T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

   12 Eylül 2000     SALI

Sayı : 24168

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname
KHK/612 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 
Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi
— Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’a, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Yönetmelikler
— Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Eti Holding A.Ş. Satınalma ve İhale Yönetmeliği
— Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

İLAN BÖLÜMÜ

İlanları Görmek İçin Tıklayanız.

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

—— • ——

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK

   Personel ve Prensipler   

 11 Eylül 2000

      Genel Müdürlüğü

  B.02.0.PPG.0.12-305-16058

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

    Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Eylül 2000 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT
Başbakan 
—————

                 TÜRKİYE

     CUMHURBAŞKANLIĞI   

11 Eylül 2000

          39-06-230-2000-715

BAŞBAKANLIĞA

    İLGİ : 11 Eylül 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16058 sayılı yazınız.
    Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Eylül 2000 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.
    Bilgilerini rica ederim.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Yönetmelikler

    Devlet Bakanlığından :
 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, gelir kaynaklarına, mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı Kanunun 40 ncı ve geçici 2 nci maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık : Devlet Personel Başkanlığını,

Başkan : Devlet Personel Başkanını,

İşletme : Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesini,

ifade eder.

Faaliyet Alanları

Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesi, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile verilen temel ve sürekli görevler dışındaki;

a) İlk defa Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak alınacaklar için yapılacak Devlet Memurları sınavı ve sınav sonucunda adayların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesiyle ilgili her türlü basım-yayım-dağıtım hizmetlerine katılma,

b) Devlet memurlarının görevde yükselme esasları çerçevesinde yapılacak görevde yükselme eğitimlerinin etkin, verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda her türlü rapor, bülten ve esasları basma, yayımlama ve bu konudaki her türlü faaliyeti destekleme,

c) Yabancı Diller Eğitim Merkezinin kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dil eğitimi ile bu konudaki her türlü basım, yayım, dağıtım işlemleri ve eğitim-öğretim amaçlı kurs ve seminer faaliyetlerini destekleme,

alanında faaliyette bulunur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Gelirler ve Giderler

Sermaye

Madde 5 — Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 500 milyar liradır. Bu sermayenin 400 milyar lirası genel bütçeden karşılanır. Tahsis edilen sermaye miktarı Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının uygun görüşü üzerine beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır.

Sermaye Kaynakları

Madde 6 — İşletmenin sermaye kaynakları ;

a) Genel bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerden,

b) İşletme faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

c) Bağış ve yardımlardan,

d) Hazinece verilen ayni yardımlardan,

oluşur.

Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hesap dönemini izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

Döner Sermaye İşletmesinin zararları kâr/zarar hesabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları ile kapatılır.

Gelirler

Madde 7 — İşletmenin gelirleri ;

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen temel ve sürekli görevler dışında hizmet ve üretim faaliyetlerinden elde edilen karlar ile diğer gelirlerden oluşur.

Giderler

Madde 8 — İşletmenin giderleri, faaliyet alanı ile ilgili olarak yaptıkları ;

a) Kiralama, taşınır mal satın alma, tanıtma, baskı, yayın, hizmet satın alma, araştırma ve eğitim giderleri,

b) Her türlü demirbaş eşya ve mefruşat alım giderleri,

c) Haberleşme, ilan, ulaşım ve kırtasiye giderleri,

d) Döner sermaye hizmetlerinde kullanılan bina, araç, gereçlerin bakım ve küçük onarım giderleri ile ısıtma aydınlatma ve hizmetin gerektirdiği makine ve teçhizat alım giderleri,

e) İşletme kadrosunda bulunan memurlar ve işçilere ödenecek ücretler ve sözleşmeli veya geçici personele yapılacak ödemeler ile kanunlar ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü mali ve sosyal haklara (kıdem tazminatları dahil) ilişkin giderlerden,

oluşur.

Bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve Teşkilat

 

Teşkilat

Madde 9 — Döner Sermaye İşletmesinin hizmetleri; Yönetim Kurulu, ita amiri, işletme müdürü, tahakkuk memuru, sayman, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memurlar ve işçilerden oluşan bir teşkilat tarafından yürütülür.

Ayrıca, hizmet ihtiyacına göre Döner Sermaye Teşkilatında çalıştırılacak memur, sözleşmeli, geçici personel, sürekli ve geçici işçi statüsündeki personelden oluşur.

Döner Sermaye Yönetim Kurulu

Madde 10 — Yönetim Kurulu;

Başkanın başkanlığında, Başkanın belirleyeceği bir başkan yardımcısı, Kurumda en az 10 yıl çalışmış; Daire Başkanı, Devlet Personel Uzmanı ve şube müdürlerinden 4 üye ile Döner Sermaye İşletme Müdürü ve Saymanı dahil olmak üzere 8 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıllığına atanırlar. Süresi biten üye yeniden atanabilir. Yönetim Kurulunun sekreterya hizmetleri "Yönetim Kurulu Bürosu" tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 11 — Döner Sermaye Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleyerek plan yapmak,

b) Döner Sermaye İşletmesinin işlemleri ile ilgili kararlar almak,

c) Döner Sermaye İşletmesinin uygulayacağı kâr hadleri ve fiyat listelerini karara bağlamak,

d) Personel (işçi, memur, sözleşmeli personel ve geçici işçi) istihdamı hususunda karar vermek.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 12 — Döner Sermaye Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve Yönetim Kurulunun salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Her ikisinin bulunmadığı halde toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder.

Oturumun intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini Başkan sağlar.

Toplantı Zamanı

Madde 13 — Döner Sermaye Yönetim Kurulu, muayyen aralıklarla veya başkanın isteği üzerine toplanır.

İta Amiri

Madde 14 — İta amiri Başkandır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Yönetim Kurulu üyelerinden birisine devredebilir.

İşletme Müdürü

Madde 15 — İşletme Müdürü Başkan tarafından atanır. İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin ve diğer personelin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

c) Döner sermaye personelinin atamalarını teklif etmek ve personelin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

d) İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

e) Demirbaşlar ile diğer malzemelerin iyi bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.

Tahakkuk Memuru

Madde 16 — İşletmece yapılacak giderler ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri ita amiri tarafından görevlendirilen tahakkuk memurunca yerine getirilir.

Tahakkuk Memurunun Görevleri

Madde 17 — Tahakkuk memuru gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür:

a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

c) Gelir ve giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

d) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

f) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması.

Döner Sermaye Saymanı

Madde 18 — Döner Sermayenin mali işler ve muhasebe işlemleri kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanacak sayman ile saymanlık personeli tarafından yürütülür. Saymanın geçici ve sürekli olarak görevinden ayrılması halinde, saymanlık görevi Maliye Bakanlığınca vekaleten görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Saymanın Görevleri

Madde 19 — Saymanın başlıca görevleri şunlardır;

a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun yapmak ve yaptırmak,

b) Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak,

c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri

tahsil ettirmek,

d) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

ı) Aylık mizanları, izleyen ayın 9’una kadar düzenlemek,

i) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini Sayıştay’a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini aynı süre içinde Maliye Bakanlığı’na göndermek,

j) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, kefalet ile ilgili hükümler dahilinde kontrol etmek,

k) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, Yönetmeliğe uymalarını sağlamak,

l) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak,

m) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay’a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örneğini aynı süre içinde Başkanlığa göndermek.

Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler

Madde 20 — Sayman ödeme fişlerinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

d) Maddi hata bulunamaması,

e) Ödeme fişine bağlanması gereken belgelerin tamamı,

f) Hak sahibinin kimliği,

g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,

Sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a, d, e, f, g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup sayman ödemeye zorlanamaz.

Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları ödeme fişine eklenir ve sorumluluk emri veren ita amirlerine ait olur.

Saymanın Sorumlulukları

Madde 21 — Sayman bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tek başına veya tahakkuk memuru, ita amiri ve ilgili diğer memurlarla birlikte ortaklaşa sorumludur.

Birleşemeyecek Görevler

Madde 22 — İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi bir kimse üzerinde birleşemez.

Veznedarın Sorumlulukları

Madde 23 — Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

Veznedarın Görevleri

Madde 24 — Veznedarın görevleri şunlardır:

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat

yapmak,

b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu

kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) Döner Sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defteri ve sair belgeleri saklamak,

e) Saymanın vereceği sair işleri yapmak.

Vezne İşlemleri

Madde 25 — Kasadan yapılacak ödeme miktarı ile ertesi günü yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Maliye Bakanlığınca genel ve katma bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında, bu bankanın bulunmadığı mahallerde muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden birinde saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.

Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır.

Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri, veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler

Madde 26 — Döner Sermaye İşletmesinden yapılacak giderler için 14/10/1991 tarihli ve 21025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği uygulanır.

Ayniyat Memuru

Madde 27 — Döner Sermaye İşletmesinde ayniyat işleri saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru Başkan tarafından atanır veya görevlendirilir.

Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlar, bu işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

Ayniyat Memurunun Görevleri

Madde 28 — Ayniyat memurunun görevleri şunlardır;

a) Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlemlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defteri tutmak,

b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

Ambar Memuru

Madde 29 — Döner Sermaye İşletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi göz önünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca kefalete tabi bir ambar memuru atanır veya görevlendirilir.

Ambar Memurunun Görevleri

Madde 30 — Ambar memurunun görevleri şunlardır;

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

c) Ambar stok bilgilerinin tutulmasını sağlamak,

d) Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene

ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

ı) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

i) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

Ambarın Sayımı

Madde 31 — Döner Sermaye İşletmesinin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek en az üç kişilik bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler göz önünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları ambar ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar. Ambar noksanları hakkında gerekli işlem yapılır.

Sayman Mutemetleri

Madde 32 — Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) fıkrasına göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner Sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile saptanır.

Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibariyle, kasa defterine kaydı yapılır.

Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan Genel Tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

Saymanlıkça para tahsil edilirken mutemetçe tutulan kasa defterine ".....numaradan ...... numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan ....lira....tarih ve ....sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir" şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasında da ".....numaradan .....numaraya kadar olan sayman mutemedi alındıları kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılara tahsil edilen toplam ......lira......tarihli ve .......sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve iş yerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

Devir ve Teslim İşleri

Madde 33 — Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde "13.6.1999 tarih ve 23724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği", devir-teslim süreleri yönünden de Bakanlar Kurulunun 12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Avans İşlemleri

Madde 34 — Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirlerince görevlendirilen mutemetlere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile saptanan miktarı geçmemek üzere avans verilebilir.

Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini en çok bir ay içinde saymana vermekle yükümlü olup, işin tamamlanması halinde bir aylık sürenin bitimini beklemeden Saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avanslar ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

Mali yılın bitimine kadar fiilen harcandığı halde belgeleri saymanlığa verilmeyen veya belgeleri saymanlığa verilmesine rağmen mali yıl sonuna kadar saymanlıkça incelenmemesi nedeniyle mahsubu yapılmayan avans tutarları bu sürede mahsup edilir. Mahsuba ilişkin harcama belgeleri avansın verildiği tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki bir tarihi taşıması gerekir. Avans artıkları bu süre sonunda mutlaka tahsil edilir.

Kredi İşlemleri

Madde 35 — Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için ita amirinden alınacak onaya dayanılarak, mutemet adına milli bankalar nezdinde kredi açılabilir.

Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz.

Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

Adına kredi açılan mutemet harcamalarından sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.

Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek, açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, ita amiri kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılamaz.

Kayıt Usulleri

Madde 36 — Döner Sermaye Saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları 13.6.1999 tarihli ve 23724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali İşlemler

 

Hesap Dönemi

Madde 37 — Döner Sermaye İşletmesinin hesap dönemi mali yıldır.

Bütçe ve Uygulama

Madde 38 — Döner Sermaye İşletmesinin bütçe tasarısı işletme müdürü ve sayman tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kuruluna sunulur. Bütçe, Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bütçenin bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez. Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Mali Denetim

Madde 39 — Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı bir örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Ücret Tarifesinin Tespiti

Madde 40 — Başkanlık ve Döner Sermaye İşletmesince üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin maliyeti; hammadde ve malzeme, işçilik, yolluk, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kardan oluşturulmak suretiyle maliyet fiyatlarının altında olmamak şartıyla, aynı iş ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de göz önünde tutularak işletme müdürlüğünce hazırlanan ücret tarifeleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yönetim Kurulu maliyetlerin altında olmamak kaydıyla tarifelerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Siparişin Bedeli, Malzeme ve Tahsisi

Madde 41— Sipariş bedeli ne olursa olsun iş sözleşmeleri, işletme müdürlüğü ile sipariş veren arasında yapılır. Sipariş veren yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dahilinde işletme namına gösterilen bankaya yatırmaya mecburdur.

İşletme müdürü siparişin yapılması için lüzumlu malzemelerin tamamının veya bir kısmının sipariş sahibi tarafından verilmesini isteyebilir.

İşin yapılması için gerekli malzeme arasında tahsisli malzeme mevcut ise, tahsisin sipariş veren tarafından yaptırılması lazımdır.

Siparişlerin Gecikmesi

Madde 42 — Ani çıkacak Başkanlık hizmetleri sebebiyle siparişlerin gecikmesi halinde sipariş verenler bir hak iddia edemez. Bu husus tüm iş sözleşmelerinde belirtilir.

Alım ve Satım İşleri

Madde 43 — İşletmenin alım ve satım işlemleri Bakanlar Kurulunun 15/6/1984 tarih ve 84/8213 sayılı kararı ile çıkarılan "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 44 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Kurulan saymanlığın personel ihtiyacının Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca karşılanması, Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar saymanlık işlemlerinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Başkanlıkça yeteri kadar (sayman dışında) personel görevlendirilerek, saymanlık hizmeti yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 45 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın olumlu görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

 

Devlet Bakanlığından :

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme KurumuÇocuk Yuvaları Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde belirtilen gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlköğretim 1-4 sınıfa devam edenlere 300

İlköğretim 5-8 sınıfa devam edenlere 450

Lise ve dengi okula devam edenlere 600

Yüksek öğrenime devam edenlere 1000”

Yürürlük

MADDE 2 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Eti Holding A.Ş.

Satınalma ve İhale Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Eti Holding A.Ş. ile Bağlı Ortaklıklarının merkez ve taşra teşkilatlarının, üretim ve ihzarat dahil tüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, Teşekkül dışından yapacakları her türlü; satınalma, leasing yöntemiyle edinme, tesis ve yapım işlerinin yürütümünde izlenecek esas ve usullerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Holding A.Ş. ile Bağlı Ortaklıklarının merkez ve taşra teşkilatlarında uygulanır. Teşekkül bünyesi içinde birimlerin kendi aralarında gerçekleştirecekleri inşaat, imalat dahil her türlü yapım ve satınalma işleri, bu Yönetmelik kapsamına girmez.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Eti Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının Ana Statülerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Teşekkül : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklar Genel Müdürlüklerinin merkez ve taşra teşkilatlarını,

Genel Müdürlük : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklar Genel Müdürlüklerini,

Bağlı Ortaklık : Sermayesinin %50’sinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,

Merkez : Eti Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklar Genel Müdürlüklerinin, kuruluş merkezlerindeki teşkilatlarını,

Taşra Teşkilatı : Eti Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklık Genel Müdürlüklerinin, merkez teşkilatları dışında örgütlenmiş, kendilerine verilmiş sınırlı yetkilere göre ve organizasyon hiyerarşisi dahilinde, merkez teşkilatına karşı sorumlu olarak faaliyet gösteren; İşletme, Maden, İhracat ve Satınalma Müdürlükleri ile hiyerarşik ara yönetim kademeleri olmaksızın, daha üst düzey yönetim kademesine doğrudan bağlanan her türlü servis ve benzeri birimleri,

İşletme : Bağlı Ortaklık tüzel kişiliğine bağlı olarak çalışan ve bunların mal veya hizmetlerini üreten birimlerini,

Birim : Merkez ve taşra teşkilatları organizasyonlarında yer alan ve kendilerine yönetmelikleriyle verilen görevleri, bu yönetmeliklerde öngörülen hiyerarşik yönetim kademeleri dahilinde yerine getirmek üzere teşkilatlanmış olan; daire başkanlıkları ile her düzey müdürlük, başmühendislik, şeflik ve işin gereği mutat hiyerarşik kademe bağlantısı dışında teşkil edilmiş olan müstakil servisleri,

İhtisas Birimi : Satınalma ve tesis-yapım işlerinin talebinde bulunan ve/veya teknik şartname, teklif alma şartnamesi ve sözleşme taslağını hazırlayan, kapsamdaki iş ve işlemler konusunda bilgi birikimine sahip uzmanlaşmış birimi,

Satınalma Birimi : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklık Genel Müdürlüklerinde, Satınalma Dairesi Başkanlığı ile Başkanlık bünyesinde yer alan ilgili müdürlükleri, Satınalma Dairesi olmayan Bağlı Ortaklıklarda ilgili başkanlıkları veya müdürlükleri, bunların taşra teşkilatında ise satınalma işlemleriyle görevli müdürlük, şeflik veya memurluk düzeyindeki birimleri,

Muhasebe Birimi : Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Başkanlık bünyesinde yer alan ilgili müdürlükleri, Bağlı Ortaklık Genel Müdürlüklerinde İdari Mali İşler Dairesi Başkanlıkları ile bu Başkanlıklar bünyesinde yer alan ilgili müdürlükleri, bünyesinde İdari Mali İşler Dairesi olmayan Bağlı Ortaklık ve taşra teşkilatında ise muhasebe işlemleriyle görevli müdürlük veya şeflik düzeyindeki servisleri,

İştirakler : Teşekkülün veya Bağlı Ortaklıklarının sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketleri,

Amili Mütehassıs Firma : Satın alınacak mal, hizmet ve/veya yapım işinin sahip olduğu teknik özellikleri nedeniyle, diğer bir üreticinin başka marka, model veya tipdeki ürünü ile ikame edilmesi pratik ve/veya ekonomik olmayan mal veya hizmeti satan ya da yapımı gerçekleştiren firmayı,

İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslar dahilinde; işin şartnamelerinin hazırlanması, ilgilenenlere duyurulması, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi, gerekli kararların ve bunlara ilişkin onayların alınması, sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanmasına ilişkin işlemlerin tümünü,

Şartname : Satın alınacak mal ve/veya hizmetler ile yaptırılacak işlerin tüm özelliklerini belirten; teknik, ticari, idari ve hukuki usul ve esasları düzenleyen belgeleri,

Teklif İsteme Mektubu : İhtiyaç konusu işlerin tanımlarının, teklif verme usul ve esaslarının belirtildiği ve bu işleri yerine getirebilecek olanlara, şartnamelerin de ekli olarak gönderildiği yazılı belgeyi,

İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

Sipariş Mektubu : İhale sonucunda, işin üzerinde kaldığı istekliye gönderilen, ihale konusu işin yerine getirilmesi isteğini belirten ve gerekli bilgileri içeren yazılı belgeyi,

Yüklenici : İhaleye katılıp, işin üzerinde kalmasından sonra kendisi ile sözleşme imzalanan kişi veya firmaları,

Sözleşme : İhaleye çıkılan işi almaya hak kazanan yüklenici ile imzalanan, yaptırılacak işin konusu ve yürütümüne ilişkin kurallarla birlikte, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirten yazılı anlaşmayı,

Satınalma : Taşınır ve taşınmaz her türlü mal, patent, lisans ve kullanma hakları ile hizmet alımlarını,

Çok Kalemli Alım : Gerek nitelik ve gerekse kullanım yeri bakımından farklı özelliklere sahip olan, ayrı ayrı ihale edilmesi sakıncalı olmamakla birlikte, bir arada teminleri Teşekkül yararına olacağı öngörülerek, tek bir ihale kapsamında temin edilme yoluna çıkılan, birden fazla farklı mal ve/veya hizmet alımlarını,

Hizmet Alımı : Süreklilik arz etmediği için bir birim veya tesis kurulması ekonomik olmayan, mevcut koşullar nedeniyle teşekkül organizasyonu dahilinde gerçekleştirilmesi ekonomikliğini ve/veya yapılabilirliğini yitiren, ya da Teşekkülün sahip olmadığı uzmanlığı gerektiren işlerin, (Her türlü üretim, hazırlık, taşıma, temizlik, araştırma, istikşaf, etüt, harita, keşif, plan ve proje, müşavirlik, nezaret, kontrollük ve gözetim ve benzeri) mevcut mevzuat dahilinde gerçek ve tüzel kişiler eliyle, bedeli karşılığında yaptırılmasını,

Yapım İşleri : Her türlü üretim, ihzarat ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan; inşaat, tesisat, imalat, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme, montaj-demontaj, sondaj, bakım-onarım ve benzeri işleri,

Tesis İşleri : Yeni sınai tesislerin kurulması ile mevcut tesislerin tadil, tevsii ve modernizasyonu ile ilgili her türlü satınalma ve yapım işlerini,

Tahmin Edilen Bedel : Fiyatı önceden bilinmeyen ve/veya birim fiyatı kesin belli olmayan işlerin kapsamındaki her bir maliyet unsurunun tahmin yöntemleri vasıtasıyla hesaplanan bedeli,

Uygun Bedel : Teklif edilen bedellerden Teşekkül menfaatine uygun, tercihen layık ve kabul edilebilir olan bedeli,

Komisyon : Başka türlü belirtilmedikçe, Satınalma ve İhale Komisyonlarını,

Kayda Tabi Malzeme : Değerleri Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşmaması nedeniyle, doğrudan gider kaydı suretiyle iktisap edilen, ancak bir yıldan fazla kullanılabilecek olduklarından, kayda alınarak izlenmeleri gereken her türlü, araç, gereç, mefruşat ve benzeri demirbaşları,

Sabit Kıymetler : Teşekkülün mevzuatı gereği üstlendiği görevleri gerçekleştirmek üzere, ancak doğrudan üretim, tüketim ve satışta kullanım amacı dışında temin edilen, zamanla teknolojik ve/veya ekonomik ömrünü yitirmesi sonucu kıymet kaybına uğraması nedeniyle, süreli bir hizmet ömrüne ve bu ömür süresiyle sınırlı ekonomikliğe ve verimliliğe sahip olan, maddi ve gayri maddi tüm taşınır ve taşınmazlar ile Vergi Usul Kanununun 269 uncu maddesine göre taşınmazlar gibi dikkate alınması gereken iktisadi kıymetleri,

Keşif Bedeli : Programlanan işi meydana getiren her bir iş kalemi için, bunların miktar ve birim fiyatları dikkate alınarak hesaplanan toplam tutarını,

Keşif Artışı : Keşfe ait iş kalemlerinde ortaya çıkan nitelik ve/veya nicelik ile ilgili değişiklikler sonucu, keşif bedelinde teklife esas fiyatlarda meydana gelen artışı,

Eskalasyon : Gerçekleşme süresi bir yılı aşan işlerde ve sözleşmesinde öngörülmesi halinde, sözleşmenin ilk yılı için geçerli olan her türlü yapım, tesis, mal ve hizmet fiyatlarının, işin yapıldığı cari yıl fiyatlarına dönüştürülmesini,

İlave İş : Herhangi bir tesis ve yapım işine ait sözleşme kapsamında bulunmayan, ancak yapılması gerekliliği sözleşme imzalanmasından sonra ortaya çıkan işi,

Opsiyonel İş : İhale edilen herhangi bir tesis, yapım ve alım işinin, bu işe ait sözleşme ve şartnamelerinde, söz konusu işin toplam bedeli veya miktarının +/- yüzdesi olarak yer alması ve sözleşmede öngörülen işin miktar ve kalite itibariyle yüklenici tarafından tamamlanmasından sonra veya işin devamı esnasında, Teşekkülün istemesi halinde aynı işin aynı sözleşme koşulları ile fazla yaptırılabileceği, ya da işin tamamlanmasından önce eksik yaptırılabilecek miktarını,

Mücbir Sebepler (zorunlu haller): Tarafların denetimi dışında meydana gelen, grev-lokavt, salgın hastalık, terör, isyan ve/veya yaygın anarşik hareketler, savaş, yangın veya doğal afetler sonucu, tarafların taahhüt ettiği yükümlülüklerin ya da bunların gerçekleştirilebilmesi için daha önce tamamlanması gereken faaliyetlerin, zamanında gerçekleştirilmesine engel olan ve meydana geldiği anda taraflarca tutanak altına alınması gereken ve Muhtarlık hariç, Mülki Makamlarca belgelenen halleri,

Teklif Tarihi : Teklifin verilebileceği son gününü ve saatini,

İhale Tarihi : Teşekkül yetkili organlarının ihaleyi onaylamasını müteakiben düzenlenen sözleşmenin, taraflarca imza altına alındığı veya sipariş mektuplu alımlarda Teşekkülün kabul tarihini,

Gün : Aksi belirtilmedikçe takvim gününü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İlkeleri, Satıcıların Tanınması

ve Piyasaların Takibi

 

Satınalma ve İhale İlkeleri

Madde 5 — Teşekkül, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi iptal edip etmemekte, ihaleye çıkılan her türlü satınalma, tesis ve yapım işlerini dilediğine tamamen veya kısımlar halinde verip vermemekte serbesttir.

Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde;

a) Teşekkül dışından karşılanacak her türlü satınalma, tesis ve yapım işlerinde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve Teşekkülü ilgilendiren diğer mevzuat ve ticari teamüllere uygun hareket edilmesi,

b) Açıklık ve rekabetin sağlanması,

c) İhtiyaçların, işin tanım ve şartnamelerinde belirtilen hususları karşılayacak nitelik ve nicelikte, öngörülen termin planına göre temin edilmesi ve ihtiyaç yerlerine zamanında ulaştırılması,

d) Satın alınacak mal ve hizmet ile yapım ve tesis işlerinin, işin icapları dikkate alınarak, fiyat dalgalanmalarından da yararlanarak, haddi layığı oluşan en müsait fiyat ve şartlarla, mümkün ve faydalı olduğu oranda öncelikle iç piyasadan satın alınması veya yaptırılması,

e) Yatırım veya işletme bütçelerinde ödeneği olmayan tesis ve yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının yapılmaması,

f) Satınalma usul ve esaslarının uygulanmasında, satıcının emniyet ve güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari teamüller dışında külfet yüklenmemesi ve bilhassa işlemlerin süratle yürütülmesi, itibarlı bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman güven duyulan bir müşteri durumunun muhafazası, tesellüm ve ödeme işlemlerinin gününde yapılması,

g) Satınalma işlerinin bir çok ihtisas sahasına yönelik olması nedeniyle; bu işlerin iyi bir şekilde yapılması, çeşitli birimlerin işbirliğiyle mümkündür. Bu Yönetmelikte yazılı olsun olmasın, ilgili bütün birimlerin satınalma birimlerinin talebi halinde, satınalmaya ilişkin hususlara istenilen sürede cevap vermeleri,

h) Teknik spesifikasyon ve şartnameler ihtiyaç sahibi ya da talep sahibi birim tarafından hazırlanır. Önceden hazırlanan ve devamlı olarak kullanılan teknik spesifikasyonların, daha önceki alımların da dikkate alınmasıyla zaman zaman gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve hazırlanan spesifikasyonlara uygun malzemenin alınması,

ı) Teşekkülde yatırım konusu olan ve toplu alımları gerektiren aynı nitelikteki ve büyük miktarlardaki ihtiyaçlarının tamamının tek elden tedarikine çıkılması yoluyla, daha az maliyetle temin edilebileceğinin tespit edilmesi halinde, Bağlı Ortaklık Genel Müdürlükleri satınalma birimlerinin, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde yapacakları; ihtiyacın özellikleri, her bir birimin ihtiyaç miktarı, bağlanacak siparişin miktar ve tarihi, teslime ait yer, tarih ve miktar ve benzeri bilgileri kapsayan çalışmalar sonucunda, müşterek ihtiyacın satınalma işlemlerinin, ihtiyaç sahipleri adına, Eti Holding A.Ş. Satınalma Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi, satın alınan mal ve/veya hizmetin satınalma şartnamesindeki özelliklerine uygunluğunun kontrolü dahil, tüm tesellüm işlemlerinin, her ihtiyaç sahibinin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi, satınalma sözleşmesinin uygulanmasında ortaya çıkacak tüm aksaklıkların takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlerin, sorunların süratle giderilmesine özen gösterilerek, Eti Holding A.Ş. Satınalma Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi,

esastır.

Genel ve katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş ve şirketlere yaptırılacak iş veya satın alınacak mal veya hizmet üretimi ve dağıtımı konusunda gerçekleştirilecek her türlü yapım ve tesis işleri ile bunlardan yapılacak mal ve hizmet satınalımlarında, bu Yönetmeliğin ihaleye çıkılması zorunluluğuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu durumda yetki limitleri dahilinde yetkili makamın onayı alınmak kaydıyla, bu maddede belirtilen kuruluşlar ile karşılıklı olarak satış veya alım şartları belirlenir ve belirlenen yeni şartlara göre işlem gerçekleştirilir. Alım kararından sonra yapılabilecek fiyat ayarlamaları için herhangi bir merciin olur ve onayı gerekmez.

Piyasaların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 6 — Satıcı, yapımcı, imalatçı, yükleniciler ile müstahsillerin bilinmesi, bunların piyasalardaki durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

a) Teşekkülde satınalma birimleri satınalınacak mal ve hizmetler için bunların satışları ile iştigal eden firmaların isim ve adreslerini tespit ederek ilgi alanlarına göre firma listelerine kaydederler. Firmaların (ithalatçı, imalatçı, müstahsil, toptancı veya acenta gibi) durumlarını, mümkün olduğu kadar bilgi alarak inceledikten sonra, bu hususlarda her firma için temin ettikleri bilgileri bilgisayar kayıtlarına veya düzenleyecekleri firma kartlarına geçirerek gizli olarak muhafaza ederler.

b) Diğer ilgili birimler de kendi konularında firma bilgilerini aynı anlayış ve sistem içinde tutar ve muhafaza ederler. Ayrıca malın fiyatı ile ilgili değişiklikleri veya yerine geçerli olabilecek yeni ürünleri ve bunların firmalarını gerektiğinde satınalma birimlerine bildirirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç ve Dış Satınalma Programlarının

Hazırlanması ve Satınalma İşlemleri

 

Satınalma Programlarının Hazırlanması

Madde 7 — Satınalma programının hazırlanması ile ilgili usul ve esaslar her yıl Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünce tespit edilerek yayınlanır. Programlar, Teşekkülde görevlendirilen birimler tarafından Ağustos ayının sonuna kadar hazırlanarak bağlı oldukları Genel Müdürlükler kanalı ile Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünce gereği halinde revize edilerek onaylanır ve Ekim ayı sonuna kadar talep sahibine intikal ettirilir.

Programın hazırlanmasında;

a) Cari yıldan önceki iki yılın tüketim miktarı,

b) Önceki yıldan cari yıla devreden stok miktarları,

c) Cari yıl alım miktarları ve terminleri,

d) Cari yıl tüketim miktarları ve bunların yıl içindeki dağılımları,

e) Program yılına devredecek stok miktarları,

f) Program yılındaki tüketim miktarları ve bunların yıl içindeki dağılımları,

g) Program yılı sonunda devretmesi istenen stok miktarları,

h) Asgari, azami, kritik ve siparişe bağlama stok seviyeleri,

ı) Sipariş partilerinin büyüklüğü ve terminleri,

i) Teşekkül birimlerinin aynı nitelikteki ihtiyaçlarının daha büyük sipariş miktarlarında tedarikine çıkılması halinde, daha az maliyetle temin edilmesinin mümkün olup olmadığı, bu ihtiyaçların satınalma işlemlerinin kimin tarafından gerçekleştirileceği hususları,

j) Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünce tespit edilecek diğer hususlar,

dikkate alınır ve program yılında satın alınacak miktar belirlenir.

Satın alınacak miktar için ihtiyaç duyulan ödenek hesaplanır. Ödeneğin hesabında mal bedeli ve ilave olarak malın ambara teslim anına kadar yapılacak edinme giderleri de dikkate alınır.

Program yılındaki tüketim miktarlarının, son 24 ay itibariyle gerçekleşmiş birer, üçer, altışar ve/veya on ikişer aylık fiili tüketim ortalamalarından büyük sapmalar göstermesi halinde, bunun nedenlerinin talep eden birim tarafından gerekçeli olarak belirtilmesi zorunludur.

Satınalma programında öngörülen toplam bedelin azami %20’si öngörülemeyen satınalmalar için ilave edilerek, satınalma program ödeneği tespit edilir. Bu oranı arttırıp, eksiltmeye Genel Müdürlük yetkilidir. Onaylanan satınalma programı, yıllık iş programının bir bölümü olarak uygulamaya konulur.

Satınalma İşlemleri

Madde 8 — Satınalmayla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Satın alınacak mal ve hizmetin ödeneğinin olup olmadığı, varsa bloke edildiği muhasebe birimlerince belirlenir. Ödenek ihtiyaçları talebi muhasebe birimlerince yapılır ve satınalma birimleri ile işbirliği yapılarak takip edilir.

b) Satın alınacak malın; Teşekkül, ulusal ve uluslararası "malzeme yönetimi kodu" (Etinorm, Nato ve bu gibi), cinsi, niteliği, tedarik termin planı ve miktarı, satınalma programındaki yeri, tahmini bedeli, ödeneği, ambar mevcudu gibi hususların yer aldığı malzeme talepnamesi, talep sahibi birim tarafından tanzim edilip, yetki limitlerine göre gerekli onay alınarak, satınalma birimine intikal ettirildikten sonra satınalma işlemlerine başlanır.

c) Teşekkülde, tüm kırtasiye ve büro sarf malzemesi ile ilgili talepler, doğrudan ilgili satınalma birimlerine gönderilir. Satınalma birimleri taleplerin tasnif işlemleri ile tahsisat durumunu ve önceki alımları da dikkate alarak gerekirse revize işlemlerini yaparlar, müteakiben yetki limitlerine göre satınalma birimince onay alınarak satınalma işlemlerine başlanır.

Rotatif iş avansları ile alımlarını yürüten Maden Müdürlükleri, bu tür alımlarını mevzuat dahilinde doğrudan gerçekleştirebilirler.

d) Bilgi İşlemle ilgili sarf malzemenin talepleri; Teşekkül merkezinde, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili Başkanlıkça kontrol edildikten sonra, satınalma işlemi yetki limitlerine göre Satınalma Dairesi Başkanlığınca yapılır. Bağlı Ortaklıklarda ise ilgili daire başkanlığı veya müdürlükçe talepler kabul edilir ve satınalınır.

e) Teşekkülde bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla ilgili talepler, doğrudan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığına yapılır. İlgili Başkanlık talepleri, tahsisat durumu, satınalma veya leasing yoluyla edinme veya kiralama, Teşekkülün avantajları, Teşekkül bünyesinde standardizasyonun tesisi ve korunması, Teşekkül bilgi ağının kurulması, ihtiyacın en ekonomik ve ucuz karşılanması için gerekli ve yeterli ürün cinsi, miktarı, kalite düzeyi, son teknolojik gelişmeler ve teknolojik trend, bakım ve onarım hizmetlerinde koordinasyon ve benzeri açılardan değerlendirir. Yetki limitleri çerçevesinde gerekli olurlar alınarak satınalınmasını teminen Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderir.

Dış Alımlar

Madde 9 — Teşekkülün satınalma veya yatırım programlarına göre dış piyasadan karşılanması gereken mal ve hizmet ile her türlü patent ve kullanma hakları Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığınca satınalınır.

Yurt dışından tedarik edilecek ihtiyaçlar talep sahibi birim tarafından, ihtiyacın termini de belirtilerek, satınalma veya yatırım programlarına uygun olarak bağlı oldukları Genel Müdürlükler aracılığıyla Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ilgili ihtisas birimlerine bildirilir.

Bu kapsamda yapılacak satınalmalarda toplanacak teklifler, Bağlı Ortaklıklar ve/veya Taşra Teşkilatı birimlerinin de katılımı sağlanarak veya görüşü alınarak değerlendirilir ve satınalma işlemleri satın alınan malın ihtiyaç sahibinin belirteceği yere teslim edilecek biçimde sonuçlandırılır. Bu alımların tesellüm ve giriş işlemleri ilgili talep sahipleri tarafından yapılır.

İç Alımlar

Madde 10 — Bağlı Ortaklıklar ve taşra teşkilatlarının mal ve hizmet iç satınalmalarını bizzat yapmaları esastır. Ancak, Teşekkülde yatırım konusu olan ve toplu alımları gerektiren aynı nitelikteki ve büyük miktarlardaki ihtiyaçlarının tamamının tek elden tedarikine çıkılmak suretiyle, daha az maliyetle satınalınabileceği tespit edilen mal ve hizmetler bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (ı) bendine göre temin edilir.

Bağlı Ortaklıkların yakın çevreden temin edemeyecekleri veya buralardan uygun fiyatla yapamayacakları alımları, talep edilmesi halinde Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez birimleri veya Teşekkülümüzün İstanbul ve İzmir Alım Satım Müdürlükleri kanalıyla yapılır.

Bu kapsamdaki ihtiyaçlar, talep sahibi birim tarafından, ihtiyaç termini de belirtilerek, satınalma programı ile birlikte, bağlı oldukları Genel Müdürlükler vasıtasıyla Eti Holding A.Ş. ihtisas birimlerine bildirilir.

Her iki uygulamada da yapılacak satınalmalarda talep sahibi birimlerin de katılımı sağlanarak veya görüşü alınarak değerlendirilir ve satınalma işlemleri satın alınan malın ihtiyaç sahibinin belirteceği yere teslim edilecek biçimde sonuçlandırılır. Bu alımların tesellüm ve giriş işlemleri, ilgili talep sahipleri tarafından yapılır.

Şartnameler

Madde 11 — İç ve dış piyasalardan temin edilecek her türlü; tesis kurma, yapım, mal ve/veya hizmet, lisans, patent ve kullanım hakkı alımlarında işin özelliğine göre;

a) Teknik Şartnameler,

b) Ticari Şartname ve/veya teklif alma şartnamesi,

olmak üzere iki tip şartname kullanılır.

Şartnamelerin düzenlendikleri konuda hiçbir boşluk bırakmayacak, yanlış anlaşılmaya sebep vermeyecek ve yoruma ihtiyaç duyulmayacak biçimde hazırlanması esastır.

Şartnameler (tesis ihaleleriyle ilgili teknik şartnameler hariç) satınalma birimlerinin koordinasyonunda, geçmiş uygulamalardan elde edilen deneyimler ve yeni gelişmeler doğrultusunda, ihtisas birimlerinin de görüşleri alınarak, ilgili ihtiyaç sahibi ve talep eden birimlerin işbirliği ile sürekli olarak güncelleştirilir.

İhaleye çıkış onayı alındıktan sonra şartnameler, ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya "Satınalma ve İhale Komisyonu" tarafından değiştirilemez.

Değerlendirme aşamasında şartname değişikliği ile ilgili konular firmalarla müzakere edilemez.

Satınalma birimleri, satın alınacak malzemelerle ilgili teklif isteme dosyalarına, teknik ve ticari şartnameleri ekleyerek, usullerine göre ihale dosyasını hazırlar ve ihaleye çıkarlar.

Teknik Şartnameler

Madde 12 — Teknik şartnameler, satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal ve hizmet ile kurulacak tesis, yapım ve imalatı, ihtiyaç sahibi veya ilgili birim ile ihaleyi yürüten birim ve teklif verecek taraflar arasında hiçbir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde, tam ve açık olarak tanımlayan, teknik özelliklerini içeren ve ihale dosyası içinde yer alan belgelerdir.

