T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

 22 Kasım  2000  ÇARŞAMBA

Sayı : 24238

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4602 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4604 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Uzman Mühendis veya Uzman Mimar Belge Yönetmeliği

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliği

— Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Basın İlân Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı (Karar No: 153)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararı

— Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı (No: 2000/28)

 

İLAN BÖLÜMÜ

İlanları Görmek İçin Tıklayınız

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi

Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 4602                                                                      Kabul Tarihi : 14.11.2000

MADDE 1. — 21 Mayıs 1998 tarihinde Kiev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/11/2000

—— • ——

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı

Kanununda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

 

Kanun No. 4604                                                                             Kabul Tarihi : 16.11.2000

MADDE 1. — 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Süre

Madde 4. — Banka süresiz olarak faaliyette bulunur.

MADDE 2. — 6219 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5. — Bankanın sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti Banka ana sözleşmesinde belirtilir.

MADDE 3. — 6219 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7 nci maddesi ve 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6. — Hisse senetleri (A), (B) ve (C) gruplarına ayrılmış olup, nama yazılıdır.

MADDE 4. — 6219 sayılı Kanunun değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bankanın İdare Meclisi; dördü (A), biri (B), üçü (C) grubu hisse senedi sahiplerini temsil etmek üzere sekiz üyeden oluşur.

MADDE 5. — 6219 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Genel Müdür

Madde 16. — Bankanın işleri Genel Müdür tarafından tedvir olunur. Genel Müdür Başbakan tarafından atanır.

Banka Genel Müdürlüğüne atanacakların hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunludur.

Genel Müdürün görev süresi dört yıldır. Süresi biten Genel Müdür yeniden atanabilir.

Genel Müdürün süresi dolmadan herhangi bir şekilde görevine son verilemez. Ancak bu Kanun ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri gereğince, atanması için gerekli şartları kaybettiği tespit edilen veya görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkûmiyet kararı kesinleşen Genel Müdürün görevi sona erer.

MADDE 6. — 6219 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Hisse senetlerinin satışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz.

EK MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait (B) grubu hisseler halka arz suretiyle satılabilir. Bu hisselerin satışı yapılmadan (A) grubu hisselerin satışına karar alınamaz. (A) grubu hisselerin satışına ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Genel Müdür, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren dört yıl süreyle yeniden atanmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2. — 6219 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkra hükümleri ile, bu Kanun ile değişik 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları Vakıflar Genel Müdürlüğünün hisseleri %50 oranının altına düşünceye kadar geçerli olmaya devam eder.

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/11/2000

—— • ——

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

21 Kasım 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-21102

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Kasım 2000 tarihinde İsrail’e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Kasım 2000

39-06-306-2000-910

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 21 Kasım 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-21102 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Kasım 2000 tarihinde İsrail’e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

—— • ——

Yönetmelikler

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

 

Uzman Mühendis veya Uzman Mimar

Belge Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, mühendis ve mimarların meslek alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilmesi için uzman mühendis ve uzman mimar belgesi edinebilmelerine yönelik eğitim programları ile yapılacak sınavlarla ilgili usul ve esasların, sınav konularının, eğitim programlarına katılım ve sınav giriş ücretlerinin belirlenmesi, sınav komisyonlarının oluşum, çalışma yöntem ve usullerinin tespiti ile uzman mühendis ve uzman mimar yanında çalışma şekli ve süresi, uzmanlık belgesi verilmesi süresi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin hususlar ve meslek deneyimi için aranacak koşulların düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışan mühendis ve mimarlar ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili meslek odalarına üyeliği zorunlu olan mühendis ve mimarların, uzman mühendis veya uzman mimar belgesi edinebilmelerine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 9/6/2000 tarihli ve 601 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 7 nci ve geçici 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

Meslek Odası : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesinde bulunan Mühendis ve Mimar Odalarını,

Belge : Mühendis ve mimarların meslek alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla bu Yönetmelik hükümlerine göre edinebilecekleri ve ilgili meslek odasınca verilecek uzman mühendis veya uzman mimar belgesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Mühendis veya Uzman Mimar

Belgesi Alınmasına İlişkin Koşullar

 

Belge Edinme Koşulları

Madde 5 — Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamında belirtilen ve belge edinecek mühendis veya mimarlar için;

a) TMMOB'nin ilgili meslek odasına üye olmak, ancak kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışan mühendis ve mimarlar için üyelik şartı aranmaz,

b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

c) İlgili meslek alanlarında, uzman mühendisler veya uzman mimarlar denetiminde en az 5 yıl meslek deneyimi edinmiş olduğunu belgelemek, ancak 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda değişiklik yapan 601 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, en az 5 yıllık deneyimi bulunduğunu bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine göre belgeleyen mühendis ve mimarlar için bu şart aranmaz,

d) İlgili meslek odalarınca düzenlenen belge edinmeye yönelik mesleki eğitim programına katılmış olmak,

e) Belge edinme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Mühendis veya Uzman Mimar Belgesi

Edinilmesine Yönelik Meslek İçi Eğitim Programı

 

Eğitimin Düzenlenmesi

Madde 6 — Mühendis ve mimarların, belge edinme sınavına girebilmeleri için ilgili meslek odasınca en az iki hafta olmak üzere düzenlenecek ve belge sınavı ile aynı yıl içinde sonuçlandırılmış olacak meslek içi eğitim programına katılmaları şarttır. Meslek odaları, meslek içi eğitim programlarının oluşturulmasını ve eğitimin gerçekleştirilmesini kendileri yapabilecekleri gibi, isterlerse bunu ilgili uzmanlık alanlarında eğitim vermekte olan yüksek öğrenim kurumlarına veya uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırabilir veya birlikte yapabilirler.

Meslek odaları, ayrıca, mühendis ve mimarların mezuniyetleri sonrası uygulamaya yönelik mesleki deneyim sürecinde istedikleri meslek içi ihtisas alanında uzmanlaşmalarını sağlayacak meslek içi eğitim programları düzenleyebilirler. Bu eğitim programlarına katılım isteğe bağlıdır.

İlgili meslek odalarınca düzenlenecek belge edinilmesine yönelik meslek içi eğitim programında yer verilecek uzmanlık alanlarının Bakanlık görüşü alınarak, TMMOB Yönetim Kurulunca onaylanması zorunludur. Belge edinilmesine yönelik meslek içi eğitim programlarının yöntem ve esasları, ilgili meslek odalarınca belirlenir, duyurulması sağlanır. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendis ve mimarların, meslek içi eğitim programlarına katılımlarını zamanlama olarak kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılır.

Eğitim programlarına ders vermek üzere katılacakların, sınav komisyonu üyelerinde aranacak şartlara sahip olması zorunludur.

Meslek İçi Eğitim Programına Katılım Zorunluluğu

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen koşulları sağlamış olmaları kaydıyla, belge edinmek için ilgili meslek odalarına başvuruda bulunan ve belge sınavına girecek olan mühendis veya mimarların, meslek içi eğitim programına katılmaları zorunludur. Ayrıca belge edinme sınavına girmesi söz konusu olmayan mühendis veya mimarlardan isteyenler de meslek içi eğitim programına katılabilirler.

Eğitim Programının Konuları

Madde 8 — Eğitim programı aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası ve İdare Hukuku,

b) Mühendislik ve mimarlık alanlarındaki uzmanlık konularıyla ilgili uygulamalara ilişkin hukuki düzenlemelerin genel esasları,

c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, yapısı, işleyişi ve görevleri,

d) Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun,

e) Meslek alanlarına ve uygulanmasına ilişkin konular,

f) Belge verilmesi söz konusu mühendislik ve mimarlıkla ilgili tüm uzmanlık alanlarına ilişkin ve üniversite eğitimi sonrası meslek içi eğitimde bilgi ve beceri sahibi olunması gereken konular.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Mühendis ve Uzman Mimar Belgesi

Edinme Sınavı Esasları

 

Sınav Koşulu

Madde 9 — Uzman mühendis veya uzman mimar belgesi almak isteyenler, ilgili meslek odasınca tespit edilen ve Bakanlığın görüşü alınarak, TMMOB Yönetim Kurulunun onayladığı uzmanlık alanları ile ilgili konularda sınava tabi tutulurlar. Bu sınav, ilgili meslek odası tarafından yazılı olarak yapılır.

Belge edinilmesine yönelik meslek içi eğitim programına katılan mühendis ve mimarların, belge alabilmeleri amacıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili meslek odalarınca yapılacak sınava girmeleri ve başarılı olmaları zorunludur.

Sınavların Açılma Zamanı ve Duyurulması

Madde 10 — İlgili meslek odaları, başvuru sayısına bakılmaksızın her yıl en az bir defa sınav açar.

Sınava katılacak mühendis ve mimarlarda aranacak koşullar, başvurulacak birim, en son başvuru ile sınavların yapılacağı yer ve zaman, sınav gününden en az 30 gün önce, Resmi Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden biri ile veya uygun görülecek öteki araçlarla duyurulur.

Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 11 — Başvurularda, belgelendirilmesi zorunlu konular dışında ilgilinin beyanı esas olup başkaca hiçbir belge istenmez. Sınava katılacak mühendis ve mimarların, sınavı yapacak meslek odasından edinecekleri sınava katılım başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurmaları ve en son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafla birlikte ilgili meslek odasına vermeleri gereklidir.

Sınava katılım başvuru formları, başvuru süresinin bitimini izleyen 15 gün içinde incelenerek, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen koşulları sağlayanlara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Başvuru formlarını eksik dolduranlarla, koşulları taşımadığı saptananlara durumları ayrıca bildirilir ve sınava giriş belgesi verilmez.

Sınav Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri

Madde 12 — Sınav komisyonu, ilgili meslek odası tarafından 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşturulur. Bu amaçla ilgili meslek odası yazılı başvuruyla, meslek disiplinleri ve uzmanlık alanları dikkate alınarak, ilgili Bakanlıklardan ve Yükseköğretim Kurulundan asıl üye sayısının üç katı kadar aday üye talebinde bulunur. Bunun üzerine ilgili Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu sınav komisyonunda bulundurması gereken asıl üye sayısının üç katı kadar aday üyeyi meslek odasına bildirir. Meslek odası bu aday üyeler arasından üçer asıl üçer yedek üyeyi seçer. 1 asıl ve 1 yedek üye de ilgili meslek odasınca belirlenir. Komisyon asıl üyeleri kendi aralarından bir üyeyi komisyon Başkanı seçer.

Sınav komisyonu üyeliklerine aday gösterileceklerin; uzman mühendis veya uzman mimar belgesine sahip olmaları ve mesleğinde fiilen onbeş yıl çalışmış veya bu süre kadar öğretim üyeliği yapmış bulunmaları şarttır. Bu şart ilk kez oluşturulacak komisyon için aranmaz.

Sınav komisyonunun asıl üyelerin katılımıyla toplanarak sınavı sonuçlandırmaları esastır. Sınav komisyonu üyeleri 3 yıl için seçilir. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Gerekli durumlarda birden fazla sınav komisyonu kurulabilir.

Sınav komisyonu, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınav konularından olmak üzere, soruları, her meslek ve uzmanlık konularıyla ilgili olarak hazırlamak veya yüksek öğrenim kurumlarına hazırlattırmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek, buna göre bir başarı listesi düzenlemek, ilan etmek ve varsa itirazları inceleyip sonuca bağlamakla görevlidir.

Sınav Şekli ile Eğitim Programına Katılım ve Sınav Giriş Ücretleri

Madde 13 — Sınavlar yazılı olarak klasik usulde veya test uygulaması şeklinde yapılır. Meslek içi eğitim programları ile sınavların gerçekleştirilmesi için gerekli harcamaların karşılanması amacıyla eğitim programına ve sınava katılacak mühendis ve mimarlardan alınacak katılım ücretleri, ilgili meslek odalarınca belirlenir. Bu ücret, Yükseköğretim Kurumunun belge sınavının yapılacağı tarihteki öğretim yılı için geçerli "Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerine ait öğrenci katkı payı" bedelinin 3 katından fazla olamaz.

Sınav Konuları ve Değerlendirme

Madde 14 — Sınav bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen konularda yapılır.

Sınav konuları, 8 inci maddenin a, b, c, d bentlerinde sayılanlar "Genel", e ve f bentlerinde belirtilenler ise "Mesleki" olmak üzere iki bölüme ayrılır. Sınavda her iki bölüm soruları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavı başarmış olmak için genel bölümden en az 60 puan, mesleki bölümden ise en az 70 puan alınması zorunludur.

Sınavın Yürütülmesi

Madde 15 — Sınav giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan saatte başlar. Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde sınav komisyonunca hazırlanan veya hazırlattırılan sorular, sınavın başlama saatinde salonda açılır. Klasik sistemde yapılan sınavlarda köşesi kapanabilir ve ilgili meslek odasınca mühürlenmiş özel kağıtların kullanılması zorunludur. Sınavlarda kural dışı davrandıkları saptananlar hakkında tutanak düzenlenerek, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

Sınavın sorumluluğu sınavı gerçekleştiren komisyona aittir. Sınavın kurallara uygun ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu sorumludur.

Tutanaklar

Madde 16 — Sınav başlarken, soruların sınav başlama saatinde komisyon üyelerince açıldığını ve sınavın başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir. Sınav bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını belirleyen bir ikinci tutanak daha düzenlenerek sınavı yapan komisyon üyelerince imzalanır.

Başarı Listesinin Düzenlenmesi

Madde 17 — Belge almaya hak kazanan mühendis ve mimarlara ait liste, komisyon üyeleri ve başkanı tarafından imzalanır ve ilgili meslek odası yetkililerine bir tutanakla teslim edilir.

Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar

Madde 18 — Sınav giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve sınavı başarmış sayılanlardan sınav katılım başvuru formunda, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları anlaşılanların sınavları geçersiz sayılır ve sınavı başardıkları ilan edilmiş olsa bile iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamayacakları gibi haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanmak üzere ilgili meslek odasınca o yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kişiler ilgili meslek odası onur kuruluna sevk edilirler.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 19 — Sınav sonuçları, soru ve yanıtlarıyla birlikte sınav bitim tarihinden başlamak üzere en geç 30 gün içinde ilgili meslek odası tarafından ilan edilir, sonuçlar sınava girenlere ayrıca bir yazı ile bildirilir.

Belge Verilmesi

Madde 20 — Sınavda başarı gösterenler, uzmanlık belgelerini almak üzere ilgili meslek odasına başvururlar.

Başvurular, ilgili meslek odasınca 30 gün içinde sonuçlandırılarak hazırlanacak belgeler, başvuru sahiplerine teslim edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 21 — Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen 10 gün içinde ilgili meslek odasına bir dilekçe ile başvurarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav komisyonu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 22 — Sınavla ilgili tüm belgelerin, ilgili meslek odaları tarafından sınav tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle saklanması sağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doğrudan Belge Edinme Koşulları

 

Doğrudan Belge Verilmesi

Madde 23 — Aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren mühendis ve mimarlara sınava tabi tutulmadan ilgili meslek odasınca uzmanlık alanları dikkate alınarak, belgeleri verilir.

1- 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda değişiklik yapan 601 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinde, en az 12 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

2- Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

Kamu çalışanı olan mühendis veya mimarlar mesleki deneyime sahip olduklarını: Görevde bulundukları veya ayrıldıkları kurumlarından, alacakları belge ile çalıştıkları meslek içi ihtisas alanlarını ve çalışma süresini belirtecek şekilde belgelendirirler.

Serbest veya özel kesimde ücretli çalışan mühendis veya mimarlar mesleki deneyim durumlarını: Çalıştıkları özel kuruluşlardan meslek alanı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üyesi bulunduğu meslek odasından alacakları belge ile çalıştıkları meslek içi ihtisas alanlarını ve çalışma süresini belirtecek biçimde belgelendirirler.

TMMOB nin ilgili meslek odasına üye olmak koşulu, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışan mühendis veya mimarlar için aranmaz.

İlgili meslek odalarınca, belirtilen koşulları sağlayan mühendis ve mimarlara sınava tabi olmaksızın doğrudan belge verilmesinde, başka şart aranmaz.

Ayrıca, ilgili meslek odalarınca düzenlenecek uzman mühendis veya uzman mimar belgelerinde, uzmanlık konuları ile denetim hizmetlerine yönelik mesleki deneyim ve bilgi birikiminin ilişkilendirildiği ihtisas alanları ayrı ayrı belirtilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Mesleki Deneyim Süresi ve Değerlendirilmesi

Madde 24 — Mühendis ve mimarların uzman mühendis veya uzman mimarlar denetiminde çalışma koşullarına ilişkin esaslar, aşağıdaki hususlar da dikkate alınarak ilgili meslek odasınca düzenlenir ve izlenir.

a) Serbest veya özel kesimde ücretli veya kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim kurumlarında çalışmış ya da çalışmakta olan mühendis ve mimarlar için ilgili meslek içi ihtisas alanlarında çalıştıkları süre mesleki deneyim süresinden sayılır.

b) Mühendis veya mimarların, mezuniyetleri sonrasında, yurt içi ya da yurt dışı eğitim veya yatırımcı (uygulayıcı) kuruluşlarında katıldıkları mesleki geliştirme amaçlı, lisans üstü veya doktora eğitim programlarını tamamlamaları kaydıyla geçen süre mesleki deneyim süresi olarak değerlendirilir.

c) Yeni mühendislik veya mimarlık disiplinlerinin, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre üye olarak kabul edilecekleri en yakın ihtisas odası meslek mensuplarından, uzmanlık belgesine sahip olanlarının denetiminde çalışacakları süre, uzman mühendis veya uzman mimar denetiminde çalışmak durumunda oldukları süreden sayılır.

Belgenin Süresi ve Ücreti

Madde 25 — Belgenin geçerlilik süresi, uzmanlık konularına göre verildiği tarihten itibaren 2 yıldan az, beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili meslek odasınca belirlenir. İlgili meslek odasınca alınacak belge ücreti, yıllık üye ödentisi tutarının 4 katını, süresi biten belgenin yenileme ücreti ise 2 katını geçemez.

Mesleki Ahlak Kurallarına Uyma Yükümlülüğü

Madde 26 — Uzman mühendis veya uzman mimarlar mesleklerini icra ederken, bilimin ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, ülkenin çıkarını, kamunun yararını ön planda tutmak, kanunlar ve yönetmeliklere uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda TMMOB ve ilgili meslek odalarının düzenledikleri mesleki davranış ve meslek ahlakı ilkelerine de uymak zorundadırlar. TMMOB ve bünyesindeki meslek odaları, meslek disiplini ve ahlakını korumak için uzman mühendis veya uzman mimarların belgelenmesi ve çalışma esaslarının belirlenmesi konusunda tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdürler.

Belgenin İptal Edilmesi

Madde 27 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen koşullardan (a) ve (b) bentleri hükümlerini karşılayamaz duruma düşenler ile yine Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları anlaşılan ve gerçek dışı belge kullandıkları belirlenen, ayrıca 26 ncı madde hükümlerine aykırı davranan ve sağlık nedenleriyle sürekli çalışamaz duruma düşen mühendis ve mimarların belgeleri, ilgili meslek odasınca iptal edilir.

Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü

Madde 28 — Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre belgesi yenilenmeyenlerle, 27 nci madde uyarınca belgesi iptal edilenlerin durumu, öncelikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ve uzmanlık konusu ile ilgili diğer Bakanlıklara meslek odasınca en geç 15 gün içinde bildirilir.

Uygulamada Ortaya Çıkabilecek İhtilafların Çözümü

Madde 29 — Uzmanlık konusu ihtisas alanlarının belirlenmesinde, ilgili meslek odaları arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar, Bakanlık görüşü alınarak TMMOB Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Geçici Madde 1 — 3/2/2000 tarihli ve 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesi kapsamında, uzman mühendis veya uzman mimar belgesi edinmek üzere ilgili meslek odalarına yapılmış olan başvurulardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılmamış olanlar,bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ayrıca 595 sayılı KHK nın geçici 4 üncü maddesi kapsamında verilen uzman mühendis veya uzman mimar belgeleri de ilgili meslek odalarınca, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince belirlenen sürenin bitiminde bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek yenilenir.

Geçici Madde 2 — TMMOB veya ilgili meslek odalarınca yürürlüğe konulmuş tüzük, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa 601 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen maddeler ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı düşen madde hükümleri en geç 6 ay içinde değiştirilir. Bu düzeltmeler gerçekleşinceye kadar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

—— • —— 

—— • ——

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan :

 

Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Telekomünikasyon Kurumu merkez ve taşra teşkilatının yurtiçi ve yurtdışı alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun’la değişik 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

Kurum : Telekomünikasyon Kurumunu,

Kurul : Telekomünikasyon Kurulunu,

Kanun : 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununu,

Kurul Başkanı : Telekomünikasyon Kurulu Başkanını,

İhale Yetkilisi : Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri yaptırma, ihalede hangi usulün uygulanacağını belirleme ve ihale komisyonlarının kararlarını onama veya iptal yetkisi olan makam veya kurulu,

Satın Alma Görevlisi : Kurumun her hizmet biriminin acil ihtiyaçlarının karşılanması için, bütçe ile belirlenen parasal limit sınırları içindeki satın almalar, hizmet biriminin üst amiri tarafından teklif edilen ve İta Amirince uygun görülen satın alma görevlisini,

Alım-Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,

Hizmet : Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, imalat, etüt, harita, plan, proje, kontrollük, pazarlama, müşavirlik, teknik müşavirlik, yapı denetimi, sigorta, danışmanlık, yazılım, temizlik, personel taşıma, yemek ve benzeri her türlü hizmetleri,

Yapım : Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

Kiralama : Taşınır ve taşınmaz malların veya hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi : Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

Taşıma : Yükleme, nakletme, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

Uygun Bedel : Artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseği, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

İta Amiri : Kurul Başkanı veya yetkisini devredeceği kimseyi,

İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

Yüklenici (Müteahhit/Müşteri) : Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

Yönetmelik Kapsamına Girmeyen İşler : Uluslararası kuruluşlarca sağlanan dış kredi ve finansmanla yapılacak işleri,

Sözleşme : İdare ile yüklenici (Müteahhit/Müşteri) arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ifade eder.

Yetki Sınırları

Madde 4 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerde parasal yetki sınırları Kurum Bütçesinde gösterilir. Taşınır ve taşınmaz mal ile demirbaş eşya alımı gibi satın alma, kiralama, taşıma ve benzeri konulardaki öneriler Kurulda görüşülüp karara bağlanır. Ancak, Kurul bu yetkilerinden bir kısmını Başkana devredebilir. Parasal sınırlar Kurul kararı ile artırılabilir.

Satın Alma ve İhale İlkeleri

Madde 5 — Telekomünikasyon Kurumu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi iptal edip etmemekte, ihaleye çıkılan her türlü satın alma, tesis ve yapım işlerini tamamen veya kısımlar halinde verip vermemekte serbesttir.

Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde;

a) Kurum dışından karşılanacak her türlü satın alma, tesis ve yapım işlerinde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kurumu ilgilendiren diğer mevzuat ve ticari teamüllere uygun hareket edilmesi,

b) Açıklık ve rekabetin sağlanması,

c) İhtiyaçların, işin tanım ve şartnamelerinde belirtilen hususları karşılayacak nitelik ve nicelikte temin edilmesi ve ihtiyaç yerlerine zamanında ulaştırılması,

d) Satın alınacak mal ve hizmet ile yapım ve tesis işlerinin, işin icapları dikkate alınıp, fiyat dalgalanmalarından da yararlanarak, en uygun olan fiyat ve şartlarla, öncelikle iç piyasadan satınalınması veya yaptırılması,

e) Yatırım veya bütçelerinde ödeneği olmayan tesis ve yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının yapılmaması,

f) Satın alma-usul ve esaslarının uygulanmasında, satıcının emniyet ve güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari teamüller dışında külfet yüklenmemesi ve bilhassa işlemlerin süratle yürütülmesi, itibarlı bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman güven duyulan bir müşteri durumunun muhafazası, tesellüm ve ödeme işlemlerinin gününde yapılması,

g) Satın alma işlerinin bir çok ihtisas sahasına yönelik olması nedeniyle; bu işlerin iyi bir şekilde yapılması, çeşitli birimlerin işbirliği ile mümkündür. Bu Yönetmelikte yazılı olsun olmasın, ilgili bütün birimlerin satınalma talebi halinde, satın almaya ilişkin hususlara istenilen sürede cevap vermeleri,

h) Teknik özellikli malzemelerin şartnameleri ihtiyaç sahibi ya da talep sahibi birim tarafından ve işin uzmanlarından oluşan bir komisyon marifetiyle hazırlanabilmeli. Önceden hazırlanan ve devamlı olarak kullanılan teknik özellikli malzemelerin daha önceki alımlarının da dikkate alınmasıyla zaman zaman gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve hazırlanan teknik özelliklere uygun malzemenin alınması,

ı) Kurumda yatırım konusu olan ve toplu alımları gerektiren aynı nitelikteki ve büyük miktarlardaki ihtiyaçların tamamının tek elden tedarikine çıkılması yoluyla, daha az maliyetle temin edilebileceğinin tespit edilmesi halinde, bölgelerin satın alma birimlerinin, Lojistik Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde yapacakları; ihtiyacın özellikleri, her bir birimin ihtiyaç miktarı, bağlanacak siparişin miktar ve tarihi, teslime ait yer, tarih ve miktar ve benzeri bilgileri kapsayan çalışmalar sonucunda, müşterek ihtiyacın satın alma işlemlerinin, ihtiyaç birimleri adına, Lojistik Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi,

j) Satın alınan mal ve/veya hizmetin satın alma şartnamesindeki özelliklerine uygunluğunun kontrolü dahil, tüm tesellüm işlerinin, her ihtiyaç biriminin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi,

k) Satın alma sözleşmesinin uygulanmasında ortaya çıkacak tüm aksaklıkların takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlerin, sorunların süratle giderilmesine özen gösterilerek, Lojistik Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi esastır.

Alım-Satımda Usul

Madde 6 — Lojistik Dairesi Başkanlığı ile diğer birim başkanlıklarının yetki sınırları içindeki alım, satım, demirbaş eşya, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işler bu Yönetmelikte konulan esaslar çerçevesinde yaptırılarak bedeli ödenir.

Lojistik Dairesi Başkanlığı ile diğer birim başkanlıklarının yetkisini aşan işler için yetkili üst makamdan yazılı bir ön izin alınması gerekir. Ön izin istemi İta Amiri, yetkili makam veya yetki devredeceği astı tarafından imzalanmış, gerekçe, bedel tahmini ve usul tayini belirtilmiş olmalıdır.

Daha sonra bu izin esasları çerçevesinde Lojistik Dairesi Başkanlığı hazırlanacak şartnamelere, gerekirse projelere göre istenecek teklifler, alım, satım ve ihale komisyonunca incelendikten sonra verilen karar, yetkili makamın onayı ile kesinleşir.

İhaleye Katılabilme Genel Şartları

Madde 7 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b) Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak,

c) İstenilen teminat ve belgeleri vermek,

d) Kurumca gerekli olan diğer belgeleri vermek,

gerekmektedir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 8 — Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak Kurumun açtığı ihalelere katılamazlar:

a) İhale yetkilileri,

b) Kurumda görev yapan tüm görevliler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) Kurumdan her ne suretle olursa olsun ayrılmış olanlar, ayrılış tarihinden itibaren beş yılı doldurmayanlar ile (c) bendinde sayılan akrabaları,

e) Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

f) Kurul Kararı ile ihaleye giriş yasağı konulanlar.

