T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

10 Temmuz 2000 PAZARTESİ

Sayı : 24105

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
— Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Yönetmelik
— PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği
 
Tebliğ
—  Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
 
İLAN BÖLÜMÜ
İlanları Görmek İçin Tıklayınız.
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler   

 7 Temmuz 2000

GenelMüdürlüğü
B.02.0.PPG.0.12-305-11762
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
    Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Temmuz 2000 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
    Bülent ECEVİT
    Başbakan
—————
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI   

 7 Temmuz 2000

39-06-192-2000-585
BAŞBAKANLIĞA
    İLGİ : 7 Temmuz 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11762 sayılı yazınız.
    Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Temmuz 2000 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesi uygundur.
    Bilgilerini rica ederim.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI  
—— • ——
Yönetmelik
    PTT Genel Müdürlüğünden :
 
PTT Genel Müdürlüğü
Alım ve Satım Yönetmeliği
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
 
    Amaç
    Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan malzeme, hizmet, taşıma, pul basımı, gümrük ve sigorta işlemleri ile ilgili her türlü alım ve satım işlerini düzenlemektir.
     Ayrı bir Yönetmelikle düzenlenmiş olan bina yapımı, onarımı ile kiralama işleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
     Kapsam
    Madde 2 — Bu Yönetmeliğin alım satım konusuna giren bütün iş ve hizmetler hakkında koyduğu esas ve genel hükümler, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü için hüküm ifade eder. Alım ve satım işlerinde uygulanır.
     Hukuki Dayanak
    Madde 3 — Bu Yönetmelik Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne göre hazırlanmıştır.
     Tanımlar
    Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen terimlerin anlamı aşağıda açıklanmıştır.
     "PTT" deyimi ile,
    T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü,
     "ÜNİTE" deyimi ile,
    a) Genel Müdürlüğe bağlı
    1) PTT Başmüdürlükleri,
    2) PTT Eğitim Merkezi Müdürlükleri,
    3) PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliği,
    4) PTT Posta Çekleri Başmüdürlüğü,
    5) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğü,
    6) PTT Ana Depo Müdürlüğü,
    7) Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlükleri,
    8) Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülecek diğer Müstakil Üniteler
    b) "MÜDÜRLÜK " deyimi ile,
    Başmüdürlüklere bağlı;
     Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta ve Telgraf ve PTT Merkez Müdürlükleri işaret edilmiştir.
     Alım ve Satım İşlemlerinin Anlamı
    Madde 5 — Alım ve satım işlemlerinin anlamı aşağıda açıklanmıştır.
     a) Alım İşleri
     1- Stok durumunun gerektirdiği alımlar,
    2- İş programının uygulanmasının gerektirdiği alımlar,
    3- Çeşitli hizmetlere ait alımlar
    olmak üzere 3 grupta toplanır.
     b) Satış İşleri
     Teşekkül elinde mevcut her türlü taşınır malların bir bedel karşılığında diğer hakiki ve hükmi şahıslara devredilmesidir.
     Alım ve Satım İşlerine Girmeyen Haller
    Madde 6 — Ünitelerin kendi stoklarına aralarında yapacakları transferler bu Yönetmelik hükümlerine bağlı olmaksızın, Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ambarlama Yönetmeliğine göre yürütülür.
     Stok Seviyeleri
    Madde 7 — Stok seviyeleri 3 kısma ayrılır.
     a) En yüksek stok seviyesi;
     Belli bir zaman için depo ve ambarlarda bulundurulması lazım gelen en çok malzeme miktarıdır.
     b) En az stok seviyesi;
     Malzemeden yeniden sipariş edilip, gelinceye kadar geçecek zaman süresince ambarda bulundurulması gereken en az miktardır.
     c) İstek seviyesi;
     Tedarik ve temin süresi göz önünde tutularak sarf edilmekte olan en yüksek seviyeye yükseltmek ve istenilen gelinceye kadar en az seviyeden aşağı düşmeyecek şekilde, miktarının hesaplanarak isteğin yapılma zamanını gösteren seviyedir.
     Malzemenin en çok ve en az stok seviyeleri ile istek seviyesi, bunların sarf vaziyeti göz önünde tutularak ilgili Dairelerle görüşülmek suretiyle Malzeme Dairesi tarafından saptanır.
İKİNCİ KISIM
Alım Hizmetlerinin Konu, Yetki Bakımından Dağılımı ve Sipariş Esasları
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Alım Hizmetlerinin Konu ve Yetki Bakımından Dağılımı
 