Teknik şartnamelerde yer alacak nitelikler; ihtiyaç sahibi ve/veya talep eden birimler ile konu uzmanı birimlerin işbirliğinde belirlenerek, gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanır ve yetki düzeyine göre ilgili makamın oluru ile uygulamaya girer.

İç ve dış piyasalardan temin edilecek malzemeler için hazırlanan teknik şartnamelerde, aşağıda belirtilen bilgilerden uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgiler yer alır:

a) İhtiyacın türü, evsafı, miktarı ve kullanım yerini belirten tanımı,

b) İhtiyacın kaliteye ilişkin verileri, Türk Standardı (TSE) veya ISO 9000 serisi ve benzeri kalite belgesi numarası, uluslararası ölçü ve/veya işaretleri,

c) Fiziksel, kimyasal, metalurjik ve benzeri teknik özellikleri, bunların tespitinde kullanılacak numunelerin alınması ve uygulanacak analiz yöntemleri,

d) Tesislerin teçhizat ve donanımlarının, iş makinası, nakliye araçları ve benzeri ihtiyaçlarının, işletme ve bakım-onarım giderlerinin en az olmasını sağlayacak hükümler,

e) Cezalı kabul ve red sınırları,

f) Teknik resim, kroki, plan ve/veya imalat resimleri ve özel imalat bilgileri,

g) Amili mütehassıs firmalardan alınacak ihtiyaçlarda, katalog, seri, parça ve benzeri tanımlayıcı kod numaraları,

h) Nakliyede dikkat edilecek hususlar,

ı) Tehlikeli malzeme ise sınıfı,

i) Ambalaj şekli,

j) Malın muayene şekli ve usulleri,

k) İsteniyorsa garantinin mahiyeti,

l) Ödemeler, karşılıklı yükümlülükler,

m) Diğer özel hükümler.

Teknik şartnamelerde yer alacak özelliklerin (spesifikasyonların) ihtiyacı tam ve doğru olarak tanımlayacak biçim ve miktarda belirlenmesi ve tanımlarının yapılması esastır.

Sahip oldukları ulusal veya uluslararası standartların belirtilmesi veya doğrudan standardı olmamakla beraber cins, evsaf, model, tip gibi bazı karakteristik verilerinin yer aldığı ihtiyaç tanımının yapılması, ihtiyacın tam olarak belirtilmesinde yeterli olan satınalmalar için, normlaşmış özel teknik şartname hazırlanması zorunlu değildir.

İhtiyaç sahibi birimlerin, yukarıda belirtilen tarzda hazırlayacakları ihtiyaç tanımını kapsayan talepleri üzerine teklif toplanması, tekliflerin değerlendirilmesi, yetki limitlerine göre gereken işlemi sonuçlandırma muameleleri, doğrudan doğruya ilgili satınalma birimlerince yapılır.

Ticari Şartname ve/veya Teklif Alma Şartnamesi

Madde 13 — Temin edilecek mal ve/veya hizmetler, kurulacak tesis veya imal ettirilecek yapım işleri gibi ihtiyaçların, teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dahilinde temin edilebilmeleri için, düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak ve tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali ve hukuki yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen belgelerdir.

Mevcut ticari, mali ve hukuki mevzuat doğrultusunda ve yapıla gelen uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyimler ile ilgili ihtisas birimlerince teknik şartlar da gözönünde bulundurularak mal, hizmet, tesis ve yapım işinin özelliğine göre hazırlanacak olan ticari ve/veya teklif alma şartnamesinde, aşağıda belirtilen hususlardan uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgiler yer alır.

a) Satın alınacak malın cinsi ve miktarı, hizmetin, tesis veya yapım işinin niteliği.

b) Uygulanacak ticari şartlar.

c) İşin veya hizmetin süresi veya malın teslim terminleri ile bu süre ve terminlere uyulmaması halinde, uygulanacak gecikme cezaları.

d) Fiyat esasları ( FOB, FOT, CFR, depo teslimi, sabit, eskalasyonlu ve benzeri)

e) Ödeme şartları.

f) Teslim yeri.

g) Aranan garantiler ve teminatlar (geçici, kat’i) ve bunların hangi şartlarla iade edileceği. (Teşekkülümüz iştiraklerinin, yapılan ihaleye teklif vermeleri durumunda, geçici ve kati teminat mektubu aranmayabilir.)

h) Muayene ve tesellüm şartları.

ı) Tekliflerin hangi usulde ve hangi tarihe kadar verileceği.

i) Tekliflerin açılmasında teklif sahiplerinin hazır bulunup, bulunmayacaklarının belirtilmesi.

j) Derhal teslimin, sipariş teyidini müteakip kaç gün içinde yapılması gerektiği.

k) Teslimat kısmen veya tamamen isteğe uygun olmadığı takdirde satıcının yerine getirmesi gereken vecibeleri.

l) İhtilafların halledileceği mahkemenin yeri ve ne surette halledileceği.

m) Hangi vergi, resim, harç ile ilan, reklam masraflarının satıcıya ait olacağı.

n) Sevk ve sigorta işleri.

o) Malın, hizmetin, tesis ve yapım işinin özelliğine göre belirtilecek sair hususlar.

ö) İhalenin opsiyonu, numune isteniyorsa bu husus ve Teşekkülümüzün ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu.

Hizmet Alımları

Madde 14 — Hizmet alımları ile ilgili tüm işlemler;

a) Merkezlerde uygulamayı yapan, sözleşmeyi yürüten, bu işle ilgili daire başkanlıklarınca ve/veya diğer birimlerce,

b) Taşra teşkilatlarında ise kendilerince,

yetki limitleri dahilinde yürütülür ve neticelendirilir. Gerekirse satınalma birimlerinin bilgi birikiminden yararlanılır.

Yapım İşleri

Madde 15 — Yapım işleri ile ilgili tüm işlemler;

a) Merkezde bu işle ilgili daire başkanlıklarınca ve/veya ilgili birimlerce,

b) Taşra teşkilatında da kendilerince,

yetki limitleri dahilinde yürütülür ve neticelendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri

 

Komisyonların Kuruluşu

Madde 16 — Satınalma ve ihale komisyonlarının kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Teşekkül Satınalma ve İhale Komisyonları;

a) Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurullarının onayına sunulacak satınalma, tesis ve yapım işleri için; aşağıdaki şekilde komisyon kurulur.

Başkan : Satınalma birimi ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

Üye : I.Hukuk Müşaviri, teşkilatında Hukuk Müşaviri olmayan Bağlı Ortaklıklarda Avukat,

Üye : Mali İşler Dairesi Başkanı, Bağlı Ortaklıklarda, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, teşkilatlarında daire başkanlığı olmayan Bağlı Ortaklıklarda ilgili birim müdürü,

Üye : Satınalma Dairesi Başkanı, teşkilatında Satınalma Dairesi Başkanlığı olmayan Bağlı Ortaklıklarda satınalma ile ilgili daire başkanı, daire başkanlığı olmayan Bağlı Ortaklıklarda ilgili birim müdürü,

Üye : Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Dairesi Başkanı, Bağlı Ortaklıklarda işletmeler Dairesi Başkanı, teşkilatlarında daire başkanlığı olmayan Bağlı Ortaklıklarda ilgili birim müdürü,

Üye : Konu ile ilgili ihtisas sahibi daire başkanı, daire başkanlığı olmayan teşkilatlarda ihtisas biriminin amiri.

b) Merkezlerde Genel Müdür Yardımcısının harcama yetkisi içinde kalan tüm işlerde komisyonlar, ilgili daire başkan yardımcısı veya ilgili birim müdürünün, yokluğunda ise ilgili birim müdür yardımcısının; daire başkanlığı olmayan Bağlı Ortaklıklarda ise imza yetkisini haiz ilgili birim amiri veya yardımcısının başkanlığında, iki elemanın da iştiraki ile en az üç kişiden kurulur.

Gerekli hallerde her iki komisyona da, ihtiyaç kadar konu uzmanı dahil edilebilir.

c) Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı taşra teşkilatları ile Bağlı Ortaklık taşra teşkilatlarında, yetki limitlerine göre alım ve yapım işleri için Komisyon, bağlı olduğu Genel Müdürlük Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

d) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu çift sayılır. Çekimser oy kullanılmaz. Muhalif olan üye, protokolü muhalefet sebeplerini belirterek imzalar.

e) Toplantıya katılamayan asil üyelerin, toplantıya katılamama sebepleri ile toplantının yapılamaması hallerinde bunun gerekçesi, Komisyon protokolüne geçirilir.

f) Üyelerin toplantılarda bizzat bulunmaları esastır. Asil üyelerin dönemsel iş yoğunluğu, hastalık, izin, geçici görev ve benzeri gibi zorunlu nedenlerle toplantı mahalinde bulunamamaları halinde, asil üyelerin yerine vekilleri aynı yetki ve sorumlulukla toplantıya katılırlar.

Komisyonlarda, konu ile ilgili üyelerin yukarıda anılan mazeretleri nedeniyle toplantılarda bulunamaması hallerinde, Komisyon başkanı toplantının yapılıp yapılmayacağına karar verir.

Komisyonlar Başkan olmaksızın toplanamazlar Merkezlerde ve Taşra Teşkilatlarında Başkanın yetkilerini haiz bir diğer görevli, Başkanlık görevini üstlenir.

g) Satınalma ve ihale komisyonlarının sekreterlik işleri, satınalma birimlerince yürütülür.

Komisyonların Görevleri

Madde 17 — Komisyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) 16 ncı maddeye göre kurulan komisyonlar, havale edilen satınalma, tesis ve yapım işlerine ait dökümanı, bu Yönetmelik esasları dahilinde inceleyerek, mevcut koşullara göre değerlendirmek suretiyle; ihaleye çıkılıp çıkılmaması hususunda alacakları tavsiye kararlarını, onay merciine bir tutanakla iletirler. Onay merciinin oluru doğrultusunda işlem yapılır.

b) İhale sonunda alınan teklifler komisyonlarca açıldıktan sonra, doğrudan değerlendirilir veya ihtisas komisyonlarına değerlendirmesi yaptırılır. İhtisas komisyonları tarafından hazırlanan ve imzalanan değerlendirme rapor sonuçları, Komisyonda görüşülüp, karara bağlandıktan sonra bir tutanakla onay merciinin tasvibine sunulur.

c) Komisyonda görüşülecek konular bir yazı ile başkan ve üyelere toplantıdan en geç 24 saat önce gönderilir. Başkan ve üyeler, bu yazı üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda tespit ettikleri hususları yazılı veya sözlü olarak Komisyona getirebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Alınması, Teklif İsteme Usulleri ve

Tekliflerin İncelenmesi

 

İhale Dosyası

Madde 18 — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada aşağıda belirtilen belge ve bilgiler yer alır:

a) Mal ve hizmet alımlarında:

1) Satın alınacak malın veya hizmetin adı, niteliği, miktarı, kullanılacağı yer ve benzeri bilgileri kapsayan tanımı,

2) Ödeneğin nereden karşılanacağı ve miktarı,

3) Teklif almada ve ihalenin yapılmasında uyulması gereken hususlar ve ihalenin şekli,

4) Takribi bedel,

5) Gerekiyorsa teknik şartnamesi,

6) Ticari şartnamesi,

7) Varsa özel şartname,

8) Varsa sözleşme taslağı,

9) Amili mütehassıs firmadan satın alınması veya yaptırılması söz konusu olan durumlarda, talep sahibi birimce hazırlanmış gerekçeli yazı,

10) Mal teslimine ilişkin termin planı,

11) Yetkili makamın onay yazısı,

12) Gerekiyorsa duyuruya ilişkin belgeler.

b) Tesis ve yapım işlerinde:

1) İşin adı, niteliği, miktarı, kullanılacağı yer ve benzeri bilgileri kapsayan tanımı,

2) Keşif bedeli ve/veya tahmini bedel,

3) Teklif almada ve ihalenin yapılmasında takip edilecek esaslar ile ihalenin şekli,

4) Ödeneğin nereden karşılanacağı, miktarı ve proje numarası,

5) Yeterlilik kriterleri, gerekiyorsa yeterlilik belgesinin nasıl ve ne zaman alınacağı,

6) İhale termin programı,

7) Sözleşme taslağı,

8) Sözleşmenin teknik, ticari şartnameleri, plan, proje, kroki, imalat resimleri ve benzeri ekleri,

9) Amili mütehassıs yapımcı söz konusu ise, talep sahibi ve ihtisas birimlerince müştereken hazırlanmış gerekçeli rapor,

10) Gerekiyorsa duyuruya ilişkin belgeler,

11) Yetkili makamın onay yazısı.

Alım, Tesis ve Yapım İşlerine İlişkin İhalelerin Duyurulması

Madde 19 — Duyuru yapılmasındaki ana amaç; satıcı ve yapımcının emniyet ve güvenini, Teşekkülün menfaatleri ve ticari itibarı doğrultusunda koruyarak, işle ilgilenecek istekli adedini arttırmak ve rekabet ortamını sağlamak, böylece işi en ekonomik ve şartnamesine uygun bir biçimde gerçekleştirecek yüklenicinin seçilmesini sağlamaktır. İhalelerin yeterince önceden ve amaca uygun medya araçlarıyla duyurulması esastır.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde, gerekçeleri belirtilmek ve satınalma yetki düzeyine göre ilgili makamın oluru alınmak kaydıyla, ilan edilmeksizin "mektup ile davet" veya "elden teklif toplama" yöntemleriyle de ilgili firmalara sınırlı duyuru yapılabilir.

