T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Mart 2001

CUMA

 Sayı : 24351

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/2067 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 

2001/2124 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Atama Kararları

— Başbakanlık ile Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait 5 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Basın Kartı Yönetmeliği

— Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Alım ve Satım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Genelge

— Yatırımlarda DevletYardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2001/1)

 

Tebliğler

— Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ (No: 2001/1)

— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği (No: SGM-2001/2)

— Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2001/4)

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete

22/3/2001 tarihli ve 24350 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 

Tedavi Yardımı ile İlgili 7 Seri No.lu 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayımlanmıştır.

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

Sayfa Başı


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2001/2067

Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 23/2/2001 tarihli ve 011249 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. T. TOSKAY

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

23/2/2001 Tarihli ve 2001/2067 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

Motorin

176.900

TL/Litre

Marine diesel

176.900

TL/Litre

Fuel oil

14.800

TL/Kilogram

Kurşunsuz benzin

289.500

TL/Litre

Süper benzin

295.850

TL/Litre

Normal benzin

279.800

TL/Litre

Madde 2 — Bu Kararın 1 inci maddesinde motorin, marine diesel ve fuel-oil için belirlenen tutarlar 10/2/2001 tarihinde, benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar ise 14/2/2001 tarihinde, yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2124

Ekli “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2/3/2001 tarihli ve 798 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanun ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt

Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında

Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Madde 1 — 18/11/1997 tarihli ve 97/10244 sayılı Kararnamenin eki “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Karar”ın değişik 5 inci maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinden sonra gelen paragrafın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri Birliği ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin gübre tedarik edememeleri halinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak kaydıyla, bu kuruluşlara bağlı alt birimler ve bölge birlikleri, kendi merkez birliklerinden yetki alarak mahallinde bulunan üretici ve dağıtıcı kuruluşlar ile bunların bayilerinden, çiftçi statüsünde değerlendirilmek suretiyle kimyevi gübre satın alabilirler.”

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2001/1521

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli İnsan Hakları Başkanlığına Sami GÜNER’in atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü, 3056 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.

21 Mart 2001

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1522

1 — Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Rize 1 inci Bölge Müdürlüğüne aynı yer Bölge Müdür Yardımcısı Nurettin AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Mart 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1516

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına Gülden İÇEMER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76, 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

21 Mart 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1523

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı A.P.K. Uzmanı Halil AKDENİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

21 Mart 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1519

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ardahan İl Turizm Müdürlüğüne, Erol ÖNDER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

21 Mart 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

E. MUMCU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

—— • ——

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Alım ve Satım

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 —3/12/1996 tarih ve 22836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Alım ve Satım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE2 —Bu Yönetmelik 31/12/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Telekomünikasyon GenelMüdürü yürütür.

—— • ——

Dokuz Eylül Üniversitesinden :

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve

Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 27/8/1998 tarih ve 23446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Esasları bu Yönetmelikte belirtilen ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile bir dersin yarıyılsonu/yılsonu sınavına girememiş olan bir öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. Bu öğrenciler saklı tutulan sınav haklarını sınavına giremedikleri derslerin sınavlarının açıldığı ilk sınav döneminde kullanmak zorunda olup, bu derslere bağlı dersleri alamazlar. Ancak, ülkemizi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilere yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları final ve bütünleme sınavları için Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan kurumlarda mazereti nedeniyle yarıyılsonu/yılsonu sınav hakkı saklı tutulan öğrenciler bu sınav haklarını, dersin açıldığı ilk dönemde ara sınavlara da girerek kullanmak zorunda olup, başaramadıkları derslere bağlı dersleri alamazlar. Kabul edilen bir mazereti nedeniyle yarıyılsonu/yılsonu sınav hakkı saklı tutulan öğrencilerin bu dersleri yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortalaması (GNO) hesabında dikkate alınmaz.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Dumlupınar Üniversitesinden :

Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin

19 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/12/1996 tarihli ve 22850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora programının tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Öğrenci, Doktora programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklu doktora yeterlik öğrencilerinin yeterlik sınavına girebilmeleri için;

– Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’nda (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) en az (eski) 500 puan (yeni) 173 puan, Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi (TÖMER)’in açacağı yabancı dil seviye tespit sınavından yüz üzerinden en az elli puan, KPDS kapsamından olup (İngilizce, Almanca, Fransızca hariç) ancak, TÖMER’in açamadığı yabancı dil seviye tespit sınavları için Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunca en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik jüri tarafından yapılan sınavlara girmeleri ve yüz üzerinden en az elli puan almaları gerekir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, Dumlupınar Üniversitesinde Yabancı Dil Hazırlık Programı açılması durumunda, en çok bir takvim yılı için öğrenci olarak Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt edilir. Bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olmayan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğretim süresine dahil edilmez.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik 2000-2001 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında yapılacak eğitim ve öğretimde uygulanacak devam, ara sınav sayısı, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı notuna katkısının belirlenmesi; genel sınavda başarılı olamayan öğrencilere tanınacak ek sınav hakkı, yaz dönemi eğitimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yabancı dil hazırlık sınıflarında yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenler.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

Madde 4 — Her akademik yıl başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Ancak sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde: TOEFL sınavına girip eski yazılı sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 213 almış olmak veya IELTS (Akademik) sınavından Reading notu en az 6 olmak koşuluyla total 6,5 aldığını belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı günü izleyen tarihten itibaren en geç 7 gün içinde ilan edilir.

Bu sınavda 100 üzerinden 60 alan öğrenci başarılı sayılır.

Her öğrenci her akademik yılın başında açılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girme hakkına sahiptir.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

Madde 5 — Yabancı Dil Yeterlik Sınavında 100 üzerinden 59 ve daha düşük not alan yeni kayıtlı öğrenciler Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar. Yabancı Diller Hazırlık Programında öğrenime devam ettikten sonra Yabancı Dil Yeterlik Sınavına giren öğrenciler bu sınavda başarılı olmadıkları takdirde yeniden Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler bu Yönetmelikte öngörülen eğitim gruplarından birine yerleştirilirler.

Hazırlık Eğitimi Grupları

Madde 6 — Hazırlık Programında eğitim-öğretim aşağıda belirtilen üç grupta yapılır:

A Grubu : Eğitim-öğretim dönemi bir dönem olup bu dönem sonunda başarılı olan öğrenci fakültesine gider, aksi halde aynı grupta öğrenimini tekrarlar.

B Grubu : Eğitim-öğretim dönemi B1 ve B2 olmak üzere iki dönem olup grubunda başarılı olan öğrenci bir üst gruba devam eder. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenim tekrar edilir.

C Grubu : Eğitim-öğretim dönemi C1, C2 ve C3 olmak üzere üç dönem olup grubunda başarılı olan bir üst gruba devam eder. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenim tekrar edilir. Üçüncü döneme yaz programında ya da kış yarıyılında devam, öğrencinin seçimine bağlıdır.

Her grup kendi içinde seviye farklarına göre alt gruplara ayrılabilir.

Hazırlık Programı Akademik Dönemleri

Madde 7 — Hazırlık Programında üç akademik dönem olup birinci dönem (Kış) Ekim-Şubat, ikinci dönem (Bahar) Şubat-Haziran, üçüncü dönem (Yaz) Temmuz – Ağustos aylarıdır.

Bu dönemlerde başarılı olamayan öğrencilere bir yıl süreyle destek eğitimi uygulanır.

Hazırlık Programı Eğitim Süresi

Madde 8 — Hazırlık Programı eğitim-öğretim süresi içinde başarılı olamayan öğrencilerin yabancı dil bilgilerini Üniversite dışında geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla bir yıl süreyle kayıtları dondurulur. Bu süre sonunda girdikleri Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir.

Ders ve Diğer Çalışma Yöntemleri

Madde 9 — Hazırlık Programı Yönetimi, dersleri, çalışmaları, ara ve yıl sonu sınavlarını; yazılı, sözlü, görüntülü ya da bilgisayar destekli yöntemlerle yapabilir.

Devam

Madde 10 — Hazırlık Programında devam zorunludur.

Dönem içinde mazeretli ya da mazeretsiz ders/saat bazında eğitim-öğretim süresinin %15’ini aşan devamsızlık halinde öğrenci dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeder ve bulunduğu grubu tekrarlar.

Öğrencinin mazeretliyken devam ettiği dersler devamsızlık süresinden indirilmeyeceği gibi (participation) notları da geçerli sayılmaz.

Başarı Notu

Madde 11 — Öğrencinin başarılı sayılması için yarıyıl sonu sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 not almış olması ve başarı notunun da en az 60 olması gerekir.

Başarı notu; derse katılım notunun %5’i, kısa süreli sınav notlarının %5’i, ara sınav notu ortalamasının %30’u ve yarıyıl sonu sınavı notunun %60’ı toplanarak bulunur.

Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 alamayan öğrencinin başarı notu hesaplanmaz ve öğrenci başarısız sayılır.

Derse Katılım Notu

Madde 12 — Derse katılım notu; sınıf içi çalışma notu ile derse hazırlık notunun toplamından oluşur.

Sınıf İçi Çalışma Notu:

6-5 Çok iyi (Superior)

: Dikkatli, ilgili ve soru sorup yanıtlayan.

4-3 İyi (Good)

: Dinleyip sorulara genellikle doğru cevap veren.

2 Zayıf (Poor)

: Dinlemeyen, dikkatsiz, sorulara genellikle yanlış cevap veren.

1 Çok zayıf (Very Poor)

: Derse geç gelen veya 3 saatlik ders bölümlerinde

 

1 saat devamsızlığı olan.

0

: 3 saatlik ders bölümlerinde 1 saatten fazla devamsızlığı olan, derse kitapsız gelen.

notlarından;

 

Derse Hazırlık Notu ise:

4 Çok iyi

: Ev ödevi ve ders hazırlama eksiksiz ve doğru yapılmış.

3 İyi

: Genellikle doğru hazırlanmış.

2-1 Zayıf

: Acele ile yapılmış, kopya edilmiş veya hata dolu.

0

: Ödev geç verilmiş, hiç yapılmamış, derse kitapsız girilmiş.

notlarından;

 

oluşur.

Ara Sınavlar ve Kısa Süreli Sınavlar

Madde 13 — Her grupta eğitim-öğretim dönemi içinde Hazırlık Programı Yönetimince uygun görülecek sayıda ara sınav ile kısa süreli sınavlar yapılır.

Dönem Sonu Ek Sınav Hakkı

Madde 14 — Devam zorunluluğunu yerine getirdiği ve yarıyıl sonu sınavında 60 aldığı halde başarı notu 50 ile 59 arasında kalan öğrencilere bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda 59 ve daha aşağı not alan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu dönemi tekrar etmek zorundadır.

Mazeret Sınavı

Madde 15 — Hazırlık Programı yönetimince kabul edilen bir nedenle ara sınava girmeyen öğrenci bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavı izleyen 7 gün içinde Öğrenci İşleri Birimine başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır.

Final, yeterlik ve dönem sonu ek sınavında mazeret kabul edilmez.

Yaz Öğretimi

Madde 16 —Yaz Öğretimi, Hazırlık Programı yönetiminin önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle açılabilir.

Seviye Tespit Sınavında C grubuna giren öğrenciler Hazırlık Programının yaz dönemine devam edip başarılı oldukları takdirde takip eden ilk dönemde fakültelerinde eğitim ve öğretime devam ederler.

Kayıt Silme

Madde 17 — Öğrencilerin bu Yönetmelikte öngörülen süreyi aşan devamsızlıkları ya da başarısızlıkları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu takdirde öğrenciler Üniversiteye giriş sınavında aldıkları puanın, girdikleri programla aynı adı taşıyan ve Türkçe eğitim yapılan yüksek öğretim kurumlarının taban puanından daha düşük olmaması koşuluyla bu kurumlara yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvurabilirler.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 18 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ek Madde 1 — Senato uygun gördüğü sürece, Güzel Sanatlar Fakültesini kazanan öğrencilerin A kurunu okumadan fakülteye, Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünü kazanan öğrencilerin ise A ve B kurunu okumadan adı geçen bölüme devam etmelerine karar verilebilir.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, ESP programlarını Fakültenin 1 inci sınıfında alırlar.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı