T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

 1 Kasım  2000     ÇARŞAMBA

Sayı : 24217

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma
2000/1341 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
 
Atama Kararı
— Devlet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı
 
Yönetmelikler
— Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
— Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
— Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32 ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
 
Tebliğler
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/9)
— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar
— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

    Karar Sayısı : 2000/1341
    28 Ocak 1998 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ve 28/7/1998 tarihli ve 4370 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “TürkiyeCumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/9/2000 tarihli ve KDGY-III-4625 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 19/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

M. İ. TALAY

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. ORAL

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

A. K. TANRIKULU

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti

İle
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında
Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması
 
GİRİŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Akit Taraflar olarak; iki ülke arasında yapılan Ortak Deklarasyon ve açıklamalar doğrultusunda, kalkınma için ikili ekonomik ve mali işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi gereği üzerinde durarak,

Ülkelerinde özellikle ihracata dönük mal, hizmet ve teknoloji üretimlerine yönelik yatırımların akışının kolaylaştırılması ve özendirilmesinin yararlarına inanarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

 

MADDE 1

Hedef ve Amaçlar :

Bu Anlaşma’nın amacı, Taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde, karşılıklılık esasına göre, ülkelerindeki öncelikli yatırım yörelerine yönelik üretim ve hizmet amaçlı yatırımların yapılmasının temini, bu yatırımların akışının hızlandırılması, özendirilmesi ve desteklenmesidir.

Bu anlayışla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütünü Anlaşmanın uygulama kapsamı içinde mütalaa edilecektir.

 

MADDE 2

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile tüzel kişiler, bu yörelere yatırım yaptıklarında, karşılıklılık esasına göre Türkiye’de kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda uygulanan Devlet yardımlarından ve desteğinden ve diğer ayrıcalıklı özel ek teşviklerden aynen yararlandırılacaklardır.

 

MADDE 3

Bu amaçla, Akit Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kalkınmada öncelikli yörelerde ve diğer özellikli niteliklere sahip bölgelerde yatırımlara uygulanan destek ve teşvik esasları uyarınca işlem yapılmasını teminen gerekli düzenlemeleri yapmayı işbu Anlaşma’yla kabul etmektedirler.

Bu kapsamda, Anlaşma ile öngörülen hedef ve amaçların gerçekleştirilebilmesi ve karşılıklılık esasına göre sağlanacak Devlet yardımlarının ve desteğinin ve diğer ayrıcalıklı özel ek teşviklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, iki ülke teşvik sistemleri ile teşvik mekanizmaları uyumlaştırılacaktır. Bunun için gerekli teşvik mevzuatı düzenlemeleri yapılacaktır.

MADDE 4

Taraflar bu Anlaşma’nın yorumu ve uygulanması konusunda doğabilecek ihtilafları karşılıklı müzakere yoluyla çözeceklerdir.

MADDE 5

İşbu Anlaşma, Akit Tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Anlaşma süresiz olup, taraflarca fesh-i ihbar edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Fesh-i ihbar halinde ise, Anlaşma fesih ihbarının yapılmasından üç ay sonra sona erecektir.

Bu Anlaşma 28 Ocak 1998 tarihinde Lefkoşa’da tarafların tam yetkili temsilcilerince iki nüsha olarak aktedilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Adına    Hükümeti Adına
 
 
Prof. Dr. Şükrü S. Gürel    Dr. Derviş Eroğlu
Devlet Bakanı    Başbakan
—— • ——
Atama Kararı
    Devlet Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/1024
    1 — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Özhan ÜZÜMCÜOĞLU’nun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci  maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
31 Ekim 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

R. ÖNAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Yönetmelikler

 

Devlet Bakanlığından :

 

