T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

   30 Eylül 2000     CUMARTESİ

Sayı : 24186

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Bakanlar Kurulu Kararı
2000/1274 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar
 
Atama Kararı
— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
Yönetmelikler
— Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest TicaretAnlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik
— Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Gıda Maddeleri Üretenİşyerlerine ve Ürünlerine VerilenGıda Sicili,Tescil ve Üretimİznine Ait İşlemler İçinAlınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğler
— Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/35)
— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-43) 
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2000/8)

 

    29/9/2000 Tarih ve 24185 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de, 623 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

    Karar Sayısı : 2000/1274
    Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 26/9/2000 tarihli ve 44063 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 28/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Y. YALOVA

M. İ. TALAY

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

A. K. TANRIKULU

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

28/9/2000 Tarihli ve 2000/1274 Sayılı
Kararnamenin Eki
 
KARAR

    Madde 1 — Motorin, marine diesel ve kalorifer yakıtı için uygulanan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

Motorin

127.000

TL/Litre

Marine diesel

127.000

TL/Litre

Kalorifer yakıtı

   4.086

TL/Kilogram

 
    Madde 2 — Bu Kararın 1 inci maddesinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 22/9/2000 tarihinde, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 23/9/2000 tarihinde yürürlüğe girer.
    Madde 3 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Atama Kararı

    Milli Savunma Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/956
   1 — Bu kararda kimliği yazılı bir askerî hakim subayın Askerî Yargıtay 2 nci Başkanlığına, beş askerî hakim subayında Askerî Yargıtay Daire Başkanlıklarına atanmaları, 357 sayılı Askerî Hakimler Kanununun EK - 5 nci maddesi ile 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 13 ncü ve 14 ncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

28 Eylül 2000

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT   S. ÇAKMAKOĞLU
Başbakan   Milli Savunma Bakanı
    Askerî Yargıtay 2 nci Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Fikret CENGİZ, KAYSERİ, 1969-Yd-1, 30/8/1989, Askerî Yargıtay 2 nci Başkanlığına,
    Askerî Yargıtay 3 ncü Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Seyfettin YALÇIN, BİTLİS, 1969-Yd-10, 30/8/1989, Askerî Yargıtay 3 ncü Daire Başkanlığına,
    Askerî Yargıtay 4 ncü Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., İsmail Zeki ÇAĞATAY, ÇORUM, 1970-Yd-9, 30/8/1990, Askerî Yargıtay 4 ncü Daire Başkanlığına,
    Askerî Yargıtay 4 ncü Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Ali KURŞUN, ÇORUM, 1969-Yd-3, 30/8/1990, Askerî Yargıtay 1 nci Daire Başkanlığına,
    Askerî Yargıtay 5 nci Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Rahmi AKSARAY, ERZİNCAN, 1969-Yd-5, 30/8/1990, Askerî Yargıtay 2 nci Daire Başkanlığına,
    Askerî Yargıtay 5 nci Daire Üyeliğinden, Doç.Dz.Hâk.Kd.Alb., M. Tevfik ODMAN, İSTANBUL, 1972-2, 30/8/1990, Askerî Yargıtay 5 nci Daire Başkanlığına,

—— • ——

Yönetmelikler

   Devlet Bakanlığından :
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki
Serbest TicaretAnlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları
Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine
Dair Yönetmelik
 
    MADDE 1 — 18/9/2000 tarihli ve 24174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 DolaşımSertifikaları Yönetmeliği”nin 29 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
    “Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir.Ancak, bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.”
    Yürürlük
    MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 1/9/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini GümrükMüsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

    DevletBakanlığından :
 
Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 
    Amaç
    Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon GenelMüdürlüğü personelinin disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.
    Kapsam
    Madde 2 —Bu Yönetmelik hükümleri, Basın-Yayın ve Enformasyon GenelMüdürlüğü merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.
    Dayanak
    Madde 3 —Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesine göre 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
    Disiplin Amirleri
    Madde 4 —Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri ekli tabloda gösterilmiştir.
    Hüküm Bulunmayan Haller
    Madde 5 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
    Yürürlük
    Madde 6 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini, Basın-Yayın ve Enformasyon GenelMüdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.
 
