T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Nisan 2001

SALI

Sayı : 24369

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/2163     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında İmzalanan Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

  

Yönetmelikler

— Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliği

— Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği

— Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

— T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğ

— Sigorta Murakabe Kanununa İlişkin 5 Sayılı Tebliğ

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2001/2163

2 Nisan 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 2 Kasım 2000 tarihli ve 4598 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/2/2001 tarihli ve DHGY/I-594 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında

Hava Taşımacılığı Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi ("Hong Kong Özel İdari Bölgesi") (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır),

Aralarında hava taşımacılığının esaslarını belirleyen bir Anlaşmanın akdi amacıyla,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1

Tanımlar

Metnin içeriği başka türlü gerektirmedikçe, işbu Anlaşmanın amaçları itibarıyla:

a) "havacılık makamları" terimi Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi bakımından Sivil Havacılık Müdürü ve her iki durum için, yukarıda anılan makamların mevcut veya benzeri işlevlerini yerine getirmek için yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya kurumu ifade eder;

b) "tayin edilmiş havayolu" terimi, işbu Anlaşmanın 4. Maddesi uyarınca tayin edilmiş ve yetkilendirilmiş olan havayolu işletmesini ifade eder;

c) "bölge" terimi, Türkiye Cumhuriyeti bakımından 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin 2. Maddesindeki "ülke"yi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi bakımından "Hong Kong Adası, Kowloon ve Yeni Topraklar"ı ifade eder;

d) "hava taşımacılığı hizmeti", "uluslararası hava taşımacılığı hizmeti", "havayolu" ve "trafik amaçları dışındaki iniş" terimleri, yukarıda anılan Sözleşmenin 96. Maddesinde kayıtlı anlamları taşır;

e) "işbu Anlaşma" terimi Anlaşmanın Ek’ini ve Anlaşma veya Ek’inde yapılacak değişiklikleri kapsar.

MADDE 2

Şikago Sözleşmesi’nin Uluslararası Hava Seferlerine Uygulanabilen Hükümleri

Bu Anlaşmayı uygularken, Akit Taraflar 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da imzaya açılmış bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, Ek’leri ile Sözleşme veya Ek’lerinde yapılan ve her iki Akit Tarafı da ilgilendiren değişiklik hükümlerine göre, bu hükümler uluslararası hava seferlerine uygulanabildikleri ölçüde, hareket edeceklerdir.

 MADDE 3

Hakların Tanınması

1) Her Akit Taraf diğer Akit Tarafa uluslararası hava seferleri açısından aşağıdaki hakları tanır;

a) bölgesi üzerinden inmeksizin uçma hakkı;

b) bölgesinde trafik amaçları dışında iniş yapma hakkı.

2) Her Akit Taraf diğer Akit Tarafa bu Anlaşma Ek’inin ilgili Bölümünde belirtilen hatlar üzerinde uluslararası hava seferlerini işletme amacıyla işbu Anlaşmanın metni içinde aşağıda belirtilen hakları verir. Bu sefer ve hatlar bundan böyle işbu metin içinde sırası ile “mutabık kalınan seferler" ve "belirtilen hatlar" olarak anılacaktır. Mutabık kalınan bir seferi belirtilen bir hat üzerinde işletirken her Akit Taraf işbu Maddenin (1) fıkrasında belirtilen haklara ilaveten diğer Akit Tarafın bölgesinde işbu Anlaşma Ek’ine göre o hatta tespit edilen noktalarda ayrı ayrı veya birlikte, yolcu ve posta dahil yük almak ve boşaltmak amacıyla iniş yapma hakkına sahip olacaktır.

3) Bu Maddenin (2) fıkrasındaki hiçbir husus, bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerine, diğer Akit Taraf bölgesinin bir noktasından bir başka noktasına kira veya ücret karşılığı taşınmak üzere uçağa yolcu ve posta dahil yük alma hakkını verdiği şeklinde anlaşılmaz.

4) Silahlı çatışma, siyasi çalkantılar veya gelişmeler, veya özel ve olağandışı durumlar yüzünden bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi bir seferi normal güzergahı üzerinden işletemiyorsa, diğer Akit Taraf böyle bir seferin sürekli işletilmesini kolaylaştırmak için hatlarda uygun geçici yeni düzenlemeler yapmak suretiyle elinden gelen çabayı harcayacaktır.

MADDE 4

Havayolu İşletmelerinin Tayini ve Yetkilendirilmesi

1) Her Akit Tarafın diğer Akit Tarafa belirtilen hatlarda mutabık kalınan seferleri işletme amacıyla bir veya daha fazla havayolu işletmesini yazılı olarak tayin etmeye ve bu tayinleri geri almaya veya değiştirmeye hakkı olacaktır.

2) Diğer Akit Taraf böyle bir tayin bildirimi aldığında işbu Maddenin (3) ve (4) fıkra hükümlerine tabi olarak tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmelerine ilgili işletme yetkilerini gecikmeden verecektir.

3) (a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, tayin edilen bir havayolu işletmesinin kuruluş yerinin ve idare merkezinin Hong Kong Özel İdari Bölgesi olduğuna kanaat getirmediği hallerde, işbu Maddenin (2) fıkrasında sözü edilen işletme yetkilerini vermeyi reddetme veya bu havayolu işletmesinin işbu Anlaşmanın 3 (2) Maddesinde belirtilen haklarının kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koyma hakkı olacaktır.

(b) Hong Kong Özel İdari Bölgesi, tayin edilen bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve etkili kontrolünün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin veya uyruklarının elinde bulunduğuna kanaat getirmediği hallerde, işbu Maddenin (2) fıkrasında sözü edilen işletme yetkilerini vermeyi reddetme veya bu havayolu işletmesinin işbu Anlaşmanın 3 (2) Maddesinde belirtilen haklarının kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koyma hakkı olacaktır.

4) Akit Taraflardan birinin havacılık makamları diğer Akit Tarafın tayin ettiği bir havayolu işletmesinden, uluslararası hava seferlerinin işletilmesinde bu makamların normal ve makul olarak uyguladıkları kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartları yerine getirebilecek vasıfları haiz bulunduğu hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilir.

5) Bir havayolu işletmesi bu şekilde tayin edilip yetkilendirildikten sonra, işbu Anlaşmanın ilgili hükümlerine riayet etmesi şartıyla, mutabık kalınan seferleri işletmeye başlayabilir.

