T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

 10 Kasım  2000     CUMA

Sayı : 24226

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
— Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’e, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekalet Etmesine Dair Tezkere
 
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı
— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar
 
Yönetmelikler
2000/1466 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik
— Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik
— BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
 
Tebliğler
— Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen (Ek : II) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/10)
— Rekabet Kurulunun 00-11/119-58 Sayılı Kararı
— Rekabet Kurulunun 00-16/160-82 Sayılı Kararı
— Rekabet Kurulunun 00-19/188-100 Sayılı Kararı
— Umumi Disponibilite Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Sıra No: 2000/2
— 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 28)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
Anayasa Mahkemesi Kararları
— Anayasa Mahkemesinin E:2000/65(616 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/38 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E:2000/66(613 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/39 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E:2000/67(610 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/40 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E:2000/68(623 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/41 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E:2000/70(621 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/43 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E:2000/71(612 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/44 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E:2000/73(608 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/45 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E:2000/72(615 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/46 Sayılı Kararı
 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 12 Adet Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

9 Kasım 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-20415

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2000 tarihinden itibaren Etyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Kasım 2000

39-06-290-2000-881

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Kasım 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-20415 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2000 tarihinden itibaren Etyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’ye gidecek olan DevletBakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

9 Kasım 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-20416

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2000 tarihinde Katar’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

                      TÜRKİYE

 

         CUMHURBAŞKANLIĞI

9 Kasım 2000

              39-06-291-2000-882

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9 Kasım 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-20416 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2000 tarihinde Katar’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

K. Tarihi : 2/11/2000

K. No : 1094

1) Yargıtay Tetkik Hâkimi Nizamettin Çiğdemtekin,

2) Yargıtay Tetkik Hâkimi Sedat Bakıcı,

3) Yargıtay Tetkik Hâkimi Ahmet Özgan,

4) Yargıtay Tetkik Hâkimi Neslihan Sever,

5) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Türker İçelli,

6) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İsmail Seçer,

7) Konya Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Balseven,

8) Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mahmut Acar,

9) Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Erdal Sanlı,

10) İzmir Hâkimi Tuncer Özmen,

11) Ankara Hâkimi Çoşkun Öztürk,

12) Ankara Hâkimi Mustafa Lütfü Üçkardeşler,

13) Ankara Hâkimi Tuncer Büyükkaymakçı,

14) Ankara Hâkimi Necdet Gürbüztürk,

15) Adalet Başmüfettişi Ali Selim,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2/11/2000 gün ve 1094 sayılı kararı ile Yargıtay Üyeliklerine seçilmişlerdir.

—— • ——

Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2000/1466

Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı’nın 11/10/2000 tarihli ve 22229 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

H. H. ÖZKAN

S. ÇAKMAKOĞLU

S. ORAL

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

Madde 1 —19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.”

Madde 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

BOTAŞ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Yetki

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ihale suretiyle iş yaptırılmasında (İkmal Yönetmeliğinin kapsamadığı hizmetler için), firma seçiminden sözleşmenin imzalanmasına kadar bütün aşamalarda izlenecek usulleri, Türk ve Avrupa Birliği standartları ile diğer uluslararası standartlardan konuyla ilgili olanların şartnamelerde belirtilmesi suretiyle uyulması gerekli esasları tespit etmek, işlerin düzenli ve aksamadan yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik etüd, harita, imar planı düzenlenmesi, her türlü plan ve proje yapımı ile bütün tesis ve yapılar ile ilgili; araştırma, müşavirlik, kontrollük, inşaat, tesisat, montaj, tevsii, ıslah, bakım ve onarım, bu işler için taşıma, yükleme, boşaltma, gerekli malzemelerin alınması, işletmecilik hizmetleri ve benzeri iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için uygulanacak usul ve esasları kapsar. Bu Yönetmelik İdarenin merkez ve taşra teşkilatında uygulanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Ana Statüsüne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Yönetim Kurulu

:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulunu,

İdare

:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.ni,

Genel Müdür

:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürünü,

Makam

:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürünü,

Yetkili Makam

:

Belirlenen yetki limitlerine göre ihale kararını onaylamaya yetkili merciyi,

Merkez

:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan idari merkezini,

Taşra Teşkilatı

:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.nin Ankara Merkez Teşkilatı dışında kalan Bölge ve İşletme teşkilatını,

Ünite

:

İdarenin merkez ve taşra teşkilatına idari olarak bağlı Grup, Kurul, Müşavirlikler, Müstakil Müdürlükler ile benzerlerini,

Birim

:

Ünitelere bağlı alt teşkilatı,

İlgili Ünite

:

İhtiyaç sahibi üniteyi,

İstekli

:

İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişi ya da kişileri,

Tip Sözleşme

:

Hukuki, mali ve idari konuları içeren, geniş kapsamlı olarak hazırlanmış, şartnamelerin eklenmesiyle her tür ihalede kullanılabilecek, basılı sözleşmeyi,

Şartname

:

Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

Geçici Teminat

:

İhaleye çıkıldığında, teklif alınan firmaların, tekliflerinden vazgeçmemeleri ve tekliflerde ciddiyeti sağlamak için ihaleden önce alınan, yapılan işin keşfi ya da tahmini bedeline göre belirlenen parasal güvenceyi,

Kesin Teminat

:

İhalenin kesinlik kazanmasından sonra yüklenici firmadan alınan, işin sözleşme hükümlerine uygun yapılmasını teminen ve firma tarafından verilebilecek idari ya da teknik zararları karşılamak üzere işin bedeli üzerinden belirli bir oranda alınan parasal güvenceyi,

Tahmin Edilen Bedel

:

İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedeli, yapım işlerinde ise ilk keşif bedelini,

Uygun Bedel

:

Arttırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseği, eksiltmelerde ve bedel tahmini yapılamayan ihalelerde, tahmin edilen bedeli aşmamak üzere, teklif edilen bedellerin ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu en düşük olanını,

   ifade eder.

İhale Yetki Serbestisi

Madde 5 — BOTAŞ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Bütün işlemler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve idareyi ilgilendiren diğer mevzuat ve ticari teamüllere göre yürütülür. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

İhale Yetki Sınırları

Madde 6 — Bu Yönetmelikte geçen yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

b) Genel Müdürün yetki sınırları, her yılın başında Yönetim Kurulunca belirlenir. Genel Müdür kendi yetki sınırlarını aşmamak üzere, alt kademelere yetki devrinde bulunabilir ve uygun gördüğü ünitelerin yetki sınırlarını tespit edebilir.

Ekli Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilen bu yetki sınırları ile uygulama esasları her takvim yılı başında Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenerek, uygulamaya esas olmak üzere tüm teşkilata bildirilir.

Yetki alan üniteler, gerek gördüklerinde yetkilerini aşan işler için Genel Müdürlükten ilave yetki isteyebilirler. İlave yetki istenecek yazıda; işin cinsi, özelliği, ilave yetkinin gerekçesi ve ilave yetkinin geçerlilik süresi belirtilecektir. Bu durumda; Genel Müdür, sorumluluk kendinde kalmak ve kendi yetki sınırını aşmamak üzere ilgili üniteye ilave yetki verebilir.

Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti

Madde 7 — Genel Müdürlükte ilgili Grup Başkanlıklarınca, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde ilgili birimler tarafından piyasa ve fiyat durumu incelemesi yapılarak Katma Değer Vergisi hariç tahmini bedel tespit edilir. Ancak yapım işlerinde, bu işler için İdarenin ilgili ünitelerince kullanılması kabul edilmiş veya oluşturulmuş birim fiyatlar, fiyat analizleri ve rayiçler kullanılır. Tahmin edilen bedeller ve bunlarla ilgili hesaplar;

a) Genel Müdürlükte yetki sınırları içerisinde kalması şartı ile; işi yürütecek Grup Başkanı, Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürü, İşletme Müdürlüklerinde İşletme Müdürü, müstakil ünitelerde ünite amiri tarafından incelenerek onaylanır.

b) Bölge ve İşletme Müdürlükleri ile müstakil ünitelerde, yetki sınırlarının üzerindeki bedel tahminleri ile Genel Müdürlükte hazırlanan bedel tahminleri işi yürütecek Grup Başkanlığınca incelenerek onaylanır.

Tahmin edilen bedeller onaylandıktan sonra asıl evrak dosyasında saklanır. Ticari, sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlar ile projenin gerekliliklerinden kaynaklanan bedel tahmini yapılamayan ihalelerde Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Usul ve Esasları

 

İhale Usulleri

Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin ihalelerinde Kapalı teklif usulü, Açık teklif usulü, Pazarlık usulü, Yarışma usulü uygulanır. İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hükümlerine uyularak yetkili makamca belirlenir.

a) Kapalı Teklif Usulü

Bu usul aşağıdaki şekillerden biri seçilerek uygulanır.

1) İlan Usulü : Bu şekilde ihale edilecek işlerde ihalenin ilan yolu ile duyurulması zorunludur.

2) Davet Usulü : İhale konusu işlerle ilgili teknik ve mali yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az beş firma arasında kapalı teklif usulü ile de yaptırılabilir. Bu ihalelerde ilan verilmesi zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek firmaların seçimi için 11 inci madde hükümlerine bağlı kalınmaksızın önseçim ilanı yapılabilir.

Tekliflerin hazırlanması : Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine teklif sahibinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibi tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine teklif sahibinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının teklif sahibi tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması ayrıca Teklif Alma Şartnamesinin ve diğer eklerinin her bir sayfasının imza ve mühürlenmiş olması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan; üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmeyerek hiç yapılmamış sayılır. Bu hususlar şartnamelerde belirtilir.

Tekliflerin Verilmesi : Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında merkez ve taşra teşkilatları haberleşme ünitelerine verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, teklif sahibinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale Sonucunun Karara Bağlanması : Kapalı teklif usulüne göre kabul edilen teklifler incelenerek aşağıda belirtilen şekillere göre karar verilir:

- Karar Yetkili Makamın onayına sunulur.

- Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulması nedeni ile ertelenir.

- İhaleden vazgeçilmesi halinde kararlaştırılan durum, gerekçeli bir karar şeklinde yazılır.

Her halükarda karar, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Alınan karar yetkili makamın onayına sunulur.

b) Açık Teklif Usulü : Bu usulde ihalenin ilan yolu ile duyurulması zorunludur.

1) Açık teklif usulünün uygulanması : Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklinin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşmış olmak şartıyla bu maddenin (a) bendinin "tekliflerin hazırlanması" ile ilgili hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibinin komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

2) Açık teklif usulünde ihale: Belirtilen ihale saatinde ihale komisyonu isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini belirler. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

Tutanak imzalandıktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak, bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum kaydedilir.

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

3) İhale Sonucunun Karara Bağlanması : Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale bu maddenin (a) bendinin "ihale sonucunun karara bağlanması" ile ilgili hükmüne göre karara bağlanır.

c) Pazarlık Usulü : Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve pazarlığa katılanların neden dolayı tercih edildiği ihale kararında belirtilir.

1) Pazarlık usulüyle yapılabilecek işler:

Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı ve açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler,

2) Bu maddenin son fıkrasına göre ihalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içinde yaptırılması zorunlu olan işler,

3) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüd ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler ile bilgisayar yazılım hizmetleri, hazır yazılım programı alımı, elektronik haberleşme ve bilgi alımına yönelik hizmet alımları ile stand düzenlenmesi, tercüme yaptırılması, seminer ve sempozyum düzenlenmesi, dergi, broşür ve faaliyet raporu bastırılması, reklam verilmesi, bant kayıt yaptırılması, dia çektirilmesi ve benzeri işler,

4) Teknolojik değeri yüksek olan eşyanın özel ambalaj, koruma, sigorta ve taşıma işleri,

5) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı,

6) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması,

7) Milli güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen işler,

8) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerde sağlanması zorunlu olan ancak diğer ihale usulleri ile gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı İhale Komisyonu tarafından kararlaştırılan her türlü alım, kiralama, onarım, imalat, keşif, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri,

9) Her çeşit araç, gereç, makina, teçhizat ve cihazın bakım ve onarımı ile bakım - onarım safhasında gerekecek yedek parça alımı, (İkmal Yönetmeliğinin kapsamadığı hizmetler için),

10) Mevcut yatırımların sistem entegrasyonunun korunmasını sağlayacak şekilde tevsi edilmesini gerektirecek işler.

d) Yarışma Usulü: İdare, her türlü etüd, plan proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli gördüğünde, yarışma usulü ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla ihale edilebilir. Söz konusu işlere ilişkin yarışmaların yürütülmesiyle ilgili düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

İhalenin Yapılmaması: Bu maddede yer alan usuller ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif komisyonca uygun görülmediği takdirde, aynı usul ile yeniden ihale yapabilir. Ancak teklifin uygun görülmeme nedeni komisyon kararında gerekçeli olarak belirtilir.

İhale Usullerinde Uygulanacak Fiyatlandırma Tipleri

Madde 9 — İhalelerde aşağıdaki fiyatlandırma tipleri uygulanır.

a) Birim Fiyat Teklifi : Teklif istenecek firmaların metraj cetvelindeki her kalem için, hazırlanmış bulunan birim fiyat tarifleri dikkate alınarak vermiş oldukları birim fiyatlardır.

b) Sabit Birim Fiyatlara Verilecek Karşı Teklif : Hazırlanmış veya belirtilmiş olan metraj ve birim fiyatlardan elde edilecek tahmini toplam bedele göre, teklif istenecek firmaların yüzde olarak ifade ettikleri artırma veya eksiltme teklifidir. Teklif edilen artırma veya eksiltme yüzdesi, hazırlanan birim fiyatların tümüne aynı oranda olmak üzere ayrı ayrı yansır.

c) Anahtar Teslimi Teklif: Uygulama ve detay projeler ile hesapları tamamlanmış işlerde, işin tümünün eksiksiz olarak bitirilmesi için, teklif istenen firmaların verdikleri tekliftir. Gerekli görülen hallerde proje ve hesaplar da dahil olmak üzere, işin tümünün eksiksiz olarak bitirilmesi yükleniciden istenebilir.

d) Maliyet Artı Sabit Kar Usulü Teklif : Hazırlanmış olan proje ve detaylarına göre, işin maliyet fiyatına sabit kar ilavesi ile yapılan tekliftir.

İhalenin İlanı

Madde 10 — İhale konusu olan işlerin ilan yoluyla duyurulmasına karar verildiği takdirde, aşağıdaki esas ve usullere uyulur;

a) İhalenin Yapılacağı Yerdeki İlanlar :

Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan veya tirajı gözönüne alınarak ihale komisyonunca belirlenen yurt çapında yayınlanan günlük gazeteler arasında tespit edilecek gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle 2 defa duyurulur.

Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 30 günden, son ilan ile ihale günü arası 20 günden az olamaz. Ancak zaruret halinde bu süreler ihaleye yetkili makamın oluru alınmak suretiyle Komisyonca yarıya indirilebilir.

b) Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar : İhale komisyonunca Resmi Gazete’de ilan edilmesi uygun görülen ihale konusu işler ile ön seçim için yapılacak ilanlar, bu maddenin (a) bendindeki ilan ile eş zamanlı olarak Resmi Gazetede ilan edilir.

c) İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar :

- İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,

- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

- İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,

- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

- BOTAŞ’ın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbest olduğu,

belirtilecektir.

d) İlanda Yer Alan Hususlarda Değişiklik Hali : İlan yapıldıktan sonra ihale evrakının son verilme tarihine kadar ilanda yer alan hususlarda değişiklik yapılmaması esastır. Ancak değişiklik yapılması zorunlu hallerde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

e) İlanın Uygun Olmaması : Bu maddenin (a) ve (c) bentlerindeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale ve sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Teşekkülün yararı varsa, ihale ve sözleşme, ihaleyi onaylayan yetkili makamın onayı ile geçerli sayılabilir.

f) İhalenin Tatil Gününe Rastlaması: İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa, ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse dahi, ihale ilan edilen saatte yapılır.

İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

Madde 11 — Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İş Yaptırılması : Aşağıda belirtilen durumlardaki işler kıymet takdiri suretiyle yaptırılabilir. İdarenin bu Yönetmeliğin kapsamında belirtilen işlerle ilgili her türlü ihtiyacının ;

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli daireler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait kuruluşlardan,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacı ile kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

c) Özel Kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üreten, ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, kıymet takdiri suretiyle temini mümkündür.

Bu maddenin uygulanmasında, ihale konusu mal ve hizmet, işlerinin bizzat o kuruluşlar tarafından üretilmesi ve yapılması zorunludur. Bu usul ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım ve taşıma gibi işlerin kıymet takdirleri; satış fiatları Devletçe veya görevli mercilerce tespit olunanlar için bu fiyatlar esas alınmak suretiyle, fiyatları bu şekilde tespit olunmayanlar için ise; 8 inci maddedeki usullere göre İdarece yapılabilir.

e) Resmi kuruluşlardan (Genel ve katma bütçeli daire ve idareler ile özel idareler, belediyeler ve köylerden) teminat alınmaz. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.

Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğine Göre Yapılacak İşler

Madde 12 — Emanet suretiyle ihale edilecek işler "BOTAŞ Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği" esasları dahilinde kurulacak komisyonların nezaret ve sorumluluğu altında yürütülür. Emanet suretiyle yapılacak işlerin nitelik ve nicelikleri BOTAŞ Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinde kayıtlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Komisyonları ve Çalışma Esasları

 

İhale Komisyonlarının Oluşturulması

Madde 13 — Teklif alınacak firmaların seçimi, tekliflerin değerlendirilmesi, uygun teklifin belirlenmesi ihale komisyonları tarafından yapılır. Raportörlük hizmeti, komisyon üyelerinden birisi tarafından yürütülür. Gerekli görülen ve işin özelliğinden kaynaklanan hallerde üye sayısı arttırılabilir. Komisyon başkan ve üyelerinin geçerli bir neden ile toplantıya katılamaması halinde, vekilinin katılması ile toplantı yapılır.

Komisyonlar :

a) Genel Müdürlükte (Yönetim Kurulu, Genel Müdür yetki sınırı içerisindeki işler için)

Başkan : İşi uygulayacak Grup Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı,

1. Üye : 1. Hukuk Müşaviri,

2. Üye : İşi uygulayacak Grup Başkanı,

3. Üye : İlgili Grup Başkanı, Bölge veya İşletme Müdürü,

4. Üye : Finansman ve Muhasebe Grup Başkanı,

5. Üye : Planlama Koordinasyon Grup Başkanı,

6. Üye : İşi uygulayacak ünitenin Grup Başkan Yardımcısı;

7. Üye : İşi uygulayacak ünitenin ilgili Müdürü,

b) Genel Müdürlükte (Genel Müdür Yardımcısının yetki sınırı içerisindeki işler için)

Başkan : İşi uygulayacak Grup Başkanı, Bölge veya İşletme Müdürü,

1. Üye : Hukuk Müşaviri,

2. Üye : İşi uygulayacak Grup Başkan Yardımcısı, Bölge veya İşletme Müdürü,

3. Üye : Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlığından ilgili Müdür,

4. Üye : İşi uygulayacak ünitenin ilgili Müdürü,

c) Bölge Müdürlüklerinde;

Başkan :İşi uygulayacak birimin bağlı olduğu Bölge Müdür Yardımcısı,

1. Üye : İlgili ünite veya ünitelerin Müdürü,

2. Üye : Mali İşler Müdürü,

3 . Üye : Hukuk Müşaviri veya Avukat,

4. Üye : İşi uygulayacak ünite Amiri,

d) İşletme Müdürlüklerinde;

Başkan : İşletme Müdür Yardımcısı (Yoksa İşletme Müdürünce görevlendirilecek birim Amiri)

1. Üye : İlgili birim Amiri,

2. Üye : Muhasebe birim Amiri,

3. Üye : Hukuk Müşaviri veya Avukat,

4. Üye : İşi uygulayacak ünite Amiri,

şeklinde teşkil edilir.

İhale Dosyasının Düzenlenmesi

Madde 14 — İhale dosyası, işi uygulayacak ünite tarafından hazırlanır ve aşağıda belirtilen belgelerden gerekli görülenlerini içerir.

- Teklif formu,

- Teklif alma şartnamesi,

- Sözleşme örneği,

- İdari şartname,

- Keşif özetleri,

- Teknik şartnameler,

- Özel şartnameler,

- Birim-fiyat cetvelleri,

- Proje ve hesaplar,

- İşin özelliği nedeniyle, gerekli olabilecek diğer belgeler.

İhale dökümanlarının Türkçe düzenlenmesi esastır. Ancak uluslararası nitelikli ihalelerde ihale dosyasında yer alacak dökümanlar (işin yapımına yönelik teknik şartnameler hariç) aynı sayfa üzerinde Türkçe ve İngilizce metinler birlikte yer alacak şekilde düzenlenir.

İhale Dosyasının İncelenmesi

Madde 15 — İhale dosyası belgelerinden Teklif Formu, Teklif Alma Şartnamesi, Sözleşme Örneği ve İdari Şartnameler basılı tip dökümanlar ise düzeltme ve eklenti yapılması durumunda, işi uygulayacak ünite tarafından gerekli görüldüğü takdirde I. Hukuk Müşavirliğinin, Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlıklarının ve ilgili diğer Grup Başkanlıklarının yazılı görüşleri alınacaktır.

İhale Olurunun Alınması

Madde 16 — Yürürlükteki İş Programında bulunan işlerde; ilgili ünitenin yazı ile işi uygulayacak üniteye başvurusundan sonra işi uygulayacak ünite, yetki sınırına giren makamdan İhale Oluru alacaktır. Bu Olurda ihale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı, süresi, varsa yatırım programındaki proje numarası, yaklaşık maliyeti, ihale konusu iş için ayrılan kullanılabilir ödenek tutarı ile birden fazla yılı kapsayan işlerde yılı, Yatırım Programında belirtilen oranda ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, uygunlanacak ihale usulü, teklif alma şekli, alınacaksa teminat oranı belirtilir. Aynı olurda ihale komisyonu ve üyeleri teşkil edilir. Onay belgesini imzalayan, komisyonları kuran veya komisyon kararlarını onaylayan kişiler komisyonlarda görev alamazlar.

Adı geçen olur belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir. İşin ödeneğinin işletme bütçesinden karşılanacağı işler için Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlığından, yatırım bütçesinden karşılanacak işler için ise Planlama ve Koordinasyon Grup Başkanlığından onay alınır. Ödeneği bulunmayan hiç bir iş ve hizmet ihale edilemez. Yürürlükteki iş programında bulunmayan, ancak yapılması gerekli görülen işler için öncelikle işin cinsi, özelliği, yapılma gerekçesi ve bu iş için kullanılabilecek tahsisatın yeri gibi hususlarıda kapsayan ihale oluru, ilgili ünitenin talebi üzerine işi uygulayacak ünite tarafından istihsal edilir.

İhale Dosyasının Komisyona Verilmesi

Madde 17 — İhale Davet Usulü ile yapılacak ise 14 ve 15 inci maddeye göre oluşturulan dosya, yetkili Makamın Olurunu havi olarak teklif alınmak için aday gösterilen firmaların listesi, firmaların dosyaları ve referansları ile beraber işi uygulayacak ünite tarafından ihale Komisyonu Başkanlığına verilir. Komisyon Başkanı ihale dosyasının Yönetmelik esaslarına göre uygunluğunu inceler, dosyanın uygun görülmesi durumunda, yazılı veya sözlü olarak toplantıya davet ettiği Komisyona dosyayı gönderir.

Komisyon Başkanı ihale komisyonunun ilk toplantısından en az 5 gün önce ihale dosyalarının Komisyon üyelerince incelenmesini temin eder. Eksiklerin görülmesi durumunda, dosya tamamlanmak üzere işi uygulayacak üniteye geri verilir veya bu eksikler Komisyon tarafından tamamlattırılır.

