T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

    12 Ekim  2000     PERŞEMBE

Sayı : 24198

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
 
Milletlerarası Andlaşma
2000/1259 Marmara Depremi Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesini Teminen Kalıcı Konutlara Tahsis Edilmek Üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Kredinin 63 Milyon ABD Doları Tutarındaki İlk Dilimi İçin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
 
Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi
— Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Bakanlar Kurulu Kararı
2000/1230 “Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
 
Yönetmelikler
— Maden İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 
Tebliğler
— Avrupa Topluluğu veya İkili ve Çok Taraflı Serbest Ticaret/Tercihli Ticaret Anlaşmaları Çerçevesinde Bazı Gıda Maddelerine İlişkin Açılan Tarife Kontenjanlarından Faydalanabilmek İçin Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Uygunluk Belgesi Alınması Aşamasında Aranacak Şartlara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/38)
— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/21)
— Antalya İli Sınırları Dahilinde, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Güvenlik Kararı (No: 2000/1)
— Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/8)
— Kilis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ
 
Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesinin E:1999/10 (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili), K: 1999/23 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin E:1999/39 (4454  Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlarla  ile İlgili), K: 2000/23 Sayılı Kararı
 
 
 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

—— • ——

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T. C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

11 Ekim 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-18242

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

    Avrupa Irkçılıkla Mücadele Konferansı’na katılmak üzere, 12 Ekim 2000 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT
Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Ekim 2000

39-06-258-2000-804

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Ekim 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18242 sayılı yazınız.

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Konferansı’na katılmak üzere, 12 Ekim 2000 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2000/1230

“Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılıcakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayanan Telekomünikasyon Kurumu’nun 28/8/2000 tarihli ve 41 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

A. K. TANRIKULU

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 
Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan,
Sayı ve Nitelikleri Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve
Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Madde 1 — 23/6/2000 tarihli ve 2000/1006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştıralacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esasları’nın 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 — Kurum personeline ödenecek aylık ücret ve diğer mali haklar toplamının net tutarı, Başbakanlık Müsteşarının kadro karşılığı sözleşme ücreti ile her türlü ödemeler dahil toplamının net tutarının % 20 fazlasını aşmayacaktır.

Tavan olarak alınacak bu tutar, Kurumdaki en üst pozisyonu işgal eden personelin sözleşme ücret tavanı olup, diğer pozisyonları işgal edenlere ödenecek ücretler ise bu tavan esas alınarak Kurulca belirlenecektir.

Kurul, tavan ücreti aşmamak koşuluyla Kurum personeline yapılacak ödemeleri, aylık ücret, ikramiye ve diğer mali haklar adı altında belirlemeye yetkilidir.”

Madde 2 — Aynı Esaslar’ın 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer yardımlar

Madde 12 —Kurum personeline verilecek aile, doğum, evlenme, ölüm, cenaze, yiyecek, ulaşım, giyecek ve kira yardımları şeklindeki sosyal hak ve yardımlar Kurul tarafından ayrıca belirlenir.”

Madde 3 —Aynı Esaslar’ın 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 — Bu Esaslar 29/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Esasları Kurul Başkanı yürütür.

—— • ——

Yönetmelikler

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Maden İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 2/10/1996 tarihli ve 22775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İhale Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İhale salonunda oturma yerleri ve söz alma sıraları açık artırmaya geçilmeden önce İhale Komisyonunca çekilecek kur’a ile belirlenir ve İhale Komisyon tutanağı bu sıraya göre düzenlenir. Aynı numaralı sahaya aynı kişi veya şirket tarafından birden fazla müracaatta bulunulmuş ise, ihalede bu müracaatçıların tek müracaat numarası esas alınarak kur’aya tabi tutulur ve tek söz hakkı tanınır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Selçuk Üniversitesinden :

 

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 —Bu Yönetmelik,Selçuk Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir:

a)Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, panel sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve bunlara ilişkin her türlü raporları hazırlamak,

c)Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

d)Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız ve geçici kuruluşları işletmek,

e)Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirecek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak.

Yönetim Organları

Madde 3 —İşletmenin Yönetim Kurulu Üniversite Yönetim Kuruludur. İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu,Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4 —Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 100.000.000.000 liradır.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birinci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 6 — 30/5/1984 tarihli ve 18416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 9/3/1985 tarihli ve 18689 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, 9/12/1986 tarih ve 19306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, 19/12/1994 tarihli ve 22146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 11/10/1994 tarihli ve 22078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 1/9/1994 tarihli ve 22038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 31/10/1993 tarihli ve 21744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 28/6/1989 tarihli ve 20209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 18/9/1990 tarihli ve 20639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Karaman Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 23/6/1989 tarihli ve 20204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 26/12/1991 tarihli ve 21093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 24/3/1984 tarihli ve 18351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 28/6/1984 tarihli ve 18445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 23/3/1986 tarihli ve 19056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 2/1/1989 tarihli ve 20037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Eğitim Fakültesi Kız Sanat Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 30/9/1994 tarihli ve 22067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”, 25/5/1984 tarihli ve 18411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 17/10/1983 tarihli ve 18194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “SelçukÜniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut döner sermaye işletmelerinin mal varlığı ve personeli başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelikle kurulan döner sermaye işletmesine devredilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut döner sermaye Yönetmeliklerine göre başlanmış bulunan iş ve sözleşmeler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
 
Avrupa Topluluğu veya İkili ve Çok Taraflı Serbest Ticaret/Tercihli
Ticaret Anlaşmaları Çerçevesinde Bazı Gıda Maddelerine İlişkin
Açılan Tarife Kontenjanlarından Faydalanabilmek İçin
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Uygunluk Belgesi
Alınması Aşamasında Aranacak Şartlara İlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
 
(Tebliğ No: 2000/38)

Madde 1 — 9/12/1998 tarihli ve 23548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 98/27 nolu Tebliğin 2 nolu Ekinde yer alan talep edilen bilgi ve belgelerden IV nolu madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Başvuru talebinde bulunduğu ürüne ilişkin olarak geçmiş yıllarda almış olduğu kontrol belgesi veya başvuru talebinde bulunduğu ürünle ilgili faaliyette bulunduğunu belgelemesi (üretici, ihracatçı, dağıtıcı, pazarlayıcı)”

Yürürlük

Madde 2 — Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

 
   
    Dış Ticaret Müsteşarlığından :
—— • ——
 

Antalya Valiliğinden :

 

Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması

Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Güvenlik Kararı

 

Karar No : 2000/1

Karar Tarihi : 4/10/2000

Antalya’da sokakta yaşamak veya çalıştırılmak veya dilenmek zorunda bırakılan çocukların beden, ruh ve ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenlikleri çok açık ve acımasız tehlike içindedir. Bu çocuklar; fuhuş, alkollü içki kullanımı, bali-tiner gibi uçucu maddeleri kullanma alışkanlığı, cinsel tacize uğrama, hırsızlık, yaralama ve öldürme olaylarının içine itilmektedir. Bu durum büyük bir sosyal tehlike olarak günümüzü ve yakın geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu ağır sosyal tehlikeden herkesin çok zarar görmesi ihtimali vardır ve sonunda asayiş ile birlikte can ve mal güvenliğini ihlal etmektedir.

Bu nedenle; 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca, Antalya il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

Madde 1 — Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terkedilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Madde 2 — Onsekiz yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; gemi, tren, otobüs gibi toplu taşım araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında ve bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umuma açık yerlerde ve benzeri yerlerde çalıştırılmayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocuklar yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılmak yerine okula devamları sağlanacaktır.

Bu hususların gerçekleştirilmesi veya takibi veli veya vasi veya aile başkanları tarafından sağlanacaktır.

Madde 3 — Her ne suretle olursa olsun bali-tiner, derby gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin amacı dışında satışı veya kullanılması yasaklanmıştır.

Onsekiz yaşından küçük çocuklar da yukarıda belirtilen maddeleri ikaza rağmen kullanmayacaklardır.

Madde 4 — 1 veya 2 nci madde kapsamındaki yerlerde barındıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, çiçek v.b.) veya hizmet satın alınmayacaktır.

Madde 5 — Onsekiz yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler, yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına alınmalarına kadar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza veya kontrol altında bulundurulurlar.

Yukarıda belirtilen hususları, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda, ilgili tüm kuruluşların (Mahalli İdareler, Emniyet, Jandarma, Sağlık gibi) ve gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği yetki belgesine haiz mensupları veya oluşturacakları heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek veya takip ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Madde 6 — Yukarıda 1-5 inci maddelerde belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.