Duyurunun şekli ve hangi duyuru vasıtasıyla kaç kere yapılacağı kararda belirtilir.

Satınalma, tesis ve yapım işlerinin verilmesine ilişkin duyuruların; nasıl ve hangi duyuru vasıtalarıyla kaç kere, hangi tarihlerde yapılacağı, ihale hazırlık çalışmaları esnasında, 19 uncu ve 20 nci maddeler gereğince belirlenir. Duyuru için takip edilecek esaslar kararda belirtilir.

Duyuru metinlerinde;

a) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Tahmini veya keşif bedeli veya varsa geçici teminatları,

c) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usul ile yapılacağı,

e) "Kapalı teklif usulü" ile yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği,

f) Yeterlilik belgesi istenecekse, yeterlilik belgesinin nasıl ve ne zaman verileceği,

g) Teşekkülün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihaleye çıkılan işi dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbest olduğu,

gibi hususlara yer verilir.

İlanların, satınalma işlerinde ihale gününden asgari 15 gün, tesis ve yapım işlerinde asgari 30 gün önce yayınlanması esastır. Ancak acil durumlarda, gerekçeleri belirtilerek yetki limitlerine göre ilgili makamın oluru alınarak bu süre satınalma işlerinde 7 güne, tesis ve yapım işlerinde ise 15 güne kadar indirilebilir.

İç ve Dış Piyasadan Tekliflerin Alınması

Madde 20 — İç piyasadan yapılacak satınalmalar ile tesis ve yapım işleri tutarının Genel Müdürün harcama yetkisinin %10’unu, dış piyasalardan yapılacak satınalmalar ile tesis ve yapım işleri tutarının Genel Müdürün harcama yetkisinin %20'sini aşması halinde Resmi Gazete ve Internet yoluyla duyuru yapılması esastır. Taşra teşkilatınca yapılacak iç alımlarda, gerekli hallerde mahalli gazetede veya belediyeler vasıtasıyla veya mahalli usullere göre ilan yapılabilir.

Ancak, satınalınacak mal ve hizmet alımları ile tesis ve yapım işlerinin belirli bir ülke, firma veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle veya amili mütehassıs bir firmadan tedariki gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bundan teklif alınır ve bu husustaki mucip sebepler alım kararında belirtilir.

"İlan" veya "mektupla davet" yoluyla duyuru yapılarak çıkılacak yurt içi ve yurt dışı ihalelerde, en az üç kişi ve/veya firmadan teklif temin edilmesi esastır.

Ancak; aşağıda yazılı hususlarda Teşekkül menfaatleri de dikkate alınarak üçten az teklif temin edilebilir veya teklif istenebilir.

a) Satınalınacak mal ve hizmetler ile tesis ve yapım işleri üçten az satıcı, imalatçı veya üretici firma elinde bulunuyorsa,

b) Satınalınacak mal ve hizmetin tahmini bedeli Genel Müdürün harcama yetkisinin %1' inden ( yüzde birinden) (bu miktar dahil) az ise,

c) İlgili ihtisas birimlerince gösterilecek lüzum ve ihtiyaç üzerine acil (alınmaması halinde üretimin veya tesis ve yapım işlerinin durmasına veya aksamasına, ihracat veya diğer ticari ilişkilerin bozulması ve aksamasına veya talep eden birimi hukuki ve mali yönden külfete sokacak durumlar ile iş güvenliği açısından hayati ehemmiyeti haiz) durumlarda.

İhaleye çıkılmaksızın ve/veya teklif istenmeksizin yapılabilecek alımlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel ve katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, Devlet veya teşebbüs ve/veya teşekkülleri, bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlar ve Türk silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş ve şirketlerden, bu Yönetmeliğin teklif isteme usullerine ilişkin hükümleri uygulanmadan yetki limitleri dahilinde doğrudan alım yapılabilir.

b) Değeri Genel Müdürün harcama yetkisinin binde beşinden (bu miktar dahil) az olan her türlü yapım ve satın almalarda teklif istenmeyebilir. Sağlık nedenleriyle yapılacak acil alımlarda bu oran yüzde bire kadar çıkabilir.

c) Üretim ve yatırım faaliyetleri yönünden hayati mahiyette, iş ve can güvenliği ile olağanüstü hallerde, acilen dış piyasadan tedariki zaruri olan ihtiyaç maddeleri için, yetki limitleri dikkate alınmaksızın, Teşekkül Satınalma ve İhale Komisyonu kararı ve Eti Holding A.Ş. Genel Müdürünün Olur’u ile teklif istemeden doğrudan sipariş verilebilir. Bilahare Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

d) Üretim ve yatırım faaliyetleri yönünden hayati mahiyette, iş ve can güvenliği ile olağanüstü hallerde iç piyasadan tedarikine acil olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler için yetki limitleri dikkate alınmaksızın Teşekkül Satınalma ve İhale Komisyonu kararı ve Genel Müdürün Olur’u ile Taşra Teşkilatlarında ise, İşletme Müdürünün uygun görüşü ve bağlı bulunduğu Genel Müdürlük Satınalma ve İhale Komisyonu kararı ve Genel Müdürün Olur’u ile teklif istemeden doğrudan sipariş verilebilir.

Teklif İsteme Usulleri

Madde 21 — Satınalma, tesis ve yapım işlerine ilişkin teklif isteme, aşağıdaki usullerden biri ile yapılır.

Teklif almada "kapalı teklif usulü" esastır. Ancak işin gereğine göre Teşekkül menfaatlerinin korunması amacıyla; işi isteyen birimin ve/veya ilgili ihtisas biriminin önerisi, Komisyonun yazılı teklifi ve yetki limitlerine göre ilgili makam olurunun alınması kaydıyla, bunun yerine, aşağıda yer alan usullerden hangisinin uygulanacağı önceden belirlenir. Bu durumda, bunun gerekçeleri, Komisyon kararında açık olarak belirtilir.

a) Kapalı Teklif Usulü

Bu uygulamada teklifler, yazılı ve gizlilik kurallarına uygun olarak yapılır. İsteklilerce fiyat teklif mektubu bir zarfın içine konulup kapatıldıktan sonra, bu zarfın geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer ihale belgeleri ile birlikte ikinci bir zarfa konulup, kapatılarak verilmesi zorunludur.

Ancak, teknik değerlendirmenin gerekli olmadığı durumlarda, çok kalemli alımlarda ve amili mütehassıs firmalardan yapılacak alımlarda iç ve dış zarf hususu aranmaz.

Dış ve iç zarfların üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif verenin adı, soyadı ve/veya ticari unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfların yapıştırılan yeri, teklif veren tarafından imzalanır ve/veya mühürlenir.

Teklif mektuplarının istekli veya yetkili kişi tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla kaydedilmesi gereklidir.

Teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla belirtilen ifadesi arasında fark var ise, yazıyla belirtilen fiyat kabul edilir. Fiyatları üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme yapılmış olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Satınalma, tesis ve yapım işinde teklif fiyatlarının durumuna göre, Teşekkülün faydasına olacağına inanıldığı hallerde komisyona ara verilmeksizin diğer usullerden birisinin uygulanmasına geçilebilir.

b) Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü

Bu yöntem, işin nitelik ve mevcut koşulların gereğine göre, konu uzmanlıkları ile teknik yeterlilikleri ve mali güçleri piyasada kabul görmüş kişi ve/veya firmaların, ilana çıkılmaksızın doğrudan kapalı zarfla teklif vermeleri için, mektupla davet edilmeleri esasına dayanır. Bu usulün uygulanmasında, "Kapalı Teklif Usulü"nde belirtilen diğer hususlar geçerlidir.

c) Açık Teklif Usulü

Açık teklif usulüne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Açık teklif usulü ihaleye, teminatı ve gerekli belgelerini tespit edilen gün ve saatte Komisyona ibraz etmek kaydıyla konu alanında iştigal eden kişiler ve kuruluşlar katılabilir.

Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnamelere uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi Komisyon huzurunda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İhaleye katılanlar, ihaleden çekilinceye ve/veya ihale sonuçlanıncaya kadar ihale yerini terk edemezler.

İhaleye katılacakların istenen ihale belgelerini ve geçici teminatı vermiş olup olmadıkları incelenerek, şartnameye ve mevzuata göre kimlerin ihaleye katılabileceği ve kimlerin katılamayacağı tespit edilir. İhaleye katılamayacakların belgeleri ve teminatı geri verilir ve bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanağa bağlanır. Tutanaktan sonra, ihaleye katılamayacak olanlar ihale yerinden çıkarılır.

Yapılacak teklifler ihaleye ait arttırma veya eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa, okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait artırma veya eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar.

Bundan sonra istekliler, açık artırmada en yüksek, açık eksiltmede en düşük fiyat üzerinden sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları listeye yazılarak kendilerine imza ettirilir ve ihale yerinden çıkartılır. İsteklinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

Sözlü veya yazılı olarak son teklifler alındıktan ve son teklif uygun görüldükten sonra yetki düzeyine göre ilgili makam veya merciin onayı şartına bağlı olmak üzere ihalenin son uygun teklif sahibine yapılacağı bildirilir ve bu husus Komisyon kararına yazılarak imzalanır.

Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde, ihale üzerinde kalan istekliden, Komisyon gerekli görürse pazarlık suretiyle indirim talebinde bulunabilir.

d) Pazarlık Usulü

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Ne gibi tekliflerin alındığı, pazarlığın ne suretle yapıldığı ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği, pazarlık kararında belirtilir.

Genel Müdürün harcama yetkisinin binde beşini aşmamak şartıyla, süreklilik göstermeyen, önceden düşünülmesi mümkün olmayan, ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması üzerine, acele olarak yaptırılması gereken ve bu Yönetmelikteki diğer usuller ile ihalesi için yeterli süre bulunmayan; her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak onarımları ve bunların yedek parça alımları, pazarlık usulüyle, ilgili merciin oluru alınmak suretiyle yapılabilir.

e) Yarışma Usulü

Etüd, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işlerden gerekli görülenlerde, isteklilerden yarışma usulü ile teklif alınabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla ihale edilebilir. Yarışma ile yaptırılmasına gerek görülen işler için bedel tahmini yapılır. Şartname hazırlanır ve ilana çıkılır.

Teklif İsteme Mektupları

Madde 22 — Teklif isteme mektupları; işin konusu, yeri ve kısa tanımı, teklif dosyasının nereden ve nasıl temin edileceği, hangi "teklif isteme usulünün" uygulanacağı, ihalenin tarihi gibi ihtiyacın konusu ve boyutu hakkında ilgilenenleri aydınlatacak bilgileri içerir. Teklif isteme mektupları firmalara elden verilerek, teklifler elden de toplanabilir. Bu durumda teklif isteme mektupları firma temsilcilerine imza karşılığı verilir. İç ve dış piyasalardan yapılacak alımlar için teklif isteme mektupları, günün haberleşme teknolojisine göre; telgraf, teleks, telefaks ve benzeri iletişim araçları ile ilgili firmalara geçilerek teklif istenebilir.

Ayrıca, teklif isteme mektupları, firmalara duyuru yapılmak suretiyle bedel karşılığında iletilebilinir. Ancak, bu husus ihaleye çıkma ön izni olurunda açıkça belirtilmelidir.

Acil durumlarda, teklif alınacak kişi ve/veya firmalar huzura çağırılarak da teklif alınabilir. Bu yola başvurulması halinde, bunun sebep ve gerekçeleri Komisyon kararında ayrı ayrı ve açık bir biçimde belirtilir.

Tekliflerin Alınmasında İstisnalar

Madde 23 — Tekliflerin alınmasında uyulacak istisnai hükümler aşağıda belirtilmiştir.

İhalelerde, en az üç kişi ve/veya firmadan teklif temin edilmesi esastır. Ancak;

İç ve dış piyasalardan yapılacak ihalelerde, geçerli üçten az teklif geldiği takdirde (Teşekkür mektupları teklif olarak kabul edilmez);

1) İhtiyaç acil değil ise; gelen teklifler açılmadan, en az 15 gün süre verilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere ilave teklif toplanması veya ihalenin iptal edilerek gerekirse şartname değişikliği yapılarak yeniden ihaleye çıkılması ve teklif sahiplerinin bilgilendirilmesi,

2) İhtiyaç acil ise; mevcut teklif veya teklifler açılarak, tekliflerin şartnamelere uygun olduğunun anlaşılması durumunda, zaman kaybının teşekküle vereceği zarar da gözetilerek yetki limitleri dahilinde sonuçlandırılması,

yoluna gidilebilir. Bu hususlar Komisyon kararında gerekçeleriyle birlikte açık olarak belirtilir.

Tekliflerin Açılması ve İncelenmesi

Madde 24 — Tekliflerin açılması ve incelenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Gelen teklifler muhaberat kayıt sırası dikkate alınarak yetki limitlerine göre ilgili komisyon huzurunda açılır ve teklifler paraf edilerek, tutanağa bağlanır. Tutanak ayrıca bu komisyon tarafından imzalanır. Teklif mektuplarının isteklilerin huzurunda açılması esastır.

b) Teknik ve ticari şartnamelere uygun bulunmayan isteklilerin fiyat teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak işleme konulmaz ve kendilerine veya vekillerine imzaları alınarak veya posta ile gönderilmek suretiyle geri verilir. Bu durumda, isteklilerin fiyat tekliflerinin bulunduğu iç zarflarının açılmama nedeni kararda belirtilir.

c) Satınalma, tesis ve yapım işlerinde teklif verme süresinin bitiminden sonra, talep edilmedikçe, konusu ne olursa olsun yeni ek bilgi ve teklifin kabul edilmemesi esastır.

d) Ancak, esasa ilişkin olmayan ve teklif veren tarafından, Teşekkül menfaatlerini zedeleyecek zaman kayıplarına sebebiyet vermeyecek bir süre içinde tamamlanabilecek; pul, imza, imza sirküleri, ticaret odası belgesi, ikametgah belgesi, imzalı şartnameler ve benzeri gibi belge noksanlıklarının veya açıklanması gereken hususlarla ilgili bilgilerin, Teşekkül menfaati de gözönüne alınarak, değerlendirme aşamasında makul bir ek süre verilerek tamamlattırılması yoluna gidilip gidilmemesine, geç gelen tekliflerin değerlendirmeye alınıp alınmamasına, ilgili komisyonca gerekçesi belirtilerek ve aşağıdaki hususlar da dikkate alınarak, karar verilir:

1) Uygun tekliflerin sayısı en az üç ise, belge noksanlıkları veya açıklanması gereken hususlarla ilgili bilgi eksiklikleri olan firmaların teklifleri, belge ve bilgilerin önemi hiç düşünülmeden değerlendirmeye alınmaz.

2) Uygun tekliflerin sayısı üçten az ise ve ihtiyaç acil değil ise; belge noksanlıklarının veya açıklanması gereken hususlarla ilgili bilgi eksikliklerinin tamamlattırılması yoluna gidilir.

e) En az üç adet zamanında gelmiş teklif var ise geç gelenler açılmaz. Gelen teklifler üçten az ise geç gelen teklif veya teklifler Komisyon tutanağında gerekçeleri belirtilerek açılabilir.

f) Yeterlilik belgesi aranacak ihalelerde; isteklilerden istenen belgeler arasında kapalı fiyat teklif zarfının da bulunması esastır. Yetki limitlerine göre teşkil edilen komisyonlarca yeterlilik verilen firmaların fiyat teklifleri (iç zarfları) aynı gün veya komisyonun belirleyeceği başka bir gün açılabilir. Ancak, teklif zarflarının ne zaman ve nasıl açılacağı ihale öncesi şartnamelerde ve ihale ilanında belirtilir. Firmaların yeterlilik tespitlerinde, bu maddenin (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen husus dikkate alınmaksızın ihaleye katılımın arttırılmasını teminen yeterlilik tespitine zamanında iştirak eden, fakat yeterliliğe esas teşkil etmeyecek belge veya belgeleri eksik olan firmalar da komisyon tutanağında gerekçeleri belirtilmek suretiyle, verilecek süre içerisinde eksik belgeleri tamamlattırılarak değerlendirmeye alınabilirler.

g) Kapalı fiyat zarfı (iç zarf) içermeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Ancak, yurt içinden ve yurt dışından yapılacak çok kalemli alımlarda, amili mütehassıs firmalardan yapılacak alımlarla, sahip oldukları ulusal veya uluslararası standartların belirtilmesi veya doğrudan standardı olmamakla beraber cins, evsaf, model, tip gibi bazı karakteristik verilerinin yer aldığı ihtiyaç tanımının yapılması, ihtiyacın tam olarak belirtilmesinde yeterli olan, normlaşmış özel teknik şartname hazırlanması zorunlu olmayan (yedek parça, flokulant gibi patentli mallar, sağlık malzemesi, gıda maddesi, kırtasiye malzemesi, standart ve müteferrik malzeme ve benzeri gibi) satın almalar için, firmaların tekliflerini iç ve dış zarf halinde vermeleri şartı aranmayabilir. Fiyat teklifi ile diğer istenilen belgeler tek bir kapalı zarf halinde verilebilir.

h) Geçici teminatlar, satınalma veya ilgili birimlerce dizi pusulasına bağlanarak muhasebe birimine gönderilir.

ı) Teşekkülümüz İştiraklerinin yapılan ihaleye teklif vermeleri durumunda, geçici ve kati teminat mektubu aranmayabilir.

i) İç teklif zarfları ise, çelik kasada saklanmak üzere ilgili birime gönderilir.

k) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Zarfların Komisyon huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim veya artırma teklifleri kabul edilemez. Ancak, fiyatın yüksek olduğu kanaatine varılması halinde (önceki 5 yılın fiyat ortalamasına bakılır) veya birkaç istekli tarafından aynı veya çok yakın fiyatın teklif edilmesi halinde şartnamelere uygun teklif vermiş tüm isteklilerden, ya ikinci bir kapalı zarfla indirimli teklif istenir ya da Komisyonca görüşmelere ara verilmeksizin aynı anda en düşük teklif fiyatı üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Ayrıca, kapalı zarf ile istenen indirim veya açık eksiltme sonucunda ihale üzerinde kalan istekliden, Komisyon gerekli görürse, pazarlık suretiyle indirim talebinde de bulunabilir.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 25 — Tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur :

a) İlgili komisyon değerlendirme çalışmalarını doğrudan yapabileceği gibi, "ihtisas birimleri" ya da birimler arası konu uzmanlarından teşkil edilecek "özel değerlendirme komisyonları" vasıtasıyla yaptırabilirler. Değerlendirme çalışmalarının Komisyon dışında yaptırılması durumunda; açılan ve paraf edilen teklifler, teknik ve ticari açıdan değerlendirilmek üzere bir dizi pusulasına bağlanarak, üzerinde "Hizmete Özel" yazılı bir zarf içinde, ilgili "ihtisas birimine" veya "özel değerlendirme komisyonlarına" gönderilir.

b) Tekliflerin değerlendirilmesinde gizliliğe uyulması esastır.

c) Değerlendirme raporu sonucu üzerinde, satınalma birimi ile ilgili ihtisas birimi arasında mutabakat sağlanmadığı takdirde, konu çözümlenmek üzere yetki limitlerine bakılmaksızın Genel Müdürlük "Satınalma ve İhale Komisyonu"na intikal ettirilir.

d) Yurt dışından ithal edilecek her türlü teknolojik girdi ile Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Daire Başkanlığının yetki alanı dışında kalan makine, teçhizat ve yedek parça değerlendirmelerini sonuçlandıracak ilgili ihtisas birimi Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığıdır. Satınalma Dairesi Başkanlığı, bu değerlendirmeyi talep sahibi birim ve/veya diğer ilgili ihtisas birimleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirir.

e) Satınalma ve İhale Komisyonlarınca değerlendirme komisyonuna veya ihtisas birimine gönderilen teklifler, şartnamelerde öngörülen kıstaslar ve tekliflerde belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilir.

Şartnamesinde öngörülen özelliklerin tam karşılanması kaydıyla, bunlara ilaveten Teşekkülün yararına olabileceği düşünülen teknik özellikler ve diğer hususları içeren alternatifli tekliflerin verilmesi halinde, bu tekliflerin değerlendirmeye alınıp alınmaması hususunda, ihtiyaç ve talep sahibi birimlerin görüşleri de alınarak, yapılacak durum değerlendirmesine göre, değerlendirme komisyonunca karar verilir.

Değerlendirme aşamasında gereken hallerde, ilgili birim amirinin bilgisi dahilinde, teklif veren firmalar ile tekliflerinde yer alan tüm hususlara açıklık kazandırılması ve tekliflerin aynı baza getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan ilave bilgilerin teminine yönelik yazışma ve görüşme yapılabilir. (Yapılan görüşmeler tutanağa bağlanır). Bu kapsamda yetersiz bulunan, ayrıca talep edilen ek bilgiler, yapılan görüşmelerde elde edilen yeni bilgilere ve bunların gerekçelerine değerlendirme raporunda açık ve ayrıntılı biçimde yer verilir.

f) Hazırlanmış olan mukayeseli değerlendirme raporu, komisyonlarca incelenerek en uygun teklifi veren firmaya sipariş verilmek üzere, yetki limitlerine göre karar merciinin onayına sunulur.

Değerlendirme komisyonları, firmaların değerlendirmesinde en uygun teklifi veren firmanın daha önceki taahhütlerini istenilen şart ve zamanda yerine getirmemiş olması halini tespit etmişse (teklif anında tüm ticari ve teknik şartları kabul etmesine karşın sonradan değişiklik talep etmesi, fiyat artırması, zamanlamaya uymaması ayıplı mal teslim etmesi ve benzeri gibi), bir sonraki uygun teklifi veren firmanın tercih edilmesini önerebilir.

g) Değerlendirme raporlarının sonucundan raporu hazırlayanlar ve konu ile ilgili birim amirleriyle Satınalma ve İhale Komisyonları aynı sorumluluğu haizdir.

Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla onay mercileri; Komisyon kararlarına uyup, uymamakta serbesttir. "Satınalma ve İhale Komisyonu Kararları", ilgili merci tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu Komisyonca yeniden incelenir.

h) Çok kalemli alımlara ilişkin tekliflerin ilgili ihtisas birimleri veya ihtisas komisyonlarınca değerlendirilmesi sırasında; her bir firmanın teklifindeki ucuz kalemlerin tutarları toplamı ile genel toplamda en ucuz teklifi veren firmanın söz konusu kalemlere ait fiyat toplamları arasındaki fark, Genel Müdürün harcama yetkisinin, yurt içi alımlarda % 0.1 ( binde bir), yurt dışı alımlarda % 0.5'ni (binde beş) (bu miktar dahil) geçtiği tespit edilen durumlarda, siparişlerin en uygun fiyatı teklif eden firmalardan bölünerek tedarik edilmesi esastır. Belirtilen oranların geçilmemesi veya malzemelerin özelliği itibariyle bölünmesinde sakınca görülen hallerde öncelikle Teşekkülün itibarı ve dosyanın bölünmesinden doğacak ek masraflarda göz önünde bulundurularak, firmaların tekliflerindeki ucuz kalemler arasında fiyat farkı dikkate alınmaksızın ve sipariş farkı firmalara bölünmeden, genel toplamda en ucuz teklifi veren bir tek firmadan alım kararı verilebilir.

ı) Özellik arz etmeyen, standart malzeme tekliflerinin, tekliflerin açılma gününde karara bağlanması esastır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sipariş Kararları, Muayene ve Tesellüm

 

Sipariş Kararları

Madde 26 — Satınalma, tesis ve yapım işlerinde, yetki limitlerine göre ilgili makam tarafından Komisyon kararının onaylanmasını müteakiben, firmaların verdikleri teklifleriyle bağlı oldukları süre de dikkate alınmak kaydı ile en seri şekilde, seçilen firmaya sipariş mektubu gönderilerek, siparişin yapılması ve gerekiyorsa sözleşmenin imzalanması sağlanır.

Teklif veren diğer firmaların, var ise geçici teminatları, ihale üzerinde kalan firma ile sözleşmenin imzalanmasından sonra ve/veya en geç teklifleri ile bağlı oldukları süre sonunda iade edilir. Ticari şartnamelerde teminatın iadesine ilişkin hükümler, bu husus dikkate alınarak düzenlenir.

Satınalma, tesis ve yapım işlerinde sipariş mektupları ve sözleşmeler; satın alınacak mal, hizmet ile tesis ve yapım işinin özelliğine göre bunların teknik ve ticari şartnamelerinde yer alan hususlar ile alım kararında yetkili makamın talimatlarını da kapsayacak biçimde düzenlenir.

Sipariş mektupları veya sözleşmede belirtilen fiyat, teslim süresi ve şartları, malın veya işin cins ve nitelikleri, ödeme şartları gibi hususlar alım kararında kabul edilmiş olan esaslara uygun olmalı ve bu esaslar çerçevesinde sipariş gerçekleştirilmelidir.

Mücbir Sebepler Neticesi Süre Uzatımı ve/veya Fiyat Artırımı

Madde 27 — Sipariş kararı verildikten sonra, malın teslim edilmesi veya işin yapılması gereken sürede, mücbir sebeplerden dolayı mal teslim edilmediği veya teslim alınmadığı veya iş yapılmadığı veya yaptırılamadığı ve geçen süre zarfında, teknoloji veya dünya piyasa şartlarının değişmesi gibi nedenlerle fiyatların arttırılması veya eksiltilmesi ile teslim sürelerinin uzatılması durumu gündeme geldiği takdirde;

a) İşin verilmesine esas değerlendirmeye giren tekliflerin mukayesesinde, bu söz konusu fiyat artışı ve/veya teslim süresi uzaması, aynı firmaya siparişin tekrar verilmesini olumsuz etkileyecek bir düzeyde değilse, veya olumsuz etkileyecek bir düzeyde olmakla beraber, en yakın rakip firmaya sipariş vermekte Teşekkül menfaati bakımından sakıncası varsa,

b) En yakın rakip firma ile temasa geçip yeniden bir anlaşma temini için söz konusu olacak zaman kaybı mahzurlu görülürse,

Satınalma birimlerince ihtiyaç sahibi birim ve ihtisas birimlerinin müşterek uygun görüşleri ve yetki limitleri dahilinde ilgili Makamın onayı alınmak suretiyle, fiyat artışı ve/veya cezasız süre uzatımı kabul edilebilir.