    Alım Yapılacak Birimler
    Madde 8 — Birinci Kısımdaki esaslar gereğince iç ve dış piyasalardan yapılacak alımlar ve görülecek hizmetler;
     a) Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar,
     b) Genel Müdürlük Merkez Daireleri tarafından yapılacak alımlar, Mutemet alımları,
     c) Ünitelerin yapacağı alımlar,
     olmak üzere üç kısımdan ibarettir.
     Genel Müdürlükte Alım Yetkisi
    Madde 9 — Genel Müdürlükçe yapılacak alımlar kapsamında iş programı ile belirlenen,
    a) Stok durumunun gerektirdiği alımlar,
     b) İş programının gerektirdiği sarf mubayaa ve yatırım programı alımları ile bu alımların gerektirdiği bütün sigorta, gümrük, nakliye, tamir ve bakım işleri,
    Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulunca yaptırılması uygun görülen diğer hizmetler girer.
         Ünitelerde Alım Yetkisi
    Madde 10 — Genel Müdürlükçe yerel olarak sağlanmasına izin verilen inşa, bakım ve tamir işleri ile ilgili malzeme, büro, temizlik malzemesi, aydınlatma, ısıtma, döşeme ve demirbaş ihtiyaçları, nakil vasıtalarının tamir, bakım ve işletmesi ile ilgili yedek malzeme ve akaryakıt sağlanması, malzeme ve posta taşıma işleri, her türlü bakım işleri ve çeşitli kıymetler, Ünitelerin alım yetkilerinin içine girer.
    Posta taşıma ihalelerinde pazarlık, geçici ve kat’i teminat, ilan gibi özellik gösteren konulara ait işlemler, Genel Müdürlükçe saptanarak teşkilata bir genelge ile duyurulur.
     Alım Yetkisinin Devri
    Madde 11 — İşletme ihtiyacı bir malzemenin piyasadan daha iyi şartlarla sağlanabileceği anlaşılır veya o mahalden alımından Teşekkülce fayda görülüyorsa, Genel Müdürlük bu gibi malzemenin alım işini Üniteye, Ünitede sadece bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (a) bendindeki yetkisini Merkez Müdürlüğüne devredebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Alım Programlarının Uygulanması ve Sipariş Esasları
     Alım Programları
    Madde 12 — PTT’nin alım programı Bütçe ve İş Programında gösterilir.
     Alım Programının Uygulanması
    Madde 13 — PTT Bütçe ve İş Programı Talimatnamesine göre hazırlanan alım programının uygulanmasında; yıllık ihtiyaçların toplu bir şekilde alınması esas olmakla beraber,
     a) Mali olanaklar,
     b) Stok durumu,
     c) Mevsim ve piyasa durumu ve bunların üretim ve maliyet fiyatları üzerindeki etkileri,
     d) Dış memleketlerle olan ticari ve sosyal ilişkiler gibi alım fonksiyonu üzerine etki eden hususlar,
göz önünde tutulur.
     Sipariş Talepleri
    Madde 14 — Alımlar sipariş taleplerine göre yapılır.
     a) Genel Müdürlükte 150.000.000.-TL.ya kadar olan alımlarda ihtiyaç Dairesi Başkanlığından, 150.000.000.- TL.nın üstünde olan alımlarda Genel Müdürlükten,
     b) Malzeme Dairesi Başkanlığınca yapılan alımlarda, 500.000.000.-TL. ya kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından, 500.000.000.-TL.nın üstündeki alımlarda Genel Müdürlükten,
     c) Ünitelerde, Ünite Amirinden,
    onay alınarak alım organlarınca gereği sağlanır.
     Acele hallerde alım organlarına siparişin yapılması için telefonla veya sözlü olarak emir verilebilir. Ancak bu gibi siparişlerin derhal yazı ile doğrulanması gerekir.
