T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

   14 Eylül 2000     PERŞEMBE

Sayı : 24170

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
 
Bakanlar Kurulu Kararı
2000/1187 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

Atama Kaarları
Başbakanlık ile Adalet, Dışişleri, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait 9 Adet Atama Kararı
 
 
Yönetmelikler
— Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (HEAŞ) GenelMüdürlüğü Personel Yönetmeliği
— Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
— HamitabatElektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
— 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 1 inci Maddesinin (f) Fıkrası Uyarınca Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Naklen Atanacak Personelden, Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcısı Olarak Atanacaklarda Aranacak Yeterlilik Şartlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
 
Tebliğler
— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 74)
— 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/33)
— Mecburi Standard : ÖSG-2000/98-99 Sayılı Tebliğ
— Mecburi Standard : ÖSG-2000/99-100 Sayılı Tebliğ
— Mecburi Standard : ÖSG-2000/100-101 Sayılı Tebliğ
— Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar (2000/2)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

 
    Karar Sayısı : 2000/1187
    Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak İletişim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 14/8/2000 tarihli ve 23813 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

——• ——

Atama Kararları

    Başbakanlıktan :
    Karar Sayısı : 2000/942
    1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne Başbakanlık Müşaviri Adil ÖZDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Başbakan yürütür.
13 Eylül 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——
    Adalet Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/934
    1 — Açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Adalet Başmüfettişi 19720 Abdullah Vehbi AKSOY’un,
    2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanun ile değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
13 Eylül 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

—— • ——
    Adalet Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/935
    1 — Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Şerife Bilge KIRANGİL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
    Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. MehmetOğuz POLAT’ın atanması;
    2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
13 Eylül 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

 —— • ——

    Adalet Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/936
    1 — Açık bulunan Personel GenelMüdür Yardımcılığına, Personel GenelMüdürlüğü Daire Başkanı 20917 Ahmet CIVGIN’ın
    2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanun ile değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
13 Eylül 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

—— • ——
    Adalet Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/937
    1 — Açık bulunan Personel GenelMüdür Yardımcılığına, AdaletBaşmüfettişi 22447 Güngör SAKA’nın
    2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanun ile değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
13 Eylül 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI    

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

—— • ——
    Adalet Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/938
    1 — Açık bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 16395 Necati ÖZTEKİN’in
    2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanun ile değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
13 Eylül 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

—— • ——

    Dışişleri Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/939
    1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, Büyükelçi Tugay ULUÇEVİK’in,
    2 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Teftiş Kurulu Üyeliğine,
    — Büyükelçi Umur APAYDIN’ın,
    3 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;
    — Siyaset Planlama Genel Müdürlüğüne, Yurtdışı Tanıtma Genel Müdürü, Büyükelçi Solmaz ÜNAYDIN’ın,
    — İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Sabri Cenk DUATEPE’nin,
    — Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne,Büyükelçi, Daryal BATIBAY’ın,
    — Yurtdışı Tanıtma ve Kültür İşleri Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Varol ÖZKOÇAK’ın,
    — İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Halit Bozkurt ARAN’ın,
    — Birinci Hukuk Müşavirliğine, Büyükelçi Ahmet Deniz BÖLÜKBAŞI’nın,
    4 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine,
    — Büyükelçi Önder ÖZAR’ın,
    — Büyükelçi Ateş BALKAN’ın,
    — Büyükelçi Nurettin NURKAN’ın,
    — Büyükelçi DoğanALPAN’ın,
    — Büyükelçi Selim KARAOSMANOĞLU’nun,
    atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
    5 —Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

13 Eylül 2000

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

İ. CEM

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Dışişleri Bakanı

—— • ——

    Turizm Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/940
    1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Tunceli İl Turizm Müdürlüğüne Ali TOK’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.
13 Eylül 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

E. MUMCU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turizm Bakanı

—— • ——

    Çevre Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/941
    1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanı Zeliha Nelka İNANǒın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.
13 Eylül 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Yönetmelikler

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (HEAŞ)
Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
    Amaç
    Madde 1 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri çerçevesinde Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (HEAŞ) personelinin (2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun ile buna ait Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla) hizmete alınmalarını, niteliklerini, atanma, yer değiştirme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
    Dayanak ve Kapsam
    Madde 2 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde istihdam edilen ve 1475 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan personel için uygulanır. 
    Tanımlar
    Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;
    a) Şirket : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
    b) Personel: Kadrolu ve Sözleşmeli olarak çalışanları,
    1) Kadrolu Personel : 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan personeli,
    2) Sözleşmeli Personel : Kadrolu personel ve işçiler dışında kalıp, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve anılan KHK hükümlerine göre çalışan personeli,
    ifade eder.
    Personel Politikası ve Esasları
    Madde 4 — Personel politikası Şirket hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için personelin seçiminde, görevlendirilmesinde, eğitiminde istihdam şekil ve şartlarının tayininde uygulanacak yöntemi ifade eder.
    Şirket personel politikası Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir.
    Şirketin personel politikasının genel esasları aşağıda belirtilmiştir. a) Görevin özelliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve işin gereğine göre eğitmek,
    b) Personelin yaratıcılığının, girişimciliğinin, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesini teşvik etmek,
    c) Personeli verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalış-tırmak,
    d) Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek,
    e) Personelin Şirkete bağlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmalarını sağlamak suretiyle verimi arttırmak ve Şirkette çalışmayı özendirici hale getirmek,
    f) Atanması Şirkete ait, üst görev yerlerine öncelikle bünye içinden atama yapmak.
 
 İKİNCİ BÖLÜM
Personel İhtiyacının Tespiti
 
    Kadro ve Pozisyonların Tespiti
    Madde 5 — Şirkette, 657 sayılı Kanun ve kamu iktisadi tesebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri ile belirlenen mercilerce tespit edilen kadro ve pozisyonların dışında personel çalıştırılamaz.
    İş programlarının hazırlanması sırasında veya ihtiyaç halinde yıl içinde mevcut personel kadrolarının ünvan, derece ve sayıları ile pozisyonlarda tahvil, ihdas veya iptal gibi değişikliklerin gerekmesi halinde keyfiyet diğer birimlerin görüşü de alınmak suretiyle Personel Servisince Genel Müdürlüğe teklif edilir. Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra gerekli karar istihsalini teminen ilgili mercilere başvurulur.
    İş Özellikleri
    Madde 6 — Her kadro için bu kadroya atanacak kişilerde bu Yönetmeliğe göre aranan genel şartlara ek olarak aranılacak nitelikler ve iş özellikleri yazılı olarak tespit edilir. 
    İşgücü İhtiyacının Planlanması
    Madde 7 — Personel ihtiyacının karşılanmasına esas olmak üzere Personel Servisi tarafından her yıl ilgili birimlerle işbirliği yapılarak hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle gelecek yılların işgücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın Şirket içinden veya dışından hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanır.
    İşgücü planlaması için gerektiğinde ihtisas kuruluşlarıyla işbirliğine gidilebilir.
    Kadro ve Pozisyon İhtiyacının Kontrolü
    Madde 8 — Personel Servisi , ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlayacağı plan
    gereğince, Şirketin kadro ve pozisyon ihtiyacını devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.
    Kadro ve pozisyon ihtiyacının kontrolünde iş analizi, iş ölçümlemesi gibi iş basitleştirilmesi tekniklerinden yararlanılır.
    İşgücü Planlaması
    Madde 9 — İşgücü planının hazırlanmasında;
    a) Şirketin faaliyet alanının gelecek yıllarda genişleme ya da daralma yönünden alması muhtemel yeni şekil,
    b) Şirketin mevcut bünyesinin ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılaya-mayacağı,
    c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin Şirketin teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana gelmesi muhtemel değişiklikler,
    d) Gelecek yıllarda, emeklilik, görevden çekilme gibi çeşitli nedenlerle boşalacak kadrolar,
    e) İhtiyacın karşılanması için Şirkette ne gibi bir eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu,
    hususları göz önünde bulundurulur.
    İşgücü Planının Uygulanması
    Madde 10 — Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan planlar Genel Müdürlüğün takdirine sunulur. Genel Müdürlükçe uygun görülen planlar gerekli karar alınmak üzere Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşe Alma
 