Mevcut Sözleşmenin Temdidi

Madde 28 — Mal ve hizmet alımlarına ilişkin mevcut sözleşmede:

a) Temdide imkan tanıyan bir madde bulunmaması,

b) Temdide imkan tanıyan bir madde bulunmakla birlikte; bu maddenin, sözleşmenin sadece aynı fiyat ve şartlarla temdit edilmesine izin vermesi durumlarında;

1) Yeniden ihaleye çıkıldığında daha yüksek fiyat artışlarının olabileceğinin tahmin edilmesi,

2) Mevcut sözleşme hükümlerine göre, süre uzatımının aynı fiyat ve şartlarla yapılması halinde, yüklenicinin üstlendiği taahhütleri sözleşme döneminde beklenen ekonomik koşullar altında gerçekleştirmesinin mümkün görülmemesi nedeniyle, işin akıbetinin riske girme ihtimalinin yüksek olması,

3) Yüklenici değişikliği halinde; alınan mal ve/veya hizmetin, deneyimlerle sabit olan üstün kalitede ve terminine uygun teslimat durumunun, risk altına girmesi ve/veya karşılıklı tesis edilmiş olan güven ve iyi niyet duygularının yarattığı tutarlı ve istikrarlı çalışma ortamının kuvvetle zedelenmesi ihtimalinin olması,

gibi Teşekkülün sahip olduğu benzeri avantajlardan tamamının veya en az birinin kaybedileceği ihtimalinin tespiti halinde, sözleşmeye taraf olanlardan birinin yazılı talepte bulunması ve diğer tarafın da bu talebi, kendi usullerine uygun olarak kabul etmesi şartı ile tekrar ihaleye çıkılmadan, mutabakat sağlanan yeni fiyata göre ilgili makamın onayı ile sözleşme bir yıl süreyle uzatılabilir.

Ancak bu uygulamaya gidilebilmesi için; yüklenicinin istediği yeni fiyatın, alıcı ve ihtisas birimi tarafından müştereken düzenlenecek gerekçe raporu ile yeni sözleşme süreci için beklenen enflasyon oranına göre, haddi layık fiyatı oluşturduğu kanaatinin elde edilmesi gerekmektedir.

Temdit yetkisi, işin tutarı ne olursa olsun Genel Müdür Yardımcısının altındaki kademeler tarafından kullanılamaz. Genel Müdür ve Yardımcılarının olur verme yetkisi, cari olan kendi yetkileri kadar olup, bunun üstündeki değerlere ulaşan mal ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşme uzatma işlemi, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Ancak, hiçbir şekilde belirli bir işe ait sözleşme için, bu madde kapsamında yapılacak temditlerin sayısı, arka arkaya ikiyi geçemez.

Dış Piyasada Sipariş İşlemleri

Madde 29 — Dış piyasa siparişleri ile ilgili olarak;

a) Sipariş mektubunun tanzimi ve ilgili yerlere gönderilmesi ve gerekli müsaadelerin ve teşviklerin alınması,

b) Akreditifin açtırılması için gerekli müracaatların yapılması ve takibi,

c) Sevkiyatın takibi,

d) Gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli vesaikin temini ile Teşekkülün gümrük işlemlerini yürüten birimlerine gönderilmesi,

e) Holding merkezindeki bütün giriş işlemlerinin yaptırılmasının temini ve ithali tamamlanan malların ilgili birimlere sevki,

f) Sevkiyat ve tesellümlerin takibi, sigorta işlemlerinin yürütülmesi,

gibi işlemleri, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı yapar.

Dış piyasadan satınalınan malların gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için Satınalma Dairesi Başkanlığınca temin edilen gerekli vesaikin, taşrada Teşekkülün gümrük işlemlerini yürüten birimlerine gönderilmesinden sonra, gümrük işlemlerinin yürürlükteki kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve diğer tüm ilgili mevzuata göre yürütülmesi ve süresi içinde tamamlanması, bu birimlerin sorumluluğundadır.

Muayene ve Tesellüm

Madde 30 — Muayene ve tesellüm; teknik, ticari şartnameler ile sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre, ihtiyaç ya da talep sahibi birim tarafından mukavelede belirtilen sürelere bağlı kalınarak en seri şekilde yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Ödemeler ve Avans

 

Ödemeler

Madde 31 — a) Yurt İçi Siparişlerde Ödemeler

Yurt içi siparişlerde ödemeler; ihtiyaç sahibi birimin tesellümünü gösteren birinci derece imzalı belge veya yazı ile sipariş mektuplarında veya sözleşmelerinde yazılı fiyat, şartlar ve mevzuat bakımından tetkik edilerek doğru bulunduğu takdirde, bunların asıl nüshalarının ödeme yazısı ile birlikte muhasebe birimine verilmesini müteakiben yapılır.

b) Yurt Dışı Siparişlerde Ödemeler

Yurt dışı siparişlerde ödemeler, sipariş anlaşmalarında öngörülen şartlara uygun olarak satınalma biriminin talebi üzerine muhasebe birimince yapılır.

Ödeme ile ilgili işlemlerin her safhasında satınalma birimi bilgilendirilir.

c) Hakedişli Ödemeler

Yurt içi ve yurt dışı siparişlerde ihtisas birimi tarafından tanzim edilen hakedişlerin sipariş mektuplarında veya sözleşmelerinde yazılı teknik, idari ve mali şartlar ve mevzuat bakımından uygun olduğuna ilişkin, kendi uzmanlık ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak üzere ihtiyaç sahibi, ihtisas sahibi ve muhasebe birimlerinin, biri en az birinci derece imza yetkisine sahip elemanlarınca yapılacak kontrolünden sonra, ödeme yazısı ile birlikte Genel Müdürlük Makam oluruna sunulması ve olur alınmasını müteakiben muhasebe birimince yapılır.

Ödemeyle ilgili işlemlerin her safhasında, ilgili birim bilgilendirilir.

Avans

Madde 32 — Mal ve hizmet alımları ile tesis ve yapım işlerinde; şartnamelerde öngörülmesi veya isteklilerin tekliflerinde talep etmeleri ve kabul edilmiş olması kaydıyla, avans verilebilir, avans tutarı toplam sipariş tutarının %25’ini (yüzde yirmi beş) aşamaz. Verilebilecek avansın maliyeti tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

İç satınalmalarda avans tutarının 1,5 katı kadar banka avans teminat mektubu, sadece imal süreli olan (proje ve mühendislik hizmetleri dahil) dış satınalmaları için, avans tutarı kadar kontur garantili avans teminat mektubu karşılığında avans verilebilir.

Avans teminat mektupları süresiz olacak, ancak süreli alınması halinde alıcının serbest bırakma talimatına kadar otomatik temditli olacaktır.

Avans ve Ödemelerde İstisna

Madde 33 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımlarında da basiretli tacir gibi davranılması esastır. Ancak, koşulların getirdiği zorunluluklar dikkate alınarak, bu kuruluşlardan temini zorunlu olan mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinde geçici, kati ya da avans teminat mektubu gibi güvence talep edilmeyebilir. Bu kuruluşlar tarafından talep edilebilecek avans ya da peşin ödeme miktarları zorunlu hallerde yetki düzeyine göre ilgili makamın oluru alınmak kaydıyla, herhangi bir limitle sınırlandırılamaz.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tesisler ve İhale İşlemleri

 

Tesis ve İhale İşlemleri

Madde 34 — Teşekkül bünyesinde yatırım konusu olan; yeni tesislerin kurulması ve mevcut tesislerin tadil, tevsi ve modernizasyonu ile ilgili her türlü inşaat, imalat, makine, elektrik, otomasyon ve montaj-demontaj işleri ve bunların etüt ve projelendirme işlerini kapsayan her türlü araştırma ve mühendislik hizmetleri ile ilgili her türlü satınalma ve yapım işleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Tesisler ile ilgili ihale işleri, yetki limitleri çerçevesinde Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu işlerle ilgili olarak Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne karşı birinci derecede muhatap ve sorumludur.

b) Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı gerek gördüğünde, tesisler ile ilgili etüt ve mühendislik hizmetleri, inşaat, imalat, montaj ve kontrol işlerini kısmen veya tamamen, konularında uzman firmalara yaptırmak için Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne teklifte bulunur. Bu gibi işler, imzalanan sözleşme ve ekleri hükümlerine göre Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, yetki limitleri doğrultusunda yürütülür ve sonuçlandırılır.

c) Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tesisler ve bunlara ait yapım işleri ile ilgili mal ve hizmet alımları için gerekli şartname ve proje gibi evrakları tesisin kurulacağı Bağlı Ortaklık ve İşletmelerin ihtisas birimleri, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Dairesi, Bilgi Sistemleri Dairesi, ARGE Dairesi Başkanlıkları gibi ihtisas birimlerinin görüşlerini alarak hazırlar ve yetki limitleri dahilinde gerekli onayın alınmasını müteakip, hizmet alımlarında doğrudan kendisi, mal alımlarında ise gerektiğinde Satınalma Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak, bu Yönetmelik hükümleri dahilinde teklif temin eder.

d) Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, temin edilen teklifler, yetki limitleri dahilinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, oluşturulacak ilgili komisyonda açılır.

e) Tesisler ve bunlara ait yapım işleri ile ilgili her türlü mühendislik hizmetleri ile inşaat, makine, elektrik, imalat ve montaj ve kontrollük işleri gibi hizmet alımları için Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yetkili mercilerin onayı alınarak temin edilen tekliflerin değerlendirilmesi, gerektiğinde tesisin kurulacağı İşletme ve diğer ilgili birimlerin de görüşleri alınarak, ancak her durumda ilgili Bağlı Ortaklık ihtisas birimleri ile gerektiğinde Eti Holding A.Ş. Merkez Teşkilatı ihtisas birimlerinin katılımları sağlanarak, bu Yönetmelik hükümleri dahilinde Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılır. Değerlendirme sonucunda yetkili makamın onayı alınarak imzalanacak sözleşme ve eklerine göre işin yürütümü, ilgili Bağlı Ortaklıklar ile işbirliği tesis edilerek, Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılır. Bu işlerle ilgili akreditif ve dış ödeme işlemleri, yine Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bilgisi dahilinde, Satınalma Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

f) Tesislerin yatırım döneminde ilk dolumda kullanılmak üzere, iç ve dış piyasadan temin edilecek teknolojik girdiler için; Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, bu Yönetmelik hükümleri dahilinde hazırlanacak teknik şartnameler doğrultusunda, Satınalma Dairesi Başkanlığınca idari, mali, ticari ve hukuki şartları da içeren ticari şartnamelerin de hazırlanmasından sonra, Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yetkili makamın onayı alınarak, Satınalma Dairesi Başkanlığınca ihaleye çıkılır.

Toplanan teklifler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlendirilmek üzere, Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Değerlendirme, gerektiğinde Satınalma Dairesi Başkanlığından ve tesisin kurulacağı Bağlı Ortaklık ve İşletmelerin ihtisas birimlerinden de en az birer elemanın iştiraki ile Tesis ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılır ve yetkili makamın alım onayını aldıktan sonra, satın alınmak üzere konu Satınalma Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Harcama Yetki Limitleri, İşleyişi

ve İhale Yasağı Listesine Alınma

 

Harcama Yetki Limitleri

Madde 35 — Satınalma ve ihale işlerinde her türlü mal ve hizmet alımları, tesis ve yapım işlerine ait Genel Müdür harcama yetki limiti, Teşekkülün ilgili yönetim kurulları tarafından, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak belirlenir. Bu harcama yetki limitine göre de diğer yönetim kademelerinin harcama yetki limitleri, aşağıdaki şekilde tespit edilir:

a) Genel Müdür Yardımcılarının harcama yetki limiti, Genel Müdür harcama yetki limitinin 1/2’si (yarısı),

b) Holding merkezinde İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanının, Bağlı Ortaklıklarda ilgili daire başkanı ve müdürlerin malzeme talepnamesi onaylama yetki limiti, Genel Müdür harcama yetki limitinin 1/8 (sekizde biri),

c) Genel Müdürlük makamınca veya Holding merkezinde İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanınca, Bağlı Ortaklıklarda ilgili daire başkanı veya birim amirince, onaylanmış malzeme taleplerinin nihai alım işlem ve kararlarının, yetki limitleri dahilinde, Satınalma Dairesi Başkanınca, Bağlı Ortaklıklar ilgili daire başkanı veya birim amirince, yürütülmesi ve neticelendirilmesini teminen, Satınalma Dairesi Başkanının, Bağlı ortaklıklarda ilgili başkanın veya birim amirinin harcama yetki limiti, Genel Müdür harcama yetki limitinin 1/8’i (sekizde biri),

d) İşletme ve Maden Müdürlerinin harcama yetki limiti ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Teşekkül Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının, satınalma birimlerine talepte bulunmadan ve teklif istenmeksizin, yapacakları alımlardaki harcama yetkileri, kendi harcama yetkilerinin binde beşi (% 0,5) kadardır.

Harcama Yetki Limitlerinin İşleyişi

Madde 36 — Harcama yetki limitlerinin işleyişi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezlerde; Genel Müdür Yardımcıları, Taşra Teşkilatlarında ise İşletme ve Maden Müdürleri kendi yetki limitleri içersinde kalan işleri, bir üst makama ve/veya Satınalma ve İhale Komisyonuna havale etmemeleri esastır.

