T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

   15 Eylül 2000      CUMA

Sayı : 24171

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
 
Kanun Hükmünde Kararname
KHK/615 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 
Bakanlar Kurulu Kararları
2000/1162 Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgesi Alan İmalatçı-İhracatçılardan Demirçelik, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii Sektörlerinde FaaliyetGösterenlere, Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Maddelerin Tesliminde, 3065 Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin 1Numaralı Fıkrasının (c) Bendi Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Hakkında Karar
2000/1167 99/13758 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile 2000/62 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
Yönetmelikler
— Çankaya Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
— Çankaya Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
— Gaziantep Üniversitesi LisansEğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkinYönetmeliğin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve BirGeçici Madde Eklenmesine DairYönetmelik
 
Tebliğler
— Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları HakkındaTebliğ (No: 2000/34)
— Antalya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 00/07)
— Antalya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 00/08)

 

İLAN BÖLÜMÜ

İlanları Görmek İçin Tıklayanız.

 

   14 Eylül 2000 Tarih ve 24170 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 2000/1214 ile 2000/1215 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır.

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kanun Hükmünde Kararname
 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/615

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Teşebbüslerden iktisadi devlet teşekkülü olanlar anonim şirket şeklinde de kurulabilir. Ancak bankacılık alanında faaliyet gösteren iktisadi devlet teşekküllerinin anonim şirket şeklinde kurulabilmeleri için sermayelerinin en az % 91’inin Devlete ait olması şarttır. Anonim şirket şeklinde kurulan iktisadi devlet teşekküllerinde Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen 5 kurucunun bulunması şartı aranmaz, genel kurulu ve denetçileri bulunmaz.”

Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

BakanlarKurulu Kararları

Karar Sayısı : 2000/1162

10/9/1998 tarihli ve 98/11766 sayılı Kararnameye ektir.

Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi alan imalatçı-ihracatçılardan demir-çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayii sektörlerinde faaliyet gösterenlere, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde, bu Kararın yayımını izleyen ay başından itibaren, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre işlem yapılması; Maliye Bakanlığı’nın 27/7/2000 tarihli ve 35961 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun geçici 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

Başbakan

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1167

10/12/1999 tarihli ve 99/13758 sayılı Kararnamenin eki Karar ile 14/1/2000 tarihli ve 2000/62 sayılı Kararnamenin eki Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 10/7/2000 tarihli ve 56089 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

21/7/2000 Tarihli ve 2000/1167 Sayılı
Kararnamenin Eki
 
KARAR

Madde 1 — 10/12/1999 tarihli ve 99/13758 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Gösterge faiz oranının, T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası faiz oranları ile eşit hale gelmesinden itibaren uygulanacak faiz oranları, gösterge faiz oranından düşük olmaması ve bu Kararın yayımlandığı tarihten önce konuyla ilgili alınmış yönetim kurulu kararları saklı kalmak kaydıyla, anılan Bankaların yönetim kurullarınca belirlenir.”

Madde 2 — 14/1/2000 tarihli ve 2000/62 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 — 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/1999 tarihi itibarıyla oluşmuş olan görev zararı bakiyelerine, ilgili ay içinde oluşan ve Hazinece ihale yöntemiyle ihraç edilen 12 ay ve/veya 12 aya en yakın vadeli devlet iç borçlanma senetleri yıllık bileşik ortalama faizinin üzerine, T.C. Ziraat Bankası’nca ve T. Halk Bankası’nca azami 26 puan ilave edilmek suretiyle faiz tahakkuk ettirilir.

Gerekli görülmesi halinde söz konusu puanı; yıl ortalaması 26 veya daha az olacak şekilde aylar itibarıyla belirlemeye Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.”

Madde 3 — Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki bankaların görev zararı alacaklarına yürütülen faizlerden kaynaklanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi bankaların görev zararı alacaklarına ilave edilir.