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sigortacılığın geliştirilmesi ve güven içinde yürütülmesi için, brokerlerin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyerek çalışmalarda etkinliği ve verimliliği artırmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, hayat, hayat dışı sigorta veya reasürans alanlarında faaliyette bulunan brokerlerde aranılan niteliklere, bunların kuruluşlarına, faaliyetlerine, tutacakları defter, belge ve kayıt düzenine ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Kanun: 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununu,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

c) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

d) Sigorta Şirketi: Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini,

e) Reasürans Şirketi: Türkiye'de kurulmuş reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini,

f) Broker: Hayat, hayat dışı sigorta veya reasürans alanlarından birinde veya bir kaçında brokerlik yapan kişiyi,

g) Hayat Sigorta Brokerliği: Hayat sigortası yaptırmak isteyenler temsil edilerek, sözleşmenin akdinden önce gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasında ve temsil edilen kişilerin aksine bir talimatı yoksa şirket seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranılarak, temsil edilen kişilerle sigorta şirketlerinin bir araya getirilmesinde, sözleşmenin uygulanmasında ve özellikle riziko gerçekleştiğinde tazminatın sözleşme hükümlerine uygun olarak ödenmesinde yardımcı olunması işini,

h) Hayat Sigorta Brokeri: Hayat sigorta brokerliği faaliyetinde bulunan kişiyi,

i) Hayat Dışı Sigorta Brokerliği: Hayat dışı sigorta branşlarını yaptırmak isteyenler temsil edilerek, sözleşmenin akdinden önce gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasında ve temsil edilen kişilerin aksine bir talimatı yoksa şirket seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranılarak, temsil edilen kişilerle sigorta şirketlerinin bir araya getirilmesinde, sözleşmenin uygulanmasında ve özellikle riziko gerçekleştiğinde tazminatın sözleşme hükümlerine uygun olarak ödenmesinde yardımcı olunması işini,

j) Hayat Dışı Sigorta Brokeri: Hayat dışı sigorta brokerliği faaliyetinde bulunan kişiyi,

k) Reasürans Brokerliği: Hayat ve hayat dışı sigorta brokerliğinde yapılan iş ve işlemlerin sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında yapılması işini,

l) Reasürans Brokeri: Reasürans brokerliği faaliyetinde bulunan kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Brokerlerde Aranan Nitelik ve Şartlar

 

Gerçek Kişi Brokerlerde Aranan Nitelikler

Madde 5 — Brokerlik yapacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmaları,

b) Türkiye'de ikamet etmeleri,

c) Sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

d) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları,

e) Sigortacılık alanında en az sekiz yıllık mesleki deneyime sahip olmaları.

Tüzel Kişi Brokerlerde Aranan Nitelikler

Madde 6 — Türkiye’de tüzel kişi olarak kurulacak brokerlerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olması,

b) Asgari ödenmiş sermayesinin 20 Milyar TL olması ve faaliyette bulunulacak her bir alan için ilave 10 Milyar TL sermaye konulması,

c) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

d) Gerçek kişi kurucuların Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tüzel kişi kurucularının iflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları.

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan sermaye miktarları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla Müsteşarlıkça artırılabilir.

Türkiye'de Faaliyet Gösterecek Yabancı Brokerler

Madde 7 — Yabancı ülkelerde kurulmuş brokerler, Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle faaliyette bulunabilirler. Bu brokerlerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen miktardan az olmaması,

b) Kuruldukları veya faaliyette bulundukları ülkelerde başvuru tarihi itibariyle kesintisiz olarak son beş yıldır brokerlik faaliyetinde bulunmaları.

Brokerlik Faaliyetinde Bulunamayacaklar

Madde 8 — Yönetmeliğin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde sayılan niteliklere sahip olmayanlar veya bu niteliklerini kaybedenler brokerlik faaliyetinde bulunamazlar.

Hisse Devri

Madde 9 — Bir kişinin, tüzel kişi brokerin sermayesinin yüzde 10 veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ile bir ortağa ait payların sermayenin yüzde 10’unu aşması veya azalması sonucunu veren hisse edinimleri, edinme tarihinden itibaren bir ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. Sermayenin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortaklarda, kurucu ortaklarda aranan şartlar aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Brokerlerin Faaliyetine İlişkin Esaslar

 

Kuruluş İzni

Madde 10 — Türkiye'de brokerlik yapmak amacıyla şirket kurulması Müsteşarlığın iznine tabidir.