Ancak (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortağı bulunduğu, ama yönetim kademelerinde yer almadığı şirketler bu kısıtlama dışındadır.

 

İKİNCİ KISIM

İhale İşlemleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

 

İhtiyaç Bildirimi

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin istekler ödenek kontrolü için Muhasebe ve Finansman Dairesi ile Lojistik Daire Başkanlığına iletilir ve istekler bu Yönetmelikte öngörülen esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

Uygun Bedelin Tespiti

Madde 10 — Mal ve hizmetin niteliğine göre tahmin edilecek bedel, gerektiğinde resmi daireler veya mesleki kuruluşlarca yayımlanan birim fiyatları veya listelerine, genel tarifelere, bilirkişilerin hesap veya tahminlerine ve piyasa rayiçlerine göre, ilgili kuruluşlardan belge alınarak ve fiyatlar gözönünde tutularak hesaplanır.

Ancak, özellik ve ivedilik gösteren işlerde ilgili Daire Başkanlığının önerisi ve Kurul Başkanı onayında açıklanmış olmak kaydıyla, yetki sınırları içinde fiyat tahmini yaptırılmayabilir.

Onay Belgesi (Ön İzin)

Madde 11 — Merkez ve taşra teşkilatında İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır.

Onay belgesinde ihale konusu işin türü, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı ve bütçe tertibi, varsa proje numarası, ihalede uygulanacak usul, avans ve fiyat farkı verilecekse miktar ve şartları, yapılacaksa ilanın şekli, alınacak teminat miktarı, ayrıca şartname ve eklerinin bir ücret karşılığında verilip verilmeyeceği bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı ve işin özelliğine göre Kurul Başkanınca gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.

Şartnameler

Madde 12 — Kurum adına yapılacak alım ve satımlarda, idari ve teknik şartname düzenlenir.

a) İdari Şartname:

İhale konusu mal ve hizmet için uygulanacak usul ve esasları gösteren Lojistik Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak idari şartnamelerde işin niteliği ve özelliğine göre konulacak şartlara ilaveten aşağıdaki hususlarında aranması gerekir.

1) İhalede; işin adı, niteliği, nevi ve miktarı, teklif alma ve ihale usulü,

2) İşe başlama ve bitiş tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

3) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

4) Ödeme yeri ve şartlarıyla, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları, miktarı ve mahsup şekli,

5) Teklif mektuplarının hangi tarih ve saate kadar idareye verileceği, ihaleyi yapıp yapmamakta Kurumun serbest olduğu,

6) İtilafların çözüm şekli,

7) Tesbit edilmiş ise işin tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

8) İhalenin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlem ve Kurumun geçici ve kesin teminat üzerindeki hakları,

9) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Kurumun serbest olduğu,

10) Vergi resim ve harçlarla diğer sözleşme giderlerinin kim tarafından ödeneceği varsa katma değer vergisi muafiyeti şartları,

11) Süre uzatımı verilecekse süre uzatımı verme usul ve şartları,

12) İhale konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

13) İhale kararının karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde ihale yetkilisi tarafından onaylanacağı veya iptal edileceği,

14) İhale konusu işin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme pirimi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

15) İhale konusu işi teslim almaya ve kabule yetkili organı, yapılacak inceleme ve değerlendirmenin niteliği ve göz önünde tutulacak hususların neler olacağı, muayene ve kabul şartları,

16) Pazarlık usulü ile yapılan alımlarda teminat alınıp alınmayacağı,

17) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta ve parsel numarası ve durumu,

18) İş ve iş yerinin sigortalanması ile yapı denetim ve sorumluluğuna ilişkin şartları,

19) Mücbir sebeplerin ne olduğu,

20) İhalesi yapılacak işe ait şartnameler ve eklerinin tasdikli örnekleri ilan’a veya teklif isteme mektubuna konulur.

b) Teknik Şartname:

İç ve dış piyasalardan temin edilecek malzemeler için hazırlanan teknik şartnamelerde, aşağıda belirtilen bilgilerin uygun olanları ile ihtiyaç duyulan diğer bilgiler yer alır:

1) İhtiyacın türü, evsafı, miktarı ve kullanım yerini belirten tanımı,

2) İhtiyacın kaliteye ilişkin verileri, Türk Standardı (TSE) veya ISO 9000 serisi benzeri kalite belgesi numarası, uluslararası ölçü ve/veya işaretleri,

3) Tesislerin teçhizat ve donanımlarının, iş makinası, nakliye araçları ve benzeri ihtiyaçlarının, işletme ve bakım-onarım giderlerinin en az olmasını sağlayacak hükümler,

4) Cezalı kabul ve red sınırları,

5) Teknik resim, kroki, plan ve/veya imalat resimleri ve özel imalat bilgileri,

6) Amili mütehassıs firmalardan alınacak ihtiyaçlarda, katalog, seri, parça ve benzeri tanımlayıcı kod numaraları,

7) Nakliyede dikkat edilecek hususlar,

8) Ambalaj şekli,

9) Malın Muayene şekli ve usulleri,

10) İsteniyorsa garantinin mahiyeti,

11) Karşılıklı yükümlülükler,

12) Diğer özel hükümler.

13) Türkiye’de temsilcisi bulunan yurtdışındaki firmalarla yapılan ihalelerde temsilcilerinin özellikle ihtilafların çözümünde yetkili olmaları, hususu şartnameye konulabilir.

Teknik Şartnameler, satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal ve hizmet ile kurulacak tesis, yapım ve imalatı, ihtiyaç sahibi veya ilgili birim ile ihaleyi yürüten birim ve teklif verecek taraflar arasında tam ve açık olarak tanımlayan, teknik özelliklerini içerecek şekilde ve ihale dosyası içinde düzenlenmelidir.

İhtiyaç sahibi birimlerin, yukarıda belirtilen tarzda hazırlayacakları ihtiyaç tanımını kapsayan talepleri üzerine teklif toplanması, tekliflerin değerlendirilmesi, yetki limitlerine göre gereken işlemi sonuçlandırma muameleleri, doğrudan doğruya ilgili satın alma birimlerince yapılır.

Teknik şartnamelerde yer alacak nitelikler, ihtiyaç sahibi ve/veya talep eden birimler ile konu uzmanı birimlerin işbirliğinde belirlenecek, gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanır ve şartnameler ilgili makamın oluru ile kesinlik kazanır.

Sahip oldukları ulusal veya uluslararası standartların belirtilmesi veya doğrudan standartı olmamakla beraber cins, evsaf, model, tip gibi bazı karakteristik verilerinin yer aldığı ihtiyaç tanımının yapılması, ihtiyacın tam olarak belirtilmesinde yeterli olan satın almalar için, normlaşmış özel teknik şartname hazırlanması zorunlu değildir.

Şartname Düzenlenmesi Zorunlu Olmayan Hususlar

Madde 13 — Aşağıda gösterilen işlerde Kurul kararı alınmak kaydıyla şartname düzenlenmesi zorunlu değildir:

a) Nitelik ve özelliklerinin Kurumun ihtiyacına uygunluğu önceden tespit edilmiş malzemeler,

b) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklık ve müesseseleri, özelleştirme kapsamında olup sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan şirketlerden yapılacak satın almalar,

c) Belli tarifeli ulaştırma araçları ile yapılan taşıma işleri,

d) Pazarlık Usulü ile yapılan satın almalar.

İhaleye Davet

Madde 14 — Bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde Kurumca duyurulmasına karar verilen ihale konusu işlerin aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan yoluyla duyurulması esastır:

a) İhaleler ülke genelinde yüksek tirajlı günlük gazetelerden birinde ihale gününden en az 30 gün önce olmak üzere asgari bir defa yayınlanır. Kurul kararıyla bir defadan fazla da yayınlatılabilir.

b) Tahmin edilen bedeli, yılı bütçesinde belirtilen tutarı aşan ihale konusu işler ile ön seçim yapılacak işler ihale tarihinden en az 30 gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir.

c) Kurum işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme "internet" yoluyla ve diğer yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir.

d) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde Kurum ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

e) Yurt dışından yapılacak satın almalarda ihale gününden en az 45 gün önce yabancı Ülkelerde uygun görülen yöntem ve araçlarla ilan yapılabilir.

İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 15 — İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu işin adı, türü, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı veya idarede bedelsiz görüleceği,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) Varsa tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı,

e) İsteklilerde aranan belgelerin neler olduğu,

f) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

g) Yeterlilik komisyonu ile yapılan ihalelerde ilanın son başvuru tarihi ve saati,

h) İhale konusu işi ihale edip etmemekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği istekliye vermekte kurumun tamamen serbest olduğu.

Şartname ve Eklerinde Değişiklik Halinde İlan

Madde 16 — İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunluluğu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilan geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

İlanın Uygun Olmaması

Madde 17 — Bu Yönetmeliğin 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. İlan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

İlanın geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme Kurul kararı ile feshedilebilir.

Ancak, işte ivedilik ve ihalede Kurumun yararı varsa, ihale ve sözleşme Kurul tarafından geçerli sayılır.

İhalenin veya sözleşmenin, ilanın geçersizliği nedeniyle tek taraflı olarak Kurul tarafından feshedilmesi veya mahkeme tarafından iptali halinde müteahhide fesih tarihine kadar yapmış olduğu masrafları ve belgelemek kaydıyla varsa tahakkuk etmiş hak edişleri verilir.

İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

Madde 18 — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada iş istek formu, onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

İhale işlem dosyasındaki belgelerde mevzuata aykırı olan, tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt, şart ve hataların bulunduğu anlaşıldığı taktirde ihale komisyonu, gereğine göre ihalenin ertelenmesi veya yapılmasını Kurumun ihale yetkilisinin onayına sunmak üzere ihale tarihinden en geç 15 gün önce karar alır. Kurumun ihale yetkilisinin bu kararı uygun görmesi halinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce ihalenin ertelendiği veya iptal edildiği, ilan edildiği şekilde duyurulur.

Yeterlilik Komisyonu

Madde 19 — Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde; kurum yararı görülmesi halinde yeterlilik komisyonları kurulabilir. Bu durumda ihaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki teknik ve mali yeterlilikler aranır. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, şartnamelerde gösterilir.

a) Teknik yeterlilik; İhale konusu işe talip olacak istekli gerçek veya tüzel kişilerin iştigal konusuna giren teknik bir işi yapmak, imal etmek veya yerine getirmekteki yeterlilik, isteklinin iştigal ve başarı derecesini gösterir. Bu başarı hizmet konusunu veya benzerlerini iyi bir şekilde diğer kurum ve kuruluşlara daha önce yaptığını gösteren bir belge ile belgelendirilir. Teknik yeterlilik koşulları şartnamelerde de gösterilir.

b) Mali yeterlilik; İhale konusu işe talip olan istekli gerçek veya tüzel kişilerin ihale konusu işi bitirmeye yetecek ekonomik güce sahip olma derecesidir. Bu durum; ilgili istekli hakkında bankalardan sağlanacak ve yeminli mali müşavirlerce tasdik edilen bilançolarla tespit edilir.

Yapım işleri ile her türlü etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerine ait ihalelerde Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan konu ile ilgili tip şartnamelerde aranan nitelik ve belgeler şartnamelere hüküm konulmak suretiyle isteklilerden istenebilir.

Komisyonlara İlişkin Genel Esaslar

Madde 20 — Kurumun; alım, satım ve ihale, muayene tesellüm ve kabul işleri Kurul Başkanın onayı ile bu amaçla oluşturulacak komisyonlar eliyle yürütülür.

İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Hastalık, izin, geçici görev, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle ihale komisyonu başkan veya üyelerinin komisyona katılamaması halinde Başkan ve üyenin asli görevini yürüten kişi komisyon çalışmalarına katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması hallerinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü benimsenir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkanı ve üyeleri kararlarından sorumludurlar.

Özel İhale Komisyonu

Madde 21 — Özellik arzeden büyük ihaleler için, Kurul Başkanının başkanlığında 2 nci Başkan, Başkan Yardımcıları, Lojistik Dairesi Başkanı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Kurul Başkanının uygun görmesi halinde hem kurum bünyesinden hem de sektör uzmanlarından oluşur.

Genel Alım-Satım ve İhale Komisyonu

Madde 22 — Kurum Başkanının onayı ile Lojistik Daire Başkanının Başkanlığında, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı veya görevlendireceği bir kişi, talep sahibi ünite Amiri veya görevlendireceği bir kişi ile Kurum Başkanınca uygun görülen diğer görevliler iştirakiyle en az dört kişiden kurulur.

Emanet komisyonlarına Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığından üye alınmaz.

Bölge İhale Komisyonu

Madde 23 — Bölge müdür yardımcılarının birinin başkanlığında, görevini yürüten birim amirinin iştirakiyle en az üç kişiden oluşur.

Ayrıca pazarlık usulü ile yapılacak müteferrik alımlar için, Kurul Başkanı onayı ile ayrı ihale komisyonları kurulabilir.

Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartıyla gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.

Muayene ve Kabul Komisyonu

Madde 24 — Muayene ve Kabul Komisyonu en az 3 kişiden teşekkül eder. İhtiyaca göre bu komisyonlarda konu ile ilgili kişiler görevlendirilebilir. Muayene ve kabul komisyonu, Kurum adına satın alınan her türlü makine, işletme malzemesi, yedek aksam, teçhizat demirbaş eşya ve diğer malzemeyi şartnameye dayanılarak cins, miktar ve nitelik bakımından örneğine ve tipine uygunluğunu inceleyerek kabul veya reddeder.

Muayene ve kabul sırasında yüklenici veya temsilcisi hazır bulunabilir. Ancak, kabul onun yokluğunda da yapılabilir.

Geçici ve Kesin Kabul Komisyonları

Madde 25 — Geçici ve kesin kabul komisyonları Kurul Başkanının onayı ile en az 3 kişiden oluşur. İhtiyaca göre bu komisyona uzman kişiler de alınabilir.

Geçici ve kesin kabul komisyonları Kurumca yaptırılan inşaat, tesis ve onarım, yapım ve hizmet işlerinin sona ermesinde yapılacak geçici ve kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

Komisyonun düzenleyeceği rapor Kurul Başkanın onayı ile kesinleşir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teminatlara İlişkin Esaslar

 

Teminatlar

Madde 26 —Teminatlar, ihaleye katılan istekliler ve kendilerine ihale yapılan yüklenicilerin sözleşme yapmaktan kaçınmasını veya imzaladığı sözleşme gereğince yüklenimi altında bulunulan işi sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere; bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yazılı değerler teminat olarak alınır.

Kurumca alınacak teminatlar geçici ve kesin olmak üzere iki çeşittir.

Geçici Teminat : İhale konusu mal ve hizmetler için tahmini bedel veya teklif bedeli üzerinden alınacak geçici teminat oranı Kurum tarafından belirlenir.

Bedel tahmini yapılamaması durumunda yapılacak ihalelerde teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmayacak şekilde istekliler tarafından belirlenen tutarda teminat alınır. Ancak bu miktarın üzerinde geçici teminat alınmasına Kurumca karar verilirse o oranda geçici teminat alınabilir.

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde teminat alıp almamakta Kurum serbesttir.

Kesin Teminat : Yüklenici /Müşteri nin imzaladığı sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınır ve geçici teminatın iki katı olarak uygulanır. Verilen Kesin Teminatlar teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşme yapılmasından önce kesin teminat alınarak daha önce alınan geçici teminat iade edilir.

Her ne suretle olursa olsun Kurumca alınan teminatlar üçüncü kişilerin alacaklarına karşılık haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Geçici ve Kesin Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 27 — Aşağıdaki değerler teminat olarak kabul edilir:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar ile özel finans kurumlarının ( 16/12/1983 tarihli ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Karar hükümlerine göre faaliyette bulunan) usulüne göre verecekleri, "kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü" içeren süresiz ve limit içi teminat mektupları, (Maliye Bakanlığınca her yıl yayınlanan ihale genelgelerindeki şekil ve şartları taşıması gerekir)

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletini Haiz Tahviller, Hazine Bonoları,

d) 29/2/1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli gelir ortaklığı senetleri,

e) Konvertibl döviz ve efektif, Devlet Tahvili ve Hazine bonoları nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri,

esas alınır.

Teminat Alınması ile İlgili Hususlar

Madde 28 — Banka teminat mektupları ihale komisyonuna verilmek üzere dış zarfın içine konulur. Para ve menkul değerlerin makbuz karşılığı Kurum veznesine veya Kurumun hesabının bulunduğu bankaya yatırılması veya verilmesi zorunludur. Üzerine ihale yapılanların teminatları ise Kurumun ödemesini yapan Daire Başkanlığına teslim edilir.

Yapım İşlerinde Kesin Teminat

Madde 29 — Yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir; kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hak edişlerinden % 20 kesilerek kesin teminat tutarına tamamlanır.

Yüklenici (müteahhit/müşteri) isterse teminat olarak kabul edilecek değerler üzerinden kesin teminat da verebilir.

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılır.

Geçici ve Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesi

Madde 30 — Aşağıdaki hallerde sözleşme feshedilir ve geçici ve kesin teminat gelir yazılır:

a) İhaleyi kazanmış olan yüklenicinin yapılacak tebliğde belirtilmek kaydıyla tebliğ tarihinden itibaren en fazla 7 iş günü içinde sözleşmeyi imzalamaması durumunda yatırdığı geçici teminat,

b) Yüklenicinin işi yer tesliminden itibaren 10 iş günü içinde mücbir sebepler hariç işe başlamaması, iflas etmesi veya mallarına haciz konulması, acze düşmesi, sözleşmede yazılı zorunlu nedenler dışında yükleniminden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, sözleşme şartlarına uymaması, işe ara vermesi veya belirlenen iş programına göre yürütmemesi durumlarında kesin teminat, Kurum adına gelir kaydedilir.

Geçici ve Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 31 — İhale komisyon kararının kesinleşmesinden sonra, üzerine ihale kalan yüklenici (Müteahhit/müşteri) hariç diğerlerine ait geçici teminatlar hemen, ihaleyi alan yüklenicinin (Müteahhit/müşteri) geçici teminatı ise, bu Yönetmelikte belirtilen istisnai durumlar hariç kesin teminatın alınması ve sözleşmenin yapılmasından sonra geri verilir.

İhale onay işlemi en geç 15 iş günü içinde tamamlanır. Kesin teminatın iadesi, kesin kabul işleminin tamamlanmasından ve yüklenicinin Kuruma ve yapılan işe ait ücret sayılan ödemelerden dolayı vergi dairesine borcunun olmadığı anlaşıldıktan ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkisi kalmadığını gösteren ilişiksiz soğuk damgalı kağıdının Kuruma verilmesinden sonra yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri

 

İhale Usulleri

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin birinci maddesinde yazılı işlerden ihale kapsamına girenlerin ihale işlemleri, ihale yetkilisinin belirleyeceği aşağıda gösterilen usullerden birine göre yapılır:

a) Kapalı zarfla fiyat ve teklif isteme usulü,

b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

c) Açık eksiltme/ Açık arttırma usulü,

d) Pazarlık usulü,

e) Yarışma usulü.

Kapalı Zarfla Fiyat Ve Teklif İsteme Usulü

Tekliflerin Hazırlanması

Madde 33 — Kapalı teklif usulünde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif tutarını belirten mektup bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, firma ünvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminatı mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların dış yüzeyine fiyatlarla ilgili herhangi bir işaret konulmaz.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

Tekliflerin Verilmesi

Madde 34 — Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar; sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

Dış Zarfın Açılması

Madde 35 — Tekliflerin açılma saati gelince kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılmazlar.

İç Zarfların Açılması

Madde 36 — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılmayacaklar ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeler tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması

Madde 37 — Bu Yönetmeliğin ihale usulleri başlıklı 32 nci maddesi gereğince listeye dahil edilen teklifler incelenip değerlendirildikten sonra;

a) İhalenin yapıldığı ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin on beş günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

c) Mevcut teklifler ile ihalenin sonuçlandırılmasının uygun olmadığı,

Hususlarından birisine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum 7 gün içinde hazır bulunanlara bildirilir.

Tekliflerin Aynı Olması

Madde 38 — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyatı teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

İhalenin Yapılamaması

Madde 39 — Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği taktirde, yeniden aynı usullerle ikinci defa ihaleye çıkılır. İkinci ihalede de sonuç alınamaması halinde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde 42 nci maddeye tabi olmaksızın iş pazarlıkla yaptırılır.

İşin pazarlığa bırakılması halinde, şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası mecburidir. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde, aynı nitelikler korunarak, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir.

Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü

Belli İstekliler Arasında Yapılacak İhaleler

Madde 40 — Altyapı, etüt, harita, imar planı yapımı, imar planı uygulaması ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine yeterlilikleri ve güçleri kurumca kabul edilmiş en az üç istekli arasında yaptırılabilir. Bu madde hükmüne göre yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İhaleye katılacakların isimleri İta amirinin onayı ile belirlenir. İhaleye katılması uygun bulunanlara gönderilecek davet yazılarında bu yönetmeliğin 15,16 ve 17 nci maddesinde belirtilen hususlara yer verilir.

Açık Eksiltme / Açık Arttırma Usulü

Açık Eksiltme/Açık Arttırma Usulü ile Yapılacak İhaleler

Madde 41 — Bu yöntem, ihaleye katılanların idarece tespit edilmiş tahmini bedel üzerinden artırma veya eksiltme tekliflerini komisyon önünde, açık olarak ve sırayla fiyat vermeleri suretiyle yapılır.

İstekliler ihale için belirlenen gün ve saate kadar teminatlarını ve kendilerinden istenen belgeleri verirler. Komisyon, bu belgeleri inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini tespit eder. İhaleye katılmaları kabul edilmeyenlere nedenleri bildirilir ve durum tutanağa geçirilir. İstekliler şartnameyi ve varsa eklerini kabul ettiklerini yazmak ve imza etmek suretiyle belirtirler.

Açık eksiltme ve artırmaya katılanlar, komisyon huzurunda sırayla fiyat teklifine davet edilir. Verilecek ilk fiyatlar ihale tutanağına yazılıp teklif sahiplerince imzalanır. İlk fiyatlar saptandıktan sonra, komisyon başkanı mektupla yapılmış teklif var ise bunları okuyarak tutanağa yazar. Bundan sonra ihaleye katılan firmalar sırayla fiyat vermeye devam ederler. Fiyat vermekten çekinen firma bunu tutanağa yazar ve imza eder. İmzalamazsa ihale tutanağının altına komisyonca açıklama yapılır.

Pazarlık Usulü

Pazarlık Usulünde İhale

Madde 42 — Bu yöntem, komisyon tarafından davet edilenlerden işin özelliğine ve gereğine göre yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde pazarlık yaparak anlaşmak suretiyle yapılır.

İhaleler komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha çok istekliden yazılı, sözlü, faksla teklif alma ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

Pazarlığın yapılışı, teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih nedenleri pazarlık kararında gösterilir.

Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık suretiyle yapılabilir:

a) Her yıl kurum bütçesinde gösterilecek belli tutarı aşmayan ve süreklilik göstermeyen işler,

b) İhale yetkilisince diğer ihale yöntemlerinin uygulanmasında yarar görülmeyen yapım, onarım ve malzeme sağlanması işleri,

c) Diğer usullerle yapılan ihalelerde isteklilerin çıkmaması veya istekliler tarafından kabul edilemeyecek tekliflerin verilmesi halleri,

d) Belli bir kişi veya kurum tarafından imal edilmekte olup yerine başka bir malın konulmasının idare için yararı bulunmayan ve teknik nitelikleri dolayısıyla emsalinden üstün olan malların alımı,

e) Tek kişi veya kuruluşun elinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal, hak ve hizmetlerin alımı veya kiralanması,

f) Alanında yeterliliği kabul edilmiş sanatçı, uzman kişi veya kuruluşlara yaptırılan estetik veya teknik özelliklere sahip ve sanatlara ilişkin etüt, proje ve yapım işleri,

g) Belli tarifeli taşıtlarla yapılacak taşıma işleri,

h) Sözleşmede hüküm bulunması halinde sözleşmenin feshi üzerine yapılması zorunlu acil işler,

ı) Önceden düşünülemeyen ani ve olağanüstü bir durum olması nedeniyle ivedi yapılması zorunlu işlerle, süre bakımından dayanıklılığı bulunmayan işler, gerektiğinde gümrükleme ve malzeme taşımaları,

j) Büro binası ve sosyal tesislerin alınması, kiralanması veya kiraya verilmesi,

k) Özellikleri dolayısıyla öteki ihale usulleriyle ihaleleri mümkün görülmeyerek yabancı ülkelerden tedarikine idarece gerek görülen yabancı kaynaklı mal, makine, araç-gereç, yedek parça ve hizmet alımları,

l) Bakanlar Kurulu Kararı ile milli güvenlik nedeniyle Kuruma gizli tutulması zorunluluğu getirilen her türlü işler.

Yarışma Usulü

Yarışma Usulünün Uygulanması

Madde 43 — Kurum gerekli gördüğü mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, güzel sanat eserleri ve Kurumun hizmet alanı içerisine giren ve Kurulca yarışma açılmasına karar verilen diğer hizmet alım işlerini yarışma usulü ile yaptırabilir.

Yarışma sonucu jüri tarafından uygulanabilir olduğu tespit edilen projelerin her türlü uygulama projeleri ile meslek kontrollük hizmetleri, projesi uygulanabilecek olan yarışmacılardan birine bu Yönetmelikte belirtilen pazarlık usulü ile ihale edilebilir.

Bu işler ile ilgili yarışmaların yaptırılması esas ve usulleri, yarışmalarda kazananlara verilecek ödüller ile jüri üyelerine yapılacak ödemeler Kurul kararı ile düzenlenir.

Kurum, kuruluş kanunlarında yer alan ve yukarıda sayılmayan işlere ilişkin yarışmaların yürütülmesi ile ilgili kararlarına ilaveten Bakanlar Kurulunca çıkarılacak diğer yönetmeliklerin usul ve esaslarına göre de yarışma düzenleyebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi Ve İhale Kararları

 

Teklif İsteme Mektupları

Madde 44 —Teklif isteme mektupları; işin konusu, yeri ve kısa tanımı, teklif dosyasının nereden ve nasıl temin edileceği, hangi ihale usulünün uygulanacağı, ihalenin tarihi gibi ihtiyacın konusu ve boyutu hakkında ilgilenenleri aydınlatacak bilgileri içerir. Teklif isteme mektupları firma temsilcilerine imza karşılığı verilir. İç ve dış piyasalardan yapılacak alımlar için teklif isteme mektupları, günün haberleşme teknolojisine göre; telgraf, teleks, telefaks ve benzeri iletişim araçları ile ilgili firmalara geçilerek teklif istenebilir.

Tekliflerin Alınmasında İstisnalar

Madde 45 — İhalelerde, en az üç kişi ve/veya firmadan teklif temin edilmesi esastır. Ancak; iç ve dış piyasalardan yapılacak ihalelerde, geçerli üçten az teklif geldiği takdirde bu teklifler değerlendirilir. Teşekkür mektupları teklif olarak kabul edilmez.

Tekliflerin alınmasında uyulacak istisnai hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) İhtiyaç acil değil ise; gelen teklifler açılmadan, en az 15 gün süre verilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere ilave teklif toplanması ve ihalenin iptal edilerek gerekirse şartname değişikliği yapılarak yeniden ihaleye çıkılması ve teklif sahiplerinin bilgilendirilmesi,

b) İhtiyaç acil ise; mevcut teklif veya teklifler açılarak, tekliflerin şartnamelere uygun olduğunun anlaşılması durumunda, zaman kaybının kuruma vereceği zarar da gözetilerek yetki limitleri dahilinde sonuçlandırılması yoluna gidilebilir. Bu hususlar Komisyon kararında gerekçeleriyle birlikte açık olarak belirtilir.

Tekliflerin Açılma Zamanı

Madde 46 — Tekliflerin açılma zamanı, idarenin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Tekliflerin açılma zamanı Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. Tekliflerin açılma zamanından sonra ihale komisyonuna ulaşan teklif mektupları değerlendirmeye tabi tutulmaz. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.

Zam ve İndirim Teklifleri

Madde 47 — Teklifler verildikten sonra zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

İhalenin Tatil Gününe Rastlaması

Madde 48 — İhale, ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve aynı saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saatleri değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

Madde 49 — Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar

Madde 50 — İhale komisyonlarınca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi

Madde 51 — İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

İhale yetkilisi tarafından ihaleye ilişkin karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler

Madde 52 — İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler ve herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Ancak, Kurum, isteklilerin yazılı talep tarihinden itibaren 15 gün içinde yazı ile ihaleye alınmamasının nedenlerini yazılı istekte bulunanlara bildirebilir.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

Madde 53 — İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 7 iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 10 uncu gün , kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sözleşme

 

Sözleşmenin Yapılmasına ve Bozulmasına İlişkin Esaslar

Madde 54 —Yetkili merciler tarafından satın alınmasına, satılmasına, yaptırılmasına ve ihalesine karar verilen mal ve hizmetlerle, inşaat, tesis onarım, bakım, taşıma ve benzeri işlerin bu merciler tarafından alınacak karar uyarınca yerine getirilmesi için yüklenici (müteahhit/müşteri)ler ile imzalanacak sözleşmeler Lojistik Daire Başkanlığınca hazırlanır. Sözleşmelerde bulunması zorunlu hususlar Kurumca belirlenir.

Tip sözleşmelerin hazırlanmasında veya bu sözleşmelerde yapılacak değişikliklerde Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarından yapılacak alımlarda bu kuruluşların durumları ve özellikleri dikkate alınarak yazılı sözleşme yapılmaya bilir.

Sözleşme Yapılmasında Yüklenici (Müteahhit/Müşteri) nin Görev ve Sorumluluğu

Madde 55 — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde, yüklenici (müteahhit/müşteri) 51 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren idari şartnamede başka süre belirtilmemişse 7 iş günü içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi Kuruma vermek mecburiyetindedir.

Satışlara ilişkin ihalelerde yüklenicinin aynı süre içinde ihale bedelini ve yükleniciye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

Taşınmaz Malların Yüklenici (Müşteri) Tarafından Adına Tescil Ettirilmesi

Madde 56 — Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları adına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.

Yüklenici (Müşteri)nin Süresi İçinde Taşınır Malları Teslim Almaması

Madde 57 — Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, malların süresi içinde teslim alınmaması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa Kurumun diğer alacakları müşteriden tahsil edilir. Satış bedeli, Kurumun masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

Sözleşmenin yapılmış olması halinde Kurum tarafından sözleşme feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Kurumun Görev ve Sorumluluğu

Madde 58 — Kurum, 55 inci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması için kendisine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, yüklenici (müteahhit/müşteri) sürenin bitmesinden itibaren en çok 20 gün içinde, 30 gün süreli bir noter ihbarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir.

Bu taktirde teminat geri verilir. Yüklenici (müteahhit/müşteri) , ihaleye girmek veya teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

Bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde belirtilen süre içinde yapılmamasından dolayı Kurum zararına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılır.

Yüklenici (Müteahhit/Müşteri) nin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

Madde 59 — Sözleşme yapıldıktan sonra 70 inci maddede yazılı hükümler dışında yüklenici (müteahhit/müşteri) nin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirmemesi üzerine Kurumun en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde idare yararı göz önünde bulundurularak idare kalan işi, niteliklerine göre yüklenici nam ve hesabına yaptırıp bedelini yüklenici üzerine fatura eder veya ihale ile alınan mal ve hizmeti iade edip ödenen ihale bedelinin tamamını aylık 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen faiz oranını uygulayarak geri alır veya ayrıca protesto çekmeye ve hüküm altına almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedip sözleşmeyi fesh ederek hesabı genel hükümlere göre tasfiye eder.

Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenici (müteahhit/müşteri) nin borcuna mahsup edilemez.

Sözleşmenin Devri

Madde 60 — Sözleşme İta Amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve yüklenici (müteahhit/müşteri) hakkında 59 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yüklenici (Müteahhit/Müşteri) nin Ölümü

Madde 61 — Yüklenici (müteahhit/müşteri) nin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa alacakları varislerine verilir. Ancak, Kurum varislerinden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

Yüklenici (Müteahhit/Müşteri) nin İflas Hali

Madde 62 — Yüklenici (müteahhit/müşteri) nin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 59 uncu maddeye göre işlem yapılır.

Yüklenici (Müteahhit/Müşteri) nin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali

Madde 63 — Yüklenici (müteahhit/müşteri) sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde Kurumun kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

Eğer yüklenici (müteahhit/müşteri), kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 59 uncu maddeye göre işlem yapılır.

Yüklenici (Müteahhit/Müşteri) nin Birden Fazla Olması Hali

Madde 64 — Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde yüklenici (müteahhit/müşteri) lerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenici (müteahhit/müşteri) lerden biri Kuruma pilot firma olarak bildirilmişse, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer yüklenici (müteahhit/müşteri) lerin teklifi ve Kurumun uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde pilot firma ve grubun diğer ortakları teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

 

Mutemet Eliyle Alımlar

Madde 65 — Kurumun yıllık bütçesiyle belirlenen limitlerdeki satın almalar yazılı teklif alınmaksızın mahalli piyasadan yapılacak fiyat araştırması suretiyle ve komisyon kararı aranmaksızın İta Amirinin görevlendireceği kişi veya iş durumuna göre gerekli göreceği kişilere doğrudan yaptırılabilir.

Ancak; mutemet eliyle alımlarda yazılı teklif alma zorunluluğu bulunmadığından alınan sözlü teklifler, bir tutanağa yazılarak sözlü teklif sahiplerine imzalattırılır ve bu tutanak alıma karar veren yetkili tarafından da tasdik edilir.

İhtiyaçların Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Karşılanması

Madde 66 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işlerin açıklık ve rekabet ilkesine ve Kurum yararına dayalı olan genel hükümlere göre ihale yoluyla yerine getirilmesi esastır. Ancak zorunlu hallerde ve Kurum yararı görüldüğü durumlarda Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Devlet İhale Genelgelerinde genel uygun görüş verilen Kuruluşlardan doğrudan doğruya mal ve hizmet alımı yapılabilir.

Emanet Usulü

Madde 67 — Emanet Usulü;

a) Açık eksiltme/Açık arttırma usulü veya pazarlık usulü ile ihalesinde yarar görülmeyen veya güçlük bulunan acele veya özellik taşıyan yapım ve onarımlar,

b) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle bitirilmesinde mecburiyet görülen işlerin tamamlanması için söz konusudur.

Bu usulde iş, inşaat ve onarımın bütünü için bir yüklenici firma araya sokulmaksızın yetkili organlarca oluşturulacak sorumlu ve yetkili komisyonlarca sonuçlandırılır

İş emanet komisyonunca çeşitli taşeronlara verilebileceği gibi, malzemesi kurumca sağlanıp işin işçiliği birim fiyatı üzerinden veya gündelikle de yaptırılabilir.

Emanet Komisyonu, biri Başkan biri de kurum dışından da temin edilebilecek kamu görevlisi bir teknik eleman olmak üzere bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümlerine göre oluşturulur ve çalışır. İş sona erince komisyonun görevi de son bulur.

Ancak bu işlerin emaneten yaptırılabilmesi için; halk katkısı ile Kurumun sahip olduğu iş gücü, malzeme, makine, araç, gereç ve taşıtlarla yaptırılacak işlerin, toplam muhammen bedelinin işin toplam keşif bedelinin yarısından fazla olmaması gerekir. İşin toplam muhammen bedeli ve keşif bedeli içerisinde yer alan ve idarenin sahip olmadığı işgücü, malzeme, madde, araç ve gereçler emanet komisyonlarınca teklif alınmak ve piyasa değerlerine uygunluğunu belgelendirmek şartıyla sağlanır.

Komisyonca yapılacak malzeme satın alınması ve işçilik ihalesi; usulüne, kalite ve fiyat bakımından yapılacak piyasa araştırmalarına göre komisyon kararına dayanılarak yerine getirilir

Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler

Madde 68 — Uluslararası anlaşmalara göre, yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarca Kurumun hizmet alanları içinde kalan işler için bir yükümlülük bulunması veya getirilmesi halinde bu yükümlülükler Kurum tarafından özel kanun, kararname ve anlaşmalar hükümlerine göre yürütülür.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Yüklenici (Müteahhit/Müşteri) lere Verilecek Avanslar

Madde 69 — Yapım işlerinde taahhüt tutarının şartnamede belirtilmek kaydıyla % 30 una kadar Kurulca belirlenen oranlarda, hizmet yerine getirildikçe mahsup edilmek üzere, yüklenici (müteahhit/müşteri) lere teminat karşılığı avans verilebilir. Bu avansların verilebilmesi sözleşmelerinde öngörülmüş olması şartına bağlıdır.

Avanslar avansın verilmesini izleyen ilk hak edişlerden başlayarak mahsup edilir. Avans bakiyesi son hak edişten oranına bakılmaksızın tümüyle kesilir.

İş Artış ve Eksilişi

Madde 70 — Kurumun yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen bir iş artışı veya azalışının zorunlu olduğuna karar verilmesi halinde, yüklenici (müteahhit/müşteri) keşif bedelinin %50 sine kadar olan değişikliği süre hariç sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dahilinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Taahhüdün %50 keşif artışı ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde yüklenici (müteahhit/müşteri), Kurumdan hiçbir masraf ve tazminat isteyemez.

Ancak, bu işler için %50 oranın üzerinde iş artışının zorunlu hale gelmesi durumunda Kurul kararı ve Kurum Başkanının onayı ile %100 ünü geçmemek üzere iş, süre hariç aynı sözleşme ve şartname hükümleri dahilinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Limitlerin Belirlenmesi

Madde 71 — Bu Yönetmelikle ilgili olup Kurul kararı ile belirlenen parasal limitler Kurumun yılı bütçesine ekli (İ) cetvelinde gösterilir.

İlaç, Sağlık Malzeme ve Gereçlerinin Sağlanması

Madde 72 — Kurum personelince kullanılacak gerekli ilaç, sağlıkla ilgili malzeme ve gereçlerin ilgililer tarafından eczanelerden alınması halinde Kurum ile eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar, Kurum mevzuatınca tespit edilecek usul ve esaslara göre yapılır.

Yasak ve Sorumluluklar

Madde 73 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale işlerindeki yasak fiil ve davranışlar ile diğer yasak ve sorumluluklar konusunda, Devlet İhale Kanunun " İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar " hakkındaki hükümleri uygulanır.

Sürelerin Hesabı

Madde 74 —Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Tebligat

Madde 75 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Hurda Demirbaş ve Malzeme

Madde 76 — Kuruma ait olup usulüne göre hurdaya çıkarılan veya ilgili çalışma birimince hizmetinden yararlanılmasına imkan bulunmadığına karar verilen demirbaş eşya ve malzeme, Kurul kararı uyarınca;

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre satılabilir,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara bedelli veya bedelsiz verilebilir.

Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 77 — Kanunlar ve sözleşmelerin Kuruma yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, ortaya çıkabilecek her türlü işler bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 78 — Bu Yönetmelik 29/9/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 79 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurul Başkanı yürütür.

—— • ——

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından :

 

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Birinci

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE1 — 1/9/2000 tarih ve 24157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitelerarası Kurul, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapan veya emekliye ayrılmış olan profesörler arasından en az 5 kişilik Etik Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.

—— • ——

Tebliğ

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden :

 

Basın İlân Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı

 

Karar No : 153                                                                                                                                                    17 Kasım 2000

195 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesinde resmi ilânların, 40 ıncı maddesinde ise hususî ilân ve reklâmların tanımı yapılmıştır. Anılan Kanun’un 29 uncu maddesinin (b) bendi ile 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, Basın İlân Kurumu Kanunî Müşterilerinin kimler olduğu gösterilmiştir. Bu Kanun’un 31 ve 42 nci maddeleri, sözü edilen Kanunî Müşterilerin, resmî ilân, hususî ilân ve reklâmların, Kurum şubesi bulunan yerlerde, bu şubeler aracılığı ile yayınlatılmasını zorunlu kılmıştır.

Başta Belediyeler olmak üzere, Kurum kanunî müşterilerine ait olan, bazı ilân ve reklâmların bedelleri, ikinci, üçüncü şahıslar, müteahhit, taşeron, komisyoncu, pazarlamacı, vakıf ve sair kuruluşlara ödetilmek suretiyle yayınlatılmaktadır. Bu tür ilân ve reklâmların ne suretle yayınlatılacağı hususunda Kurum kanunî müşterileri, mevkuteler veya bedelini ödeyecek kişi ve kuruluşlarca tereddüte düşülmektedir. Tereddütün giderilmesi ile uygulamaya açıklık getirilmesi amacıyla, anılan Kanun’un 30 uncu maddesi uyarınca, aşağıdaki prensip kararına varılmıştır.

"195 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesinin (b) bendinde anılan daire ve teşekküllerle birlikte, 42 nci maddede anılan müesseselerin veya bunların iştiraklerinin; isim, amblem veya logosunu taşıyan, bunlara ilişkin kamuoyu oluşturmak, fikirlere rağbet sağlamak, faaliyetlerini duyurmak, ürünlerini pazarlamak, açılış, temel atma ve sair törenlerine davet yapmak gibi amaçlarla hazırlanan, Kurum şubesi bulunan yerlerdeki mevkutelerde yayınlatılacak ilân ve reklâmların bedellerini başkaları ödeyebilir. Bu ilânların bedelleri, ikinci ve üçüncü şahıslar, müteahhitlik ve taşeronluk kuruluşları veya sair kurum, kuruluş ve vakıflar tarafından ödeniyor olsa dahi, maddi yapısı ve niteliği itibariyle, 195 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi kapsamına girmektedir. Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca; Kurum tarafından verilmeyen anılan ilân ve reklâmlar yayınlanmaz. Prodüktörler ne suretle olursa olsun bu ilân ve reklâmlar hususunda gizli veya açık bir muamele veya iş yapamazlar.

Basın İlân Kurumu şubeleri, sözü edilen ilân ve reklâmların sahiplerinin talimatıyla, seçtikleri mevkutelerde ilân ve reklâmları yayınlatacak; bedelini ödemeyi kabul eden kişi ve kuruluşlardan, mevkutelerin hususî ilân ve reklâm tarifeleri üzerinden tahsil edecek, onlar adına fatura düzenleyecektir."

—— • ——

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

 

Danıştay Başkanlığından :

 

Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı

 

Karar No : 2000/28

Başkanlık Kurulu 6/11/2000 günü toplandı.

Başkanlık Kurulunun 30.10.2000 günlü, 2000/26 sayılı kararıyla 2575 sayılı Danıştay Kanununun 4575 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince yapılan inceleme sonucu iş yükü bakımından bir vergi dava dairesinin idari dava dairesi haline dönüştürülmesi gerektiği konusunda zorunluluk bulunduğuna; aynı maddenin üçüncü fıkrası gereği, bu dairenin belirlenmesi, görevlendirilecek vergi dava dairesi dosyalarının hangi vergi dava dairelerine nasıl devredileceğinin ve görevlendirilecek daireye hangi idari dava dairesi işlerinin verileceğinin yapılacak inceleme sonucuna göre daha sonra kararlaştırılmasına karar verilmiş olup, bu konuda vergi dava daireleri başkanlarının, başkanvekili Dalova Sancar başkanlığında toplanarak oluşturdukları rapor gözönünde bulundurularak;

1-Yukarıda sözü edilen raporda yeralan birinci öneri benimsenerek Onbirinci Dairenin idari dava dairesine dönüştürülmesine,

2-İdari dava dairesine dönüştürülen Onbirinci Dairedeki dosyalardan; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilmiş kararların temyiz istemlerine ilişkin dosyaların Dokuzuncu Daireye; kalan Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri içinde bulunan vergi mahkemelerince verilmiş kararların temyiz istemlerine ilişkin dosyalarla ilk derece dosyaların Yedinci Daireye bu konuda ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan devredilmesine,

3-Danıştay Beşinci ve Onuncu Dairelerinde görülmekte bulunan emeklilik ve emekli sandığı mevzuatına ilişkin uyuşmazlık dosyaları ile Danıştay Onikinci Dairesinde görülmekte bulunan kamu görevlilerinin parasal haklarına (Göstergeler, vekalet görevi, ikinci görev, ders görevi, mali hükümler ‘aylık, katsayı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, ders ve konferans ücreti, fazla çalışma ücreti, temsil giderleri’, parasal ödül, makam tazminatı, yabancı dil tazminatı, lojman tazminatı, ek tazminat, ek ödenek, taban ve kıdem aylığı ile bunlar dışında kalan iş sonu tazminatı ve 657 sayılı Kanunun mülga 213 üncü maddesinden sonra gelen Ek Madde ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenlenmiş olan zam ve tazminatlar dahil olmak üzere aynı nitelikteki tazminat ve ödemeler) ilişkin uyuşmazlık dosyaları ile halen Danıştay Altıncı Dairesinde görülmekte bulunan afet işlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlık dosyalarının Danıştay Onbirinci Dairesine bu konuda ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan devredilmesine,

Bu karar uyarınca devredilen dosyalara ilişkin olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53 üncü maddesi hükmüne göre yargılamanın yenilenmesi ile 54 üncü maddesi hükmüne göre kararın düzeltilmesi istemlerinin dosya devri yapılan dairelerce sonuçlandırılmasına, bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanmasına karar verildi.