T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

   28 Eylül 2000     PERŞEMBE

Sayı : 24184

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/621  Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1203 Merkezi Bursa İlinde Olmak Üzere “Tarihi Kentler Birliği” Adıyla Bir Mahalli İdare Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararı

— Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Sadık TURAL'ın Atanmasına Dair Karar

 

Yönetmelikler

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Turizmi Teşvik Kanunu’nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Kontrolörleri Yönetmeliği

— Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Önlisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Süleyman Demirel Üniversitesi Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Yönetmeliği

— Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/72 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/73 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 59 Sayılı Kararı

— Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

 

Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Hükmünde Kararname

 

Karar Sayısı : KHK/621

Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması ; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 — 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasını (a) bendinin başındaki "Bütün" sözcüğünden önce gelmek üzere "Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, çocuk ıslah ve eğitimevleri ile müşahede merkezlerinin memur ve hizmetlileri ile" ibaresi eklenmiş ve (b) bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlk defa atanmalarında, memuriyete giriş sınavları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu sınavlarda başarılı olanlar arasından; Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen nitelikleri taşıyan ve atanma hakkını elde edenler, Devlet Personel Başkanlığınca Adalet Bakanlığına bildirilir. Bakanlık, atamaları adalet komisyonlarınca yapılacak olanları ayırarak ilgili adalet komisyonlarına gönderir. Atama işlemleri, ilgili adalet komisyonlarınca yapılır ve Bakanlığın onayı ile tamamlanır."

MADDE 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

DevletB akanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

27 Eylül 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-17358

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Türkiye-Gürcistan Karma Ulaştırma Komisyon Toplantısı’na katılmak üzere, 28 Eylül 2000 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr.Enis ÖKSÜZ’ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Eylül 2000

39-06-246-2000-764

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 27 Eylül 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17358 sayılı yazınız.

Türkiye-Gürcistan Karma Ulaştırma Komisyon Toplantısı’na katılmak üzere, 28 Eylül 2000 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2000/1203

Merkezi Bursa İlinde olmak üzere “Tarihi Kentler Birliği” adıyla bir mahalli idare birliğinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 14/8/2000 tarihli ve 61539 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Atama Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2000/60

2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince, Başbakanlığın 26 Eylül 2000 tarih ve B.02.0.PPG.10.330/1594 sayılı yazısı ile önerilen üç aday arasından Prof. Dr. Sadık TURAL Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atanmıştır.

27 Eylül 2000

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

—— • ——

Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı

Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/4/1995 tarihli ve 22267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Uzman yardımcılığı sınavına katılma koşulları, sınav konuları, son başvuru tarihi ile başvuru yeri sınavın başlama tarihinden en az bir ay önce, Türkiye genelinde yayımlanan en az iki ayrı gazetede ikişer kez ilan olunur."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Uzman yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlüğe, şekli Genel Müdürlükçe belirlenen iş talep formu ile müracaat ederler.

İş talep formunun Genel Müdürlük Evrakı’na en geç, sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe vermek zorundadırlar:

a) Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı örneği,

b) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) Kendi el yazısı ile yazılmış ve baba ve annesinin adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yerleri, yükseköğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi,

d) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belgesi.

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adaylardan, ataması yapılmadan önce ayrıca, tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Yarışma ve yeterlik sınav kurulları Bakanlık Makamının onayı ile Genel Müdürün Başkanlığında, Genel Müdürün belirlediği bir Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Teftiş Kurulunca görevlendirilecek bir Bakanlık Müfettişi, Bakanlık Birinci Hukuk Müşaviri ve en az beş yıllık uzmanlık kıdemi olan bir tüketici ve rekabet uzmanı ile bu görevliler arasında belirlenecek iki yedek üyeden oluşur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — 8 inci maddede belirtilen Sınav Kurulunun 5 yıllık Tüketici ve

Rekabet Uzmanları arasından gelecek üyesi, bu koşulları taşıyan Genel Müdürlük personeli bulununcaya kadar Genel Müdürün belirleyeceği diğer bir Genel Müdür Yardımcısı tarafından doldurulur."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

 

Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin

Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 20/10/1998 tarihli ve 23529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu’nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kanunun 34 üncü maddesinin (a) bendinin uygulanmasında esas alınacak süre, 33 üncü maddenin (f) bendinde belirtilen cezanın tebliğinden itibaren bir yıldır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden :

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Kontrolörleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne bağlı Başmüdürlüklerde görev yapan Teftiş Kurulu Kontrolörlerinin atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne bağlı Teftiş Kurulu Kontrolörlerinin atanmalarını, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

PTT

: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür

: PTT Genel Müdürünü,

Teftiş Kurulu

: PTT Teftiş Kurulunu,

Kurul Başkanı

: PTT Teftiş Kurulu Başkanını,

Müfettiş

: PTT Müfettişlerini,

Başmüdürlük

: PTT Başmüdürlüklerini,

Başmüdür

: Başmüdürlüklerin başındaki yetkili amiri,

Kontrolör

: Teftiş Kurulunun genel yönetim ve denetimine bağlı olarak başmüdürlük kadrolarında bulunan, başmüdürlere bağlı iş yerlerinde teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılan Teftiş Kurulu Kontrolörlerini

 

ifade eder.

Başmüdürlüklerde Çalıştırılacak Kontrolör Sayısı

Madde 5 —Başmüdürlüklerde çalıştırılacak kontrolörlerin sayıları, her başmüdürlük için Genel Müdürlükçe saptanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler

Teftiş Kurulunun Görevi

Madde 6 —Teftiş Kurulu Başkanlığı, başmüdürlüklere bağlı işyerlerinde Genel Müdürün emriyle, kontrolörlere teftiş ve inceleme yaptırır. Gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma açtırır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş, inceleme ve soruşturma emirlerini gereğine göre doğrudan veya başmüdürlük aracılığı ile kontrolörlere bildirir.

Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 7 —Teftiş Kurulu Başkanı;

a) Kontrolörlerin teftiş programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayını aldıktan sonra kontrolörlere duyurulmasını ve programın uygulanmasını sağlayıp, izlemek,

b) Kontrolörlerin çalışmalarını genel olarak kontrol etmek,

c) Kontrolör tarafından düzenlenen ve Teftiş Kuruluna gelen raporları inceletmek, esas ve yönteme ilişkin hata ile noksanlıkların giderilmesini ve tamamlanmasını sağlamak, işyerlerinin hizmetlerine ilişkin eleştiri, düşünce ve önerilerini Genel Müdüre sunmak, sonucunu izlemek,

d) Kontrolörlerin, en iyi biçimde yetişmelerini sağlamak için eşliğinde çalışacakları müfettişleri seçmek ve çalışma esaslarını saptamak,

e) Kontrolörleri, gereğine göre bağımsız, gereğine göre müfettiş veya diğer kontrolörlerle birlikte çalıştırmak,

ile yükümlü ve yetkilidir.

Başmüdürlerin, Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yönünden Görev ve Yetkileri

Madde 8 —Başmüdürler;

a) Kontrolörlere inceleme ve soruşturma yaptırmak,

b) Kontrolörlerin çalışma düzeni ve etkinliklerini kontrol etmek,

c) Kontrolörlerin aylık çalışma ve hesap çizelgelerini incelemek, işlemlerini tamamlamak,

d) Başmüdürlüklerine bağlı işyerlerinden teftiş programına alınması gerekli görülenler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına öneride bulunmak,

e) Kontrolörlerce yapılan inceleme ve soruşturma işleri hakkında, Teftiş Kurulu Başkanlığına her üç ayda bir örneğine uygun çalışma raporlarını göndermek,

ile yükümlü ve yetkilidirler.

Görevlendirme

Madde 9 —Kontrolörler Teftiş Kurulu Başkanı veya başmüdürden aldıkları talimatla görev yaparlar. Başka bir makam tarafından kontrolörlere teftiş, inceleme ve soruşturma görevi verilemez. Kontrolörler aldıkları görevin sonuçlarını emri veren makama bildirirler.

Kontrolörlerin Görev ve Yetkileri

Madde 10 —Kontrolörler, başmüdürlükler ile bağlı işyerlerinde;

a) Hizmetlerin mevzuata ve emirlere uygun yürütülüp yürütülmediği, personelin görev ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususlarında; teftiş, inceleme ve soruşturma yaparak sonucu hakkında rapor düzenlemek,

b) İşlemlerini denetlediği personelin verim, bilgi ve yetenekleri hususunda bilgi edinmek, gerektiğinde haklarında "İnceleme Raporu" hazırlamak,

c) Hata ve noksanlıkların düzeltilmesi çarelerini araştırmak, raporlarında bu konulara ilişkin önerilere yer vermek,

d) İşletme çalışmalarının ekonomik gereklere uygun olarak, verimli ve akılcı bir düzende yürütülmesi yanında, Genel Müdürlük çalışma ilkelerinin iş yerlerinde benzer biçimde uygulamasını sağlamak,

e) Herhangi bir şekilde öğrendikleri, kanunlara ve mevzuata aykırı işlem ve davranışları başmüdürlüğe (gerektiğinde Genel Müdürlüğe) bildirmek, alacakları talimat üzerine soruşturma yapmak, soruşturma onayı almaya sürenin elverişli olmaması durumunda derhal soruşturmaya başlamak,

f) Teftiş, inceleme veya soruşturmaya başlamadan önce, görevlerinden izinli ayrılmış personelin, izinleri bitmeden görevlerine başlamaları iş bakımından zorunlu görüldüğü takdirde, durumu personelin en yakın birim amirine bildirmek,

g) Yetkili makamca verilecek emir üzerine diğer çalışmaları yapmak,

ile görevli ve yetkilidirler.

Kontrolörlerin bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı yetki verilmesiyle mümkündür.

Kontrolörlerin Sorumlulukları ve Uyacakları Hususlar

Madde 11 —Kontrolörler mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini noksansız ve zamanında yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Kontrolörler bulundukları yerlerde, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Yürütmeye müdahale edemezler. İnceledikleri belgeler üzerinde açıklama, ekleme ve düzeltme yapamazlar. Kuruluş personeli ile sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında özel ilişki tesis edemezler. Teftiş edecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

Kuruluş Personelinin Yükümlülüğü

Madde 12 — Kuruluş personelinden;

a) Yöneticiler;

1) Teftiş, inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen kontrolöre işlerinin gereğine uygun bir şekilde yürütülebilmesi için, görevleri süresince çalışabilecekleri uygun bir yeri tahsis etmek, görevine ilişkin gereksinimlerini ve isteklerini yerine getirmek ve gerekli diğer önlemleri almak,

2) Teftiş defteri ile en son iki teftişe ait raporları ve bunlarla ilgili bildirimleri istendiğinde vermek, yerine atananlara imza karşılığı devir ve teslim etmek,

3) Hastalık ve bunun gibi zorunlu haller dışında, yıllık izin, nakil, kurs gibi personelin görevden ayrılmasını gerektiren durumlarda kontrolörün yazılı iznini almak, izin kullanmaya başlamış personeli, kontrolörün talimatı üzerine göreve çağırmak,

b) Birim amirleri ve ilgili personel;

1) Para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar depolarında bulunan ayniyat ve bunlarla ilgili gizli de olsa tüm belge ve defterleri, ilk talepte kontrolöre göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak,

2) Kontrolörün, gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin, kontrolörlük mühürü ve imzasıyla onaylanmış suretlerini yerine koymak koşuluyla asıllarını veya suretlerini vermek,

3) Kontrolör tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplandırmak,

ile yükümlüdürler ve bu yükümlülüklerini hiçbir şekilde geciktiremezler.

Görevden Uzaklaştırma

Madde 13 —Kontrolörler;

a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,

b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para ve para hükmündeki evrak, senet, ayniyat veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten ya da sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,

c) Teftiş, inceleme veya soruşturmanın güçleştirilmesi,

d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması,

e) İşyerlerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar verilebileceğine dair kuvvetli emare bulunması,

f) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 17 nci maddesi kapsamına giren eylemlerin tespit edilmesi,

hallerinde, ilgili personel için gerekçelerini sunmak suretiyle işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen organ veya görevliler tarafından görevden uzaklaştırma işlemi yapılmasını sağlarlar.

İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve Devri

Madde 14 —İşlerin süresinde bitirilememesi veya devrinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Kontrolörler, kendilerine verilen işleri belirtilen süreler içerisinde bitirirler. Süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında, emri veren makama zamanında yazılı bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Kontrolörlere verilen işin devredilmemesi esastır. Kontrolörler ellerindeki işleri, işi kendilerine veren makamın yazılı emri veya izniyle başka bir kontrolöre devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan kontrolör tarafından 3 nüsha olarak hazırlanacak "devir tutanağı"nda devredilen işin ne olduğu, ne kadarının incelemeye tabi tutulduğu, olay hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı yazıldıktan sonra, işe ait bütün belgeler ek dizi pusulasıyla birlikte, işi devralana imza karşılığı teslim edilir.

Devir tutanağının ve dizi pusulasının ikinci nüshası; devreden kontrolör tarafından, devir emrini veren makama bir yazı ile gönderilir. Üçüncü nüsha tutanak devredende kalır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrolörlüğe Giriş, Giriş

Sınavı Koşulları ve

Sınavlarla İlgili Diğer İşlemler

Kontrolörlüğe Giriş

Madde 15 —Kontrolör olabilmek için giriş sınavını kazanmak şarttır.

Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

Kontrolörlük Giriş Sınavı Koşulları

Madde 16 —Giriş sınavına katılabilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Personel Yönetmeliği’nin Kuruluşta görev alacaklarda aradığı nitelikleri taşımak,

d) Sicil, karakter, sağlık durumu ve temsil yeteneği bakımından göreve alınmasına engel hali bulunmamak,

e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş olmak,

f) Sınavın açıldığı yılın başında 30 yaşını, Kuruluşta en az 3 yıl çalışmakta olanlar için 35 yaşını doldurmamış olmak,

g) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte ve Yüksek Okulları ile bunlara denkliği yetkili Makamlarca kabul edilen en az dört yıl süreli yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

h) Kontrolörlük giriş sınavına daha önce en çok bir defa katılmış olmak,

gereklidir.

Giriş Sınavının İlanı

Madde 17 —Giriş sınavının açılış tarihi, yapılacağı yerler, giriş koşulları ve istenilecek belgeler, Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı yüksek 3 ayrı gazetede değişik tarihlerde ilan olunur.

İlanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde belirlenir.

Giriş Sınavının Şekli ve Yerleri

Madde 18 —Bu Yönetmelikte aranan koşullara sahip adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar.

Genel Müdürlük Makamı, yazılı sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırabilir.

Gerek görülmesi halinde, Genel Müdür onayı ile sınav sadece kurum içi personel arasında açılabilir. Bu durumda giriş sınavı ilanı kurum içi araçlarla yapılır :

Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmaz.

Giriş Sınavının Konuları

Madde 19 —Giriş sınavı aşağıda gösterilen konulardan yapılır:

a) Hukuk (Anayasa, Ceza, İdare, Medeni ve Borçlar Hukukunun Genel Esasları),

b) Ekonomi (Makro ve Mikro Ekonomi),

c) Maliye (Genel Maliye Teorisi ve Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Bütçe Tekniği),

d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi).

Sınav Kurulu

Madde 20 —Giriş sınavını yapacak Sınav Kurulu; Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Kurul Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulunda görevli müfettişler arasından seçilecek en az dört üyenin katılımıyla oluşur. Ayrıca iki yedek üye seçilir.

Sınav Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası işlemler

Madde 21 —Giriş sınavlarındaki tam not; yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı ve sözlü sınavda ise tek olmak üzere 100’dür.

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60 dan, ortalamasının da 70 den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olanlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir yazı ile sözlü sınava davet edilir.

Sözlü sınavda 19 uncu maddede sayılan konulardan hazırlanan sorular sorulur. Ayrıca, adayların zeka, kavrama hızı, ifade yeteneği, hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri de göz önünde tutulur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70 den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yazılı sınav ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, sözlü sınav notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla belirlenir. Giriş sınavını kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

Giriş sınavını kazananların atanmaları, sınav başarı sırasına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kontrolörlerin Yetiştirilmesi

Kontrolörlerin Yetiştirilmesi

Madde 22 —Kontrolörlerin yetiştirilmesinde;

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Kuruluş mevzuatı ve genel mevzuatın kuruluşla ilgili yönleri ile PTT işletmeciliği konularında görgü ve mesleki bilgileri kazandırmak, teftiş, inceleme, soruşturma esas ve yöntemlerini, rapor yazma tekniğini öğretmek, bu konulardaki alışkanlık ve yeteneklerini geliştirmek,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,

amaçları güdülür.

Kontrolörlerin Yetiştirilme Programı

Madde 23 —Kontrolörlüğe atananlar aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci Dönem Çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca, kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir ve süresi 2 aydır.

b) İkinci Dönem Çalışmaları; Kontrolörlerin yetişmeleri amacıyla müfettişler refakatinde yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarından oluşur ve bu dönem 6 aylık bir süreyi kapsar.

Kontrolörler, refakatinde çalıştıkları müfettişin denetimi ve gözetimi altında görev yaparlar.

Grup başkanları programlarını, mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma yöntemlerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları; birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitirenlerin yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, kontrolörlere 4 ay süreli olarak re’sen teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi verilebilir.

Staj Döneminde Meslekten Çıkarılma

Madde 24 — Eğitim döneminin herhangi bir aşamasında başarılı olamayanlar ile refakat çalışmaları sonuçlarına ve almış oldukları sicil raporlarına göre başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar veya tutum ve davranışları itibariyle bu görevi yapamayacak nitelikte görülenler, PTT Genel Müdürlüğü Unvan Yükselme Esasları gözetilmek suretiyle başka bir göreve atanırlar.

Kontrolörlüğe Atanma

Madde 25 —Kontrolörlerden, bir (1) yıllık süre içerisinde; tabi tutuldukları hizmet içi eğitimdeki başarı durumlarına, refakat çalışmaları ile re’sen yaptıkları, inceleme, soruşturma ve teftiş raporlarına göre durumları değerlendirilerek olumlu bulunanların, aşağıda gösterilen esaslar çerçevesinde kontrolör kadrolarına atamaları yapılır.

Kontrolörlerin atanmaları ihtiyacı olan başmüdürlüklerin durumuna göre Teftiş Kurulu Başkanlığınca karara bağlanır ve gerekli onay alınarak atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Kontrolör Kıdemi

Madde 26 —Kontrolörlükte kıdem, sınavdaki başarı sırasına ve kontrolör olarak geçen hizmet süresine göre saptanır.

Görevden Ayrılan Kontrolörlerin Yeniden Göreve Başlama Koşulları

Madde 27 —Görevlerinden istifa suretiyle veya naklen ayrılan kontrolörlerin yeniden kabulleri, ayrı bulundukları süre içerisinde kanuni yönden hüküm giymemiş olmak, disiplin yönünden ise Ücret Kesilmesi ya da daha üst bir ceza almamış bulunmak koşuluyla PTT Genel Müdürlüğü Makamının onayına bağlıdır.

Kontrolörlük görevinden ayrıldıktan sonra yeniden kontrolörlüğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Kontrolörlük Güvencesi

Madde 28 —Kontrolörlük hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir özellik taşıdığından, kontrolörler kendi istekleri dışında veya ifa ettikleri hizmetlerin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe, görevden alınamaz ve diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki gibi yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle ortaya konulması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrolörlerin Çalışma Esasları

Genel Esas

Madde 29 —Kontrolörler genel olarak, Teftiş Kurulu Başkanının gözetim ve denetimi altında, başmüdürlükleri tarafından, ayrı ayrı veya gruplar halinde çalıştırılır. Grup başkanı, gruptaki kontrolörlerin en kıdemlisi olur.

Grup Halindeki Çalışmalar

Madde 30 —Belirli konuların inceleme ve soruşturmasına ya da belirli bir çalışma devresine ilişkin teftiş ve inceleme programının uygulamasına birden fazla kontrolör görevlendirildiğinde, işin saptanan süre içinde bitirilmesi grup başkanı tarafından sağlanır.

Grup Başkanının Görevi

Madde 31 —Grup başkanlığını üstlenen kıdemli kontrolör kendisine verilen görevi yapmakla birlikte, eşliğinde bulunanların çalışmasını, verilen program veya emirlere göre en çok verim alınmasını olanaklı kılacak biçimde düzenlemek ve izlemekle yükümlüdür.

Teftiş, inceleme ve soruşturma nedeniyle, iş yerleri ile diğer makam ve kişilerle yapılacak yazışmalar grup başkanının imzasıyla yapılır.

Müfettişlerle Kontrolörlerin Birlikte Çalışmaları Halinde Yapılacak İşler

Madde 32 —Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidilen yerlerde, müfettişlerle kontrolörlerin görev gereği bir arada çalışmaları halinde, PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin bu konuda koyduğu esaslara göre işlem yapılır.

Kontrolörler ile Diğer Personelin Birlikte Çalışmaları

Madde 33 —Kontrolörlerin görevli bulunduğu yerlerde inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen personel, kontrolörce sakınca görülmediği takdirde ve çalışmaları hakkında kontrolöre bilgi vermek koşuluyla görev yaparlar.

Kontrolörlerin Haberleşme Biçimi

Madde 34 —Kontrolörler bağlı bulundukları başmüdürlükler dışındaki diğer başmüdürlükler, bağımsız üniteler, Genel Müdürlük ve Genel Müdürlük düzeyindeki diğer tüm makamlarla olan haberleşmelerini başmüdürlükleri aracılığıyla, bunların dışındaki işyerleri ve makamlarla olan haberleşmelerini ise doğrudan doğruya yaparlar. Bağlı oldukları başmüdürlükler dışındaki çalışmalarda bulunulan Başmüdürlük ve Genel Müdürlükçe saptanan durumlarda ise Teftiş Kurulu Başkanlığı ile aracısız haberleşebilirler.

İvedi ve gizli hallerde haberleşme; şifresi olan makamlarla kapalı telgraf veya kapalı faks yazıyla yapılır. İvedi fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre telgraf, faks, telefon kullanılabilir.

Kontrolörlerin Başka Başmüdürlüklerde Çalıştırılmaları

Madde 35 —Kontrolörler, gerekli görülen durumlarda, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile bağlı oldukları Başmüdürlük dışında teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Teftiş İnceleme ve Soruşturma

Teftiş Programının Hazırlanması ve Uygulanması

Madde 36 —Teftiş programları Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki birimlerin iş kapasitesi ve çalışma durumları, daha önceki teftiş programları ve kontrolör sayısı gözönünde bulundurularak "Turne" ve "Turne Dışı" teftiş esasına göre; Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanıp, Genel Müdürün onayına sunulur.

Buna göre; Başmüdürlüklerin bulunduğu iller ile bu yerlerin belediye hudutları içindeki birimlerinin teftişi "Turne Dışı" teftiş esasına göre; bu ile bağlı ilçe ve yerleşim merkezlerindeki işyerleri ile diğer ünitelere bağlı işyerlerinin teftişi ise "Turne" teftişi esasına göre yapılır.

Turne ve turne dışı teftiş programlarında uygulama esasları da belirtilir.

Genel Müdür tarafından onaylanan programlar, kontrolörlere uygulama tarihinden en az 15 gün önce gönderilir.

Kontrolörlere yukarıda açıklanan esaslara göre her yıl iş durumu gözetilerek, 4 ay süreli turne teftişi yaptırılır. Bu süre zorunlu durumlarda Teftiş Kurulu Başkanlığınca uzatılabilir.

Kontrolörler; Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen programda belirtilen turneye başlama ve bitiş tarihlerine uymak ve programlarını tamamlamak zorundadırlar. Teftişler, zorlayıcı nedenlerin yazılı olarak Başkanlığa bildirilmesi koşulu ile verilecek onay gereğince, programda belirtilen süre sonunda kesilebilir. Bu durumda hangi konulara bakılamadığı da teftiş raporunda ayrıntılı şekilde gösterilir.

Teftişin Başlangıcı ve Yöntemi

Madde 37 —Teftiş, aksine bir emir verilmedikçe bir önceki teftiş tarihinden itibaren başlar.

Teftiş, mevzuata ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlattırılan "Teftiş Kılavuz"larına göre, tarama ya da sondaj yöntemiyle yapılır.

İşlemlerin, kuruluşun önemli derecede zarar ve gelir kaybına neden olacak biçimde hatalı görülmesi veya yolsuzluk bulunması durumunda teftiş; hatalı veya yolsuzluk saptanan konularda ve özellikle bununla ilgili personelin işe başladığı tarihten itibaren tarama yöntemiyle yapılır.

Teftiş Yeri ve Sırası

Madde 38 —Teftişin, teftiş edilen iş yerinde yapılması, raporların yerinde düzenlenmesi ve programda gösterilen yerlerin sırasıyla teftiş edilmesi esastır.

Ancak zorunlu hallerde, Kurul Başkanlığının önceden izni alınmak koşuluyla başka bir iş yerinde teftiş yapılabilir ve Kurul Başkanlığına önceden bilgi verilerek programdaki teftiş edilecek yerlerin sırası değiştirilebilir.

Teftiş Raporu

Madde 39 —Kontrolörler teftiş ettikleri merkezlerde, teftiş konusuyla ilgili Genel Müdürlük dairelerine göre ayrı ayrı teftiş raporları düzenlerler.

Teftiş raporlarındaki eleştirilerin dayanağı, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergelerdir.

Teftiş Raporlarının Kapsamı

Madde 40 —Teftiş Raporlarında;

a) Teftiş edilen Merkezin adı ve teftişin başladığı tarih,

b) Bir önceki teftişin hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı,

c) Teftiş edilen merkez müdürünün adı, soyadı, sicil numarası ile hangi tarihten itibaren o görevde bulunduğu,

d) Eleştirilen ve beğenilen işlemler ve nedenleri,

e) Eleştirilen işlerden bazıları merkezden ayrılan memur ve amirlerin zamanına ait ise, kusurlu işin yapıldığı tarih ile bu memur ve amirlerin adları, soyadları, sicil numaraları ve halen nerede bulundukları,

f) Önceki teftişte eleştirilmiş olan kusur ve noksanlıkların ne dereceye kadar düzeltildiği, henüz düzeltilmemiş olanlar varsa, bunların hangi nedenlerden ileri geldiği,

g) Grup halinde yapılan teftişlerde hangi işlemlerin kim tarafından teftiş edildiği,

h) Teftişin bitirildiği tarih ile teftişi yapanların adları, soyadları ve unvanları gibi bilgilerin belirtilmesi,

zorunludur.

Teftiş Raporlarının Göreceği İşlemler

Madde 41 —Kontrolörler tarafından düzenlenen teftiş raporları, teftiş defterine kaydedilerek teftişi yapılan yerin amirine imza karşılığı verilir.

Raporlar, teftiş edilen memur ve amirleri tarafından süresi içinde yanıtlanarak kontrolöre iade edilir.

Cevapları alınan raporlar, teftiş edilen merkezin bağlı olduğu üst makama gösterilir. Bu makamlar, raporları inceledikten sonra aldıkları önlemleri, yaptıkları bildirileri ve görüşlerini belirtmek suretiyle, kontrolöre iade ederler. Kontrolörler ek görüşleri ile birlikte raporları en kısa sürede bir yazı ile Genel Müdürlüğe gönderirler.

Teftiş gören personelin cevap ve teminatı ile bağlı olduğu üst makamın yaptığı bildiride noksanlık bulunması durumunda, raporlar Genel Müdürlüğe gönderilmeden bu noksanlıkların giderilmesi sağlanır.

Teftiş edilen kısımlarla ilgili olarak rapor düzenlenmesine gerek bulunmadığında, durum Genel Müdürlüğe gönderilen yazıda açıklanır.

Teftiş Raporlarının Cevap Süresi

Madde 42 —İlgililerce, teftiş raporlarının silintisiz ve kazıntısız olarak yanıtlanması ve en geç on beş gün içinde kontrolöre geri verilmesi zorunludur. Bu süre zorlayıcı nedenler karşısında kontrolörler tarafından uzatılabilir.

Teftiş Raporlarına Genel Müdürlükte Uygulanacak İşlemler

Madde 43 —Kontrolörler tarafından işlemi tamamlanarak Genel Müdürlüğe gönderilen raporlar, Teftiş Kurulunda incelendikten sonra ilgili dairelere gönderilir. Daireler raporları en geç bir ay içinde inceleyip, gereğine göre alınan önlemleri ve teftiş gören birimlere yapılan bildirileri de belirtmek suretiyle, Teftiş Kuruluna iade edilir. Bu süre zorlayıcı nedenler karşısında uzatılabilir.

Dairelerin görüş, önlem ve bildirilerini kapsayan raporlar, kurulda görevli müfettişlerce görülerek varsa dairelerce yapılan tebliğler kontrolörlere iletilir.

Kontrolörler Genel Müdürlük dairelerince yapılan işlemlerde ve bildirilerde noksanlık veya mevzuata aykırılık görürlerse, bu yönü ayrı bir yazı ile açıklayıp tamamlayıcı görüşlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına sunarlar.

İnceleme Raporlarının Kapsamı

Madde 44 —İnceleme Raporları;

a) Genel Müdürlükçe veya başmüdürlükçe incelenmesi bildirilen konular,

b) Yürürlükteki, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirler ile bunların uygulanmasında görülen aksaklık ve noksanlıklar, aksaklıkların düzeltilmesi, noksanlıkların giderilmesi yolları, yeniden konulması gereken hüküm ve yöntemler hakkında görüş ve öneriler,

c) Teftişlerde, öncelikle ve doğruca Genel Müdürlüğe duyurulmasında yarar görülen hususlar,

d) Yakınma ve ihbarlar üzerine yapılan incelemeler sonucunda, soruşturmayı gerektirir bir durum bulunmaması,

ile ilgili olarak düzenlenir.

Soruşturma Açılmasını Gerektiren Nedenler

Madde 45 —Soruşturma; kuruluş hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile mevzuatın emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayan, yasakladığı işleri yapan, kanunlara göre suç sayılan işlem ve eylemlerde bulunan personel hakkında disiplin, idari ve yasal sorumlulukların belirlenmesi için açılır.

Soruşturma Açılma Biçimi ve Yetkisi

Madde 46 —Genel Müdürlük ve başmüdürlükçe gerekli görülenler hakkında soruşturma açılabileceği gibi;

a) Soruşturmayı gerektiren eylem ve olayın teftiş ve inceleme sırasında öğrenilmesi,

b) Kimliği belli kimse tarafından açık imzalı ve maddi dayanağı bulunan ihbar ve yakınma mektubu alınması,

hallerinde kontrolör tarafından durum Başmüdürlüğe bildirilerek, (bağlı olduğu Başmüdürlük hizmet sahası dışı çalışmalarda Genel Müdürlüğe) yetki sınırları içinde doğrudan doğruya soruşturma açılabilir.

Soruşturma açılsın veya açılmasın, kontrolörler aldıkları ihbarları değerlendirerek düşünceleri ile birlikte Genel Müdürlüğe veya Başmüdürlüğe bildirirler.