Tüzel kişi olarak kurulacak brokerler kuruluş izni almak için aşağıda belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar:

a) İki adet anasözleşme örneği,

b) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yapılabilirlik Raporu",

c) Gerçek kişi kurucuların adli sicil belgeleri, iflas etmediklerine ve konkordato ilan etmediklerine dair belgeler ile şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Gerçek Kişi Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri tevsik edici belgeler,

d) Tüzel kişi kurucuların anasözleşmeleri, iflas veya konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, bilanço ve kar/zarar cetvellerinin onaylı örneği, şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Tüzel Kişi Kurucu Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri tevsik edici belgeler,

e) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

Şube Açma İzni Başvurularında Gerekli Bilgi ve Belgeler

Madde 11 — Şube açmak suretiyle Türkiye'de faaliyette bulunacak yabancı brokerler, izin için aşağıda belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar:

a) Kendi anasözleşmelerinin bir nüshası,

b) Türkiye'de şube açılması için, yetkili organları tarafından alınmış kararların bir nüshası,

c) Son üç yıllık bilanço ve kar-zarar tabloları ile faaliyet raporlarının bir nüshası,

d) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yapılabilirlik Raporu",

e) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

Yabancı şirketin anasözleşmesi, şube açılmasına ilişkin yetkili organ kararı, bilanço, kar/zarar tabloları ve faaliyet raporları ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre ya da Türkiye'de bir noter tarafından tasdik edilir.

Ruhsat Başvuru Süresi

Madde 12 — Kuruluş izni alanlar iznin verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kuruluş ve tescil işlemlerini tamamlayıp ruhsat almak üzere Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar. Bu süre içinde başvuruda bulunmayanlara ruhsat verilmez ve durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.

Yöneticilerde Aranacak Nitelikler

Madde 13 — Tüzel kişi brokerlerin yöneticilerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Tüzel kişi brokerleri temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç diğer nitelikleri haiz bulunması,

b) Yönetim kurulu üyelerinin tamamının Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, çoğunluğunun ise buna ilave olarak (beş kişilik yönetim kurulu üyeliğinde 3 kişi çoğunluğu oluşturur) aynı maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz bulunması.

Teknik Personelde Aranacak Şartlar

Madde 14 — Brokerler yanında çalışacak teknik personelde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması (yabancıların oturma ve çalışma izni belgelerine sahip olması),

b) Lise ve dengi okul mezunu veya iki yıllık yüksek okul mezunu olanların sigortacılık alanında en az dört yıllık mesleki deneyime sahip olması,

c) Dört yıllık yüksek okul mezunu olanların sigortacılık alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olması.

Ruhsat

Madde 15 — Gerçek kişi brokerler ile kuruluş ve tescil işlemlerini tamamlayan tüzel kişi brokerler faaliyetlerine başlamadan önce hayat veya hayat dışı ya da reasürans alanlarından birinde veya birkaçında faaliyet gösterebilmek için her bir alanda ayrı ayrı Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadırlar.

Tüzel kişi brokerler ruhsat almak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa başvururlar:

a) Ticaret sicili tasdiknamesinin bir örneği,

b) Asgari ödenmiş sermaye miktarının tamamının ödendiğine ilişkin belgenin tasdikli bir nüshası,

c) Faaliyet konularına uygun sağlıklı bir yönetim, gerekli muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş ve teknik donanımın sağlanmış olduğunu gösterir belgeler,

d) Şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin ikametgah belgeleri (yabancılarda oturma ve çalışma izni belgeleri), adli sicil belgeleri, iflas ve konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, mezun olunan okul diplomasının onaylı bir örneği ile şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yöneticilere İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri gösterir belgeler,

e) Faaliyet konularına uygun hizmet birimlerinin kurulup, bu birimler için yeterli sayı ve nitelikte personel kadrosunun oluşturulduğunu ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini gösterir belgeler,

f) Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki nitelikleri haiz en az üç teknik personel çalıştırıldığını ve bu teknik personelin niteliklerini gösterir belgeler,

g) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

Gerçek kişi brokerlerin ruhsat almak için yapacakları yazılı başvurularına, bu maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) ve (g) bentlerinde istenen belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Brokerlik yapabilmek için Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıdıklarını gösterir belgeler,

b) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yapılabilirlik Raporu" ile "Gerçek Kişi Brokerlere İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri gösterir belgeler.

Ruhsat, Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile yurt düzeyinde trajı en yüksek on gazeteden ikisinde ilan edilir ve ilanların yapıldığı gazetelerin birer nüshası ile mesleki sorumluluk sigortalarının poliçeyi düzenleyen sigorta şirketince onaylı bir örneği onbeş gün içinde Müsteşarlığa gönderilir. Ruhsatın tescil ve ilanı ile Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmadan önce brokerlik faaliyetine başlanamaz.

Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması ve Ruhsat İptali

Madde 16 — Brokerler, temsil ettiği kişilerin hak ve menfaatlerine aykırı işlemler yapmaları veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareket etmeleri halinde Müsteşarlıkça uyarılır. Söz konusu fiilin iki yıl içinde tekrarı halinde faaliyetleri iki ay süre ile Müsteşarlıkça geçici olarak durdurulabilir. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan brokerler, sigorta ve reasürans şirketlerine duyurulmak üzere Birliğe bildirilir.

Aşağıdaki hallerde brokerlerin ruhsatları Müsteşarlıkça iptal edilir:

a) Bu Yönetmeliğin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde sayılan niteliklerden herhangi birinin kaybedilmesi veya verilen süre içinde söz konusu maddelere aykırılıkların giderilmemesi,

b) Brokerlik faaliyetlerine aralıksız olarak bir yıldan daha uzun bir süre ara verilmesi,

c) Faaliyetleri daha önce iki ay süre ile geçici olarak durdurulmuş brokerlerin, bir defa daha aynı fiili tekrar etmeleri.

Müsteşarlıkça ruhsatları iptal edilen brokerler keyfiyetin kendilerine tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde bu hususu ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirirler. Ruhsat iptali, Birlik tarafından da yurt düzeyinde trajı en yüksek on gazeteden ikisinde ilan ettirilir ve gazetelerin birer nüshası onbeş gün içinde Müsteşarlığa gönderilir.

Tutulacak Defterler

Madde 17 — Brokerler, kanunen tutulması zorunlu olan defterlerden başka, birbirini takip eden sayfa numaralı, noterce onaylanmış aşağıdaki defterleri de tutmak zorundadırlar:

a) Teklifname Kayıt Defteri: Bu deftere, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenin yaptığı teklifnamenin veriliş tarihi, adı, soyadı, ticaret unvanı, adresi, yapılmak istenen sigorta sözleşmesinin süresi ve rizikonun türü ile teklif alınan sigortacıların unvanı, teminat ve muhtemel prim tutarı kaydedilir.

b) Sigorta Sözleşmesi Kayıt Defteri: Bu deftere, varsa sigorta teklifnamesinin tarihi, sigorta ettirenin, sigortalının ve varsa lehdarının adı, soyadı, adresi, poliçe ve eklerinin numarası, poliçenin tanzim ve sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, rizikonun türü, prim ve ayrıntısı kaydedilir.

c) Reasürans Sözleşmesi Kayıt Defteri: Bu deftere, varsa reasürans teklifnamesinin tarihi, sigorta şirketinin ve reasürörün ticari unvanı, adresi, belge numaraları, reasürans sözleşmesinin tanzim, başlangıç ve bitiş tarihi, rizikonun türü ve ayrıntısı kaydedilir.

Brokerler bu maddede belirtilen defterleri elektronik ortamda tutmak zorundadır.

Mali Tablolar

Madde 18 — Müsteşarlık tarafından belirlenecek esaslara ve örneğe uygun olarak yıllık olarak düzenlenen mali tablolar; şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya genel müdür ile sorumlu muhasebeci veya muhasebe müdürü tarafından imzalanmış olarak hesap dönemini takibeden iki ay içinde yazılı ve elektronik ortamda Müsteşarlığa gönderilir.

Gerçek kişi brokerler de aynı süre içinde söz konusu mali tabloları Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

Müsteşarlık, mali tabloları üçer veya altışar aylık dönemler halinde istemeye yetkilidir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 19 — Tüzel kişi olarak kurulmuş brokerlerde ortakların ve şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin değişmesi halinde, gerekli niteliklere sahip olduklarını gösterir belge ve "Gerçek Kişi Ortaklara İlişkin Bilgi Formu", "Tüzel Kişi Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" veya "Yöneticilere İlişkin Bilgi Formu" ile birlikte bir ay içerisinde Müsteşarlığa bildirilir.

Brokerler, faaliyetlerine son vermeleri halinde durumu, faaliyete son verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Müsteşarlığa bildirirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarafsızlık ve Bağımsızlık

 

Komisyon

Madde 20 — Brokerler sigorta veya reasürans şirketlerinden brokerlik komisyonu dışında hiçbir surette menfaat sağlayamazlar.

Brokerler alacakları komisyon tutarını sözleşmenin akdinden önce temsil ettiği kişilere açıklamak zorundadırlar. Talep halinde komisyon miktarı yazılı olarak temsil edilen kişiye bildirilir.

Ortaklık ve Çalışma İlişkileri

Madde 21 — Brokerler;

a) Sigorta ve reasürans şirketleri ile acente, prodüktör ve sigorta hasar eksperlerinde doğrudan veya dolaylı yüzde 10 ve daha fazla hisseye sahip olanları,

b) Sigorta ve reasürans şirketleri, acente, prodüktör ve sigorta hasar eksperliği yapmakta olanları,

c) Sigorta ve reasürans şirketleri, acenteler, prodüktörler ve sigorta hasar eksperleri nezdinde yönetici ve teknik personel olarak çalışmakta olanları,

ortak olarak kabul edemezler ve yanlarında çalıştıramazlar.

Teklifler

Madde 22 — Brokerler, temsil ettiği kişilerin aksine bir talebi olmadığı takdirde en az üç sigorta veya reasürans şirketinden teklif almak, bu teklifleri ve karşılaştırmalı fiyatları temsil ettiği kişilere bildirmek zorundadırlar.

Portföy Sınırlandırılması

Madde 23 — Brokerlerin, yıl sonu itibariyle bir sigorta veya reasürans şirketine sağlayacakları prim hasılatı toplam prim hasılatının yüzde 50'sini aşamaz. Bir poliçeye ait prim hasılatı toplam prim hasılatının yüzde 20’sini aşıyorsa, bu poliçe hesaplamada dikkate alınmaz.

Brokerlerin aynı sermaye grubuna dahil olan sigorta veya reasürans şirketlerine sağlayacakları prim hasılatı, toplam prim hasılatının yüzde 75'inden fazla olamaz. Bu fıkranın uygulanmasında aynı sermaye grubundan maksat doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin yüzde 51'i veya daha fazlasının aynı sermaye grubuna ait olmasıdır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim Esasları, Yükümlülükler ve Yasaklar

 

Denetim Esasları

Madde 24 — Brokerlerin bütün iş ve işlemleri, Kanunda belirtilen esaslara göre denetlenir.

Brokerler, sigortacılık mevzuatına göre denetleme, inceleme ve soruşturmaya yetkili olanların, mevzuat hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri vermeye ve isteyecekleri bütün hesap, kayıt, defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar.

Diğer Yükümlülükler

Madde 25 — Brokerler, mevzuata ve temsil ettiği kişiler tarafından kendilerine verilen talimatlara uygun hareket etmek, bu kişilerin hak ve menfaatlerini korumak, sigortacılık icaplarına uymak ve görevlerini iyi niyet ve dürüstlükle yürütmek, doğru bilgi vermek ve tazminat ödemelerinde taraflara yardımcı olmakla yükümlüdürler.

Brokerlerin ticari unvanlarında "sigorta brokeri" veya "reasürans brokeri" ibaresinin bulundurulması zorunludur. Brokerlik ruhsatı olmayanlar unvanlarında "sigorta brokeri" veya "reasürans brokeri" ibaresine yer veremezler.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Madde 26 — Brokerler, toplam teminatı, bir yıl içerisinde aracılık ettikleri sözleşmeler dolayısıyla tahakkuk ettirilen komisyon tutarının yüzde 60'ından az olmamak üzere her yıl mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Söz konusu toplam teminat tutarı, her halükarda tüzel kişi brokerler için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen asgari sermayenin beş katından, gerçek kişi brokerlerde ise üç katından aşağı olamaz.

Brokerler, bir yıl içerisinde aracılık ettikleri sözleşmelere ilişkin olarak tahakkuk ettirilen toplam prim hasılatının yüzde 10'unun veya daha fazlasının ait olduğu sigorta şirketlerine mesleki sorumluluk sigortası yaptıramazlar.

