T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Nisan 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24368

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Haliç Üniversitesi  Ana Yönetmeliği

— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

          Haliç Üniversitesinden :

Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliği

      Kuruluş

            Madde 1 — Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 4324 sayılı Kanunla kurulmuş bir Yükseköğretim Kurumudur.

             Amaç

             Madde 2 — Bu Ana Yönetmeliğin amacı,  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca Üniversite: akademik ve idari birimlerin oluşturulmasını, işleyişini, akademik ve idari personelin seçilme ve atama usullerini, görev, yetki, sorumluluk ve haklarını, çalışma ve denetimlerini, anılan personelin disiplin ve sicil işlerini, mali konuları ayrıca üniversiteye ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

             Dayanak

            Madde 3 — Bu Ana Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

 

Vakıf/Kurucu Vakıf

: Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfı’nı

 

Üniversite

: Haliç Üniversitesi’ni

 

Mütevelli Heyeti

: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni

 

Senato

: Haliç Üniversitesi Senatosu’nu

 

Yönetim Kurulu

: Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu

 

Başkan

: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı’nı

 

Rektör

: Haliç Üniversitesi Rektörü’nü

              İfade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

             Mütevelli Heyet

             Madde 5 — Mütevelli Heyeti, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartları haiz en az yedi kişiden oluşur. Mütevelli Heyet üyelerinin yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip  ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olması gerekir. Rektör Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulundan Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez.

             Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

             Mütevelli Heyetin toplantı nisabı; üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye kabul veya red olarak oyunu kullanmak zorundadır. Çekimser oy kullanılamaz.

             Mütevelli Heyet üyeleri seçilmeleri sonrası Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. Mütevelli Heyetin oluşumunda yapılan değişiklikler aynı şekilde bildirilir.

             Mütevelli Heyetteki her üyenin hizmet süresi dört yıldır. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle ayrılması halinde yerini alacak yeni üyeler, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

             Mütevelli Heyetin tabii üyesi olan Rektör, kendisiyle ilgili toplantılara katılamaz ve Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez.

             Mütevelli Heyeti, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerinin hükmü gereğince fakülte, enstitü ve yüksek okulların, hazırlık okullarının, meslek yüksek okullarının, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknoparkların, fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik bölümlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki Üniversite Senatosu önerisini inceler, uygun görürse Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar. Üniversite, Mütevelli Heyet onayı ile özel statülü mali ve idari yönden özerk vakıf, uygulama ve araştırma merkezleri kurabilir.

             Mütevelli Heyet; Üniversitede görevlendirilecek idari, akademik personel, öğretim elemanları, diğer idari personel ve personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylar, Üniversite bütçesini inceleyerek karara bağlar, bütçe uygulamalarını izler, denetler, öğrencilerden alınacak ücretleri tespit eder.

             Ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür. Mütevelli Heyet yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya Yükseköğretim kurumunun diğer yöneticilerine devredebilir.

             Mütevelli Heyet yılda en az iki kez toplanır. Mütevelli Heyeti toplantıya çağırma yetkisi Başkanındır. Mütevelli Heyet alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve görev etkinliğinin artırılması amacıyla en az üç, en fazla beş kişiden oluşan  bir yürütme kurulu seçebilir. Başkan, başkan yardımcıları Yürütme Kurulunun tabii üyesidir.  Mütevelli Heyeti öğretimin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi, denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, bütçenin tetkik ve onaylanması ile rektör atanmasına aday gösterilmesi dışındaki yetki ve görevlerini yürütme kuruluna veya başkana devredebilir.

             Başkan

             Madde 6 — Mütevelli Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan, Başkan da iki yıl için iki başkan yardımcısı seçebilir. Süreleri biten Başkan ve başkan yardımcıları yeniden seçilebilirler.

             Mütevelli Heyet İdari Teşkilatı

             Madde 7 — Üniversite Mütevelli Heyeti İdari Teşkilatı;  Hukuk Müşavirliğinden oluşur. Üniversite Mütevelli Heyeti, görev etkinliğini artırmak amacıyla; ihtiyaçlar doğrultusunda ileri idari teşkilatlanmaya gidebilir. Yeni kurulacak İdari teşkilatların oluşturulması, çalışma usul ve esasları bir yönergeyle düzenlenir.