MADDE 5

İşletme Yetkisinin İptali veya Askıya Alınması

1) Akit Taraflardan herbirinin, aşağıdaki hallerde, diğer Akit Tarafça tayin edilen bir havayolu işletmesine işbu Anlaşmanın 3 (2) Maddesinde belirtilen hakları kullanmak için verilmiş bulunan işletme yetkisini iptal etme veya askıya alma veya bu hakların kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koyma hakkı olacaktır:

a) (i) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti açısından o havayolu işletmesinin kuruluş yerinin ve idare merkezinin Hong Kong Özel İdari Bölgesi olduğuna dair kanaat getirmemesi; veya

(ii) Hong Kong Özel İdari Bölgesi açısından o havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve etkili kontrolünün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin veya uyruklarının elinde bulunduğuna dair kanaat getirmemesi;

b) O havayolu işletmesinin kendisine bu hakları tanıyan Akit Tarafın kanun ve yönetmeliklerine uymaması; veya

c) O havayolu işletmesinin başka bir şekilde işbu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak işletme yapmaması.

2) İşbu Maddenin (1) fıkrasında belirtilen işletme yetkisinin iptali veya askıya alınması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal işlem yapılması kanun veya yönetmeliklerinin daha fazla ihlal edilmelerinin önlenmesi için şart değilse, bu hak ancak diğer Akit Tarafla yapılacak istişarelerden sonra kullanılacaktır.

MADDE 6

Mutabık Kalınan Seferlerin İşletilmesini Düzenleyen İlkeler

1) Belirtilen hatlar üzerinde mutabık kalınan seferleri işletmek için Akit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerine adil ve eşit fırsatlar tanınacaktır.

2) Mutabık kalınan seferlerin işletilmesinde, her Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi diğer Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin çıkarlarını; aynı hatların tamamı veya bir kısmı üzerindeki seferlerini haksız olarak etkilememek suretiyle dikkate alacaktır.

3) Akit Tarafların tayin edilmiş havayolu işletmelerinin sağladıkları mutabık kalınan seferler, belirtilen hatlar üzerinde halkın taşıma ihtiyaçları ile yakından ilgili olacak ve havayolu işletmesini tayin eden ülkede başlayan veya oraya yönelik yolcu ve posta dahil yük taşımasının mevcut ve makul olarak beklenen ihtiyaçları makul bir yük faktörü ile karşılayacak bir kapasiteyi sağlamak asıl amacı olacaktır. Havayolu işletmesini tayin etmiş Akit Tarafın bölgesi içindeki noktalar dışında belirtilen hatlar üzerindeki noktalarda uçağa alınan ve boşaltılan yolcu ve posta dahil yükün taşınması, kapasitenin ilgili olacağı aşağıdaki genel ilkelere bağlı olacaktır:

a) havayolu işletmesini tayin etmiş Akit Taraf bölgesinin iki yönlü trafik ihtiyaçları;

b) mutabık kalınan seferin içinden geçtiği bölgenin ve o bölgeyi kapsayan Devletlerin havayolu işletmeleri tarafından işletilen diğer hava seferlerini de dikkate alan trafik ihtiyaçları; ve

c) bütün havayolu işletmesi ihtiyaçları.

4) Belirtilen hatlar üzerinde sağlanacak kapasite, Akit Tarafların ilgili otoritelerince zaman zaman ortaklaşa kararlaştırdıkları gibi olacaktır.

MADDE 7

Tarifeler

1) "Tarife" terimi aşağıdaki anlamlardan birini veya birkaçını ifade eder:

a) bir havayolu işletmesi tarafından yolcular ve bagajlarının tarifeli hava seferlerinde taşınmaları için alınan ücret ve bu taşımaya yardımcı olan hizmetlerin ücretleri ve şartları;

b) bir havayolu işletmesi tarafından tarifeli hava seferlerinde yükün (posta hariç) taşınması için alınan ücret;

c) bu ücretlerin mevcudiyetini veya uygulanabilirliğini düzenleyen şartlar ve bunlara bağlı kazançlar dahil olmak üzere; ve

d) bir havayolu işletmesi tarafından bir acentaya tarifeli hava seferlerinde taşıma için satılan biletler veya doldurulan hava konşimentoları karşılığında ödenen komisyon oranları.

2) Akit Tarafların tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında yapılacak taşıma için uygulanacak tarifeler, her iki Akit Tarafın havacılık otoriteleri tarafından onaylanmış tarifeler olacak ve mutabık kalınan seferlerin maliyeti, kullanıcıların çıkarları, makul kar ve aynı hattın tamamı veya bir kısmı üzerinde sefer yapan diğer havayolu işletmelerinin de tarifeleri dahil olmak üzere ilgili bütün faktörler dikkate alınarak makul seviyelerde tespit edilmiş olacaktır.

3) İşbu Maddenin (2) fıkrasında anılan tarifeler üzerinde, tarifelerin onayını isteyen ve bu tarifeleri teklif etmeden önce aynı yolun tamamı veya bir kısmı üzerinde sefer yapan diğer havayolu işletmelerine danışabilecek olan Akit Tarafların tayin edilen havayolu işletmeleri anlaşabilirler. Ancak tayin edilen bir havayolu işletmesi, tayin edilen diğer havayolu işletmesinin tarife konusunda mutabakatını alamamış veya aynı hat üzerinde sefer yapan başka bir tayin edilen havayolu işletmesi olmaması nedenleriyle teklif sunmaktan, Akit Tarafların havacılık otoriteleri de onaylamaktan alıkonamazlar. İşbu fıkrada ve bir öncekinde "aynı hat" ismi ile yapılan göndermeler belirlenen hattı değil, işletilen hattı kasdetmektedir.

4) Türkiye Cumhuriyeti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında taşıma için teklif edilen herhangi bir tarifenin onaylanmasını isteyen tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri, Akit Taraflar havacılık otoriteleri aracılığıyla işbu Maddenin (1) paragrafında anılan hususları havacılık otoritelerinin ayrı ayrı isteyebilecekleri şekilde sunacaklardır. Teklif edilen tarife, işletmeye başlama tarihinden 45 gün (veya Akit Tarafların havacılık otoritelerinin mutabık kalabilecekleri daha kısa bir süre) önce bildirilecektir. Teklif edilen tarife, diğer Akit Tarafın havacılık otoriteleri tarafından alındığı tarihte sunulmuş sayılacaktır.

5) Teklif edilen herhangi bir tarife, işbu Maddenin (4) fıkrasına uygun olarak sunulmuş olması şartıyla, bir Akit Tarafın havacılık otoriteleri tarafından herhangi bir zaman onaylanabilir ve sunulmuş olduğu tarihten itibaren 21 gün (veya Akit Tarafların havacılık otoritelerinin mutabık kalabilecekleri daha kısa bir süre) içinde bir Akit Tarafın havacılık otoriteleri diğer Akit Taraf havacılık otoritelerine teklif edilen tarifenin reddedilmiş olduğu yolunda yazılı bir ihbarda bulunmadıkça, Akit Tarafın havacılık otoritelerince onaylanmış sayılır.

6) Bir red ihbarı işbu Maddenin (5) fıkrası hükümlerine göre verildiğinde, Akit Tarafların havacılık otoriteleri tarifeyi ortaklaşa tespit edebilirler. Bu amaçla bir Akit Taraf red ihbarının verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Akit Tarafların havacılık otoriteleri arasında danışmalarda bulunulmasını talep edebilir ve bu danışmalar diğer Akit Tarafın bu talebi aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilir.

7) Bir tarifenin bir Akit Tarafın havacılık otoriteleri tarafından işbu Maddenin (5) fıkrasına göre reddedilmiş ve Akit Tarafların havacılık otoriteleri işbu Maddenin (6) fıkrasına göre tarifeyi ortaklaşa tespit edememiş olmaları halinde, uyuşmazlık işbu Anlaşmanın 15 inci Maddesi hükümlerine göre halledilebilir.

8) İşbu Maddenin (9) fıkrasına göre, bu Madde hükümlerine göre tespit edilen bir tarife onun yerine geçebilecek bir tarife tespit edilinceye kadar yürürlükte kalır.

9) Her iki Akit Taraf havacılık otoritelerinin mutabakatı ve mutabık kalabilecekleri süre dışında, bir tarifenin yürürlük süresi işbu Maddenin (8) fıkrası nedeniyle:

a) tarifenin bir bitiş tarihi olması halinde, o tarihten sonra 12 aydan fazla;

b) tarifenin bitiş tarihi olmaması halinde, bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi tarafından Akit Taraflar havacılık otoritelerine bir değiştirme tarifesinin sunulduğu tarihten sonra 12 aydan fazla

uzatılmayacaktır.

10) (a) Türkiye Cumhuriyeti ve bir başka Devlet arasında taşıma için Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin tayin edilen havayolu işletmelerince uygulanacak tarife, Türkiye Cumhuriyeti ve gerektiği takdirde diğer Devletin de havacılık otoritelerinin onayına tabi olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi dışında bir Devlet arasında taşıma için Türkiye Cumhuriyetinin tayin edilen havayolu işletmelerince uygulanacak tarife, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve gerektiği takdirde diğer Devletin de havacılık otoritelerinin onayına tabi olacaktır.

b) Böyle bir taşıma için teklif edilen herhangi bir tarife bu tarifenin onayını isteyen Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi tarafından diğer Akit Taraf havacılık otoritelerine sunulacaktır. İşbu Maddenin (1) fıkrasında anılan ayrıntıları ortaya koymak amacıyla bu havacılık otoritelerinin isteyebilecekleri şekilde ve teklif edilen tarihten önce 90 günden (veya onların kararlaştırabileceği daha kısa bir süre) az olmayan bir süre içinde sunulacaktır. Teklif olunan tarife bu havacılık otoriteleri tarafından alındıkları tarihte sunulmuş sayılacaktır.

c) Böyle bir tarife, sunulduğu Akit Taraf havacılık otoritelerince herhangi bir zamanda onaylanabilir ve sunulduğu tarihten itibaren 30 gün içinde onayı isteyen tayin edilen havayolu işletmesine reddedildiği yolunda yazılı bir ihbarda bulunulmadıkça bu otoriteler tarafından onaylanmış sayılacaktır.

d) Bir Akit Tarafın havacılık otoriteleri kendilerince onaylanmış bulunan veya onaylanmış sayılan böyle bir tarifenin onayını, bu tarifeyi uygulayan tayin edilen havayolu işletmesine 90 günlük bir ihbarda bulunmak suretiyle geri alabilirler. Havayolu işletmesi bu sürenin sonunda tarifenin uygulanmasını durduracaktır.

11) İşbu Maddenin (5) ve (10) (c) fıkraları hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Tarafın havacılık otoriteleri tayin edilen bir havayolu işletmesi tarafından kendilerine sunulan ve o Akit Tarafın tayin edilen bir havayolu işletmesinin aynı noktalar arasında kıyaslanabilir seferler için uyguladığı tarifeye uyan (örneğin fiyat seviyesi, şartlar ve sona erme tarihi bakımından uygun, fakat kullanılmakta güzergah bakımından uyması gerekli olmayan bir tarifeyi) veya o tarifeden daha kısıtlayıcı veya daha yüksek olan bir tarife teklifini reddetmeyecektir.

MADDE 8

Gümrük Vergileri

1) Bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uluslararası seferlerde işletilen uçakların mutad donanımı, akaryakıtı, yağları, tüketilebilen teknik levazımatı, motorlar dahil yedek parçaları ve uçakta bulunan (yiyecek, içecek ve tütün dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan) uçak levazımatı, diğer Akit Tarafça karşılıklılık esası üzerinden, bu mutad donanımın ve bunun gibi diğer malzeme kalemlerin uçak içinde kalmaları şartıyla, bütün gümrük vergilerinden, satış ve tüketim vergilerinden ve varışta sağlanan hizmetler maliyetine dayalı olmayan benzer ücret ve harçlardan bağışık tutulacaktır.

2) Diğer Akit Taraf bölgesine bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi tarafından veya onun adına sokulan veya tayin edilen havayolu işletmesi tarafından işletilen uçak içine alınan mutad donanımı, akaryakıtı, yağları, tüketilebilen teknik levazımatı, motorlar dahil yedek parçaları, (yiyecek, içecek ve tütün dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan) uçak levazımatı, basılı bilet stoku, hava konşimentoları, bir Akit Tarafın tayin edilen bir havayolu işletmesinin işaretlerini taşıyan basılı malzeme ve o tayin edilen havayolu işletmesi tarafından ücretsiz dağıtılan mutad reklam malzemesi diğer Akit Tarafça karşılıklılık esası üzerinden bütün gümrük vergilerinden, satış ve tüketim vergilerinden ve varışta sağlanan hizmetler maliyetine dayalı olmayan benzer ücret ve harçlardan, bu mutad teçhizat ve bunun gibi diğer malzeme kalemleri, diğer Akit Taraf bölgesi üzerinde yapılacak seyahatin herhangi bir kısmında kullanılacak olsa dahi, bağışık tutulacaktır.

3) Mutad donanımı ve işbu Maddenin (1) ve (2) fıkralarında sözü edilen diğer malzeme kalemleri diğer Akit Taraf gümrük makamlarının nezaret ve kontrolü altında tutulmaları gerekebilir.

4) Mutad donanımı ve işbu Maddenin (1) fıkrasında sözü edilen diğer malzeme kalemleri diğer Akit Taraf gümrük makamlarının izni ile diğer Akit Tarafın bölgesine indirilebilir. Bu durumlarda bu mutad donanım ve malzeme kalemleri, karşılıklılık esası üzerinden işbu Maddenin (1) fıkrası tarafından bahşedilen bağışıklıklardan tekrar ihraç edilinceye veya gümrük mevzuatına göre başka türlü elden çıkarılıncaya kadar yararlanacaklardır. Ancak, diğer Akit Taraf gümrük makamları bu mutad donanım ve malzeme kalemlerinin o vakte kadar onların nezareti altında kalmalarını isteyebilirler.

5) Bir Akit Taraf bölgesinde direkt transit geçen bagaj ve yükler gümrük vergilerinden, satış ve tüketim vergilerinden ve varışta sağlanan hizmetler maliyetine dayalı olmayan benzer ücret ve harçlardan bağışık tutulacaktır.

MADDE 9

Havacılık Güvenliği

1) Her Akit Taraf diğer Akit Tarafa sivil havacılığın güvenliğini yasadışı müdahalelere karşı koruma yükümlülüğünü işbu Anlaşmanın ayrı1maz bir parçası olarak teyid etmektedir. Her Akit Taraf özellikle 14 Eylül 1963 tarihli Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere ilişkin Tokyo Sözleşmesi, 16 Aralık 1970 tarihli Uçakların Yasadışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine İlişkin Lahey Sözleşmesi, ve 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine ilişkin Montreal Sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edecektir.

2) Her Akit Tarafa talebi üzerine sivil hava araçlarının yasadışı yollarla ele geçirilmelerini ve bu hava araçlarının, yolcularının ve mürettebatın hava limanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine karşı ve sivil havacılık güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidi önlemek için diğer Akit Tarafça gerekli her türlü yardım sağlanacaktır.

3) Akit Taraflar, karşılıklı ilişkilerinde, 7 Aralık 1944 tarihinde imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’ne, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından Ekler (Annexes) adı altında düzenlenen havacılık güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun olarak hareket edeceklerdir. Her Akit Taraf kendi tescilindeki uçak işletmecilerinin veya işyeri merkezi veya sürekli ikametgahı kendi bölgesinde bulunan uçak işletmecilerinin ve bölgelerindeki hava limanı işletmecilerinin sözkonusu havacılık güvenliği hükümlerine uygun hareket etmelerini isteyecektir.

4) Her Akit Taraf uçak işletmecilerinin diğer Akit Tarafça bölgesine giriş, çıkışta veya bu diğer Akit Taraf bölgesinde kaldığı süre içinde işbu Maddenin (3) fıkrasında anılan havacılık güvenliği hükümlerine uymaları istenebileceğini kabul eder. Her Akit Taraf uçakların korunması ve yolcu, mürettebat, elde taşınan parçaları, bagaj, yük ve uçak levazımatının uçağa alınmadan veya yüklenme öncesinde ve sırasında muayeneleri için bölgesinde yeterli tedbirlerin uygulanmasını sağlayacaktır. Akit Taraflardan herbiri özel bir tehdidi karşılayabilmek amacıyla, diğer Akit Tarafın makul özel güvenlik tedbirleri alınması yolunda yapacağı herhangi bir talebi olumlu şekilde dikkate alacaktır.

5) Sivil hava araçlarının yasadışı yollarla ele geçirilmesi olayı veya bu doğrultuda bir tehdidin vukubulması veya bu hava araçlarının, yolcularının, mürettebatının, hava limanlarının veya hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine yönelik diğer yasadışı eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde, her Akit Taraf diğer Akit Tarafa haberleşmede ve bu tür bir olayın veya olay tehdidinin süratli ve güvenli biçimde sona erdirilmesini amaçlayan diğer uygun tedbirlerin alınmasında kolaylık sağlayarak yardımcı olacaktır.

MADDE 10

İstatistiki Bilgilerin Sağlanması

Her Akit Tarafın havacılık otoriteleri talep üzerine, o Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerince mutabık kalınan seferlerde sağlanan kapasitenin gözden geçirilmesi için makul olarak gerekli görülebilecek periyodik yahut diğer istatistiki belgeleri diğer Akit Tarafin havacılık otoritelerine temin edeceklerdir. Bu belgeler o havayolu işletmelerinin mutabık kalınan seferlerde taşımış oldukları yolcu ve yük miktarını ve bu yolcu ve yük trafiğinin başlangıç ve varış noktalarını belirlemek için gerekli tüm bilgileri içerecektir.

MADDE 11

Gelirlerin Dövize Çevrilmesi ve Transferi

1) Türkiye Cumhuriyeti’nin tayin edilen havayolu işletmelerinin, yerel olarak yapılan harcamalarından artakalan yerel gelirlerini talepleri üzerine dövize çevirme ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne transfer etme hakkı olacaktır. Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin tayin edilen havayolu işletmelerinin, yerel olarak yapılan harcamalarından artakalan yerel gelirlerini talepleri üzerine dövize çevirme ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne transfer etme hakkı olacaktır.

2) Bu gelirlerin dövize çevrilmesi ve havalesine, herhangi bir kısıtlama olmaksızın dövize çevrilme ve havale için arz edildikleri zaman cari muamelelere uygulanmakta olan geçerli kur üzerinden izin verilecek ve bankalarca bu çevirme ve havale işleri için normal olarak alınmakta olan ücretler dışında, başka hiçbir ücret uygulanmayacaktır.

MADDE 12

Havayolu İşletmesi Temsilciliği ve Satışlar

1) Her Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi, diğer Akit Tarafın giriş, ikamet ve istihdamla ilgili yasa ve yönetmeliklerine göre kendi yönetim, teknik, işletme ve diğer uzman kadrolarından hava taşımasının sağlanması için gerekli olanları, diğer Akit Tarafın bölgesine getirme ve bulundurma hakkını haiz olacaktır.

2) Her Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin, diğer Akit Tarafın bölgesinde ya doğrudan veya acentalar aracılığıyla hava taşıması satış faaliyeti yürütme hakkı olacaktır. Her Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin bu taşımayı mahalli para veya serbest konvertibl diğer herhangi bir döviz üzerinden satma hakkı ve herhangi bir kişi bu taşımayı aynı şekilde satın alma hususunda serbest olacaktır.

MADDE 13

Kullanıcı Ücretleri

1) "Kullanıcı ücreti" terimi hava limanı malı veya tesislerinin veya hava seyrüsefer tesislerinin, ilgili hizmetler ve kolaylıklar da dahil hava araçlarının, mürettebatların, yolcu ve kargonun kullanımına arz edilmesi karşılığında yetkili makamlarca havayolu işletmelerinden alınan veya alınmasına izin verilen bir ücreti ifade eder.

2) Bir Akit Taraf diğer Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerine, uluslararası hava seferleri işleten kendi havayolu işletmelerine konulan kullanıcı ücretlerinden daha yüksek kullanıcı ücretleri koymayacak veya konulmasına izin vermeyecektir.

3) Her Akit Taraf yetkili ücret koyucu makamları ile, bu makamların arz ettikleri hizmet ve tesisleri kullanan havayolu işletmeleri arasında, mümkün olan hallerde o havayolu işletmelerinin temsilci kuruluşları aracılığıyla kullanıcı ücretleri konusunda danışmaları teşvik edecektir. Kullanıcı ücretlerinde değişiklik teklifleri için bu kullanıcılara değişiklikler yapılmadan önce görüşlerini ifade edebilmeleri için mümkünse makul süreli ihbarda bulunulmalıdır. Her Akit Taraf kullanıcı ücretleri konusunda uygun bilgi alışverişinde bulunmaları için de kendi yetkili ücret koyucu makamları ve bu kullanıcıları teşvik edecektir.

MADDE 14

Danışmalar

Bir Akit Taraf işbu Anlaşma’nın uygulanması, yorumlanması, yürütülmesi veya değiştirilmesi konularında her zaman danışmalarda bulunmayı talep edebilir. Akit Tarafların havacılık makamları arasında yapılabilecek olan bu danışmalar, Akit Taraflar arasında başka türlü bir anlaşmaya varılmamışsa, diğer Akit Tarafın bu talebi yazılı olarak aldığı tarihten itibaren 60 gün içinde başlayacaktır.

MADDE 15

Uyuşmazlıkların Çözümü

1) İşbu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili Akit Taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde Akit Taraflar buna ilk önce müzakere yoluyla çözüm bulmaya çalışacaklardır.

2) Akit Taraflar müzakere yoluyla bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, uyuşmazlık mutabık kalacakları bir şahıs veya teşekküle havale edilebilir veya bir Akit Tarafın talebi üzerine karara bağlanmak üzere aşağıdaki tarzda üç hakemden oluşacak bir hakem heyetine sunulur.

a) tahkim talebinin alınmasından 30 gün sonra, her Akit Taraf bir hakem tayin edecektir. İkinci hakemin tayininden itibaren 60 gün içinde hakem heyetinin başkanı olarak hareket edecek üçüncü hakem olarak, iki hakemin anlaşması ile uyuşmazlık konusunda tarafsız kabul edilebilecek bir devletin uyruğu tayin edilecektir.

b) yukarıda belirtilen süre sınırları içinde bir tayin yapılmamışsa, Akit Taraflardan birisi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Konsey Başkanından gerekli tayini 30 gün içinde yapmasını talep edebilir. Başkan, kendisini uyuşmazlık konusunda tarafsız olarak kabul edilmeyecek bir Devletin uyruğu olarak görürse, tayini bu nedenle konu hakkında yetkisiz olmayan en kıdemli Başkan Yardımcısı yapacaktır.

3) İşbu Maddede daha aşağıda hükme bağlanmış veya Akit Taraflar arasında başka türlü mutabık kalınmış olması dışında, hakem heyeti yetkisinin sınırlarını kendisi belirleyecek ve kendi usulunü kendisi koyacaktır. Hakem heyetinin tam teşekkülünden 30 gün sonra hakem heyetinin talimatı ile veya bir Akit Tarafın talebi üzerine tahkim davasının kesin konularını ve takip edilecek özel usulleri belirleyecek bir görüşme düzenlenecektir.

4) Akit Taraflar arasında başka türlü mutabık kalınmış veya hakem heyetince başka türlü emredilmiş olmadıkça, hakem heyetinin tam teşekkülünden 45 gün içinde her Akit Taraf bir muhtıra sunacaktır. Cevaplar 60 gün sonra verilecektir. Bir Akit Tarafın talebi veya hakem heyetinin takdiri üzerine cevapların verilmesi gerekli olduğu tarihten 30 gün sonra bir duruşma yapılacaktır.

5) Hakem heyeti duruşmanın tamamlanmasından, veya duruşma yapılmamışsa, her iki cevabın sunuldukları tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı bir karar vermeye çalışacaktır. Karar oy çokluğu ile alınacaktır.

6) Bir Akit Taraf eline geçtiği tarihten sonra 15 gün içinde kararın açıklanması için bir talepte bulunabilir ve böyle bir açıklama, talepte bulunulmasından itibaren 15 gün içinde yapılacaktır.

7) Hakem heyetinin kararı Akit Taraflar için bağlayıcı olacaktır.

8) Her Akit Taraf tayin ettiği hakemin masrafını yüklenecektir. Hakem heyetinin diğer giderleri, işbu Maddenin (2) (b) fıkrasındaki usullerin yerine getirilmesinde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Konsey Başkanı veya Başkan Yardımcısının yaptığı giderler de dahil olmak üzere, Akit Taraflar arasında eşit şekilde paylaşılacaktır.

MADDE 16

Değişiklikler

Akit Taraflar arasında işbu Anlaşma ile ilgili olarak anlaşmaya varılan değişiklikler, Akit Taraflarca yazılı olarak teyid edildiğinde yürürlüğe girecektir.

MADDE 17

Sona Erme

Akit Taraflardan biri bu Anlaşmaya son vermek kararında olduğunu diğer Akit Tarafa her zaman ihbar edebilir. İşbu Anlaşma, bu ihbarın diğer Akit Tarafça alındığı tarihin birinci yıldönümünün hemen öncesinde gece yarısı (ihbarın alındığı yerde), ihbar bu sürenin bitiminden önce anlaşma ile geri alınmış olmadıkça sona erecektir.

MADDE 18

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Tescil

İşbu Anlaşma ve herhangi bir değişikliği Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde tescil edilecektir.

MADDE 19

Yürürlüğe Giriş

İşbu Anlaşma, gerekli tüm iç hukuk usullerinin yerine getirildiğini Akit Tarafların birbirlerine yazılı olarak bildirdiklerinde yürürlüğe girer.

Yukarıdaki hususları tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulünce yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir.

1998 Yılı Nisan ayının ikinci gününde iki nüsha halinde Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenmiş olup, her iki metin eşit geçerliliktedir. Uyuşmazlık halinde İngilizce metin muteber olacaktır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti

Hükümeti Adına

Hong Kong Özel İdari

 

Bölgesi Hükümeti Adına

 

 

Necdet MENZİR

 

 

Stephen IP

 

 

EK

 

 

Hat Cetveli

 

Bölüm 1:

Türkiye Cumhuriyeti’nin tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri tarafından kullanılacak hatlar:

Türkiye Cumhuriyeti’nde noktalar - ara noktalar Hong Kong  Özel İdari Bölgesi - ileri noktalar

Notlar:

1. Yukarıda belirtilen hatlarda sefer yapılacak noktalar Akit Taraflarca ortaklaşa tesbit edilecektir.

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri, herhangi bir veya bütün seferlerinde yukarıda belirtilen hatlarda mutabık kalınan seferlerin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki noktalardan başlamaları şartıyla, herhangi bir noktaya uğramayabilir ve ara noktalar ile ileri noktalara herhangi bir sırayla sefer yapabilir.

3. Akit Taraflarca zaman zaman ortaklaşa tespit edilebilecek haller dışında, bir ara noktada veya bir ileri noktada uçağa trafik alınıp Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne indirilemez veya bunun tersi yapılamaz.

4. Kıta Çin’inde hiçbir noktaya ara nokta veya ileri nokta olarak sefer yapılamaz.

Bölüm 2:

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri tarafından kullanılacak hatlar:

Hong Kong Özel İdari Bölgesi - ara noktalar - Türkiye Cumhuriyeti’nde noktalar - ileri noktalar

Notlar:

1. Yukarıda belirtilen hatlarda sefer yapılacak noktalar Akit Taraflarca ortaklaşa tespit edilecektir.

2. Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri herhangi bir veya bütün seferlerinde yukarıda belirtilen hatlarda, mutabık kalınan seferlerin Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde başlamaları şartıyla, herhangi bir noktaya uğramayabilir ve ara noktalar ile ileri noktalara herhangi bir sırayla sefer yapabilir.

3. Akit Taraflarca zaman zaman ortaklaşa tespit edilebilecek haller dışında, bir ara noktada veya bir ileri noktada uçağa trafik alınıp Türkiye Cumhuriyeti’ndeki noktalara indirilemez veya bunun tersi yapılamaz.

4. Kıta Çin’inde hiçbir noktaya, ara nokta veya ileri nokta olarak sefer yapılamaz.

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

9 Nisan 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-5639

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere, 10 Nisan 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Nisan 2001

39-06-57-2001-225

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Nisan 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5639 sayılı yazınız.

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere, 10 Nisan 2001 tarihinde Kırgızistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin mesleki ehliyetinin tespiti için sicilinde bulunacak bilgileri, ayrılış sicilinin verileceği halleri, sicil raporlarının şeklini, taşıyacağı soruları, sicil raporunun doldurulmasında uygulanacak not usulünü, notların derecelendirilmesini, düzenleme zamanını, uyarılan memurlarca yapılacak itirazları ve bunları inceleyecek mercileri, sicil raporlarının muhafazasıyla görevli makamlara dair esasları, valinin hangi memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri olduğunu, hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu vereceğini ve diğer hususları düzenler.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan personele uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nü,

b) Sicil Raporu: Sicil amirlerinin, mesleki ehliyetinin belirlenmesini sağlayan soruları not usulüyle, şahsiyetle ilgili konuları mütalaa şeklinde değerlendirerek memurların mesleki ehliyetleri ile şahsi meziyet ve kusurlarını belirledikleri formu,

c) Sicil Amiri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 112 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde yürürlüğe konulan yönetmelikler gereğince sicil raporlarını, birinci, ikinci ve üçüncü derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,

d) Atamaya Yetkili Amir: Yürürlükteki kanun hükümlerine göre personeli atamaya yetkili amiri,

ifade eder.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 5 — Kurum personeli hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Sicil Amirleri

Madde 6 — Kurum personelinin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7 — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 12/12/1986 tarihli onayı ile yürürlüğe konulmuş bulunan "İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Yönetmeliği" ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

S İ C İ L A M İ R L E R İ

I S A Y I L I C E T V E L

M E R K E Z

 

SİCİL RAPORU DOLDURULAN

PERSONEL

 

I. SİCİL AMİRİ

 

II. SİCİL AMİRİ

 

III.SİCİL AMİRİ

Genel Müdür

Sosyal Güvenlik

 

 

 

Kurumu Başkanı

Müsteşar

Bakan

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Sosyal Güvenlik

 

 

 

Kurumu Başkanı

Müsteşar

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

Müsteşar

—

l. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Müsteşar

—

Savunma Uzmanı

Genel Müdür

Sosyal Güvenlik

 

 

 

Kurumu Başkanı

Müsteşar

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

Sosyal Güvenlik

 

 

 

Kurumu Başkanı

Müsteşar

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

—

Başmüfettiş-Müfettiş-Mü-

Teftiş Kurulu

 

 

fettiş Yardımcısı

Başkanı

Genel Müdür

—

Hukuk Müşaviri

l. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

—

 

 

 

 

Avukat

Hukuk Müşaviri

l. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Şube Müdürü-A.P.K. Uzmanı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

İstihdam ve Meslek Uzmanı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Daire Tabibi

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Hemşire

Daire Tabibi

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel (Teftiş Kurulu

 

 

 

Başkanlığında)

Başmüfettiş (Kıdemli)

Teftiş Kurulu Başkanı

—

Diğer Personel (Hukuk Müşavirliğinde)

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel (Savunma Uzmanlığında)

Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

—

 

S İ C İ L A M İ R L E R İ

II S A Y I L I C E T V E L

TAŞRA

 

SİCİL RAPORU DOLDURULAN

PERSONEL

 

I. SİCİL AMİRİ

 

II. SİCİL AMİRİ

 

III.SİCİL AMİRİ

İl Müdürü

Vali

Genel Müdür

—

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Vali

Genel Müdür

Şube Müdürü

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Vali

İstihdam ve Meslek Uzmanı

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Vali

İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Vali

Avukat

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Vali

Diğer Personel

Şube Müdürü

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılacak istihdam ve meslek uzman yardımcılığı yarışma, istihdam ve meslek uzmanlığı yeterlik sınavlarının yapılmasına; bu kadrolarda çalışanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 617 sayılı Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum

: Türkiye İş Kurumunu,

Genel Müdürlük

: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür

: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

Personel ve Eğitim

 

Dairesi Başkanlığı

: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,

Uzman

: İstihdam ve Meslek Uzmanını,

Uzman Yardımcısı

: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısını,

Eleme Sınavı

: Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mes

 

lekler için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

 

Başkanlığınca yapılacak eleme sınavını,

Yarışma Sınavı

: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı yarışma sınavını,

Yeterlik Sınavı

: İstihdam ve Meslek Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Atanma ve Yetiştirilme

 

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

Madde 4 — Uzman yardımcılığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve eleme sınavında başarılı olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar atanır.

Yarışma sınavları, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulurlar ve bu sınavda da başarılı olanlar yarışma sınavını kazanmış sayılırlar.

Yarışma Sınavının Duyurulması

Madde 5 — Sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları yurt düzeyinde yayımlanan yüksek tirajlı bir günlük gazetede ve Resmî Gazete’de yayımlanmak, Genel Müdürlük panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

Adaylara başvuru için en az 15 gün süre tanınır. Başvuru süresinin bitimi ile sınav başlama tarihi arasında en az 15 günlük süre bırakılır.

Sınava Başvuru Şartları

Madde 6 — Uzman yardımcılığı yarışma sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekler için yapılacak eleme sınavında başarılı olmak,

d) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

e) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi hastalığı veya özürü bulunmamak.

Yarışma Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

Madde 7 — Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında Sınav Başvuru İstem Formu ile yapılır. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşamayan başvurular işleme konulmaz.

Yarışma sınavına girecek adaylardan başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

b) Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) Eleme sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) İki adet vesikalık renkli fotoğraf.

Sınavı kazanan adaylardan ise,

a) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

b) Adli sicil belgesi,

c) Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

d) Kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi,

istenir.

Yarışma Sınav Kurulu

Madde 8 — Yarışma sınav kurulu, bir başkan, dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Sınav kurulu başkanı, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısıdır. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı kurulun doğal üyesi olup, diğer üyeler, Genel Müdür tarafından genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından seçilir.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılmaz. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

Yarışma sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav Konuları ve Şekli

Madde 9 — Yazılı sınav, alan bilgisi, genel ekonomi, genel kültür ve yabancı dil konularından yapılır. Alan bilgisi soruları, sınav duyurusunda belirtilen fakültelere, bölümlere veya meslek dallarına göre ayrı ayrı düzenlenir.

Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılabilir veya yazılı sınav soruları buralara hazırlattırılabilir. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 10 — Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil notu hariç, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

Yazılı sınavın, konular itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan, yabancı dil sınavı hariç, en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 olması gerekir. Yabancı dil sınavından alınan not, bu ortalamaya dahil edilmez, eşit puan alanlar arasında tercih nedeni olarak değerlendirilir.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 11 — Yazılı sınav sonuçları, kazananların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ayrıca Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir yerde ilan edilir. Söz konusu duyuruda sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

Sözlü Sınav

Madde 12 — Sözlü sınavda, adayların yabancı dil dışındaki yazılı sınav konuları ile ilgili bilgileri ile zeka, kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutumu ve davranışları gibi özellikleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Yarışma Sınavı Notu

Madde 13 — Yarışma sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçları sınav kurulunca notu en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Yarışma sınavı notu eşit olan adayların başarı derecelerinin tespitinde, yabancı dil sınavı notu dikkate alınır.

Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır ve başarılı olanların adı ve soyadı liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir ve ayrıca kendilerine de sınavı kazandıkları bir yazı ile bildirilir.

Kurum, ayrıca yarışma sınavında 70 ve üzerinde not almış adaylardan başarı sıralamasına göre, boş kadro sayısının yarısı kadar yedekler listesi belirleyebilir. Yedekler listesinde yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden 4 ay için geçerlidir.

Uzman yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, üçüncü defa bu sınava giremezler.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

Madde 14 — Yarışma sınavını kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi bu işlem geri alınır. Bunlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

Uzman Yardımcılığına Atanma

Madde 15 — Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gereklidir.

Kendilerine bildirilen süre içinde, geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayan adayların atamaları yapılmaz.

Yarışma sınavını kazananların istihdam ve meslek uzman yardımcısı boş kadrolarına atamaları, başarı sıralamasına göre yapılır.

Yetiştirilme

Madde 16 — Uzman yardımcıları temel mesleki eğitimden sonra, Genel Müdürün uygun göreceği sürelerle Kurumun merkez ve taşra birimlerinde staj yaparlar. Uzman yardımcıları, her birimdeki staj çalışmaları sonunda bir rapor düzenlemek zorundadırlar. Birim amirleri, birimlerinde görevlendirilen uzman yardımcılarının raporlarını, bilgi, genel davranış ve çalışmalarını değerlendirerek bu konuda hazırlayacakları raporları Genel Müdürlük Makamına iletirler.

Bu raporlar esas alınarak başarılı görülen uzman yardımcısının asaleti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler çerçevesinde, Genel Müdürlük Makamının onayı ile tasdik edilir.

Adaylık süresi içinde başarılı görülmeyen uzman yardımcılarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe bir veya birden fazla program hazırlanır. Mesleki kariyer ve mevzuat konusundaki gelişimlerini sağlamak amacıyla seminer, kurs ve eğitim kurumlarına devam etmelerine imkanlar dahilinde izin verilebilir.

Yabancı Dil Seviye Tespiti Sınavı

Madde 17 — Uzman yardımcıları üç yıllık yardımcılık dönemi içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarına (KPDS) girerek en az (C) düzeyinde başarılı olmak zorundadırlar. Bunu gerçekleştiremeyenler yeterlik sınavlarına katılamazlar.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Atanma

Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanma

Madde 18 — Uzman yardımcısı, adaylık dönemi dahil uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, yurt dışında lisans üstü eğitim ve askerlikte geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra her yıl olumlu sicil almış olmak ve yardımcılık dönemi içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarına (KPDS) girerek en az (C) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Uzmanlık yeterlik sınavı tarihi en az 3 ay önceden ilgililere yazı ile duyurulur.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 19 — Yeterlik sınav kurulu, bir başkan, dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Sınav kurulu başkanı, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısıdır. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı kurulun doğal üyesi olup, diğer üyeler, Genel Müdür tarafından genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından seçilir.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılmaz. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

Yeterlik sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yeterlik Sınavının Yapılış Şekli

Madde 20 — Yeterlik sınavı, aşağıda belirtilen konularda yazılı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamada yapılır.

a) Güncel Türkiye ekonomisi,

b) Türkiye işgücü piyasasının genel yapısı, bununla ilgili yasal düzenlemeler,

c) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri, yürüttüğü hizmetlere ilişkin uygulamalar ve bununla ilgili mevzuat,

d) Kurumun personel, muhasebe, idari işler uygulamaları ve bunlarla ilgili mevzuat.

e) Genel kültür ve aktüalite.

Yeterlik Sınavı

Madde 21 — Yeterlik sınavının birinci aşaması, 20 nci maddede belirtilen konularda yazılı sınav şeklinde yapılır. Bu bölümde başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Başarılı olan uzman yardımcıları yeterlik sınavının ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavının birinci aşamasında başarısız olan uzman yardımcısı yeterlik sınavının ikinci aşamasına katılamaz.

Yazılı sınavda kopya yapanlar veya buna teşebbüs edenler hakkında tutanak düzenlenerek, ilgilinin sınavları geçersiz sayılır ve ayrıca hakkında cezai işlem uygulanır.

