormanlık alanlar,

3) Aşıklar Çeşmesi-Van Mahallesi-Tansel Lisesi civarındaki ibrel ağaçlandırma sahalarına,

4) Ferizli İlçesi civarındaki ibreli ağaçlandırma sahalarına,

B —AKYAZI :

1) Keremali Serisi ibreli ve yapraklı tüm ağaçlandırma sahalarına,

2) Taşburun İşletme Şefliği Sancaklı civarı ibreli ağaçlandırma sahalarına,

3) Dokurcun İşletme Şefliği Samanpazarı ile Dokurcun arasındaki ibreli ağaçlandırma sahalarına,

4) Göktepe İşletme Şefliği ve Karapürçek Şefliği dahilindeki tüm ormanlara,

C — GEYVE:

1) Taraklı İşletme Şefliğine bağlı ibreli tüm ormanlara,

2) Akdoğan İşletme Şefliğine bağlı ibreli tüm ormanlara,

3) Mekece-Ahiler-Kemaliye Köyleri civarındaki ibreli ormanların tümüne,

4) Gümüşdere-Düzakçaşehir-Gökgöz Köyleri civarındaki ibreli ağaçlandırma sahalarına,

5) Geyve Koruboğazı ve civarındaki ibreli tüm ormanlara,

6) Doğançay İşletme Şefliğine bağlı Köprübaşı-Bağlarbaşı, Şerefiye köyleri civarındaki tüm ormanlara,

D — HENDEK:

1) Karadere İşletme Şefliği Gölyayla-Harmantepe-Bakacak köyleri civarındaki ibreli ağaçlandırma sahaları ile Kırtepe ormanına,

2) Hendek İşletme Şefliği Kazimiye plantasyon sahaları ile Selmandere ve Atakbaşı civarındaki tüm ormanlara,

3) Aksu İşletme Şefliği ibreli ağaçlandırma sahaları ile Dikmen Yaylası civarındaki tüm ormanlara,

4) Kurtköy İşletme Şefliği Hacıkışla-Sakoğludere-Baraj Kiliselidere ve tüm ibreli ağaçlandırma sahalarına,

5) Süleymaniye İşletme Şefliği Soğuksu Yangın kulesi civarındaki Paşaköy ağaçlandırma sahalarına,

E — KARASU :

1) Karasu İşletme Şefliği Merkez, Aziziye ve Küçük Karasu Köyü civarındaki tüm ibreli ağaçlandırma sahalarına,

2) Kocaali İşletme Şefliği ibreli ve yapraklı tüm ormanlarına,

3) Kurudere İşletme Şefliği tüm ormanlarına.

Görevliler dışında her ne amaçla olursa olsun hiçbir kimsenin vasıtalı veya vasıtasız giriş yapmasının Valilikçe yasaklanmasına,

2 — Ormanlara 4 Km. mesafedeki köylerle 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamı içerisinde kalan köylerin hudutları içerisinde her türlü bağ, bahçe ve fındıklıkların bakımı ve temizliği sonunda çıkan artıkların ve anız yakılmasının yasaklanmasına,

3 —Vatandaşların piknik alanlarında tedbir almadan ateş yakılmasına ve yakılan ateşin tamamen söndürülmeden piknik yapılan yerin terk edilmemesine,

4 — Ormanlık alanlar, piknik alanları içinden veya civarından geçen karayolu ve köy yollarındaki taşıtlardan sönmemiş sigara ve ateşli madde atılmamasına,

5 — Orman içi ve bitişiğinde bulunan dinlenme ve konaklama tesislerinin ve izin irtifak hakkı sahiplerinin ve ilgililerin ormanlık alanla tesisleri arasındaki mıntıka da çıkabilecek orman yangınlarına karşı tedbirleri almalarına, lüzumlu yerlerde yangın emniyet şeritleri ile kendi özel koruma ve yangın söndürme ekiplerini oluşturmalarına,

6 — Belediyelerin, çöplüklerin etrafında en etkin önlemleri almalarına,

7 — İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümleri gereğince işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı