T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Nisan 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24378

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4634 Şeker Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin 7 nci ve 8 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği (No: 2001/10 )

— Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No : 2001/11)

— Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/4)

— Sakarya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (2001/2)

 

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete


 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

 

Şeker Kanunu

 

Kanun No. 4634   

Kabul Tarihi : 4.4.2001

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) Kurum : Şeker Kurumunu,

d) Kurul : Şeker Kurulunu,

e) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

f) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

g) A kotası : Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

h) B kotası : A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,

ı) C şekeri : A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri,

j) Şeker fabrikası : Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (e) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

k) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

l) Hammadde: Şeker üretiminde kullanılan ana girdiyi,

m) İşlenmiş ürün: İşleme suretiyle şekeri girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi,

n) İmalatçı-ihracatçı: İşlenmiş ürünü üreten ve ihraç eden firmayı,

o) Depolama primi: Şekerin üreticiden tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını sağlamak üzere depolama masraflarını karşılamak için yapılacak ödemeleri,

p) Depolama kesintisi: Şekerin üreticiden tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını sağlamak üzere satış zamanlarından kaynaklanan tüm masrafları dengelemek amacıyla şeker satış miktarları üzerinden yapılacak kesintileri,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kota ve Fiyat Tespiti ile Şeker Ticareti

Kotalar ve kotaların tespiti

MADDE 3. — Şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak amacıyla pazarlanacak şeker miktarı, sakaroz kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı olmak üzere şeker türlerine göre, gerektiğinde dönemsel olarak kotalar ile belirlenir. Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının % 10’unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, Kurumun görüşünü alarak % 50’sine kadar artırmaya, % 50’sine kadar eksiltmeye yetkilidir.

Sakaroz kökenli şekerler dışındaki depolanabilir nitelikte olmayan diğer şekerler için B kotası belirlenmez.

Şirketlerin A ve B kotaları her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar, yurt içi şeker talebi, fabrikaların işleme ve şeker üretim kapasiteleri gözönünde bulundurularak Kurul tarafından müteakip beşer yıllık dönemler için tespit edilir.

Kotalar, fabrikaların üretim süreleri ile son üç yıllık ortalama fiili günlük işleme kapasiteleri ve/veya üretim miktarları ve randımanları esas alınmak suretiyle hesaplanır. İlk kez üretime geçecek ve üç yaşın altındaki şeker fabrikaları ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kapasite artırım izni almış olan fabrikalar için kota belirlenmesinde nominal üretim verileri esas alınır.

Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmeleri zorunludur. Şirketlere yeni kota tahsisine Kurul yetkilidir.

Kota iptal ve transferleri

MADDE 4. — Şirketler haklı bir sebebe dayanmadan iki yıl üst üste kendilerine tahsis edilen kotalardan % 90’ın altında arz sağladıkları takdirde, kota ile arz arasındaki fark kadar kota haklarını Kurulca belirlenecek süre için kaybederler. Şirketler bu süre içinde kaybettikleri kota hakkına karşılık yeni kota sağlayamazlar.

Şirketlere tahsis edilen kotalar, Kurul tarafından belirlenecek süre içinde kullanılmadığı takdirde iptal edilir.

Zorunlu hallerde pazarlama yılı içinde kotalar arası şeker transferi yapılır. A kotasının bir kısmı pazarlanamadığı takdirde, pazarlanamayan miktar gelecek yılın A kotasına aktarılır ve bir sonraki yılın A kotası aktarılan miktar kadar düşürülür veya cari pazarlama yılı içinde, şirketlerin talep etmesi durumunda ve Kurulca uygun bulunması halinde pazarlanamayan A kotasının tamamı veya bir kısmı, aynı pazarlama yılı içinde ihraç edilmek kaydıyla C şekerine aktarılabilir.

Şirketler yapacakları kapasite değişikliklerine göre ve/veya mücbir sebeplerin tespiti durumunda Kurul kararı ile bünyelerindeki fabrikalar arasında kota aktarımı yapabilirler.

Kotaların tespiti, tahsisi, iptali ve transferleri ile yeni kota tahsisine ilişkin hususlar ve uygulamaya ilişkin denetimler Bakanlık tarafından, Müsteşarlığın görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Hammadde ve şeker fiyatları

MADDE 5. — Şeker pancarı fiyatları her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Şeker üretiminde kullanılan diğer hammaddeler ise şirketler tarafından üreticiler ve/veya piyasadan temin edilir.

Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenir.

Şeker ihracat ve ithalatı

MADDE 6. — Dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınarak şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusunda Kurul, Müsteşarlığa görüş bildirir.

İmalatçı-ihracatçıların dahilde işleme rejimi ve/veya benzer uygulamalar çerçevesinde hammadde veya yardımcı madde olarak kullandıkları yabancı menşeli şeker, C şekeri kapsamında olup, doğrudan veya işlenmiş ürün olarak yurt içinde pazarlanamaz. Bu kapsamda ithal edilecek şeker için Kurul, Müsteşarlığa görüş bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat

Şeker Kurumu

MADDE 7. — Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şeker Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurumun organları, Şeker Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum, Şeker Kurulu tarafından yönetilir.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.

Şeker Kurulu

MADDE 8. — Kurul, Kurumun karar organı niteliğinde olup, bu Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararları almak ve uygulamak üzere, biri Başkan ve biri Başkanvekili olarak toplam yedi üyeden oluşur.

Kurul Başkanı, Kurumun da Başkanıdır. Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Başkan temsil eder. Bu sorumluluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar. Başkanvekili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görevlerini ve yetkilerini üstlenir.

Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait olan Şirket ile pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli şeker üreten şirketlerin her grubundan Türkiye’deki fabrikalarından nominal üretim kapasitesinin son üç yıl ortalama üretimi en fazla olan iki şirketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer aday arasından birer üye olmak üzere bir Başkan ve altı üye seçer ve atar. Başkanvekilini, Kurul üyeleri kendi aralarından seçer.

Kurul Başkan ve üyelerine Yüksek Planlama Kurulunca kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen ücret ödenir.

Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, mühendislik, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş (pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliği temsil eden üye için bu şart aranmaz), mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir. Üyelerde ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartlar aranır.

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerinden ayrılmaları halinde üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından en geç bir ay içinde yeni bir üye seçilir ve bu maddede belirtilen usule göre atamaları yapılır. Bu şekilde atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar.

Kurul, Başkanın daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul, Başkanın daveti veya en az üç üyenin yazılı isteği ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantıyı Kurul Başkanı veya yokluğunda Başkanvekili yönetir. Her bir toplantının gündemi toplantıdan önce Başkan ya da yokluğunda Başkanvekili tarafından hazırlanarak Kurul üyelerine bildirilir.

Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Kurul üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Kurul Başkanına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu maddede belirtilen usullere göre yeni üye atanır.

Kurul, kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar.

Toplantı kararları ilgililere Kurum tarafından duyurulur.

Kurulun görev ve yetkileri ile denetimi

MADDE 9. — Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) A ve B kotalarının tespiti, iptal ve transferleri hakkında kararlar alır ve uygular.

b) Kurum harcamaları ve işlemleri, depolama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri ile benzeri idarî giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarının binde beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirler, bu konuda karar alır ve uygular. Her bir pazarlama yılı için Kurulca hesaplanarak Eylül ayının ilk haftasında şirketlere bildirilecek olan katkı payı tutarının onikide biri Eylül ayından başlamak ve takip eden takvim yılının Ağustos ayında tamamlanmak üzere, her ay sonunu takip eden yedi iş günü içinde Kurum özel hesabına aktarılır. Katılım paylarını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

c) Şeker için depolama kesintisinin yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi hususunda karar alır ve uygular. Yurt içi üretim ve pazar işleyişlerinde bu Kanunun amaçlarına uygun olarak düzenleme yapmaya, depolama kesintisini almaya, depolama prim miktarlarını tayin, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar alır.

d) İç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusundaki görüşlerini Müsteşarlığa bildirir.

e) Bu Kanunda öngörülen idarî para cezalarını uygular.

f) Sektörle ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek organizasyon sağlar ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis eder.

g) Bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden isteyebilir. Kurul tarafından istenen bilgiler tam ve doğru olarak, talep edilen süre dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Kurula verilir.

h) Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden yararlanabilir.

ı) Bu Kanunun amaçlarına uygun olarak sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar alır ve uygular.

j) Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapabilir, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olabilir.

Kurul üyeleri, Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur sayılırlar ve haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üç ve Altıncı Bablarındaki hükümler uygulanır.

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler.

Kurul, ticarî sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticarî açıdan hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamakla görevlidir.

Kuruma ait gelirler, Türkiye’de yerleşik bankalarda açılacak hesaplarda toplanır. Bu hesaplardan Kurul, bu Kanunun amaçlarına uygun olarak harcama yapmaya yetkilidir.

Kurumun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Hizmet birimleri

MADDE 10. — Kurum hizmetlerinin gerektirdiği görevler, hizmet birimleri tarafından yürütülür. Bu Kanuna ekli cetvelde yer alan personel, 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilir. Söz konusu ekli cetvelde yer alan kadrolarda toplam sayı aşılmamak üzere unvan ve statü değişikliği yapmaya, söz konusu sayının altında personel istihdam etmeye Kurul yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ceza Hükümleri

İdarî para cezaları

MADDE 11. — B kotası şekeri bulundurmayan veya Kurul kararı dışında satan ya da bedelsiz devreden gerçek ve tüzel kişiler hakkında, bulundurmadığı veya elinden çıkardığı şeker miktarının, tespitin yapıldığı tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar Kurulca idarî para cezası verilir.

C şekerini Kurul kararı dışında iç piyasada satan veya bedelsiz devredenler hakkında birinci fıkrada öngörülen cezalar uygulanır.

Kurulun bilgi ve kararı dışında şirketlerin, fabrikaları arasında kota aktarımı yapmaları halinde her biri için ayrı ayrı olmak üzere, aktardıkları şeker miktarının, tespitin yapıldığı tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar Kurulca idarî para cezası verilir.

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak, şirketlerin birbirleri arasında kota aktarımı yapmaları halinde her biri için ayrı ayrı olmak üzere, aktardıkları kota karşılığı şeker miktarının, tespitin yapıldığı tarihteki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar Kurulca idarî para cezası verilir.

Bu Kanunun amaçlarına aykırı olarak, şirketler tarafından A ve B kotası dışında temin edildiği tespit edilen şekerin doğrudan veya dolaylı olarak iç piyasada satılması veya devredilmesi halinde bu fiili işleyenler hakkında bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen cezalar uygulanır.

Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi hallerinde, bu fiili işleyen şirketler yedi gün içinde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme imkânının sağlanması için ihtar edilir. Bu süre zarfında bilgilerin verilmemesi ve/veya inceleme imkânının sağlanmaması halinde, şirketlerin Kurulca cari pazarlama yılı için tahsis edilen A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarının % 3’üne kadar idarî para cezası verilir.

İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde verilecek para cezası, önceki ceza tutarının iki katı olarak uygulanır.

Tahsil edilen idarî para cezalarının % 10’u Kurum özel hesabına aktarılır, kalan miktar bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir.

İdarî para cezaları 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

İdarî para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Yapılacak itirazları idarî para cezalarının yerine getirilmesini durdurmaz.

Kesinleşen idarî para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikler

MADDE 12. — Kurumun yönetim ve temsili, Kurulun çalışma usul ve esasları ile hizmet birimlerinin çalışma usul ve esasları, depolama kesinti ve primi ile ilgili düzenlemeler ve diğer hususlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13. — 22.6.1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanunu ile 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — 6747 sayılı Şeker Kanununa uygun olarak yurt içinde şeker fabrikası kurup işletmek üzere Bakanlar Kurulundan izin alan, ancak henüz üretime geçmeyen gerçek ve tüzel kişilerin kota hakkı saklıdır. Bu hak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde kota, hak sahibince başkasına devredilemez.

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, Kurul hammadde ekim dönemini dikkate alarak ilk pazarlama yılını belirler. İlk kota tespiti, bu pazarlama yılı baz alınarak yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3. — İlgili kuruluşlar, kurul üye adaylarını bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içerisinde Bakanlığa bildirirler. Bu süreyi takip eden bir ay içerisinde Kurul Başkan ve üyeleri atanır.

GEÇİCİ MADDE 4. — Kurul ve hizmet birimlerinin oluşumu tamamlanıncaya kadar bu Kanunda belirtilen iş ve işlemler ile gerekli harcamalar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Kurulca belirlenecek ilk pazarlama yılı başında stokunda şeker bulunduran şirketlerin talep etmeleri halinde şeker stoklarının tamamı veya bir kısmı Kurul kararı ile C şekeri kapsamına alınır.

GEÇİCİ MADDE 6. — Şeker Kurulu üyelerinin seçilip atanması ile ilgili 8 inci maddedeki sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait şirketin önereceği iki aday arasından seçilerek belirlenecek üyelik, özelleştirme suretiyle kamu payının devredilmesi halinde, sakaroz kökenli şeker üreten şirketlerin Türkiye’deki fabrikasından son üç yıl ortalama üretimi en fazla olan ikinci şirkete ait olur.

GEÇİCİ MADDE 7. — 2001 yılı pancar fiyatı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 8. — Uluslararası kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Bakanlar Kurulu, Kurum ve organlarının görev, yetki ve görev süresini 31.12. 2004 tarihinde yeniden belirler.

Yürürlük

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 (1) SAYILI LİSTE

HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELE İLİŞKİN CETVEL

 

Unvan

Adet

Genel Sekreter

1

Genel Sekreter Yardımcısı

1

Uzman

20

Uzman Yardımcısı

10

İdarî Personel

25

 18/4/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

18 Nisan 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-6261

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Nisan 2001 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT        

 Başbakan            

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Nisan 2001

39-06-62-2001-257

 BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Nisan 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6261sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Nisan 2001 tarihinde Slovenya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER         
CUMHURBAŞKANI          

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilat birimlerinin görevleri ile bu birimlerde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Bu Yönetmelik; Bölge Müdürlükleri, Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinin görevleri ve bu müdürlükler personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci ve Ek 2 nci maddelerinin verdiği görev ve yetkiye dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı: Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) Müfettiş : Genel Müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısını,

e) Daire Başkanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ana, danışma ve yardımcı hizmet birimini teşkil eden daire başkanlıklarını,

f) Bölge Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

g) Bölge Müdürü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürünü,

h) Denetim Birimi: Bölge müdürlüklerinde görev yapan Tapu ve Kadastro denetmen ve denetmen yardımcılarının yönetmeliğine göre hizmet verdikleri birimi,

i) Şube Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerindeki Tapu Şube, Kadastro Şube, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüklerini,

j) Şube Müdürü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde görevli Tapu Şube, Kadastro Şube ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürlerini,

k) Bağlı Müdürlük: Bölge müdürlüğü yetki alanında bulunan il (Merkez İlçe) ve ilçe Tapu Sicil Müdürlüklerini veya Kadastro Müdürlüklerini,

l) Tapu Sicil Müdürlüğü: Her ilin merkez ilçesinde ve diğer ilçelerinde kurulmuş bulunan Tapu Sicil Müdürlüklerini,

m) Kadastro Müdürlüğü: Her ilin merkez ilçesinde ve bazı ilçelerinde kurulmuş bulunan Kadastro Müdürlüklerini,

n) Yetkili Merci: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre tespit edilen mercileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri Teşkilat ve Görevleri

Teşkilat

Madde 4 — Tapu ve kadastro hizmetlerinin çabuk, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi için, Türkiye'nin coğrafi durumu, ulaşım imkanı ve idari taksimatı dikkate alınarak, en az iki ili kapsayacak şekilde, Bakanlar Kurulu Kararı ile bölge müdürlükleri kurulur ve aynı yolla kaldırılır.

Bölge müdürlüğü merkezleri ve bağlı iller (EK – 1) çizelgede gösterilmiştir.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri; Denetim Birimi ile Tapu Şube, Kadastro Şube, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüklerinden meydana gelir.

Bölge Müdürlüğü merkezi ile bağlı il (Merkez ilçe) ve ilçe teşkilatlarına ait teşkilat şeması (EK - 2) de gösterilmiştir.

Görev

Madde 5 — Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Bölgesi içerisinde taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerinin yapılmasını, tapu sicillerinin düzenli bir şekilde tutulmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak, izlemek ve denetlemek,

b) Tapu Sicil Müdürlüklerinin Türk Medeni Kanununun ve Tapu Sicil Tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca vermiş oldukları ret kararlarını birinci derecede inceleyerek karara bağlamak ve karara itiraz halinde konuyu Genel Müdürlüğe intikal ettirmek,

c) Bölgesine bağlı Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüklerini, Tapu ve Kadastro Denetmenlerinin Mesleğe Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma, Görev,Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre denetletmek, denetim raporları hakkında direktif vermek ve sonuçlarını izlemek, denetimin genel sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, rapor ve talimatları ise bilgi için Genel Müdürlüğe (ilgisine göre daire başkanlıklarına) göndermek,

d) Müfettişler tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında, bölge müdürlüğü görüşünü bildirmek,

e) Genel Müdürlükçe verilecek direktifleri ilgili birimlere iletmek, izlemek ve sonuçlarını merkeze bildirmek,

f) Denetmen ve denetmen yardımcılarınca veya üstü konumundaki görevlilerce düzenlenen ön inceleme ve soruşturma raporlarının hukuki, teknik, idari ve mali işler ile disiplin yönünden gereğini yerine getirmek, birer örneğini bilgi için ilgisine göre Genel Müdürlük daire başkanlıklarına göndermek,

g) Bölgesi içerisinde, kadastronun yapılmasına, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine ilişkin önerileri Genel Müdürlüğe sunmak, uygun görülmesi halinde gereğini yaptırmak ve sonuçlarını izlemek,

h) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, bölgesi içerisindeki Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde tesis edilen tapu kayıt, plan ve belge örneklerini mevzuatına uygun olarak arşivlemek, sicil ve belgelerin korunmasını ve emniyetini sağlamak,

i) Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro müdürlüklerine ait istatistiki bilgiler ile mesai cetvellerinin süresinde Bölge Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak, bunları değerlendirmek ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek,

j) Bölgesi içerisinde bilgi işlem, otomasyon, donatım ve destek hizmetlerine ilişkin her türlü tedbiri almak,

k) Bölge Müdürlüğü ihtiyaçlarını tespit etmek, kiralama ve satın alınmasını sağlamak, bağlı müdürlüklerin ihtiyacı olan araç, gereç dağıtımını yapmak,resmi otoların mevzuatına göre görevlendirilmesini sağlamak,

l) Bağlı müdürlüklerin verimini ve iş akımını takip ederek personel ihtiyaçlarını tespit etmek, personel planlamasını yaparak bölgesi için kadro tahsisine ihtiyaç olduğunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, özlük haklarına ilişkin işlemleri takip etmek, sicilleri tutmak, zamanında Genel Müdürlüğü (Personel Dairesi Başkanlığını) bilgilendirmek, görevli personelin hizmet içi eğitim planlamasını yapmak ve Genel Müdürlüğe (Eğitim Dairesi Başkanlığına) bildirmek, verilecek talimata göre eğitimlerini sağlamak,

m) Bağlı müdürlüklerin mevzuat ile ilgili sorularına cevap vermek ve uygulamada ortaya çıkan teknik ve hukuki konulara çözüm getirecek şekilde ilgili müdürlüğe talimat vermek,

n) Bölge müdürlüğünün araştırma, planlama, koordinasyon işlerini yapmak, bölgeye bağlı illerde düzenlenen il planlama koordinasyon kurulu ve diğer toplantılarda kurumu temsil etmek,

ö) Müdürlükte geçici işçi çalışması halinde İş Kanunu ve SSK. Kanunu ile yapılması gereken işleri bu kanunlarda belirlenen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

p) Bağlı Kadastro Müdürlüklerinin aylık periyotlarla gönderilen değişiklik işlemlerini izlemek, mevzuatına uygun arşivlemek, korunmasını ve emniyetini sağlamak,

r) İhtiyaç duyulması halinde nirengi ölçü ve hesaplarının GPS yöntemi ile yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

s) Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde harita ve planların geçici ve kesin çizimleri ile ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,

t) Bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinin yetki sahasını belirlenmesi amacıyla çalışma yapmak veya yaptırmak ve Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü görevler ile Genel Müdürlükçe verilen benzeri işleri yapmakla görevlidir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Müdürlüğü Personelinin Yetki Görev ve Sorumlulukları

 Bölge Müdürü

Madde 6 — Bölge Müdürü, bölge merkezi ve bölgesi dahilindeki bağlı kuruluşlarında görevli personelin en üst amiridir.

Bölge Müdürünün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevleri yürütmek,

b) Sicil amiri olduğu personelin sicil raporlarını doldurmak ve ilgili yerlere göndermek,

c) Bölge Müdürlüğü ile bağlı Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlükleri personelinden kanun ve mevzuata aykırı hareketi görülenler hakkında idari soruşturma yapmak veya yaptırmak, görevlendirilmesi halinde bizzat ön inceleme yapmak, yetkili mercilerin talebi halinde denetmen, denetmen yardımcıları veya üst konumda birini ön inceleme için görevlendirmek, raporları kanuni mercilere göndermek, raporlar üzerine hukuki,teknik,idari ve mali konular ile disiplin yönünden gereken tedbirleri almak, gerekiyorsa talimat vermek ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

d) Birinci sicil amiri olduğu personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca mülki amirlerce verilen izinler dışında kalan diğer izinleri vermek,

e) Bölgeye bağlı il ve ilçelerdeki Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlerinden hangisinin teşkilatı temsil edeceğini ilgili mülki amirle koordineli belirlemek.

Bölge Müdürü görevlerinden dolayı bağlı il valilerine ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

Bölge Müdür Yardımcıları

Madde 7 — Bölge Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürünün görevlerini yerine getirmesinde, şube müdürlükleri itibariyle, Bölge Müdürünce belirlenen iş bölümüne göre verilen işleri yapmak, yardımcı olmak ve izlemek üzere, yazılı olarak Bölge Müdürü tarafından görevlendirilir. Görevlendirilmesi halinde ön inceleme veya idari soruşturma yapar.

Bölge Müdürünün bulunmadığı hallerde, Genel Müdür veya vali onayı ile görevlendireceği yardımcılardan biri Bölge Müdürlüğüne vekalet eder.

Bölge Müdür Yardımcıları, görevlerinden dolayı Bölge Müdürüne karşı sorumludur.

Denetim Birimi

Madde 8 — Denetim birimi doğrudan Bölge Müdürüne bağlıdır.

Denetim birimi; Bölge Müdürlüğünde görevli Tapu ve Kadastro denetmen ve denetmen yardımcıları ile denetim bürosundan oluşur.

Bölge Müdürlüğü denetim birimi görev, yetki ve sorumluluklarını, Tapu ve Kadastro Denetmenlerinin Mesleğe Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen hükümlere göre yerine getirir.

Tapu Şube Müdürlüğü

Madde 9 — Tapu Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu Sicil Müdürlükleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin tapu mevzuatına ilişkin sorularını hukuki yönden incelemek, gereklerini yerine getirmek, cevaplarını hazırlamak,

b) Tapu Sicil Müdürlüklerince verilen akit ve tescil işlemlerinin reddine dair kararları inceleyerek görüşünü Bölge Müdürüne sunmak,

c) Tapu Sicil Müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenen teftiş raporları ile yapılan inceleme, soruşturma, ön inceleme raporları ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğü görüşü veya talimatını hazırlamak, sonuçları hakkında bilgi için Genel Müdürlüğe iletilmesi için çalışma yapmak,

d) Bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinin yetki sahasını belirlenmesi amacıyla çalışma yapmak, görüş ve önerisini Bölge Müdürüne sunmak,

e) Tapu Sicil Müdürlüklerine ait istatistiki bilgileri süresinde Bölge Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak, bunları değerlendirmek ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirmesini sağlamak,

f) Bölge Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak.

Kadastro Şube Müdürlüğü

Madde 10 — Kadastro Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bölge Müdürlüğüne bağlı Kadastro Müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin kadastro mevzuatına ilişkin hukuki ve teknik sorularını incelemek, gereklerini yerine getirmek, cevaplarını hazırlamak,

b) Kadastro Müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenen teftiş raporları ile yapılan inceleme, soruşturma, ön inceleme raporları ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğü görüşü veya talimatını hazırlamak, sonuçları hakkında bilgi için Genel Müdürlüğe iletilmesi için çalışma yapmak,

c) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine gerek olup olmadığını incelemek ve görüşünü Bölge Müdürüne sunmak,

d) Bağlı Kadastro Müdürlüklerinin aylık periyotlarla gönderilen değişiklik işlemlerini izlemek, mevzuatına uygun arşivlemek, korunmasını ve emniyetini sağlamak,eksiklikler hakkında ilgili müdürlüğe verilecek talimatı hazırlamak,

e) İhtiyaç duyulması halinde nirengi ölçü ve hesaplarının GPS yöntemi ile yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

f) Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde harita ve planların geçici ve kesin çizimleri ile ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,

g) Bağlı Kadastro Müdürlüklerinin aylık mesai ve ödenek cetvellerini izlemek, değerlendirmek ve eksikleri hususunda ilgili müdürlüğe verilecek talimatı hazırlamak, verimlilik analizlerini yapmak ve Genel Müdürlüğe verilecek bilgiyi hazırlamak,

h) Bölge Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Madde 11 — İdari ve Mali İşler Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Bölge Müdürlüğü ile bağlı müdürlüklerin personeline ilişkin atama, yer değiştirme, terfi, emeklilik ve diğer özlük işleri ile ilgili işlemleri takip etmek, yazışmalarını hazırlamak ve Bölge Müdürüne sunmak,

b) Müdürlük personeli ile müdürlüğe bağlı Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri personelinin kısa süreli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini planlamak, Genel Müdürlüğe (Eğitim Dairesi Başkanlığına) bildirmek, verilecek talimata göre eğitim çalışmalarını yapmak,

c) Bölge Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar için gerekli araç-gereç ve malzemenin temini ve dağıtımına ilişkin işlemleri takip etmek, resmi otoların kullanılmasında taşıt görevlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Bina kiralanması ve satın alınması ile ilgili işlemleri verilen emirlere uyarak yürütmek,

e) Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma işlerini yürütmek, koruyucu güvenlik önlemlerini Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli almak,

f) Bölge dahilindeki sosyal ve eğitim tesislerinin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri yürütmek ve izlemek,

g) Bölge Müdürlüğünün nakit ve ayniyat mutemetliği ile hesap işlerini yürütmek,

h) Bölge Müdürlüğü evrakının geliş ve gidişini düzenlemek ve mevzuatına uygun arşivlenmesini sağlamak,

i) Müdürlükte, geçici işçi çalışması halinde İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile yapılması gereken işleri bu kanunlarda belirlenen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

j) Bölge Müdürlüğünün araştırma, planlama, koordinasyon, bilgi işlem ve otomasyon görevlerini yerine getirmek,

k) Bölge Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak.

Şube Müdürlerinin Yetki Görev ve Sorumlulukları

Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 inci maddelerinde belirtilen görevleri yürütmek üzere atanan Şube Müdürleri mevzuatla kendisine verilen ve bu Yönetmelikte müdürlüğüne tevdi edilen görevleri veya görevlendirilmesi halinde ön inceleme veya idari soruşturma yapmakla yetkili ve görevlidir.

Her Şube Müdürü görevlerinden dolayı bağlı olduğu Bölge Müdür Yardımcısına ve Bölge Müdürüne karşı sorumludur.

Şube Müdürlüğü personelinin görevleri Şube Müdürünce belirlenir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tapu Sicil Müdürlükleri Teşkilat ve Görevleri

 Teşkilat

Madde 13 — Tapu Sicil Müdürlükleri; Müdür, yeteri kadar Müdür Yardımcısı, şef, sicil memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, arşiv memuru, sicil katibi, geçici işçi ve hizmetliden oluşur.

Tapu Sicil Müdürlüklerinin Görevleri

Madde 14 — Tapu Sicil Müdürlüklerinin görevleri şunlardır :

a) Yetki alanlarında, mevzuat çerçevesinde taşınmaz mallara ait akit ve her türlü tescil, tadil, terkin işlemlerini yapmak,

b) Mevzuata aykırı istemleri Medeni Kanunun ve Tapu Sicil Tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince reddetmek, bu karara karşı ilgilisinin Bölge Müdürlüğüne itirazı halinde, işlemli evrakları ile tapu kayıt örneklerini yedi gün içinde Bölge Müdürlüğüne göndermek, ret kararının bozulması halinde bozma kararına uyarak istemi yerine getirmek,

c) Müfettişler ile denetmenlerce düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporlarla ilgili verilecek emirleri geciktirmeden yerine getirmek,

d) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait fenne ilişkin talepleri hak sahibi veya yetkili vekilinden geldiğinin tespiti halinde, görevli Kadastro Müdürlüğü veya şefliğine iletmek,

e) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri mevzuata uygun olarak düzenlemek, arşivlemek ve emniyetini sağlamak,

f) Yetki alanlarında yapılan kadastro veya yenileme sonucunda düzenlenen ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri devir ve teslim çizelgesi karşılığında devir almak,

g) Yetki alanlarına yeniden katılan veya yetki alanlarından çıkarılan taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini devir-teslim çizelgesi karşılığında devir almak veya devir etmek,

h) Müdürlükte her ay yapılan işlemler sonucu düzenlenen tapu senedi, ipotek belgesi, ipotek terkin cetvelleri ile mahkeme ve kadastro komisyon kararları tescil listelerini, aylık istatistik cetveli ve bilgisayar çıktılarını ve benzeri belgeleri Genel Müdürlüğe veya istenildiğinde Bölge Müdürlüğüne belirlenen süre içerisinde göndermek,

i) İtirazlı olup da kadastro mahkemelerince karara bağlanan taşınmaz malların tescilinden sonra bunlara ait listeleri Genel Müdürlüğe veya istenildiğinde Bölge Müdürlüğüne geciktirilmeksizin göndermek,

j) Görevine giren konularda kadastro müdürlükleri veya şeflikleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

k) Mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgisini kanıtlayan gerçek ve tüzel kişilerce istenilen bilgiler ve belge örneklerini bu konudaki mevzuata uygun olarak zamanında vermek veya göndermek,

l) Akit ve tescile ilişkin her türlü yazışmaları resen yapmak,

m) Müdürlüğün personel, ödenek, araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını belirlenen süreler içinde veya gerektiğinde Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

n) Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

ö) Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve mülki amirce verilen benzeri işleri yapmak.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Tapu Sicil Müdürlükleri Personelinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 Tapu Sicil Müdürü

Madde 15 — Tapu Sicil Müdürü, müdürlüğün sicil ve disiplin amiridir.

Tapu Sicil Müdürünün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sayılan görevleri yürütmek,

b) Müdürlük görevlilerinden, mevzuata aykırı hareketi görülenler hakkında idari soruşturma yapmak veya yaptırmak, yapılmasını istemek, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda belirtilen yetkili mercilerce emir verilmesi halinde ön inceleme yapmak, sonucunu yetkili mercie ve Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

c) İşlerin çabuk ve sağlıklı yürütülmesi için personel arasında iş bölümü yapmak, yazılı duyurmak,

d) Personelin yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,mevzuatın takibini sağlamak,

e) İzin, rapor, geçici görev gibi her hangi bir nedenle görevi başında bulunamaması halinde, öncelikle müdür yardımcılarından birini, yoksa şef, o da yok ise akitli ve akitsiz işlem yapmaya yetkili diğer memurlardan uygun gördüğü birini mülki amirin onayı ile vekil tayin etmek veya yetki vermek,

f) Talep edenlerin Tapu Sicil Müdürlüğüne gelmelerine engel durum olup olmadığı müdür tarafından takdir edilerek gerekli olduğu anlaşıldığında daire dışında yapılacak akitlerde akit yapma yetkisine sahip görevlileri yetkili kılmak,

g) Döner sermaye mevzuatı ile verilen görevleri yapmak,

h) Genel Müdürlük Sicil Yönetmeliğine göre, her yıl müdürlük görevlilerinin sicil raporlarını düzenlemek üst sicil amirlerine göndermek,

i) Müdürlük hizmet binasında, sivil savunma müdürlüğü koordinasyonunda koruyucu güvenlik önlemlerini almak,

j) Başka bir yere atanma, memurluktan çekilme, emeklilik gibi sebeplerle görevden ayrılma halinde devir-teslim yapmak,

k) Ayniyat Talimatnamesi uyarınca, demirbaş eşya defteri ve dosyasının usulünce tutulmasını sağlamak ve her yıl düzenlenmesi gereken cetvelleri belirlenen sürelerde Bölge Müdürlüğüne göndermek,

l) Müdürlükte geçici işçi çalışması halinde İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile yapılması gereken işleri bu kanunlarda belirlenen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

m) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerce verilen görevleri yapmak,

n) Müfettişler ile denetmenler tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporlarla ilgili olarak verilen emirleri zamanında yerine getirmek,

ö) Mevzuatın öngördüğü ve Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlüğü ve mülki amirince verilen benzeri işleri yapmak.

Tapu Sicil Müdürü görevlerinden dolayı mülki amirine ve Bölge Müdürüne karşı sorumludur.

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

Madde 16 — Tapu Sicil Müdür Yardımcısının yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdür tarafından havale edilen akitli ve akitsiz işlemlere yönelik talepleri ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamak, işlemle ilgili yazışmaları ve işlemin tamamlanmasından sonra tescilini yapmak ve yapılmasını sağlamak,

b) Müdür tarafından görevlendirilmesi halinde;

1 - Diğer memurlarca hazırlanan akitli ve akitsiz işlemlerin ön kontrolünü yaparak imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak,

2 - Müdürlük görevlilerinin, göreve ve işleme yönelik tereddüt ve sorunları ile ilgilenmek, gerektiğinde müdürle irtibat kurarak çözüm bulmak,

3 - Yazışmaları Müdür adına imzalamak,

c) Tapu Sicil Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak.

Müdür Yardımcısı görevlerinden dolayı Müdüre karşı sorumludur.

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi

Madde 17 — Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru ve Sicil Katibinin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır :

a) Müdür tarafından havale edilen akitli ve akitsiz işlemlere yönelik talepleri ve yazışmaları ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamak, işlemin tamamlanmasından sonra tescilini yapmak,

b) Belirli formlarla gelen ve bilgisayar manyetik ortamına aktarılması gereken bilgilerin giriş ve kontrol işlerini gerçekleştirmek, verilerden elde edilen bilginin doğruluğunu izlemek, veri girişindeki hataları ilgili memurun ve Müdürün bilgisi dahilinde düzeltmek,

c) Müdür tarafından görevlendirilmesi veya iş bölümü yapılması halinde;

1) Tapu Sicil Tüzüğünde belirtilen ana ve yardımcı siciller ile diğer defterleri tutmak,

2) Mevzuat gereği periyodik olarak gönderilmesi gereken ikinci nüsha tapu senetleri, ipotek belgeleri istatistiki bilgiler, evrak ve diğer belgeleri ilgili yerlere düzenli olarak gönderilmesini sağlamak,

3) Döner sermaye işlemlerini döner sermaye mevzuatına uygun olarak yapmak,

4) Müdürlük mutemetlik işlerini mali mevzuata uygun olarak yerine getirmek,

5) Müdürlük yazışmalarını düzenli olarak ve zamanında hazırlamak, geliş-gidiş defterini tutmak,

6) Mahkemeler ve diğer kurum ve kuruluşlarca istenen kayıtları doğru olarak ve zamanında hazırlamak,

7) Müdürlüğün telefon, faks, fotokopi çekilmesi, hasta sevk kağıtlarının yazımı ve kaydı gibi hizmetleri yerine getirmek,

8) Kullandığı alet ve makinaların periyodik bakım ve temizliğini yapmak,

d) Tapu Sicil Müdürünce verilen benzeri görevleri yapmak.

Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi görevlerinden dolayı Müdüre karşı sorumludur.

Arşiv Memuru

Madde 18 — Arşiv memurunun görev ve sorumluluğu; Müdürün denetim ve gözetimi altında müdürlükteki bütün sicil ve belgeleri, Tapu Sicil Tüzüğü, Arşiv Yönetmeliği ve diğer genel emirlere uygun olarak düzenli bir şekilde arşivlemek, evrakları işlemlere hazır halde bulundurmak, arşivin düzenini, güvenliğini, bakımı sağlamak, zorunluluk halinde müdürün teklifi Bölge Müdürünün onayı ile akitli akitsiz işlem yapmak ve Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmakla görevlidir.

Arşiv Memuru görevinden dolayı Müdür Yardımcısına yoksa akitli ve akitsiz işlem yapmakla görevli memura ve Müdüre karşı sorumludur.

 ALTINCI BÖLÜM

Kadastro Müdürlükleri Teşkilatı ve Görevleri

 Teşkilat

Madde 19 — Kadastro Müdürlükleri; Müdür, Müdür Yardımcısı ile yeteri sayıda Kontrol Mühendisi, Mühendis, Kadastro Üyesi, Kadastro Şefi, Kontrol Memuru, Kadastro Teknisyeni, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Arşiv Memuru, Jaloncu, Şoför, Bekçi ve Hizmetlilerden oluşur.

Kadastro Müdürlüğünün Görevleri

Madde 20 — Kadastro Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak,

b) 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre tapulama ve kadastro paftalarını yenilemek,

c) 7269 sayılı Kanunun 2/7/1968 tarihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesi uyarınca talep edilen yerin kadastrosunu yapmak,

d) 2981 ve 3290 sayılı kanunlarca verilen görevleri yapmak,

e) Diğer kanunlarla müdürlüğe verilen görevleri yapmak,

f) Tescil için ibraz edilen her çeşit harita ve planların, imar uygulaması, kamulaştırma, ayırma, birleştirme, zemin düzenlemesi, arazi toplulaştırmasının ilgili yönetmelik hükümlerine göre kontrollerini yapmak,

g) Talep halinde aplikasyon, parsellerin yerinde gösterilmesi, birleştirme ve cins değişikliği işlemlerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapmak,

h) Talep üzerine müdürlükçe yapılan işlemlerle kontrolü yapılan harita ve planların, Tapu Siciline tescilinden sonra paftalarına işlemek suretiyle güncelliğini sağlamak ve teknik belgelerini arşivlemek,

i) Kadastro ve tapulama paftalarının dayanağı olan nirengi ve poligon tesislerini korumak, kaybolanları ihya etmek, gerektiğinde yeniden tesis etmek,

j) Müdürlük hizmetlerine ilişkin personel, araç-gereç ve ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek, sağlamak,

k) İhale yolu ile yapılan kadastronun teknik yönünün ihale şartnamesi, ilgili yönetmelik ve Genel Müdürlük emirlerine göre kontrolünü yapmak,

l) Müdürlüğün hizmetleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonunu sağlamak,

m) Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

n) Müfettişler ile denetmenler tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporla ilgili verilen emirleri zamanında yerine getirmek,

ö) Mevzuatta öngörülen Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve mülki amirce verilen benzeri görevleri yapmak.

 YEDİNCİ BÖLÜM

Kadastro Müdürlükleri Personelinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Kadastro Müdürü

Madde 21 — Kadastro Müdürü, müdürlüğün sicil ve disiplin amiridir.

Kadastro Müdürünün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır :

a) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sayılan görevleri mevzuata uygun olarak yürütmek, yıllık çalışma programını hazırlamak, görevlerin sıhhatli, süratli ve düzenli yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, personel arasında dengeli iş bölümü yapmak kadastro ekibinde müdürlüğe karşı sorumlu teknisyeni belirlemek ve çalışmaları izlemek, kontrolünü yapmak veya yaptırmak,

b) İzin, rapor, geçici görev gibi herhangi bir nedenle görevi başında bulunamaması halinde, öncelikle Müdür Yardımcısını, yoksa kontrol mühendisini veya sırasıyla mühendis, kadastro üyesi, kontrol memurlarından birini mülki amirin onayı ile vekil tayin etmek,

c) Mevzuata aykırı halleri görülen müdürlük ve bağlı şeflik personeli hakkında disiplin soruşturması yapmak veya yaptırmak, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda belirtilen yetkili mercice görev verilmesi halinde ön inceleme yapmak, sonucunu yetkili merci ile Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

d) Genel Müdürlükçe belirlenen ve müdürlüklere gönderilen mesai izleme ve değerlendirme ölçütlerine göre verimliliği artırıcı gerekli tedbirleri almak,

e) Müdürlük ve müdürlüğe bağlı şefliklerin çalışma durumlarını gösterir aylık iş cetveli, masraf cetveli ve kişisel mesai cetvellerini takip eden ayın ilk haftası içinde, yıllık toplam iş cetveli, teknik alet ve diğer donanımların bilgisayar ve çevre birimleri dahil olmak üzere demirbaşa kayıtlı ve Döner Sermayeden aktarılan her türlü malzemenin yıllık kontrol cetveli ile pafta ihtiyaç durumunu gösterir çizelgeyi yılbaşında, devir ile ilgili istatistiki cetveli devri takiben Bölge Müdürlüğüne göndermek,

f) Hizmet otolarını senet karşılığı şoförlere teslim etmek, taşıt görev formu ve akaryakıt tesellüm fişleri ile çeklerinin eksiksiz ve usulüne uygun tutulmasını sağlamak, otoları hizmet gereği görevlendirmek,

g) Arazi çalışmalarının yapılmadığı dönemlerde, teknisyen ve gerekli gördüğü diğer personelin hukuki ve teknik konularda yetiştirilmesini sağlamak üzere, hizmet içi eğitim programları düzenlemek, okul ve kursları yeni bitirmiş görevlilerin hizmete kısa sürede alışmaları için gerekli önlemleri almak,

h) Müdürlük görevlilerinin yıllık izinlerini müdürlük işlerini aksatmayacak şekilde, mevzuata uygun olarak planlamak,

i) Genel Müdürlük Sicil Yönetmeliğine göre, her yıl müdürlük görevlilerinin sicil raporlarını düzenleyerek yetkili üst sicil amirlerine göndermek,

j) Müdürlük merkez binası ve garajlarında, bürolarda, şantiyelerde, çalışma alanında yangın ve diğer olaylara karşı gerekli önlemleri almak,

k) Mali ve Döner Sermaye Mevzuatı ile verilen görevleri yapmak, bütçe defterinin usulünce tutulmasını sağlamak,

l) Sağlık kurumları ile irtibat kurularak müdürlük merkezi ve çalışma alanlarında gerekli ilaç ve tıbbi yardım malzemelerini alarak hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak,

m) Müdürlükte çalışan geçici işçilerle ilgili olarak İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile yapılması gereken işlerin, bu kanunlarda belirlenen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

n) Başka bir yere atanma, memurluktan çekilme, emeklilik gibi sebeplerle görevden ayrılmada devir teslim yapmak,

ö) Ayniyat Talimatnamesi uyarınca, demirbaş eşya ve dosyasının düzenli tutulmasını sağlamak, belirlenen sürelerde gönderilmesi gereken cetvelleri düzenleterek Bölge Müdürlüğüne göndermek,

p) Çalışma mevsimi başlamadan önce programa dahil çalışma alanlarında bulunması ve kullanılması gerekli araç gereçleri hazırlamak, çalışma alanlarında çalışmaya başlamadan önce gerektiğinde mülki amir, belediye başkanı ve köy muhtarı ile irtibat kurarak çalışma alanında teknisyenlerin yerleşim ve çalışma yerlerini hazırlanmasını sağlamak, çalışma alanına ait araç gereç ve diğer belgeleri senet karşılığı çalışma alanı teknisyenlerine teslim etmek, araç-gereç ve görevlilerin kişisel eşyalarını çalışma alanına taşıtmak, çalışma alanında görev yapan personelin hafta sonu ve diğer resmi tatillerde, hastalık veya zorunlu hallerde veyahut müdürlüğün taşıt imkanları ölçüsünde uygun görülen günlerde çalışmaları aksatmayacak ve verimi düşürmeyecek şekilde müdürlük merkezi ile çalışma alanı arasında götürülüp getirilmesini sağlamak,

r) Müdürlüğe gönderilen veya verilen dilekçeleri zamanında incelemek, çalışma alanları ile ilgili dilekçeleri havale ederek inceletmek ve inceleme sonuçlarını ilgililerine bildirmek,

s) Tescil için ibraz edilen her çeşit harita ve planların ilgili yönetmelik hükümlerine göre kontrollerinin yapılması için kontrol mühendisi veya ilgili teknik elemanlara havale etmek, kontrol işlerinin düzenli, sağlıklı ve zamanında yapılmasını takip etmek, teknik elemanlarca kontrollerde belirlenen eksikliklerin giderilmesi için ilgililerine yazıyla bildirmek, kontrollerin bitiminde kontrolü yapan elemanların gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamalarını ve imzalamalarını sağlamak, kontrolü biten harita ve planları tescil için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne bekletmeden yazı ile göndermek,

t) Mahkemelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilirkişi istemlerini kontrol mühendisinin görüşünü de alarak hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek,

ü) Mevzuatın öngördüğü ve Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlüğü ve mülki amirince verilen benzeri işleri yapmak,

v) Periyodik gönderilmesi gereken bilgi, form ve çizelgeleri izlemek,süreleri içerisinde gönderilmek üzere hazırlatmak,

Kadastro Müdürü görevlerinden dolayı mülki amire ve Bölge Müdürüne karşı sorumludur.

Kadastro Müdür Yardımcısı

Madde 22 — Kadastro Müdür Yardımcısının yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır :

a) Müdürün görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak,

b) Görev ve yetki verildiğinde müdürlüğe vekalet etmek,

c) Genel Müdürlüğün izni ile kadastro komisyonuna başkanlık etmek,

d) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

Müdür Yardımcısı Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

Kontrol Mühendisi

Madde 23 — Kontrol mühendisinin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır :

a) Müdürlüğe tescil için ibraz edilen harita ve planlar ile müdürlüğün diğer teknik ve kontrol işlemlerini zamanında mevzuat doğrultusunda yapmak, kontrollerde belirlenen eksiklikleri bir defada liste halinde düzenleyerek ilgililerince düzeltilmesi için müdürlüğe iletmek,

b) Pafta ve fenni belgelerin muntazam arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak,

c) Yetki verildiğinde müdürlüğe veya komisyon başkanlığına vekalet etmek,

d) Mühendisler ile fen kontrol memurlarının çalışmalarını koordine ederek izlemek,

e) Müdürlükçe yapılan planlamaya göre çalışma alanlarındaki nirengi tesisi ile nirengi ve poligon hesaplarını çalışma alanında ölçü işlerine başlamadan önce yapmak veya yapılmasını sağlamak,

f) Çalışma alanının teknik işlerini kontrol etmek veya kontrolünü sağlamak,

g) Teknisyenlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik harita, plan gibi belgelerin tamamlanmasını sağlayarak teknisyenliğe iletmek,

h) İşlerin çabuk ve düzenli yürümesi için istek ve önerileri müdürlüğe iletmek,

i) Müdürlükte mevcut teknik aletlerin hassasiyetini belirten rapor düzenlemek, altı ayda bir Bölge Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak,

j) Güncelleştirme ile ilgili işlerin yapılmasını sağlamak ve koordine etmek,

k) Pafta kayıt defterinin düzenli tutulmasını sağlamak,

l) Müdürlüğe intikal ettirilen teknik konularda ve müdür tarafından havale edilen işleri incelemek, cevaplarını hazırlamak,

m) Sayısallaştırma ve teknik hatalarla ilgili rapor hazırlamak, işlemleri takip etmek, yönlendirmek ve Müdürü zamanında bilgilendirmek,

n) Mevzuat ve Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

Kontrol mühendisi Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

Mühendis

Madde 24 — Mühendisin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yetki verilmesi halinde kontrol mühendisi görevlerini yapmak,

b) Müdür ve kontrol mühendisince verilecek benzeri görevleri yapmak,

c) Teknisyenlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik harita, plan gibi belgelerin tamamlanmasını sağlayarak, teknisyenliğe iletmek.

Mühendis, Müdür ve kontrol mühendisine karşı sorumludur.

Kadastro Üyesi

Madde 25 — Kadastro Üyesinin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kadastro çalışma alanlarının hazırlık ve devir işlemlerini yapmak,

b) Komisyonda hukuki yönden incelenecek işlerin ön hazırlık ve incelemesini yapmak, komisyon tutanağını hazırlamak,

c) Kadastro komisyonu üyeliği görevini yapmak,

d) Komisyon itiraz defterinin düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

e) Kadastro teknisyenlerinin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik tapu, vergi kaydı ve diğer belgeleri tamamlanmasını sağlamak,

f) Çalışma alanları işlerinin çabuk ve düzenli yürümesi için istek ve önerileri müdürlüğe iletmek,

g) Tasarruf kontrol memurları ile teknisyenlerin hukuki konulardaki sorunlarına yardımcı olmak, eksik vergi ve tapu kaydı ile diğer belgelerin eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak,

h) Müdürlüğe intikal ettirilen ve Müdür tarafından havale edilen hukuki konularda inceleme yapmak, cevaplarını hazırlamak,

i) Kamu orta mallarının özel siciline kaydını sağlamak,

j) Müdürlükçe yapılacak tebligat işlemlerini hazırlamak ve takip etmek,

k) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

Kadastro üyesi Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

Kadastro Şefi

Madde 26 — Kadastro Şefinin yetki görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin a, b, f, g, h, i , j, k, l, m, n bentlerinde sayılan görevle ilgili mevzuat ve Kadastro Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda yapmak,

b) Şeflikteki işlerin sıhhatli, süratli ve düzenli yapılması için gereken tedbirleri almak,

c) Şefliğe tescil için ibraz edilen her türlü harita ve planların kontrolü ile diğer taleplerin yerine getirilmesi için gereğini yapmak, kontrol mühendisinin kontrolünün gerektiği durumlarda müdürlükle irtibat kurarak bu kontrolü sağlamak,

d) Müdürlükçe verilen benzeri işleri yapmak.

Kadastro şefi Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

Kontrol Memuru (Tasarruf)

Madde 27 — Tasarruf Kontrol Memurunun yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlüğün kadastroya ilişkin hukuki işlerini mevzuata uygun olarak Müdür tarafından hazırlanan plana göre kontrol etmek,

b) Gerektiğinde komisyona iştirak etmek, görev verilmesi halinde mahallinde komisyon incelemesi yapmak,

c) Kadastro teknisyenlerinin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik tapu, vergi kaydı ve diğer belgeleri tamamlayarak teknisyenliğe iletmek,

d) İşlerin çabuk ve düzenli yürümesi için istek ve önerileri müdürlüğe iletmek,

e) Davalı tutanakların süresinde mahkemeye intikalini sağlamak,

f) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmakla görevlidir.

Tasarruf kontrol memuru, Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

Kontrol Memuru (Fen)

Madde 28 — Fen Kontrol Memurunun yetki görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlüğün kadastroya ilişkin teknik işlerini mevzuata uygun olarak ve Müdür tarafından hazırlanan plana göre kontrol etmek,

b) Görevlendirilmesi halinde değişiklik işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak, kadastro ve tapulama paftaları üzerinde değişiklikleri izlemek,

c) Kontrol mühendisince görev verilmesi veya gerektiğinde Müdür tarafından yapılan planlamaya göre çalışma alanlarındaki nirengi tesisi ile nirengi ve poligon hesaplarını çalışma alanında ölçü işlerine başlamadan önce yapmak,

d) Kadastro teknisyenlerinin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik harita, plan gibi belgeleri tamamlayarak teknisyenliğe iletmek,

e) İşlerin çabuk ve düzenli yürümesi için istek ve önerileri kontrol mühendisi veya Müdüre iletmek,

f) Kontrol mühendisi olmadığı durumlarda komisyona katılmak,

g) Müdür ve kontrol mühendisinin vereceği diğer işleri yapmak.

Fen kontrol memuru, kontrol mühendisi ve Müdüre karşı sorumludur.

Kadastro Teknisyeni

Madde 29 — Kadastro Teknisyeninin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve yönetmeliklerinde gösterilen işleri yapmak,

b) Müdür tarafından görev verilmesi halinde çalışma alanına ait tapu, vergi kaydı ve diğer belgeleri çıkartmak, ilan ve tescilden sonra zabıt kayıtlarına revizyonları yapmak,

c) Çalışma alanına verilen araç-gereç ve belgeleri senet karşılığı teslim almak, hizmete uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

d) Çalışma alanı için bir evrak kayıt defteri tutmak,

e) Doğrudan teknisyenliğe verilen veya müdürlük vasıtası ile gelen dilekçeleri en kısa sürede inceleyerek sonucunun ilgilisine bildirilmesi için yazı ile müdürlüğe göndermek,

f) Çalışma alanı ile ilgili mesai, bilirkişi, geçici işçi puantajlarını zamanında düzenleyerek müdürlüğe vermek,

g) Çalışma alanı, içerisinde iş bölümü yapmak, müdürlükle ilişki kurarak ihtiyaçları zamanında müdürlüğe iletmek,

h) Müdür tarafından görevlendirilmesi halinde değişiklik gibi diğer teknik işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

i) İlanı kesinleşen çalışma alanlarına ait parsellerin tapu kütüklerine tescillerini ve münakalesini yaparak, malikleri kartekse, mal sahibi sicillerine işlemek veya bilgisayar ortamına aktarmak,

j) Müdürün vereceği ve mevzuatta belirlenen benzeri işleri yapmak.

Kadastro teknisyeni, hizmetleri ile ilgili görevli olan kontrol memurları, kadastro üyesi, mühendis, kontrol mühendisi, Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı sorumludur.

Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi

Madde 30 — Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru ve Sicil Katibinin yetki, görev ve sorumlulukları Müdür tarafından görev verilmesi veya iş bölümü yapılması halinde şunlardır:

a) Belirli formlarla gelen ve bilgisayar manyetik ortamına aktarılması gereken bilgilerin giriş ve kontrol işlerini gerçekleştirmek, verilerden elde edilen bilginin doğruluğunu izlemek, veri girişindeki hataları ilgili memurun ve Müdürün bilgisi dahilinde düzeltmek,

b) Çalışma alanına ait hazırlık, ilan ve yazışmalarını, ilan, ve harç cetvellerini, komisyon inceleme tutanaklarını, komisyon kararlarını yazmak,

c) Müdürlüğün yazışmalarını düzenli ve zamanında hazırlamak, evrak kayıt defterini tutmak,

d) Döner sermaye işlerini döner sermaye mevzuatına uygun olarak yapmak,

e) Müdürlük mutemetlik işlerini mali mevzuatına uygun olarak yerine getirmek,

f) Geçici işçilerle ilgili olarak İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile yapılması gereken işleri, bu kanunda belirtilen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

g) İlanı kesinleşen çalışma alanlarına ait parsellerin tapu kütüklerine tescillerini ve münakalesini yaparak, malikleri kartekse, mal sahibi sicillerine işlemek veya bilgisayar ortamına aktarmak,

h) Çalışma alanları ile ilgili tapu, vergi kayıtları ve emlak beyanlarını çıkartmak,

i) Devir teslim tutanak ve cetvellerini hazırlamak,

j) Aylık iş, mesai, masraf, yıllık toplam iş cetvelleri demirbaş tadat ve icmal cetvelleri ile müdürlük görevlerinden olan diğer liste ve cetvelleri hazırlamak,

k) Müdürlüğün telefon, faks, fotokopi çekilmesi, hasta sevk kağıtlarının yazımı ve kaydı gibi hizmetleri yerine getirmek,

l) Kullandığı alet ve makinaların günlük periyodik bakımını, temizliğini yapmak,

m) Müdürlüğün ihtiyaçlarına göre ödenek taleplerini hazırlamak,

n) Demirbaş eşya kayıt defteri ile bütçe defterini düzenli tutmak,

ö) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Müdüre ve emrinde çalıştığı memura karşı sorumludur.

Arşiv Memuru

Madde 31 — Arşiv Memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kadastro Müdürünün denetim ve gözetimi altında tüm pafta, sicil ve belgeleri mevzuata uygun olarak arşivlemek, arşiv hizmetlerini yürütmek,

b) Arşivin güvenliğini ve düzenini sağlamak,

c) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

Şoför

Madde 32 — Şoförün görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendilerine teslim edilen hizmet otolarını hizmete hazır bulundurmak,

b) Periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, bakım, onarım ve malzeme taleplerini zamanında müdürlüğe iletmek,

c) Bakım ve taşıt görev formlarını, akaryakıt fişlerini usulünce düzenlemek,

d) Otoları temiz ve özenli, hizmet gereklerine ve amirlerinin emirlerine uygun olarak kullanmak,

e) Mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmek,

f) Müdürün ve Müdür tarafından emrinde çalışması için görevlendirdiği personeli ile taşıt sorumlusu olarak görevlendirilen memurun verdiği işleri yapmak.

Şoför Müdüre ve Müdür tarafından emrinde çalışması için görevlendirilen memura karşı sorumludur.

Jaloncu

Madde 33 — Müdürün ve Müdürün emrinde çalışması için görevlendirdiği personelin verdiği işleri yapmak, arazi çalışmalarında ve gerektiğinde çalışma alanlarında teknisyenlerin verdiği görevleri yapmakla görevlidir.

Jaloncu Müdüre ve Müdür tarafından emrinde çalışması için görevlendirilen memura karşı sorumludur.

 SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Ortak Hükümler

 Mutemet

Madde 34 — Müdürlük memurlarından Müdür tarafından uygun görülen birisi mutemetlik işleri ile görevlendirilir. Mutemet, yürürlükteki mali mevzuata ve müdürlükte çalışan geçici işçi varsa İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa göre müdürlüğün mali işlerini düzenli, zamanında ve mevzuatta belirlenen sürelerde yapmakla görevlidir.

Hizmetli

Madde 35 — Hizmetli, müdürlüğün temizliğini hizmet saatleri içerisinde gözetimini, yazışmaların dağıtımını ve amirlerince verilecek işleri yapmakla görevlidir.

Hizmetli Müdüre ve Müdür tarafından emrinde çalışması için görevlendirilen memura karşı sorumludur.

Geçici İşçi

Madde 36 — Geçici işçiler hizmet akdinde belirtilen işleri yapmakla görevlidir.

Sorumluluk

Madde 37 — Taşra teşkilatının her kademesindeki yönetici ve görevlileri, ilgili kanun, tüzük ve bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini zamanında yapmakla yükümlü ve sorumludur.

İzin Kullanımı

Madde 38 — Bölge Müdürleri, bölge müdürlüğü merkezinin bulunduğu İl Valisinden usulüne uygun izin alır. Bölge Müdürleri izin durumunu Genel Müdüre yazılı bildirir, uygun görülmesi halinde izne başlarlar.

Bölge Müdürlüğündeki Personel Bölge Müdüründen veya Bölge Müdürünün belirlediği usule göre izin alır ve kullanır.

İl (merkez İlçe) ve ilçe Tapu Sicil ve Kadastro Müdürleri ile diğer personel mülki amirin onayı ile izin kullanırlar. İznin başlangıç ve bitiş tarihi Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

Yürürlük

Madde 39 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 40 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliği

 Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların, mesleki ve yöneticilik ehliyetlerinin tespiti ile genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi yetkisi tanınan sicil amirlerini, ek sicil raporu verecek sicil amirini ve sicil dosyalarını inceleyebilecek yetkilileri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Gizli Sicil Raporlarının Doldurulması

Madde 4 – Memurların gizli sicil raporlarının doldurulmasında bu yönetmelikte tespit edilen hizmet içi eğitim ve ek sicil raporları ile ilgili özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hizmet İçi Eğitime Katılanların Gizli Sicil Raporlarını Dolduracak Sicil Amirleri

Madde 5 – Hizmet içi eğitimin 6 ay veya daha az sürmüş olması halinde memurların gizli sicil raporu, yanında çalıştığı amir tarafından doldurulur.

Hizmet içi eğitimin 6 aydan fazla sürmüş olması halinde ise, memurun gizli sicil raporu, hizmet içi eğitim programını düzenlemek ve yürütmekten sorumlu birim başkanınca doldurulur.

Sicil Amirlerinin Belirlenmesi

Madde 6 – Birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu aralarında 10 veya daha fazla fark olması halinde üçüncü sicil amirinin değerlendirilmesine başvurulur. Üçüncü sicil amiri merkezde Genel Müdür, taşrada bölge müdürüdür.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurlar hakkında sicil raporu dolduracak sicil amirleri EK : 1 ve EK : 2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Yürürlükten Kaldırılan hükümler

Madde 7 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Devlet Bakanlığının 19/12/l986 tarihli Olur'u ile yürürlüğe giren "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliği" değişikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların disiplin işlerinde görevli ve yetkili disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

Madde 4 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün memurların disiplin amiridir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün memurların en üst disiplin amiridir.

Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerinin kimler olacağı ek cetvelde gösterilmiştir.

Disiplin Amirlerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5 – Disiplin amirlerinin yetkileri ve sorumlulukları ile ilgili konularda ve disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları ile ilgili diğer hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan hükümler

Madde 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Devlet Bakanlığının 16/2/l987 tarihli Olur'u ile yürürlüğe giren "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliği", yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 5 Mayıs 1998 tarihli ve 23333 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — İller bazında verilecek bayilikler ekonomik durum, coğrafi yapı, ulaşım, nüfus ve tüketim durumu dikkate alınarak değerlendirilir ve bayi sayısı bu kriterler doğrultusunda (EK-1) tablodaki gibi tespit edilir. (Bayilikler fazla ise EK-1 tabloya denk oluncaya kadar fazla olan bayilerin hakları korunur.)

a) Bayilere tahsis edilen bölge sayısının azaltılıp çoğaltılması konusunda ÇAY-KUR yetkilidir.

b) Bayinin bölgesinde görevini yeterli ölçüde yapamaması, her hangi bir sebepten dolayı bayilikten ayrılması yada o bölgede bayiliğin boşalması halinde sadece o yer için bayilik verilir.

c) Bayiler kendi bölgelerinde ÇAY-KUR’un izni ile sözleşme imzalamak suretiyle tali bayiler vasıtasıyla da satış yapar.

d) Bu şekilde bayilik verilecek firmalar Genel Müdürlükten veya Pazarlama Bölge Müdürlüklerinden görevlendirilecek elemanlarca araştırılarak haklarında rapor düzenlenir. Hazırlanan raporlar Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülmesi halinde gerekli belgeler alınarak sözleşme akdedilir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (d), (f), (g), (h), (ı) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Bayi tespit edilen aylık kota tutarının % 25’ini (500 gr lık Rize Turist çayı baz alınarak) sözleşme yapılırken ÇAY-KUR’a sözleşme teminatı olarak vermesi,

f) Bayinin bölge olarak kendisine verilen yer dışında müşteri arama, şube açma, dağıtım deposu kurma gibi satış ve dağıtım faaliyetinde bulunmaması,

g) Bayi ÇAY-KUR depolarında satın aldığı çayları, bölgesindeki tüm satış noktalarına ulaştırması ve işlevini tam ve eksiksiz yerine getirebilmesi için dağıtım ağını kurması ve satış organizasyonunu oluşturması,

h) Bayi bazı bölgelerde satılan sahte ve kaçak çayların takibi ve önlenmesi konusunda ÇAY-KUR tarafında yer alması ve bu gibi durumlarda aktif mücadele vermesi,

ı) Bayiliğini izinsiz devredememesi ve ortak alamaması,

j) Bayi araç, gereç, bilgisayar ve eleman açısından her türlü donanımı hazırlaması,”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) ÇAY-KUR çaylarını rafında en uygun şekilde satışa sunması ve çaya ayrılan bölümde ÇAY-KUR çaylarına yeteri kadar yer vermesi”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye (d) bendi eklenmiştir.

“b) Bayinin ve sabit bayinin talebi halinde, banka teminat mektubu vermesi koşulu ile ve ÇAY-KUR Yönetim Kurulunca belirlenen süreler dahilinde kredili mamul satışı yapılır.

c) ÇAY-KUR günün ekonomik koşullarına ve piyasa şartlarına göre bayi ve sabit bayinin yapacağı satışlarda gerekli düzenlemeleri yapar. Bu durumda bayi ve sabit bayiler satın aldıkları çayı ÇAY-KUR’ca tavsiye edilen fiyatlarla satabilir.

d) ÇAY-KUR bölgesinde sıcak satış yapan bayilere tespit ettiği satış fiyatları üzerinden piyasa konjonktürüne bağlı olarak belli oranlarda indirim yapabilir.”

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yürütür.

 

 

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan bayındırlık ve iskan müdürü, bayındırlık ve iskan müdür yardımcısı, şube müdürü (teknik kökenli), teknik hizmetler sınıfında mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker olarak çalışan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma : Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

b) Bakanlık

Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

c) Hizmet Bölgesi

Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen

 

illerin gruplarını,

d) Hizmet Alanı

Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

e) Zorunlu Çalışma Süresi

Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması

 

gereken süreyi,

f) Üst Bölge

Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

g) Alt Bölge

Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Temel İlkeler

Madde 5 — Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak;

a) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

b) Yer değiştirme suretiyle atanmalar, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

d) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

e) Yer değiştirme suretiyle yapılan atanmalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamaz.

f) Mevcut illere ilave olarak yeni illerin kurulması halinde, il olan ilçeler daha önce bağlı bulunduğu ilin hizmet bölgesi içinde değerlendirilir.

Hizmet Bölgeleri

Madde 6 — Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırarak oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 7 — Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Bölgesi

Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

         6

                  2

        5

                  3

        4

                  4

        3

                  5

        2

                  6

        1

                  7

 Yer değiştirme suretiyle yapılacak atanmalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker kadrolarına atanacak olanların ilk görev yerleri 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir bölge sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir; bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 2 yıldan az olamaz; ancak 5 ve 6 ncı bölgede görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içerisinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 10 ve 12 nci maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanması esastır.

Yer Değiştirme Halleri

Madde 9 — Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri ;

a) Memurun isteği,

b) Hizmetin gereği,

c) Çalışma süresinin doldurulması,

d) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi, halinde değiştirilebilir.

Memurun Özür Durumlarından Dolayı Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 10 — Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerinin de talebi halinde; zorunlu çalışma sürelerini doldurmuş personel yerinde bırakılabileceği gibi hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan başka hizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilirler.

(A) Özür Grubu : Sağlık Durumu,

(B) Özür Grubu : Eş Durumu,

Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Özürlerinin ortadan kalkması halinde idare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlattırır.

Özürlerin Belgelendirilmesi

Madde 11 — Memurun özür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde;

a) (A) özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için, kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Personelin; eşi ve çocukları haricindeki diğer kimseler için, bakmakla yükümlü olduğunu, bakacak başka kimsenin bulunmadığını ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine uygun belgelerle ispat etmesi gerekir.

b) (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığının görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

Eşi, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

Eşinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı olarak çalışması halinde en az (2) yıl süre ile sigortalı olduğunun ve müracaat tarihi itibarıyla son bulunduğu yerde en az (1) yıl süre ile sigorta primi ödediğinin belgelendirilmesi gerekir.

Eşinin, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında çalışması halinde en az (2) yıl süre ile vergi mükellefi olduğunun ve müracaat tarihi itibarıyla son bulunduğu yerde en az (1) yıl süre ile Bağ-Kur primi ödediğinin belgelendirilmesi gerekir.

Hizmet Gereği Yer Değiştirmeler

Madde 12 — Haklarında; adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması veya sicil raporu sonuçlarına göre görevini ifada tutum ve davranışlarında yetersizlikleri, başarısızlıkları ve sakıncaları tespit edilenlerin, hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan görev yerleri değiştirilebilir. Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Unvan Değişikliği Suretiyle Yer Değiştirme

Madde 13 — Yönetici olarak atanacaklarda, bulunduğu bölgede zorunlu çalışma süresini doldurma şartı aranmaz.

Kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak aynı veya başka bölge ve hizmet alanlarına atamaları yapılabilir.

Bu Yönetmeliğe tabi olarak görev yapmakta iken, ilgili eğitim ve öğretim kurumundan mezun olmaları nedeniyle teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmak isteyenlerin bulunduğu yerde kadro durumunun müsait olmaması veya ihtiyaç olmaması halinde hizmetinin bulunmadığı veya eksik süresinin bulunduğu diğer hizmet bölgelerine ya da bulunduğu bölgedeki diğer hizmet alanlarına atamaları yapılır.

Yönetici Kadrolara Atanma Durumu

Madde 14 — Bakanlıkta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen; Bayındırlık ve İskan Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve bu düzeydeki unvanlara atanacak olanların ilk görev yerleri, bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

Bu hizmet bölgelerine atananlar görev süresince bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Bakanlığın, diğer hizmet bölgelerindeki, yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlar da bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde Bakanlığa ait, yukarıda sayılan unvanlarda başka kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

Madde 15 — Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

Madde 16 — Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevi vekaleten veya aynı Kanunun ek 2 nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde; bu sürelerin tamamı,

(a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 17 — Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1 - 4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) Yurt dışında master ve doktora yapmak amacıyla geçen süreler,

bölge hizmetinden sayılmaz.

Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

Madde 18 — Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurlarında istekleri de göz önüne alınarak kurumca belirlenir.

Emeklilik Hakkını Kazanma Durumu

Madde 19 — Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içinde kullanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

Başvuru Şekilleri

Madde 20 — Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan veya sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen özürlerini belgeleyen memurlar, herhangi bir duyuru beklemeksizin görevli bulundukları birimlere Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular taşra teşkilatında bayındırlık ve iskan müdürlükleri (valilik kanalıyla), merkez teşkilatında ise birimleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartıyla, görüşleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Özürü olmayan memurlar, hizmet sürelerini tamamlamadan başvuruda bulunamaz.

Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgeleyenler birinci fıkrada ön görülen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

Bu talepler; (Ek-2 ) deki Yer Değiştirme Suretiyle Atama Talep Formunu doldurarak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanları belirtilerek yapılır.

Zorunlu çalışma süresini tamamlamış yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Alt hizmet bölgelerinden Üst hizmet bölgelerine atanmak için ilgili personelin talebi zorunludur.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 21 — Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle atanması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, atanmaları ve yerlerinde bırakılmaları onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atanmaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 22 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

İntibak

Madde 23 — İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde ve yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi görevlerde geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Adnan Menderes Üniversitesinden :

Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 —Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyetinin varlık sebebi, Türk ulusunun çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk Devrim ve İlkelerini çeşitli yönleriyle araştırmak, öğrencilere, öğretim elemanlarına ve toplumumuza bu araştırmaların sonuçlarını iletmek, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi eğitim faaliyetlerine yardımcı olmak, oryantasyon planının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyetler

Madde 3 —Merkez, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi ile ilgili araştırma ve çalışmaların yapılmasını sağlamak, konuyla ilgili yayınlar yapmak, iç ve dış yayınları derleyerek bir teknik dokümantasyon merkezi kurmak,

b) Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında değiştirilen bilgi ve edinilen tecrübeleri toplamak ve ders aracı şekline sokmak,

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

d) Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları arasında danışma, eğitim ve araştırma ilişkileri kurmak,

e) Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı faaliyetlerde bulunmak.

 İKİNCİ BÖLÜM

Organlar

Organlar

Madde 4 —Merkezin organları;

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

Müdür

Madde 5 —Müdür, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisini çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir.

Müdürün görevi her hangi bir nedenle sona erdiğinde, müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Süresi biten Müdür ve Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevinden altı aydan fazla süre ile ayrılması durumunda görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür atanır.

Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektör tarafından üniversite öğretim elemanları arasından seçilecek üç kişi ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin süreleri üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari ve mali konularda karar almak,

b) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak,

c)Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda karar vermektir.

Yönetim Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Toplantı günü ve yeri toplantı tarihinden önce üyelere yazı ile bildirilir.

Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 —Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Dumlupınar Üniversitesinden :

Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin 7 nci ve 8 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20 Ocak 2000 tarih ve 23939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği”nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — Sevk zincirine uygun olarak Sağlık ve Rehberlik Merkezi hekimlerinin düzenlediği raporlar ile resmi hastanelerden alınan raporlar, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezinin onayı ve ilgili birim Yönetim Kurulunun olumlu kararı ile sadece ara sınavlar için işleme konulabilir.

Yarıyıl ve yaz tatilleri dışında; Kütahya ve Bilecik İlleri dışındaki hastanelerden alınan raporların işleme konulabilmesi için öğrencinin önceden Üniversiteden izin almış olması gerekir.

Acil durumlarda, DPÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi dışındaki resmi sağlık kuruluşlarından rapor alan öğrencilerin bu raporları, DPÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezinin onayı ve ilgili Yönetim Kurulunun olumlu kararından sonra geçerlilik kazanır.

Rapor devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz, raporlu günler de devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Öğrenciler aldıkları raporları rapor bitiminden itibaren en geç (3) üç iş günü içerisinde sevk zincirinin tersini takip ederek kayıtlı bulundukları birimlere teslim ederler. Aksi takdirde rapor geçerliliğini kaybeder. Özel hekim ve kurum (resmi olan veya olmayan) raporları geçerli değildir. Raporların bir kopyası ilgili bölüm başkanlığına, bir kopyası da öğrenci dosyasına konulmak üzere birim öğrenci işlerine teslim edilir.

Raporlar verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli olarak kabul edilir. Sağlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gönderilen raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması, istirahat sürelerinin kesin olarak belirlenmemesi halinde, ilgili Dekanlık/Müdürlük, Rektörlük kanalı ile Sağlık ve Rehberlik Merkezinden tıbbi görüş isteyebilir.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Fırat Üniversitesinden :

Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 MADDE 1 — 1/12/1993 tarih ve 21775 sayılı Resmî Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe giren Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18/7/1999 tarih ve 23759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt yenileme süresi bir hafta olup ilgili yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine, ilgili öğretim kurumunun Yönetim Kurulu, ilgili yarıyılın başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verir. Yönetim Kurulunca kabul edilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Herhangi bir surette kayıt yenilememe nedeniyle katkı payı borcu bulunan öğrencinin, kanuni faizi ile birlikte borcunu yatırmadıkça kaydı yenilenmez. Öğrenci, kayıt yaptırmamış olduğu yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, genel ve bütünleme sınavlarına giremez. Kayıt yaptırmamış olduğu yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitenin; Fakülte, Yüksekokul ve bölümlerinde öğretim, Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, ilgili kurullarca kararlaştırılan öğretim planına ve plandaki sıraya göre yapılır. Öğretim planındaki dersler, o fakülte ve yüksekokulun bölümlerinde veya diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerde açılan derslerden oluşur. Öğretim planında aksine hüküm getirilmedikçe, ders ve uygulamaların süresi bir yarıyıldır. Ancak özelliği olan ders, uygulama ve stajlar ilgili fakülte ve yüksekokul kurullarınca hazırlanacak yönergelerle düzenlenir ve değerlendirilir.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınavlarında almış olduğu not veya notlar ortalamasının % 40’ının genel ve bütünleme sınav notunun % 60’ına eklenmesi ile ve tam notun % 50’sinden aşağı olmamak kaydı ile elde edilen nottur. Tam not 100 puandır. Bu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye verilecek ders notları; A, B, C, D, E, F, T harfleri ile gösterilir. Başarılı olmak için genel veya bütünleme sınavında, en az 60 puan almak zorunludur. Tıp Fakültesinde, ara sınavlarda alınan notların ortalaması ile genel veya bütünleme sınav notunun başarı notuna etki yüzdesi kendi yönergelerinde ayrıca tespit edilir.

“F (Geçmez) : Genel Sınava girme hakkı almış olduğu halde, herhangi bir nedenle sınava girmeyen, genel sınavda 60’dan az not alan veya başarı notu 50’nin altında kalan, bütünleme sınavına girecek öğrenciye verilir.”

Yürürlük

MADDE4 —Bu Yönetmelik, 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından :

Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği (Tebliğ No: 2001/10)

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; paketli veya dökme olarak insan tüketimine sunulan kargo pirinç ya da kahverengi pirinç, değirmenlenmiş pirinç ve az haşlanmış pirincin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ paketli veya dökme olarak insan tüketimine sunulan, kargo pirinç ya da kahverengi pirinç, değirmenlenmiş pirinç ve az haşlanmış pirinci kapsar. Pirinçten türetilen ürünleri ve yapışkan pirinci kapsamaz.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

a) Pirinç; Oryza sativa L. türüne giren kültür bitkilerinin meyvası olan çeltiğin, tekniğine uygun olarak kavuzları soyulduktan sonra, çeşitli değirmenleme işlemleri uygulanarak embriyo ve kabuk ile aleurone’un kısmen veya tamamen alınması suretiyle elde edilen tane ürünü,

b) Çeltik; harmandan sonra kavuzu soyulmamış olan taneyi,

c) Kargo ya da kahverengi pirinç; sadece dış kavuzu alınmış taneyi,

d) Değirmenlenmiş pirinç ya da beyaz pirinç; değirmenleme işlemiyle kepek kısmı tamamen veya kısmen ayrılmış, embriyosu alınmış kabuksuz pirinci,

— Az değirmenlenmiş pirinç; kabuksuz pirincin kısmen değirmenlenmesi ile elde edilen pirinci,

— İyi değirmenlenmiş pirinç; kabuksuz pirinçteki tohumun bir kısmının ve dış tabakanın tümü ve iç tabakanın büyük bir kısmının alınmasıyla elde edilen pirinci,

— Çok iyi değirmenlenmiş pirinç; kabuksuz pirinçteki embriyonun büyük bir kısmının tüm dış tabakasının, iç tabakanın çok büyük bir kısmının ve endosperminin bir kısmının alınmasıyla elde edilen pirinci,

e) Az haşlanmış pirinç; suya daldırılarak nişastası tamamen jelatinize olana kadar ısıl işleme tabi tutulan ve sonra kurutulan çeltik, kargo ya da kahverengi pirinci ve değirmenlenmiş beyaz pirinci,

f) Uzun taneli pirinç; tane boyu 6.0 mm den fazla ve aynı zamanda uzunluk/genişlik oranı 2’ den fazla 3 den az olan veya tane boyu 6.0 mm den fazla ve aynı zamanda uzunluk/genişlik oranı 3 ve 3’den fazla olan pirinci,

g) Orta taneli pirinç; tane boyu 5.2 mm den fazla 6.0 mm den az ve uzunluk/genişlik oranı 3’ ten az olan pirinci,

h) Kısa taneli pirinç; tane boyu 5.2 mm veya daha az ve uzunluk/genişlik oranı 2’ den az olan pirinci,

ı) Kırık tane; 1/4 ünden fazlası kırılmış olan pirinç tanelerini,

i) Ham tane ve tebeşirleşmiş tane; iyi olgunlaşmamış veya gelişimini tamamlamamış çeltiklerden elde edilen yeşil veya yeşilimsi renkteki taneler ile çeşitli nedenlerle mat, süt beyazı renk almış ve tebeşir görünümünde bulunan taneleri,

j) Mandık ya da kırmızı tane; yüzeyi kırmızı renkli pericarp ile kaplı taneyi,

k) Kırmızı çizgili tane; pericarp kalıntısı olarak çeşide has olmayan değişik yoğunlukta kırmızı çizgiler içeren taneyi,

l) Hasarlı tane; ısı, rutubet, hastalık, böceklenme ve diğer sebeplerden dolayı sararmış, çeşitli büyüklükte siyah veya kahverengi lekeler içeren veya böcek yenikli taneyi,

m) Yabancı madde; pirinç tanesi dışındaki ölü böcekler ve parçaları, yabancı tohumlar, kabuk, kepek, saman gibi organik maddeleri ile taş, kum ve toprak gibi inorganik maddeleri,

ifade eder.

Ürün Özellikleri

Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Pirinç kendine has tat ve kokuda olmalı, gözle görünür küflü tane, canlı böcek, güve ve hayvansal kalıntılar içermemelidir.

b) Pirinçlerin rutubet miktarı en fazla %14.5 olmalıdır.

c) Farklı kriterlerdeki pirinçler karıştırılarak satışa sunulamaz.

d) Ölü böcek ve parçaları %0.1’i geçmemelidir.

e) Diğer organik ve inorganik yabancı maddelerin miktarları EK-1 de verilen değerleri aşmamalıdır.

f) Kırık tane oranı %8’i geçmemelidir.

g) Değirmenlenmiş ya da beyaz pirinç içinde kargo ya da kahverengi pirinç ile çeltik miktarı ayrı ayrı %0.05’i geçmemelidir.

h) Kargo ya da kahverengi pirinç içinde çeltik miktarı %1’i geçmemelidir.

Katkı Maddeleri

Madde 6 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2 nci bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 7— Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Bulaşanlar" Bölümüne uygun olmalıdır.

Pestisit Kalıntıları

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde pestisit kalıntıları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 5 inci bölümüne uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7 nci bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme

Madde 10 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9 uncu bölümüne uygun olmalıdır.

Taşıma ve Depolama

Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10 uncu bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune Alma ve Analiz Metodları

Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 11 inci bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve Denetim

Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 14 — Bu Tebliğe ait hükümler; 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl, ithalat yapan firmalar 30 gün içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından :

Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No : 2001/11)

 Madde l — 9/7/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'nin 31/8/1999 tarihli ve 23802 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişik 5 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan ifadeler sırası ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Yemeklik tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarı, asitte çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok % 0,5 olmalıdır."

"Yemeklik tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı, suda çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok % 0,5 olmalıdır."

Yürürlük

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sakarya Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2001/2

Karar Tarihi : 30/3/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Nuh Mehmet HAMURCU başkanlığında 30/3/2001 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2001-2002 yılında İlimizde uygulanacak temiz hava programı çerçevesinde,

1 — En temiz yakıt olarak bilinen doğal gazın İlimize getirilerek, biran önce kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilmesine,

2 — İlimizde satış ve ısınmada kullanılmasına müsaade edilen;

Yerli Linyitler :

Yanar kükürt oranı

: % 1 (+ 0,1 max), (satışa sunulan)

Alt ısıl değeri

: 4000 (-200) kcal/kg, (satışa sunulan)

Rutubet (nem oranı)

: % 20 max.

Kül oranı

: % 17 max.

Ebat

: + 18-200 mm (% 10 tolerans)

Kriterlerine haiz olmasına,

 

İthal linyit kömürde :

 

Toplam kükürt oranı

: % 1 (max), (kuru bazda)

Alt ısıl değeri

: 6000 (-500) kcal/kg (orijinal kömür)

Uçucu madde

: % 22 (+ 1) max. (kuru bazda)

Toplam nem

: % 10 (orijinal kömürde)

Kriterlerine haiz olmasına,

 

Briket kömürde :

 

Yanar kükürt oranı

: % 1 (0,1 max), (satışa sunulan)

Alt ısıl değeri

: 4000 (-200) kcal/kg (satışa sunulan)

Ebat

: + 18-200 mm (% 10 tolerans)

Kriterlerine haiz olmasına,

3 — Yüksek kükürt içeren ve bünyesinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) bulunan gazların, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığınca verilen raporda kanserojenik madde ihtiva ettiği belirlenen petrokokların ilimiz sınırları dahilinde kullanımının yasaklanmasına,

4 — Meskun mahal içinde ve dışında sanayi ve meskenlerde özel kalorifer yakıtı ve LPG kullanılmasının özendirilmesine,

5 — Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinesinde alt Belediyelerle oluşturulacak ekiplerin, şehir girişi ve şehir içinde yapılacak denetimlerde; ihtiyaç duyulduğunda Çevre İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü (Şehir dışında Jandarma Komutanlığı) elemanlarından yararlanılmasına, bu ekiplerle şehrin ana giriş ve dağıtım noktalarında muayyen periyotlarla kontrollerin yapılmasına, denetimlerin etkin ve verimli olabilmesi açısından ekiplerin araç, personel ve güvenlik görevlisi bakımından yeterli duruma getirilmesine,

6 — Hava kirliliğine yol açılmaması için Belediyelerce “Kalorifer kazanı yakma talimatnamesi”ne göre görevli personelin sürekli denetlenmesine,

7 — Kalorifercinin sadece bir binaya (siteye) ait kalorifer sistemini yakmaya, yapılan denetimlerde aksi tespit edildiğinde (birkaç binaya ve siteye baktığında) yönetici ve kaloriferci (ateşçi) hakkında yasal işlem uygulanmasına,

8 — Denetim ekiplerinin kontrolü sırasında taşıma aracında, kullanıcıların ve satıcıların depolarında tespit edilen ve kararda belirtilen spektlere uymayan katı ve sıvı yakıtlara el konularak yakılmasının önlenmesine ve yasaklara riayetsizlikten dolayı kaçak yakıt muamelesi yapılarak cezai işlem uygulanmasına, satılmasına ve kullanılmasına izin verilmeyen kömürleri şehir merkezine getirenler, nakliyesini yapanlar, depolayanlar, halka satanlar ile bu kömürleri alanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre yasal işlem yapılmasına,

9 — Kış sezonu süresince hava kirliliğinde ortaya çıkacak ciddi tehlikelere karşı önlem almak üzere; Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Meteoroloji İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğünün sürekli işbirliğinin sağlanmasına,

10 — Her ne suretle olursa olsun yanık yağ, lastik, kırpıntı, üstübü vb. atık ve artıkların yakılmamasına, yakanlar hakkında cezai müeyyidelerin uygulanmasına ve yanık yağlara, sobalarına vb. malzemeye el konulup müsadere edilmesine,

11 — İlimizde Kamu kurum ve kuruluş, işyeri ve meskenlere ait bacaların bakım ve temizliklerinin Eylül ayının sonuna kadar yaptırılmasına ve periyodik temizliklerinin sürdürülmesine,

12 — Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre İl Müdürlüğü, Valilik Çevre Koruma Vakfınca gerekli eğitim çalışmalarının yapılmasına, bunun için afiş, broşür, el ilanı ve kitapçık bastırılması, dağıtılması, yerel basın ve yayın organlarında çevre eğitimi çalışmalarının yapılmasına, bunun için Sakarya Üniversitesinden destek alınmasına,

13 — İlimizde hava kirliliği oranı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen 24 saatlik sınır değerlere ulaşması durumunda adı geçen Yönetmeliğin 53 üncü maddesine göre gerekli önlemlerin alınmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı