T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

 30 Kasım  2000     PERŞEMBE

Sayı : 24246

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma
2000/1504 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Personel Kıdem Sırasını Düzenleyen Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar
 
Bakanlar Kurulu Kararları
2000/1454 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2000/1512 3063 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi, Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 5 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi ve 37 Kişiyle İlgili Hükmün İptali Hakkında Karar
 
Yönetmelikler
2000/1517 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2000/1518 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)
—  TCDD Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT)
— Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/549/AT)
— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/764/AT)
— Aerosol Kaplar Yönetmeliği
— Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
— Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğ
— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF-2000/54)

 

İLAN BÖLÜMÜ

İlanları Görmek İçin Tıklayınız

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2000/1504

7 Eylül 2000 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Personel Kıdem Sırasını Düzenleyen Protokol”un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/10/2000 tarihli ve KDGY-I-5170 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

K. AYDIN

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. YILMAZ

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı V.

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Askeri Personel Kıdem Sırasını

Düzenleyen Protokol

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti;

İki ülke Silahlı Kuvvetleri arasında mevcut dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da gelişmesi inancıyla,

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

 

MADDE- I

AMAÇ

 

Bu protokolün amacı Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine mensup Askeri Personel arasındaki kıdem sırasını belirlemektir.

MADDE- II

KAPSAM

 

Bu protokol; Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine mensup Askeri Personeli kapsamaktadır.

 

MADDE- III

TANIMLAR

 

1. “Askeri Personel”; Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylardır.

2. “Rütbe”; Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda kazandıkları askeri unvanlardır.

3. “Nasıp”; ilk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.

4. “Kıdem”; Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlilik bakımından üstünlük sırasıdır.

MADDE - IV

KIDEMSIRASININ BELİRLENMESİ

1. Kıdem sırası rütbeye ve nasıp tarihine göre belirlenir.

2. Aynı rütbe ve aynı nasıplı subay ve astsubaylar arasındaki kıdem sırası :

a. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,

b. Her ikisi de kıdem olarak yükselmiş iseler bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,

c. Bütün şartların aynı olması halinde Türkiye Cumhuriyeti T.S.K. personeli diğerlerine nazaran kıdemlidir.

 

MADDE -V

TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME

 

Taraflardan her biri gerek gördüğünde, bu protokolün değiştirilmesi veya gözden geçirilmesini önerebilecektir. Bu durumda bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde başlayacak görüşmeler yolu ile çözüme kavuşturulacaktır.

MADDE -VI

YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME

 

Bu protokolün yürürlük süresi 5 (beş) yıldır. Taraflardan biri bu sürenin ve sonraki birer yıllık sürelerin bitiminden 90 (doksan) gün önce sona erdirme bildiriminde bulunmadığı takdirde protokol birer yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE - VII

YÜRÜRLÜĞE GİRME

 

Bu protokol, tarafların kendi milli mevzuatlarına uygun olarak gerekli işlemlerin yapıldığını bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

MADDE - VIII

METİN VE İMZA

 

Bu protokol 2000 yılı Eylül ayının yedinci günü Türkçe ve iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve Lefkoşa’da imzalanmıştır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                       KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

      HÜKÜMETİ ADINA                                                                                         HÜKÜMETİ ADINA

 
 

T. C. LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ                                                                 DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANI

          ERTUĞRUL APAKAN                                                                              TAHSİN ERTUĞRULOĞLU

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2000/1517

Ekli “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 12/7/2000 tarihli ve 62120 sayılı yazısı üzerine, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin

Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

 

Madde 1 —10/9/1998 tarihli ve 98/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları yöneticilerinin atama, değerlendirme ve yer değiştirme esaslarını hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav, görev tanımları ve benzeri ölçütleri dikkate alarak düzenlemektir."

Madde 2 —Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde geçen "Özel Eğitim Kurumu" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddedeki tanımların sonuna "Atama" tanımı eklenmiştir.

"Özel Eğitim Kurumu: Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretim gördüğü özel eğitim okul ve kurumlarını,"

"Atama: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları yöneticiliklerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi,"

Madde 3 —Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Birinci Kademe: Kurum müdür yardımcısı,"

"Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı yönetim görevlerinde şube müdürü, eğitim ataşe yardımcısı ve daha üst yönetim kademeleri ile müfettişlik ve Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumları müdürlüğünde geçirilen hizmet süreleri dördüncü kademe yöneticiliğinde; ilçe eğitim müdürlüğü ve ilköğretim müdürlüğü ile uzmanlıkta geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde; ilçe eğitim müdür yardımcılığı ve ilköğretim müdür yardımcılığında geçirilen hizmet süreleri ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4 ve daha yukarı dereceli şef kadrolarında geçirilen süreler ikinci kademe yöneticiliğinde; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5 ve daha aşağı dereceli şef kadrolarında geçirilen süreler ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bölüm, atölye ve laboratuvar şefliğinde geçen hizmet süreleri birinci kademe yöneticiliğinde; özel öğretim okulları yöneticiliklerinde geçirilen hizmet süreleri ise bu Yönetmelik kapsamındaki dengi yönetim kademeleri yöneticiliğinde geçmiş sayılır."

Madde 4 —Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin, birinci fıkrasının (e), (f) ve (h) bentleri değiştirilmiş, bu fıkraya aşağıdaki (ı) ve (j) bentleri eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkûm edilmemiş ve son beş yıllık hizmet süresi içinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezasından daha ağır disiplin cezası almamış ya da bu süre içinde idari görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile kurumların özel mevzuatında belirtilen koşulları taşımak,"

"h) Öğretmenler için zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki kurum yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf sayılmış olmak,

ı) Atanmak istediği kurum türü ile ilgili hizmet içi eğitim programına katılmak,

j) Görev tanımında belirtilen nitelikleri taşımak."

"Ancak, halk eğitim merkez yöneticiliklerine yapılacak atamalarda (c) bendinde, taşra teşkilatı olup doğrudan merkez teşkilatına bağlı olarak hizmet veren eğitim kurumları yöneticiliklerine yapılacak atamalarda ise (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen koşullar aranmaz."

Madde 5 —Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 —Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlara müdür olarak atanacakların; değerlendirme sınavında başarılı olanlar arasından seçilmesi esastır.

Değerlendirme sınavı sonucunda, (C) tipi kurum müdürlüğü için en az 70, (B) tipi kurum müdürlüğü için en az 75, (A) tipi kurum müdürlüğü için en az 80 puan almış olmak yanında ayrıca;

a) Mesleki ve teknik öğretim kurumları dışında kalan döner sermayesi ve/veya yatılısı/pansiyonu bulunan eğitim kurumu müdürlüklerine atanacakların daha önce bu özellikleri taşıyan bir eğitim kurumunda en az iki yıl müdür yardımcılığı veya en az bir yıl müdür başyardımcılığı yapmış olması (Bu koşulu taşıyan aday bulunamaması halinde döner sermaye, yatılılık/pansiyon mevzuatı ile ilgili olarak en az 60 saat süreli hizmet içi eğitim görmüş olmak yeterli görülür.),

b) Fen liseleri ile Anadolu statülü eğitim kurumlarının müdürlüklerine atanacakların, bu kurumlarda en az bir yıl müdür başyardımcılığı veya iki yıl müdür yardımcılığı yapması ya da bu eğitim kurumlarına sınavla atanmış olmak kaydıyla en az üç yıl öğretmen olarak çalışmış ve bu süre içinde iyi derecede başarılı olması,

c) Özel eğitim kurumu müdürlüklerine atanacakların, özel eğitim programlarından birini lisans düzeyinde tamamlamış ve yöneticiliğine aday olduğu kurumun alanında en az üç yıl çalışmış veya öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programını tamamlamış ve yöneticiliğine aday olduğu kurumun alanında en az beş yıl çalışmış olması,

d) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerine atanacakların, örgün eğitim kurumlarında en az beş yıl rehber öğretmen olarak çalışmış olması,

e) Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atanacakların, görme engelliler kurumlarında en az beş yıl görev yapmış olması ve Braille yazıyı bilmesi,

f) Bünyesinde atölye veya atölye ve laboratuvar bulunan mesleki ve teknik öğretim kurumlarının müdürlüklerine atanacakların, branşları itibarıyla atölye veya laboratuvar öğretmeni olup müdür başyardımcısı olarak en az bir yıl ya da müdür yardımcılığı, bölüm, atölye veya laboratuvar şefliği görevlerinden birinde en az iki yıl görev yapmış olması,

g) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan (A) tipi kurum müdürlüğüne atanacakların müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında en az bir yıl görev yapmış olması,

özel başvuru koşulu olarak aranır.

Boş bulunan (C) tipi kurum müdürlüklerine, ilk ve Bakanlıkça yapılan ikinci duyuru ve değerlendirme sonuçlarına göre uygun aday bulunamaması ve yönetici adayı veri tabanında yer alan adaylar arasından da atama yapılamaması halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen koşullar aranmadan en az bir yıl müdür yardımcılığı, bölüm, atölye veya laboratuvar şefliği yapma, ilgili değerlendirme komisyonunca yapılacak değerlendirmede aday olarak saptanma ve o kurum türüne göre katılacağı hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olma koşulu aranır."

Madde 6 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlara, değerlendirme sınavında başarılı olanlara öncelik verilmek kaydıyla, müdür başyardımcısı olarak atanacaklarda birinci kademe yöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmak, müdür yardımcısı olarak atanacaklarda da öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak özel koşul olarak aranır.

Müdür başyardımcılığı için aranan koşulları taşıyan aday bulunamaması durumunda müdür yardımcılığı için aranan koşulları taşımak yeterli görülür."

Madde 7 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 —Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumların yöneticiliklerine atanacak adaylarda değerlendirme puanının eşitliğinde öncelik sırasına göre dikkate alınacak tercih nedenleri şunlardır:

a) Lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş olmak (Tercih sıralaması eğitim yönetimi, kamu yönetimi ve diğer alanlar şeklinde yapılır.),

b) Lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmak,

d) Yönetim alanında en az 120 saat süreli kurs görmüş olmak,

e) Takdirname veya aylıkla ödüllendirilmiş olmak,

f) Eğitim, öğretim, yönetim, işletmecilik veya mesleği ile ilgili diğer alanlarda yayımlanmış eseri bulunmak,

g) Meslekteki hizmet süresi fazla olmak.

Eğitim araçları ve donatım merkezleri yöneticilikleri için birinci fıkrada belirtilen tercih nedenlerinin yanısıra branşı fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi, iş eğitimi (iş ve teknik), atölye ve meslek dersleri öğretmenliği olmak."

Madde 8 —Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçme sınavı için Personel Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine Seçme Sınav Komisyonunun uygun göreceği zamanlarda ülke genelinde duyuru yapılır."

Madde 9 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına "Ancak, eğitim yönetimi alanında" ibaresinden sonra gelmek üzere "lisans ya da" ibaresi eklenmiştir.

Madde 10 —Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Seçme Sınavı konuları ve puan değerleri şunlardır:

a) Türkçe-Kompozisyon %15,

b) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi %15,

c) Kamu yönetimi mevzuatı ile ilgili temel bilgiler %15,

d) Milli eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler %25,

e) Eğitim kurumlarının türleri itibarıyla görev tanımlarına göre Seçme Sınavı Komisyonunca belirlenen konular %30.

Sorular, Seçme Sınavı Komisyonunun belirleyeceği ölçütlere göre Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM)’nce hazırlanır."

Madde 11 —Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı "Seçme Sınavının Sonuçları ve Duyurulması" şeklinde değiştirilmiş ve bu maddenin birinci fıkrasının sonuna "Seçme sınavı sonuçları bir sonraki seçme sınavı tarihine kadar geçerlidir." ibaresi eklenmiştir.

Madde 12 —Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 —Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Kurum müdürü adayları; yönetimin nitelik, içerik ve tekniklerine yönelik yeterlikler kazandırılmak,

b) Kurum müdürleri, Eğitim ve Geliştirme Planına (EK-9) göre saptanan hizmet içi eğitim ihtiyacı esas alınmak,

c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasına göre saptanan adaylar, atanmak istedikleri kurum türü ile ilgili eğitim programı esas olmak,

üzere hizmet içi eğitime alınırlar.

Bu eğitime birinci fıkranın (a) ve (c) bendine göre katılanların kurum müdürlüğüne, (b) bendine göre katılanlardan son üç yıllık sicil notları ortalaması en az iyi derecede olanların bir üst tipteki kurum müdürlüğü görevine başvuruda bulunabilmeleri için değerlendirme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

Bulundukları yönetim kademesinde en az iki yıllık çalışma süresini, sicil raporlarına göre çok iyi derecede başarılı olarak tamamlamış olan kurum müdürleri, hizmet içi eğitim programına katılmadan bir üst yönetim kademesi için düzenlenen değerlendirme sınavlarına girmek için başvuruda bulunabilirler. Bunlardan değerlendirme sınavında başarılı olanlara girdikleri değerlendirme sınavı ile ilgili eğitim programları esas alınarak sertifika verilir. Müdür başyardımcılarından değerlendirme sınavında başarılı olmuş olanlar da bu fıkrada belirtilen şartlarda bir üst yönetim kademesi için değerlendirme sınavına alınabilirler.