Madde 4 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Yönetmelikler

Çankaya Üniversitesinden :

Çankaya Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/10/1998 tarih ve 23509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çankaya Üniversitesi Ana Yönetmeliği”nin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Rektörün görev süresinin bitiminden önce veya rektörlük makamının boşalması halinde başkan, en az üç kişilik bir Rektör Arama-İnceleme Komisyonu oluşturur. Bu komisyon, gerekli araştırmaları yaparak rektör adaylarını tercih sırasına göre başkana bildirir. Mütevelli Heyet, atanacak rektörü belirler ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra atamayı yapar. Rektör Arama-İnceleme Komisyonu çalışmalarını tamamlamamışsa görev süresi sona eren rektörün görevi, yeni rektör atanıp göreve başlayıncaya kadar devam eder.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

—— • ——

Çankaya Üniversitesinden :

Çankaya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 10 uncu

Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

Madde 1 — 18/7/1998 tarih ve 23406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çankaya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak kamu tüzel kişiliğine sahip Çankaya Üniversitesi’nin bitişiğinde ve çok yakın çevresinde bulunan mülklerin satın alınmasında veya kiralanmasında üniversitemiz için yarar görülürse (devlet üniversitelerinden birinin büyümesi için, ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırmaya başvurulmasının ve kamulaştırmaya o üniversiteye en yakın elverişli yerlerden başlanmasının esas alınmasındaki kamu yararına yönelik nedenlerin aynı olan nedenlerle) birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentleri uygulanmaz. Böyle durumlarda üniversitenin satın alma veya kiralama niyeti rektör tarafından ilgili mülk sahibine bildirilip satın alma veya kiralamaya muvafakat edip etmeyecekleri sorulur. Muvafakat edilmesi halinde rektör, üniversite dışından bir bedel takdiri komisyonu oluşturur. Komisyonun belirleyeceği bedel, dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir. Hesap tutanağı asıl evrak arasında saklanır. Komisyonca belirlenen bedel, rektörlükçe tahkik ettirilir. Tahkik sonunda bedelin piyasa değerinin üstünde olmadığı tespit edilirse bu bedel; üstünde olması halinde ise tahkikle tespit olunan piyasa değeri rektör tarafından mülk sahibine bildirilir. Mülk sahibi, bildirilen bedeli/piyasa değerini kabul ederse Satın Alma ve İhale Komisyonu tarafından alınacak satın alma veya kiralama kararı Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir. Bu şekildeki satın alma veya kiralama kararlarının alınması ve/veya onaylanması için yapılan toplantılara birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde işaret edilen üyeler katılamaz.

Diğer taraftan eğitim ve uygulama amaçlarının yanı sıra kamuya yarar ve üniversiteye gelir sağlayıcı işler için daha elverişli yerlerde bulunan mülklerin de, elverişlilik durumları üniversitece tespit edilip kararlaştırıldığı taktirde, kiralanmasında, satın alınmasında veya bu mülklere ilişkin mülkiyetin gayrı aynî hak tesisinde yukarıdaki usul aynen uygulanır.”

Yürürlük

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

—— • ——

Gaziantep Üniversitesinden :

 

Gaziantep Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresi ile

Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkinYönetmeliğin 17 nci

Maddesinin Değiştirilmesine ve BirGeçici Madde

Eklenmesine DairYönetmelik

MADDE 1 — 21/7/1999 tarih ve 23762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi LisansEğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 —Öğrencilere lisans öğrenimleri süresince, en geç ertesi yarıyıl kayıt tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en çok üç farklı dersten, ek bir süre verilir. Öğrenciler, en çok üç farklı ders için olan birer ek sınav haklarını, öğrenimleri süresince bir defada veya ayrı ayrı yarıyıl sonlarında kullanabilirler.Ek sınavda alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer ve öylece değerlendirilir. Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı durumu, ek sınav sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Ek süre ve ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, yarıyıl sonu ders notlarının ilanından sonraki bir hafta içinde, ek sınava girmek istediği dersleri de belirten bir dilekçeyle, kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına başvururlar. İlgili Bölüm öğrencinin durumunu inceledikten sonra, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlayarak, öğrenciyi ve ilgili birimleri, hangi derslerden ek süre ve ek sınav hakkı tanındığını bildirir.Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

Ek süre ve ek sınav aldıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bu öğrencilerden azami eğitim-öğretim süresini tamamlamış olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 4 — 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılı sonunda durumları, değişik 17 nci maddeye uyan öğrenciler bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

——• ——

Tebliğler

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

 

Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul ve

Esasları Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No : 2000/34 )

 

 

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; kasaplık, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde bir kaç gün bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, başta şap hastalığı olmak üzere bütün salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ kasaplık, besilik, damızlık ve her ne amaçlı olursa olsun, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar tarafından kurulmuş ve kurulacak olan, hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün gibi kısa süreyle bekletildikleri hayvan pazarları, hayvan parkları, canlı hayvan borsalarının teknik, sağlık ve hijyenik şartları ile bu yerlerin kuruluş, ruhsatlandırma, çalışma, denetleme ve bu Tebliğ hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nin 76, 79 ve 137 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen ;

Hayvan Pazarı : Hayvan parkı, canlı hayvan borsası veya değişik herhangi bir ad altında, hayvanların teşhir edildikleri, alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün gibi kısa sürelerle bekletildiği yerleri,

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerini,

İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüklüklerini,

Hayvan Pazarı Kurma İzni : Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda hayvan pazarının kurulması için Bakanlık veya il müdürlüklerince verilen izni,

Çalışma İzni : Hayvan pazarı kurma izni verilmiş ve Bakanlık tarafından uygun görülen projelerine göre yapılmış hayvan pazar tesisinin faaliyete geçmesi için Bakanlıkça verilen izin belgesini,

Sorumlu Yönetici : Bu Tebliğ kapsamındaki hayvan pazarlarının mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesinden, hayvan pazarının sahibi ile birlikte sorumlu olan veteriner hekimi, ifade eder.

Hayvan Pazarı Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Madde 5 — Hayvan pazarı kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar bir dilekçe ile valiliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır.

a) Bu Tebliğin 1 no.lu ekine uygun olarak hayvan pazarı sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,

b) Hayvan pazarının yerini belirleyen belge, yerleşim yeri ve çevresine ait üzerinde hayvan pazarının pazar sahası tesisleri, sosyal tesisler, idari tesisler, otopark vesairenin gösterildiği tesisin kurulacağı belediyenin uygun görüşü alınarak hazırlanmış ve ilgili imar müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan,

c) Hayvan pazarına ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış proje,

d) Hayvan pazarının hudutları içinde bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi, suyun kapasite ve kullanımına yönelik açıklama raporu, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise devlet su işlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi,

e) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde fosseptik projesi, pazar sosyal ve idari tesisleri, pazar yerinin temizlik suları ile yağmur sularının izalesi ile ilgili proje ve açıklama raporu.

Bu bilgi ve belgeler il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünce incelenir. Tebliğin 2 nolu ekine uygun olarak düzenlenen hayvan pazarı kurma raporu ve yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlüğünce yapılan inceleme sonunda uygun bulunan yerlere tesis kurma izni verilir.

Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Madde 6 — Hayvan pazarı kurma izni alarak tesislerini onaylı projelerine göre yapmış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları çalışma izni alabilmek için ekinde hayvan pazarı sorumlu yöneticisi veteriner hekim istihdamına dair belge bulunan bir dilekçe ile valiliğe müracaat ederler.

Müracaat ve ekleri il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünce incelenir. Tebliğin 3 nolu ekine uygun olarak düzenlenen açılma raporu ve ibraz edilen belgeler Bakanlığa gönderilir. Belgelerin tetkiki ve Bakanlık yetkililerinin mahallinde yaptığı inceleme sonunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan hayvan pazarına, çalışma izni verilir. Çalışma izni verilen hayvan pazarı için gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları adına ruhsat düzenlenir. Hayvan pazarı için bir numara verilir. Bunlar bir yazı ile valiliğe bildirilir.

Çalışma İzni Verilmesi İçin Gerekli Asgari Teknik, Sağlık ve Hijyenik Şartlar.

Madde 7 — Çalışma izni verilmesi için hayvan pazarı tesislerinde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur.

a) Hayvan pazarları, şehir içinde meskun mahalde olmamalı su, elektrik, telefon, kanalizasyon ve fosseptik çukuru bulunmalıdır.

b) Pazar sahasında idari, sosyal ve hizmet tesisleri için ayrılan yer dışında büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 3 metre kare, küçükbaş hayvan için 1 metre kare yer bulunmalıdır.

c) Hayvan pazarının etrafı, en az 1,5 metre yüksekliğinde sağlam bir ihata duvarı ile veya ihata duvarı amaçlarını temin edebilecek kafes tel, beton plaka veya Bakanlıkca uygun görülen bir malzeme ile çevrilmelidir.

d) Hayvan pazarlarında giriş ve çıkışları temin amacıyla tek veya ayrı ayrı iki kapı bulunmalıdır. Giriş ve çıkış kapılarının genişliği hayvan nakil araçlarının rahatlıkla girip çıkacağı genişlikte olmalıdır.

e) Giriş ve çıkışta görevliler için en az bir kulube bulunmalıdır

f) Hayvanların pazara getirildiğinde indirilmesi, pazar çıkışında ise götürülmesi esnasında yüklenmesi için boşaltma/yükleme rampaları inşa edilmelidir.

Rampalar hayvanların sağlık muayene kontrolleri ile işaretleme vesaire gibi hizmetlerin yapılmasına imkan verecek özellikte ve büyüklükte olmalı veya hayvan pazarının kapasitesi ile uyumlu olarak rampaların başlangıcında indirme rampasında ilk kabul padoğu, yükleme rampasında bekleme padoğu yapılmalıdır.

g) Hayvan pazarlarının pazarlama sahasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrı ayrı padoklar bulunmalıdır.

Büyükbaş hayvan padoklarında hayvanların bağlanması için bölme veya bağlama hattı bulunmalı, küçükbaş hayvan padokları sürülerin birbirine karışmayacağı bir yapıda olmalıdır. Padoklar servis yollarına %2 meyilli olmalıdır.

h) Hayvan pazarı zemini tazyikli su ile yıkamaya imkan verecek şekilde beton veya sıcak asfalt ve benzeri sızdırmaz bir malzemeden yapılmış olmalı, toprak veya sıkıştırılmış malzemeden inşa edilmemelidir. Temizlik sularının pazardan tahliyesi için gerekli alt yapı ile kanalizasyon veya fosseptiğe ulaşacak tesisat bulunmalıdır.

ı) Hayvan pazarında servis yolları en az 3,5 metre genişlikte, temizlik vasıtalarının rahatça hareket etmesine imkan verecek şekilde yapılmalı, pazarlama padokları arasındaki sevk yolu 1,5 metre genişlikte olmalıdır.

i) Hayvan pazarında temizlik yapmaya uygun basınçlı su sistemi ve dezenfeksiyon için sabit veya seyyar dezenfeksiyon alet ve araçlarının bulunması zorunludur.

j) Boşaltma rampasından sonra sahayı terk edecek nakil vasıtalarının temizlik ve dezenfeksiyonu için hayvan pazarının uygun bir yerinde nakil vasıtalarının temizlik ve dezenfeksiyonu için tertibat alınmalıdır.

k) Gübre toplama yeri hayvan pazarı kapasitesine uygun, kolay yükleme yapılabilecek, çevreyi kirletmeyecek, zemini asfalt veya beton malzemeden sızdırmaz yapıda olmalıdır.

l) Hayvan pazarı idaresinde çalışan görevliler için idari tesisler yapılmalıdır. İdari tesislerde Sorumlu Yönetici, veteriner hekim, güvenlik, temizlik, muhasebe ve diğer görevliler için soyunma giyinme yerleri ve dolapları, çay ocağı, ambar, tuvalet yapılmalıdır.

Canlı Hayvan Borsası Niteliğinde Olan Hayvan Pazarlarında Aranacak Ek Şartlar.

a) Hayvan pazarına gelen hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların muhafaza edilmeleri, karantinaya alınmaları için sağlam hayvanlarla irtibatı olmayan bir karantina ahırı ve karantina ahırının kendine mahsus bir rampası olmalıdır.

b) Karantina ahırında yemlikler beton, büyük baş hayvan sulukları her hayvan için ayrı ayrı olmalı, pasif basınçlı kollektif suluk olmamalıdır.

c) Hayvan pazarlarında hayvanların gerektiğinde tartılmalarını temin amacıyla bir kantar ve görevlileri için en azından bir tartı kulubesi bulunması zorunludur .

d) Alım satım kapasitesi yüksek olan hayvan pazarlarında hayvanların iyi fiyat bulana kadar birkaç gün bekleyeceği hayvan park yerleri yapılması zorunludur.

e) Hayvan pazarlarına gelen alıcı-satıcı ve diğer iş sahiplerinin çay, kahve, meşrubat gibi içecek ihtiyaçlarını karşılayan; sıcak ve soğuktan koruyup dinlenmeyi sağlayan lokal bulunacaktır. Temizlik işleri, tuvalet, lavabo ve yeteri sayıda çeşmeyle sağlanacaktır. Yiyecek, içecek, kırtasiye ve malzeme satışının yapıldığı bir satış yeri bulunacaktır. Otopark ve telefon kulübesi gibi sosyal ihtiyaçları sağlayacak hizmetlerin hayvan pazarında bulunması zorunludur.

Sorumlu Yönetici Veteriner Hekimle İlgili Hususlar

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında kurulan hayvan pazarlarının, veteriner hekim ünvanlı bir sorumlu yöneticisinin bulunması zorunludur.

Hayvan pazarı sahibi sorumlu yöneticinin görevlerini yerine getirmede kullanacağı araç, gereç ile görevliler dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır.

Sorumlu yöneticinin atanması, resmi yerler dışında tesisin bulunduğu ilin bağlı olduğu Veteriner Hekimler Odasından alınacak muvafakat ve noter onaylı sözleşme ile yapılır. Sözleşmenin bir örneği Bakanlık il müdürlüğüne gönderilir.

Sorumlu yöneticinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Sorumlu yönetici, tesislerin mevcut yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden, hayvan pazarına sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından, nakil vasıtaları ile hayvan pazarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılmasından, hayvan pazarlarındaki atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur.

b) Hayvan pazarına gelen ve satılan hayvanların miktar ve fiyatlarını, tür ve cinslerine göre kayıtlarını tutar veya tutturur. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde belli periyotlarla Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir.

Hastalık Bildirimi

Madde 9 — Hayvan park ve pazarı tesislerinde hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse sorumlu yönetici bu durumu Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne derhal bildirmekle yükümlüdür.

Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

Madde 10 — Çalışma izni almış hayvan pazarı tesislerinde Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Verilen çalışma izni, üzerinde yazılı adresteki gerçek veya tüzel kişiler için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma iznini alan kişinin veya ünvanının değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile valiliğe bildirilir. Dilekçeye Bakanlığa gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle çalışma izninin aslı eklenir. Bakanlık çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izni düzenler.

Çalışma izin belgesinin kaybolması veya okunamıyacak şekilde tahrip olması halinde gazete ilanı veya tahrip olmuş çalışma izin belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek valiliğe müracaat edilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir.

Hayvan pazarı veya tesisin faaliyetlerinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde bu durum bir yazı ile valiliğe bildirilir.

Denetim

Madde 11 — Hayvan pazarlarının çalışmaları 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu Kanuna ait Yönetmelik ve talimatlara uyulup uyulmadığı yönüyle Bakanlık merkez ve taşra teşkilatınca görevlendirilen veteriner hekimlerin denetimine tabidir. Hükümet veteriner hekimi, en az yılda dört defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında hayvan pazarlarını denetler ve bu Tebliğin 4 Nolu ekinde yer alan formla eksiklikleri belirler. Gösterilen şekle uygun olarak denetim tutanağı hazırlayarak noksanlık varsa bunları ilgili öneriler ile birlikte, giderilmesi için belirli bir süre vererek hayvan pazarı sahibine veya sorumlu yöneticisine bildirir. Yetkililerce eksikliklerin giderilmesi için verilecek süre iki denetim arasındaki süre olan üç aydan fazla olamaz.

Denetim raporlarının tanziminden sonra hayvan pazarlarının durumu hakkında kapatma dahil karar il veya ilçe hayvan sağlık zabıtası komisyonlarında verilir.

Cezai İşlemler

Madde 12 — Hayvan pazarı kurma ve çalışma izni almadan faaliyete geçen özel ve tüzel kişilere ait hayvan pazarları ile bu tesislerde Tebliğ hükümlerinin ihlali veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tesbiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde iki kez yazılı ikazı takiben 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 47 nci Maddesi hükümleri uygulanır.

Halen Çalışan Hayvan Pazarlarının Durumu

Madde 13 — 26/8/1998 tarihinden önce, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlarca kurulmuş olan hayvan pazarları bu tebliğin yayımından sonra en geç bir yıl içerisinde Bakanlık il müdürlüklerine müracaat etmek ve yeni çalışma izni almak zorundadır. İnceleme ile uygun görülenlere çalışma izni verilir. Bir yıl içerisinde gerekli müracaat ve işlemleri yapmayanlar hakkında iki kez ikazdan sonra gerekli izni alamadığından bu işyerleri hayvan park ve pazarı sayılmayacağı için 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 47 nci Maddesi hükümleri uygulanır.

1998/19 no’lu Tebliğe göre yapılmış müracaatlar bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirilir.

Kurbanlık Hayvanlarla İlgili Hususlar

Madde 14 — Kurban bayramlarında ve diğer zamanlarda kurbanlıkların alım, satım, park yerlerine ait hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 16 — 26 Ağustos 1998 tarihli ve 23445 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1998/19 no’lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 17 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

——• ——

Antalya Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

 

Karar No : 00/07

Karar Tarihi : 3/8/2000

Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Mustafa SEYMAN başkanlığında 3/8/2000 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — İlimizde mevcut her türlü kuruluş ve işletmeye ait arıtma tesislerinden çıkan atık suyun, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde ve Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen standart değerlerin sağlanarak alıcı ortama deşarj edilmesinin daha etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve denetim altına alınması, bu yolla dere, göl, deniz ve sahillerimizin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereği kuruluş ve işletmelerin çıkardıkları atık ve atıkların özellik ve miktarlarına ilişkin bilgilerin sürekli ve düzenli olarak belirlenmesi, bu hususun belgelenmesi ve bunların idareye bildirilmesi zorunluluğu bulunduğundan; bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin sağlanması için söz konusu kuruluş ve işletmelerin her birinin “Arıtma Tesisi İşletme Defteri” tutmasına;

Kuruluş ve İşletmeler:

a) Arıtma tesisi ile ilgili genel bilgileri içeren form, arıtma tesisi projesi (A-4 boyutunda), akım şeması, deşarj izin belgesinin onaylı örneği (yoksa başvuru dilekçesi) ve İl Çevre Müdürlüğüne başvurulması, bu Müdürlükçe sayfaları numaralandırılan ve onaylanan 150-200 sayfalık bir defterin kuruluş ve işletmelerce temin edilmesine,

b) Arıtma tesisinin çalışması ile ilgili her türlü bilginin (aruza durumu dahil), analiz sonuçlarının (resmi kurum labaratuvarından alınan en az bir analiz) bu defterde kayıt altına alınarak Antalya Valiliği Çevre İl Müdürlüğüne getirilerek ibraz edilmesine ve incelendikten sonra sayfalarının onaylanmasına ve gerekli idari işlemlerin bu defter üzerinden de yapılmasına,

c) İlgililerce arıtma tesisi işletme defterlerinin aylık olarak her ayın 1 ile 10’u arasındaki herhangi bir günde analiz sonuçları ile birlikte İlÇevre Müdürlüğüne ibraz edilerek onaylatılmasına,