Yeni kurulan brokerler ruhsat aldıkları tarihten yıl sonuna kadar olan dönemi kapsayan ve teminat miktarı birinci fıkrada belirtilen asgari tutarlardan az olmamak üzere mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Brokerler, 1 Ocak - 31 Aralık dönemini kapsayan mesleki sorumluluk sigortalarının poliçesinin sigorta şirketince onaylı bir nüshasını her yıl Ocak ayının sonuna kadar Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

Brokerler, brokerlik sözleşmesine mesleki sorumluluk sigortasının hangi şirket tarafından yapıldığını, poliçe numarasını, sözleşmenin geçerlilik süresini ve teminat miktarını eklemek zorundadır.

Tazminat Ödeme Yasağı

Madde 27 — Brokerler, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemezler.

Ticari Faaliyet Yasağı

Madde 28 — Brokerler, brokerlik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşamazlar.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 29 — Bu Yönetmelikle, 26/12/1994 tarihli ve 22153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alan brokerler 15 inci maddede belirtilen faaliyette bulunacakları alan veya alanları Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Müsteşarlığa bildirmek ve ruhsatlarını yenilemek zorundadır. Yeni ruhsat verilinceye kadar mevcut ruhsatlar geçerlidir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde talep edilmesi halinde, kuruluş ve ruhsat işlemleri için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen asgari sermaye miktarı hariç yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Çankaya Üniversitesinden :

 

Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve

Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin

19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 29/12/1997 tarih ve 23215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 — Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nedeniyle zorunlu olarak başarısız olunan dersler alınır. İkincisinde ise öğrenci bazı dersleri not yükseltmek için alır.

Bir dersten (FF), (FD), (W), (U) notu veya Hukuk Fakültesinde 60’dan az not alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönem/yılda almak zorundadırlar ancak son sınıf öğrencileri için bu şart aranmaz. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrenciler, not yükseltmek için daha önce geçer not aldıkları dersleri, lisans öğrenimi süresince ilgili dersten geçer not aldıkları dönemden/yıldan sonraki engeç dört dönem/iki yıl içinde almak koşulu ile tekrarlayabilirler. Ancak başarısızlık ve/veya not yükseltmek amacıyla ders tekrarı durumundaki öğrencilerin alabilecekleri yarıyıl/yıl kredi toplamı, bulundukları yarıyılın/yılın toplam kredi miktarını aşamaz. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. Hukuk Fakültesinde üçüncü sınıfa geçebilmek için birinci sınıfın, dördüncü sınıfa geçebilmek için ikinci sınıfın tüm derslerinin başarılmış olması gerekir. Hukuk Fakültesinde, başarısız olunan hukuk kodlu dersler için, tarihi Üniversite Senatosu tarafından belirlenen, tamamlama sınavı açılır. Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato dört yılın sonunda Medeni Hukuk Bakalorya sınavı yapılmasına karar verebilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmeliği Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Çankaya Üniversitesinden :

 

Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin

32 ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/6/1998 tarih ve 23363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli)puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi ana dilleri dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, esasları Üniversite Senatosunca belirlenmek üzere Yabancı Dil Hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğretim süresine dahil edilemez.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 — a) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli)puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi ana dilleri dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan Sanatta Yeterlik öğrencileri, esasları Üniversite Senatosunca belirlenmek üzere Yabancı Dil Hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğretim süresine dahil edilemez.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Tebliğler

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(2000/9)

 

Başvuru

Madde 1 — 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler İtalteks Ekspo Grup Tekstil San. A.Ş. ve Pilsa Plastik San. A.Ş.; Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Tayland ve Çin Tayvanı menşeli "sentetik filamentten mensucat"ın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiğini ve bu durumun yerli üretime zarar verdiğini ileri sürerek, bu ülkeler menşeli söz konusu maddenin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuşlardır.

Başvuru konusu madde

Madde 2 — Başvuru konusu madde "sentetik filamentten mensucat"dır. Söz konusu tanıma, hammaddesi petrol olan sentetiğe dayalı kumaşlar girmektedir.

Sentetik filamentlerden (devamlı lif) dokunmuş söz konusu kumaşlar, giyim sanayiinin yanı sıra, ev dekorasyonunda da (döşemelik ve perdelik olarak) kullanılmaktadır. Ancak, başvuru konusu ürün yalnızca giyimde kullanılan kumaşlara ilişkin olup, ev dekorasyonunda kullanılan kumaşlar kapsam dışında kalmaktadır.