Seçme sınavı sonucunda hizmet içi eğitime çağrılanlardan bu eğitime geçerli özürleri nedeniyle katılamayanlar bir sonraki eğitime katılabilirler. Bu durumda da katılamayanlar ile geçerli özürü bulunmayanlar aynı sınav sonucuna göre bir daha hizmet içi eğitime alınmazlar."

Madde 13 —Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hizmet içi eğitim programları, kurum türleri itibarıyla yöneticilik görevlerinin görev tanımları esas alınarak, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirlenenler için 120 saatten, (b) bendinde belirlenenler için 60 saatten az olmamak üzere farklı içerikte düzenlenir."

"Ayrıca, hizmet içi eğitim programları, Bakanlık ve üniversite işbirliği ile hazırlanacak bir program çerçevesinde kredilendirilerek yüksek lisans eğitimine esas olacak şekilde düzenlenebilir."

Madde 14 —Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Değerlendirme Sınavı, İtiraz ve Sertifika"

"Değerlendirme sınavı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin yürütüleceğinin belirtildiği yerlerde veya Bakanlıkça bu yerler dışında belirlenecek diğer yerlerde merkezi sistemle çoktan seçmeli test şeklinde Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince yapılır. Değerlendirme sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı olmayanlar en fazla bir defa daha Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte sınava alınabilir. Değerlendirme sınavı ile ilgili diğer hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülür."

"Değerlendirme sınavı sonuçlarına ilanı izleyen on gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca en geç on beş gün içinde incelenir. Sonuç, ilgiliye ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir."

Madde 15 —Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 —Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen, doğrudan merkeze bağlı olarak hizmet veren eğitim kurumları dışında kalan;

a) Ataması Bakanlıkça gerçekleştirilen kurum müdürlüklerinden, duyurusu da Bakanlıkça yapılacak olanlar; ilgili birimlerin görüşü üzerine, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile tespit edilir. Bu tür kurum müdürlüklerinden müdürlük görevi boşalanlar boşalma tarihinden itibaren on beş gün içinde valilikçe Personel Genel Müdürlüğü ile kurumun bağlı bulunduğu birime bildirilir. Boş kurum müdürlükleri ilgili birimlerle koordine kurularak Personel Genel Müdürlüğünce toplu olarak ülke genelinde,

b) (a) bendi dışında kalan kurum müdürlükleri Bakanlıkla eş zamanlı olarak valilikçe il dahilinde

duyurulur.

Duyuruda; müdürlüğü açık bulunan kurumlar ile bunların tipleri, adaylarda aranan genel ve özel koşullar ile tercih nedenleri, başvuru yer ve süresi belirtilir. Başvuru süresi on beş günden az, bir aydan fazla olamaz.

Boş bulunan kurum müdürlüklerine; yapılan ilk duyuru ve değerlendirme sonuçlarına göre uygun aday bulunmaması durumunda yönetici adayı veri tabanında yer alan adaylara bildirimde bulunulur. Bu durumda da atama yapılamaması halinde, boş kurum müdürlükleri son değerlendirmeyi takip eden en geç on beş gün içinde valilikçe Bakanlığa bildirilir. Bu şekilde bildirilen kurum müdürlükleri için ikinci duyuru, ülke genelinde Bakanlıkça yapılır."

Madde 16 —Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 —Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak duyuru üzerine;

a) Kurum müdürlüğüne ilk defa atanacaklarla, bir üst tipteki kurum müdürlüğüne atanmak isteyenler Seçme Sınavı Başvuru Formunda (EK-1) tercih ettikleri kurum türü,

b) Bulunduğu kurum müdürlüğünde en az üç yıl süreyle görev yapmış olanlar bulundukları kurumun tip ve türünde olan kurum müdürlükleri,

için birinci sicil amirlerinin bulunduğu kuruma, bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli bulunanlar ise bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine, Yönetici Görev İstek Formu (EK-2) ile başvuruda bulunurlar. Bu formlar ve ekleri başvuru süresinin bitiminde il milli eğitim müdürlüklerine gönderilir. Ataması Bakanlıkça yapılan kurum müdürlükleri için yapılan başvurular, hizmet cetveli, Personel Bilgi Formu (EK-5) ile diğer bilgi ve belgeler Başvuru Belgelerini Gönderme Formuna (EK- 6) eklenerek valiliklerce on gün içinde kurumun bağlı bulunduğu birime gönderilir.

Duyurusu il dahilinde yapılan kurum müdürlüklerine sadece o ilde görev yapanlar başvuruda bulunabilir.

Duyuru sırasında Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında yönetim, uzmanlık ve müfettişlik görevinde bulunanlar duyuru yetkisi Bakanlığa ait olan kurum müdürlükleri için ülke genelinde, duyuru yetkisi valilikte bulunan kurum müdürlükleri için ise görevli oldukları il dahilindeki kurum müdürlükleri için başvuruda bulunabilir. Bunlarda, değerlendirme sınavına girme ve başarılı olma koşulu aranmaz."

Madde 17 —Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Değerlendirme komisyonları, başkanlarının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar çoğunluk oyu ile alınır."

Madde 18 —Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 —Değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) İl Değerlendirme Komisyonu, atama yetkisi valiliğe ait olan kurum müdürlükleri için başvuruda bulunan adaylardan durumları genel ve özel koşullara uygun olanları Değerlendirme Formu’nda puanlandırır. Adayları en yüksek puan alandan başlayarak Aday Sıra Tespit Formu’nda (EK-4) sıralayarak il milli eğitim müdürlüğüne sunar.

b) Bakanlık Değerlendirme Komisyonu, atama yetkisi Bakanlığa ait kurum müdürlükleri için başvuruda bulunan adaylardan durumları genel ve özel koşullara uygun olanları Değerlendirme Formu’nda puanlandırır. Adayları en yüksek puan alandan başlayarak Aday Sıra Tespit Formu’nda sıralar. Her kurum için en yüksek puanı alan üç adayı belirleyerek Değerlendirme Formu ve Personel Bilgi Formunu Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

Bakanlık Değerlendirme Komisyonu, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bakanlıkça ülke genelinde yapılan ikinci duyuru üzerine Bakanlığa intikal eden başvuruları değerlendirir.

Bakanlıkça ülke genelinde yapılacak ikinci duyuru sonunda da aday bulunamayan (C) tipi okul ve kurum müdürlükleri için 8 inci maddenin son fıkrası kapsamında değerlendirilmek amacıyla yapılan duyuru üzerine alınan başvurular, atama yetkisi dikkate alınarak Bakanlık veya il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilir. Bu değerlendirmede uygun bulunan adaylar hizmet içi eğitime alınmak üzere Personel Genel Müdürlüğü ve Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Değerlendirme komisyonlarınca, durumları genel ve özel koşullara uygun olmadığı belirlenenler değerlendirmeye alınmaz. Kurum müdürlüğüne başvuran aday sayısının sadece bir olması durumunda başvuruda bulunulan kurumun görev tanımları ile hizmet gereklerinin gerektirdiği nitelikler de dikkate alınarak değerlendirme yapılır."

Madde 19 —Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 —Bu Yönetmelik gereğince yapılan değerlendirme sonucunda, eğitim kurumu yöneticiliklerine Bakan tarafından atama yapılır.

Atama yetkisi alt kademelere devredilebilir. Bu durumda, ataması devredilen görevin bu Yönetmelikteki atamayı ilgilendiren hükümlerindeki diğer yetkiler de devredilmiş sayılır.

Müdür ataması, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre değerlendirme komisyonlarınca Aday Sıra Tespit Formunda o eğitim kurumu için ilk iki sırada yer alan adaylar arasından yapılır. Ancak, yapılan değerlendirme sonucunda; ilk iki sırada yer alan adaylara takdir puanı üst sınırının yarısı veya yarısından daha az puan verilmiş olanlar ile haklarında inceleme veya soruşturma raporu düzenlenenler ya da valilik teklifi getirilenlerden, teklif ya da rapor içeriğine göre atama yetkisi valiliklerde bulunanlar bakımından il milli eğitim müdürü, atama yetkisi Bakanlıkta bulunanlar bakımından Personel Genel Müdürünce durumları yeniden değerlendirilmek üzere ilgili değerlendirme komisyonlarına gönderilir.

Aday sıra Tespit Formunda yer almakla birlikte ataması yapılamayan adaylar, ihtiyaç duyulan başka kurum müdürlüklerinde değerlendirilmek üzere ikinci duyuru tarihine kadar Bakanlık ve valilikçe yönetici adayı veri tabanına kaydedilir.

İlk duyuru ve değerlendirme sonucuna göre müdür ataması yapılamayan kurumlara, yönetici adayı veri tabanına kaydedilen adaylara yapılacak bildirim sonucunda başvuruda bulunanlar arasından;

a) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlara, ilgili birimin görüşü alınarak, Personel Genel Müdürlüğünce,

b) Atama yetkisi valiliğe ait olanlara, milli eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine valilikçe,

atama yapılır.

Halen Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatındaki yönetim, uzmanlık ve müfettişlik görevlerinde bulunanlardan bu görevlerdeki son üç yıllık süre içinde sicil raporlarına göre sicil notu ortalaması çok iyi derecede olanlar, istekleri ve ilgili birimlerin önermesi halinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında dengi yönetim kademelerindeki boş kurum müdürlüklerine duyuru yapılmadan ve 8 inci maddedeki koşullar aranmadan atanabilirler."

Madde 20 —Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 —Her derece ve türdeki kurumların müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına, boş kadronun iki katını geçmemek kaydıyla, varsa değerlendirme sınavında başarılı olanlara öncelik verilerek kurum müdürünce önerilecek adaylar arasından valilikçe atama yapılır.

Aynı kurumdan aday bulunamaması durumunda o kurumun bulunduğu yerde; eğitim bölgesi oluşturulmuşsa eğitim bölgesindeki, eğitim bölgesi oluşturulmamışsa o yerleşim yerindeki okul veya kurumlarda görevli adaylar arasından da atama yapılabilir.

Birden fazla adayın önerilmesi halinde, Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan iki aday arasından atama yapılır.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen ve doğrudan merkeze bağlı eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve yardımcılıklarına Bakanlıkça atama yapılır."

Madde 21 —Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bulundukları kurumda en az üç yıl hizmeti olup bu süre içindeki sicil ve/veya denetim raporları puanları ortalaması çok iyi derecede olan kurum müdürlerinin, il milli eğitim müdürlüğü ya da ilgili hizmet biriminin önerisi üzerine istekleri de dikkate alınarak duyuru yapılmaksızın müdürlük görevi boş olan aynı tür ve tipteki başka bir kurum müdürlüğüne yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir. Bunların dışında kalan kurum müdürlerinden bulundukları kurumda en az üç yıl süreyle görev yapmış olanlar, duyuru üzerine aynı tür ve tipteki kurum müdürlüklerine veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde bir üst tipteki kurum müdürlüklerine yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilirler."

Madde 22 —Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 —Aynı kurumda en az 8 yıl süreyle çalışmış olan kurum müdürlerinin hizmet gereklerine göre görev yerleri;

a) Atama yetkisi valiliğe ait olanlar, il milli eğitim müdürünün önerisi üzerine il içinde,

b) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar, valilik veya ilgili birimin önerisi üzerine il içinde ya da il dışında,

aynı tür ve tipteki kurum müdürlüklerine değiştirilebilir. Bu değişikliklerde ilgililerin istekleri de göz önünde bulundurulur.

Kurum müdürlerinden haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenler ile aynı kurumda sicil raporlarına göre son iki yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenlerin görev yerleri, il içinde veya il dışında aynı ya da bir alt tipteki kuruma değiştirilebilir.

Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması uygun görülenler, sicil raporlarına göre üç yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenler ile olumsuz sicil alanlar yöneticilik görevinden alınırlar.

Kurum yöneticilerinden;

a) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda bir yıldan daha fazla süreyle geçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların,

c) Herhangi bir nedenle kapatılan veya ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan okul ve kurumlardaki kaldırılan kadroyla ilişkili yöneticilerin,

yöneticilik görevleri sona erer. Bunlardan (c) bendi kapsamında yöneticilik görevleri sona eren müdürler; eğitim bölgesi içinde, il içinde veya atamaları Bakanlığa ait olanlar için isteklerine bağlı olarak il dışında ayrıldıkları kurumun tür ve tipindeki müdürlüğü açık bulunan kurum müdürlüğüne duyuru yapılmaksızın öncelikle atanırlar. Kurum müdürü olarak atanamayanlar ile norm kadro fazlası müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları istekleri ve müdür yardımcılığı boş bulunan kurum müdürünün önermesi halinde aynı tür ve tipteki kurumlara müdür yardımcısı olarak, bununda mümkün olamaması halinde norm kadro durumuna göre öncelikle kadrolarının bulunduğu kurumlara ya da diğer kurumlara öğretmen olarak atanırlar. Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, Değerlendirme Formuna göre en az puan alandan başlanarak belirlenir."