    Alımlar bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereğince yapılır.
     Tek Sipariş Yapılmaması
    Madde 15 — Zorunlu sebepler olmadıkça yıllık alımlar dışında tek sipariş isteği düzenlenmez. Yıllık alım programının düzenlenmesi sırasında dikkate alınmayan veya herhangi bir sebeple birden bire meydana çıkan acil ihtiyaçlar için kuraldışı olarak tek sipariş düzenlenir ve sebepleri sipariş talebine kayıt olunur.
     Sipariş İsteklerinde Bulunması Gereken Hususlar
    Madde 16 — İster toplu, ister tek olsun sipariş istek ve listelerinde, istenen malzemenin kolayca bulunmasını ve nitelik itibariyle uygunluğunu sağlamak bakımından ihtiyaç Dairelerince yurt içi ve yurt dışında yaptırılacak malzemenin teknik şartnamelerinin yabancı dille yazılması lazımdır. Ayrıca varsa katalogu, numuneleri, resim ve planları da gönderilir.
    Sipariş İsteklerinde Teknik Şartnamelerin Eklenmesi
    Madde 17 — Daireler sağlanmasını istedikleri ihtiyaç maddeleri için Malzeme Dairesine verecekleri sipariş isteklerine evvelden hazırlayacakları Daire Amirinin onayını içeren teknik şartnameleri eklerler. Teknik şartnamelerde değişiklik ancak ilgili Dairelerce yapılır.
     İdari şartnameler, Merkezde Malzeme Dairesi Başkanlığı, Ünitelerde Malzeme Müdürlüğü ve Amirlikleri tarafından hazırlanır.
     İç Piyasa Alımlarında Teslim Vadesi
    Madde 18 — Teslim vadelerinin saptanmasında ihtiyaç durumu da göz önünde tutulmak suretiyle malzemenin piyasada mevcut bulunması, imal ve ithal malzemesi olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınarak, malzemenin sağlanması için yeteri kadar süre bırakılır.
     Dış Piyasa Alımlarında Teslim Vadesi
    Madde 19 — Dış siparişlerdeki teslim vadeleri, Dış Ticaret Rejimi esasları ve ihtiyaç durumu göz önünde tutularak ihtiyaç Dairesi ile Malzeme Dairesi tarafından beraberce saptanır.
     Zorunlu Sebeplerden Dolayı Teslim Vadesinin Uzatılması
    Madde 20 — Yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen zorunlu sebeplerin doğması halinde, Teşekkül teslim vadelerini uzatabilir.
    Düzensiz Siparişler ve Neticeleri
    Madde 21 — Yukarıda belirtilen maddelerde, bildirilen şartlara uyulmaması, istek hakkında yeterli bilgi verilmekle beraber, sonradan bu niteliklerin ve miktarın hakiki ihtiyaca uymaması yüzünden siparişin yanlış düzenlendiğinin anlaşılması halinde, istekte bulunanlar sorumlu olurlar.
     Sipariş Verene Bilgi
    Madde 22 — Merkezde Malzeme Dairesi, Ünitelerde Malzeme Müdür ve Amirlikleri sipariş isteklerini piyasa şartları içerisinde sağlayamazsa durumu ihtiyaç Dairesine bildirir.
     Ödenek Kontrolü
    Madde 23 — Genel Müdürlük Malzeme Dairesi kendisine ulaşan sipariş isteklerini, bütçe ve iş programına göre ödenek bakımından kontrolle yükümlüdür. Malzemenin depo kaydına ulaşmasına kadar yapılan ve maliyetine giren nakliye, sigorta, gümrük vesair bütün masraflar ödenek içinde mütalaa edilir.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Alım Esasları
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Teklif İsteme Yöntemleri ve Şartnameler
 
    İhalelerde Esas Alınacak Para Birimi
    Madde 24 — İhalelerde esas alınacak para birimi Türk Lirasıdır. Alımlara ilişkin fiyat araştırılması, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması işlemleri Türk Lirasına göre yapılır. Ancak yurt dışı alımlar ile onay belgesinde dövizli alımı uygun görülen yurt içi alımlar döviz esasına göre yapılır.
    Onay Belgesi
    Madde 25 — Yetkili mercilerce onaylanmış yıllık yatırım programlarında yer alan ihale konusu alımlar haricinde yapılacak mal ve hizmet alımları için bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi uyarınca yetkili makamlardan onay alınarak ihale işlemlerine başlanır.
    Onay belgesinde ihalesi yapılacak alımın nev’i, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, varsa tahmini bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, yurt dışından veya döviz bazında yurt içinden alınacaksa gerekçesi, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve konusuna göre onay merciince bilinmesine gerekli diğer hususlar belirtilir.
     Alım Zamanları
    Madde 26 — Alımlar daima piyasanın en uygun mevsimleri izlenerek en uygun zaman ve şartlarla yapılır.
     İç Piyasalardan Teklif İsteme
    Madde 27 — İç piyasadan yapılacak alımlarda, ilan yapılmadığı takdirde en az üç firmadan açık veya kapalı yazılı teklif istenir.
     Ancak,
     a) Üç den az firma veya imalatçı elinde bulunduğu,
     b) Takibe rağmen kararlaştırılan güne kadar üç den az teklif alınmış olduğu,
     c) Alınacak maddenin borsa malı olduğu hallerde teklifler üç den az olabilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir
    d) 150.000.000.-TL. ya kadar olan çeşitli alımlarda bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (a) bendi hükümleri uygulanır.
     Dış Piyasalardan Teklif İsteme
    Madde 28 — Yabancı memleketlere yapılacak siparişlerde ilan yapılmadığı takdirde, yine çeşitli memleketlerde o işlerle meşgul en az üç firmadan veya temsilcisinden teklif istenir.
     Satın alınacak malın kararlaştırılan bir memleket veya firma veya tröst elinde bulunması, borsa malı olması veya işin özelliği itibariyle belli bir marka veya firmadan sağlanması gerekiyorsa, yalnız bir tek firma ile de sipariş yapılabilir.
     Teklif İsteme Mektuplarında Bulunması Gereken Hususlar
    Madde 29 — Teklif isteme mektuplarında;
    a) Alımı yapılacak malın adı, miktarı ve mevcut ise uluslararası normu,
   b) Alımı yapılacak malın teknik niteliği, gerekirse, ayrıca bir teknik şartname, resim, krokiler mektuba eklenir.
    c) Malın teslim tarihi,
    d) Ödeme şartları,
    e) Fiyat esasları, (FOT, FOB, CF, CIF gibi,)
    f) Gönderme aracı vapur, (tren, uçak, kamyon gibi,)
    g) Malın nereye yollanacağı, (İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara gibi,)   
    h) Lüzumu halinde firmadan istenilecek garantilerin içeriği ve şekli,
    ı) Muayene ve teslim alma yeri ve lüzumu halinde şartları,
    j) Tekliflerin hangi tarihe kadar verilip verilemeyeceği, ne şekilde açık, veya kapalı zarf verileceği,
belirtilir.
     İhale Şartlarının Değiştirilmesi
    Madde 30 — İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Alım Usulleri
 
    Uygulanacak Yöntem Bakımından Alımların Sınıflandırılması
    Madde 31 — Piyasadan yapılacak alımlar aşağıda gösterilen şekilde yapılır.
    a) 150.000.000.-TL. ya kadar çeşitli alımlar.
    Genel Müdürlükte, Malzeme Dairesi Başkanının oluru Satınalma Şube Müdürünün kontrol ve direktifi ile, Merkez Dairesi Başkanının oluru İdari İşler Şube Müdürünün kontrol ve direktifi ile, Ünitelerde Ünite Amirinin oluru Malzeme Servisi Müdür veya Amirinin kontrol ve direktifi ve Mutemetler tarafından yazılı teklif aranmaksızın mahalli piyasadan fiyat araştırılması suretiyle yapılır. Gerekli ve acil hallerde Genel Müdürlükte Malzeme Dairesi Başkanı ve Yardımcısından, Ünitelerde Ünite Amiri veya Yardımcısından önceden onay alınmak kaydıyla 250.000.000.-TL. ya kadar (250.000.000.-TL dahil) alımlar, yazılı teklif aranmaksızın mahalli piyasadan fiyat araştırması suretiyle de yapılır.
    b) 150.000.000.-TL.den 5.000.000.000.-TL. ya kadar alımlar kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle,
    c) 5.000.000.000.-TL.den yukarı alımlar ilan suretiyle,
    yapılır.
    d) Yed’i vahit alımlar.
    1) Malzeme standardını sağlamak maksadıyla yapılan alımlar.
    2) Kullanılarak tecrübe edilmiş ve Müesseseye büyük menfaatler sağlamış olan malzemeyi değiştirmemek maksadıyla yeni tecrübelerle daha iyisi bulununcaya kadar ve belli bir marka ile özellik arz eden pulların basımı ile ilgili yalnız bir firma veya imalatçıdan yapılan alımlar.
    Bu alımlar alım kararının onaya yetkili Makamın yazılı izniyle ilan yapılmaksızın ve karşılıklı anlaşma ile yapılır. Sözleşme, teminat ve cezai şart aranmayabilir.
    e) Resmi alımlar.
    Genel ve Katma Bütçeye dahil Daire ve Kurumlar, Belediye ve Özel İdareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin %50’den fazlası Devlete ait Teşekküller,
    PTT’nin iştirakiyle veya PTT mensuplarının oluşturduğu PTT emeklileri dahil Sandık, Vakıf, Şirket, Müessese ve benzeri Teşebbüs ve Kuruluşlardan,
    Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme amacı ile kurulmuş olan Vakıflar veya bu Vakıfların birleşerek yeni bir Vakıf kurmaları halinde bu Vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu Vakıflarca veya bu Vakıflarla birlikte Kamu Kuruluşu niteliğinde olan Kuruluşlar ve Müesseselere ait olan Kuruluş, Şirket ve Müesseseler ile özel yasalarla kendilerine Kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip Kuruluş ve Müesseselerden,
    Yapılacak mal ve hizmet Alım ve Satımlarında bu Yönetmelik hükümlerine uyulmak zorunluluğu yoktur.
     Piyasadan Yazılı Teklif İsteme Suretiyle Yapılacak Alımlar