Madde 7 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Kararı Antalya Valisi yürütür.

—— • ——

Balıkesir Valiliğinden :

 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

 

Karar No : 2000/8

Karar Tarihi : 12/9/2000

Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu,Vali Utku ACUN başkanlığında, 12/9/2000 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.

Madde 1 — İlimiz merkezinde ve ilçe merkezlerinde 12/9/2000 tarihi itibari ile 23.00-06.30 saatleri arası motorsiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkmalarının yasaklanmasına,

23.00-06.30 saatleri dışında tüm motorsiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin, araçlarına susturucu cihazı takmaları şartıyla trafiğe çıkışlarına müsaade edilmesine,

Madde 2 — 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 1 inci maddesi ile 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen amaç ve ilkelere ulaşılabilmesi için Belediye mücavir alanları ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü sorumluluk alanlarında kalan tüm konut ve sanayi amaçlı mevzii imar planları onaylanmadan önce yer tetkiki kararının alınmasına yönelik uygulamalar ile, ÇED Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi ve Çevre Bakanlığı’nın 5/4/2000 tarih ve 2000-10 sayılı genelgesine göre ÇED Yönetmeliği uygulamalarında alınması gereken önlemler incelenip görüşülmüştür.

Kırsal ve kentsel alanda arazi ve kaynak kullanımında çevreye en az zararla en olumlu sonuca ulaşılabilmesi, sürdürülebilir kalkınma anlayışını yerleştirmek ve ileride telafisi imkansız çevre sorunlarının önlenmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında etkili ve düzenli bir koordinasyonun kurulması gerekmektedir. ÇED Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince ve Çevre Bakanlığı’nın 5/4/2000 tarih ve 2000-10 sayılı genelgesi çerçevesinde;

Belediye mücavir alanları ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü sorumluluk alanlarında kalan tüm sanayi ve konut (Toplu Konut Alanları, turizm konaklama tesisleri) amaçlı imar faaliyetlerinin yapımı aşamasında ruhsat, izin, onay verilmeden ve mevzii imar planı onaylanmadan önce Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü/Belediye Başkanlıkları tarafından;

a)Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince; yönetmelik çerçevesinde işlem yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi amacıyla; İl Çevre Müdürlüğü’nün görüşünün alınmasına,

b)Mevzii imar planı yapılacak olan parsellerin;

1 – Komşu parseller açısından yeri,

2 – Ulaşım,

3 – Enerji ve altyapı,

4 – Çevre,

5 – Doğal flora ve fauna hususlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından,

mevzuatları açısından görüş alınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

    Kilis Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı
    Karar No : 1
    Karar Tarihi : 28/9/2000

Kilis İli Mahalli Çevre Kurulu,Vali Aslan KÜTÜK Başkanlığında 28/9/2000 tarihinde saat 10.00’da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — İlimiz sınırları dahilinde 2000-2001 yılı sezonunda aşağıda belirtilen standartlardaki kömürlerin kullanılmasına,

a)İthal Kömürler (Elenmiş ve yıkanmış, linyit ve taş kömürü) :

Alt Isıl Değeri

:

(Orjinal Kömürde)

6.000 Kcal/kg

(-500)

Toplam Kükürt

:

(Kuru Bazda)

% 1

(+0.1 Max)

Uçucu Madde

:

(Kuru Bazda)

% 16-22

(+1 Max)

Toplam Nem

:

(Orjinalde)

% 10

(+1 Max)

Boyut

:

(Kuru Bazda)

18 mm. % 10 tolerans-150 mm. % 15 tolerans.

 

Kül

:

(Kuru Bazda)

% 15

(Max)

b)Yerli Kömürler (Elenmiş ve yıkanmış, linyit ve taş kömürü) :

Alt Isıl Değeri

:

(Orjinal Kömürde)

4.500 Kcal/kg

(-500Min)

Toplam Kükürt

:

(Kuru Bazda)

% 1.5

(Max)

Yanabilir Kükürt

:

(Kuru Bazda)

% 1.2

(Max)

Kül

:

(Kuru Bazda)

% 14

(Max)

Toplam Nem

:

(Orjinalde)

% 18

(Max)

Boyut

:

(Kuru Bazda)

18 mm. - 200 mm. % 10 tolerans.