Soruşturmanın Kuruluş Dışında Diğer Resmi Kuruluşlar Personelini de İlgilendirmesi

Madde 47 —Kontrolörler soruşturma sırasında, diğer resmi kuruluş görevlilerinin suçla ilgili olduğu kanısına varırlarsa, kuruluşlarınca da haklarında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak amacıyla, olayın ilgili kuruluşa bildirilmesini Genel Müdürlükten veya başmüdürlükten isteyebilirler.

Kontrolörlerin Soruşturma Yapabileceği Personel

Madde 48 —Kontrolörler, Genel Müdürlükçe saptanacak yetki sınırları içinde kalan personel hakkında soruşturma yapabilirler.

Soruşturma Raporlarının Düzenlenme Biçimi ve Kapsamı

Madde 49 —Soruşturma raporları; "Başlangıç", "Konu", "İnceleme-Soruşturma", "Çözümleme – Tartışma" ve "Sonuç" bölümlerini kapsar.

a) Başlangıç bölümünde; soruşturmaya başlama nedeni, soruşturmayla ilgili emrin veya ihbar ve yakınmanın tarih ve sayısı,

b) Konu bölümünde; soruşturma nedenini oluşturan olay, eylem, ihbar ve yakınmanın özü,

c) İnceleme – Soruşturma bölümünde; incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri ile kimlerin sorgusunun yapıldığı ve ek sıra numaraları,

d) Çözümleme-Tartışma bölümünde; olaylarla kanıtlar çözümlenip tartışılarak değerlendirilmek suretiyle yasal, disiplin ve idari yönlerden varılan sonuçlarla ilgili gerekçeler,

e) Sonuç bölümünde;

1) Konunun hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde tüm yönleri ile özeti,

2) İlgililer hakkında yasal kovuşturmaya gerek olup olmadığı,

3) Eylemin hangi kanunun hangi maddesi kapsamına girdiği, eylem ve kusurun disiplin cezalarından hangisini ilgilendirdiği,

4) Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, eylem kanıtlanamadığı takdirde, ilgili hakkında kovuşturmaya yer olmadığı,

5) Olayın niteliğine göre, kusurlu veya suçlu personel hakkında idari önlem veya karar alınması gerekiyorsa, bunların neler olduğu,

6) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoksa, bu hususun açık olarak yazılmış olması,

hususlarının yer alması gerekir.

Yasal kovuşturma yapılması isteğiyle düzenlenen basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, alım satıma fesat karıştırmak, evrakta sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, iftira, koli ve mektuplara tecavüz suçlarıyla ilgili soruşturma raporları doğruca Cumhuriyet Başsavcılığına, raporun yeteri kadar nüshası da başmüdürlüğe (soruşturma emri Genel Müdürlükçe verilmişse Genel Müdürlüğe) verilir. Soruşturma raporları Genel Müdürlüğe gönderildiği takdirde bir nüshası ayrıca başmüdürlüğe gönderilir.

İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı ile başmüdürlük veya birime verilecek rapor nüshaları, ayrı bir yazıya eklenerek gönderilir.

Personelin Sorgusu

Madde 50 —Soruşturmalarda, bilgisine başvurulması gereken personel yüzyüze sorguya çekilir. Sorgu tutanakları birbirini izleyen sayfa numarası taşırlar. Duruma göre sorgu yazı yazılarak da yapılabilir.

Başka yerde bulunanların sorgusu, o yerdeki soruşturma elemanı veya personelin amiri aracılığıyla (İstinabe yolu) yapılabilir. İstinabe talimatı o yerdeki soruşturma elemanına, birden fazla eleman varsa durumu uygun olana doğruca gönderilir.

Kusurlu veya tanık olarak dinlenmesine gerek görülenlerden, halen PTT Genel Müdürlüğünde çalışmayanların sorgusunun da yüzyüze yapılması çareleri araştırılır. Bunlar ifade vermekten kaçındıkları takdirde, durum bir tutanakla saptanır ve raporda belirtilir.

Rapor Düzeni

Madde 51 —Teftiş, inceleme ve soruşturma raporları; amacı sağlayacak ölçüde kısa, açık, kazıntı ve silintisiz olarak düzenlenir.

Rapor ve ekleri numaralanıp kontrolörlük mührü ile mühürlenerek, raporlara rapor eklerini gösterir bir ek dizi listesi konulur.

İnceleme ve soruşturma raporları, konularına göre ilgili olduğu daire veya servislere yetecek nüsha çıkarılmak suretiyle hazırlanır.

Düzenlenen teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının bir nüshası kontrolörde kalır.

Kasa Yoklama İşlemi

Madde 52 —Teftiş programlarında gösterilen kasa yoklamalarının sonucu ile ilgili olarak "Muhasebe İşlemleri Teftiş Raporu" düzenlenir.

İnceleme ve soruşturma görevleriyle gidilen merkez ve birimlerde, işin niteliği kasa işlemlerini ilgilendirdiği ya da kuşkulu bir durum görüldüğünde kasa yoklaması yapılır. Gerektiğinde durum Genel Müdürlüğe bildirilerek, alınacak emre göre ilgili işlemler ayrıntılı olarak da incelenebilir.

Raporların İncelenmesi

Madde 53 —Kontrolörlerce düzenlenen teftiş, inceleme ve soruşturma raporları aşağıda gösterildiği şekilde incelenir:

a) Genel Müdürlükçe verilen emirler üzerine düzenlenen inceleme ve soruşturma raporları ile teftiş raporları PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin bu konudaki hükümlerine göre, Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelettirilir.

b) Başmüdürlükçe incelenmesi ve soruşturulması istenilen konularda düzenlenen raporlar, başmüdürlükçe yöntem ve esas bakımından PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek işleme konulur.

Raporlara ilişkin işlem sonuçları kontrolörlere bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Aylık ve Ücretler

Madde 54 —Sözleşmeli statüde çalışan kontrolörlerin ücretleri, yürürlükteki mevzuata göre, görevin önem ve özelliği gözetilerek PTT Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

Harcırah

Madde 55 —Kontrolörlerin gündelik ve yol giderlerinin ödenmesinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak ödenecek gündelik miktarı, 399 sayılı KHK’nin 31 inci maddesi uyarınca her yıl PTT Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kontrolörlerin Hak Edişleri

Madde 56 —Kontrolörler aylık, gündelik ve zorunlu giderlerini kredi cüzdanlarını göstererek PTT veznelerinden çekle alırlar.

Aylık tahakkuk etmedikçe alınamaz.

Gündelikler ile zorunlu giderler, bir ay içinde tahakkuk edecek tutarı geçmemek üzere, avans olarak çekilebilir.

Görev için alınmış olan avansın yol giderlerini ve o ay içinde tahakkuk edecek gündelikler tutarını geçip geçmediği, ayın son günü hesaplanarak, alınan paranın hak edilen miktardan fazla olduğu anlaşıldığı takdirde, fazla miktar bulunulan yer veznesine yatırılır.

Ayın son günü yolda geçirilmiş ise, bu işlem varış gününü izleyen ilk iş günü içinde yapılır. Bu durum dışında bir aydan diğer aya borç kalanı ve yıl sonlarında ne borç, ne alacak kalanı devredilemez.

Kredi Limitleri

Madde 57 —Kontrolörlerin kredi cüzdanı ile bir ay içinde alabilecekleri para tutarı, başmüdürlükler tarafından saptanarak kredi cüzdanlarında gösterilir. Bu durum, başmüdür ve muhasebe müdürü tarafından imza edilerek onanır.

Kredi limitlerini gösterir bir liste muhasebe müdürlüklerinde bulundurulur.

Muhasebe ve vezneler kontrolörlere kredi limitlerinden fazla ödeme yapamazlar.

Önceki aylardan kredi limiti üstünde alacak kalanı devredilmiş olduğu takdirde, başmüdürlükten izin alınmak suretiyle devredilen alacak kalanı kadar fazla para çekilebilir.