Madde 23 —Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yöneticilik görevinden çekilen ya da yöneticilik görevi sona erenler, çekildikleri ya da yöneticilik görevlerinin sona erdiği tür, tip veya yönetim kademesindeki görevlere beş yıl içinde atanmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunabilirler. Bunlarda 8 inci maddede belirlenen değerlendirme sınavına girme ve başarılı olma koşulu aranmaz. Ancak, bu görevlerde en az bir yıl çalışmadan çekilenler, çekildikleri tarihten itibaren üç yıl geçmedikçe bu görevlere atanma isteğinde bulunamazlar."

Madde 24 —Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde de Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulabilir."

Madde 25 —Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birden çok eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerlerinde, her eğitim bölgesi, bölgede yer alan en üst tipteki kurumların müdürleri arasından milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valilikçe görevlendirilecek bir koordinatör müdür tarafından; bir eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerindeki eğitim bölgeleri ise milli eğitim müdürünün görevlendireceği şube müdürünün koordinatörlüğünde yönetilir. Eğitim bölgelerinin yönetiminde eğitim kurulları, danışma organı olarak yer alır."

Madde 26 —Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 —Farklı öğretim programları uygulamak üzere dönüştürülme ya da birleştirilme yolu ile oluşturulan ortaöğretim kurumu müdürlüklerine duyuru yapılmaksızın;

a) Dönüştürülme yolu ile oluşan kurum müdürlüğüne önceki kurum müdürünün,

b) Birleştirme yolu ile oluşan kurum müdürlüğüne önceki kurum müdürlerinden

birinin,

kurum tipinin değişmiş olması dışındaki diğer koşulları taşıması kaydıyla bu Yönetmelik eki Değerlendirme Formu’na göre kurumun bağlı bulunduğu birimdeki komisyonca yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre ataması yapılır.

Birinci fıkraya göre statü değişikliğinden sonra müdür olarak atanamayan önceki kurum müdürleri ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları hakkında bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmü uygulanır."

Madde 27 —Aynı Yönetmeliğe ekli Seçme Sınavı Başvuru Formu’nun (EK-1) 17 numaralı sırasında yer alan "ATANMAK İSTEDİĞİNİZ KURUM TÜRÜ" bölümü aşağıdaki şekilde, Yönetici Görev İstek Formu (EK-2) ile Değerlendirme Formu (EK-3) ilişikteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe ilişikteki Eğitim ve Geliştirme Planı (EK-9) eklenmiştir.

"17. ATANMAK İSTEDİĞİNİZ KURUM TÜRÜ

1. Okulöncesi Eğitim

2. İlköğretim

3. Genel Ortaöğretim

4. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

5. Özel Eğitim

6. Diğer Kurumlar"

Madde 28 —Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 29 —Aynı Yönetmeliğe Geçici 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurumlarda yönetici olarak görev yapanlar, norm kadro sayısı içinde kalmak kaydıyla durumları bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam ederler. Bunların ve daha önce yöneticilik görevinden ayrılmış olanların yöneticilik hizmetleri bu Yönetmelikle belirlenen eş değer yönetim kademelerinde geçmiş sayılır. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden en fazla beş yıl önce, en az üç yıl kurum müdürlüğü yaptıktan sonra yöneticilik görevinden ayrılmış olanlar, ayrıldıkları tür ve tipteki kurum müdürlüklerine; en az üç yıl kurum müdürlüğü yaptıktan sonra bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla beş yıldan daha önce kurum müdürlüğü görevinden ayrılmış olanlar, ayrıldıkları kurum türündeki (C) tipi kurum müdürlüklerine ve bunlardan müdürlük görevi yaptıkları kurum türüne, öğretmen olarak atanma olanağı bulunmayanlar ise öğretmen olarak atanabilecekleri kurum müdürlüklerine aynı koşullarda 8 inci maddede belirlenen değerlendirme sınavı koşulu aranmaksızın, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihini izleyen ilk ve bu ilk duyuru üzerine atama yapılamayan kurumlar için Bakanlıkça yapılacak duyuruda bir defaya mahsus olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında yönetim, uzmanlık ve müfettişlik görevinde bulunduktan sonra bu görevlerinden herhangi bir nedenle ayrılmış olanlardan bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmak isteyenlerin durumları, 6 ncı madde uyarınca geçirmiş sayıldığı yönetim kademesi esas alınarak birinci fıkra çerçevesinde değerlendirilir.

Geçici Madde 7 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen değerlendirme sınavına girerek başarılı olup herhangi bir kurum müdürlüğüne atanamamış adaylar hakkında, özel başvuru koşulu olarak 21 inci maddeye göre aldıkları sertifika süresi içinde kurum müdürü olarak atanıncaya kadar, 8 inci maddenin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile değiştirilmeden önceki hükümleri uygulanır. Ancak atamalarının yapılması halinde, bir yıl içerisinde atandığı görevin gerektirdiği hizmet içi eğitime alınırlar.

Geçici Madde 8 —2002 yılının sonuna kadar 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendine göre görev tanımında belirtilen niteliklerden hangilerinin aranacağı Personel Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

Madde 30 —Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile değiştirilen 8 inci maddenin son fıkrası hükmü 1/1/2002 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 31 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1518

Ekli “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12/7/2000 tarihli ve 62120 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun değişik 56 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme,

Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 — 26/2/1999 tarihli ve 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde geçen "kıdem" ibaresinden sonra gelmek üzere "görev tanımı," ibaresi eklenmiştir.

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde geçen "Eş Değer Görev" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye "Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği Sınavı" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

"Eş Değer Görev: Yöneticilere kendi kariyer alanlarında hizmet bölgesi, il-ilçe sınıfı hizmeti ile yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme yolu ile yeni bir kariyer gelişimine imkan vermek amacıyla yönetim görevlerinden benzer veya eşit düzeyde tutulan ve aynı grup hizmetinde gösterilen görevleri,"

"Görevde Yükselme Sınavı: Şeflik ile merkez ve taşra teşkilatı ikinci kademe yöneticiliğinde bulunan şube müdürlüğü görevlerine yapılacak atamalarda görev öncesi hizmet içi eğitimde başarılı olma koşulu ile girilebilen yazılı sınavı ya da Bakanlıkça gerek görülmesi halinde yazılı sınav ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavı,

Birim Kalite Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı birimlerinde yürütülen faaliyetlerin "toplam kalite yönetimi" anlayışına göre gerçekleştirilebilmesi için, her birimde, birim amirinin ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, birimin konuyla ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip en az beş personelinden oluşan kurulu,

Kurum Danışma Kurulları: 657 sayılı Kanunun 226 ncı ve 231 inci maddelerine göre oluşturulacak Merkez Danışma Kurulu ile İl Danışma kurullarını"

Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Taşra Teşkilatı;

1) Birinci kademe: Şef

2) İkinci kademe: İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

3) Üçüncü kademe: İl Millî Eğitim Şube Müdürü

4) Dördüncü kademe: İlçe Millî Eğitim Müdürü, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

5) Beşinci kademe: İl Millî Eğitim müdürleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il millî eğitim müdürleri hariç)

6) Altıncı kademe: Ankara, İstanbul ve İzmir İl Millî Eğitim müdürleri"

Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Yönetim görevlerinden benzer ya da eşit düzeyde tutulanlar, bir grupta toplanarak beş "Grup Hizmeti" oluşturulmuş ve bu gruplara giren görevler, Eş Değer Görev Çizelgesinde gösterilmiştir.

Müsteşarlık, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük ve I.Hukuk Müşavirliği görevleri "Grup Üstü", şeflik görevi "Grup Öncesi" görevlerdir.

Her grup hizmeti için tespit edilen en az hizmet süresi, o grup içindeki görevlerden birinde veya bir kaçında geçirilebilir."

Madde 5 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere il ve ilçe sınıfları; ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik durumları, coğrafi koşulları ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Bakanlıkça dört sınıfa ayrılarak belirlenir.

Sınıflandırılması yapılan ilçelerden il olanlarla yeni ilçe olanların dahil oldukları yeni sınıfları belirtilen ölçütlere göre Bakanlıkça tespit edilir. Taşra teşkilatı yöneticilerinin il ve/veya ilçe sınıflarının her birinde çalışmaları esastır."

Madde 6 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere, Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılarak Hizmet Bölgeleri Çizelgesi (EK -2)’nde gösterilmiştir.

Bakanlık taşra teşkilatı yöneticileri, birinci ve/veya ikinci hizmet bölgesinde en az dört yıl görev yapmak zorundadır. Taşra teşkilâtı yöneticileri, bu hizmeti yapmadan, üçüncü hizmet bölgesine dahil il ve ilçelerde Eş Değer Görev Çizelgesindeki dördüncü ve beşinci grup hizmetindeki yönetim görevlerine atanamazlar.

Eş Değer Görev Çizelgesinde yer alan Bakanlık merkez teşkilâtında beşinci grup hizmetindeki yönetim görevlerine atamada; birinci ve/veya ikinci hizmet bölgesinde en az dört yıl görev yapmış yöneticilere puan eşitliği durumunda emsallerine göre öncelik tanınır."

Madde 7 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Yönetim görevlerine atanacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Genel Koşullar:

1) Atama yapılacak boş kadro bulunmak,

2) Lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya yüksek öğrenimli öğretmen olmak (Şeflik görevleri için belirtilen öğrenim koşulunu taşıyan yeterli sayıda aday bulunamaması hâlinde, bu görevler için ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak yeterli sayılır.),

3) Dört veya daha yukarı derecelerdeki kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen sürelerde Devlet memuru statüsünde hizmeti bulunmak ve toplam hizmetinin son üç yılını Bakanlık merkez, taşra veya yurt dışı teşkilâtında geçirmiş olmak,

4) Atanacağı görev için öngörülen hizmet içi eğitim programı sonunda yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olmak,

5) Şeflik ile merkez ve taşra teşkilatı ikinci kademe yöneticiliğinde bulunan şube müdürlüğü görevi dışındaki yönetim görevlerine atanacaklar için Yönetici Değerlendirme Komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda en az 76 puan almak,

6) Atanacağı görevin tanımında belirtilen nitelikleri taşımak,

7) Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak ve hizmet süresi içinde "aylıktan kesme" ya da "maaş kesimi" cezasından daha ağır bir ceza almamış olmak (Daire Başkanı ve daha üst yöneticilik görevlerine atanacaklar için aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil)

8) Yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklarda atanmasına engel bir hali bulunmamak,

9) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak.

b) Özel Koşullar:

1) Şeflik ile merkez teşkilatında birinci kademe yöneticiliğinden ikinci kademe yöneticiliğine, taşra teşkilatında birinci kademe yöneticiliğinden ikinci kademe yöneticiliğine atanabilmek için, seçme, değerlendirme ve görevde yükselme sınavlarında başarılı olmak,

2) Merkez teşkilatı ikinci kademe ile taşra teşkilatı ikinci, üçüncü ve dördüncü kademe yöneticiliklerine atanabilmek için Bakanlıkça düzenlenen ya da Bakanlıkça denkliği kabul edilen bilgisayar eğitimi kurslarında başarılı olmak,

3) Beş ve daha aşağı derecelerdeki şeflik görevine atanacaklar için ön lisans mezunlarının en az beş, lisans mezunlarının en az üç yıl; dört ve daha yukarı derecelerdeki şeflik görevine atanacaklar için dereceler itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen sürelerde hizmeti bulunmak ve bunun en az son üç yılını Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmak,

4) Görev tanımında yabancı dil bilme koşulu bulunan; merkez teşkilâtı üçüncü kademe ve taşra teşkilatı beşinci kademe yöneticiliklerine atanabilmek için Almanca, Fransızca ve İngilizce veya hizmetin gerektirdiği dillerin birinden KPDS’de en az (E), merkez teşkilâtı dördüncü kademe ve taşra teşkilâtı altıncı kademe yöneticiliklerine atanabilmek için ise bu dillerin birinden KPDS’de en az (D) düzeyinde belge sahibi olmak,

5) Yöneticilik görevine 20 nci madde hükümlerine göre geçecek olanlar bakımından girebilecekleri yönetim görevi için gerekli hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında en az 70 puan almış olmak ve değerlendirme sonucunda başarılı bulunmak,

6) Yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklar için yabancı dil bilgisi, değerlendirme sınavı, meslekî yeterlilik ve temsil yeteneği sınavını kazanmış ve bu Yönetmeliğe göre yapılacak değerlendirmede en az 76 puan almış olmak,

7) Yönetim görevinde geçecek en az hizmet süresi sonunda yapılacak değerlendirmede en az "başarılı" bulunmak, merkez ve taşra teşkilatı görevlerine atanacaklar için göreve layık olduğu, yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklar için ise bu görevlere uygun bulunduğu yolunda Değerlendirme Raporu I (EK-3)’ün C. ÖNERİLER bölümünde veya sicil raporunda olumlu görüş bildirilmiş, yurt dışı yönetim görevleri için ayrıca hizmet içi eğitim sonunda düzenlenen belgelerde yurt dışında başarılı olacağı hakkında görüş bulunmak ya da hizmet gereklerinin karşılanması yönünde Bakan, Müsteşar, Vali veya Personel Genel Müdürünce önerilmiş olmak,

8) İlçe millî eğitim şube müdürlüğü için seçme sınavına girecek öğretmenler için; öğretmenlik mesleğinde en az 10 yıl hizmeti olup, bu hizmetin son üç yılında sicil ve/veya denetim raporları ortalamasına göre üstün başarılı olarak değerlendirilmiş ya da eğitim-öğretim veya denetim alanında lisans üstü öğrenim yapmış ya da en az üç hizmet içi eğitim kursuna katılarak başarılı olmuş olmak,

9) Yöneticilik formasyonu kazandıran program mezunları için yönetim görevlerine girme ve yükselmelerde 51 inci maddede belirtilen esaslara uygun olmak,

10) İl ya da ilçe milli eğitim müdürü olabilmek için öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak.

c) Yöneticilerin grup hizmetlerinde, merkez teşkilâtı yöneticiliklerinden taşra teşkilâtı yöneticiliklerine ya da taşra teşkilâtı yöneticiliklerinden merkez teşkilâtı yöneticiliklerine yükselmeleri için Değerlendirme Raporu I’de teklif edilmeleri, kendi taleplerinin olması ve görev için gerekli hizmet içi eğitimde başarılı olmaları; zorunlu nedenler dışında eş değer görevlere geçişleri için ise Değerlendirme Raporu I’de teklif edilmeleri ve istemeleri gerekir."

Madde 8 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim görevinde ve grup hizmetinde geçirilecek en az ve en fazla hizmet süreleri

Madde 11 — Bu Yönetmelik kapsamındaki yönetim görevlerinde bulunanların, yönetim kademeleri veya grup hizmetlerinde yükselmelerinde aranacak en az çalışma süresi, Eş Değer Görev Çizelgesinin her grup hizmetinde üçer yıl, grup öncesi yönetim görevinde ise dört yıldır. Bu süre aynı yönetim görevinde farklı il veya ilçe sınıflarında geçirilebileceği gibi, o görevin yer aldığı grup hizmetinde bulunan diğer yönetim görevlerinde de geçirilebilir.

Bulunulan grup hizmetinde; beşinci grup hizmeti hariç, aynı grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde aynı yerde geçirilecek en az başarılı düzeydeki toplam hizmet süresi sekiz yıldan fazla olamaz, sekiz yılın üzerinde geçirilebilecek en fazla hizmet süreleri ile geçirileceği görevler, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonunca belirlenir."

Madde 9 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Değerlendirme, yöneticilerin yürüttükleri görevdeki iş başarım düzeyinin tespiti ve bu düzeye göre, görevinde veya kariyerinde yükselmeleri ya da grup hizmetlerinde yükselme veya geçişleri için gerekli meslekî ve kişisel eğitim ihtiyacı ile atanmaya esas durumlarının belirlenmesi amacı ile her yıl sicil amirleri ve Birim Kalite Kurulunca yapılır. Bu değerlendirme esas alınarak yöneticilerin yükselme, yer ve görev değiştirme, alt grup hizmeti ve tekrar atama ile görevden ayrılmaları her yıl Yönetici Değerlendirme komisyonlarınca gerçekleştirilir.

Yöneticilerin yürüttüğü görevin iş tanımına göre bir yıllık sürede gerçekleştirilecek amaç, hedef ve standartlar açık ve net olarak, ilgili yönetici ve birinci sicil amirince Ocak ayında hazırlanarak Yıllık İş Plânı oluşturulur. Yıllık İş Plânı, Birim Kalite Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra ikinci sicil amirinin teklifi ve birimin en üst amirinin onayı ile, ikinci sicil amirinin birimin en üst amiri olması durumunda ise ikinci sicil amirinin onayı ile uygulamaya konulur. Milli eğitim müdürleri dışındaki taşra teşkilâtı yöneticilerince hazırlanarak uygun görüş alınan Yıllık İş Plânı illerde il milli eğitim müdürü, ilçelerde ilçe milli eğitim müdürünce onaylanır. Onaylanmış Yıllık İş Plânının birer örneği ilgili yöneticilere verilir. İlçe milli eğitim müdürlerince hazırlanan Yıllık İş plânları il milli eğitim müdürünce, il milli eğitim müdürlerince hazırlanan Yıllık İş Plânı ise vali tarafından onaylanır. Görev tanımları kapsamında yöneticilere yeni görevler verilmesi durumunda yıllık iş planı aynı yöntemle yeniden hazırlanarak uygulamaya konulur.

Sicil amirleri tarafından, Değerlendirme İlkeleri (EK-4) çerçevesinde, Yıllık İş Plânındaki amaç, hedef ve standartların gerçekleştirilme durumu ile diğer tespitler doğrultusunda Değerlendirme Raporu I’in ilgili bölümleri ve özlük dosyasındaki bilgiler esas alınarak sicil raporları ve Değerlendirme Raporu II (EK-5) doldurulur.

Değerlendirme Raporu I, birinci sicil amirince, birincisi ilk altı ayın sonunda olmak üzere yılda iki defa doldurulur. İlk değerlendirme raporu, düzenleniş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde değerlendirilmesi yapılan yöneticiye ve Birim Kalite Kuruluna verilir. Bu raporda sicil amirince Değerlendirme Raporu I’in "C. ÖNERİLER" bölümü doldurulmaz. Değerlendirilmesi yapılan yönetici bu Raporu kendine teslim tarihini izleyen bir hafta içinde inceler, (E) bölümüne yorumunu ekleyip ÖZDEĞERLENDİRME bölümünün (D) bilgi başlığını doldurup imzaladıktan sonra birer örneğini Birim Kalite Kurulu ile birinci sicil amirine teslim eder. Değerlendirilmesi yapılan yöneticinin isteği üzerine, Birim Kalite Kurulu ile birinci sicil amirinin uygun bulduğu zamanlarda, değerlendirme üzerine görüşmeler de yapılabilir. Birinci sicil amiri, değerlendirilen yöneticinin Değerlendirme Raporu I’e ilişkin yorumunu inceler ve görüşünü yazılı olarak belirleyerek ilgilinin dosyasına koyar.

Yöneticiler en geç Aralık ayının birinci haftası sonunda Değerlendirme Raporu I’in (D), (D-1) ve (D-2) bölümlerini doldurarak birinci sicil amirlerine teslim ederler. Birinci sicil amirleri kendilerine teslim edilen Değerlendirme Raporu I’i inceledikten ve ilk Değerlendirme Raporu I ile birlikte dikkate aldıktan sonra, ilgili yönetici hakkında Değerlendirme Raporu II ile Sicil Raporunu doldurur. Birinci sicil amiri, değerlendirilen yöneticinin Değerlendirme Raporu I ve Değerlendirme Raporu II ile Sicil Raporunu Aralık ayının üçüncü haftasında ikinci sicil amirine verir. İkinci sicil amiri bütün belgeleri inceleyerek değerlendirilen yönetici hakkında Değerlendirme Raporu I ile Sicil Raporunu doldurur. Birinci ve ikinci sicil amirlerince doldurulan Değerlendirme Raporu I, Değerlendirme Raporu II ve değerlendirilen yöneticinin doldurduğu ikinci Değerlendirme Raporu I Birim Kalite Kuruluna sunulur. Birim Kalite Kuruluna "birinci ve ikinci sicil amirinin de katıldığı toplantıda Değerlendirme Raporu I’in (F) bölümü oy çokluğu esasına göre doldurulur. Bu bölümde saptanan hizmet içi eğitim programı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yönetici eğitim ihtiyacı veri tabanına esas olmak üzere hazırlanan programa en geç Ocak ayının ilk haftasında kaydedilir. Bu toplantıda, ilgili hakkında Değerlendirme Raporu I’in (C-l) kısmı doldurularak diğer belgelerle birlikte ilgiliye ait dosyaya konulur. İlçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünde oluşturulan Birim Kalite Kurulunda değerlendirilir. İl milli eğitim müdürleri ile grup üstü yönetim görevlerinde bulunanların Değerlendirme Raporu I bilgi başlıkları sadece sicil amirlerince doldurulur.

Her türlü atama ve yer değiştirme işlemlerinde esas alınarak değerlendirilmek üzere yöneticiler hakkında doldurulan değerlendirmeye esas bilgileri içeren dosyalar ilgisine göre ilde valiliğe, Bakanlıkta Personel Genel Müdürlüğüne özel işaretli olarak gönderilir."

Madde 10 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticiliklerden atama yetkisi valiliğe ait olanların değerlendirilmesi için ilde, atama yetkisi Bakanlığa ait olanların değerlendirilmesi için Bakanlıkta Yönetici Değerlendirme komisyonları kurulur.

a) İl Yönetici Değerlendirme Komisyonu; il milli eğitim müdürünün başkanlığında, ilköğretim müfettişleri başkanı, atamadan sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürü ve il milli eğitim müdürünce seçilecek iki ilçe milli eğitim müdürü ile İl Kurum Danışma Kurulunun personel temsilcilerinin kendi aralarından belirleyecekleri bir üyeden,

b) Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonu; Müsteşarın veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında ana hizmet birimi amirleri arasından Müsteşarca iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek iki genel müdür, Personel Genel Müdürü, I.Hukuk Müşaviri, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı ve Personel Genel Müdürlüğü’nden en az daire başkanı düzeyinde bir üye ile Merkez Kurum Danışma Kurulunun personel temsilcilerinin kendi aralarından belirleyecekleri bir üyeden,

oluşur"

Madde 11 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinden gerekli koşulları taşıyanlar, grup hizmetlerinin son yılında veya gerekli görüldüğü zamanlarda yönetici değerlendirme komisyonlarınca, grup hizmetinde değerlendirilen her yıla ait Değerlendirme Raporu I puanlarının ortalamasının %30’u, sicil notları ortalamasının %l0’u ve hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavı puanının %30’u ile Değerlendirme Raporu II’nin %30’u alınmak kaydıyla 100 puan üzerinden değerlendirilir."

"Yönetici değerlendirme komisyonlarınca, değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak hazırlanan Yeterlik Çizelgesi (EK-6) atamaya yetkili makamlara gönderilir. Yeterlik Çizelgesinin açıklamalar bilgi başlığındaki 9 uncu maddenin son fıkrasına göre atanacaklar ayrıca belirtilir. Üst görevlere yükselmede o kariyer alanında yükselmesi öngörülen "üstün başarılı" olanlara öncelik verilir."

Madde 12 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Şeflik ile merkez ve taşra teşkilatı ikinci kademe yöneticiliğinde bulunan şube müdürlüğü görevlerine atamada, seçme sınavı ile katılınan görev öncesi hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olma koşulu ile Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak görevde yükselme sınavında da başarılı olma koşulu aranır. Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonunun kararı, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olanlar sözlü ve/veya uygulamalı sınavlara da alınabilirler. Sözlü ve uygulamalı sınavlar, Bakanlık merkezinde Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonunca, illerde bu komisyonca belirlenecek ölçütlere göre oluşturulacak komisyonlarca yapılır.

Görevde yükselme sınavında başarılı sayılabilmek için; sınav sadece yazılı olarak yapılmışsa bu sınav notunun en az 70, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılmışsa yazılı sınav notunun %80’i ile sözlü veya uygulamalı sınav notunun %20’si toplamının en az 70, yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılmışsa yazılı notunun %80’i ile sözlü ve uygulamalı notlarının %10’ları toplamının en az 70 olması gerekir.

Şeflik ile merkez ve taşra teşkilatı ikinci kademe yöneticiliğinde bulunan şube müdürlüğü görevlerine atanacak adaylardan;

a) Şeflik görevinde, Değerlendirme Raporu I’e göre yapılacak değerlendirme sonucunda 70-75 puan alanların değerlendirilmesine esas her yılına bir puan, 76 ve daha yukarı puan alanların değerlendirilmesine esas her yılına iki puan,

b) Diğer görevlerden şeflik ya da şube müdürlüğü görevine atanacak adayların, 10/9/1998 tarihli ve 98/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan kurum müdürlüklerinde sicil ve denetim raporlarına göre en az iyi derecede değerlendirildikleri her yıla birer puan

verilir.

Şeflik ile merkez ve taşra teşkilatı ikinci kademe yöneticiliğinde bulunan şube müdürlüğü görevlerine, adayların yöneticilik görevlerinde geçirdikleri her yıla verilecek puan ile görevde yükselme sınavı puanının toplamına göre yapılacak başarı sıralaması esas alınarak 25 inci maddeye göre yapılacak duyuru sonucunda boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı sıralaması aynı görev için yapılacak müteakip görevde yükselme sınavına kadar geçerlidir.

Şeflik görevine atanacak adayı bulunmayan illerin şef ihtiyacı ilgililerin isteği ve kurumların muvafakatı üzerine Personel Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde diğer illerdeki kontenjan fazlası olan adaylardan karşılanır."

