T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

11 Ocak 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24284
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Eti Holding A.Ş.Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Eti Holding A.Ş.GenelMüdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Özelleştirme YüksekKurulunun 2001/2 S ayılı Kararı

— Sektörel DışTicaretŞirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkinKarar

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkinKarar

— Antalya İlinde Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Konusunda Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ

— Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 9)

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

 

Devlet Bakanlığından:

Eti Holding A.Ş.Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin

Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Teşekkül : Eti Holding Anonim Şirketini,

Genel Müdürlük : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürünü,

Merkez Teşkilatı : Daire Başkanlıkları ve Merkezdeki diğer birimler de dahil, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

Taşra Teşkilatı : Merkez dışındaki İşletme ve Maden Müdürlüklerini,

İşletme : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün mal ve hizmet üreten Fabrika ve Maden Müdürlüklerini,

Birim : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik "b" bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

Birim Müdürü : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin

Tespitine Dair Hükümler

Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili

Madde 5 — Yüksek Disiplin Kurulu: Genel Müdürün başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Personel İşlerinden Sorumlu Daire Başkanı ile Maden Hakları ve İşletmeler Dairesi Başkanından oluşur.

Disiplin Kurulunun Teşkili

Madde 6 — Disiplin Kurulunun Teşkili : İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, Refakat Müfettişi, Personel İşlerinden Sorumlu Daire Başkan Yardımcısı ile Maden Hakları ve İşletmeler Dairesi Başkan Yardımcısından oluşur.

Disiplin Amirleri

Madde 7 — Genel Müdür, Teşekkülde görevli memurların en üst disiplin amiri olup, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli memurların diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Holding A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

MERKEZ

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Genel Müdür ve Genel Müdür

 

 

Yardımcısı

Bakan

-

Bağlı Ortaklık Genel Müdür Yrd,

 

 

Savunma Sekreteri, Teftiş Kurulu

 

 

Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Ge-

 

 

nel Müdüre doğrudan bağlı Birim

 

 

Amiri ve Müşavir

Genel Müdür

-

Daire Başkanı

Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

Hukuk Müşavri

1. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Baş Müfettiş, Müfettiş

Teftiş Kurulu

 

 

Başkanı

Genel Müdür

Başkan Yardımcısı, Birim Müdürü,

 

 

Başuzman, Birim Müdür Yardımcısı

 

 

Ve diğer personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

İçişleri Bak.

 

 

Sivil Sav. Gn. Md

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Genel Müdür

TAŞRA

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

İşletme Müdürü

Genel Müdür

–

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür

Başuzman, Birim Müdürü

İşletme Müdür

 

 

Yardımcısı

Genel Müdür

Sivil Savunma Uzmanı,

 

 

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Genel Müdür

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Eti Holding A.Ş.Genel Müdürlüğü Sözleşmeli

Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin

Amirleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Teşekkül : Eti Holding Anonim Şirketini,

Genel Müdürlük : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürünü,

Merkez Teşkilatı : Daire Başkanlıkları ve Merkezdeki diğer birimler de dahil, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

Taşra Teşkilatı : Merkez dışındaki İşletme ve Maden Müdürlüklerini,

İşletme : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün mal ve hizmet üreten Fabrika ve Maden Müdürlüklerini,

Birim : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

Sözleşmeli Personel : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin "c" bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

Birim Müdürü : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili

Madde 5 — Yüksek Disiplin Kurulu: Genel Müdürün başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Personel İşlerinden Sorumlu Daire Başkanı ile Maden Hakları ve İşletmeler Dairesi Başkanından oluşur.

Disiplin Kurulunun Teşkili

Madde 6 — Disiplin Kurulu: İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, Refakat Müfettişi, Personel İşlerinden Sorumlu Daire Başkan Yardımcısı ile Maden Hakları ve İşletmeler Dairesi Başkan Yardımcısından oluşur.

Disiplin Amirleri

Madde 7 — Genel Müdür, Teşekkülde görevli tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Holding A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

 

 

ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ

PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

MERKEZ

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Genel Müdüre doğrudan

 

 

Bağlı Birim Müdülüğü

 

 

Personeli

Birim Müdürü

Genel Müdür

Daire Başkanlığına bağlı

 

 

Müdürlüklerde ve diğer

 

 

Birimlerde görev yapan

 

 

Personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

TAŞRA

İşletme Müdürüne doğrudan

 

 

Bağlı Birim Personeli

İşletme Müdürü

Genel Müdür

Birim Müdürüne Bağlı

 

 

Personel

Birim Müdürü

Genel Müdür

Tabip, Koruma ve Güvenlik

 

 

Personeli

İşletme Müdürü

Genel Müdür

—— • ——

Tebliğler

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

 

TARİH : 5/1/2001

KARAR NO : 2001/2

KONU : TDÇİ’nin özelleştirme kapsam ve programına alınması

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 20/12/2000 tarih ve 8772 sayılı yazısına istinaden,

1) Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TDÇİ) özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2) TDÇİ’nin satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine,

3) Özelleştirme işlemlerinin 18 ay içerisinde tamamlanmasına,

karar verilmiştir.