İhale işlem dosyasındaki belgelerde mevzuata aykırı olan, tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt, şart ve hataların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu gereğine göre ihalenin ertelenmesi veya yapılmamasını ihale yetkilisinin onayına sunmak üzere ihale tarihinden en az 15 gün önce karar alır.

Yetkili Makamın bu kararı uygun görmesi halinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce ihalenin ertelendiği veya iptal edildiği, duyurulduğu şeklinde ilan edilir.

Komisyon Kararında Oy Sayısının Eşit Olması Hali ve Kararın Kesinleşmesi

Madde 18 — Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oy sayısının eşit olması durumunda komisyon başkanının bulunduğu taraf tercih edilir. Çekimser oy kullanılmaz. Muhalif kalan üyelerin, muhalefet sebebini kararda belirtmeleri gereklidir. Komisyon tarafından 17,19, 20 ve 21 inci maddede belirtilen şekilde hazırlanan karar, işin yetki sınırlarına göre yetkili olan Makama gönderilir ve onayı istenir. Tekliflerin yaklaşık maliyet ve mevcut ödenekleri dikkate alınarak değerlendirilmesi sonucu komisyonlar, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 

Teklif Alınacak Firmaların Seçimi

Madde 19 — Davet Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif alınacak firmaların seçilmesi ile İlan Usulüne göre yapılacak ihale çalışmalarında ihale konusu işin yeri ve özellikleri de gözönünde tutularak aşağıdaki konulara dikkat edilir.

- Firmanın mali gücü, (nakit ve mektup olarak kredi yetenekleri ile son üç yılın mali bilançoları )

- Firmanın teknik personel gücü ile organizasyonu,

- Firmanın makine ve teçhizat parkı ile kiralık makina kullanma taahhütleri,

- Firmanın yapmış olduğu benzer işler ve başarı derecesi,

- Firmanın, İdareye veya bağlı kuruluşlarına yapmış olduğu işlerdeki başarı derecesi,

- Firmanın elindeki iş durumu ile o güne kadar yaptığı işler ile ilgili iş bitirme belgeleri, (son hakediş ve kesin hesapları belirtilerek )

- İhaleye katılmak için istenilen iş spesifikasyonları,

- Pilot firma, konsorsiyum üyesi ve ortaklık tanımları,

- Gerekli görülen diğer belge ve bilgiler.

Firma Seçimi ile İlgili Karar

Madde 20 — Komisyon, ihale konusu işlerin Davet usulü ile yapılmasına karar vermesi halinde teklif istenecek firmalarla ilgili olarak;

- İşin adı,

- Keşfi veya tahmini bedeli,

- Teklif almak üzere incelenen firmalar,

- Teklif alınması uygun görülen firmalar,

- İhale Dosyasının firmalara gönderileceği gün,

- Tekliflerin kabul edileceği en son tarih, saat ve yer,

- Beşten az firmadan teklif alınacaksa gerekçesi,

- Diğer konular,

hakkında karar alarak, bu kararı yetkili Makamın Oluruna sunar. Onay alındıktan sonra karar işi uygulayacak ünite tarafından gizlilik koşuluyla Genel Müdürlükte Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlığına, Bölge ve İşletmelerde Mali İşler Şube Müdürlüğüne ve gerekli diğer ilgili birimlere bildirilir.

Söz konusu ihale şayet İlan usulü ile yapılacak ise o zaman; 10 uncu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre teklif verecek firmalardan 19 uncu maddeki hususlara uygun bildirimde bulunmaları istenir. Bu hususlara uygun tanımlar, teklif alma şartnamesinde belirtilir.

Tekliflerin, Alınması ve Değerlendirilmesi

Madde 21 — Tekliflerin, alınması açılması ve değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

a) Tekliflerin Alınması : Teklifler, Botaş Muhaberat birimi tarafından bir belge karşılığı teslim alınır. Bu belgenin üzerine alınan tekliflerin hangi işe ait olduğu, evrak kabul numarası, teslim tarihi, saati, dakikası ve yeri ilgili tarafından yazılıp imzalanarak teklif zarfını getiren kişiye verilir.

Tekliflerin posta ile gelmesi durumunda gerekli makbuzlar doldurulur ve imzalanır. Ayrıca zarfların üzerine teslim alındıkları evrak kabul numarası tarih, saat ve dakika kaydedilir. Teklif verme süresi sonuna kadar gelen tüm zarflar Muhaberat birimince İhale Komisyonu Başkanına teslim edilir.

Teklif verme süresinden sonra elden veya posta ile gönderilen teklifler bu durumu tespit eden bir tutanağa bağlanarak açılmadan muhafaza altına alınır.

Bu teklifler talepleri halinde, makbuz mukabili firma yetkililerine iade edilir. Tekliflerin ne şekilde gönderileceği, nereye teslim edileceği davet mektubu veya teklif şartnamesinde belirtilmelidir.

b) Tekliflerin Açılması : Komisyon dış zarfları inceleyerek usulüne uygun olarak kapatılıp kapatılmadığını, süresinde teslim edilip edilmediğini saptar. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinde tariflenen prosedür doğrultusunda ve geliş sırasına göre açılırken 20 inci maddeki kriterlere uygunluğu aranır. Tekliflerin, alınmasını müteakip açılması esastır.

Teklifler Komisyonca uygun görüldüğü takdirde, teklif sahiplerinin veya vekillerinin huzurunda açılır. Dış zarflar içinde bulunması gerekli belgeleri tam olan tekliflerin, fiyat zarfları sıra ile açılıp teklifler paraf edildikten sonra teklif sahipleri veya vekilleri toplantıdan çıkarılır. Fiyat teklifi içermeyen belgelerde görülen pul, imza ve adres gibi şekle ait eksiklikler, komisyon uygun görürse teklif sahibine tamamlattırılabilir.

c) Tekliflerin Değerlendirilmesi : Tekliflerin üzerinde bir değerlendirme ve inceleme çalışması yapılmasının gerekmesi durumunda, İhale Komisyonu tarafından konunun işi uygulayacak ünitenin de içinde bulunacağı bir alt komisyona ve/veya uzman kişi veya kuruluşlara verilmesi kararı alınır. İhalelerde, belgesi yeterlik sebebi olarak görülen yabancı konsorsiyum ortaklarının, ihale sorumluluğunu üstlenmeleri kaydıyla değerlendirilmeye alınmaları esastır. Değerlendirme çalışmasının sonucunu içeren rapor ihale Komisyon Başkanlığına sunulur. Başkan, Komisyonu toplantıya çağırır ve rapor incelenir. Raporun yeterli görülmesi durumunda Komisyon, ihalenin yapılacağı firmayı saptar veya yeterli görülmemesi durumunda ilgili alt komisyon ve/veya Uzman kişi ya da kuruluşa yeniden incelenip geliştirilmesi için geri verir.

Teklif veren firmalardan revize teklif, fiyat indirimi ve koşullarda değişiklik ile açıklayıcı bilgi veya belge istenmesinde İhale Komisyonu yetkilidir.

Anahtar teslimi esasına göre yapılan ihalelerde iş artış ya da eksilişi durumlarında kullanılmak amacıyla fiyat cetvelleri ekinde verilen birim fiyat listelerindeki birim fiyatlar ile esas teklifi oluşturan kalemlere ait fiyatlar arasında belli bir dengenin olup olmadığı araştırılır. Eğer varsa fiyatlar arasındaki farklılıklar, eş baza getirme tablolarına yansıtılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi ile İlgili Karar

Madde 22 — Komisyonca değerlendirilen tekliflerle ilgili düzenlenecek kararda aşağıdaki konuların yer alması gereklidir.

- İhaleye davet edilen firmaların adı,

- Teklif veren firmaların adı,

- Tekliflerin süresinde gelip gelmediği,

- Dikkate alınmayan teklifler varsa sebepleri,

- Teklif zarflarındaki belgelerin tam olup olmadığı,

- Dikkate alınan tekliflerin parasal değeri,

- Eş baza getirilmiş teklif mukayeseleri ve yapılan tercihin kapsamlı değerlendirilmesi,

- Tekliflerin değerlendirilmek üzere ilgili üniteye, alt komisyona ve/veya uzman kişi ya da kuruluşlara verilmesinin gerekçesi ve değerlendirme için verilen süre,

- Diğer özel konular.

İhale veya Yeniden Teklif İsteme Kararı

Madde 23 — Tekliflerin işi uygulayacak ünite, alt komisyon ve/veya uzman kişi yahut kuruluşlar tarafından incelenmesine gerek görülmüşse, yukarıda adı geçenlerce Komisyona iletilen değerlendirme raporu incelenir. Eğer böyle bir çalışmaya gerek görülmemişse teklifler üzerinde yapılan inceleme neticesinde en uygun teklif ve ihalenin yapılacağı firma seçilir.

Tekliflerin hiçbiri uygun görülmüyorsa gerekçesi belirtilerek ihalenin yeniden yapılması istenir. Her iki halde de durum bir kararla tespit edilir. Düzenlenecek bu karar tutanağında 22 nci maddedeki konuların yer alması gerekir.

Birkaç istekli tarafından çok yakın veya aynı fiyat teklif edilirse aynı toplantıda yalnız bu isteklilerin komisyon odasında ve önünde gizli yazacakları ikinci teklifleri alınarak bunlardan en uygun fiyat teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden teklifleri posta ile göndermiş olanlar bulunursa, bildiri tarihinden başlayarak Komisyonca tespit edilecek uygun bir süre içinde yeni bir fiyat teklif etmeleri, komisyonca bu isteklilere bildirilir. İkinci defa yapılan bu teklifler de birbirinin aynı olursa komisyon açık eksiltme usulü ile ihale yapabileceği gibi seçme yetkisini de kullanabilir. Ancak bu durum tutanakla tespit edilir.

Tekliflerin ve Geçici Teminatın Süresi

Madde 24 — Teklif alma şartnamesine uygun olarak verilen tekliflerin süresi en az üç aydır. Geçici teminat ise süresizdir.

İhale Komisyonu Kararlarının Onaylanıp Kesinleşmesi

Madde 25 — İhale komisyonu kararları düzenlendikten sonra makamın onayına sunulur. Kararlar, makam tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sözleşme ve Teminatlar

 

Sözleşme Yapılmasına İlişkin İşlemler

Madde 26 — İhale kararı kesinleştikten sonra durum ilgili firmaya bildirilir. Firmanın süresi içinde kesin teminatı yatırması ve sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Yetkili makamca uygun görüldüğü takdirde sözleşme "mektup teatisi" şeklinde de yapılabilir. Ancak bu durumun kararda açıkça belirtilmesi gerekir. İhale Kararı ve sözleşme için gerekli damga pulu ve diğer giderlerin ihaleyi alan firma tarafından usulüne göre karşılanması esastır. İhale dökümanlarında yer alan hususlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin Notere Onaylattırılması

Madde 27 — Sözleşme en az bir asıl ve bir suret olarak düzenlenir ve firma tarafından notere onaylattırılır. Bununla ilgili her türlü gider firmaya aittir. Ancak özel hallerde notere onay işleminden vazgeçilebilir

Sözleşme ve Kararların Saklanması

Madde 28 — İşi yürüten Grup veya Ünite tarafından sözleşme yapıldıktan sonra sözleşme ve kararların aslı kıymetli evrak olarak saklanmak üzere Merkezde Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlığına, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde Mali İşler Ünitesine gönderilir.

Teminat Miktarları

Madde 29 — Çeşitlerine göre alınacak teminatlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Geçici Teminat : Tablo 2’de belirtilen oranlarda işin keşif veya tahmini bedeli üzerinden alınır.

b) Kesin Teminat: Tablo 2’de belirtilen oranlarda ihale bedeli üzerinden alınır. Ancak iş artışı olan işlerde, artan iş ve fiyat farkı olarak ödenecek bedelden Tablo 2'ye göre ek kesin teminat alınması esastır.

c) Avans Teminatı : Avans teminatı, Türk lirası üzerinden ise ödenecek avansın en az 1,5 katı, döviz cinsinden ise verilen avans miktarı kadar alınır. Geri ödeme şekilleri şartnamelerde belirtilir.

Alınan tüm teminatlar muhafaza edilmek üzere Merkezde Finansman ve Muhasebe Grup Başkanlığına, Bölge ve İşletme Müdürlüklerinde Mali İşler Ünitesine gönderilir.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 30 — Geçici, kesin ve avans teminatı olarak aşağıda belirtilen değerler kabul edilir.

- Tedavüldeki Türk Parası,

- Devlet Tahvilleri, Hazine Kefaletini Haiz Tahviller ve Hazine Bonoları,

- Süresiz ve limit içi banka teminat mektupları, (Yabancı bankalardan sağlanan teminatlarda Türk Bankalarının kontrgarantisi aranır.)

- Merkez Bankasınca konvertibl kabul edilen dövizler keşif ya da ihale bedeli döviz cinsinden belirtilen işler için geçici ve kesin teminat olarak sadece; Tablo 2 de belirtilen oranda alınacak nakit döviz, bloke çek veya o miktarda döviz cinsinden getirilen süresiz ve limit içi banka teminat mektupları kabul edilecektir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Yurtdışı firmaların yükleminde gerçekleştirilen işlerde bazı yabancı bankaların mevzuatları gereği süresiz teminat mektubu vermelerinin mümkün olmadığı zorunlu hallerde, işin kesin kabulü yapılıncaya kadar sürenin belirli devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı kaydı bulunan teminat mektupları kabul edilecektir.

Avans miktarı herhangi bir döviz cinsi üzerinden hesaplanarak verilen işlerde alınacak teminat olarak sadece; en az verilen avans miktarında, aynı cins döviz üzerinden getirilen süresiz ve limit içi banka teminat mektubu kabul edilecektir. Kredili ihalelerde avans ödemesinin, kredinin Hazine Müsteşarlığınca onaylanmasından sonra, gerçekleşmesi esastır. Kredi onayı alınmadan avans ödenemez.

Geçici Teminatın Geri Verilmesi

Madde 31 — İhale kendilerinde kalmayan teklif sahiplerinin geçici teminatları, yetkili makamın aksine bir kararı olmadıkça ihale kararının onayından sonra iade edilir. İhale kendisinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı, kesin teminatın İdarece alınmasından sonra iade edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Gizlilik

Madde 32— İhale Komisyonunun çalışmaları ile ilgili, her türlü bilgi ve belgenin asıl ve suretlerinin, konu ile ilgili yetkili ve görevliler dışındaki kişi ve kuruluşlara karşı gizlilik esası içinde bulundurulması zorunludur.

Yasaklar ve Sorumluluklar

Madde 33 — İhale veya işin yapılması esnasında; hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, işlemlerde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle ya da geçerli bir neden olmaksızın yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya işin teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, üzerine ihale yapıldığı halde usulüne uygun sözleşme yapmamak veya taahhüdünden vazgeçmek alternatif teklif verebilme halleri dışında; ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, yasaktır.

Haklarında yasaklama kararı verilen ortaklıkların sermayesinin çoğunluğuna sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ile haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip olmaları halinde ortağı bulunduğu ortaklıklar hakkında da yasaklama kararı verilir.Yukarıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan istekliler, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa o ihaleye katılamayacağı gibi durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren beş yıl süre ile hiçbir BOTAŞ ihalesine katılamazlar. Ayrıca BOTAŞ durumu ve istekliyi bağlı bulduğu Bakanlığa bildirerek durumun adli makamlara intikalini sağlayacaktır.

Görevlilerin Sorumluluğu

Madde 34 — İhale başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihlal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

Sözleşmenin Devredilemiyeceği

Madde 35 — Sözleşme yetkili makamın oluru olmadan başkasına devredilemez.

İhaleye Giremeyecekler

Madde 36 — Aşağıda yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere giremezler.

a) İdarenin ita amirleri, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, çalışan diğer personel ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ve bu belirtilen şahısların ortakları,

b) İdarede çalışmış olup, adı geçen ihalenin yapılması ile ilgili olurun, alınmasından önceki üç sene içinde işten ayrılmış olanlar,

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar.

Türk Lirası Cinsinden Belirtilen Sınırların Her Yıl Değerlendirilmesi

Madde 37 — Bu Yönetmelikteki Türk Lirası cinsinden belirtilen sınırlar, bedeller bir önceki yılın yeniden değerlendirme oranı ile çarpılmak suretiyle, yetkiler ise her takvim yılı başında Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 38 — 1978 tarihli BOTAŞ İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 14 üncü maddenin son fıkrası bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden bir yılın sonunda yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 39 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 40 — Bu Yönetmelik hükümlerini BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Tebliğler

İçişleri Bakanlığından:

 

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme

Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen (Ek : II) Sayılı

Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No : 2000/5)

 

Madde 1 — Bakanlar Kurulunun 86/10782 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16 Temmuz 1986 gün ve 19166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülki İdare Amirleri Atanma Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ilçelerin sınıflarını düzenleyen (EK-II) cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

İli :

İlçesi :

Eski Sınıfı :

Yeni Sınıfı :

 

TRABZON

Çaykara

5

4

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(2000/10)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel İşlemler

Soruşturma

Madde 1 — Yerli üretici Dekim Metal Ürünleri, Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin müracaatı üzerine Çin Tayvanı menşeli "demir veya çelikten ototaradöz sac vidaları - matkap uçlu vidalar" için 27.04.2000 tarih ve 24032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2000/6 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu tebliğ; 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30 Ekim 1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Soruşturma dönemi

Madde 3 — Damping belirlemesi için 01 Nisan 1999 – 31 Mart 2000 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise, veri toplama ve analiz için 1 Ocak 1997 – 31 Aralık 1999 arasındaki dönem esas alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün

Madde 4 — Damping soruşturmasına konu ürün, Çin Tayvanı menşeli 7318.14.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "demir veya çelikten ototaradöz sac vidaları"dır.

Bahse konu vidalar, saclarda deliğini ve vida dişini kendi açan çelik sac vidaları olup, uçları keskinleştirilmiş ve gövdesi üzerinde burgaçsal vida dişi bulunan, parçaları birbirine çözülebilir şekilde bağlamaya yarayan makine elemanlarıdır.

Matkap uçlu vidalar, özellikle PVC pencere doğrama sanayii ve çatı kaplama malzemeleri sanayiinde, bunun dışında, imalat ve montaj, ağır makine ve tarım makineleri imalat sanayii dallarında kullanılmaktadır.

Benzer ürün

Madde 5 — Yapılan incelemeler neticesinde, şikayet konusu maddenin yerli üreticiler tarafından üretilenleri ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilenlerinin, teknik ve fiziki özellikler, çeşit, dağıtım kanalları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu, bu itibarla benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

İhracatçı bilgilerinin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 6 — Soruşturmanın açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Çin Tayvanı’nda yerleşik tüm üretici/ihracatçılarına erişilebilmesini teminen, Ankara’da bulunan Taipei Kültür ve Ekonomi Misyonu ile Çin Tayvanı’nda yerleşik üretici birliğine ihracatçı soru formu gönderilmiştir. Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 45 gün süre tanınmıştır. Söz konusu sürenin uzatılması yönünde zamanında gelen makul talepler karşılanmıştır. Soru formuna cevap veren ihracatçı firmalar aşağıda sıralanmaktadır:

Master United Corp., Rexlen Corp., Newrex Screw Corp., Linkwell Industry Co. Ltd., Taiwan Shan Yin International Co. Ltd. ve Homn Reen Enterprise Co. Ltd.

Söz konusu cevapların değerlendirilmesi sonucunda şu tespitler yapılmıştır:

a) Master United firması, kendilerine gönderilen üretici/ihracatçı soru formunun sadece firma kimliği ile ilgili kısmına cevap vermiş, eksik cevap vermelerinin nedenleri sorulduğunda sadece ihracatçı olduğunu, üretici olmadığını ileri sürmüştür.

b) Rexlen firması, kendilerine gönderilen üretici/ihracatçı soru formunun sadece firma kimliği ile ilgili kısmına cevap vermiş, eksik cevap vermelerinin nedenleri sorulduğunda sadece ihracatçı olduğunu, üretici olmadığını ileri sürmüştür.

c) Newrex Screw firması, kendilerine gönderilen üretici/ihracatçı soru formunun sadece firma kimliği ile ilgili kısmına cevap vermiş, Türkiye’ye satış faturası örnekleri dışında başka bir bilgi veya belge de sunmamıştır. Eksik cevap vermelerinin nedenleri sorulduğunda, sadece ihracatçı olduğunu, üretici olmadığını, bu nedenle soru formunun sadece A kısmını doldurmaları gerektiğini ileri sürmüştür.

d) Linkwell Industry firması, kendilerine gönderilen üretici/ihracatçı soru formuna hiçbir cevap vermemiş, sadece ihraç fiyatları ve bazı ayarlamalarla ilgili kısmi bilgi vermiştir. Firmaya eksik cevap vermelerinin nedenleri sorulmuş, fakat bu yazımıza herhangi bir cevap verilmemiştir.

e) Taiwan Shan Yin firması tarafından soru formuna verilen cevapların değerlendirilmesinin ardından, firmaya, bazı bilgilerin verilmemesinin nedenleri sorulmuş ancak bu konularda tatmin edici bir cevap alınamamıştır. Zira, firmanın iç satışlarının olmaması nedeniyle normal değerin hesaplanabilmesi için gerekli olan üretim maliyetleri tip bazında verilmemiş, dolayısıyla damping marjının hesaplanması mümkün olmamıştır. Ayrıca, soru formunda istenen ve tabloların anlaşılmasına yarayacak hiçbir açıklama yapılmamıştır. Soru formunun karşılaştırmaya ilişkin kısmında, Türkiye’ye yapılan satışa ilişkin ayrı bir maliyet kullanılmış, bu maliyetin nasıl bulunduğu ve neden verilen tablodaki değerin kullanılmadığı anlaşılamamıştır. Ayrıca, soru formunun F kısmında istenen üçüncü ülkelere ihraç işlemleri listesi de verilmemiştir.

f) Homn Reen firması tarafından soru formlarına verilen cevapların değerlendirilmesinin ardından firmaya bazı bilgilerin verilmemesinin nedenleri sorulmuş ancak bu konularda tatmin edici bir cevap alınamamıştır. Zira, firmanın iç satışlarının olmaması nedeniyle normal değerin hesaplanabilmesi için gerekli olan üretim maliyetleri tip bazında verilmemiş, dolayısıyla damping marjının hesaplanması mümkün olmamıştır. Ayrıca, soru formunda istenen ve tabloların anlaşılmasına yarayacak hiçbir açıklama yapılmamıştır. Soruşturma dönemine ait Türkiye’ye ihracatın büyük bir kısmına ait ihraç faturaları, soru formunun F kısmında istenen üçüncü ülkelere ihraç işlemleri listesi verilmemiş, karşılaştırma yapılırken ihraç fiyatından düşülmesi gereken kalemler (ayarlamalar) konusunda hiçbir bilgi verilmemiştir.

İhracatçı bilgilerinin değerlendirilmesi sonucunda, aynı zamanda üretici olan Taiwan Shan Yin International Co. Ltd. ve Homn Reen Enterprise Co. Ltd. firmalarının, (e) ve (f) paragraflarında belirtilen nedenlerle soruşturma kapsamında yeterli bilgi sağlamadığı tespit edilmiş ve bu firmalar "işbirliğine gelmemiş" kabul edilmiştir.

Ayrıca, ilgili soru formunun "Kısım B- ürün tanımı," "Kısım C- ihracat satış bilgileri," "Kısım D- Türkiye’ye satışlar," "Kısım F- üçüncü ülke satışları," "Kısım H- satış karlılığı" ve "Kısım I-1- ayarlamalar" kısımları sadece ihracatçı olan firmaların da göndermesi gereken bilgileri içermektedir. Dolayısıyla, sadece ihracatçı olan Master United Corp., Rexlen Corp., Newrex Screw Corp. ve Linkwell Industry Co. Ltd. firmalarının da soruşturma kapsamında yeterli bilgi sağlamadığı tespit edilmiş ve bu firmalar "işbirliğine gelmemiş" kabul edilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, bireysel damping marjı, soruşturma konusu ürünün üreticisi olup, ürünü Türkiye’ye ihraç edilen firmalar için belirlenmektedir. Damping soruşturmasına konu bir ürünün üreticisi olmayıp sadece ticaretini yapan bir firma için, işbirliğine gelmiş olsa dahi, bireysel damping marjı tespit edilmemektedir. Bu soruşturmada, sadece Taiwan Shan Yin International Co. Ltd. ve Homn Reen Enterprise Co. Ltd. firmaları, ihracatçı olmalarının yanı sıra, üretici durumundadırlar. Ancak, yeterli bilgi sağlamamış olmaları nedeniyle, bu firmalar için bireysel damping marjı belirlenmesi mümkün olmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

Madde 7 — 24 Temmuz 2000 tarihinde yerli üretici, kullanıcı ve ithalatçı temsilcilerinin katılımıyla bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantı sırasında taraflar görüşlerini dile getirme fırsatı bulmuşlardır.

Ayrıca, Yönetmelik’in 25’inci maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren nihai bildirimler gönderilmiş ve tarafların itirazlarını sunmaları için makul bir süre tanınmıştır. Tarafların nihai bildirime ilişkin yazılı olarak ortaya koyduğu görüşler özetle aşağıdaki gibidir.

İthalatçı firmalar, yerli ürünlerde kalite düşüklüğü sorunu yaşandığı, yerli üreticinin ürün temininde yetersiz kaldığı, öte yandan Çin Tayvanı ürünlerinin temelde üretim sisteminden kaynaklanan bir fiyat avantajına sahip olduğu görüşlerini savunmuşlardır. Buna göre, Çin Tayvanlı üreticiler öncelikle çok sayıdadır, bazılarının kapasitesi yerli üreticinin oldukça üzerindedir, belirli tiplerin üretiminde uzmanlaşmışlardır, stok bulundurmamaktadırlar (verilen siparişlere 75-90 günlük teslim süresi vermektedirler), işçilik ucuzdur ve büyük ölçüde sadece ihracat amacıyla üretim yapmaktadırlar. Ayrıca, Çin Tayvanı ürünün dünyadaki en büyük üreticisi durumundadır.

İhracatçı firmalardan Homn Reen firması, nihai bildirime, yapılan tespitleri reddeden kısa bir cevap vermiştir. Taiwan Shan Yin firması ise, maliyetler ve damping marjı ile ilgili olarak daha önce gönderdiği bir takım bilgileri yeniden sunmuştur.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu, damping marjının hesaplanmasında, işbirliğine gelmemiş kabul edilen firmalara ait bazı bilgilerin, yerinde olmayan bir uygulamayla, yüksek bir damping marjı bulmak amacıyla kullanıldığını, bunun da "delil kuralı"nın bir ihlali olduğunu; ayrıca her bir ihracatçıdan elde edilen bilgilerin, tamamen ya da firma bazında, kabul edilmesi veya reddedilmesi gerektiğini, ancak yetkili otoritenin firmaların sunduğu bilgileri önce reddettiğini, sonra kısmen kullandığını ileri sürmüştür. Ancak, bir damping soruşturmasında işbirliğine gelmeme durumunda belirlemeler, mevcut en iyi bilgilere dayanılarak yapılmaktadır. Bu açıdan, işbirliğine gelmeyen bir firmaya ait güvenilirliği ve kullanılabilirliği hususunda tereddüt bulunmayan bazı bilgilerin kullanılması önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

Madde 8 — Yönetmelik’in 21’inci maddesi hükümleri gereğince, elde edilen bilgi ve belgelerin doğrulanması ve ek bilgi temin edilmesi amacıyla aşağıda ticaret ünvanı belirtilen firmanın yönetim ve üretim merkezlerinde yerinde doğrulama soruşturması yürütülmüştür. Doğruluğu denetlenecek yeterli bilgi sağlamamaları nedeniyle, ihracatçı firmalar nezdinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmamıştır.

Yerli üretici: Dekim Metal Ürünleri, Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

İKİNCİ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

 

Damping belirlemelerinde ürün tiplerinin karşılaştırılabilirliği

Madde 9 — Matkap uçlu vidalar, genel olarak çap ve boy ile ifade edilen boyutsal özelliklerine göre ayırt edilmektedir. Soruşturma konusu ülke iç piyasasında satılan ürünler ile Türkiye’ye ihraç edilen ürünlerin, benzer özelliklere sahip ürünler olmaları nedeniyle, benzer ürün olarak kabul edilebileceği ve karşılaştırılabileceği tespit edilmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Normal Değer

 

Normal değerin belirlenmesi

Madde 10 — Soruşturma konusu ürünün Çin Tayvanı’ndan Türkiye’ye ihracatını yapan üretici firmalardan hiçbiri soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine olanak verecek biçimde istenen bilgileri sağlamamıştır. Bu nedenle normal değer için, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 26’ncı maddesi gereğince, mevcut veriler ışığında, soruşturma dönemine ait bir Çin Tayvanı iç piyasa satış faturası esas alınmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhraç Fiyatı

 

İhraç fiyatının belirlenmesi

Madde 11 — İhraç fiyatları, ihracatçı firmaların soru formlarına verdikleri kısmi cevaplar esas alınmak suretiyle belirlenmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karşılaştırma

 

Karşılaştırma

Madde 12 — Fiyat karşılaştırması, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesi hükümleri gereğince, karşılaştırmayı etkileyen unsurların dikkate alınması suretiyle, peşin ve FOB bazda yapılmıştır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Damping Marjları

 

Damping marjı

Madde 13 — Soruşturma döneminde Çin Tayvanı’ndan Türkiye’ye soruşturma konusu ürünü ihraç ettiğini beyan eden firmalar işbirliğine gelmemiş kabul edilmiştir. Bu nedenle bu ülke için damping marjı, Yönetmelik’in 26’ncı maddesi hükümleri uyarınca mevcut verilere göre belirlenmiştir.

Bu çerçevede damping marjı, soruşturma döneminde geçerli olan ağırlıklı ortalama Çin Tayvanı iç piyasa fiyatları ile, aynı tipler için, ağırlıklı ortalama Türkiye’ye ihraç fiyatlarının peşin ve FOB bazda karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak belirlenen damping marjı şu şekildedir:

Çin Tayvanı: %140,8

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat

 

İthalatın hacmi ve gelişimi

Madde 14 — Yönetmelik’in 17’nci maddesi çerçevesinde Çin Tayvanı kaynaklı ithalatın hacmi ile ilgili olarak; bu ithalatta mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir.

a) Dampingli ithalattaki mutlak artış

1997 yılında 228 ton olan dampingli ithalat miktarı, 578 tonluk bir artış göstererek 1999 yılında 806 tona yükselmiştir.

b) Dampingli ithalatın toplam ithalattaki payı

Dampingli ithalatın toplam ithalattan aldığı pay, 1997 yılında % 81 iken, 1999 yılında % 86 olmuştur.

c) Dampingli ithalattaki nispi artış

Yurtiçi tüketim, yerli üretici firmanın yurtiçi satışlarına toplam ithalatın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

1997 yılı 100 alındığında; 1999 yılında dampingli ithalat endeksi 354, yurtiçi tüketim endeksi 426 olmuştur; dampingli ithalatın yurtiçi pazar payı endeksi, 1998 yılında yerli üretimin başlamasıyla 77’ye gerilemiş olmakla birlikte, 1999 yılında 83’e çıkmıştır. Çin Tayvan’lı ihracatçılar pazarın 1999 yılı itibariyle büyük bir kısmına sahiptirler.

d) Değerlendirme

Dampingli ithalatın mutlak ve nispi olarak arttığı, ayrıca gerek toplam ithalat gerekse yurtiçi tüketimden aldığı payın, 1998 yılında yerli üreticinin pazara girmiş olmasına rağmen, oldukça yüksek bir seviyede bulunduğu tespit edilmiştir.

Fiyatların gelişimi ve fiyat kırılması

Madde 15 — Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kayıtları esas alınarak yapılan incelemede, Çin Tayvanı’ndan yapılan ithalatın birim fiyatlarının, 1999 yılında 1997 yılına göre % 40 oranında düştüğü belirlenmiştir.

Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının yerli benzer ürün fiyatlarının ne kadar altında bir fiyatla Türkiye piyasasına giriş yaptığını göstermektedir. Fiyat kırılması oranları, 1999 yılı için yerli üreticinin en çok sattığı tipler bazında montaj vidaları için % 22 ile % 34 arasında, trapez/panel vidaları için ise % 31 ile % 51 arasında değişmektedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

 

Genel bilgi

Madde 16 — Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkilerinin incelenmesinde şikayette bulunan Dekim Metal Ürünleri, Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ekonomik göstergeleri esas alınmıştır.

Üretim, yurtiçi satışlar, ihracat, stoklar

Madde 17 — Üretim, satış ve stoklar endeks sayıları olarak ifade edildiğinde üretim ve satışların arttığı, stokların ise düştüğü görülmektedir. 1998 yılı 100 iken, 1999 yılında üretim 198, iç satışlar 351, stoklar 84 olmuştur.

Ancak, 1998 yılının endekste baz alınması, 1998 yılı Ağustos ayında başlayan üretimin normal bir seviyeye ulaşmamış olması nedeniyle, yeterince sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını engellemekte, özellikle üretim ve satışlar için oldukça yüksek artışlar ortaya çıkmaktadır. Bu sakıncaya karşı, yerli üreticinin kapasite kullanım oranı, pazar payı, yurtiçi tüketimin mutlak düzeyi ve artış hızı gibi etkenlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Pazar payı

Madde 18 — 1999 yılında yurtiçi satışlarda gerçekleşen mutlak artış, pazar payında önemli bir artışa neden olmamıştır. 1999 yılında dampingli ithalat pazar payını % 5 oranında artırırken yerli üretici % 2 artırabilmiştir. Halihazırda yerli üreticinin pazar payı oldukça düşük bir seviyededir.

Kapasite ve kapasite kullanım oranı

Madde 19 — Yerli üreticinin kapasite kullanım oranı, 1998 yılında % 10, 1999 yılında % 20 gibi oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmiştir.

İstihdam ve ücretler

Madde 20 — 1998 yılı 100 iken, 1999 yılında yerli üretici firmada çalışan kişi sayısının endeks olarak 94’e gerilediği; brüt ücretlerin 253’e, net ücretlerin 255’e ulaştığı tespit edilmiştir.

Maliyetler, satış fiyatları ve birim kârlılık

Madde 21 — Yerli üretici, montaj vidalarında 1998 ve 1999 yıllarında sırasıyla % 53 ve % 32 olmak üzere yüksek oranlarda zararına satış yapmıştır. 1998 yılı 100 alındığında, reel bazda 1999 yılında satış fiyat endeksi 178'e, sınai maliyet endeksi ise 211'e yükselmiştir. Çatı ve cephe kaplama vidalarında ise, yerli üreticinin birim kârlılık açısından herhangi bir zarar yaşamadığı tespit edilmiştir.

Bilanço kârı

Madde 22 — 1998 yılı zararının kuruluş giderlerinden; 1999 yılı kârının ise, çatı ve cephe kaplama vidalarından elde edilen kârdan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Değerlendirme

Madde 23 — Yerli üreticinin, Tip-1 (montaj vidaları) ve Tip-2 (çatı ve cephe kaplama vidaları) olmak üzere, temelde iki kategoride üretim yaptığı, şu an için cirosunun bu iki kategori arasında aşağı yukarı eşit dağıldığı, ancak talebin büyük ölçüde Tip-1’e giren ürünlerden oluştuğu tespit edilmiştir. Yerli üretici Tip-1’de tamamen zararına çalışmakta olup, Tip-2’den elde ettiği bir kısım kârla Tip-1 ürünlerini çapraz sübvanse etmektedir. İhraç faturalarının incelenmesinden de, ithalatın büyük ölçüde Tip-1’e giren ürünlerden oluştuğu belirlenmiştir.

İç satışların artış nedeninin, firmanın zararına satışlara devam etmesi ve piyasada talebin artmakta oluşu olduğu düşünülmektedir. Yerli üretici firma, Gölcük ve Düzce depremlerinden sonra Tip-2 (cephe ve çatı kaplama vidaları) talebinde önemli artış görüldüğünü belirtmiştir. Buna rağmen, yerli üreticinin pazar payı 1998 ve 1999 yıllarında düşük bir düzeyde kalmıştır. 1999 yılında dampingli ithalat pazar payını %5 oranında artırırken yerli üretici % 2 artırabilmiştir. Ayrıca firmanın, üretimine kıyasla yüksek bir stokla çalıştığı görülmektedir.

Kapasite kullanım oranı çok düşük bir düzeydedir. Örnek vermek gerekirse, ihracatçı firmalardan Taiwan Shan Yin ve Homn Reen’in kapasite kullanım oranları, Asya krizine rağmen, % 85-90 düzeylerindedir. Yerli üreticinin mevcut yatırımları yeni makine alımına yönelik olup, eldeki fırının kapasitesiyle sınırlıdır. Buna rağmen kapasite kullanım oranı 1999 yılında % 20 düzeyinde kalmıştır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

 

Nedensellik

Madde 24 — Yönetmelik’in 17’nci maddesi hükümleri gereğince, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalatın miktarı ve fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisi ve bunun yanı sıra zarara yol açabilecek olası diğer unsurlar incelenmiştir.

Dampingli ithalatın etkisi

Madde 25 — Dampingli ithalattaki mutlak ve nispi değişimin yerli üretim dalı üzerindeki etkileri incelendiğinde, 1997-1999 döneminde, yerli üreticinin fiyatlarının önemli ölçüde kırıldığı; pazar payının, kapasite kullanımının, birim kârlılığının ve stoklarının olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 26 — Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı, 1997-1999 döneminde önemli ölçüde düşüş göstermiştir. Söz konusu pay endeksi, 1997 yılı 100 iken, 1999 yılında 58 olmuştur.

Diğer taraftan, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Çin Tayvanı kaynaklı ithalatın birim fiyatları 1997-1999 döneminde sırasıyla 2,30 $/Kg, 1,55 $/Kg, 1,39 $/Kg, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatları ise 8,53 $/Kg, 8,48 $/Kg, 5,47 $/Kg olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarının dampingli ithalatın birim fiyatlarının çok daha üzerinde seyrettiği görülmektedir. Dampingli ithalat, yerli ürün fiyatlarını % 22-% 51 arasında kırarken, dampingli olmayan ithalatın fiyat kırılması yaratmadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenlerle, üçüncü ülkeler kaynaklı ithalatın yerli üretim dalı üzerinde zarara yol açmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer unsurların zarar üzerindeki etkisi

Madde 27 — Yönetmelik’in 17’nci maddesi hükümleri gereğince, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalatın miktarı ve fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra zarara yol açabilecek olası diğer unsurlar da incelenmiş, ancak bu konuda bir bulgu elde edilememiştir.

Değerlendirme

Madde 28 — Bu hesaplamalar ve bulgular ışığında, yerli üretim dalında zararın varlığı ve söz konusu zararla Çin Tayvanı menşeli dampingli ithalat arasında illiyet bağı olduğu tespit edilmiştir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

 

Karar

Madde 29 — Soruşturma sonucunda, Çin Tayvanı menşeli ithalatın dampingli olduğu ve bu ithalatın yerli üretim dalı üzerinde zarara yol açtığı belirlenmiştir.

Bu itibarla, aşağıda tanımı ve menşei belirtilen ürünün anılan ülkeden Türkiye’ye ithalatında belirtilen oranda dampinge karşı verginin yürürlüğe konulmasına İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından 18/10/2000 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——