    İşe Alınacaklarda Aranılacak Genel Şartlar
    Madde 11 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tespit edilen genel şartların yanı sıra, işe alınacaklarda; a) Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,
    b) Daha önce çalıştığı işyerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak, c) Haklarında güvenlik soruşturması yapılması gereken personelin güvenlik soruşturması sonuçları olumlu olmak,
    şartları aranır.
    İşe Alınacaklarda Aranacak Özel Şartlar 
    Madde 12 — Görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak 11 inci maddede belirtilen genel şartlara ilaveten aranılacak şartlar olup, bu şartlar hizmet grubunun öngördüğü öğrenim ve eğitim kurumlarıyla bunların ilgili bölümleri, lisan bilgisi, iş tecrübesi, mesleki ehliyet, kurs, oda kaydı ve benzeri belgeler ile Şirket işyerleri ve hizmetlerinin gerektirdiği diğer şart ve tercihlerdir.
    İşe Alınacaklardan İstenilecek Belgeler 
    Madde 13 — Şirkette ilk defa hizmete alınacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.
    a) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,
    b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,
    c) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği, 
    d) Gerekli sayıda 4,5 x 6 cm. ölçüsünde fotoğraf,
    e) Askerlik durumunu bildiren belge,
    f) Tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşundan alınacak Sağlık Kurulu Raporu, 
    g) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanuna uygun olarak doldurulmuş Mal Bildirim Beyannamesi,
    h) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan kanun gereği alınması gereken belgeler,
    ı) Daha önce resmi ve özel yerlerde çalışmış ise bu durumları gösterir belgeler, (hizmet belgesi ve bonservis gibi)
    j) Yukarıda sayılan belgeler dışında görev alacağı kadronun özelliklerine uygun olarak Şirketçe istenilmesi yararlı ve gerekli görülen diğer belgeler.
    Atamaya esas belgeler dışında atamayı takiben personelden; Aile Yardımı ve Ölüm Yardımı Beyannamesi, Tedavi Yardım Beyannamesi, İkametgah İlmuhaberi ayrıca alınır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim
 
    Eğitim
    Madde 14 — Personel, görevleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerin arttırılması, işe ait beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi ve görevlerinde yükselmeleri için değişik dönemlerde çeşitli eğitimlere tabi tutulur. 
    Personel eğitimi Ana Teşekkül Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülen uygulama  doğrultusunda gerçekleştirilir.
    Bunun dışında bir eğitim için Genel Müdürlükten Olur alınır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yer ve Görev Değiştirme
 
    Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atama
    Madde 15 — Şirket hizmetinin verimliliğinin artırılması esasından hareketle, işgücü ihtiyacındaki gelişme ve değişiklikleri karşılamak ve etkin bir yönetim için personelin isteği üzerine veya hizmetin gereği olarak aynı veya başka bir yerdeki diğer bir kadroya veya pozisyona atanmasıdır.
    Yer ve Görev Değiştirmede Ortak İlkeler 
    Madde 16 — Şirket personelinin yer ve görev değiştirme suretiyle yapılacak atama-larında esas olacak ilkeler;
    a) Atamalarda hizmet gerekleri ve kadro imkanlarının dikkate alınmasını, 
    b) İşgücü ihtiyacından meydana gelen değişmelerin karşılanmasını,     
    c) Yeni işe alınan personelin Şirket içinde çeşitli görevlerde denendikten sonra kabiliyetlerine en uygun olan işe verilmelerini,
    d) Atamalarda ailenin muhafazasına özen göstermek bakımından sağlık, eş ve öğrenim durumu gibi özürlerin değerlendirilmesini,
    sağlamaktır.
    Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atama Yapılacak Haller 
    Madde 17 — Personelin görev yerleri veya görev yerleriyle birlikte görev unvanları aşağıdaki hallerin gerçekleşmesinde atamaları yapılarak değiştirilebilir;
    a) Hizmet gereği,
    b) Personelin özürüne dayalı atama isteği,
    c) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı ve doğal afet gibi hallerin bulunması.
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
    Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar
    Madde 18 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hal ve konularda ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ile genelgelere göre, bunlarda yeterli hüküm bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulundan alınacak kararlara göre işlem yapılabilir. 
    Yürürlük
    Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
    Yürütme
    Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
—— • ——
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
 
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları
ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
    Amaç
    Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.
    Kapsam
    Madde 2 — Bu Yönetmelik, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurları kapsar.
    Dayanak
    Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
    Tanımlar
    Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
    a) Şirket : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü, 
    b) Genel Müdür : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürünü,
    c) Genel Müdür Yardımcısı : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısını,
    d) Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,
    e) Hukuk Müşaviri : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Hukuk Müşavirini,
    f) Müdür : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,
    g) Başuzman : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Başuzmanları,
    ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin
Tespitine Dair Hükümler
 
    Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili
    Madde 5 — Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında 2 Teknik Müdür, İdari Müdür ve İdari Müdür Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur.
    Disiplin Kurulunun Teşkili
    Madde 6 — Disiplin Kurulu; İdari Müdür başkanlığında, Teknik Müdür, İdari Müdür Yardımcısı, Genel Müdürce belirlenen bir Başmühendis ve Personel Şefi olmak üzere beş kişiden oluşur.
    Disiplin Amirleri
    Madde 7 — Genel Müdür, Şirkette görevli memurların en üst disiplin amiridir. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli memurların diğer disiplin amirleri EK-1’deki cetvelde gösterilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
    Hüküm Bulunmayan Haller
    Madde 8 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ile Ana Teşekkül Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
    Yürürlük
    Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

EK -1
 
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Memur Disiplin Amirleri Cetveli

 

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

– Genel Müdür

Bakan

–

– Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

–

– Genel Müdüre Doğrudan Bağlı Hukuk Müşaviri, 

Genel Müdür

–

Müdür ve Başuzman

 

 
– Genel Müdür Yardımcısına Bağlı Müdür, Başuzman

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

  —— • ——

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Kurulları ve
Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
    Amaç
    Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkiline ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.
    Kapsam
    Madde 2 — Bu Yönetmelik, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.
    Dayanak
    Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu
    İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
    Tanımlar
    Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ;
    a) Şirket : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
    b) Genel Müdür : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürünü,
    c) Genel Müdür Yardımcısı : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısını,
    d) Hukuk Müşaviri : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Hukuk Müşavirini,
    e) Müdür : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,
    f) Sözleşmeli Personel : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,
    ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin
    Tespitine Dair Hükümler
 
    Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili
    Madde 5 — Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında 2 Teknik Müdür, İdari Müdür ve İdari Müdür Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur.
    Disiplin Kurulunun Teşkili
    Madde 6 — Disiplin Kurulu; İdari Müdür Başkanlığında, Teknik Müdür, İdari Müdür Yardımcısı, Genel Müdürce belirlenen bir Başmühendis ve Personel Şefi olmak üzere beş kişiden oluşur.
    Disiplin Amirleri
    Madde 7 — Genel Müdür, Şirkette görevli sözleşmeli personelin en üst disiplin amiridir. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri EK-1’deki cetvelde gösterilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
 
    Hüküm Bulunmayan Haller
    Madde 8 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ana Teşekkül Personel Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.
    Yürürlük
    Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
 
EK-1
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel
Disiplin Amirleri Cetveli

 

Birimleri ve Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

– Genel Müdüre Doğrudan Bağlı Personel

Genel Müdür

–

– Genel Müdür Yardımcısına Bağlı  Personel

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

– Hukuk Müşavirine Bağlı Personel

Hukuk Müşaviri

Genel Müdür Yardımcısı

– Müdüre Bağlı Personel

Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

 
——• ——
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan :
 
4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 1 inci Maddesinin (f) Fıkrası
Uyarınca Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankasından Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Naklen Atanacak
Personelden, Bankacılık Uzman ve Uzman Yardımcısı
Olarak Atanacaklarda Aranacak Yeterlilik Şartlarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
 

 

——• ——

Tebliğler

Maliye Bakanlığından :

 

Katma Değer Vergisi GenelTebliği

(Seri No: 74)

 

1. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun1 29 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasında 4369 sayılı Kanunla2 yapılan değişiklikle indirimli orana tabi işlemlerle ilgili olup yılı içinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek sınırı aşan verginin mükelleflere iade imkanı getirilmiş, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespiti konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu şekilde iade edilecek vergiye ilişkin alt sınır 2000/1074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile3 1 milyar lira olarak tespit edilmiştir. Madde hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca iade uygulaması ile ilgili olarak belirlenen usul ve esaslar ise aşağıda açıklanmıştır.

1.1. İade Uygulamasının Kapsamı ve Ait Olduğu Dönem

İade uygulamasına Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre BakanlarKurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler girmektedir. İade edilecek vergi takvim yılının tamamı itibariyle hesaplanacak, bu tutarın indirimle telafi edilemeyen kısmının 1 milyar lirayı aşması halinde aşan kısım mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilecektir.

Yıllık iade uygulaması 1/1/1999 ve daha sonraki teslim ve hizmetler için geçerlidir. Bu tarihten önce gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler yıllık iade hesabına dahil edilmeyecektir.

1.2. İade Tutarının Hesaplanması

İade tutarı vergilendirme dönemleri esas alınarak takvim yılı itibariyle hesaplanacaktır. 1999 takvim yılında iade edilecek vergi, aynı yılın Ocak-Aralık arasındaki 12 aylık vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak tespit edilecektir.

İndirimli orana tabi işlemlerde tam veya kısmi istisna kapsamına girenler bu istisnaların uygulanmasına ilişkin genel esaslara tabi olacaktır. İndirimli orana tabi işlemler kısmi istisna kapsamına giriyorsa, işlemlerin bünyesine giren verginin indirim konusu yapılmaması, tam istisna kapsamına giren işlemlere ait yüklenilen vergilerin ise indirim konusu yapılması, indirimle telafi edilememesi halinde, o istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade olarak talep edilmesi gerekmektedir.

 

                                                              

1 2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 29/7/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 23/8/2000 tarihli ve 24149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu nedenle indirimli orana tabi olup tam ve kısmi istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler bu tebliğde belirtilen iade hesabına dahil edilmeyecektir.

İade tutarının hesaplanmasına her takvim yılının ocak ayı itibariyle başlanacaktır. Ocak döneminde varsa indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergi, defter ve belgeler esas alınarak mükellefler tarafından hesaplanacaktır. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen vergiden hesaplanan vergi çıkarılarak ilk hesaplama yapılacaktır. Bu ilk hesaplama aynı dönem beyannamesinde yer alan “sonraki döneme devreden vergi” tutarı ile karşılaştırılacaktır. Beyannamede sonraki döneme devreden vergi yer almıyorsa, ocak dönemi için indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi tutarı yıllık iade hesabına dahil edilmeyecektir. Sonraki döneme devreden vergi mevcutsa ve indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi ile bu işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi arasındaki vergi farkını aşıyorsa, bu vergi farkının tamamı, aşmıyorsa devreden vergi tutarı “aylık iade edilebilir vergi” olarak kabul edilecektir.

Bu hesaplama Şubat dönemi için de yapılarak, Şubat döneminde varsa indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ve bu işlemlerle ilgili olarak hesaplanan katma değer vergisinin farkı hesaplanacak, bu fark Ocak dönemine ait iade edilebilir vergi ile toplanacak, bu toplam Şubat dönemi beyannamesinde yer alan sonraki döneme devreden vergi tutarı ile mukayese edilecektir. Sonraki döneme devreden vergi yoksa, ilk iki ay yıllık iade hesabına dahil edilmeyecektir. Devreden vergi mevcutsa ve yukarıda hesaplaması verilen toplamı aşıyorsa toplamın tamamı yıllık iade hesabına dahil edilecek, devreden vergi sözü edilen toplamı aşmıyorsa, Şubat dönemi beyannamesindeki devreden vergi tutarı ilk iki ay için “iade edilebilir vergi” olarak dikkate alınacaktır.

Bu hesaplamalar Aralık ayına kadar diğer aylar için de yukarıdaki açıklamalara göre yapılacaktır. Aralık ayındaki indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ile bu işlemlerle ilgili olarak hesaplanan vergi arasındaki fark, Kasım sonu itibariyle hesaplanan “iade edilebilir vergi” ile toplanacaktır. Bu toplam Aralık ayı devreden vergisi ile mukayese edilecek, devreden vergi yoksa 1999 yılına ilişkin olarak iade talep edilmeyecektir. Devreden vergi mevcutsa ve tutarı bu toplamı aşıyorsa bu toplam, aşmıyorsa Aralık ayındaki devreden vergi tutarı 1999 yılı için “iade edilebilir vergi” olarak dikkate alınacaktır.

Bu tutar 1999 takvim yılı için 2000 yılının Ağustos dönemine ait olup 25 Eylül 2000 tarihine kadar verilecek beyannamede yer alan sonraki döneme devreden vergi ile mukayese edilecektir. Bu mukayesede yukarıdaki açıklamalar esas alınacak ve yıllık iade tutarı hesaplanacaktır. 2000 yılının ilk 7 ayı 1999 yılına ait iade hesabına dahil edilmeyecektir.

Buna göre, Ağustos dönemi beyannamesinde devreden vergi yoksa iade söz konusu olmayacaktır. Devreden vergi varsa ve Aralık sonu itibariyle tespit edilen yıllık iade edilebilir vergi miktarını aşıyorsa iade edilebilir verginin tamamının, aşmıyorsa devreden vergi tutarının nakden veya mahsuben iade edilmesi mümkündür. Ancak iadenin yapılabilmesi için iade tutarının 1 milyar liradan az olmaması gerekmektedir. Mükellefe 1 milyar lirayı aşan kısım iade edilecektir.

Bu şekilde hesaplanan iade edilecek tutar Ağustos 2000 dönemi beyannamesinde devreden vergi hesabından çıkarılacaktır.

İadenin nakden veya mahsuben talep edilmesi mümkündür. Mükelleflerin kendi vergi borçları için yapacakları mahsuben iade talepleri, miktara bakılmaksızın, inceleme ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. Nakden talep edilecek iade tutarının 2 milyar lirayı aşmaması halinde de talep, teminat ve inceleme aranılmadan yerine getirilecektir. Nakden iade talebinin 2 milyar lirayı aşması halinde aşan kısım için teminat gösterilerek iade alınabilecektir. İadenin yeminli mali müşavir tasdik raporu ile alınmak istenmesi halinde genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

2. Teşvik Belgeli Makine-Teçhizat Teslimlerinde İstisna Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine 4369 sayılı Kanunla eklenen (d) bendi ile yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinde katma değer vergisi istisnası uygulamasına ilişkin olarak 69 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde4 açıklamalar yapılmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olayların değerlendirilmesi sonucu, 69 Seri No’lu Genel Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

2.1. Hastane yatırımları için ambulanslar makine ve teçhizat olarak değerlendirileceğinden, Tebliğin “1.1.1. Kapsam ve Tanım” bölümünde istisnadan yararlanacağı belirtilen taşıt araçları kapsamına, hastane yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerinde yer alan ambulanslar da dahil edilmiştir.

2.2. Tebliğin “1.1.2.2. Eski Teşvik Belgeleri” bölümündeki, 1/8/1998 tarihinden önce verilen teşvik belgeleri yenileninceye kadar, teşvik belgesi eki listelerdeki mallardan makine ve teçhizat kapsamına girenlerin yatırımın yapıldığı ildeki sanayi ve ticaret müdürlüklerince belirlenmesi uygulamasına son verilmiştir. Buna göre, 1/8/1998 tarihinden önce alınan teşvik belgelerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar sanayi ve ticaret müdürlüklerine tespit yaptırmayanlar, bu tesbiti belgeyi veren kurumlara yaptıracaklardır.

Tebliğ olunur.

 

                                                              

4 14/8/1998 tarihli ve 23433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar

Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2000/33)

 

Madde 1 — 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında BakanlarKurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2000/22)’nin 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/31 nolu Tebliğ ile değişik 4 üncü maddesinin (c) bendinin beşinci parağrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Satın alınan alet ve makineler; yeni fabrika çıkışlı, seri numaraları kazınmayacak şekilde belirgin, TSE standartlarına uygun veya deney raporları mevcut olacaktır. Alınan alet-makinenin faturaları ibraz edilecek ve 28/2/2000 tarihli ve 2000/467 sayılı Kararnamenin eki Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar’ın yürürlük tarihi olan 10 Mayıs 2000 tarihinden daha önceki faturalar kabul edilmeyecektir. Alımı yapılan alet ve makinelerin beş yıl süreyle Bakanlıkça kabul edilecek mücbir sebepler dışında (savaş, alet-ekipman sahibinin ölümü, yangın, sel, deprem gibi tabii afetler) başka bir şahıs veya kuruluşa satışı mümkün olmayacaktır. Buna ilişkin taahhütname ilgili şahıstan talep edilecektir.”

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

     —— • ——
    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ;

                   ——• ——

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ;

                 ——• ——

                Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ;

 —— • ——

    İstanbul Valiliğinden :

 
Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü
Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin
Sağlanmasına Dair Karar

(2000/2)

    Ülkemizde ve uluslararası alanda önemli başarılar elde etmiş spor kulüplerimizin faaliyette bulunduğu İstanbul’da, bu kulüpler gerek kendi aralarında, gerekse yurt içinde ve yurt dışındaki kulüplerle muhtelif organizasyonlar kapsamında müsabakalar yapmaktadırlar. Ancak, bu müsabakalar öncesinde, müsabaka esnasında veya sonrasında şiddetli rekabet ve bunun doğurduğu fanatizm neticesi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı, kesici veya delici maddelerin de kullanıldığı şiddet olayları ve kişi hukukuna, ailevi veya manevi değerlere yönelen küfür ve aşağılayıcı sloganların yer aldığı, sporculuk ruhuna ve spor ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahürat teşebbüsü veya eylemlerine sık sık rastlanmaktadır.
    Bu nedenle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun II/C ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 27 nci maddeleri uyarınca, İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin temini, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanmasını temin için mevcut hukuki düzenlemelere ilaveten aşağıdaki düzenleme ve tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
    Madde 1— Spor müsabakalarının yapıldığı kapalı mekanlar veya açık alanlar (salon veya stadlar dahil) ile bu yerlerin en az 200 metre yakınına her türlü silah, kesici ve delici alet, sis ve ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek sert cisim veya tehlike arzedebilecek diğer maddeler, alkollü içecekler sokulmayacak, taşınmayacak veya bu maddeler hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
    Madde 2 — Hiç kimse; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, müsabaka yerinde, yakın çevresinde, yolda, meydanda, caddede ve benzeri yerlerde, toplu taşıma araçlarında, umuma açık diğer mekanlarda ve müsabakalarda seyirciye ayrılmış yerlerde, ferdi veya toplu olarak, söz veya hareketlerle aşağılayıcı veya tahrik edici küfür, kötü söz veya sloganla çirkin tezahüratta bulunmayacak veya buna liderlik etmeyecektir.
Bu yasaklara uymayanlar hakkında;
    a) Bu fiili, müsabaka alanının seyirciye ayrılmış yerlerinde gerçekleştirenler, şartlar müsait olduğu takdirde yetkililer veya güvenlik görevlilerince müsabaka alanı dışına çıkarılacak ve yasal işlemler başlatılacaktır.
    b) Bu fiili, gerçekleştirenlerden müsabaka alanı dışına çıkarılmasına şartlar ve konumu nedeniyle imkan olmadığı anlaşılanlar, her türlü kamera, fotoğraf makinesi gibi teknik araçla, tanıkla veya diğer belgelerle belirlenecek, delillendirilecek ve yasal işlemlere başlanacaktır.
    c) Açıkça anlaşılabilecek şekilde alkollü veya keyif verici madde kullananlar müsabaka alanına girmeyeceklerdir. Bunun ihlali halinde yetkililer veya güvenlik görevlileri tarafından müsabaka alanı dışına çıkarılarak yasal işlemler başlatılacaktır.
    Madde 3 — Yukarıda birinci ve ikinci maddelerde belirtilen yasaklara uymayan kişilerle ilgili kimlik bilgileri, müsabakanın veya ihlalin yapıldığı İlçenin Emniyet Müdürlüğünce fotoğraflı olarak özel bir kayıt işlemine tabi tutulacak ve bu kayıtlardaki kişiler iki yıl boyunca devamlı olarak bu konuda takip edilecektir.
    Ayrıca; bu suçların işlendiği mahallin en büyük Mülki İdare Amirince alınacak bir kararla, üç aydan bir yıla kadar, kararda gösterilecek kapalı veya açık spor alanlarına (salon veya stadlara) seyirci veya başka bir sıfatla girmeleri yasaklanabilecektir. Bu kararın yazılı olarak kendilerine tebliğ edilmesine müteakip, bu kişiler belirtilen süre zarfında, belirtilen mahalde yapılacak spor müsabakalarına giremeyeceklerdir.
    Kararda ve yapılacak tebligatta bunu takip ve uygulamayı kolaylaştırıcı usuller de gösterilebilecektir.
    Madde 4 — Stadlarda veya müsabaka yapılan diğer alanlarda, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasında tel, duvar, bariyer gibi fiziki engeller mutlaka konulacaktır. Bunlardan mevcut olanlar geliştirilerek muhafaza edilecek, ilgili güvenlik biriminin (bölgesine göre Polis veya Jandarma) olumlu görüşü ve İl Spor Güvenlik Kurulunun bu doğrultudaki kararı olmaksızın fiziki engeller hiçbir şekilde kaldırılmayacaktır.
Bu husus, müsabakanın yapıldığı mekanın yönetimi ile görevli ve sorumlu olanlar tarafından takip ve uygulanacaktır.
    Madde 5 — Açık alanlarda yapılan spor müsabakaları, civarda bulunan ağaç, direk gibi tehlike arzeden yerler ile yapıların teras, çatı, duvar üstü gibi bölümlerinden seyredilmeyecektir.
    Müsabaka alanını gören çevredeki yapılarda ikamet edenler, müsabakayı seyrettirmek amacıyla konutlarına hane halkından olmayanları almayacaklardır.
    Bu hususların yerine getirilmesinden apartman yöneticisi veya bina sahip veya kiracısı veya aile reisi sorumlu olacaktır.
    Madde 6 — Müsabakanın yapıldığı mekan çevresinde bu iş için ayrılmış yerler dışında ve görevliler haricinde hiç kimse tarafından bilet satışı yapılmayacaktır.
    Madde 7 — Görevli olmayan hiç kimse müsabaka için seyircilerin alınmaya başlanmasından müsabaka sonrası seyircinin tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede müsabakanın yapıldığı alana girmeyecek, spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyici veya bu mahiyette benzeri afiş veya pankartları müsabaka alanı veya yakın çevresine veya İstanbul’un başka bir yerine asmayacaktır.
    Madde 8 — Spor Kulübü Yöneticileri ile idari veya teknik personeli veya sporcuları, yazılı veya görsel medyaya, rakiplerini veya taraftarlarını tahrik edici veya aşağılayıcı şekilde bilgi veya demeç vermeyeceklerdir.
    Madde 9 — Yukarıda 1 – 8 inci maddelerde belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.
    Madde 10 — Bu Karar Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bu yayın tüm ilgililere ve İstanbul İli sınırları içindeki tüm kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçecektir.
    Madde 11 — Bu Kararı İstanbul Valisi yürütür.