T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

    13 Ekim  2000     CUMA

Sayı : 24199

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
 
Milletlerarası Andlaşma
2000/1227 Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar
 
Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi
— Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’ya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Yönetmelikler
— Fatih Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Fatih Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğler
— Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen (Ek: II) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/3)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/24)

 

 
YARGI BÖLÜMÜ
 
 
Anayasa Mahkemesi Kararları
— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/7 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2000/6 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/12 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2000/7 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/21 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2000/8 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/19 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2000/9 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/23 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2000/10 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/17 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2000/11 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/9 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2000/12 Sayılı Kararı

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

—— • ——

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T. C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

12 Ekim 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-18351

 
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
    Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Ekim 2000 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Bülent ECEVİT
Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Ekim 2000

39-06-259-2000-807

 

BAŞBAKANLIĞA

    İLGİ : 13 Ekim 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18351 sayılı yazınız.
    Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Ekim 2000 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER’in vekâlet etmesi uygundur.
    Bilgilerini rica ederim.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Yönetmelikler

    Fatih Üniversitesinden :

Fatih Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
 
MADDE 1 — 23/7/1998 tarih ve 23411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Fatih Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 3 — Fatih Üniversitesine kayıt olan öğrenciler, İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulurlar, başarı notu % 70’ dir. Daha önce TOEFL sınavından 213 puan (eski sisteme göre 550), akademik IELTS sınavından 6 ve daha yukarı not aldığını belgeleyen öğrenciler, yeterlik sınavından muaf tutularak, kayıt oldukları programlarda eğitim – öğretime başlarlar. Bu sınavların geçerliliği üç yıldır.
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 5 — Hazırlık sınıfında öğretim süresi bir yıldır. Haftalık ders saati, 20’den az olmamak üzere ilgili kurullarca belirlenir. Yıl sonu sınavına girebilmek için derslerin % 90’ına devam edilmesi zorunludur. Kabul edilen bir mazereti olmaksızın devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar."
MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 6 — Her yarıyılda her ders için en az iki sınav, haftada bir quiz (kısa test) ve ödev verilir. Yıl sonunda birinci ve ikinci yarıyıllarda görülmüş tüm dersleri kapsayan bir yıl sonu sınavı yapılır. Başarı notu; ara sınavlarının not ortalamasının % 30’u, quiz notları ortalamasının % 20’si, ödev notu ortalamasının % 10’u, yıl sonu sınavının % 40’ı alınmak suretiyle hesaplanır. Yıl sonu sınavından en az 60 almak koşuluyla, hesaplanan notu 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. 70 başarı ortalamasını tutturamamış öğrencilere iki hafta içerisinde bir bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavında başarılı olamayanlar yaz dönemi öğretimine devam edebilirler. Yaz döneminde başarısız olan veya yıl içinde devamsızlıktan kalan öğrenciler, yeni öğretim yılı başındaki yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrenciler eğitim – öğretim ücretlerini ödemek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere hazırlık sınıfını tekrar ederler.
Öğrencinin tekrarladığı hazırlık sınıfını geçememesi halinde kaydı silinir."
MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bir akademik yıla ait izin için geçerli nedenleri olanlara, ilgili Yönetim Kararı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin verilebilir."
Yürürlük
MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

    Fatih Üniversitesinden :

Fatih Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretim Yönetmeliğinin
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/7/1998 tarih ve 23411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Fatih Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yaz döneminde açılacak dersler ile bu derslerin öğretim elemanları bölüm, ana bilim dalı kurullarının önerisi üzerine fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarınca belirlenip, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilan edilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Yaz döneminde bir ön lisans ve lisans dersinin açılabilmesi için o derse en az 10 öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 10’dan az ise bu dersin açılıp açılmaması kararını ilgili Yönetim Kurulu verir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 20’yi geçerse o ders için birden çok şube açılabilir. Lisansüstü derslerde alt sınır uygulanmaz."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

 

Tebliğler

    İçişleri Bakanlığından :

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme
Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen (Ek : II)
Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması
Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No : 2000/3)
 
    Madde 1 — Bakanlar Kurulunun 86/10782 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16 Temmuz 1986 gün ve 19166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ilçelerin sınıflarını düzenleyen (EK : II) cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

    İli                :       İlçesi         :        Eski Sınıfı :                Yeni Sınıfı :
    MANİSA          Sarıgöl                     4                                   3

 

       Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

 

İŞKOLU TESPİT KARARI

KARAR TARİHİ : 28/9/2000

KARAR NO : 2000/24 

İŞYERİ : Sezginler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

 ve bağlı işyerleri (23 işyeri)

TESPİTİ İSTEYEN : Sezginler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İNCELEME : Bakanlığımızca yapılan incelemede, Sezginler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait Genel Müdürlük işyeri ile birlikte 23 işyerinin bulunduğu; bu işyerlerinin l- Sezginler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük, 2- Zeytinburnu Cash & Carry, 3- Kartal Market, 4- Kartal Cash & Carry, 5- Hadımköy Ofis, 6- Hadımköy Lojistik Merkezi, 7-Beylikdüzü Market, 8- Yalova Cash & Carry, 9- Adapazarı Cash & Carry, 10- İzmit Cash & Carry, 11- Bursa Market, 12- İzmir Market, 13- İzmir Cash & Carry, 14- Muğla Kıtchen Express, 15- Antalya Market, 16- Antalya Kıtchen Express, 17- Adana Market, 18- Adana Cash & Carry, 19- Ankara Market, 20- Ankara Kıtchen Exspress, 21- Ordu Satın Alma, 22- Samsun Market ve 23- Düzce Entegre Fındık İşleme Fabrikası olduğu; Fındık İşleme Fabrikası dışındaki Genel Müdürlük işyeri ile diğer 21 işyerinde yapılan işlerin, İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı işkolunda sayılan işler arasında yer aldığı ve 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna girmesi gerektiği, Düzce Entegre Fındık İşleme Fabrikasında yapılan işlerin de 04 sıra numaralı işkolunda sayılan işler arasında yer aldığı ve 04 sıra numaralı "Gıda Sanayii" işkoluna girmesi gerektiği belirlenmiştir.

KARAR : Sezginler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük işyeri ile diğer bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna, Düzce Entegre Fındık İşleme Fabrikası işyerinde yapılan işlerin de 04 sıra numaralı "Gıda Sanayii" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

YARGI BÖLÜMÜ

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——