T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

7 Şubat 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24311
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2001/1892 Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2001/1954 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 70)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 250)

 

 

 

6/2/2001 tarihli ve 24310 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 414 Seri No'lu

Tahsilat Genel Tebliği yayımlanmıştır.

 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——


Yönetmelik

Afyon Kocatepe Üniversitesinden :

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 nci maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

Tanım

Madde 2 — Yönetmelikte Üniversite sözcüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesini, merkez sözcüğü ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder.

Amaç

Madde 3 — Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkanı sunmak, Üniversitenin etki alanındaki gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim vermek, isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini ve 2547 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde ifade edilen faaliyetleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

Görevleri

Madde 4 — Merkez üçüncü maddede belirtilen amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a) Üretime ayrılan alanlar ve tesislerde çeşitli gıda maddeleri (özellikle hayvansal gıdalar) üretimini gerçekleştirmek,

b) Kalkınma planı ilke ve hedefleri doğrultusunda standart kalitede gıda maddeleri (özellikle hayvansal gıdalar) üretmek ve standardizasyonu sağlayacak araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Geliştirilecek ve uygulanacak olan üretim metotları ile bölge üreticilerine yardımcı olmak,

d) Üniversiteye bağlı Hayvancılık Araştırma Merkezi ile diğer fakülte ve yüksekokullarda üretilen bazı hammaddeleri (et,süt,yumurta,v.s.) işlemek,

e) Elde edilecek ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak,

f) İsteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, bu gıdaların gıda maddeleri tüzüğü, standartlar ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirlemek ve bu durumu bir raporla analiz yaptırmak için gelenlere bildirmek,

g) Başta Veteriner Fakültesi olmak üzere Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine materyal ve hizmet sağlamak,

h) Önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için imkanlar sunmak,

i) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilecek verilerle ülke gıda endüstrisinin gelişimine yardımcı olmak,

j) Çevre ve bölge üreticilerine yönelik olarak eğitici seminer, konferans ve kurslar düzenlemek.

Organları

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır :

a) Merkezin Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

c) Merkez Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Merkez müdürünün başkanlığında Veteriner Fakültesinin Anabilim Dallarında görevli öğretim elemanları arasından seçimle belirlenecek iki öğretim üyesi ve Rektör tarafından seçilecek konuyla ilgili iki öğretim elemanından oluşur. Seçimle belirlenen üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş ve gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak,

b) Merkezin amacına ulaşması için yapması gereken görevlerin icrasını planlamak,

c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek,

d) Üniversitenin Veteriner Fakültesi ve diğer ilgili birimleri tarafından merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek uygun bulunanların gerçekleşmesine imkan ve izin vermek, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,

e) Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılacak gıda analizlerinin ve üretilen ürünlerin fiyatlarını belirlemek,

f) Merkez müdürüne işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak.

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 8 — a) Merkezin faaliyetlerini izlemek amacı ile her ayın ilk haftasında olmak üzere ayda bir kez toplanır.

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu, merkezde yapılacak araştırmaları incelemek üzere yapacağı dönemsel toplantıları her yılın Ekim ve Şubat aylarının ilk haftası içinde gerçekleştirir.

c) Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Merkez Müdürü

Madde 9 — Merkez Müdürü, merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için atanır.

Müdürün Görevleri

Madde 10 — Merkez Müdürü, merkezin uygulama ve araştırma alanlarındaki imkanlarının uyumlu ve ekonomik biçimde kullanılmasından, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında her türlü destek ve koordinasyonun sağlanmasından ve merkezle ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Merkez Müdür Yardımcısı

Madde 11 — Merkez Müdürü, merkez yönetim kurulu üyeleri arasından birini yardımcı olarak görevlendirebilir.

Danışma Kurulu

Madde 12 — Merkez müdürü başkanlığında Veteriner Fakültesinin anabilim dalı ve bölüm başkanlarından oluşur. Yılda en az bir kez toplanarak merkezin çalışmaları ile ilgili görüş ve önerileri belirler ve merkez yönetim kuruluna sunar.

Uygulama Yeri ve Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 13 — Uygulama yeri Rektörlükçe tahsis edilen ünitelerdir. Ünitelerde idare ve diğer hizmetler rektörlükçe görevlendirilecek personel ve işçiler tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.


Tebliğler

 

—— • ——