T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Nisan 2001

PAZAR

Sayı : 24367

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Milletlerarası Andlaşma
2001/2166      Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’na Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3’ün Değiştirilmesine İlişkin 1/2000 Sayılı Ortak Komite Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar
 
Yönetmelikler
2001/2161      Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 
Tebliğ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/6)

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

 

          Karar Sayısı : 2001/2166

             “Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”na ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3’ün değiştirilmesine ilişkin ekli 1/2000 sayılı Ortak Komite Kararının onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/2/2001 tarihli ve ABGM/ABEY-558 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

M. C. ERSÜMER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

       Karar Sayısı : 2001/2161

          Ekli “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 8/2/2001 tarihli ve 035598 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
  CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet  Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

M. C. ERSÜMER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

           Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden :   

  

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

             Kuruluş

             Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

             Amaç

             Madde 2 — Merkezin kuruluş amacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkeler, aynı Kanunun 12 nci maddesinin (g) bendinde ve 37 nci maddesinde belirtilen ana esaslar doğrultusunda çevre sorunları konusunda bilimsel araştırmada bulunmak, çevre kirliliğinin nedenleri ve önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek, bu konuda projeler üretmek ve uygulamak, yörede çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

             Çalışma Alanları

             Madde 3 — Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

             a)  Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel çevre sorunları öncelikli olmak üzere, her türlü çevre kirliliği (hava kirliliği, toprak kirliliği ve su kirliliği v.b.) ve diğer çevre sorunları üzerinde inceleme ve araştırmalarda bulunarak, bu sorunların çözümüne ışık tutacak öneriler geliştirmek, raporlar hazırlamak,

             b) Çalışma konularıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

             c) Çalışma alanına giren konularda çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak,

             d) Düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara katılım belgesi vermek,

             e) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atelye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak, Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzer tesislerden yararlanmak,

             f) Çevre sorunlarına ilişkin kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

             g) Çevre sorunlarına ilişkin her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

             h) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek bedeli karşılığında, özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine, çevre ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, çevre ve atık yönetimi, "ÇED" raporu düzenleme faaliyetlerinde bulunmak,

             ı) Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

             Merkezin Organları

             Madde 4 — Merkezin Organları; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

             Merkez Müdürü

             Madde 5 — Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü; çevre sorunları ile ilgili araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunan, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir müdür yardımcısı seçer. Merkez Müdürü görev başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı kendisine vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir müdür görevlendirilir.

             Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

             a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

             b) Yönetim Kurulunun görüşlerini almak, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

             c) Merkezin yıllık bütçe teklifini hazırlamak, onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

             Yönetim Kurulu

             Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin ilgili fakültelerinin Dekanları ve Yüksekokullarının Müdürleri tarafından önerilen ikişer aday arasından Rektör tarafından seçilen birer üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun tabii üyesi ve başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeliği üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usulle yenileri görevlendirilir.

             Merkez Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine ve çoğunlukla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

             a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

             b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak,

             c) Kurs, seminer programlarının düzenlenmesi ile ilgili kararları almak,

             d) Araştırma ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

             e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek,

             f) Bilimsel Danışmanların seçimi konusunda karar almak,

             g) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerinin biçimini kararlaştırmak,

             h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek Araştırma ve Proje grupları, konuları ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili kararlar almak, grupların kuruluş ve çalışma yöntemlerini belirlemek,

             ı) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

             Danışma Kurulu

             Madde 7 — Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına yön vermek, eleştiri ve önerilerde bulunmak amacıyla Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite içinden ya da dışından çevre sorunları ile ilgili konularda araştırma, çalışma ve yayınlarda bulunmuş bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasından Rektör tarafından davet edilerek oluşturulur. Danışma Kurulu Üyeleri, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en geç 6 ayda bir toplanır. Danışma Kurulu Üyeleri 3 yıllık bir süre için seçilirler.

             Destek Hizmetleri

             Madde 8 — Destek hizmetleri :

             a) Merkezin idari ve teknik hizmetleri, Rektörlükçe görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

             b) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Madde 9 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

             Yürürlük

             Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

              Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ 

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

          Karar Tarihi   : 21/3/2001

          Karar No        : 2001/6

             İşyeri                      : İl Özel İdare Müdürlüğü işyerleri

             Tespiti İsteyen      : Tez Koop-İş Sendikası

             İnceleme                 : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kırıkkale, Kırşehir, Denizli, Uşak, Manisa, İzmir, Kastamonu, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Kırklareli, Edirne, Yozgat, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Kütahya, Afyon, Burdur, Hakkari, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Sinop, Rize, Artvin ve Çorum İl Özel İdare Müdürlüklerinde büro hizmeti ve temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

              KARAR  : Yukarıda  belirtilen İl Özel İdare Müdürlüklerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sayfa Başı