    Madde 32 — 5.000.000.000.-TL. ya kadar yazılı teklif isteme suretiyle yapılacak alımlarda teklifler bir tutanakla tespit olunur ve uygun bulunan teklif yetkili Makamın onayından geçirilir.
    Kapalı Teklif İsteme Suretiyle Yapılacak Alımlar
    Madde 33 — Kapalı yazılı teklif isteme yönteminde, teklif mektubu bir zarf içerisine konulup yapıştırıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile istenilen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır.
    Yukarıda açıklanan şekilde istekli tarafından hazırlanan teklif zarflarına, verme sırasına göre bir numara yazılır. Bu sıraya göre düzenlenecek liste ile birlikte teklif zarfları karar için Komisyona bırakılır.
    Kapalı teklifler Alım Komisyonunda hazır bulunan firma ve temsilcilerinin huzurunda açılır. Birer birer okunup alım tutanağına kaydedilen teklif mektuplarının, Merkezde Genel Müdürlüğün, Ünitelerde Ünite Amirinin onayı ile kurulan bir kurulun incelemesine, alım komisyonunca karar verildiği takdirde, teklif zarfları bu kurula verilir ve durum bir ara kararla saptanır. Daha sonra bu heyet tarafından hazırlanan inceleme raporu gereğince Satınalma Komisyonu gereken kararı verir.
    Takip eden oturumlarda teklifler uygun görülmediği takdirde yapılacak muamele, komisyon tarafından bir kararla sonuca bağlanır.
Gerektiğinde, önceden Makam onayı alınmak ve şartnamede belirtilmek kaydıyla, verilen tekliflerde idari ve teknik hususlar incelendikten sonra uygun bulunan firmaların fiyatlarla ilgili zarfları Satınalma Komisyonunda firmaların huzurunda açılır. Uygun bulunmayan firmaların fiyat teklifleri açılmadan iade edilir.
    Acele Yapılacak Alımlar
    Madde 34 — İşletmenin durma tehlikesi ile karşılaşması sebebine dayanılarak,
    a) Piyasa durumunun bozulması,
    b) Fiyatlarda anormal şekilde yükselme eğilimi görülmesi,
    c) Bir malın ortadan kalkma olasılığının bulunması,
    d) Hizmet gereği malzemenin ivedi olarak sağlanmasının zorunlu bulunması,
hallerinde, yalnız işletmenin durma tehlikesini ortadan kaldıracak malzemenin acele alımını sağlamak üzere Genel Müdürlük veya Ünite Amirinin uygun görüşü ile bu Yönetmelikte yazılı prensipler dışında, özel şartlarla alım yapılabilir.
    Tabii afetler, harp hali ve benzeri olağanüstü tedbirlerin alınması durumlarında alınmasında ivedilik bulunan tedbirlere ilişkin malzeme, donanım ve hizmetin sağlanmasında Genel Müdürlükten alınacak sözlü emire göre gerekli işlem derhal yapılır. Bürokratik işlemleri de daha sonra tamamlanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç ve Dış Alımlarda Uygulanacak Ortak Konular
 