Yeterlik sınavının ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde yapılır. Yeterlik sınavı kurulu üyeleri; uzman yardımcılarına ağırlıklı olarak genel kültür düzeyleri ile güncel olaylara bakış açıları ve 20 nci maddede belirtilen konulardaki bilgi derecelerini göz önüne alarak, 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı not verirler. Sözlü sınav aynı zamanda adayın muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliği de taşır. Bu değerlendirmede yeterli görülmeyenler, meslek bilgileri itibariyle yeterli olsalar bile sözlü sınavda başarısız addedilirler. Bu aşamada başarılı sayılabilmek için uzman yardımcısının tüm üyelerden aldığı notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Yeterlik sınav kurulu, birinci ve ikinci aşamalarda tespit edilen geçer notların aritmetik ortalamasını alarak yeterlik sınavı nihai başarı derecelerini ve buna dayanarak başarı sıralamasını belirler, sınav sonuçlarını yeterlik sınavının bittiği günü takip eden üç gün içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim eder.

Yeterlik Sınavında Başarısızlık

Madde 22 — Yeterlik sınavının birinci veya ikinci aşamasında başarısız olan uzman yardımcısı, açılacak müteakip yeterlik sınavında, başarısız olduğu aşamanın sınavına ikinci defa girer. İkinci sınav hakkında da başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Atanma

Madde 23 — Yeterlik sınavı sonunda başarılı bulunanların sınav sonuçları sicillerine işlenir ve bunlar yeterlik sınavı başarı sıralamasına göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek birimlerde, boş uzmanlık kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınavı başarı sıralaması uzmanların kıdem sıralamasına esas teşkil eder.

Uzman Yardımcılığından Çıkarılma

Madde 24 — Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarısız olanlar, yardımcılık dönemi içinde olumlu sicil alamayanlar, yardımcılık dönemi içinde KPDS sınavlarına girmeyenler ile bu sınavlara katılıp en az (C) düzeyinde başarılı olamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler istihdam ve meslek uzman yardımcısı unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim

Madde 25 — Genel Müdürlük, her kademedeki uzmanların ve uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimi amacıyla programlar düzenler ve bu programların yurt içinde ve yurt dışında uygulanmasına imkan hazırlar.

Uzmanların en az bir yabancı dil bilmesi esastır. Bu amaçla uzmanların ve uzman yardımcılarının yabancı dil bilgilerinin artırılması amacıyla yabancı dil kurslarına katılmalarına imkan sağlanır.

Mesleğinde başarı gösteren uzmanlar, Genel Müdürlükçe belirlenecek programlar çerçevesinde mesleki bilgi ve ihtisasını artırmak, yabancı dil bilgisini geliştirmek ve gerekli görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilebilirler.

Kurum çalışmaları ile ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışında master programına, yarı dal ihtisası veya sertifika programına katılmaları Genel Müdürlükçe uygun görülen uzmanlara, izin verilen sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yükümlülüğü karşılığında program süresince izin verilebilir ve programların masrafları Kurumca karşılanır. Bu kişiler bütün özlük haklarından faydalanmaya, ikramiyeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan aylık, zam ve tazminatlarını almaya devam ederler.

Kurumun hizmet alanına giren konularda, başta Uluslararası Çalışma Teşkilatı konferans ve toplantıları ile Avrupa Birliği toplantıları olmak üzere uluslararası kuruluşların düzenleyecekleri toplantılarda ilgili istihdam ve meslek uzmanları da görevlendirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma Programları ve Çalışma Raporları

Madde 26 — Uzmanların görev çizelgeleri ve çalışma programları bağlı oldukları birim amirlerince düzenlenir.

Uzmanlar, yaptıkları her türlü inceleme ve araştırma sonuçları ile diğer çalışmalarının sonuçlarını yıl sonlarında düzenleyecekleri yıllık çalışma raporu ile birim amirlerine bildirirler. Yıllık çalışma raporlarının şekli ve düzenlenme usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yeniden Atanma

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık unvanını kazandıktan sonra Kurumdaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan kamu kesiminde görev alanlar, istekleri halinde durumlarına uygun boş kadro bulunmak kaydıyla yeniden uzman olarak atanabilirler.

Geçici Madde 1 — 24/8/ 2000 tarihli ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş Kurum personeli için, bir defaya mahsus olmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda ve Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar durumlarına uygun istihdam ve meslek uzmanı kadrolarına atanırlar. İstihdam ve meslek uzmanlığına atanmış olanlar için bu sınav yeterlik sınavı yerine geçer.

Bu sınavı kazananlardan yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle Kurumda en az üç yıllık hizmet süresini tamamlamamış olanlar istihdam ve meslek uzman yardımcılığına atanırlar. Bunların yeterlik sınavları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/4/1995 tarihli ve 22249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 5/5/2000 tarih ve 24040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 41 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Müteşebbisin kendisinden istenen belgelerin temini sırasında, belge konusunun herhangi bir şekilde yargıya intikal etmiş olması yada kendisinin veya belgeyi vermek zorunda olan tarafların iradesi dışında gelişen ve Bakanlıkça uygun görülecek izne engel bir idari işlemle karşılaşılması durumunda bu maddeye göre verilen izin süreleri durdurulur. Bu sebeplerin ortadan kalkmasından sonra yeniden işlemeye başlar. Ancak izin süresini durduran sebepler ortadan kalktığı halde idarenin durumdan haberdar edilmemesi nedeniyle geçen süreler normal izin süresinden düşülür.”

Yürürlük

MADDE2 — Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Özürlüler İdaresi Başkanlığından :

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 24/10/1997 tarihli ve 23150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 — Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Özürlüler İdaresi Başkanlığında oluşturulan Disiplin Kurulları aşağıda gösterilmiştir.

a) Disiplin Kurulu

 

Başkan

– Ana Hizmet Birimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Üye

– Mesleki Rehabilitasyon Şube Müdürü

Üye

– Personel Şube Müdürü

Üye

– Hukuk Müşaviri

Üye

– Standart Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürü

b) Yüksek Disiplin Kurulu

 

Başkan

– Özürlüler İdaresi Başkanı

Üye

– Personel Dairesi Başkanı

Üye

– Eğitim Dairesi Başkanı

Üye

– I. Hukuk Müşaviri

Üye

– Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Dairesi Başkanı”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Devlet Bakanlığından :

Sigorta Murakabe Kanununa İlişkin 5 Sayılı Tebliğ

7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 539 sayılı K.H.K. ile değişik 2 nci maddesinin 7 nci fıkrasına istinaden, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye miktarı 5 trilyon Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa Başı