2 — Atıksu arıtma tesisi bulunan işletmelerin, arıtma tesislerini çalıştırmakla yükümlü elemanlarının gerekli bilgi düzeyine sahip olmadıklarından arıtma tesislerinin istenen verimde çalışmadığı; bu yüzden Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen standartların sağlanamadığı bu durumun özellikle sahillerimizde önemli ölçüde çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle; işletmelerin atıksu arıtma tesisi sorumlularının:

a)Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü, MeslekYüksekOkullarının çevre ile ilgili bölümleri veya atıksu arıtma tesisleri ile ilgili derslerin verildiği bölümlerden mezun olmaları şartının aranmasına,

b)Bu okullardan mezun olmayan atıksu arıtma tesisi sorumlularının, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları ve Çevre İl Müdürlüğünce açılacak kurslara katılımlarının sağlanarak belgelendirilmiş kişiler olmalarına,

Arıtma tesisi sorumlularının yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması halinde işletmelere deşarj izni verilmemesine, denetim ve kontrollerde bu hususun tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Antalya Valiliğinden :

 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

 

KararNo : 00/08

Karar Tarihi : 4/9/2000

Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Mustafa SEYMAN başkanlığında 4/9/2000 günü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — İlimiz sınırları içerisinde yetkili ve görevli kurum ve kuruluşlarca, her türlü teşvik, izin, onay veya ruhsat verilmeden önce ÇED Yönetmeliği Ek I ve Ek II listelerinde tanımlanan ve planlanan faaliyetlerle ilgili olarak Valiliğimizden (İlÇevre Müdürlüğü)ÇEDYönetmeliği kapsamında değerlendirilmek üzere görüş alınmasına, faaliyet yönetmelik kapsamında ise, (Ek-I’deki faaliyetler için)Çevre Bakanlığından “ÇED Olumlu Belgesi” veya (Ek-II’deki faaliyetler için) İl Mahalli Çevre Kurulu’ndan “ÇevreselEtkileri Önemsizdir” kararı alınmadıkça, hiçbir teşvik, izin, onay ve ruhsat verilmemesine, bunun hilafına hareket eden kurum/kuruluşların tespit edilmesi halinde mevzuatın ihlal edilmesinden ve çevreye, sonradan telafisi mümkün olmayan zararlara neden olunmasından dolayı inceleme ve soruşturmaya konu olmak üzere,Valilikçe ilgili birimlere ihbarda bulunulmasına,

2 — 2872 sayılı Çevre Kanununun 1 inci maddesiyle 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen amaç ve ilkelere ulaşılabilmesi amacıyla; bu kararın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren, Belediye mücavir alanları ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü sorumluluk alanlarında kalan tüm konut ve sanayi amaçlı imar planları onaylanmadan önce yer uygunluğu kararının alınması, bu amaçla İlÇevre Müdürlüğünce, onaylanacak planın türü ve kapsamına göre gerekli görülen kurum ve kuruluşlardan uygulamakla yükümlü bulundukları mevzuat çerçevesinde kurum görüşlerinin alınması, Valilikçe gerekli görüldüğü takdirde konuyla ilgili olarak kurum temsilcilerinden oluşacak bir komisyon teşkil edilmesi, bu görüşler doğrultusunda hazırlanacak gerekçeli raporların Mahalli Çevre Kurulunda görüşüldükten sonra planlar üzerinde nihai kararların verilmesine,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.