T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Nisan 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24371

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Araştırma Hastanesi) Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Maltepe Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Hazine Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Faizi Oranı Hakkında Tebliğ

— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/9)

— 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 8 Adet Karar

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

11 Nisan 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-5854

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Nisan 2001 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Nisan 2001

39-06-58-2001-239

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Nisan 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5854 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Nisan 2001 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Dicle Üniversitesinden :

Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Araştırma Hastanesi) Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20.7.1994 tarihli ve 21996 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Araştırma Hastanesi) Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Hastane Genel Kurulu, Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

- Dekan

- Başhekim

- Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları

- Dahili Tıp Bilimleri Bölümünden;

1 Profesör (Kendi aralarından seçimle)

1 Doçent (Kendi aralarından seçimle)

1 Yard. Doç. (Kendi aralarından seçimle)

- Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden;

1 Profesör (Kendi aralarından seçimle)

1 Doçent (Kendi aralarından seçimle)

1 Yard. Doç. (Kendi aralarından seçimle)

- Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden birer Araştırma Görevlisi Doktor

(Kendi aralarından seçimle)

- Üniversite Genel Sekreteri

- Hastane Başmüdürü

- Döner Sermaye İşletme Müdürü

- Başhemşire."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden :

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) Rektörlüğüne bağlı olarak kısa adı (TÜRKBİLTEK) olan “Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi” kurulmuştur.

Amaç ve Kapsam

Madde 2 — a) Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarında (TCT) teknolojik tahmin ve planlamanın gerçekleştirilmesi, bilimsel ve teknolojik politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,

b) TCT’da mevcut teknolojilerini geliştirilmesini, pazarlanmasını ve rekabet stratejilerinin neler olması gerektiğini araştırmak,

c) Ülkelerarası bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde teknoloji yönetimini sağlamak, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını hızlandırmak, tasarım, prototip oluşturma, imalat ve firmalar bazında ileri teknoloji transferini gerçekleştirmek,

d) Teknoloji Geliştirme Merkezlerini (TEKMER) yaygın hale getirmek suretiyle Türk Dünyasında Devlet-Üniversite-Sanayi üçgeninde sanayicilerin, pazara yönelik problemlerini çözmek ve buna yönelik eğitim çalışmalarını yürütmek,

e) Türk Dünyası Üniversiteleri ile GYTE arasında temel ve uygulamalı bilim alanlarında teknolojik işbirliğini gerçekleştirmek, bunun için üniversiteler arasında karşılıklı işbirliği ile akademik elemanların transferini, üniversite ve araştırma kurumlarının imkanlarının kullanımını sağlamak, lisansüstü seviyede öğrenci değişim programlarını hazırlayarak yürürlüğe koymak,

f) Yüksek teknoloji ile ilgili alanlarda (Mikroelektronik, Biyoteknoloji, İleri Malzemeler vs.) kısa ve uzun vadeli, uygulamalı teknolojik işbirliği programlarını oluşturmak,

g) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Türk Cumhuriyetleri ile yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurularak bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmek,

h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek, teknoloji projelerini hazırlamak ve projelerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

i) Diğer uluslararası organizasyonlarda Merkezin amacına yönelik ağ oluşturmak, bilimsel ve teknik işbirliği yapmak,

l) Her türlü bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.

Organlar

Madde 3 — GYTE TÜRKBİLTEK’in organları şunlardır.

a) Merkez Başkanı

b) Merkez Yönetim Kurulu

GYTE – TÜRKBİLTEK Başkanı

Madde 4 — GYTE TÜRKBİLTEKBaşkanı, Rektör tarafından GYTE TÜRKBİLTEK’te görevlendirilen öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten başkan yeniden görevlendirilebilir. Başkan, GYTE TÜRKBİLTEK’te görevli öğretim elemanları arasından çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir başkan yardımcısı görevlendirebilir.

Başkanın görevde bulunmaması durumunda, başkana, başkan yardımcısı vekalet eder. Başkanın altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

Başkanın Görevleri

Madde 5 — a) GYTE-TÜRKBİLTEK’in faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektör’e karşı sorumludur,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular,

c) Merkezi temsil etmek, idare işlemlerini yürütmek, bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

d) Yurtiçi ve Yurtdışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve yardımları gerçekleştirmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektör’e sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu; başkan, GYTE-TÜRKBİLTEK’in çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanan üç üye ile bir başkan yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, oy çokluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Merkezin Yönetim Kurulu ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır.

Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda başkanın tekliflerini inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir.

Başkanın her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar.

İdari ve Akademik Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 8 — Merkezin, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Rektör tarafından 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirilecek kişilerle karşılanır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20/7/2000 tarihli 24115 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Öğrenciler, yaz öğretiminde kontenjan dahilinde açılan derslere kayıt yaptırarak izlemekte oldukları öğretim programlarının kredi eksiklerini tamamlayabilirler.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 29/8/1999 tarihli, 23801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 — Konservatuvarın Lisans ve Sahne Sanatları Opera-Şan Anasanat Dalı Hazırlık düzeyinde Eğitim-Öğretim yapan tüm Anasanat Dallarını kabul için öğrenci adaylarının Konservatuvar Tam Zamanlı Lise Mezunu olmaları veya Konservatuvar Yönetim Kurulunun tespit ettiği ÖSS sınav puanını almış olmaları (Fakülte ve Yüksekokul mezunlarından aranmaz) ile iki aşamalı Özel Yetenek Sınavını kazanmış olmaları ve başka bir Yükseköğretim programında kayıtlı olmamaları şarttır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 — Öğrencilerin derslere ve uygulamalara katılmaları zorunludur. Öğrenciler Eğitim-Öğretim süresi her biri 1 yıl olan hazırlık sınıfları da dahil olmak üzere esas meslek derslerine % 80 diğer derslere ise % 70 oranında katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi öğretim elemanları tarafından yapılır. Hazırlık sınıflarında devamsızlığı bu süreleri aşan öğrencilerin Konservatuvardan kayıtları silinir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Madde 25 — Kesin Kabul Sınavında başarılı olup üst sınıflara kayıtlarını yaptırmak isteyen adaylar Seviye Sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavlar kesin kabul sınavları ile birlikte yapılır. Engeli yoktur. Kesin kabul sınavında başarılı olan öğrenciler ise, fark sınavlarına Konservatuvarın belirleyeceği tarihler arasında girerler.

Sınavlarda esas meslek derslerinden ve diğer derslerden en az 50 (elli) puan alanlar başarılı sayılırlar. Seviye sınavına giren ve atlayacakları sınıfın esas meslek derslerinin hepsinden başarılı olup da, sadece yardımcı meslek derslerinin birinden ve/veya kültür derslerinin birinden başarılı olamayan öğrenciler bu ders veya derslerden sorumlu olarak seviye sınavında tespit edilen bir üst sınıfa devam edebilirler. Ancak seviye sınavında; başarılı olamayan adaylar, kesin kabul sınavlarının sonuçlarına göre ilk sınıflara yerleştirilirler."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınıf atlama fark sınavları Konservatuvarın belirleyeceği tarihler arasında yapılır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Hazırlık sınıflarında değerlendirme İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

Başarı, yıl sonu ve bütünleme sınavları ile belirlenir. Bu sınavlar sonucunda esas meslek, yardımcı meslek ve kültür derslerinden başarılı olamayan öğrencilerin Konservatuvarla ilişkisi kesilir.