Ancak, kendilerine ve/veya kendi yetki limitleri düzeyi ile sınırlı olmak üzere, daha alt düzeydeki yönetim kademelerine tahsis edilmiş yetki limiti dahilinde yapılacak herhangi bir işin, satınalma ve ihale komisyonlarında incelenmesini isteyebilirler.

b) Merkezlerde ilgili ihtisas birimleri satınalma, tesis ve yapım işlerinde ihaleye çıkmadan önce bu işle ilgili tüm şartnameleri de hazırlayarak, yetki limitlerine göre yetkili makamdan ihaleye çıkma iznini alırlar. İhale sonucu da, yine yetki limitleri dahilinde ilgili makamın onayı ile yürürlüğe konulur.

Taşra Teşkilatlarının kendi yetkilerini aşan her türlü satınalma ve yapım işleri için ihaleye çıkmadan önce yetki limitleri dahilinde merkezlerde ilgili makamdan onay alınmasını teminen ihaleye çıkma izni ve ihale sonrası alım kararlarını merkezlerde ilgili ihtisas birimine gönderirler. İhale kararı onayı müteakip yürürlüğe girer.

Ancak, işin asgari tutarı Genel Müdür Yardımcısının harcama yetki limitinden fazla ise, ihaleye çıkma izni ve ihale sonucu kararı öncelikle Satınalma ve İhale Komisyonuna sunulur.

c) Satınalma, tesis ve yapım işlerinde, belirli bir yetki ile uygulamaya konan iş ile ilgili eskalasyon, keşif artışları ve sözleşmesinde belirtilen oran içerisindeki opsiyonel ve/veya ilave işler hakkında, o iş ile ilgili olarak daha önce yetkili makamca onaylanmış olan sözleşme ve ekleri hükümlerine göre işlem yapılır.

Herhangi bir nedenle sözleşmesinde belirtilen oranı aşan ilave iş verilmesinin söz konusu olması halinde, bu artışın gerekçesi ve miktarıyla birlikte işin toplam tutarının, söz konusu işin ilk verilmesi aşamasında olur veren yetki düzeyindeki makamın onayına sunulması mecburidir. İlave iş ile birlikte toplam tutar, ilk onay alınan makamın yetki limitlerini aşması durumunda, işin yeni tutarının gerektirdiği makamın onayına gidilir.

İşin gereği olarak, parça parça veya bir seferde verilecek ilave işin toplam tutarının, opsiyonlu iş miktarı da dahil olmak üzere, ihale bedelinin %30’unu (yüzde otuz ) aşmaması esastır.

Bir tesis ve yapım işinde, işin gereği olarak muhtelif zamanlarda ve farklı niteliklerde ilave işler yaptırılmış olması, işin parçalanması değil tamamlanması anlamına gelir.

d) İlgili birimler, kendi yetki limitlerini aşan ve özelliği nedeniyle tamamı bir defada verilmesi gereken herhangi bir işi, kendi yetki limitlerinde gerçekleştirmek amacıyla parçalayarak veremezler.

e) Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanının altındaki kademeler için yetki limitleri Genel Müdürün Olur’u, Bağlı Ortaklıklarda satınalma ile ilgili daire başkanı veya birim amirinin altındaki ilgili birimlerin yetki limitleri Bağlı Ortaklık Genel Müdürünün Olur’u ile tespit edilir.

İhale Yasağı Listesine Alınma

Madde 37 — Satınalma, tesis ve yapım işlerinde mücbir sebep ve/veya Teşekkülce kabul edilebilecek geçerli bir nedeni olmaksızın;

a) Şartname ve sözleşmelerde belirtilen süre içinde ihale veya siparişle ilgili yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yükümlülüğünü geç yerine getirmeyi alışkanlık haline getiren,

b) Piyasa fiyat hareketlerinden kendi lehine faydalanmak amacıyla sipariş hükümlerini yerine getirmekten kaçınan veya bu amaçla yükümlülüğünü geciktiren,

c) İhale ve satınalma işlerine hile ve fesat karıştıran veya karıştırmaya çalışan,

d) Kat’i kabulü yapılan işlerden sonra dahi hukuki ihtilafa düşülen ve mahkeme sonucu Teşekkül lehine olan,

e) Başka bir Kamu İktisadi Teşebbüsü veya Devlet kuruluşuna karşı benzer konulardaki yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı ihaleye katılmaktan yasaklı olan,

müteahhit veya firmaların, şartnamelerde (teklif alma, ticari, teknik ve özel şartnamelerde) ve sözleşmede yer alan hükümler geçerli olmak kaydıyla, 16 ncı madde hükümleri dahilinde kurulacak komisyonlarca, gerekçelerinin de açıkça belirtilmesiyle, müteahhit veya firmalarla ticari ilişkilerin kesilmesi için tutanak düzenlenir.

Bu tutanak ;

1) Merkezlerde Hukuk Müşavirliğinin,

2) Taşra teşkilatlarında hukuk müşaviri veya avukatlarının,

uygun görüşüyle, alınan "Satınalma ve İhale Komisyonu Kararına" istinaden ilgili ihtisas birimi tarafından Hukuk Servisinden veya avukattan uygun görüş alınarak, parasal değeri ne olursa olsun kendi yönetim kuruluna sunulur, Yönetim Kurulunca onaylanmasını takiben ilgili firma ihale yasağı listesine alınır.

Müteahhit veya firmalar ihale yasağı listesine alınırken yapılan olumsuz davranışın özelliğine göre haklarında alınan kararın ne kadar süreyle yürürlükte kalacağı da kararda açıkça belirtilir.

İhale yasağı listesine alınış hususu ilgili birimce firmaya duyurulur. Merkezlerde, ilgili ihtisas birimi tarafından hazırlanan tamim Teşekküle duyurulmak ve Resmî Gazete'de ilan ettirilmek üzere, ilgili birime gönderilir.

İhale yasağı listesine alınmış bir firma listeye alındığı tarihte Teşekkülde başka bir işin ihalesini almış ve devam ediyor ise, bu işte de kusurlu bulunması durumunda hakkında tekrar ihale yasağı kararı verilir ve ihale yasağı süresi son karar tarihinden itibaren tekrar başlatılır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Özel Hükümler

Madde 38 — Aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımları, bu işle görevlendirilen birimler tarafından kendi iç yönetmeliklerinde belirtilen veya yetkili merciin oluru ile tespit edilen usuller ile teknik ve ticari şartname esaslarına göre veya gerektiğinde ilgili genel müdür yardımcısınca belirlenecek limit dahilinde piyasadan teklif toplamadan, ilgili birim tarafından teşkil olunacak üç kişilik bir komisyon marifetiyle, piyasa araştırması ve pazarlık yapılması ya da beğeni usulü ile yürütülür. Kendi yönetmeliklerinde veya olur’da bulunmayan hükümler olduğu takdirde, bu Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.

Bu usulle yapılacak mal ve hizmet alımları şunlardır:

a) Reklam ve yayın hizmetleri,

b) Lokal, yemekhane gibi yerler için piyasadan zorunlu olarak günlük tedarik edilen gıda maddeleri,

c) Eğitim merkezi, kamp gibi yılın yalnızca belirli sürelerinde çalışan yerlerin günlük kullanım malzemeleri,

d) Misafirhanelerde kullanılan günlük tüketim malzemeleri,

e) Binaların, araçların ve diğer eşyaların bakım, onarım ve tadilat işleri ile bunlar için gerekli olacak yedek parça ve malzemeler,

f) Genel Müdürlükçe tespit edilen sair işler.

Merkezlerde işin tutarı itibariyle Genel Müdürün harcama yetkisinin binde beşini aşmayan her türlü mal, hizmet alımlarında ve onarımlarda bu Yönetmelikte belirtilen satınalma ve ihale usullerine tabi olunmaksızın, Genel Müdürlük Makamından olur alınmak kaydıyla ve satınalma birimlerine talepte bulunulmadan ilgili birimlerce doğrudan alım yapılabilir.

Repertuvar Kayıtlarından Çıkartılacak Firmaların Tespiti

Madde 39 — Firma bilgilerinin incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen şart ve hallerde;

a) Üst üste üç teklif mektubuna hiç cevap vermeyen,

b) Repertuvar kayıtlarına alınan, ancak istenilen bilgi ve belgeleri altmış gün içinde göndermeyen,

c) Kamu Kuruluşlarınca Resmî Gazete'de ilan suretiyle geçici veya sürekli olarak ihalelerden yasaklanan,

Firmalar, repertuvar kayıtlarından çıkartılabilir.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen temsilci firmalar için, yetki veren firmalar nezdinde gerekli uyarılar yapılır. Eğer temsilci firma olumsuz davranışlarını sürdürürse, bu kez o firma temsilci olarak dikkate alınmaz. Tüm işlemler doğrudan ana firma ile yapılır.

İhalelere Doğrudan ve Dolaylı Olarak Katılamayacak Olanlar

Madde 40 — Aşağıdaki şahıslar;

a) Teşekkülün ita amirleri, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ve Teşekkülde çalışan diğer personel ve bunların ikinci derece dahil akrabaları,

b) (a) bendinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların Yönetim Kurulunda görevli olmadığı Anonim Ortaklıklar hariç),

c) Teşekkülde görevli olup bu görevlerinden her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar,

İki yıl içinde Teşekkülde doğrudan veya dolaylı olarak açılan ihalelere katılamaz, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile bu Yönetmelik hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak Teşekkül tarafından ihalelere katılmaları yasaklanmış olanlar ise ihale yasağı süresince teşekkülde doğrudan ve dolaylı olarak açılan ihalelere katılamaz, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 41 — Satınalma ve ihale konuları ile ilgili olup da bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile bu Yönetmeliğe aykırı olmayan diğer Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü yönetmelik ve sirkülerleri, bunlarda da yeterli hüküm bulunmadığı takdirde Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınacak kararlara göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 42 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olan bütün yönetmelik, tamim, sirküler hükümleri, Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Müdürlük emirleri ile 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Etibank Satınalma ve İhale Yönetmeliği" ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan ihalelere ilişkin dosyalar kapatılıncaya kadar, eski yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 — Kendi özel yönetmeliği düzenleninceye kadar, Teşekkül maden sahası ve tesislerinin; joint venture, kira ve/veya rödevans ve benzeri yöntemlerle üçüncü şahıslar eliyle işletilmek üzere verilmesine dair işlemler, bu Yönetmelik doğrultusunda ilgili birimlerce yürütülür. Bu Yönetmelikle düzenlenmemiş olan konularda, diğer Eti Holding A.Ş. yönetmeliklerinde yer alan ilgili hükümler ve Eti Holding A.Ş. teamülleri göz önüne alınarak uygulama yapılır.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Holding A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden :

 

Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir

Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/1/1995 tarih ve 22164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Marmara Üniversitesi Önlisans ve LisansEğitim-Öğretim veSınav Yönetmeliği”nin 4 üncü Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretimine Kayıt ve Kayıt Yenileme

MADDE 4 — Marmara Üniversitesine kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ve ilan edilen süreler içinde, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile merkezi kayıt bürosuna bizzat başvururlar. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.

Öğrenci katkı payını süresinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Belgelerin suretleri veya fotokopisi kabul edilmez; eksik belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Ancak, belgelendirmek koşuluyla mücbir sebepler veya beklenmedik hallerin mevcudiyeti durumunda öğrenci adayları düzenleme şeklinde vekaletname ile tayin ettikleri bir vekil aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere belirtilen gün ve saatte asli kaydını yaptırmayan aday öğrenciler kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır. Zamanında kaydını yaptırmayan öğrencilerin itiraz hakları yoktur.

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) ÖSYM Sınav Sonuç belgesi (Yabancı uyruklular için YÖSSonuç Belgesi),

b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir ve liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi istenir.),

c) Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanının fotoğraflı noter onaylı örneği (Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından noterlikçe onaylı pasaport sureti alınır.),

d) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir yükseköğretim kurumuna kaydolunmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair” belge, askerlik görevini yapmış olanlardan ise, bu durumlarını belirten resmi belge, (yabancı uyruklulardan istenmez),

e) Mahalle muhtarlığından onaylı, resimli ve yeni tarihli ikametgah belgesi (yabancı uyruklulardan istenmez, ancak bilahare ilgili mercilerden onaylı İkamet Tezkeresi ibraz ederler),

f) Kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde son altı ay içinde çektirilmiş 15 adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf,

g) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı yükseköğretim kurumunun koşulları gerektiriyorsa, sağlık kurulu raporu,

h) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Öğrenciler kayıtlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulun akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim harcı makbuzunu ilgili büroya teslim ederek ve ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılan usule uyarak ders kaydını yaptırmak zorundadır. Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlarını yenilerken bu belgelere ek olarak yabancı uyruklu öğrenci bilgi formu doldurur ve onaylı ikamet tezkerelerini de verirler.

Ondokuzuncu maddede yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın zamanında kaydını yenilemeyen öğrenci o yarı yıl/yıl başarısız olmuş sayılır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğe 29 uncu Maddeden sonra gelmek üzere “Disiplin” başlıklı aşağıdaki 29/A maddesi eklenmiştir.

“Disiplin

Madde 29/A —Öğrenciler Marmara Üniversitesinin kampüslerinin tüm açık ve kapalı alanları ile binalarının içinde Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına uygun olarak başı açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadır.

Uymayanlar hakkında YükseköğretimKurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.