T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

   29 Eylül 2000     CUMA

Sayı : 24185

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1209 1921 Kişiye Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararı

— Milli Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’ne Bir Geçici Madde İlavesine Dair Yönetmelik

— Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

— Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

DÜZELTME (Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik ile İlgili)

 

İLAN BÖLÜMÜ

İlanları Görmek İçin Tıklayanız.

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2000/1209
Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 1921 kişiye Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 9/8/2000 tarihli ve 50022 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25 inci maddesinin (a), (ç) ve (d) bendlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Atama Kararı

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/886

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet GÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

27 Eylül 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

M. BOSTANCIOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Yönetmelikler

 

Sağlık Bakanlığından :

 

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’ne Bir Geçici Madde

İlavesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 26/9/1995 tarih ve 22416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’ne Geçici Madde 2’ den sonra gelmek üzere, aşağıdaki Geçici Madde 3 ilave edilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3 — Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu aciliyet arz eden durumlarda, sıkıntının umumi hayata müessir etkilerinin giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, geçici şekilde kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik santrallarından elektrik alınmasına ihtiyaç duyulduğunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın teklifi ile kurulacak yerin mevzuat açısından uygun olması, tesisten kaynaklanabilecek kişi, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek tüm etkenlerin ilgili mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde bertaraf edilmiş olması ve 31/12/2002 tarihine kadar da bu Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması kaydıyla, mobil ve yüzer santralların tesislerine başlanabilir ve elektrik üretilebilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

 

23 Haziran 1997 Tarih ve 23028 Sayılı Resmî Gazete’de 

Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine

İlişkin Yönetmelik

 

Madde 1 — 23 Haziran 1997 tarih ve 23028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine aşağıdaki Geçici Madde 6 eklenmiştir.

"Geçici Madde 6 — Mobil ve yüzer elektrik santralları ve bu santralların enterkonnekte şebekeye bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, santrallarda kullanılacak petrol, petrokimyasal veya kimyasal ürün depoları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri 31/12/2002 tarihine kadar uygulanmaz."

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

 

Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

Madde 1 — 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesi (B) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (C) bendi eklenmiştir.

"C) Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden durumlarda, sıkıntının toplum yaşamına olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, geçici şekilde kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik santrallarından elektrik alınmasına ihtiyaç duyulduğunda, bu Yönetmeliğin içerisinde belirtilen deşarj değerlerini sağlamak ve 31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen izinleri almak kaydıyla, mobil ve yüzer santralların tesislerine başlanabilir ve elektrik üretilebilir."

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Madde 1 —2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin Geçici Madde-l .‘den sonra gelecek şekilde Geçici Madde-2 eklenmiştir.

Geçici Madde-2

"Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu ivedilik arz eden durumlarda, sıkıntının toplum yaşamına olumsuz etkilerinin geçici şekilde giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, kısa bir süre içerisinde tesis edilecek olan mobil ve yüzer elektrik santrallerinden elektrik alınmasına ihtiyaç duyulduğunda, bu Yönetmeliğin EK-7 Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları bölümünde belirtilen değerleri sağlamak ve 31/12/2002 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen izinleri almak kaydıyla, mobil ve yüzer santrallerin tesislerine başlanabilir ve elektrik üretilebilir."

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

DÜZELTME

 

13/9/2000 tarihli ve 24169 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Milli Savunma Bakanlığı’na ait “Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”in 2 nci maddesi ile değiştirilen 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 2 nci paragrafının (Resmî Gazete Sayfa: 7) birinci satırında “tamamlayan” şeklinde yer alan ibare; Milli Savunma Bakanlığı’nın 26/9/2000 tarihli ve KAN.KAR.:2000/5015-N.O. sayılı yazısı üzerine, “tamamlayamayan” olarak düzeltilmiştir.