Bahse konu ürün, hali hazırda 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan ve aşağıda belirtilen 27 adet GTP kapsamında ithal edilmektedir. Ancak, söz konusu GTP'ler sadece bilgi olarak verilmiş olup, anılan ürünün tarife sınıflandırması konusunda bağlayıcı değildir.

54073000, 54074100, 54074200, 54074300, 54074400, 54075100, 54075200, 54075300, 54075400, 54076110, 54076130, 54076150, 54076190, 54076910, 54076990, 54077100, 54077200, 54077300, 54077400, 54078100, 54078200, 54078300, 54078400, 54079100, 54079200, 54079300, 54079400.

Başvurunun desteklenmesi

Madde 3 — Şikayetçi firmaların toplam benzer mal üretiminin, Türkiye benzer mal üretimi toplamı içindeki payının %72 olduğu ve böylece, Yönetmeliğin 20. maddesi çerçevesinde, şikayetçilerin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

Damping iddiası

Madde 4 — Şikayete konu ülkelerden yapılan ithalatla ilgili damping hesaplamalarına ilişkin belirlemeler aşağıda yer almaktadır.

a) Güney Kore İçin Damping Marjı

Güney Kore için normal değer, anılan ülke iç piyasasında gerçekleşen fiyatlara, ihraç fiyatı ise, Türkiye’ye gerçekleştirilmiş ihracat işlemlerine ait faturalara dayandırılmıştır. Güney Kore için bu şekilde hesaplanan damping marjının önemli oranda olduğu görülmüştür.

Diğer taraftan, Güney Kore'nin EUROSTAT'tan alınan, Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç fiyatının normal değer olarak alınması suretiyle yapılan hesaplamada da bu ülkeden yapılan ithalatın dampingli olduğu tespit edilmiştir. Bu hesaplamada kullanılan Türkiye'ye ihraç fiyatı ise, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerinden alınmış ve normal değerle ihraç fiyatı CIF bazda karşılaştırılmıştır.

b) Malezya İçin Damping Marjı

Malezya için damping marjı hesaplaması iç piyasa fiyatlarına dayandırılmıştır.

Bu şekilde yapılan hesaplamada, normal değer ve ihraç fiyatı, Malezyalı bir üretici firmaya ait fiyat tekliflerine göre belirlenmiştir. Malezya için bu şekilde hesaplanan damping marjının önemli oranda olduğu görülmüştür.

Diğer taraftan, Malezya'nın EUROSTAT'tan alınan, AB'ye ihraç fiyatının normal değer olarak alınması suretiyle yapılan hesaplamada da bu ülkeden yapılan ithalatın dampingli olduğu tespit edilmiştir. Bu hesaplamada kullanılan Türkiye'ye ihraç fiyatı ise, DİE verilerinden alınmış ve normal değerle ihraç fiyatı CIF bazda karşılaştırılmıştır.

c) Tayland İçin Damping Marjı

Tayland için damping marjı hesaplaması iç piyasa fiyatlarına dayandırılmıştır.

Bu şekilde yapılan hesaplamada, normal değer ve ihraç fiyatı, Taylandlı bir üretici firmaya ait fiyat tekliflerine göre belirlenmiştir. Tayland için bu şekilde hesaplanan damping marjının önemli oranda olduğu görülmüştür.

Diğer taraftan, Tayland'ın EUROSTAT'tan alınan, AB'ye ihraç fiyatının normal değer olarak alınması suretiyle yapılan hesaplamada da bu ülkeden yapılan ithalatın dampingli olduğu tespit edilmiştir. Bu hesaplamada kullanılan Türkiye'ye ihraç fiyatı ise, DİE verilerinden alınmış ve normal değerle ihraç fiyatı CIF bazda karşılaştırılmıştır.

d) Çin Tayvanı İçin Damping Marjı

Çin Tayvanı için yapılan tüm araştırmalara rağmen iç piyasa fiyatları bulunamadığından, bu ülke için normal değer, EUROSTAT'tan alınan, AB'ye ihraç fiyatlarına dayandırılmıştır. Bu hesaplamada Türkiye'ye ihraç fiyatı olarak ise, DİE verileri esas alınmış ve normal değerle ihraç fiyatı CIF bazda karşılaştırılmıştır.

