T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

3 Şubat 2001

CUMARTESİ

Sayı : 24307
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ
 
Kanunlar
4622 Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4623 Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Bakanlar Kurulu Kararı
2001/1904 Birecik İlçesi Köye Hizmet Götürme Birliği'nin Adının “Birecik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
 
Cezanın Kaldırılması Kararı
— Hükümlü Sedat ŞAYLAN’ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2001/9)
 
Yönetmelikler
— Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Motorlu Araçlara ve Römorklarına Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/756/AT)
 
Tebliğler
— Tahsilat Genel Tebliği (Seri No : 413)
— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No : 580)
— Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarında Çalışan Memurlara 2001 Yılında Ödenecek Zam ve Tazminatlara Ait Cetvellerin Vize Ettirilmesine İlişkin Tebliğ (No: 2001/1)
— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon : 2001/2)
— Sektörel  Dış Ticaret Şirketi Statasü Verilmesine İlişkin Karar

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4622                                                                         Kabul Tarihi : 25.1.2001

MADDE 1. — 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin mülga (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

3. Teşebbüslerden iktisadî devlet teşekkülü olanlar, anonim şirket şeklinde de kurulabilir. Anonim şirket şeklinde kurulan iktisadî devlet teşekküllerinde Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen beş kurucunun bulunması şartı aranmaz, genel kurul ve denetçiler bulunmaz.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/2/2001

—— • ——

Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan

Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesinin

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 4623                                                                       Kabul Tarihi : 25.1.2001

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütünün 1999 yılında Cenevre’de yapılan 87 nci Genel Konferansında kabul edilen 182 sayılı “Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/2/2001

 

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2001/1904

“Birecik İlçesi Köye Hizmet Götürme Birliği”nin adının “Birecik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği” olarak değiştirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 21/12/2000 tarihli ve 61857 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar No : 2001/9

Taammüden adam öldürmeye iştirak etmek suçundan, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22/10/1998 günlü, Esas No: 1996/86, Karar No: 1998/140 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 450/4, 65/1-3, 59/2, 31, 33, 40. maddeleri gereğince, 16 yıl 8 ay ağır hapis cezasına,

Reşit olmayan mağdureleri rızasıyla alıkoymak, 15 yaşından küçük mağdureye rızası ile ırzına tasaddide bulunmak ve kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak suçlarından, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19/3/1998 günlü, Esas No: 1993/73, Karar No: 1998/44 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 430/2, 59/2, 647 Sayılı Yasa’nın 4, Türk Ceza Yasası’nın 415/1, 59/2, 430/2, 59/2, 647 Sayılı Yasa’nın 4. Türk Ceza Yasası’nın 343/2, 59/2, 647 Sayılı Yasa’nın 4, Türk Ceza Yasası’nın 72, 75/2, 40. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 4.500.000.–TL. ağır para cezasına,

Silâh satışına aracılık etmek suçundan, İstanbul 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 29/12/1998 günlü, Esas No: 1997/473, Karar No: 1998/369 sayılı ilâmı ile 6136 Sayılı Yasa’nın 12/1, Türk Ceza Yasası’nın 59/2, 20, 31. maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay ağır hapis ve 3.225.000.–TL. ağır para cezasına,

Mahkum olduğu, bu cezaları Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1/3/2000 günlü, 2000/31-30 değişik iş sayılı kararı ile içtima ettirilerek Türk Ceza Yasası’nın 71, 72 ve 74 üncü maddeleri uyarınca 20 yıl 10 ay ağır hapis, 1 yıl 8 ay hapis ve 7.725.000.–TL. ağır para cezası olarak toplanmasına karar verilen Balıkesir İl’i, Bandırma İlçesi, Hacıyusuf mahallesi, Cilt No: 06, Kütük Sıra No: 0767’de nüfusa kayıtlı Ferit ve Kibariye’den olma 17/4/1964 doğumlu, Sedat ŞAYLAN’ın, Adli Tıp Kurumunun 11/12/2000 gün ve A.T.No: 130-001211-59525-6827-7008 sayılı raporuna göre; saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kalan cezası kaldırılmıştır.

2 Şubat 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve EK-7, EK-8 ve EK-9 ’da, ekli değişiklikler yapılmıştır.

"İnsan tüketimine sunulacak canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş ve işlenmiş su ürünlerinin, kalite ve sağlık şartları açısından, kimyasal, mikrobiyolojik, toksikolojik ve organoleptik özellikleri itibari ile EK-7, EK-8 ve EK-9’da verilen kriterlere uygun olması zorunludur. Bu eklerde yer almayan tür ve parametrelere ilaveler yapılabilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Devlet Personel Başkanlığından :

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarında Çalışan

Memurlara 2001 Yılında Ödenecek Zam ve Tazminatlara

Ait Cetvellerin Vize Ettirilmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2001/1)

 

Bilindiği üzere, 4/1/2001 tarihli ve 2001/1819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 2 nci maddesinde “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki cetveller 2001 yılında da uygulanmaya devam olunur” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2001 yılında da yürürlükte olduğu belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun EkGeçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 1/1/1998 tarihinden itibaren ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 6 ncı maddesinin (A) bendinde “Her Kurum, bu Karara göre ödeme yapılacak personelinin görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerlerine göre, toplam kadro üzerinden I, II ve III Sayılı Cetveller ve bu Cetvellerdeki bölümler itibariyle ayrı ayrı düzenleyeceği dağılım listelerini; ilgili Bakan, Üniversitelerde Rektör, İl Özel İdarelerinde Vali, Belediyelerde Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra vize edilmek üzere Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bağlı kuruluşlarına ait olanlar Valiliklere, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olanlar Devlet Personel Başkanlığı’na, diğerleri ise Maliye Bakanlığı’na gönderilir.

Listelerin, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde anılan kurumlara gönderilmesi zorunludur.” denilmektedir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan memurlara (bunlardan haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) 2001 yılında zam ve tazminatlarının ödenebilmesi için, 1998 yılında uygulanan usul ve esaslara göre düzenlenecek cetvellerin Başkanlığımıza vize ettirilmek üzere gönderilmesi gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

—— • ——