Hak Edişlerin Hesaplanma Biçimi

Madde 58 —Kontrolörler; aylık hesap durumlarını "Çalışma-Hesap Çizelgesi"nin ilgili yerlerinde gösterirler.

Bir aya ait Çalışma-Hesap Çizelgelerinin en geç ertesi ayın ilk haftası içinde başmüdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği hak edilecek aile harcırahları genel hükümlere göre ayrıca düzenlenecek beyannameler ile alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Çalışma Çizelgesi

Madde 59 —Kontrolörler, çalışma durumlarını her ay sonunda düzenleyecekleri "Çalışma-Hesap Çizelgesi"nin ilgili yerlerinde gösterirler.

Bu çizelgede resmi tatile rastlayan, yolda geçen, sağlık ve yıllık izin günleri de işaret edilmek suretiyle, nerede ve hangi işlerin yapıldığı kısaca gösterilir.

Görev Yerinden Ayrılma

Madde 60 —Kontrolörler resmi tatil günleri dışında, özürlerinin derecesi ne olursa olsun, başmüdürden izin almadan görev yerinden ayrılamazlar.

Genel Müdürlükçe kendilerine görev verilen kontrolörlerin görevlerini tamamlamadan izinli olarak ayrılmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığının onaması ile olanaklıdır.

İzin verilmesi halinde, iznin kullanılmasına hangi tarihte başlandığı başmüdürlüğe yazı ile bildirilir. Başmüdürlükçe de Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

Adres Bildirme

Madde 61 —Kontrolörler; yasal ikametgahlarının adreslerini ve bu adreslerinde olan değişiklikleri gecikmeden Başmüdürlüğe bildirmek zorundadır.

İzin alanlar da, izinlerini geçirecekleri yerlerdeki adreslerini, izinlerini kullanmaya başlamadan önce, buna olanak yoksa iznini geçireceği yere varışlarında yine başmüdürlüğe bildirirler.

Yazışma-Kayıt ve Dosyalama Düzeni

Madde 62 —Kontrolörler yapacakları yazışmaların kayıt ve saklanmasında, aşağıda belirlenen hususlara uyarlar:

a) Alınan bütün yazıların üzerine geliş tarihleri yazılır.

b) Yazılacak rapor ve yazılara, Genel Müdürlük, bağlı oldukları başmüdürlük ve diğer yerler için ayrı olmak üzere özel sıra sayısı ve ayrım yapılmaksızın tümü için zincirleme sürdürülen genel sıra sayısı verilir.

Özel sayılar her takvim yılı başında yenilenir. Genel sayılar ise görev süresi boyunca devam ettirilir.

Demirbaş Eşyanın Saklanması ve Geri Verilmesi

Madde 63 —Kontrolörler; kendilerine demirbaş olarak verilen eşyayı özen göstererek kullanmak, saklamak ve görevden ayrıldıklarında bunları iade etmek zorundadırlar.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 64 —17/10/1975 tarihli ve 15386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PTT Teftiş Kurulu Kontrolörleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 65 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 66 —Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Gaziantep Üniversitesinden :

 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Önlisans,

Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları tespit etmektir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Üniversitelerin üst kuruluşları olan Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitelerarası Kurulun alacağı kararlar bu yönetmeliğin ayrılmaz ve tamamlayıcı kısımları olarak, yönetmelik değişikliğini gerektirmeden, kararlaştırıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve uygulanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt Kabul Şartları ve Öğrenci Statüsü

 

Kayıt-Kabul Şartları

Madde 2 — Tıp Fakültesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara göre Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği çerçevesinde öğrenci kabul ve kaydı yapılır.

Öğrenci Statüsü

Madde 3 — Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl başında kaydını yaptırmış ve harcını zamanında yatırmış olması şarttır. Diğer hususlar için Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

 

Eğitim-Öğretim Düzeyleri ve Süresi

Madde 4 — Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi sınıf (dönem) geçme esasına dayalı olarak 6 yıldır. Bu fakültede ilk iki yıllık ön lisans düzeyinden sonra eğitim-öğretim iki ayrı kademeden oluşur.

Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Kademesi, ön lisans dahil toplam dört yıldır.

Klinik Bilimlerde Yüksek Lisans Kademesi, ön lisans dahil toplam beş yıldır.

Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Kademesini bitiren öğrenciye "Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Diploması", Klinik Bilimlerde Yüksek Lisans Kademesini bitiren öğrenciye "Klinik Bilimlerde Yüksek Lisans Diploması" verilir.

Klinik Bilimlerde Yüksek Lisans Kademesinden sonra bir yıllık "Aile Hekimliği Dönemi"ni başarı ile tamamlayan öğrencilere "Tıp Doktorluğu Diploması" verilir.

Temel Tıp Bilimlerinde Lisans eğitiminin açılmasına Üniversite Senatosu karar verir.

Altı yıllık Tıp Fakültesinde azami eğitim-öğretim süresi dokuz yıldır.

İntegre Sistem

Madde 5 — Öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan İntegre Sistemle yürütülür. Bu koordinasyon I., II., ve III. sınıflarda ders grupları (Kurulları) ve ön şartsız (ortak zorunlu dersler) dersler şeklinde uygulanır. I., II. ve III. sınıflarda, ön şartsız dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. IV., V., VI. sınıflarda her staj bir derstir.

Koordinasyon ve Koordinatörler Kurulu

Madde 6 — Öğretimin koordinasyon içerisinde yürütülmesi koordinatörler kurulunca sağlanır. Bu kurul, Dekan başkanlığında başkoordinatör ve sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından teşekkül eder. Ayrıca her ders kurulu için bir ders kurulu başkanı atanır. Koordinatörler ve ders kurulu başkanları her eğitim yılı başında dekan tarafından görevlendirilir. Koordinatörler ve Ders kurulu başkanları kendilerine en fazla iki yardımcı seçebilirler.

Staj Yöneticisi

Madde 7 — Staj veren Anabilim Dalındaki öğretim üyelerinden biri Anabilim Dalı Başkanı tarafından Staj Yöneticisi olarak görevlendirilir. Staj Yöneticisi, Sınıf Koordinatörüyle işbirliği halinde çalışır ve stajın programa uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Danışman

Madde 8 — Her öğrenciye, öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başında, Dekan tarafından Fakülte Öğretim Üyeleri arasından bir danışman görevlendirilir.

Dersler

Madde 9 — Tıp Doktorluğu Öğretim programında her sınıf bir sonraki sınıfın ön şartıdır. Bir sınıftaki ön şartlı dersleri geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve ders alamaz. Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü dersler ön şartsız derslerdir. Ön şartsız derslerden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa devam edebilir. Ancak mezun olabilmesi için bu derslerden başarılı olması zorunludur.

Öğrenciler azami öğretim süreleri içinde kalmak kaydıyla öğretim süresince, I.,II. ve III. dönemde bulundukları yılı en fazla iki defa daha tekrar edebilirler. İki kez tekrardan sonra başarısız öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 10 — Pratik (laboratuar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları) ve teorik derslere devam zorunludur. Pratik derslerin %20’sinden fazlasına, mazeretli dahi olsa, katılmayan öğrenci, o ders veya ders kurullarından hiçbir sınava alınmaz ve "0" notu alır.

Teorik derslerin %30’dan fazlasına, mazeretli dahi olsa, devam etmeyen öğrenci o ders veya ders kurullarının hiçbir sınavına alınmaz, ve "0" notu alır.

Öğretim Yılı

Madde 11 — Altı yıllık Tıp Fakültesinde öğretim yılı en az 32 haftadır. Bu süre Üniversite Senatosu kararı ile değiştirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Hükümler

 

Sınavlar

Madde 12 — Ara Sınav : I., II. ve III. sınıflarda her ders kurulu sonunda veya yıl boyu okutulan derslerin yıl içerisinde yapılan sınavlarıdır.

Yıl Sonu Sınavı : Son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden en erken l5 gün sonra yapılan ve bütün ders veya ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.

Yıl Sonu Bütünleme Sınavı : Yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için, aynı sınav döneminde ve yıl sonu sınavının bitiminden en erken 7 gün sonra yapılan sınavdır.

Staj Sonu Sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır.

Staj Sonu Bütünleme Sınavı : Staj sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için ders yılı son stajının bitiminden en erken 7 gün sonra yapılan sınavdır.

Mazeret Sınavı: Öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması halinde veya geçerli sağlık raporunun bulunması ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde giremediği herhangi bir ara sınav, yıl sonu sınavı, staj sonu sınavı ya da bütünleme sınavları için yapılan sınavdır.

Sınav Şekli

Madde 13 — Sınavlar teorik (Sözlü, yazılı-test veya klasik -veya hem sözlü hem yazılı ) ve pratik (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağına ilgili Anabilim Dalının önerisiyle Fakülte Kurulunca karar verilir. Bir ders veya ders kurulunun teorik ve onun tamamlayıcısı olan pratik sınavı birlikte değerlendirilir. Pratik sınava girmeyen öğrenci teorik sınava alınmaz. Teorik sınav yapılması mecburidir. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan anabilim / bilim dalına ait teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur.

Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavlarından pratik ve / veya teorik; yazılı ve / veya sözlü olarak yapılır.

Notlar

Madde 14 — Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu dersler ve VI. Dönem (sınıf) stajları başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler. Ortak zorunlu derslerden başarılı sayılabilmek için 100 tam not üzerinden 50 veya üzeri not alınması gereklidir

Ders Kurulu Sınav Notlarının Hesaplanması

Madde 15 — Bir ders kurulunun Ara sınav, Yıl Sonu Sınavı, Yıl Sonu Bütünleme Sınavında, o ders kurulunu meydana getiren derslerin her birinden ağırlıklarına göre alınan notların toplamı, o sınavın notunu belirler. Bir ders grubundaki derslerin bir veya daha fazlasından %50’den az not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile, o dersin toplam notunun %50’si arasında kalan fark, ders grubu sınavı toplam notundan düşülür. En düşük not "0" dır.

Ara Sınavlar Not Ortalaması

Madde 16 — Ara sınavlar not ortalaması, öğrencinin ara sınavlardan aldığı notların kurul süreleri dikkate alınarak ağırlıklarına göre ortalaması hesaplanarak bulunur. Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş mazereti olmaksızın ara sınava katılmayan öğrencinin girmediği ara sınav notu "0" olarak kabul edilir ve ara sınavlar not ortalaması buna göre hesaplanır.

Başarı Notu Hesaplanması

Madde 17 — Yıl sonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak değerlendirilir. 0,5 ve üstü kesirler tam nota tamamlanır. Yıl sonu başarı notu, Ara Sınavlar Not Ortalamasının %60’ının, yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun %40’ına ilavesiyle bulunur. Başarı notu en az 60’dır.

Her ders kurulundan en az 60 almak şartıyla yıl içi sınav ortalaması en az 70 olanlar yıl sonu sınavına girmeyebilirler. Yıl içi sınav ortalaması başarı notu olarak değerlendirilir. Bu öğrencilerden yıl sonu sınavına girenlerin başarı notu ara sınav ortalamalarının %60 ı ile yıl sonu sınavından aldıkları notun %40 ı toplanarak bulunur.

Staj başarı notu: Staj sonunda yapılan sınavlardan 100 tam not üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavlara Katılma

Madde 18 — Öğrenci girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek zorundadır. Öğrenci girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır.

Maddi Hatalar

Madde 19 — Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yıl/yarıyıl başarı notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme istemi, ilgili öğretim elemanının veya öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yıl/yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların bütünleme sınavları başlamadan önce, bütünleme sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların ise en geç ertesi yıl/yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri ile ilgili talepler geçerli sayılmaz.

Ders veya Staj Tekrarı

Madde 20 — Yıl sonu sınavı ve staj sonu sınav ile bunların bütünlemelerinde başarısız olan öğrenci, bu ders veya stajları tekrarlar. Staj tekrarlarında azami kanuni süreler dikkate alınır. Aynı staj en fazla 2 kez tekrarlanabilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Bütünleme haklarında başarısız olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla açılacak yaz dönemi stajına katılabilirler. Alınacak yaz staj veya stajlarının toplam süresi IV. sınıf öğrencileri için 10 haftadan, V. sınıf öğrencileri için 6 haftadan fazla olamaz. IV. ve V. Dönemlerdeki tüm stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenci, bir üst sınıfa kayıt yaptırarak açılacak ilk stajdan eğitime başlar. Bu kapsamdaki öğrenciler açılacak yaz stajlarından yararlanabilirler.

Aile Hekimliği Dönemi (6. Yıl)

Madde 21 — Bu dönemdeki klinik ve poliklinik uygulamaları aşağıdaki dilimlere ayrılarak düzenlenir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2 Ay

İç Hastalıkları

2 Ay

Kadın Hastalıkları ve Doğum

2 Ay

Acil Cerrahi

2 Ay

Kırsal Hekimlik

2 Ay

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1 Ay

Seçmeli

1 Ay

 

12 Ay

Aile Hekimliği döneminde yer alan Kırsal Hekimlik çalışmaları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Halk Sağlığı Anabilim Dallarının işbirliği ve Dekanlığın koordinatörlüğü ile yürütülür. Aile hekimliği dönemi öğrencileri bu dönemin kapsadığı seçmeli dilimi sınıf koordinatörünün onayını alarak ve Dekanlık izniyle Tıp Fakültelerinin herhangi bir anabilim/bilim dalında ya da SSK ve Devlet Hastanelerinin bu anabilim/bilim Dallarına tekabül eden kliniklerinde yapabilirler. Aile hekimliği dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın tıp doktoru diploması verilir. Bu dönemde başarılı sayılmak için:

a) Yukarıda belirtilen dilimlerin her birimindeki süreyi eksiksiz olarak tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, yeterli sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları da tamamlamış olmak.

b) Her uygulama dilimi sonunda Fakülte Dekanlığınca yetkili kılınan kişi veya makamdan o dilimin başarı ile tamamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlilik belgelerini almış olmak,

şarttır.

Aile hekimliği dönemindeki stajların her biri için öğrencilere takdir edilen ve "Başarılı" ya da "Başarısız" olarak verilen not Fakülte Dekanlığınca Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Aile Hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye azami öğretim süresi içinde kalmak koşuluyla başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlamak hakkı verilir.

Mezuniyet Başarı Derecesinin Tespiti

Madde 22 — Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir:

a) Mezuniyet derecesinin hesaplanmasında ortak zorunlu dersler dikkate alınmaz.

b) V. Dönem sonuna kadar alınan her döneme ait not ortalamasının beşe bölümü ile mezuniyet derecesi hesaplanır. IV. ve V. sınıflarda Dönem sonu not ortalaması o dönemde alınan stajların süreleri dikkate alınarak ağırlıklarına göre hesaplanması ile tespit edilir.

Mezuniyette ilk 3 dereceye girecek öğrencilerin;

a) I,II.ve III. sınıflarda bütünlemeye kalmamış olmaları,

b) Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmemiş olmaları,

c) Dönem IV, V, VI da staj tekrar etmemiş olmaları ,

gerekir.

d) Dönem IV den itibaren fakültemize yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmaz.

e) Genel not ortalamalarının eşit olması halinde sırayla dönem III, II, I, IV, V’e doğru dönem (sınıf) ortalamaları kıyaslanır. Dönem not ortalaması yüksek olan öğrenci bir üst dereceden mezun olmuş sayılır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 23 — 17/6/1994 tarih ve 21963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ön lisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik 2000-2001 Eğitim Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden :

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Deneysel ve Gözlemsel

Öğrenci Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulamaları Merkezi” adıyla bir merkez kurulmuştur.

Amaç ve Görevleri

Madde 2 — Merkezin amacı; Türk Gençliğinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4 üncü maddesinde öngörülen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda yetişmesini ve bu çerçevede SDÜ lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma ve çalışmalara yönelmelerini ve bu tür çalışma deneyimlerini bizzat yaşamalarını sağlamaktır.

Merkezin görevleri şunlardır:

a) SDܒnün lisans eğitimi gören öğrencilerinin deneysel ve gözlemsel araştırmalar yapmasını teşvik ederek, bu çalışmalarını yönlendirmek ve desteklemek,

b) Araştırmacı öğrenciler için konferans, panel, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

c) Öğrenci araştırmaları için konu seçimine komisyonlar kurarak yardımcı olmak,

d) Öğrenci araştırmalarının yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla dergi, bülten v.b. süreli yayınlar çıkarmak.

Organlar

Madde 3 — Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulamaları Merkezinin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Genel Kurul

c) Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü

Madde 4 —Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanan bir öğretim üyesidir. Süresi biten müdür yeniden seçilebilir. Merkez müdürü üç yıl için kendisine bir yardımcı seçebilir. Müdürün görevi sona erince yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez müdürü yönetim kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Merkez müdürü geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcısı ona vekalet eder. Yardımcısı yoksa veya mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir merkez müdürü atanır.

Genel Kurul

Madde 5 —Genel Kurul lisans düzeyinde eğitim veren tüm fakülte ve yüksekokulların temsilci öğretim üyelerinden oluşur. Temsilci öğretim üyeleri Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlerince önerilen üç aday arasından Rektör tarafından üç yıl için seçilir. Merkez Müdür ve Yardımcısı Genel Kurulun tabii üyesidir. Genel Kurula Merkez Müdürü başkanlık eder.

Genel Kurul Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl içindeki faaliyetler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür, Yönetim Kuruluna üç üye seçer.

Yönetim Kurulu

Madde 6 —Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu,Uygulama ve Araştırma Merkezinin karar organıdır. Merkez Müdürü tarafından sunulan faaliyet programı ve teklifleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda merkez müdürüne yardımcı olur.

Kadrolar

Madde 7 — Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden :

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1 — Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “SeramikAraştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

Görevleri

Madde 2 — Merkezin görevleri şunlardır:

a)Isparta ve yöre hammaddesinin seramik çalışmalarına uygunluğunu araştırmak ve uygulama yapmak,

b) Endüstriyel seramik ve sanat seramiğini esas alarak üniversite içinde ve dışında seramik kursları düzenlemek,

c) Yurt içinde ve yurt dışında seramik eğitimi araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak, ortak seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek,

d) Seramik konulu yayınlar hazırlamak ve geliştirmek.

Organlar

Madde 3 — Merkezin Organları şunlardır:

a)Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü

Madde 4 — Merkez Müdürü; merkezde görevlendirilen öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür merkezi temsil eder ve Üniversite Rektörüne karşı sorumludur.

Müdürün Görevleri

Madde 5 — Müdürün görevleri şunlardır:

a)Merkezin kısa ve uzun vadeli planlarını hazırlamak, süresi içinde Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak ve uygulamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

d)Yurtiçi ve Yurtdışı araştırma ve uygulama merkezleriyle işbirliği yaparak amaca uygun çalışmalar yapmak,

e)Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları zamanında Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcılarıyla, Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektörce seçilen dört üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 — Yönetim Kurulunun görev yetki ve sorumlulukları şöyledir:

a)Çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b)Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarını hazırlamak,

c)Personel ihtiyacını belirlemek,

d)Görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yapmak,

e)Araştırma, yayın, uygulama, öğretim ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

f)Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

Kadrolar

Madde 8 —Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Diğer Hususlar

Madde 9 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 10 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Tebliğler

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

 

TARİH   

  : 27/9/2000

KARAR NO   

  : 2000/72

KONU   

  : ORÜSA.Ş. Bolu İşletmesinin Özelleştirilmesi.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 8/8/2000 tarih ve 5749 sayılı yazısına istinaden,

Kurulumuzun 27/12/1999 tarih ve 99/89 sayılı Kararı (Kurul kararı) ile satışına karar verilen ORÜS-OrmanÜrünleri Sanayii A.Ş.’ye ait Bolu İşletmesinin birinci sıradaki teklif sahibi Toros Orman Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin Kurul Kararında belirtilen şartlarla satış sözleşmesi yapmayacağının ortaya çıkmış olması karşısında, bu Şirketçe meydana getirilen hukuki ihtilafların yargı mercilerince çözümlenmesi ve neticesine göre gerektiğinde meydana gelecek zararların giderimi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yargı yoluna başvurulması kaydıyla Kurul Kararında belirtilen bedel ve şartlarla 2. sıradaki teklif sahibi olan Baksaş-Orfen Ortak Girişim Grubu’na satılmasına, Baksaş-Orfen Ortak Girişim Grubu’nun İdarece verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irad kaydedilmesine ve işletmenin 3. sıradaki teklif sahibi olan İsmar Alışveriş Hizmetleri Ticaret Sanayi A.Ş.’ye satılmasına, İsmar Alışveriş Hizmetleri Ticaret Sanayi A.Ş.’nin de İdarece verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ihalenin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesine,

Bu karar gereklerinin yerine getirilmemesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

 

 

 

Başkan

 

 

Bülent ECEVİT

 

 

Başbakan

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Dr. Devlet BAHÇELİ

Yüksel YALOVA

Recep ÖNAL

Devlet Bakanı ve

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Başbakan Yardımcısı

 

 

 

 

 

Üye

Üye

 

Sümer ORAL

Ahmet Kenan TANRIKULU

 

Maliye Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

 

TARİH   

: 27/9/2000

KARAR NO   

: 2000/73

KONU   

: Toros Gübre ve Kimya End.A.Ş.’deki İdare hissesinin satışı.

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme idaresi Başkanlığı (İdare)’nın 27/7/2000 tarih ve 5499 sayılı yazısına istinaden, özelleştirme çalışmaları devam eden Sümer Holding A.Ş.’ye (Holding), Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 4046 sayılı Kanun’un 4. maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde,Holding tarafından gerçekleştirilen ihalenin sonucu dikkate alınarak,

1) Toros Gübre ve Kimya End. A.Ş.’deki %14,4806’lık İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Tekfen Sanayi Yatırımları A.Ş.’ye 8.500.000,- $ (Sekiz milyon beşyüzbin ABD Doları) peşin bedelle satılması, adı geçen teklif sahibinin şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

2) Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ile karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

 

 

Başkan

 

 

Bülent ECEVİT

 

 

Başbakan

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Dr. Devlet BAHÇELİ

Yüksel YALOVA

Recep ÖNAL

Devlet Bakanı ve

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Başbakan Yardımcısı

 

 

 

 

 

Üye

Üye

 

Sümer ORAL

Ahmet Kenan TANRIKULU

 

Maliye Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan :

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

 

Karar No : 59

 

 

—— • ——

Kayseri Valiliğinden :

 

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

 

Karar No : 06

Karar Tarihi : 8/9/2000

İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Şükrü KURNAZ Başkanlığında 8/9/2000 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

26 Haziran 2000 tarihli ve 24091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/5/2000 tarih ve 4 nolu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının “B.Sıvı Yakıtlarla İlgili Olarak” başlıklı 2 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2 — İlimize ısınma amaçlı veya sanayi amaçlı olarak getirilen sıvı yakıtları pazarlayacak olan dağıtım şirketleri ile bayilik sözleşmesi olan akaryakıt satıcılarının “Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi” ve “Sıvı Yakıt Uygunluk Belgesi”ni Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından almalarına, Talas ve Hacılar ilçelerinde ise, “Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi” ile “Sıvı Yakıt Uygunluk Belgesi”ni ilgili Kaymakamlıklardan almalarına,”

Tebliğ olunur.