Çin Tayvanı için bu şekilde hesaplanan damping marjının önemli oranda olduğu görülmüştür.

e) Çin Halk Cumhuriyeti İçin Damping Marjı

Piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden olması nedeniyle, Çin Halk Cumhuriyeti için normal değer olarak, Yönetmeliğin 7. maddesi çerçevesinde, üçüncü ülke olan Çin Tayvanı'nın AB'ye ihraç fiyatları alınmıştır. Bu hesaplamada ihraç fiyatı olarak ise, DİE verileri esas alınmış ve normal değerle ihraç fiyatı CIF bazda karşılaştırılmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti için bu şekilde hesaplanan damping marjının önemli oranda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

Madde 5 — Şikayet konusu ülkeler menşeli mensucat ithalatının mutlak anlamda ve Türkiye’deki tüketime göre artış gösterdiği tespit edilmiştir. 1997 yılından itibaren düşüş eğiliminde olan dampingli fiyatlarla yapılan söz konusu ürün ithalatına ait fiyatların, yerli üreticilerin fiyatlarını kırdığı, fiyat kırılması oranının özellikle 1999 yılında en yüksek seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir.

Bu durum sonucunda, başvuru aşamasında sunulan delillerden, dampingli olduğu iddia edilen fiyatlarla yapılan söz konusu madde ithalatının yerli üretim dalının üretiminde, kapasite kullanımında, pazar payında, satış fiyatlarında, kârlılığında, ve istihdamında ciddi olumsuzluklara yol açtığı anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

Madde 6 — Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 18/10/2000 tarihinde Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Tayland ve Çin Tayvanı menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20. maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

Madde 7 — Yönetmeliğin 7. maddesi hükmü çerçevesinde, şikayete konu ülkelerden Çin Halk Cumhuriyeti için bu aşamada Çin Tayvanı’nın serbest piyasa ekonomisi uygulayan benzer üçüncü ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, normal değerin oluşturulması amacıyla yapılacak benzer üçüncü ülke seçimi ya da soruşturma konusu maddenin üretildiği sektörde piyasa kurallarının geçerli olup olmadığı konusunda ilgili tarafların olası görüş ve önerileri 9. maddede belirtilen süre içerisinde bildirilmesi halinde dikkate alınabilecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

Madde 8 — Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin, Müsteşarlıkça bilinen ithalatçılarına ve yurt dışındaki üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Müsteşarlık İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makûl bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunması ve soru formlarını doldurarak 9. maddede belirtilen süreler içerisinde Müsteşarlık İthalat Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Ayrıca, soru formlarının ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, şikayete konu ülkelerin Türkiye’deki resmi temsilciliklerine de soru formları gönderilecektir.

Süreler

Madde 9 — Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren -posta süresi dahil- 37 gündür. Bu süre, 8. madde çerçevesinde sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar için de geçerlidir.

Soruşturmayla ilgili tarafların sunacakları her türlü bilgi ve belge, ancak bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Müsteşarlık İthalat Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılması halinde dikkate alınacaktır.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8. madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) ise, görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Müsteşarlık İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

Tarafların dinlenmesi

Madde 10 — Yönetmeliğin 24. maddesi çerçevesinde, yazılı olarak başvuran ilgili taraflara, başvurularının haklı gerekçelerini bildirmek koşuluyla, soruşturmanın herhangi bir safhasında, konuya ilişkin görüşlerini sunmaları için olanak tanınacaktır.

Diğer taraftan, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tüm tarafların bir arada dinlenmesine ve bilgilendirilmesine imkan sağlayacak bir "kamu dinleme toplantısı" yapılması düşünülmektedir. Kamu dinleme toplantısına katılmak isteyen tarafların, bu isteklerini ve katılacak kişiler ile bulundukları görevleri, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde, Müsteşarlık İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Taleplerin alınmasını müteakip toplantının yeri ve zamanı taraflara bildirilecektir.

İşbirliğine gelinmemesi

Madde 11 — Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

Madde 12 — Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.212 88 00 / 1383 veya 1360, 1361, 1370, 1378

Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: damping@foreigntrade.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Madde 13 — Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

—— • ——

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler

Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak

Değişken Faiz Oranı

 

— Vadeye bakılmaksızın tüm krediler için yıllık % 32,01’dir.

— Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 gün, 20261, 23244 sayılı Resmî Gazete’lerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sıra sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

— Bu oran 1 Kasım 2000 tarihi itibariyle 1 ay süre ile geçerlidir.