BAŞBAKANLIK
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN
AMİRLERİ LİSTESİ

 

A) MERKEZ TEŞKİLATI
 
1 — GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI            DİSİPLİN AMİRİ                ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Müdür

Bakan

 

b)

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Bakan

c)

Diğer Personel

İlgili Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

 2 — HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

a)

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Bakan

b)

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

c)

Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

 3 — DAİRE BAŞKANLIKLARI

a)

Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

b)

Şube Müdürleri

Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yrd.

c)

Diğer Personel

İlgili Şube Müdürü

Daire Başkanı

 4 — PERSONEL ŞUBESİ
       MÜDÜRLÜĞÜ

a)

Şube Müdürü

İlgili Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

b)

Diğer Personel

Şube Müdürü

İlgili Genel Müdür Yrd.

 5 — İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ
         MÜDÜRLÜĞÜ

a)

Şube Müdürü

İlgili Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

b)

Diğer Personel

Şube Müdürü

İlgili Genel Müdür Yrd.

 6 — SAVUNMA UZMANLIĞI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Savunma Uzmanı

İlgili Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

b)

Diğer Personel

Savunma Uzmanı

İlgili Genel Müdür Yrd.

 

B) TAŞRA TEŞKİLATI

 

1 — İL MÜDÜRLÜKLERİ

a)

İl Müdürü

Vali

Genel Müdür

b)

Şube Müdürü

İl Müdürü

İlgili Genel Müdür Yrd.

c)

Diğer Personel

İlgili Şube Müdürü

İl Müdürü

 

C) YURT DIŞI TEŞKİLATI

 

1 — BASIN MÜŞAVİRLİKLERİ

a)

Basın Müşaviri veya Büro

Misyon Şefi

Genel Müdür

 

Sorumlusu

   

b)

Ataşe

Basın Müşaviri

Misyon Şefi

c)

Diğer Personel

Basın Müşaviri veya

Misyon Şefi

   

Büro Sorumlusu

 

2 — BASIN ATAŞELİKLERİ

a)

Basın Ataşesi

Misyon Şefi

Genel Müdür

b)

Diğer Personel

Basın Ataşesi

Misyon Şefi

 —— • ——

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
 
Gıda Maddeleri Üretenİşyerlerine ve Ürünlerine Verilen
Gıda Sicili,Tescil ve Üretimİznine Ait İşlemler İçin Alınacak
Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
    
    MADDE 1 — 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine ve Ürünlerine Verilen Gıda Sicili, Tescil ve Üretimİznine Aitİşlemler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    “Madde 8 —Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık Merkez SaymanlıkMüdürlüğü hesabına yatırılan miktarlar bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere özel tertiplere ödenek kaydedilir. Yatırım ödeneklerinin yılı programı ile ilişkisi Devlet Planlama Teşkilatınca kurulur.
    Söz konusu ödenekler; Bakanlığın gıda hizmetleri ile ilgili merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri (aroma maddeleri, mineral maddeler, gıda tamamlayıcıları), gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddeleri üretecek işyerleri ve ürünleri ile ilgili gıda sicili, tescil ve izin, kontrol ve denetim ile laboratuvarlara ilişkin hizmetlerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve bu hizmetlerle ilgili personelin yolluk harcamaları ile yatırım niteliğinde olan makine teçhizat alımı bakım ve onarımı tüketim malları ve malzeme alımları harcamaları, demirbaş alımları harcamaları ile diğer gıda hizmetlerine ilişkin harcamalar için kullanılır.Gıda sicili, tescil ve üretim izni işlemleri için tahsil edilen ücretler her ne suretle olursa olsun gıda hizmetleri dışında harcanamaz.”
    Yürürlük
    MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Tebliğler

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından :
 
Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2000/35)
 
    Madde 1 — 31/7/2000 tarihli ve 24126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinin” 5 inci maddesinin h bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    “h) Safranda toplam azot miktarı kuru madde üzerinden kütlece en çok % 3, renklendirme gücü 400 nm’de en az 130 olmalıdır.”
    Yürürlük
    Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

    Enerjj ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

—— • ——

    Dış Ticaret Müsteşarlığından :