Hazırlık 1’den Hazırlık 2’ye ve Hazırlık 2’den Lisans devresine (bir) dersten de olsa sorumlu geçilemez.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 — Öğrenciler 2 yıllık ön lisans öğrenimini 4 yılda, 4 yıllık lisans öğrenimini 7 yılda, 5 yıllık eğitim-öğretim programını 8 yılda, 6 yıllık eğitim-öğretim programını 9 yılda bitirmek zorundadırlar. Ancak; Konservatuvarın 6 yıllık Eğitim-Öğretim programı olan Opera Anasanat dalında öğrenciler 3 yıllık ek sürelerini hazırlık sınıfları dışında kullanmak şartı ile 9 yılda tamamlamak durumundadır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde Konservatuvardan mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için, aynı eğitim-öğretim yılı içinde biri final biri bütünleme olmak üzere, iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için bir öğretim yılı, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere iki öğretim yılı, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak olan sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Konservatuvardan kaydı silinir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Öğrencinin öğrenim süresi içinde aldığı başarı notlarının toplamı, aldığı ders sayısına bölünerek mezuniyet notu saptanır ve bu durumu gösteren bir öğrenim belgesi öğrenciye verilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 — Bu Yönetmelik hükümleri daha önce kaydolmuş tüm öğrencilere uygulanır. 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılından önce kaydolmuş tüm öğrencilere de uygulanır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera-Şan Anasanat Dalı Hazırlık sınıfları hükümleri 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yeni kayıt olan öğrencilere uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

—— • ——

Maltepe Üniversitesinden :

Maltepe Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/12/1997 tarih ve 23208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Maltepe Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) bendindeki birinci, üçüncü, dördüncü ve sekizinci paragrafları ile (b) bendinin yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti veya Yönetim Kurulu tarafından 4 yıl için seçilen Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen koşulları taşıyan en az 7 kişiden oluşur. Kurucu Vakıf, Mütevelli Heyet Başkanı veya görevlendireceği temsilcisi ile Rektör veya görevlendireceği vekili Mütevelli Heyetin doğal üyesi olup; bu sayının dışındadır. Rektör’ün görevinden ötürü oy hakkı yoktur.”

“Mütevelli Heyetteki her üyenin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde seçilecek üye yine 4 yıl için seçilir. Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınabilmesi için Kurucu Vakıf Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının en az üçte ikisinin öneri lehindeki oyları ile karar verilmesi gerekir. Birbirini izleyen 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır.”

“Mütevelli Heyet, üyeleri arasından 4 yıl için bir Başkan seçer. Başkanın süresi bittiğinde yeniden seçilebilir.”

“Mütevelli Heyet Üniversitenin temsili dahil; yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü miktar ve süre ile Rektör’e veya Üniversitenin diğer organlarına devir edebilir. İdari ve Mali konularda, bütçe uygulamasında yetkili olmak üzere Başkan ve 2 üyeden oluşan bir Yürütme Kurulu seçebilir. Kendi arasından gerekli çalışma guruplarını oluşturabilir. Yürütme Kurulu aldığı kararlarla ilgili olarak Mütevelli Heyetine bilgi verir.”

“Akademik ve İdari görevlerin tanımını yapmak, bu görevlere tayinleri ve hazırlanan sözleşmeleri, atama, terfi ve görevden alınmaları onaylamak,”

“Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan Üniversitenin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını denetlemek, imza ve temsil yetkilerini belirlemek, her yıl üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını, yöntemlerini, öğrencilerden alınacak ücretleri ve burs kontenjanlarını tespit ve kabul etmek.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Mütevelli Heyet Başkanı Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üyeler arasından 4 yıl için seçilir. Süresi biten Başkan yeniden seçilebilir, Başkan Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

“Mütevelli Heyet tarafından 4 yıl süre için atanır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından 2 Rektör Yardımcısı seçebilir. Rektör yardımcılarından biri idari, diğeri akademik konularla görevlendirilebilir. Akademik konulardan görevli Rektör Yardımcısının Profesör olması gereklidir.

Rektör yardımcılarının görev süreleri en fazla 4 yıl olup, atamaları Başkanın onayı ile gerçekleşir. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Rektör’ün değişmesi ile yardımcılarının göreve devamları yeni Rektör’ün önerisine ve Başkanın kararına bağlıdır.

Rektör görev başında bulunmadığı hallerde, bir Rektör Yardımcısını yerine vekil bırakır

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dekanın görev süresi 3 yıldır. Süresi sona eren Dekanın her seferinde 3 yıl için yeniden atanması mümkündür. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakülteden aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok 2 kişiyi Dekan Yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları da en çok 3 yıl için atanır. Dekan görev başında olmadığı zaman, yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir Dekan atanması gerekir.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) bendinin en sonuna aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir.

“Dekan dilediğinde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırabilir.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14-a) Enstitü Müdürü; İlgili fakülte Dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Dekana ait görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tam zamanlı öğretim elemanlarının Üniversite dışında danışmanlık yapmaları veya çalışmaları Rektör’ün önerisi üzerine Başkanın iznine bağlıdır.”

MADDE 9 — Geçici Hükümler başlıklı Geçici Madde l yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik 13/02/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No

: 2001/2020

Karar No

: 2001/3683

İncelenen Kararın

Mahkemesi

: Zeytinburnu 1.A.H.

Tarihi

: 29.6.2000

Numarası

: 2000/481-454

Davacı

: Zeynep ve Hasnain Somji

Davalı

: Soncan Somji (Demircan)

Dava Türü

: Kararın Tanınması

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkındaki Kanunun 18. maddesi, evlat edinme, ehliyeti ve şartları hakkında, tarafların her birinin evlat edinme anındaki milli hukukunun uygulanacağını, 38/c maddesi ise tenfizi istenilen ilamın Türk kamu düzenine aykırı olmaması gerektiğini hükme bağlamıştır.

Evlat edinme ehliyet ve koşulları kamu düzenine ilişkin olup, Türk Medeni Kanununun 253. maddesi uyarınca, evlat edinenin en az 35 yaşında olması, nesebi sahih füruunun bulunmaması ve evlat edinen ile evlatlık arasında en az 18 yaş fark bulunması gerekmektedir.

İncelenen dosya içindeki belgelerden, davacı Zeynep Somji 1959 doğumlu olup, dava tarihinde 35 yaşında olmadığı, davalı Soncan ise 1975 doğumlu olup, davacı Zeynep Somji ile aralarında 16 yaş fark olduğu ve davacı Zeynep Somji ile Hasnain Hussein Somjinin, Jasmin adında çocukları olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, mahkemece, tenfizi istenilen yabancı mahkeme kararının, Medeni Kanunun 253. maddesinin şartlarını taşımadığı, bu yönü ile Türk Kamu düzenine aykırı olduğu hususu dikkate alınarak, davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü cihetine gidilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 12.3.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No

: 2001/2016

Karar No

: 2001/3880

İncelenen Kararın

Mahkemesi

: Yunak A.H.

Tarihi

: 15.4.1999

Numarası

: 1999/63 – 1999/62

Davacı

: Necati Erdönmez

Davalı

: Martine Josephine Winnie Wolters

Dava Türü

: Boşanma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Medeni Kanunun 134/3. maddesi hükmüne göre, " Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde 150. maddenin (3) numaralı bendi hükmü uygulanmaz."

Mahkemece de, taraflar bizzat dinlenilmeden taraf vekillerinin beyan ve kabullerine dayalı olarak hüküm kurulmuş olup, Medeni Kanunun 134/3. maddesi şartları oluşmadan, tarafların delilleri sorulmadan ve gösterilen deliller getirtilip, tanıkları dinlenmeden, olayların varlığının kabulü sonucu boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 15.3.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No

: 2001/2017

Karar No

: 2001/3881

İncelenen Kararın

Mahkemesi

: Yunak A.H.

Tarihi

: 25.2.1999

Numarası

: 1999/27 – 1999/26

Davacı

: Linda Marcella Duşart

Davalı

: Cengiz Kızılkılıç

Dava Türü

: Boşanma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Medeni Kanunun 134/3. maddesi hükmüne göre, "Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde 150. maddenin (3) numaralı bendi hükmü uygulanmaz."

Mahkemece de, taraflar bizzat dinlenilmeden taraf vekillerinin beyan ve kabullerine dayalı olarak hüküm kurulmuş olup, Medeni Kanunun 134/3. maddesi şartları oluşmadan, tarafların delilleri sorulmadan ve gösterilen deliller getirtilip, tanıkları dinlenmeden, olayların varlığının kabulü sonucu boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 15.3.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No

: 2001/2018

Karar No

: 2001/3882

İncelenen Kararın

Mahkemesi

: Yunak A.H.

Tarihi

: 15.4.1999

Numarası

: 1999/60-1999/63

Davacı

: Hüseyin Kahya

Davalı

: Linda Marcelle Yvette Feron

Dava Türü

: Boşanma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Medeni Kanunun 134/3. maddesi hükmüne göre "evlilik en az bir yıl sürmüşse eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde 150. maddenin (3) numaralı bendi hükmü uygulanmaz."

Mahkemece taraflar bizzat dinlenilmeden taraf vekillerinin beyan ve kabullerine dayalı olarak hüküm kurulmuş olup, Medeni Kanunun 134/3. maddesi şartları oluşmadan, tarafların delilleri sorulmadan ve gösterilen deliller getirtilip, tanıkları dinlenmeden olayların varlığının kabulü sonucu boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 15.3.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No

: 2001/2019

Karar No

: 2001/3883

İncelenen Kararın

Mahkemesi

: Seydişehir A.H.

Tarihi

: 7.4.1999

Numarası

: 1999/10-134

Davacı

: Selma Tüfekçi

Davalı

: Ali Tüfekçi

Dava Türü

: Boşanma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Medeni Kanunun 134/3. maddesi hükmüne göre, "Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerini serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde l50. maddenin 3. numaralı bendi hükmü uygulanamaz."

Mahkemece, tarafların beyan ve kabullerine dayanılarak hüküm kurulmuş ise de, davacı asil dinlenilmeksizin davalının dinlenilmesi ile yetinilmiştir.

Medeni Kanunun 134/3. maddesi şartları oluşmadan, tarafların gösterdikleri deliller getirtilip, tanıkları dinlenmeden olayların varlığının kabulü sonucu boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 15.3.2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No

: 2001/2506

Karar No

: 2001/4413

İncelenen Kararın

Mahkemesi

: Zonguldak 2.A.H.

Tarihi

: 1.12.1999

Numarası

: 1999/542-578

Davacı

: Sırma Koçaklı

Davalı

: Döner Serhat Koçaklı

Dava Türü

: Boşanma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesi ile "Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır". Hükmü getirilmiştir.

Dosyada mevcut nüfus kaydından, tarafların 24.3.1999 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı 11.10.1999 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 134/1-2 maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yasal şartlar oluşmadan tarafların kabulüne dayanılarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 23.3.2001

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

Esas No : 2001/1641

Karar No : 2001/2756

Davacı İsmail Yalçın ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Seydişehir Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 10.3.2000 günlü ve 2000/35-96 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C.Başsavcılığının 30.1.2001 gün ve Hukuk 1006381 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen İbrahim ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 4.10.1981 doğumlu Ummahanı arasında, düzeltilen doğum tarihine göre sadece 5 ay 17 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır.

Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesine, 26.3.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

Esas No : 2001/1642

Karar No : 2001/2757

Davacı Faruk Dağdelen ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Mersin 3.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 26.10.2000 günlü ve 2000/476-883 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C.Başsavcılığının 20.1.2001 gün ve Hukuk 1006379 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Davacı, dava dilekçesinde, 6.1.1974 tarihinde doğduğu halde, nüfus kütüğüne tescil edilmediğini, 7.4.1971 tarihinde doğup daha sonra ölen kardeşinin ismi ve doğum tarihi ile yaşadığını, bu sebeple 7.4.1971 olan doğum tarihinin 6.1.1974 olarak düzeltilmesini istemiştir. Bu istek dikkate alındığında, doğum ve ölüm vukuatının nüfus kütüğüne tescilinin nüfus idaresine verilmiş bir idari görev olduğu cihetle, dava dilekçesinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrası gereğince görev yönünden reddine karar verilmesi gerekir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesine, 26.3.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı