T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

12 Şubat 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24316
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’a, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

 


 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

9 Şubat 2001

GenelMüdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-2525

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Şubat 2001 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

lent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Şubat 2001

39-06-23-2001-90

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Şubat 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2525 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Şubat 2001 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

 —— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

9 Şubat 2001

GenelMüdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-2536

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Şubat 2001 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Şubat 2001

39-06-24-2001-92

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Şubat 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2536 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Şubat 2001 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 


Yönetmelik

 

Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, Yüksekokul (YO) ve meslek yüksekokulları (MYO) öğrenci yurtlarında öğrencilerin, sağlıklı, temiz ve huzur içinde barınmalarını, ucuz ve dengeli beslenmelerini sağlayacak tedbirleri almak, yemekhane, kantin açmak ve işletmek, çamaşırhane hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi, denetimi, çalışmaları; görevlilerin yetki ve sorumlulukları ile öğrencilerin barınma ve beslenmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi,

b) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü,

c) Fakülte, YO/MYO: Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı, öğrenci yurdu olan Fakülte, YO/MYO,

d) Dekan / Müdür: Yurdu olan fakülte dekanı, YO/MYO müdürü,

e) Daire Başkanı: KTÜ Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanı,

f) Yönetim Kurulu: İlgili Öğrenci Yurdu Yönetim Kurulu,

g) Yürütme Kurulu : İlgili Öğrenci Yurdu Yürütme Kurulu

anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim

Yönetim Kurulu

Madde 5 — Yönetim Kurulu, rektör yardımcılarından birinin başkanlığında, dekan veya YO/MYO müdürü, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Üniversite Yönetim Kurulunca 3 yıl için seçilen iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli hallerde başkanın isteği veya üyelerin önerisi üzerine de toplanabilir. Gerekli görülürse toplantı tutanakları Üniversite Yönetim Kurulunda okunur.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci yurdunun genel yönetimi, gelişmesi ve düzenlenmesi ile denetimine ilişkin ilke kararlarını almak,

b) Öğrenci yurduna alınacak öğrencilerin kabul şekli ve sıralama esaslarını tespit etmek,

c) Yurtta kalan öğrencilerden alınacak ücret ve depozito parası miktarını tespit etmek,

d) Bu Yönetmelik hükümleri ve kontenjanlara göre öğrenci sıralamalarını yapmak,

e) Öğrenci yurdunun Disiplin Kurulu görevini yürütmek,

f) Yurt ile ilgili şikayet ve önerileri incelemek, karara bağlamak,

g) Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için öğrenci yurdunda kantin, yemekhane, berber, terzi ve benzeri işletmelerin açılmasına karar vermek ve bunların işletilmesi için gerekli ilkeleri belirlemek,

h) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

Yürütme Kurulu

Madde 7 — Yürütme Kurulu, Rektörün belirlediği dekanın (veya YO/MYO Müdürünün) başkanlığında, Fakülte/YO/MYO Sekreteri ve Yurt Müdüründen oluşur.

Dekan/müdür, gerekli gördüğünde bu görevini yardımcılarından birine de bırakabilir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun belirlediği ilke ve kararları uygulamak,

b) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kontenjanlara göre öğrenci sıralamalarını yapmak,

c) Öğrenci yurdunun açılış ve kapanış saatlerini tespit etmek.

Yurt Müdürü

Madde 9 — Yurt Müdürü Rektör tarafından atanır. Görevleri şunlardır:

a) Öğrenci yurdunu kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve kararlara uygun olarak yönetmek,

b) Öğrenci yurdu hakkında istenecek bilgi ve belgelerin doğru ve zamanında gönderilmesini sağlamak,

c) Öğrencilerin yurda kayıt ve kabul işlemlerini yaptırmak ve bunlarla ilgili evrakların tutulmasını ve korunmasını sağlamak,

d) Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Yurt ve depozito ücretlerinin zamanında tahsilini sağlamak,

f) Öğrenci yurdunun açılış ve kapanış saatlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek,

g) Kendisine iletilen sorunları gidermek için gerekli önlemleri almak,

h) Öğrenci yurdunun sekreteryasını yürütmek ve yurdun bakım ve onarımını yaptırmak,

ı) Öğrenci yurdunun yatak odaları ile yemekhane, kantin ve benzeri bölümlerini sağlık, temizlik, yangın ve işletme yönünden denetleyerek öğrenci yurdundaki işletmelerin amaca uygun çalıştırılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Başvuru, Kabul Şartları ve Öğrenci Yurdu Ücretleri

Başvuru ve Kabul

Madde 10 — Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı fakülte/YO/MYO yurtlarında sadece ilgili fakülte/YO/MYO öğrencileri kalabilir. Yurtta kalmak isteyen öğrenciler süresi içerisinde ilgili formu doldurarak yurt müdürlüğüne başvururlar.

Öğrenci yurduna kabul, öğrencinin başarı ve maddi durumuna göre Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler doğrultusunda yapılır.

Kayıt

Madde 11 — Kayıt hakkı kazanan öğrenciler aşağıdaki belgeleri tamamlamak zorundadırlar:

a) Yurtla ilgili fakülte/YO/MYO öğrencisi olduğunu gösteren öğrenci belgesi,

b) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve öğrenci tarafından imzalanmış taahhütname (Noter tasdikli kefalet senedi),

c) Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya uygun olduğunu belgeleyen sağlık raporu,

d) Cumhuriyet Savcılığından alınmış iyi hal belgesi,

e) Daimi adresine ait ikametgah belgesi,

f) Kayıtlı bulunduğu fakülteden/YO/MYO’ndan disiplin cezası almamış olduğuna dair belge,

g) Nüfus cüzdanı sureti,

h) 4 adet vesikalık fotoğraf (KTÜ öğrenci kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun),

ı) Yurt yönetim kurulunun gerek göreceği diğer bilgi ve belgeler.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 12 — Yabancı ülkelerden kültür anlaşması yoluyla gelecek yabancı uyruklu öğrenciler, genel ücretli sayısının yüzde beşini geçmemek kaydıyla yurda ücretli olarak alınabilirler. Bu öğrencilerin alım işlemleri Türk uyruklu öğrencilerin alınma esaslarına göre yapılır.

Ücret

Madde 13 — Öğrenci Yurdu ücretleri ile ilgi hususlar:

a) Her öğretim yılı başında öğrencilerden alınacak yurt ücreti Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilir,

b) Yurt ücretleri her ayın son iş günü, dönemler halinde ise ilk ayın son iş günü mesai bitimine kadar peşin olarak alınır,

c) Bir eğitim – öğretim yılının tüm yurt ücretlerini peşin olarak ödeyenlere Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranda indirim yapılabilir,

d) Zamanında ücretini ödemeyenlerin depozito paraları ücret olarak kaydedilir.

e) Ayın ilk 15 günü (15’i dahil) kayıt yaptıranlardan aylık ücretin tamamı ikinci yarısında kayıt yaptıranlardan ise aylık ücretin yarısı alınır,

f) Ayın 15’ine kadar (15’i dahil) kaydını sildirenlere aylık ücretin yarısı iade edilir. Ayın 15’inden sonra kaydını sildirenlere iade işlemi yapılmaz,

g) Müteakip öğretim yılında yurtta barınmak isteyen öğrenciler temmuz – ağustos – eylül dönemine ait yurt ücretlerini en geç Temmuz ayı son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadırlar, aksi takdirde yurtla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler tekrar yurda girmek istedikleri takdirde, yeni başvuran öğrencilerle birlikte aynı işleme tabi tutulurlar,

h) Yükseklisans öğrencileri yurt ücretinin iki katını ödeyerek kalabilirler.

Depozito Ücreti

Madde 14 — Öğrenci yurduna öğrenciler tarafından verilebilecek zarar ile peşin ödenmesi gerekli yurt ücretinin zamanında ödenmediği hallerde kullanılmak üzere Yurt Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği miktarda bir ücret, kesin kayıt işlemi sırasında depozito parası olarak alınır (Misafir öğrenciler dahil).

Madde 15 — Öğrenci yurduna verilen zararların tümü ilgili öğrenciden tahsil edilir. Ödemenin zamanında yapılmaması halinde zarar depozito bedelinden karşılanır. Depozito ile karşılanamayan tutarı öğrenciler yönetimin kendilerine tanıdığı süre sonuna kadar şahsen ödemekle yükümlüdürler.

Madde 16 — Depozito parası, ilgili öğrencinin yurt ile kesin olarak ilişiği kesilmedikçe geri verilmez. Öğrenci, yurt ile ilişiğini kestiği tarihten itibaren bir ay içinde depozito parasını almadığı takdirde, depozito parası Öğrenci Sosyal Birimine gelir kaydedilir.

Madde 17 — Depozito ücreti; her yıl eğitim-öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir. Kayıtlı öğrencilerden, aradaki fark ayrıca tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Yurtlarının Açılma-Kapanma Zamanları ve İlişik Kesme

Açılma – Kapanma Zamanları

Madde 18 — Öğrenci yurtlarının açılma ve kapanma zamanları Yönetim Kurulunca belirlenir. Her öğretim yılı sonunda öğrencilerin yurt ile ilişkileri kesildiğinde sona erer.

Madde 19 — Öğrenci yurtlarının bulunduğu yerin özelliği ve ulaşım durumu göz önüne alınarak yurt kapısının kapalı kalacağı saatler Yurt Yönetim Kurulunca tespit edilir. Öğrenciler, ilk kayıtlarında ailelerinin yazılı olarak izin vermeleri ve yurda dönüşlerinde evde kaldıklarını gösterir imzalı bir belgenin yurt yönetimine getirmeleri şartıyla akrabalarına evci çıkabilirler. Aykırı davrananların ailelerine de haber verilerek yurt ile ilişkileri kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşleri

Disiplin İşleri

Madde 20 — Öğrenci yurtlarında barınan öğrenciler, öğrenci yurdu içinde ve dışında yüksek öğrenim öğrencisine yakışır şekilde hareket etmek, öğrenci yurdu ilke ve kuralları ile bu Yönetmelik ve yurt taahhütnamesinde belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler. Aykırı hareket eden öğrencilere disiplin cezası verilir.

Disiplin Cezaları

Madde 21 — Öğrenci yurdunda uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Öğrenciye, davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Öğrenciye davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Uyarma ve kınama cezaları öğrenci kartına işlenir.

c) Yurttan Geçici Çıkartma: Öğrencinin yurtta en az bir, en çok üç hafta süreyle barınamayacağının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Ceza, ayrıca öğrencinin ailesine ve kayıtlı bulunduğu öğretim kurumuna, yazılı olarak bildirilir ve öğrenci kartına işlenir.

d) Yurttan Kesin Çıkarma: Öğrencinin yurt ile ilişkisinin tamamen kesilmesidir. Çıkarma cezası öğrenciye bildirildiğinde, öğrenci derhal yurdu terketmek zorundadır. Ceza öğrencinin ailesine ve öğretim kurumuna yazılı şekilde ve ivedilikle duyrulur. Bu cezayı alanlar bir daha Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci yurtlarına alınmazlar.

Uyarma Cezası

Madde 22 — Uyarma cezasını gerektiren haller şunlardır:

a) Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

b) Yurt idaresi tarafından tespit edilmiş yerlerden başka yerlere herhangi bir duyuru, resim yapıştırmak, yazı yazmak,

c) Yemekhane, yatakhane, okuma salonları ve koridorlar gibi genel yerlerde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek tonda müzik dinlemek, TV izlemek, aynı şekilde enstrüman çalmak, şarkı söylemek ve sigara içmek,

d) Yurt yatakhanesinde kokan ve bozulabilen yiyecekler bulundurmak,

e) Yurt bina ve eşyasının temizliğine özen göstermemek ve su ve elektrik gibi kaynakların tüketiminde savurganlığa sebep olmak,

f) Kantin ve okuma salonu ile idari binanın içinde pijama ve gecelik ile dolaşmak,

g) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak ve şahsi eşyalarını yurt idaresi tarafından belirlenen düzene uygun bulundurmamak,

h) Kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak.

Yukarıdaki fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

Kınama Cezası

Madde 23 — Kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Kantin, yemekhane ya da Yurt Yönetiminin göstereceği yerler dışında yemek yemek, yiyecek içecek hazırlamak,

b) Yatakhane, yemekhane, banyo ve salonlar ile diğer çalışma, dinlenme, spor alan ve salonlarına girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak,

c) Elektrikli, gazlı, ispirtolu ve benzeri araç gereçler bulundurmak ve kullanmak (sahibi belirlenemediği taktirde odadaki tüm öğrenciler için kınama cezası uygulanır).

d) Yurt yönetimince gerekli görülen denetime karşı çıkmak,

e) Ayrılan yerler dışında izinsiz araç ve gereçler kullanarak enerji tüketimine sebep olmak,

f) Öğrenci yurdunun herhangi bir yerine uygunsuz resimler çizmek ya da asmak,

g) Disiplin yönünden izleme ve soruşturmayı güçleştirmek,

h) Öğrenci yurdu içinde herhangi bir şey satmak bağış toplamak ve yurt yönetiminin telefonları ile izinsiz görüşmek,

ı) Yurtta bulunması gerekli saatlerde izinsiz olarak yurttan ayrılmak ve yurda içkili gelmek,

Yukarıdaki fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

Geçici Çıkarma Cezası

Madde 24 — Öğrenci yurdundan geçici çıkarma cezasını gerektiren haller şunlardır:

a) Yurt içinde çirkin sözler söylemek, arkadaşlarına ya da başkalarına sözlü ve fiili saldırıda bulunmak,

b) Yasaklanmış yayınları yurda sokmak, bulundurmak,

c) Öğrenci yurt dışında kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak ya da kumar aletleri bulundurmak,

d) Yurt eşya ya da malzemesini izinsiz olarak yurttan dışarı çıkarmak,

e) Yurt yönetiminin ya da soruşturmacılarının yazılı çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak ve geçersiz kılmak,

g) Yurt görevlilerinin onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak, çalışmalarını güçleştirmek,

h) Yurt binası ya da eklentilerine yazı yazmak ve zarar vermek,

ı) Yurt öğrencisi olmayan bir kişinin yurda girişini sağlamak, yurt imkanlarından yararlandırmak veya buna teşebbüs etmek (bu tespit öğrenci yatakhanesinde yapıldığı takdirde bu madde hükmü odada barınan tüm öğrencilere uygulanır),

j) Bağlı bulunduğu öğrenim kurumundan üç aydan kısa süre uzaklaştırma cezası almak,

Yukarıdaki fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir.

Kesin Çıkarma Cezası

Madde 25 — Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren haller şunlardır :

a) Yurtta hırsızlık yapmak,

b) Yurt Yöneticilerine sözlü ve fiili saldırıda bulunmak ve tehdit etmek,

c) Öğrenci yurdunda ahlak kurallarına aykırı harekette bulunmak,

d) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler ya da kama, hançer sivri uçlu oluklu bıçaklar, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç gibi her türlü kesici delici ya da topuz, topuzlu kamçı, muşta, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar ya da boğucu araçlar, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar, zehirler, gaz maddeleri ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte olan benzeri madde ve alet bulundurmak,

e) İzin almaksızın öğrenci yurdunda her çeşit gösteri yapmak, toplantı düzenlemek, demeç vermek, kışkırtmak, gösteriye katılmak ve tören düzenlemek,

f) Yurt içinde alkollü içkiler ya da keyif verici maddeleri bulundurmak, kullanmak veya sarhoş olarak huzuru bozmak,

g) Öğrenci yurdunu ve eklentilerini işgal etmek ve öğrenci yurdunu ve odasını amaç dışı kullanmak,

h) Hangi nedenle olursa olsun yönetici ve görevlilerin görevlerini yapmasına engel olmak,

ı) Yurt içinde ve dışında güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, silah kullanmak,

j) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ve benzeri davranışlarda bulunmak,

k) Yasa dışı örgütlere her ne şekilde olursa olsun yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak,

l) Geçici çıkarma cezası almış olmasına rağmen bu yasağa uymamak,

m) Kasıtlı bir suçtan dolayı özgürlüğü bağlayıcı cezaya kesin hükümlü olmak,

n) Bağlı bulunduğu öğrenim kurumundan 3 ay ya da daha çok uzaklaştırma cezası almak,

o) Yurt yöneticisine, yurda girmesini etkileyici yanlış bilgi vermek,

p) Usulüne uygun olarak verilen yurt kararlarına rağmen yurdu boşaltmamak,

r) Yurt ve eklentilerinde kullanılan iletişim araçlarını (bilgisayar, internet, web, telefon, fax, vd..) amaç dışı kullanmak,

s) Geçici çıkarma cezası gerektiren tutum ve davranışları tekrarlamak.

Disiplin Kurulu

Madde 26 — Öğrenci yurdunda Yönetim Kurulu aynı zamanda Disiplin Kuruludur. Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır.

Disiplin Soruşturması

Madde 27 — Öğrenci bu Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü maddelerinde sayılan fiillerden birini işlediği taktirde; yurt müdürü veya görevlendireceği bir personel tarafından 7 gün içinde ilk soruşturmayı yaparak dosyayı Disiplin Kuruluna gönderir. Disiplin Kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenciye ceza verilemez. Öğrenci, tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde savunma vermediği taktirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu, dosyanın kendilerine tesliminden itibaren 30 gün içinde incelemeyi sonuçlandırarak karara bağlar.

Madde 28 — Uyarma ve kınama cezaları Yurt Müdürü, yurttan çıkarma cezaları ise Disiplin Kurulu tarafından verilir.

Disiplin Cezalarının Onay Mercileri

Madde 29 — Disiplin cezalarının onay mercileri şunlardır:

a) Uyarma ve Kınama cezaları için, Disiplin Kurulu,

b) Yurttan geçici ve kesin çıkarma cezaları için Rektör.

Disiplin Cezasına İtiraz

Madde 30 — Disiplin cezalarının öğrenciye tebliği veya duyurulması tarihini izleyen 15 gün içinde uyarma ve kınama cezaları için Yurt Yönetim Kuruluna, geçici çıkarma ve çıkarma cezaları için Rektörlük Makamına itiraz edilebilir. İtiraz, kararın uygulanmasına engel olmaz. Bir üst makamca verilen kararlar kesindir.

Madde 31 — Disiplin Kurulu gerek gördüğü taktirde ilgilileri çağırarak dinler. Bu halde çağrılan öğrenci çağrıya uymaz ya da ifade vermezse durum bir tutanakla tespit edilir ve gerekli karar kurulca ilgilinin gıyabında verilir.

Madde 32 — Birden çok suçun işlenmesi halinde Disiplin Kurulu her bir suç için ayrı ayrı ceza verir. Kesin çıkarma cezası verilmişse diğerleri uygulanmaz. Suç tekrarında bir ağır ceza verilir.

Madde 33 — Disiplin cezası vermeye yetkili olan makam veya kurul cezayı verirken fiilin niteliğine, önemine, öğrencinin yurdun dışında ve içindeki genel durumuna, fiilin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna ve öğrencinin fiili işlediği zamandaki ruhsal durumuna dikkat ederek gerekirse daha ağır ya da hafif ceza verir.

Verilecek cezaların tesbitinde, tekrar ya da önce işlenmiş disiplin suçları veya toplu suç işlemeyi özendirme ağırlaştırıcı sebep sayılır.

Madde 34 — Cezalar ilgiliye ve ailesine Yurt Müdürlüğünce tebliğ edilir.

Madde 35 — Bu Yönetmelikte belirtilen fiillerin işlenmesine başkalarını zorlayan ya da özendirenler hakkında, her fiil için gösterilmiş cezalar uygulanır.

Madde 36 — Disiplin cezaları, "Disiplin Kurulu Karar Dosyası"nda saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 37 — Öğrenci yurdunda aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur:

a) Gelen-giden evrak defteri,

b) Öğrenci dosyası (her öğrenci için ayrı ayrı),

c) Öğrenci kimlik kartları dosyası,

d) Nöbet devir defteri,

e) Gece hizmetleri olay kayıt defteri,

f) Öğrenci yurdu hizmet dosyaları,

g) İşletme dosyası,

h) Disiplin kurulu karar defteri,

ı) Terfi dosyası,

i) Demirbaş dosyası.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 38 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 39 — Yurtta, barınan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere küçük işletmeler (berber, kuaför, kırtasiye, yemekhane, kantin, terzi vb..) Rektörlüğün iznine tabi olarak açılacaktır veya açtırılabilir. Bu işletmeler Yurt Müdürlüğü tarafından denetlenir.

Yürürlük

Madde 40 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.