 

 

Başkan

 

 

Bülent ECEVİT

 

 

Başbakan

 

 

Üye

Üye

Üye

Dr. Devlet BAHÇELİ

Dr.Yüksel YALOVA

Recep ÖNAL

Devlet Bakanı ve

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Başbakan Yardımcısı

 

 

 

Üye

 

 

Üye

Sümer ORAL

 

Ahmet Kenan TANRIKULU

Maliye Bakanı

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Sektörel Dış TicaretŞirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

MADDE 1 — Hedef Konfeksiyon ve Tekstil Dış Ticaret A.Ş.’ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilmesine ilişkin 21/2/2000 tarih ve 23971 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

—— • ——

Antalya Valiliğinden :

Antalya İlinde Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri

Konusunda Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ

2872 sayılı Çevre Kanunu ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine istinaden Çevre Bakanlığınca yayınlanan “Motorlu Taşıt Egzoz Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” doğrultusunda; araçların motor arızaları ve ateşleme sistemlerindeki ayarsızlıklar sebebiyle, meydana gelen çiğ yakıt atma, (tam yanma sağlanmadığından yakıtın bir kısmı yakılmadan egzozdan dışarı atılmaktadır) motor veriminin; dolayısıyla çekiş gücünün düşmesi, motorun aşırı yıpranması gibi arızaların yapılacak ölçümler sonucunda ortaya çıkarılması, ölçüm sonuçlarının istenen limitlerde olmaması ile belirlenecek söz konusu arızaların giderilmesi için araçların bakım-onarımlarının yapılmasının sağlanması, bu yolla hem araçlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi ve İlimizdeki hava kalitesinin korunması, hem de bireyin ve ülke ekonomisinin maddi zarara uğramasının önüne geçilmesi amacıyla İlimizde motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ölçümlerinde uygulanacak esaslar 1994/15 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenmiş ve uygulamaya geçilmiştir. İl Mahalli Çevre Kurulunun 2000/11 ve 2000/12 sayılı kararlarıyla diğer illerdeki uygulamalar da göz önüne alınarak ülke genelinde birlikteliğin sağlanması, İlimize kayıtlı araç sürücülerinin diğer illerde seyahat halinde iken mağdur olmamaları, bu ölçümlerin daha etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılması amaçlarıyla konu yeniden düzenlenmiştir.

Anılan kararlar doğrultusunda; 15 Kasım 2000 tarihinden itibaren bu ölçümler Antalya Valiliği İl Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılmakta olup, 1 Ocak 2001 tarihi itibariyle İlimizde Egzoz Gazı Emisyon ölçümü ile ilgili uygulamalar aşağıdaki gibi olacaktır.

I — GENELKURALLAR

Yetki

1 — Büyükşehir Belediyesi resmi araçları, Belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ile şehir içi minibüsleri egzoz gazı ölçümlerinin Büyükşehir Belediyesince yapılmasına devam edilecektir. Bunların dışındaki her türlü ticari ve ticari olmayan motorlu taşıtların söz konusu ölçümleri Antalya Valiliği İl Çevre Koruma Vakfınca yapılacaktır.

Ölçüm Kriterleri

2 — Ölçümler, TSE’nce belirlenen sınır değerler (TS11365/Nisan 1994 ve TS 11366/Nisan 1994 standartları) baz alınarak ve bu standartlarda belirlenen yöntemle yeterli donanıma sahip cihazlarla yapılır. Buna göre;

a) Benzinli araçlarda karbon monoksit (CO) miktarı olarak;

– 1975 ve aşağı model araçlarda max 6 değerini,

– 1976 (dahil) - 1986 (dahil) arasındaki araçlarda max 4.5 değerini,

– 1987 ve sonrası model araçlarda max 3.5 değerini,

b) Benzinli araçlarda hidro carbon (HC) sınır değerleri olarak;

– Katalitik dönüştürücülü olanlarda 800 ppm. (rölantide azami HC)

– Katalitik dönüştürücüsü olmayanlarda 1200 ppm. (rölantide azami HC)

c) Dizel araçlarda isliliğin bacharach skalası değeri olarak;

– Normal dizellerde ortalama max 2.5 değerini,

– Turbo dizellerde ortalama max 3.5 değerini,

geçmemesi gerekmektedir.

Ölçümde İzlenecek Yol

3 — Yukarıda verilen değerleri sağlayan araçlar için ölçüm makbuzu ile tanzim edilen Egzoz Emisyon Ölçüm Kartı “UYGUNDUR” anlamına gelen kaşe vurularak onaylanır. Söz konusu değerleri sağlamayan araç sahiplerine aracın bakım onarımının yapılması, ateşleme sistemlerindeki ayarsızlıkların giderilerek tekrar ölçüm yaptırılması için 20 (yirmi) gün süre verilir. Bu süre içinde aracın tekrar ölçüme getirilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir bedel talep edilmez. Ancak, bu ölçümde de aracın anılan değerleri sağlamaması durumunda yapılacak sair ölçümler için veya bu sürenin aşılması halinde ilgiliden normal ölçüm bedeli talep edilir ve makbuz verilir.

Standartlara Uygun Hale Getirilemeyen Araçlar

4 — Egzoz gazı emisyon ölçüm değerleri, anılan standartlara uygun hale getirilmeyen araçlar seferden men edilir. Uygun hale getirilmesi teknik bakımdan mümkün olmayan taşıtlar ise süresiz olarak trafikten men edilir.

Ölçüm Aralıkları

5 — Ölçümler, ticari olmayan araçlarda (hususi) 1 (bir) yıl (gün, ay, yıl olarak), ticari araçlarda ise 6 (altı) ay (gün, ay olarak) geçerli olup, bunun dışında herhangi bir ek süre bulunmamaktadır. Yeni yapılacak olan ölçümün, bir önceki ölçümün geçerlilik süresi içinde (süre dolmadan) yapılması ve bu süreyi aşmaması gerekmektedir. (Örnek: 2/6/2000 tarihinde yaptırılmış olan ölçümün geçerli olduğu son gün 1/6/2001 tarihidir. 2/6/2001 tarihinde ise ölçümün geçerlilik süresi aşılmış olur).

Ölçüm Bedeli

6 — 1/1/2001 tarihinden itibaren egzoz gazı emisyon ölçüm bedelleri olarak; süresi içinde yaptırılan ölçümler için, ölçüm bedeli 5.000.000.–TL, süresi içinde ölçüm yaptırmayanlar için ölçüm bedeli 10.000.000.–TL; bu ölçümü hiç yaptırmayan veya ölçüm süresini bir ölçüm dönemi geçiren/geciktiren (ticari araçlar 6 ay, ticari olmayan hususi araçlar 1 yıl) ya da ölçüm yaptırdığını herhangi bir surette belgeleyemeyenler için ölçüm bedeli 15.000.000.–TL. olarak uygulanacaktır. Resmi araçların ölçümleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

Trafiğe Yeni Çıkan Araçlarda Ölçüm

7 — İlk defa Trafiğe çıkan araçlarda; ticari araçlar, trafiğe çıktığı tarihten itibaren 1 yıl, (gün, ay, yıl olarak) ticari olmayan (hususi) araçlar, trafiğe çıktığı tarihten itibaren 2 yıl (gün, ay, yıl olarak) egzoz ölçümünden muaf tutulmuştur. (Örnek: 2/6/2000 tarihinde trafiğe çıkan ticari araç 1/6/2001 tarihine kadar, aynı tarihte trafiğe çıkan ticari olmayan (hususi) araç 1/6/2002 tarihine kadar ölçümden muaf olup bu tarihlerden sonraki ilk gün ölçüm yaptırmış olması gerekmektedir.) Bu Tebliğin yayım tarihinde 2 yaşını aşmış olan ticari olmayan (hususi) araçlar 31/3/2001 tarihine kadar söz konusu ölçümü yaptırmak zorundadır.

Bununla birlikte daha önce 60.000 km olarak uygulanan kilometre tahdidi, bu tarihten itibaren uygulanmayacak olup, bütün araçlar için yukarıdaki kriterler esas alınacaktır.

İlçelerde Ölçüm

8 — İlçelerde ölçüm, belirlenen periyotlarda İl Çevre Koruma Vakfı mobil ekiplerince yapılacaktır. Ölçümlerin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılabilmesi için Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetlerince veya bu konuda ilçe genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilikçe yer tahsis edilmesi, ilçe bazında duyuru ve ilanların yapılması v.b. hususlarda ölçümleri temin edici ve kolaylaştırıcı iş ve işlemler yerine getirilecek olup, bu husus Kaymakamlıklarca takip edilerek gerekli tedbirler alınacaktır.

Araç İşlemleri

9 — Her tür motorlu taşıtın alım-satım işlemleri, araç muayene işlemleri, ticari vasıtalar için ruhsat veya çalışma izni belgelerinin verilmesi v.b. aşamalarında öncelikle egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yaptırılıp yaptırılmadığı kontrol edilecek ve bu ölçümü yaptırmayan taşıtların bahse konu hiç bir işlemi yapılmayacaktır.

II — DENETİM ve CEZALARLAİLGİLİKURALLAR

Denetleyici Kurumlar

1 — Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin denetimler, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve kaymakamlıklarca görevlendirilen ekipler eliyle tek başına veya birlikte yapılacak olup kurumlar arası gerekli koordinasyon sağlanacaktır. Bu ekiplere Çevre Koruma Vakfı ekipleri de katılabilecektir.

Denetimde İzlenecek Yol ve Ceza Uygulaması

2 — Denetimler esnasında egzoz gazı ölçümü yaptırmadığı bir tutanakla tespit edilenlere, tespit anında Trafik Kanununun 30/1-b maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanır, ceza puanı düşülür, gerekli durumlarda Trafik Kanununun gerektirdiği diğer hükümler de uygulanır (Denetimin trafik ekiplerince yapılması halinde). Tutanağın bir örneği, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde takibat ve işlem yapılmak üzere Valiliğimize (İl Çevre Müdürlüğü) gönderilir.

Ölçüm Yaptırma Zorunluluğu ve Ceza Uygulaması

3 — Denetim ekiplerince tanzim edilen tutanak ile, İl Çevre Koruma Vakfı ölçüm istasyonlarında egzoz emisyon ölçümü yaptırılmak suretiyle alınacak olumlu raporun ve onaylı kartın Valiliğimize (İl Çevre Müdürlüğü) ibraz edilmek üzere ilgililere, tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) ay süre verilir. Bu süre içerisinde egzoz gazı ölçümünü yaptırmayan veya Valiliğimize (İl Çevre Müdürlüğü) bunu ibraz etmeyenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/1 maddesinin ihlalinden aynı kanunun 20, 21 ve 23 üncü maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanır. (Her yıl Bütçe Kanunu ile düzenlenen ceza miktarlarından; bahse konu maddeler gereğince 2000 yılında en düşük ceza olarak; gerçek kişiler için 298.870.000.–TL., kuruluş ve işletmeler için 896.620.000.–TL., her tür ticaret şirketi için 1.494.380.000.–TL. olarak uygulanmış olup 2001 yılı için söz konusu ceza miktarları Bütçe Kanunu ile yeniden belirlenecektir.)

İlimizde egzoz gazı emisyon ölçümleri ve bu konuda uygulanacak kurallar söz konusu İl Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda yukarıda açıklandığı şekliyle belirlenmiştir. Tüm kamu kurum/kuruluşlarının bu doğrultuda iş ve işlem tesis etmesi, bu amaca yönelik olarak kendisine görev ve yetki verilen kurum/kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması, bu tebliğin muhatabı olan tüm gerçek kişiler ile resmi ve özel tüzel kişiliklerin belirlenen esaslar çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu Tebliğ, 1/1/2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Kayseri Valiliğinden :

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 09

Karar Tarihi : 15/12/2000

İl Mahalli Çevre Kurulu, Vali Nihat CANPOLAT Başkanlığında 15/12/2000 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 —Kayseri İli içerisinde faaliyette bulunan motorlu taşıtların, egzoz emisyon ölçümlerine 1/1/2001 tarihinden itibaren 2001 Yılı içerisinde de devam edilmesine,

2 —Egzoz emisyon ölçümü yapılarak verilen Emisyon Pulunun bir yıl süre ile geçerli olmasına,

3 —1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere, bu konuda yeni bir ölçüm ücreti tespit edilinceye kadar, egzoz emisyon ölçüm bedelinin 2.500.000 (İkimilyonbeşyüzbin) TL. olarak uygulanmasına,

4 —Trafiğe ilk çıkan araçların üç ay içerisinde emisyon ölçümünü yaptırmasına, egzoz emisyon ölçümü bir yıllık dönem için geçerli olduğundan son ölçüm tarihinden itibaren bir yıllık süreyi bir aydan fazla geçmiş olan araç sahiplerinin ölçüm için başvurmaları halinde gecikme bedeli olarak 5.000.000 (Beşmilyon) TL. alınmasına ve toplam 7.500.000 (Yedibuçukmilyon) TL. alınarak ölçümlerinin yapılmasına,

5 —Trafik ve denetim ekiplerinin yol kontrollerinde yapılan egzoz emisyon ölçümü sonucunda hava kirliliğine neden olduğu belirlenen motorlu taşıtlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8 inci maddesini ihlalden 20 nci maddede belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

6 —Resmi kurum ve askeri araçlardan egzoz emisyon ölçüm ücreti alınmamasına,

7 —Egzoz emisyon ölçüm bedellerinin her yıl İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmesine,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.