 

c) Kömür Briketi :

       

Alt Isıl Değeri

:

(Orjinalde)

5.500 Kcal/kg

(-/+ 200)

Toplam Nem

:

(Orjinalde)

% 15

(Max)

Toplam Kükürt

:

(Kuru Bazda)

% 1.5

 

Bağlayıcı

:

 

Melas, Nişasta

 

Kül

:

(Kuru Bazda)

% 18

(Max)

Uçucu Madde

:

(Kuru Bazda)

% 15-22

(-/+ % 1)

d)İlimiz dahilinde petrokok satışının yasaklanmasına,

e) İlimize getirilecek kömürlerde taşıyıcıların ve kömür satıcılarının, kömür analiz raporlarını yetkililere ibraz etmelerine,

f) Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan işletmeler ve ısınma amacı ile yerleşim bölgelerinde bulunan tüm sanayi tesislerinde, konutlarda, otellerde ve iş yerlerinde % 1,5 kükürt (S) içeren özel kalorifer yakıtı kullanılmasına;

Kalorifer yakıtı adı altında 5 ve 6 no’lu fuel-oil satılmasının yasaklanmasına,

Yukarıda açıklanan limitlere uyulup uyulmadığının kontrolü için İl Çevre Müdürlüğü,Kilis Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarından komisyon oluşturulmasına,

2 — İlimiz Merkez Kilis Belediyesi’ne ait Kesmelik Katı Atık Depolama alanının, Kilis Belediyesi’nce düzenlenerek rehabilite edilmesine yeni bir katı atık depolama alanının Kilis Belediyesi tarafından belirlenerek istimlak çalışmalarının Haziran-2001 yılına kadar sonuçlandırılmasına,

3 — İlimiz Merkez Kilis Belediyesi’ne ait mezbahanenin atık sularının durulama havuzu yapılmak sureti ile kanalizasyona kadar olan kısmının kapatılması için son olarak 3 (üç) ay süre verilmesine, süre sonunda yapılmadığı takdirde, cezai işlem uygulanarak, mezbahanenin faaliyetinin durdurulmasına,

4 — İlimizde bulunan zeytinyağ imalathanelerinin, üretimi sonucu oluşan atıksuların çevreyi kirletmemesi için işletmelerin kapasitelerine göre yeterince inşaa edecekleri foseptik sistemine atık sularının verilerek bertaraf edilmesine,

5 — İlimiz Merkez kanalizasyon sisteminin, İnanlı Köyü yolu boyunca,İnanlı Deresini takiben açıkta seyreden kısmının Belediye tarafından kapatılması ve kırık logarların tamirinin yapılmasına, bundan sonra kırık logar tesbit edildiği takdirde kırık noktalardaki tarla sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

6 — Şehir Merkezinde bulunan küçükbaş-büyükbaş hayvan besiciliği yapanları tesbit etmek amacı ile İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü,İl Tarım Müdürlüğü ve Kilis Belediyesinden bir ekip oluşturularak inceleme yapılması ve tesbitlerin mevcut mevzuat çerçevesinde çözüm önerileri ile birlikte Ekim ayında Mahalli Çevre Kuruluna rapor halinde sunulmasına,

7 — İlimizde bulunan LPG bayileri ve şehir içindeki petrol istasyonları hakkında Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü başkanlığında İl Çevre Müdürlüğü,Kilis Belediyesi,İl Sağlık Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından bir komisyon oluşturulmasına ve söz konusu istasyonların durumlarının mevcut mevzuat çerçevesinde incelenip tespitlerin Ekim ayında Mahalli Çevre Kurulu’na rapor halinde sunulmasına,

8 — Gürültü Kirliliğini önleme amacıyla İlimizdeki motorsikletlerin belirli saatlerde şehir merkezine girişlerinin kontrol altına alınması ile ilgili konunun İl Trafik Komisyonunda gündeme alınması hususunda tavsiye kararı alınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

 —— • ——

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

    Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

—— • ——

        Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

    Esas Sayısı   : 1999/39
    Karar Sayısı : 1999/23

    Esas Sayısı   : 1999/39
    Karar Sayısı : 1999/23