             Hukuk Müşavirliği

             Madde 8 — Hukuk Müşavirliği doğrudan Başkana bağlı olup görevleri şunlardır:

             a) Üniversitenin kazai ve idari merciler karşısında haklarını savunmak,

             b) Üniversitenin faaliyetlerinin yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında Mütevelli Heyete yardımcı olmak,

             c) Başkanca verilecek benzeri görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari ve Akademik Teşkilat

             Rektör

             Madde 9 — Rektör, Üniversite’nin, yürütme organının başı olup, atanması Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre yapılır.

             Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından dört yıllık süre için atanır.

             Rektörün yaş haddi 67’dir. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.

             Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

             Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kurulu’na bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

             Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

             1- Mütevelli Heyetinin kararlarını uygulamak,

             2- Üniversite kurullarına başkanlık etmek, Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

             3- Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyetine bilgi vermek,

             4- Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak,

             5- Gerekli gördüğü hallerde, üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

             6- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

             7- Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

             Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

             Senato

             a) Kuruluş ve işleyişi; Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

             Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

             Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

             b) Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

             b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

             c) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

             d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

             e) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

             f) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

             g) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

             h) Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

             Yönetim Kurulu

             a) Kuruluş ve işleyişi : Üniversite yönetim kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

             Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

             Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

             b) Görevleri : Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

             a. Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

             b. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,

             c. Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

             d. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

              e. Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

             Dekan

             a) Atanması; Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Mütevelli Heyetince üç yıl süre ile seçilir ve  atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

             Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.

             Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

             Dekan yardımcıları, dekan tarafından en çok üç yıl için atanır.

             b) Görev, yetki ve sorumlulukları :

             a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

             b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

             c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

             d) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

             e) Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

             Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derece sorumludur.

             Fakülte Kurulu

             Madde 10 — Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

             Fakülte Kurulu, normal olarak  her yarı yılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğünde Fakülte Kurulunu  toplantıya çağırır.

             Fakülte Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri  yapar.

             Fakülte Kurulunun Görevleri

             Madde 11 — Fakülte Kurulunun görevleri:

             a) Fakültenin eğitim-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

             b) Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

             c) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri,

             yapmaktır.

             Fakülte Yönetim Kurulu

             Madde 12 — Fakülte Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında, Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

             Kurul, dekanın çağrısı üzerine toplanır.

             Yönetim Kurulunun raportörlüğünü fakülte  sekreteri yapar.

             Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri

             Madde 13 — Fakülte Yönetim Kurulunun görevleri:

             a) Fakülte Kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

             b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla takvimin uygulanmasını sağlamak,

             c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe kararını hazırlamak, dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar vermek,

             d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

             e) Kanun ve  yönetmeliklerle verilen diğer görevleri,

             yapmaktır.

             Enstitü Müdürü

             Madde 14 — Rektör, Üniversite içinden tam gün görevli bir öğretim üyesini üç yıl için Enstitü Müdürü olarak atar.  Atama Mütevelli Heyetin onayıyla tamamlanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

             Enstitü Müdürü enstitüde tam gün görevli  öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdüre vekalet dekana vekalet hükümlerine tabidir.

             Enstitü Müdürünün Görevleri

             Madde 15 — Enstitü Müdürü, kanun ve yönetmeliklerle dekanlara verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

             Enstitü Kurulu

             Madde 16 — Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

             Enstitü Kurulu kanun ve  yönetmeliklerle  fakülte kuruluna verilen görevleri yapar.

             Enstitü Yönetim Kurulu

             Madde 17 — Enstitü Yönetim Kurulu, enstitü müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

             Enstitü Yönetim Kurulu, kanun ve yönetmeliklerle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

             Yüksekokul Müdürü

             Madde 18 — Rektör, Üniversite içinden tam gün görevli bir öğretim üyesini yüksekokul müdürü olarak atar. Atama Mütevelli Heyetin onayıyla tamamlanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

             Müdür, tam gün görevli öğretim elemanları arasından üç yıl için en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçebilir.

             Müdüre vekalet, dekana vekalet hükümlerine tabidir.

             Yüksekokul müdürü kanunla ve yönetmeliklerle dekana verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

             Yüksekokul Kurulu

             Madde 19 — Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm ve anabilim dalı başkanlarından oluşur.

             Yüksekokul Kurulu kanun ve yönetmeliklerle Fakülte Kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

             Yüksekokul Yönetim Kurulu

             Madde 20 — Yüksekokul Yönetim Kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

             Yüksekokul Yönetim Kurulu, kanunla ve  yönetmeliklerle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

             Bölüm Başkanı

             Madde 21 — Bölüm Başkanı, bölümün tam gün görevli profesörleri, bulunmadığı takdirde tam gün görevli doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekan, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından atanır. Atama Mütevelli Heyetinin onayıyla tamamlanır.

             Süresi biten Bölüm Başkanı tekrar görevlendirilebilir. Bölüm başkanı bölümünde bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil bırakır. Başkanın altı aydan fazla görev başında bulunmaması durumunda yeni bir başkan atanır.

             Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

             Öğretim Elemanları

             Madde 22 — Üniversitenin öğretim elemanları, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanları ile öğretim yardımcılarıdır.

             Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar. Üniversite öğretim elemanlarının seçiminde, Devlet eli ile kurulan yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerine ek olarak akademik ve bilimsel yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının sağlanması amacıyla Senatonun belirleyeceği diğer şartlar da aranır.

             Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı, enstitü ve yüksekokul müdürleri, Dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

             Öğretim Üyeleri

             Madde 23 — Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

             Öğretim üyelerinin görevleri: 

             a) Üniversitede, Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

             b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

             c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu konudaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek,

             d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

             e) Kanun ve  yönetmeliklerle verilen diğer görevleri,

             yapmaktır.

             Öğretim üyeleri, ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Dekan ve Müdürlerinin  görüşü ve önerileri alınarak belirlenen adaylar arasından Rektörce seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşme Mütevelli Heyetin  onayıyla kesinleşir.

             Öğretim Görevlileri

             Madde 24 — Öğretim görevlileri, derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim – öğretim ve uygulamalarının yapılabilmesi için görevlendirilmiş, kendi uzmanlık alanlarında çalışma ve eserleriyle tanınmış kişilerdir.

             Öğretim görevlileri, fakültelerde dekanların, Rektörlüğe bağlı bölümlerde müdür ve/veya bölüm başkanlarının önereceği adaylar arasından Rektörce seçilir ve sözleşmeleri yapılır.  Sözleşme Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir.

             Okutmanlar

             Madde 25 — Okutmanlar, eğitim – öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır. Okutmanlar ilgili dekan, müdür ve bölüm başkanlarının  görüş ve önerileri alınarak önerilen adaylar arasından Rektörce seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşme Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir.

             Araştırma Görevlileri, Uzmanlar, Çeviriciler ve Eğitim Öğretim Planlamacıları 

             Madde 26 — Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

             Uzmanlar, öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte, laboratuarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

             Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

             Eğitim – öğretim planlamacıları, eğitim – öğretimin planlamasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.

             Araştırma Görevlileri, uzmanlar , çeviriciler ve planlamacılar; ilgili dekan, müdür ve Bölüm Başkanlarının önerileri üzerine Rektörce seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşme Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir.

             Araştırma ve Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri

             Madde 27 — Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerle Üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda hasta muayene, tedavi, tahlil ve araştırmalar Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek esaslara göre yapılır.

             Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak Proje Değerlendirme Komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

             Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite dışında danışmanlık yapması Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır.

                Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık  kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim üyelerine yapılacak ödemeler bir yönergeyle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilatı

             Üniversite İdari Teşkilatı

             Madde 28 — Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

             a) Genel Sekreterlik,

             b) Personel Daire Başkanlığı,

             c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

             d) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

             e) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

             f) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

             g) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

             h) Hukuk Müşavirliği,

             i) Üniversite Hastanesi Daire Başkanlığı,

             j) Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,

             k) Sivil Savunma Daire Başkanlığı,

             l) Yazı İşleri ve Genel Evrak Daire Başkanlığı,

             m) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

             Genel Sekreterlik

             Madde 29 — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:

             1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

             2. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

             3. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

             a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

             b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

             c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

             d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

             e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

             f) Rektörlüğün, yazışmalarını yürütmek,

             g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

             h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

             Personel Daire Başkanlığı

             Madde 30 — Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

             b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

             c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

             d) Verilecek diğer görevleri yapmak.

             Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

             Madde 31 — Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Öğrencilerin  kayıt, kabul ve ders durumlarıyla ilgili işlemleri yapmak, sınav sonuçlarını, notlarını, kredilerini belgeleri ile yazmak, korumak ve saklamak,

             b) Mezuniyet, kimlik, burs, askerlik tecil işlemlerini yürütmek,

             Rektör ve Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

             Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

             Madde 32 — Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Üniversite kütüphanelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak,

             b) Baskı, film, videobant, mikrofilm, kayıt katalogları hazırlamak,

             c) Bibliyografik tarama çalışmaları yapmak,

             d) Verilecek diğer görevleri yapmak.

             Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

             Madde 33 — Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileriyle ilgili hizmetleri yürütmek,

             b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

             c) Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sunmak ve  faaliyetleri düzenlemek,

             d) Verilecek diğer görevleri yapmak.

             Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

             Madde 34 — Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak,

             b) Yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarımları yapmak,

             c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, telefon santrali, asansörlerin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi ve araç işletme işlerini yapmak.

             d) Verilecek diğer görevleri yapmak.

             İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

             Madde 35 — İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

             b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

             c) Uygulama sırasından nakit ve ödenek durumunu izlemek,

             d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.

             Hukuk Müşavirliği

             Madde 36 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

             a) Üniversitenin kazai ve idari merciler karşısında haklarını savunmak,

             b) Üniversitenin faaliyetlerinin yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

             c) Verilecek diğer görevleri yapmak.

             Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

             Madde 37 — Hastane Başmüdürlüğü, hastanenin düzenli işlemesini ve iyi hizmet vermesini, kayıtların düzgün tutulmasını ve benzeri hizmetlerin görülmesini sağlamakla görevlidir.

             Basın ve Hakla İlişkiler Daire Başkanlığı

             Madde 38 — Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Çeşitli yayın ve duyurularla üniversite birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini kolaylaştırmak,

             b) Üniversitenin dışarıda tanıtımını yapmak. Üniversite hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri aydınlatmak,

             c) Üniversite bünyesinde yapılan her tür bilimsel toplantıları düzenlemek, yürütmek, kamuoyuna bu toplantı sonuçlarını açıklamak,

             d) Basın/Yayın kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak. Üniversite ile bu kurumlar hakkında karşılıklı iletişimi sağlamak.

             e) Verilecek diğer görevleri yapmak.

             Sivil Savunma Daire Başkanlığı

             Madde 39 — Sivil Savunma Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

             b) Verilecek diğer görevleri yapmak.

             Yazı İşleri ve Genel Evrak Daire Başkanlığı

             Madde 40 — Yazı İşleri ve Genel Evrak Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Üniversitenin Yazı İşleri ve Genel Evrak işlerini yürütmek,

             b) Verilecek diğer görevleri yapmak.

             Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

             Madde 41 — Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

             b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

             Fakülte ve Yüksekokul İdari Teşkilatı

             Madde 42 — Fakülte ve yüksekokul idari teşkilatı, fakülte veya yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar  personelden oluşur.

             Enstitü İdari Teşkilatı

             Madde 43 — Enstitü İdari Teşkilatı; Enstitü Sekreteri  sekretere bağlı yeteri kadar personelden oluşur. 

             Bölüm İdari Teşkilatı

             Madde 44 — Bölüm idari teşkilatı, bir büro şefinin yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur.

             Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

             İdari Teşkilatın Atanması

             Madde 45 — Üniversitede görevli idari personel Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerileri alınarak,  Rektör tarafından atanır ve atama Mütevelli Heyetinin onayıyla tamamlanır. Diğer personel ve hizmetliler Genel Sekreterin önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşmeler Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir.

             Özlük Hakları ve Sicilleri

             Madde 46 — Üniversite yöneticileri, öğretim elemanları, idari personel ve diğer görevlilerin özlük hakları sözleşme hükümleri; bu Yönetmelik hükümleri, sözleşme ve Yönetmelikte yer almayan hususlar için 1475 sayılı İş Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri, anılan Kanunlarda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.

             Üniversitede görev yapan öğretim elemanları, idari personel diğer görevli  sicilleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliğine göre tutulur. Her türlü atama, yükselme, akademik ünvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller esas alınır.

             Disiplin ve Ceza İşleri

             Madde 47 — Öğretim Elemanları,  idari personel ve diğer personelin disiplin ve ceza işlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ile "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği", öğrenciler içinde  "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"  hükümleri uygulanır.

             İzinler

             Madde 48 — İzinler sözleşme hükümlerine göre yürütülür. Ancak akademik personelin izinleri öğrenime ara verilen zamanlarda kullanmak üzere programlanır.

             Rektör iznini Mütevelli Heyeti Başkanından, diğer yöneticiler ise bağlı bulunduğu bir üst makamdan alırlar. Bunlar dışındaki personelin izinlerini bağlı bulunduğu ilk disiplin amiri verir.

             İta Amiri ve Mali Hükümler

             Madde 49 — Üniversitenin İta Amiri Rektördür. Rektör, yetkilerini  uygun gördüğü  ölçüde gerektiğinde yardımcılarına, dekanlara, müdürlere ve Genel Sekretere devredebilir. Yükseköğretim kurumunun inşaat ve her çeşit alım, satım kiralama işlerinde Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Üniversitenin Gelir Kaynakları:

             a) Kurucu vakıfça veya vakıf tarafından kurulmuş şirketlerce yapılacak bağış ve yardımlar,

             b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri ile, halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

             c) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri,

             d) Devlet bütçesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak katkı ve yardımlar,

             e) Yayın ve satış gelirleri,

             f) Bağışlar, vasiyetler, diğer işletme ve sosyal etkinliklerle ilgili gelirler.

             Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

             Madde 50 — Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar da; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Yükseköğretimle ilgili diğer kanun ve yönetmelikler  ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

             Ana Yönetmelikte Yapılacak Değişiklikler

             Madde 51 — Bu Yönetmelik;  önerilerin Üniversite Senatosunda incelenmesi ve Senato görüşünün  Mütevelli Heyetince onaylanması ile değiştirilebilir. 

             Yürürlük

             Madde 52 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

              Madde 53 — Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti yürütür. 

—— • ——

          Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden :     

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

             Kuruluş

             Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi" (ZOKÜSEM) kurulmuştur.

             Amaç

             Madde 2 — ZOKÜSEM’in amacı; Üniversitenin faaliyette bulunduğu tüm eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında, akademik programlar dışında verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

             Faaliyet Alanı

             Madde 3 — ZOKÜSEM amaçları doğrultusunda; kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans vb. faaliyetleri düzenler ve koordine eder.

             Merkezin Organları

             Madde 4 — ZOKÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur:

             a) Merkez Yönetim Kurulu

             b) Merkez Müdürü

             c) Merkez Sekreteri

             Merkez Yönetim Kurulu

             Madde 5 — Merkez Yönetim Kurulu, Üniversitenin kadrolu Öğretim Üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen 5 kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden, herhangi bir nedenle Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan öğretim üyesi yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.

             Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, ayda bir kez veya gerekli görülen durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini değerlendirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır.

             Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tesbit eder, sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Merkez Müdürü ile birlikte ZOKÜSEM bütçesini hazırlar.

             Merkez tarafından düzenlenen eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika vb. belgelerin verilmesi işlemlerini yürütür.

             Merkez Müdürü

             Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yı1 süre ile bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

             Merkez Müdürünün herhangi bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse Müdürün görevi sona erer ve kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Merkez Müdürü Merkezi temsil eder. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Her faaliyet yılı sonunda ZOKÜSEM faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenler ve Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu ile birlikte ZOKÜSEM bütçesini hazırlar ve Rektörün onayına sunar.

             Merkez Sekreteri

             Madde 7 — Merkezin idari işlerini yürütmek ve çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolarında tercihen muhasebe işlerinden anlayan bir eleman Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkez Sekreteri olarak görevlendirilir.

             Merkez Sekreteri, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapar. Merkezin İta Amirliği yetkisinin Rektör tarafından Merkez Müdürüne devredilmesi halinde Merkezin Tahakkuk Memurluğu görevini de yürütür.

             Destek Hizmetleri

             Madde 8 — a) Merkezin yaptığı faaliyetler kapsamında alınan her türlü demirbaş Merkezin malıdır.

             b) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             c) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 —— • ——

           Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden :     

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

             Kapsam

             Madde 1 — Bu Yönetmelik, yerbilimleri konusunda araştırma ve uygulamalara gereken düzeyde lojistik ve teknik destek sağlamak için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi" tarafından yürütülecek ulusal ve uluslar arası alanlardaki faaliyetleri kapsar.

             Amaç

             Madde 2 — Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacı, Üniversitenin Jeoloji, Jeodezi, İnşaat, Makina, Maden, Çevre ve Orman Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren birimlerinin temel ve uygulamalı çalışmalarını sürdürdükleri yurt içi ve yurt dışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak Üniversite içinde ve hizmetin gerektirdiği her yerde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulunmaktır.

             Merkezin Faaliyet Alanı

             Madde 3 — Merkezin başlıca faaliyetleri:

             a) Yerbilimleri alanında uygulamaya dönük her türlü arazi ve laboratuvar bazındaki teorik, deneysel çalışmaları ve projeleri üretmek ve yapmak,

             b) Yerbilimleri uygulamaları konusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, rapor hazırlamak ve bilirkişi hizmeti yapmak, proje ve benzeri çalışmaları yürütmek,

             c) Büyük deprem tehlikeleri altında bulunan ülkemizdeki yerleşim alanlarının jeolojik, jeoteknik ve zemin haritaları ile ilgili projeler yapmak,

             d) Önemli yapı ve yerleşim alanlarının kurulacağı sahalarda mezo ve mikro ölçekte bölgelendirme çalışmalarını kapsayan incelemeler yapmak ve projeler üretmek,

             e) Deprem sırasında veya yağışlar sonrasında oluşabilecek sel baskını, taşkın, toprak kaymaları, heyelanlar için çalışmalar yapmak ve bu konu ile ilgili bölgesel risk haritaları çıkarmak,

             f)                Ülkemizdeki doğal afet zararlarının azaltılması için bölge ve şehir ölçeğinde fiziksel planlama çalışmaları yapmak,

             g) Zeminin yapıya etkisi, yer hareketini büyütmesi, azalım ilişkilerini geliştirmek amacı ile Batı Karadeniz Bölgesindeki yerleşim yerlerinde modeller geliştirmek ve sistemleri kurmak,

             h) Ülkemizde ve başka ülkelerde doğal afetler sonucunda elde edilen tecrübe ile bilgilerin derlenmesi ve aynı hatalara düşülmemesi amacı ile uluslararası iş birliğini araştırmak,

             j) Üniversitenin farklı birimlerindeki yerbilimleri uygulama ve araştırmalarının çeşitli alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ile uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve imkanları hazırlamak,

             k) Üniversitede yerbilimleri uygulama alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek,

             1) İlgi alanına giren konularda eğitim öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere kısa ya da uzun süreli yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek,

             m) Merkezin kuruluş amacına, Yüksek Öğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmalar yapmak,

             n) Üniversitece verilecek diğer görevleri yapmaktır.

             Merkezin Organları

             Madde 4 — Merkezin Organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruludur.

             Merkez Müdürü

             Madde 5 — Merkezin Müdürü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin Merkez kapsamına giren bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görev başında bulunmadığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır.

             Müdürün Görevleri

             Madde 6 — Müdürün Görevleri:

             a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak,Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             c)   Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             d) Yurt içi ve yurt dışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

             Merkez Yönetim Kurulu

             Madde 7 — Yönetim Kurulu doğal üye olan Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer 4 üye, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından olmak üzere, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Oylamalar kapalı oy ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla verilir.

             Yönetim Kurulunun Görevleri

             Madde 8 — Yönetim Kurulu’nun Görevleri:

             a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tesbit etmek,

             b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini incelemek, karara bağlamak,

             c) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,

             d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

             Kadrolar

             Madde 9 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla  karşılanır. Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

             Destek Hizmetleri

             Madde 10 — Destek hizmetleri:

             a)   Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin malıdır.

             b)              Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Madde 11 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

             Yürürlük

             Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı