T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

 3 Kasım  2000     CUMA

Sayı : 24219

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1359 3096 Sayılı Kanuna Tabi Yalova Kojenerasyon Termik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

2000/1361 3096 Sayılı Kanuna Tabi Eskişehir Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

2000/1362 3096 Sayılı Kanuna Tabi Tunçbilek A-B Termik Santralı İşletme Hakkı Devri Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

2000/1364 Bazı Kurumlarda Görevli Personele Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına Ödenecek Ücretin Tespiti Hakkında Karar

2000/1432 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi A. Cengiz DİVANLIOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar

 

Atama Kararları

— Başbakanlık ile Devlet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman Bakanlıkları ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

Tebliğler

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 69)

— Rekabet Kurulunun 99-31/277-167 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-41/435-274 (a) Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-25/260-142 Sayılı Kararı

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

 

Karar Sayısı : 2000/1359

3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynakla Bakanlığı ile Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu Anonim Şirketi arasında 8/1/1999 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesine konu olan Yalova Kojenerasyon Termik Santralı Projesine 3996 sayılı Kanunun 4493 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesi hükmünün uygulanması; adı geçen Bakanlığın 12/7/2000 tarihli ve 3475 sayılı yazısı ve ekleri üzerine, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 4501 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1361

3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Esel Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 7/1/1999 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesine konu olan Eskişehir Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı Projesine 3996 sayılı Kanunun 4493 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesi hükmünün uygulanması; adı geçen Bakanlığın 26/7/2000 tarihli ve 3725 sayılı yazısı ve ekleri üzerine, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 4501 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1362

3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 3, 5 ve 9 uncu maddeleri uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TEMZET Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi arasında 7/1/1999 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesine konu olan Tunçbilek A-B Termik Santralı İşletme Hakkı Devri Projesine 3996 sayılı Kanunun 4493 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesi hükmünün uygulanması; adı geçen Bakanlığın 26/7/2000 tarihli ve 3724 sayılı yazısı ve ekleri üzerine, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 4501 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

Başbakan

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1364

Ekli listede gösterilen kurumlarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personele, 2000 yılında karşılarında gösterilen toplam saatler kadar fazla çalışma yaptırılması ve saat başına 260.000 lira fazla çalışma ücreti ödenmesi; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın yazıları üzerine, adı geçen Kanun’un 178 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

17/8/2000 Tarihli ve 2000/1364 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

KURULUŞUN ADI

UYGUN GÖRÜLEN SAAT

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

70.000

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

60.000

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Merkez hariç)

47.000

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

900.000

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1432

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 18/9/2000 tarihli ve 2000/83 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 5/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik

Yapılması Hakkında Karar

 

Madde 1 — 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak; Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat ve imalatçı-ihracatçı firmalar ile son üç takvim yılı itibarıyla ihracatları her bir yıl için 5 (beş) milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatları her bir yıl için 1 (bir) milyon ABD Dolarını geçen ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında toplam 2 (iki) milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapacakları ithalatlarına; bu ithalattan doğacak verginin %10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla müsaade edilir. İnceleme veya soruşturmaya konu belge sahibi firmalar adına düzenlenen veya düzenlenecek belgelere ilişkin indirimli teminat uygulaması talepleri inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirilmeye alınmaz.”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine

Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2000/63

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 159 uncu ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 5, 6 ve 7 nci maddeleri gereğince, Danıştay Genel Kurulu’nca gösterilen 3 aday arasından, Danıştay Üyesi A. Cengiz DİVANLIOĞLU seçilmiştir.

2 Kasım 2000

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

 Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2000/1043

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Hayrettin KADIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1038

1 — Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Recep ÇETİN’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

R. ÖNAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1047

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığı;

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Coşkun GÜZELHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1048

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığı;

İhracat Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Dış Ticaret Uzmanı Rıza Tuna TURAGAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1049

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli, I inci Hukuk Müşavirliğine Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Fakültesi Dekanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat SEZGİNER’in, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1041

1 — Hurda İşletmeleri A.Ş. (HURDASAN) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Sedat GEZEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan Hurda İşletmeleri A.Ş. (HURDASAN) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mikail ERK’in atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1042

1 — Açık bulunan Ağır Silah ve Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ÇELİKSAN) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Salim ÇELİK’in atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1027

1 — Bakanlık Müşaviri İbrahim MAMIK’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

S. ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1053

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurul Üyeliklerine, aynı yer Daire Başkanı Ahmet SÖNMEZ ile Yaygın Eğitim Enstitüsü Öğretmeni Fikri ALTAY’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

M. BOSTANCIOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1054

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erkan AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

M. BOSTANCIOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1028

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Makina ve Sondaj Dairesi Başkanlığına Ahmet DEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1055

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, İsmail HATİPOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1056

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ahmet ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1057

1 — Açık bulunan Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet KAYA’nın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1010

1 — Kırıkkale İl Müdürü Süleyman YILDIZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kırıkkale İl Müdürlüğüne, Yasin TAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1012

1 — Hakkari İl Müdürü Hasan ATAGÜN’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1013

1 — Osmaniye İl Müdürü Ali ÇERİBAŞ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1014

1 — Tunceli İl Müdürü Yusuf KÖSE’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1016

1 — Kayseri İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Yaşar ALKAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1039

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa ÖZCAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1030

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Burhan ŞAHİN’in atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

M. C. ERSÜMER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1058

1 — Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer İnceleme ve Geliştirme Kurulu Üyesi Miray Emine GÖKSU’nun atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

M. C. ERSÜMER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1059

1 — Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK ve Hamit ÖZKAN’ın, Yönetim Kurulu Üyeliği görev sürelerini tamamlamaları nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanmaları,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

M. C. ERSÜMER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1060

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli;

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne, Balıkesir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tevfik DEDEBAŞ’ın,

Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Lütfi AK’ın,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT  

 Dr. Devlet BAHÇELİ  

 Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Başbakan  

 Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.  

 Orman Bakanı

—— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/1061

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli;

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Vehbi ŞİMŞEK’in,

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü Mühendisi Hakkı Adnan YURTCAN’ın,

657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

1 Kasım 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKAN

Bülent ECEVİT  

 Dr. Devlet BAHÇELİ  

 Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Başbakan  

 Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.  

 Orman Bakanı

—— • ——

—— • ——

Tebliğler

 

Maliye Bakanlığından :

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

(Seri No: 69)

16.12.1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasında tereddüt edilen konulara ve gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. İstisnalara İlişkin Uygulama

1.1. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna:

16.12.1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre 4490 sayılı Kanunla oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen kazançlar;

a) Faaliyetin gelir vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde gelir vergisine,

b) Faaliyetin kurumlar vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde kurumlar vergisine,

c) Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin devrinden elde edilecek kazançlar gelir ve kurumlar vergisine,

tabi olmayacaktır.

Gelir ve Kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifata da tabi tutulmayacaktır.

Ancak, bu istisna gerçek ve tüzel kişilerin Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt ettirdikleri gemilerin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile sınırlıdır. Bir kurumun söz konusu gemi işletmeciliğinden elde ettiği kazançların ortaklara kâr payı olarak dağıtılması halinde, kurum kazancının tamamen veya kısmen gemi işletmeciliğinden elde edilip edilmediğine bakılmaksızın, kâr payı elde eden tam mükellef gerçek kişiler tarafından vergi alacağı da hesaplanarak Gelir Vergisi Kanununun 85 ve 86 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekir.

1.2. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerde Çalışan Gemi Adamlarına Ödenen Ücretlere İlişkin İstisna:

4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında, "Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisi ve fonlardan müstesnadır" denilmektedir.

Bu hükme göre, münhasıran 4490 sayılı Kanunla oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerde çalışan gemi adamlarına ödenen ücretler gelir vergisi ve fondan müstesna olacaktır. Gemi işletmeciliği yapan firmanın gemide çalışan personeli dışındaki personeline ödenen ücretler bu istisnadan yararlanamayacaktır.

2. 2000 Yılı Dokuz Aylık Kazançlarının Tespitinde Gider İndirimi Kısıtlaması Uygulamasında Esas Alınacak İndirim Oranı:

4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak kısmının % 25’inin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2000 yılı Temmuz - Eylül geçici vergi dönemi 9 aylık kazançlarının tespitinde gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı % 62.8 olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (% 62.8 x % 25 =) % 15.7 kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

Tebliğ olunur.

 

------------------------------------------

1 21/12/1999 tarihli ve 23913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——