Madde 13 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olmak ve/veya değerlendirme sonucunda uygun bulunmak ve 10 uncu maddedeki koşulları taşımak kaydıyla;

a) Eş Değer Görev Çizelgesinde grup öncesi olarak gösterilen;

1) Merkez teşkilâtı birinci kademe yöneticiliğinde en az çalışma süresini en az iki yılını ilk dört dereceli kadrolarda olmak üzere tamamlayanlar, Eş Değer Görev Çizelgesinde üçüncü grup hizmetindeki Bakanlık şube müdürlüğü veya birinci grup hizmetindeki ilçe milli eğitim şube müdürlüğüne,

2) Taşra teşkilatı birinci kademe yöneticiliği görevinde en az çalışma süresini en az iki yılını ilk dört dereceli kadrolarda olmak üzere tamamlayanlar, Eş Değer Görev Çizelgesinde birinci grup hizmetindeki ilçe milli eğitim şube müdürlüğüne,

b) Eş Değer Görev Çizelgesinde birinci grup hizmetinde bulunan birinci ve ikinci sınıf ilçe milli eğitim şube müdürleri grup hizmetindeki en az çalışma süresini tamamladıktan sonra ikinci grup hizmetinde bulunan il milli eğitim şube müdürlüğü ya da üçüncü grup hizmetinde bulunan ilçe milli eğitim müdürlüğüne, üç ve dördüncü sınıf ilçe milli eğitim şube müdürleri ise ikinci grup hizmetinde bulunan il milli eğitim şube müdürlüğüne,

c) Eş Değer Görev Çizelgesinde ikinci grup hizmetinde bulunan milli eğitim şube müdürleri üçüncü grup hizmetinde bulunan Bakanlık şube müdürlüğü, milli eğitim müdür yardımcılığı ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne,

d) Eş Değer Görev Çizelgesinde üçüncü grup hizmetinde bulunan Bakanlık şube müdürleri, milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri, grup hizmetindeki en az çalışma süresini tamamladıktan sonra dördüncü grup hizmetinde bulunan daire başkanlığı ya da il milli eğitim müdürlüğü görevlerinden birine, üçüncü grup hizmetinde bulunan Bakanlık şube müdürlerinden bağımsız daire başkanlıklarında en az sekiz yıl başarılı hizmeti olanlar ise beşinci grup hizmetinde yer alan görevli olduğu daire başkanlığına,

e) Eş Değer Görev Çizelgesinde dördüncü grup hizmetinde bulunan daire başkanları ve il milli eğitim müdürleri en az çalışma süresini tamamladıktan sonra beşinci grup hizmetinde bulunan genel müdür yardımcılığı, daire başkanlığı ya da il milli eğitim müdürlüğü görevlerinden birine,

f) Eş Değer Görev Çizelgesinde beşinci grup hizmet sürelerini tamamladıktan sonra, grup üstü görevlerden herhangi birine atanamayanlar istekleri üzerine daha alt grup hizmetindeki görevlere,

g) Grup üstü görevlere beşinci grup hizmetinde en az üç yıl süre ile görev yapmış olanlar ile 20 nci maddenin (a) bendinde belirtilenler arasından atama yapılması esastır. Ancak, bu görevlere 10 uncu maddenin (a) bendinin (3) ve (5) numaralı alt bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen koşulları taşımak kaydıyla atanacakları görevle ilgili alanda veya yönetim alanında seçkinleşmiş en az doçent unvanına sahip bilim adamları,

atanabilirler."

"Taşra teşkilatı yöneticilerinin görevde yükselme suretiyle atamaları, ihtiyaç bulunan yerler içinde birinci ve ikinci bölge hizmeti yükümlülüğü de dikkate alınarak hiç görev yapmadıkları ya da en az süre ile görev yaptıkları il veya ilçeler olacak şekilde gerçekleştirilir."

Madde 14 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Birinci ve daha üst grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde bulunanlardan Değerlendirme Raporu I, Değerlendirme Raporu II ve sicil raporu puanları ortalaması iki yıl üst üste orta olanlar, ilgili değerlendirme komisyonunun uygun görüşü üzerine aynı görevle başka bir amirin maiyetinde bir yıl daha denenirler. Bu bir yıldaki başarı ortalamaları da orta derecede olanlar ile grup hizmetinde en az çalışma süresi içinde Değerlendirme Raporu I, Değerlendirme Raporu II ve sicil raporu ortalaması iki yıl yetersiz bulunanlar bir alt grup hizmetine dahil yönetim görevlerinden birine atanırlar.

Birinci ve daha üst grup hizmetinde bulunan yöneticiler kendi istekleri ile alt grup hizmetindeki yönetim görevlerine geçmeyi talep edebilirler. Bunların talepleri, kadro ve ihtiyaç ölçüsünde yerine getirilir. Bulunduğu grup hizmetinde en az çalışma süresi sonunda yapılan değerlendirmede en az başarılı bulunan yöneticilerden kendi istekleri ile alt grup hizmetindeki yönetim görevine atananların, alt grup hizmetlerinde en az başarılı düzeyde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları grup hizmetinden sayılır."

Madde 15 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim görevlerine atanmak için gerekli koşulları taşımak kaydıyla Bakanlık kadrolarında görevli olan;

a) Talim ve Terbiye Kurulu üyelerinden bu görevlerde en az üç yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar ile Bakanlık başmüfettişlerinden bu görevde en az 12 yıl hizmeti bulunanlardan Eş Değer Görev Çizelgesinde en az dördüncü grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde en az üç yıl görev yapmış olanlar, grup üstü görevlerden birine,

b) Bakanlık başmüfettişleri ile hukuk müşavirlerinden bu görevlerde en az 8 yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlardan Eş Değer Görev Çizelgesinde en az üçüncü grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde en az iki yıl görev yapmış olanlar, beşinci grup hizmetindeki görevlerden birine,

c) Bakanlık müfettişleri, ilköğretim müfettişleri başkanı ve ilköğretim müfettişlerinden bu görevlerde en az altı yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlardan Eş Değer Görev Çizelgesinde en az ikinci grup hizmetine dahil yönetim görevlerinde en az iki yıl görev yapmış olanlar, dördüncü grup hizmetindeki görevlerden birine,

d) İlköğretim müfettişi, uzman, istatistikçi, ekonomist, araştırmacı, mimar ve mühendislerden en az üç yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar, üçüncü grup hizmetindeki görevlerden birine,

e) Yurt dışı yönetim görevlerinde bulunanların bu görevlerdeki en az "başarılı" düzeyde geçirdikleri hizmet süreleri, ayrıldıkları grup hizmetindeki görevlerinde geçmiş sayılır ve bunlar dönüşlerinde hizmet gerekleri ve ihtiyaç çerçevesinde ayrıldıkları grup hizmetindeki veya sicil ve değerlendirme raporlarında önerilmiş olmaları halinde bir üst grup hizmetindeki görevlerden birine,

f) Bakanlık Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevinde bulunanların bu görevlerdeki en az "başarılı" düzeyde geçirdikleri hizmet süreleri, ayrıldıkları grup hizmetindeki görevlerinde geçmiş sayılır ve bunlar hizmet gerekleri ve ihtiyaç çerçevesinde ayrıldıkları grup hizmetindeki görevlerden birine; bu Yönetmelik kapsamında yönetim görevinde bulunmamış olan Bakanlık müşavirleri ile Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerinden bulundukları görevde en az altı yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar ise üçüncü grup hizmetindeki görevlerden birine,

g) (A) tipi okul veya kurum müdürlüğünde en az beş yıl hizmeti olup, bu hizmetin son iki yılında en az "başarılı" düzeyde değerlendirilenler birinci grup hizmetinde, bunlardan son iki yılında, en az üstün başarılı düzeyde değerlendirilen orta öğretim kurumu müdürleri ise ikinci ya da üçüncü grup hizmetinde yer alan görevlerden birine,

atanabilirler."

"Yönetim görevlerine geçişler için yönetim görevleri bazında tahsis edilecek kadro miktarı her yıl Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine makam onayıyla belirlenir. Yönetim kademelerine bu madde hükümlerine göre geçiş yapacaklar kendi aralarında ve aynı yıllara ait değerlendirme ölçütleri ortalamaları esas alınarak değerlendirilir."

Madde 16 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Grup öncesi veya grup hizmetlerine dahil görevlerde bulunanlar, bulundukları görevde en az üç yıl çalışmış olmak koşuluyla aynı veya bulundukları grup hizmetine dahil bir başka görevle yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bulundukları grup hizmetine dahil bir başka göreve yer değiştirme başvurusunda bulunanların bu başvuruları Değerlendirme Raporu I’de geçmek istedikleri göreve ilişkin olumlu görüş bulunması koşulu ile değerlendirilir.

İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar; birinci ve/veya ikinci hizmet bölgesinde en az dört yıl görev yapmış olma yanında, il ve/veya ilçe sınıflarının her birinde çalışılmış olma esası dikkate alınarak her yıl Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulacak atama planları doğrultusunda, yer değiştirme suretiyle atanma başvurusunda bulunanlar hakkında son üç yıllık sürede doldurulan Değerlendirme Raporu I ve sicil raporları ortalamaları ile Değerlendirme Raporu II puanı toplamının üç’e bölünmesi ile elde edilen başarı derecesi üstünlüğü esas alınarak, il ya da Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonunun görüşü üzerine valilik ya da Bakanlık Onayı ile yapılır."

Madde 17 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aynı grup hizmeti içinde bulunan ilçe, il veya Bakanlık merkez teşkilatı yönetim görevlerinde en az üç yıl çalışmak zorunludur. Bu süre bitmeden ilçelerde kaymakamın, illerde milli eğitim müdürünün il milli eğitim müdürleri için Vali veya Müsteşarın, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde çalıştığı birimin en üst amirinin Yönetici Görev İstek Başvuru ve Yer Değiştirme Teklif Formuna (EK-7) uygun gerekçeli görüşleri üzerine, atama yetkisi valiliğe ait yöneticilerin İl Yönetici Değerlendirme Komisyonunun, atama yetkisi Bakanlığa ait yöneticilerin Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonunun değerlendirmesi ile vali veya Bakan tarafından yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.”

“11 inci maddenin son fıkrasına göre aynı grup hizmetinde en fazla çalışma süresini dolduranların aynı görevle ya da grup hizmetindeki diğer bir görev olacak şekilde bir başka yere atanmaları; bölge hizmeti, il ve ilçe sınıfı görevi ile ilgililerin ihtiyaç bulunan yerler arasında yapacakları tercihler de dikkate alınarak, ilgili yönetici değerlendirme komisyonunun görüşü üzerine Bakanlıkça en geç Ağustos ayında yapılır.”

Madde 18 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atama ve yer değiştirmelerde duyuru ve başvuru

Madde 25 — Yönetim görevlerine atama, bu görevlerde yükselme ve yer değiştirme ile yönetim görevlerine geçişlere ilişkin duyuru, her yıl atama yetkisi valiliğe ait olan yönetim görevleri için milli eğitim müdürünün önerisi ve valiliğin onayı ile il dahilinde, atama yetkisi Bakanlığa ait yönetim görevleri için Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile ülke genelinde yapılır. Duyuruda, atama yapılacak görevler ile bunların tanımları, adaylarda aranan genel ve özel koşullar, yer ve görev değiştirme koşulları ile başvuru yer ve süresi belirtilir. Başvuru süresi bir haftadan az, iki haftadan fazla olamaz.

Yönetim görevine atanmak, aynı görevde veya aynı grup hizmetinde bulunan eş değer görevlere ya da üst grup hizmetindeki görevlerden herhangi birine atanmak veya yer değiştirmek ya da yönetim görevlerine geçmek isteyenlerin Yönetici Görev İstek Yer Değiştirme Başvuru ve Teklif Formu (EK-7) ile ekleri, sicil amirlerince, plânlanan sürenin sonuna kadar, taşra teşkilatı birinci kademe yönetim görevleri için milli eğitim müdürlüklerine, diğer yönetim görevleri için Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğünce, başvuruda bulunanlardan istekleri ile Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmesi gerekenlerin değerlendirmeye esas belgeleri bu komisyona teslim edilir.

Yurt dışı yönetim görevleri için başvurular ilgisine göre Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ya da Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne yapılır.

Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan başvurular işleme konulmaz."

Madde 19 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Zorunlu yer değiştirme ve yöneticilik görevinden alınma

Madde 26 — Haklarında inceleme veya soruşturma raporu düzenlenenlerden rapor içeriğine göre soruşturmacı, milli eğitim müdürü veya Personel Genel Müdürünce görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin görev yerleri, yönetici değerlendirme komisyonunun görüşü ve atamaya yetkili makamın onayı üzerine aynı, eş değer veya alt grup hizmetine dahil bir görevle değiştirilir.

Haklarında getirilen yöneticilik görevinden alınma teklifi atamaya yetkili makamca uygun görülenlerle, görev için gerekli koşulları taşımadığı tespit edilenler, adli yargılama sonucu bu koşulları sonradan kaybedenler yöneticilik görevinden alınır. Bunlar durumlarının gerektirdiği başka bir göreve atanır."

Madde 20 — Aynı Yönetmeliğin sekizinci bölüm başlığına "Seçme" ibaresinden sonra gelmek üzere "Görevde Yükselme," ibaresi eklenmiştir.

Madde 21 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçme ve görevde yükselme sınavları için duyuru ve başvuru

Madde 27 — Seçme sınavı ve görevde yükselme sınavları için her yıl ülke genelinde Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine alınacak Bakanlık Onayında belirlenen tarihlerde duyuru yapılır. Seçme sınavına ve görevde yükselme sınavına katılacaklarda aranan koşullar 10 uncu maddeye göre Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonunca belirlenir. Aranan koşulları taşıyanlar, Yönetici Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Başvuru Formu (EK-8) ile başvuruda bulunurlar. Bu başvurular üzerine, ilgililerin durumları sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir. Gerekli koşulları taşıyanların başvuruları kabul edilir. İstenilen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenleyenlerle başvuru belgeleri üzerinde gerekli işlemi yapmayan yöneticiler hakkında kovuşturma yapılır.

Seçme sınavına veya görevde yükselme sınavına katılması uygun görülenlere, sınavların yeri, zamanı ve sınavla ilgili diğer hususlar, sınav tarihinden en az on beş gün önce ÖDYM’ce duyurulur."

Madde 22 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçme ve görevde yükselme sınavları

Madde 28 — Bu Yönetmelik kapsamındaki şeflik ile merkez ve taşra teşkilatı ikinci kademe yöneticiliğinde bulunan şube müdürlüğü görevlerine atanacaklar için düzenlenecek olan görev öncesi hizmet içi eğitim programlarına alınacaklar seçme sınavı ile, şeflik ve şube müdürlüğü görevine atanmak için yapılacak başarı sıralamasına alınacak olanlar da görevde yükselme sınavı ile belirlenir.

Seçme sınavı ile yazılı olarak yapılan görevde yükselme sınavı, Bakanlıkça belirlenecek yerlerde merkezi sistemle çoktan seçmeli test şeklinde; sözlü ve/veya uygulamalı sınavlar ise Bakanlıkça belirlenecek yerlerde Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonunca tespit edilen ölçütlere göre yapılır."

Madde 23 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçme ve görevde yükselme sınav konuları ve puan değerleri

Madde 29 — Seçme ve görevde yükselme sınavlarının konu ve puan değerleri şunlardır:

a) Seçme sınavı konuları ve puan değerleri;

1) Türkçe-Kompozisyon %25,

2) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi %20,

3) Şeflik ve şube müdürlüğü görevlerinin merkez ve taşra teşkilâtı bazında görev tanımlarına göre, Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonca belirlenen konular %25,

4) Kamu yönetimi ile ilgili mevzuat, milli eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ile ilgili temel bilgiler %30,

b) Görevde yükselme sınavı konuları ve puan değerleri;

1) Şeflik ve şube müdürlüğü görevlerinin merkez ve taşra teşkilatı bazında görev tanımlarına göre Seçme ve Görevde yükselme Sınavları Komisyonunca belirlenen konular %60,

2) Kamu yönetimi ile ilgili mevzuat, milli eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler ve ulusal güvenlik %40,

olmak üzere sorular Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince, Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonunca belirlenen ölçütlere göre hazırlanır. (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre tespit edilen konuların puan değerleri, Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonunca belirlenir."

Madde 24 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonu ve görevleri

Madde 30 — Bakanlık merkezinde, Personel Genel Müdürünün ya da görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve ana hizmet birimleri arasından Müsteşarca iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek üç birimden en az daire başkanı düzeyinde birer temsilci, Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanı, bir Hukuk Müşaviri ile Merkez Kurum Danışma Kurulunun personel temsilcilerinin kendi aralarından belirleyecekleri bir üyeden oluşacak Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonu kurulur.

Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Seçme sınavında;

1) Görev öncesi hizmet içi eğitime katılacaklarda aranan koşullarla, seçme sınavıyla ilgili esas ve usulleri belirlemek,

2) Seçme sınavı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren kurum veya kuruluşça düzenlenmesini sağlamak,

3) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak,

b) Görevde yükselme sınavında;

1) Görevde yükselme sınavına katılacaklarda aranan koşulları belirlemek,

2) Görevde yükselme sınavının yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı olarak yapılmasına karar vermek,

3) Sınavın yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı yapılmasının Bakanlıkça onaylanması halinde yazılı sınavın Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince; sözlü ve uygulamalı sınavın Bakanlık merkezinde komisyonca; illerde ise belirleyeceği ölçütlere göre oluşturulacak komisyonlarca yapılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

4) 16 ncı maddeye göre başarı sıralamasını yapmak ve başarı sıralaması sonuçlarının ilânı ile ilgililere duyurulmasını sağlamak,

5) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.

Sınav komisyonlarının sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür."

Madde 25 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçme ve görevde yükselme sınavlarının değerlendirilmesi ve sınav belgelerinin saklanması

Madde 31 — Seçme ve görevde yükselme sınavlarında 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Seçme sınavını kazananlardan her görev için ihtiyacın en fazla iki ile çarpılmasından elde edilecek kadarı, başarı listesindeki en yüksek puandan başlanarak bir program dahilinde hizmet içi eğitime; görevde yükselme sınavını kazananlar, ilgili yönetici değerlendirme komisyonunca başarı sıralamasına alınır. Seçme sınavı ile yazılı olarak yapılan görevde yükselme sınavı ÖDYM’ce, sözlü ve/veya uygulamalı görevde yükselme sınavı Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonu ve bu Komisyonca belirlenen ölçütler esas olmak üzere illerde oluşturulan komisyonlarca yapılır.

Seçme sınavı ve yazılı olarak yapılan görevde yükselme sınavlarıyla ilgili belgeler ÖDYM’ce, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılan görevde yükselme sınavlarıyla ilgili belgeler ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğü veya il milli eğitim müdürlüklerince iki yıl süreyle saklanır."

Madde 26 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçme ve görevde yükselme sınavları sonuçlarının duyurulması

Madde 32 — Seçme ve görevde yükselme sınavlarının sonuçları, sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve il milli eğitim müdürlüklerinde ilân edilir ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

Seçme sınavını kazananlardan görev öncesi hizmet içi eğitime katılacaklara Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerekli çağrı yapılır."

Madde 27 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçme ve görevde yükselme sınavları sonuçlarına itiraz

Madde 33 — Seçme sınavı ve yazılı olarak yapılan görevde yükselme sınavı sonuçlarına Personel Genel Müdürlüğü’ne, sözlü ve/veya uygulamalı görevde yükselme sınavlarına ise ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne ya da il milli eğitim müdürlüğüne ilanını izleyen on beş gün içinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Seçme ve Görevde Yükselme Sınavları Komisyonunca ya da bu Komisyonca belirlenen ölçütlere göre illerde Seçme ve Görevde Yükselme Komisyonu oluşturulması durumunda bu komisyonlarca en geç on beş gün içinde incelenir. Sonuç ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğü ya da il milli eğitim müdürlüğünce ilgiliye bildirilir."

Madde 28 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 34 — Yurt dışı yönetim görevleri için düzenlenen görev öncesi hizmet içi eğitim programına katılabilmek için mesleki yeterlik sınavında başarılı olma koşulu aranır. Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlardan her görev için ihtiyacın en fazla iki ile çarpılmasından elde edilecek kadarı, başarı listesindeki en yüksek puandan başlanarak, bir program dahilinde yurt dışı yönetim görevi için düzenlenen hizmet içi eğitim programına alınır."

Madde 29 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Mesleki yeterlik sınavına, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar uyarınca ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavlarında Almanca, Fransızca ve İngilizce ya da görevin gerektirdiği yabancı dillerin birinden başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içinde en az (C) seviyesinde belge sahibi olanlarla, yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklarda aranan koşulları taşımak kaydıyla doçentlik ve profesörlük unvanı almış olanlar girebilirler."

"Ancak, yurt dışı yönetim görevlerine atanacaklarda aranan koşulları taşımak kaydıyla, üniversitelerin yabancı dille eğitim yapan fakülte veya yüksekokulları ile hizmetin gerektirdiği dillere ait filoloji bölümlerinden mezun olanlar, üniversitelerde doçentlik veya profesörlük unvanı almış olanlar, yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Tacikistan’da görevlendirileceklerde (KPDS) sınavlarında hizmetin gerektirdiği dillerden belge sahibi olma koşulu aranmaz. Bu durumda olanlar arasında İngilizce, Fransızca, Almanca ya da hizmetin gerektirdiği dillerin birinden KPDS’ de en az (C) seviyesinde başarılı olanlar tercih edilir.”

Madde 30 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık yurt dışı yönetim görevlerine, görev öncesi hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olanlar, temsil yeteneği mülakatına alınır."

Madde 31 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eş Değer Görev Çizelgesindeki beşinci grup hizmetine ya da grup üstüne dahil yönetim görevlerinde en az iki yıl üstün başarılı düzeyde değerlendirilmiş bulunanlar Mesleki Yeterlik ve Temsil Yeteneği sınavlarına tabi tutulmazlar."

Madde 32 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başarı sıralaması ve itiraz

Madde 40 — Yurt dışı yönetim görevlerine atanmak için başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi, 14 üncü madde hükümlerine göre yapılır ve buna göre başarı sıralaması düzenlenir. Mesleki yeterlik sınavı, değerlendirme sınavı ve temsil yeteneği sınavlarına sonuçların ilanını izleyen on beş gün içinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar, ilgili sınav komisyonlarınca en geç on beş gün içinde incelenir. Sonuç Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir."

Madde 33 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 41 — Yönetim görevlerine aday olacaklara yönetimin nitelik, içerik ve tekniklerine yönelik yeterliklerin belli bir yönteme göre düzenli biçimde kazandırılması; yöneticilerin ise, bu yeterliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için hizmet içinde yetiştirilmeleri esastır.

Hizmet içi eğitim etkinlikleri, yöneticilerin niteliklerini geliştirmelerine, etkinlik alanlarını değiştirme ya da genişletmelerine, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen görevlere girebilme ve yükselme isteğinde bulunabilmelerine, yönetim alanında gerçekleştirilmiş gelişmelerden bilgilenmelerine imkân ve fırsat verecek nitelikte görevlerin görev tanımları esas alınarak farklı içerikte düzenlenir.

Yöneticilik görevlerine ilk defa atanacaklar ile grup hizmetlerine dahil görevlerde yükselecekler görev öncesi eğitime, grup üstü görevlere atanacaklar ise üst düzey yöneticilik seminerine alınır.

Eğitim programlarının uygulanmasından sonra, görev öncesi eğitim başarısını değerlendirme sınavı yapılır, sonuçlar Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca atamaya yetkili birimlere gönderilir.

Bu eğitim sonunda yapılacak görev öncesi eğitim başarısını değerlendirme sınavındaki başarı durumları, sicil dosyalarının bulunduğu birime bildirilir. Görev öncesi eğitim başarısını değerlendirme sınavında başarı gösteremeyenler bir kez daha değerlendirme sınavına alınabilirler. İkinci kez başarısız olanlar bu eğitime bir daha alınmazlar.

Görev öncesi eğitime alınacakların sayısı, her yıl o görev için oluşacak muhtemel ihtiyaç sayısının bir katını geçemez. Aday sayısının ihtiyacın bir katından fazla olması halinde görev öncesi eğitime alınacakların belirlenmesinde;

a) Şeflik ile merkez ve taşra teşkilatı ikinci yönetim kademesinde bulunan şube müdürlüğü görevleri için seçme sınavındaki başarı dereceleri,

b) Kapsamdaki diğer görevler için son üç yıl içerisinde haklarında düzenlenen ve kendi aralarında ortalamaları alınan sicil raporu puanının %40’ı ile Değerlendirme Raporu I’in %30’u ve Değerlendirme Raporu II’nin %30’u toplamı; 20 nci madde uyarınca yönetim görevlerine geçecek olanlar için ise son üç yıla ait sicil raporları puanı ortalamasının %60’ı ile Değerlendirme Raporu II’nin %40’ı toplamı dikkate alınır.

Muhtemel ihtiyaç sayısını oluşturan son adayın puanına, puanı eşit olan diğer adaylar da eğitime alınırlar.

Hizmet içi eğitim programları, Bakanlık ve üniversite işbirliği ile hazırlanacak bir program çerçevesinde kredilendirilerek lisans üstü eğitime esas olacak şekilde düzenlenebilir.

Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Şeflik ile merkez ve taşra teşkilatı ikinci kademe yöneticiliğinde bulunan şube müdürlükleri için yapılan seçme sınavını kazananlar, bu sınavdan sonra 120,

b) Yürüttükleri yönetim görevlerinde eğitim ihtiyacı belirlenenler önerildikleri, kendi istekleri doğrultusunda katılması uygun bulunanlar ise istedikleri alanda düzenlenen eğitime 60,

c) Üst kademe yöneticiliğine ya da üst grup hizmetine dahil yönetim görevlerine önerilenler, önerildikleri görevle ilgili düzenlenen eğitime 90,

d) 20 nci madde uyarınca yönetim görevlerine geçişleri yapılacak olanlar, istedikleri görevle ilgili düzenlenen eğitime 90,

e) Yurt dışı yönetim görevleri için mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak hazırlanan programda belirlenen eğitime 60,

f) Grup üstü yönetim görevlerine atananlar atandıkları tarihten itibaren en geç atandıkları bir yıl içinde üst düzey yöneticilik semineri çalışmasına 30,

saatten az olmamak üzere alınırlar.

Hizmet içi eğitim etkinlikleri, Milli Eğitim Akademisi, hizmet içi eğitim merkezleri veya bu amaçla belirlenen yerler ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve üniversitelerde yürütülür."

Madde 34 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitim programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi, lisans üstü eğitime esas üniversite iş birliği ile kredilendirilmesi ve benzeri hususlara ilişkin esas ve usuller bu Komisyonca, uygulama ve bu konularla ilgili diğer hizmetler, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Her yıl düzenli olarak yürütülecek eğitim faaliyetleri eğitim plânında yer alır."

Madde 35 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değerlendirme sınavı, itiraz ve sertifika

Madde 43 — Değerlendirme sınavı, 41 inci maddeye göre hizmet içi eğitim etkinliklerinin yürütüleceği belirtilen yerlerde veya Bakanlıkça belirlenecek başka yerlerde merkezi sistemle çoktan seçmeli test şeklinde ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince yapılır. Değerlendirme sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Değerlendirme sınavı ile ilgili diğer hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülür. Başarılı olanlara katıldıkları eğitim programının türü, dönemi ve başarı derecesini gösteren bir sertifika verilir. Sertifika verilenlerin listesi, Personel Genel Müdürlüğüne ve ilgili hizmet birimlerine gönderilir. Sertifikalar beş yıl süre ile geçerlidir. Buna dair belgeler, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca altı yıl saklanır.

Değerlendirme sınavı sonuçlarına, ilanını izleyen on beş gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca en geç on beş gün içinde incelenir, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir."

Madde 36 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilik görevlerinin görev tanımlarında;

1- Görevin adı,

2- Görevin özeti ve görevin gerektirdiği kişisel özellikler,

3- Aynı unvanda personel istihdam eden diğer kurumlar,

4- Personelin rapor verdiği üst amirleri,

5- Personelin işi ile ilgili ilişkili olduğu kişiler, birimler ve kurumlar,

6- Personelde istenilen en az eğitim düzeyi ve özel alan eğitimi,

7- Personelden istenilen önceki tecrübeler ve diğer koşullar,

8- İstenilen özel beceriler,

9- Çalışma koşulları ve ortamı,

10- Bu unvandaki kişiye bağlı olan görevliler ve sayıları,

11- İstenilen yabancı dil,

12- Görev listesi,

13- Bu kadrodaki kişinin yükselebileceği görevler,

dikkate alınır."

Madde 37 — Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"I.Hukuk Müşavirliğine Atama

Madde 53 — I.Hukuk Müşavirliğine, hukuk müşavirlerinden bu görevlerde en az 10 yıl başarılı düzeyde hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır."

Madde 38 — Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 55 — Merkez ve taşra teşkilâtı yöneticiliklerine atanacaklarda aranan bilgisayar eğitimi ile yabancı dil koşulunun kazandırılmasına yönelik hizmet içi eğitim kursları da düzenlenir. Merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerine Değerlendirme Raporu I ile belirlenen eğitim ihtiyacı esas alınarak, bu kurslara ilgili mevzuatı çerçevesinde katılma imkânı verilir."

Madde 39 — Aynı Yönetmelik ekleri ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 40 — Aynı Yönetmeliğe geçici 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 7 — Bakanlık merkez teşkilatı üçüncü ve dördüncü kademe yöneticilikleri ile taşra teşkilatı dördüncü ve beşinci kademe yöneticiliklerine atanacaklarda aranan yabancı dil koşulu, 2002 yılının sonuna kadar aranmaz.

Geçici Madde 8 — 2002 yılının sonuna kadar yönetici olarak atanacaklarda 10 uncu maddeye göre görev tanımında belirtilen niteliklerden hangilerinin aranacağı Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonunun kararı ve Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık Onayı ile belirlenir.

Geçici Madde 9 — Birim Kalite kurulları merkez ve taşra teşkilâtı birimlerinde, 2001 yılının Haziran ayına kadar oluşturulur. Birim Kalite Kurulları, 12 nci maddede belirtilen görevlerini 2001 yılının sonunda birim kalite ekiplerine devredebilir.

Geçici Madde 10 — 13 üncü ve 30 uncu maddelerde düzenlenen komisyonların personel temsilcisi üyeleri; 657 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen Kurum Danışma Kurulu ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden iki ay sonra, bu düzenlemeye göre belirlenerek komisyonlara katılabilirler."

Geçici Madde — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Yönetmelik kapsamındaki I inci veya II. Grup Hizmetine dahil yönetim görevlerinde en az bir yıl süre ile vekaleten ya da görevlendirme yolu ile görev yapmış olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere 10 uncu maddenin birinci fıkrası (b) bendinin 8 nolu alt bendinde düzenlenen koşullar aranmadan yapılacak ilk duyuru üzerine seçme sınavına girebilirler.

Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

İhale Yönetmeliği

(İdari Bütçe)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Kapsam

Madde 1 —Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari Bütçesinden yapılacak alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri ile diğer işler bu Yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür.

Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 —Bu Yönetmelik uygulamasında;

Alım, Satım: Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,

Hizmet: Gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, imalat, etüt, plan, proje, kontrollük, pazarlama, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri,

Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

Uygun Bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini; bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,

İta Amiri: Başkan veya yetkisini devredeceği Başkan Yardımcısını,

İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usül ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve ita amirinin onayı ile tamamlanan (sözleşmeden önceki) işlemleri,

Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

Müşteri: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usüllerini gösteren belge veya belgeleri,

Sözleşme: İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ifade eder.

İlkeler

Madde 4 —Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

İhale Yetkilisi

Madde 5 —Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye ita amiri yetkilidir.

İhaleye Katılabilme Şartları

Madde 6 —Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İhaleye Katılamıyacak Olanlar

Madde 7 —Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

a) İta amiri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

e) Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Şartnameler

Madde 8 —İhale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten şartname ve varsa ekleri İdarece hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri İdarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilebileceği gibi, söz konusu şartname veya ekleri İdarede bedelsiz olarak isteklilere gösterilebilir.

Şartnamelerde işin mahiyetine göre bulunacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) İşin niteliği, nev’i ve miktarı,

b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İdarenin serbest olduğu,

h) İhale sonucuna ilişkin ihale komisyon kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemiyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

n) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

 

Tahmin Edilen Bedelin Tespiti

Madde 9 —Tahmin edilen bedel İdarece tespit edilir veya ettirilir. Ancak yapım işlerinde bu işler için, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar uygulanır.

Bedelin Tahmin Edilememesi

Madde 10 —Ticari, sınai veya teknolojik zorunluluklar sebebiyle bedel tahmininin mümkün olmadığı durumlarda Başkanın onayı ile bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulüyle ihale yapılabilir.

İhale Komisyonları

Madde 11 —İhale komisyonu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanının Başkanlığında, Hukuk Müşavirliğinde görevli bir Avukat, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında (Muhasebe biriminde) görevli bir uzman, İhale Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli bir uzman ile ihale konusu işle ilgili birimde görevli bir uzman olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur.

Onay Belgesi

Madde 12 —İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nev’i, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, ihale komisyonunun kimlerden oluşturulduğu belirtilir.

Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilemiyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

Komisyonların Çalışması

Madde 13 —İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini, kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

Madde 14 —İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler

Madde 15 —İdarece ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.

İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.

İhalenin Duyurulması

Madde 16 —İhale konusu olan işlerin hangi esas ve usullerle isteklilere en az on beş gün önce duyurulacağı ihale komisyonunca kararlaştırılır.

Açık teklif ve pazarlık yöntemleriyle yapılacak alım, satım, yaptırma işleri duyuruya tabi değildir.

Duyurma, yayın organları ile, mektupla davet, teklif toplama usulleriyle yapılabilir.

Yayın organları ile duyurma ve mektupla davet yöntemlerinde; işin konusu, şartnamelerin nerede görüleceği, bedelli veya bedelsiz nereden sağlanacağı, tekliflerin nereye ve ne zaman verileceği, teminat alınması gerekiyorsa teminatın miktarı ve nevi ile İdarenin ihale serbestisi belirtilir.

Duyuru yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması mecburi olursa, bunu gerektiren sebep bir tutanakla tespit edilerek ita amirinin onayından sonra yeniden aynı yöntemle duyurulur.

İhalenin Tatil Gününe Rastlaması

Madde 17 —İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar duyuruya gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

Tekliflerin Açılma Zamanı

Madde 18 —Tekliflerin açılma zamanı, İdarenin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Türk Telekom A.Ş. veya TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. Tekliflerin açılma zamanından sonra ihale komisyonuna ulaşan teklifler değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Geçici Teminat

Madde 19 —İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3 ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin %3 ünden az olamaz.

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alıp almamakta idare serbesttir.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 20 —Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından İdare veznesine makbuz karşılığında yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

Üzerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra İdare veznesine teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise imza karşılığı hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

 

İhale Kararları

Madde 21 —İhale kararları, ita amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

Madde 22 —İhale kararları, ihalenin ita amirince onaylandığı günden itibaren 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline genel hükümlerine göre tebliğ edilir.

Zam ve İndirim Teklifleri

Madde 23 —Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam ve indirim teklifleri kabul edilemez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri

 

İhalelerde Uygulanacak Usuller

Madde 24 —Bu Yönetmeliğin birinci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Kapalı teklif usulü,

b) Fiyat ve teklif isteme usulü,

c) Açık teklif usulü,

d) Pazarlık usulü,

e) Yarışma usulü.

İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ita amirince tespit edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kapalı Teklif Usulü

 

Tekliflerin Hazırlanması

Madde 25 —Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Tekliflerin Verilmesi

Madde 26 —Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir, alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen tarih ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla komisyonca tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış Zarfların Açılması

Madde 27 —Tekliflerin açılma zamanı gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç Zarfların Açılması

Madde 28 —Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 25 inci madde hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması

Madde 29 —Kabul edilen teklifler incelenerek;

a) İhale yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihale 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

c) İhalenin yapılmadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

Tekliflerin Aynı Olması

Madde 30 —Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerinde aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

İhalenin Yapılamaması

Madde 31 —Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır ya da İdare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır.

İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası mecburidir. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Fiyat veya Teklif İsteme Usulü

 

Fiyat veya Teklif İsteme Usulü İle Yapılacak İşler

Madde 32 —Fiyat veya teklif isteme usulü, işin niteliği, nevi ve miktarı eksiltme şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir.

Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlardır

a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tespit edilemeyen işler,

b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler,

Bu şekilde yapılacak ihalede İdare, doğrudan doğruya gazetelerde ilân edilmek suretiyle teklif isteyebileceği gibi ilân yapılmaksızın teknik yeterlilik ve güçleri bilinen firmalara yazılı davetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Açık Teklif Usulü

 

Açık Teklif Usulü ile Yapılabilecek İhaleler

Madde 33 —Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli, her yıl Genel Bütçe Kanununda belirlenen tutarın iki katını geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.

Açık Teklif Usulünün Uygulanması

Madde 34 —Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Ancak; istekliler ilânda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 25 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Açık Teklif Usulünde İhale

Madde 35 —İlânda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması

Madde 36 —Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre karara bağlanır.

İhalenin Yapılamaması

Madde 37 —Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya İdarenin yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 31 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Pazarlık Usulü

 

Pazarlık Usulünde İhale

Madde 38 —Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir.

Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların tercih edilme sebebi pazarlık kararında gösterilir.

Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler

Madde 39 —Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir.

a) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde öngörülen miktarın yarısını aşmayan işler,

b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler ile kompüter ve benzeri elektronik büro malzemelerinin alımı, kiralanması, bakım ve onarımı,

c) Diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler,

d) Her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları ile yedek parça ve lastik alımları,

e) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki acil ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili olan işler,

f) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler,

g) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması ve benzeri işler,

h) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması mecburi olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yarışma Usulü

 

Yarışma Usulünün Uygulanması

Madde 40 —İdare her türlü etüt, plan-proje ve güzel sanatlara dair işlerini gerektiğinde yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla ihale edilebilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Sözleşme

 

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 41 —Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, İdare adına ita amiri tarafından imzalanır.

Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir.

Kesin Teminat

Madde 42 —Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 dan az olmamak üzere kesin teminat alınır.

Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

Yapım İşlerinde Kesin Teminat

Madde 43 —Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir. Kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hak edişlerine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır.

Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminat da verilebilir.

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında artırılır.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 44 —İdare tarafından alınan kesin teminatın geri verilebilmesi için;

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra, müteahhidin bu işten dolayı İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bir borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tespit edildikten sonra kesin teminat, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir.

b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise, kalanı; müteahhide verilir.

Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 45 —Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde, müteahhit veya müşteri 21 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek imzalamış bulunduğu sözleşmeyi, İdareye vermek mecburiyetindedir.

Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

Bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

Müşterinin Süresi İçinde Taşınır veya Taşınmaz Malları Teslim Almaması

Madde 46 —Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödenmiş olmak şartıyla müşteri, şartnamede yazılı süre içinde, taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden bir talepte bulunamaz.

Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde, şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, İdare bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa İdarenin diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra geri kalan kısmı ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli, İdarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

Sözleşmenin aktedilmiş olması halinde, İdare tarafından feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Mecburi Olmayan Haller

Madde 47 —Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi değildir.

Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

Madde 48 —Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, İdarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

Sözleşmenin Devri

Madde 49 —Sözleşme ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.

Müteahhit veya Müşterinin Ölümü

Madde 50 —Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, İdare, varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

Müteahhit veya Müşterinin İflası Hali

Madde 51 — Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.

Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali

Madde 52 —Müteahhit veya müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde İdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

Eğer müteahhit veya müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine, ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde, sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre işlem yapılır.

Müteahhit veya Müşterinin Birden Fazla Olması Hali

Madde 53 —Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri İdareye pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müteahhitlerin teklifi ve İdarenin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

Birlikte yapılan taahhütlerde guruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve gurubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

 

Mutemet Eliyle Alım

Madde 54 —1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 83 üncü maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarın iki katına kadar olan alımlar, komisyon kararı olmaksızın ita amirinin görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından doğrudan yapılabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İş Yaptırılması ve Alımlar

Madde 55 —İdare yararı görüldüğü durumlarda aşağıda gösterilen kuruluşlardan doğrudan doğruya alım yapılabilir veya bu kuruluşlara iş yaptırılabilir.

a) Genel, katma ve özel bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeler ve sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan ortaklıklar,

b) Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sermayesinin yarısından fazlası, bu kuruluşlara ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla Devlete ait olan ortaklık ve müesseseler,

c) Özel kanunla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar.

Emanet Suretiyle Yapılacak İşler

Madde 56 —Aşağıda yazılı işler, ita amirinin İdare elemanlarından oluşturacağı emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir.

a) Tahmin edilen bedeli, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde belirtilen miktarı geçmeyen yapım işleri,

b) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle bitirilmesinde mecburiyet görülen işlerin tamamlanması,

c) İhaleye konulmasına imkan bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye de tahammülü olmayan işler.

Bu usulle yapılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle, araya bir müteahhit girmeksizin taşeronlara da yaptırılabilir.

Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler

Madde 57 —Uluslararası anlaşmalara göre, yabancı Devlet veya uluslararası kuruluşlarca Türkiye’de yapılacak işler özel kanun, kararname veya antlaşmalar hükümlerine göre yürütülür.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Müteahhitlere Verilecek Avanslar

Madde 58 —Yapım işlerinde taahhüt tutarının yüzde yirmisi (%20) kadar teminat karşılığı avans verilir. Verilen avanslar hizmet yerine getirildikçe mahsup edilir. Bu avansların verilebilmesi sözleşmelerinde hüküm olması şartına bağlıdır.

İş Artış ve Eksilişi

Madde 59 —İdarenin, yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen bir iş artışı veya azalışının mecburi hale geldiğine karar vermesi halinde, müteahhit keşif bedelinin yüzde otuzuna (%30) kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dahilinde, yerine getirmekle yükümlüdür.

Erken Bitirme Primi

Madde 60 —Şartname ve sözleşmesinde tespit edilecek sürelerden önce tamamlanmasında İdarece yarar görülen işlerde, esasları şartnamede tespit edilmek üzere müteahhitlere erken bitirme primi verilebilir. Süre uzatımı verilen işlerde hiçbir surette bu tür prim verilemez.

Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 61 —Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ita amirince görevlendirilecek muayene veya kabul heyetleri tarafından yapılır.

Yasaklar ve Sorumluluklar

Madde 62 —Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale işlerindeki yasak fiil ve davranışlar ile diğer yasak ve sorumluluklar konusunda, Devlet İhale Kanununun "İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar" hakkındaki hükümleri uygulanır.

Sürelerin Hesabı

Madde 63 —Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Bildirim ve Tebligat

Madde 64 —Bu Yönetmelikte yer alan bildirim ve tebligatlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 65 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 66 —Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 67 —Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

 

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

 

TCDD Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCDD Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinin, 18/4/2000 tarihli ve 24024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 6 ncı maddesinin “h” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Özel Komisyonlar, Alt ve Üst Komisyonlardan oluşur.

– Alt Komisyon; talep sahibi dairenin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında kurulur.

– Alt Komisyonun asli üyeleri; Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği temsilcileridir. Diğer üyeler konunun özelliğine göre, ilgili Genel Müdür Yardımcısının önerisi üzerine Genel Müdür tarafından görevlendirilir.

– Üst Komisyon, tüm Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirlerinden birisi, Mali İşler Dairesi, Malzeme Dairesi ve ilgili Dairelerin Başkanlarından oluşur.

– İhale zarfları Üst Komisyon tarafından açılır ve sonuçlandırılır.

Alt Komisyon, idari ve teknik şartnamenin hazırlanmasını, üst komisyonca açılan tekliflerin; teknik, idari ve mali yönden değerlendirilmesini yaparak raporunu üst komisyona sunar.

– Üst Komisyona, alt komisyon başkanı olan Genel Müdür Yardımcısı başkanlık yapar."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Aerosol Kaplar Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, metal, cam veya plastikten yapılmış kapların imali, doldurulması, sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, maksimum kapasitesi 50 ml’den daha az olan ve bu Yönetmelik Ek’i madde 3.1 madde 4.1.1, madde 4.2.1, madde 5.1. ve madde 5.2’de belirtilenlerden daha büyük kapasiteye sahip olanlar hariç, metal, cam veya plastikten yapılmış aerosol kapların imali, doldurulması, anma kapasitelerine göre sınıflandırılması, işaretlenmesi, muayenesi, teknik özellikleri, emniyet tedbirleri ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik,10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan :

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

Aerosol Kap : Metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar olmaksızın basınçla sıkıştırılmış; sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş bir gaz içeren ve içindekini köpük, macun veya toz ya da sıvı faz halinde, gazda sıvı zerrecikleri veya katı olarak dışarı püskürtebilecek mekanik bir tertibat takılmış, herhangi bir şekilde tekrar kullanılamayan kabı,

Üretici : Bir kap veya kap grubunu imal eden, ıslah eden veya kaba adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendisini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; Türkiye’de yetkili bir temsilcisinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, kabın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri kabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Yetkili Temsilci : Üretici tarafından yetkilendirilen, Bakanlık tarafından kabul edilen ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca üretici adına faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

Uygunluk Değerlendirmesi : Kap veya kap grubunun bu Yönetmelik ve ilgili teknik düzenleme ve/veya standarda uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

Muayene Kuruluşu : Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürüten özel veya Kamu kuruluşunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Aerosol Kapların Piyasaya Arzı, Değişiklikler,

İşaretlenmesi ve Emniyet Tedbirleri

Piyasaya Arz

Madde 5 — Aerosol kapların piyasaya arzından sorumlu kişi, bu kapların, bu Yönetmelik ve Ek’inde yer alan özellikleri karşıladığının kanıtı olarak aerosol kaplarına ters epsilon "3" sembolünü takmalıdır.

Madde 6 — Bu Yönetmelik ve Ek’inde yer alan özelliklere uygun olarak üretilen hiçbir aerosol kabın piyasaya arzı, bu Yönetmelik ve Ek’inde yer alan hükümlere aykırılık göstermediği sürece reddedilemez, yasaklanamaz veya kısıtlanamaz.

Değişiklikler

Madde 7 — Bu Yönetmelik ve Ek’inin teknik gelişmelere uyarlanması için gerek duyulan değişiklikler, ilgili kamu ve özel kuruluşların görüşleri doğrultusunda Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonun onayı alınarak Bakanlık tarafından yapılır.

İşaretlenmesi

Madde 8 — Diğer mevzuat hükümleri, özellikle tehlikeli maddeler ve müstahzarlar konusundaki mevzuat hükümleri geçerli kalmak kaydıyla, kapasitesi 150 ml veya daha az olan her aerosol kaba veya boylarının küçük olması nedeniyle bütün özelliklerinin üzerine konulamadığı aerosol kaplara; görünür, okunaklı ve silinmeyecek biçimde aşağıdaki ayrıntıların yer alacağı bir etiket takılmalıdır:

a) Aerosol kapların piyasaya arzından sorumlu kişinin, adı, adresi ve ticari markası,

b) Bu Yönetmeliğin özelliklerine uygunluğunu belirleyen ters epsilon "3" sembolü,

c) Dolum partisinin ayırt edilebilmesini sağlamak için imal tarihi, seri numarası varsa son kullanma tarihi,

d) Bu Yönetmelik Ek’i madde 2.2 ve madde 2.3 ünde belirtilen ayrıntılar,

e) Ağırlık ve hacim olarak net muhteviyatları.

İmalatçı, yetkili temsilci veya piyasaya arz edenler aerosol kapları, kap etiketlerinin Türkçe olarak yazılı olması koşulu ile yurt içinde pazarlayabilirler.

Emniyet Tedbirleri

Madde 9 — İmalatçı, yetkili temsilcisi veya pazarlamacı, aerosol kapları üzerindeki ters epsilon "3" sembolü ile karışıklığa neden olabilecek işaretler veya yazıların kullanılmasını önleyici tedbirleri alacaklardır.

Aerosol kapların pazarlamasından sorumlu kişi, bu aerosol kapların parlayıcı maddeler içermelerine rağmen normal yada kontrol altındaki kullanım koşullarında herhangi bir tutuşma tehlikesi arz etmediğine dair test sonuçları ya da başka bilgilere sahip olması durumunda, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bu Yönetmelik Ek’i madde 2.2 (b) ve madde 2.3 (b) hükümlerini uygulamaya karar verebilir. Bu kişi gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere bu belgelerin bir kopyasını muhafaza edecektir. Böyle bir durumda aerosol yayıcıda bulunan parlayıcı malzeme miktarı etiket üzerinde aşağıdaki gibi okunaklı ve silinmez olarak "İçeriğin kütle olarak %x’i parlayıcıdır." İfadesi ile açıkça belirtilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Genel Hükümler

Madde 10 — Bu Yönetmelik çerçevesinde ilgili teknik düzenlemelere ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlara uyulmasına rağmen, bir veya daha fazla aerosol kap, emniyet ve sağlık konusunda bir tehlike gösterirse, bu tür kabın veya kapların satışı Bakanlık tarafından geçici olarak yasaklanır veya bu kaplar özel hükümlere tabi tutulur. Bakanlık bu konuda alınan kararın nedenlerini belirterek derhal Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonu ve ilgili tarafları bilgilendirir. Bakanlık altı hafta içerisinde ilgili taraflarla gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra bu konuda gerekli tedbirleri alır.

Madde 11— Bu Yönetmelik; Avrupa Birliğinin 75/324/EEC sayılı "Aerosol Kapları ile İlgili Üye Devletlerin Mevzuatının Uyumlaştırılması Hakkında Direktifi" ile bu direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 94/1/EEC sayılı direktife uygun olarak hazırlanmıştır.

Madde 12 — Bakanlık, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, Yönetmelik metnini Komisyona bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden onsekiz ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

—— • ——

 

—— • ——

Orman Bakanlığından:

 

Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin

Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 18/3/1993 tarihli ve 21528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Aynı Kanunun 116 ncı maddesinin (B) fıkrası kapsamına giren yerlerden ise sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları mahalli Orman İdaresine haber vermek ve Orman İdaresince tutanak düzenlemek suretiyle karşılanır. Bu durumda da damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

Bu yerlerden sahiplerinin pazar satışı maksadıyla yapacakları kesim talepleri ise bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre kurulacak heyetçe incelenerek arazide alınan notlar ve tanzim olunan arazi keşif tutanağına istinaden kesim izni verilsin veya verilmesin büroda inceleme raporu, harita ve kroki tanzim edilir.

Kesim izni verilecekse; yapacakta dikili kabuklu gövde hacim miktarı 15 m3’e kadar, yakacakta ise 30 stere kadar olan taleplerde inceleme raporu ve ekleri İşletme Müdürlüğünce onaylanır. Yapacakta dikili kabuklu gövde hacim miktarı 15 m3’ü, yakacakta ise 30 steri aşan taleplerde ise inceleme raporu ve ekleri İşletme Müdürlüğünce incelenip "Uygundur" denildikten sonra onaylanmak üzere Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

İnceleme sonucunda kesim izni verilmeyeceği anlaşıldığı takdirde, İşletme Müdürlüğünce durum gerekçeleri açıklanmak suretiyle bir yazı ile talep sahibine bildirilir. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi verilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü yürütür.

—— • ——