    Geç Gelen Tekliflerde Yapılacak İşlem
 
    Madde 35 — Teklif vermek için belirlenen gün ve saatten sonra gelen teklifler geçerli sayılmaz.
    Kapalı Zarfların Açılması
    Madde 36 — Teklif alma yöntemiyle yapılan alımlarda, zarflar açılırken teklif sahipleri de bulunabilir. Ancak teklif sahiplerinin Komisyonda bulunmamış olmaları, zarfların açılmasına engel olamaz.
    İhaleyi Yapıp Yapmamakta İdarenin Serbest Olması
    Madde 37 — Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihalelerde tekliflerin Teşekkül için en uygun olanını belirleyip dilediğine dilediği miktarda vermekte, ihale konusu malzeme miktarını gerekli görülecek oranda arttırıp eksiltmekte serbesttir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Alım Kararlarını Vermeye ve Uygulamaya Yetkili Makamlar
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Alım Komisyonlarının Oluşturulması
 
    Genel Müdürlükte Alım Komisyonu
    Madde 38 — Genel Müdürlükte Alım Komisyonu;
    a) 5.000.000.000.-TL den 25.000.000.000-TL ye kadar (25.000.000.000.- TL. dahil) olan alımlara Malzeme Dairesi Başkanı, bulunmaması halinde Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı, bulunmaması halinde sipariş isteğinde bulunan Dairesi Başkanı Başkanlığında, Malzeme, Muhasebe ve Finansman, Hukuk Müşaviri bulunmaması halinde Avukat ve sipariş isteğinde bulunan Daire Başkanları, bulunmamaları halinde Yardımcılarının, bunların da bulunmamaları halinde ilgili Şube Müdürlerinin katılımı ile en az üç asil üye ve gerektiğinde yeteri kadar uzman üyeden oluşur.
    b) 25.000.000.000.-TL den yukarı olan alımlara ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya diğer Genel Müdür Yardımcılarından biri, bulunmamaları halinde Malzeme Dairesi Başkanının Başkanlığında, Muhasebe ve Finansman Dairesi, Hukuk Müşaviri bulunmaması halinde Avukat ve sipariş isteğinde bulunan Dairesi Başkanı, bulunmamaları halinde Yardımcılarının katılımı ile 4 asil üye ve gerektiğinde yeteri kadar uzman üyeden oluşur.
Ancak, Komisyona başkanlık eden Daireden başka eleman katılamaz.
     c) Gerektiğinde Genel Müdürlük, Satınalma Komisyonu üye adedini artırabilir.
    d) Komisyon kararları oy çokluğu ile verilir. Oylar eşit bulunduğu durumda Komisyon Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur.
    Karşı görüşlü üye bunun sebeplerini Komisyon Kararlarının altına yazarak imza eder.
   Ünitelerde Alım Komisyonları
   Madde 39 — Ünitelerde Alım Komisyonları aşağıdaki şekilde oluşur
   a) Başmüdürlüklerde;
    1) Başmüdürün uygun göreceği Başmüdür Yardımcısı başkanlığında Muhasebe, Malzeme Müdüründen, Malzeme Müdürlüğü kadrosu bulunmayan Ünitelerde Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden ve varsa bir Avukattan,
    2) Başmüdür Yardımcısı bulunmadığı hallerde Malzeme Müdürü başkanlığında, bulunmadığı hallerde Başmüdürün uygun göreceği Müdürlerden birinin başkanlığında, Muhasebe Müdürü varsa bir Avukat ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden,
    3) Başmüdür Yardımcısı bulunmadığı hallerde Malzeme Müdürlüğü kadrosu bulunmayan Ünitelerde Muhasebe Müdürünün başkanlığında, bulunmadığı hallerde Başmüdürün uygun göreceği Müdürlerden birinin başkanlığında ihtiyaç servisi Müdür veya Amiri, Malzeme Amiri veya Şefi ile varsa bir Avukattan,
    komisyon oluşur.
    b) PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliğinde;
    Başhekim Yardımcısının başkanlığında, Yardımcısı bulunmadığı hallerde Başhekimin belirleyeceği bir hekim başkanlığında Muhasebe Müdürü, Malzeme Amiri ile Hastane Müdüründen,
    c) PTT Posta Çekleri Başmüdürlüğünde;
    Başmüdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Muhasebe Müdürü, Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden,
  d) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğünde;
  Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Sayman, Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Müdür veya Amirinden,
  e) PTT Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde;
  Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Muhasebe Amiri, Malzeme Amiri ile ihtiyaç servisi Amirinden,
  f) PTT Ana Depo Müdürlüğünde;
  Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sayman ve ilgili servisin Amirinden,
  g) Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlüklerinde;
  Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında Muhasebe ve Malzeme Amiri ile Personel ve Sosyal İşler Amirinden,
  h) Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek diğer müstakil Ünite Müdürlüklerinde;
  Müdürün uygun göreceği en az üç kişiden oluşacak heyetçe,
  belirlenir.
  Alım Komisyonlarında gerektiği hallerde alımla ilgili uzman elemanlar bulundurulabilir. Bu uzman elemanlar Komisyonun diğer üyeleri gibi oy hakkına sahiptir.
  Alım Komisyonlarına, alım miktarı 5.000.000.000.-TL’yi geçtiği takdirde bu komisyona PTT Başmüdürü, Posta Çekleri Başmüdürü ve PTT Sanatoryum Hastane Başhekimi;
  Alım miktarı 2.500.000.000.-TL’yi geçtiği takdirde bu komisyona PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürü, PTT Eğitim Merkezi Müdürü, PTT Ana Depo Müdürü, Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürü, Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek diğer müstakil Ünite Müdürleri,
    başkanlık eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Alım Kararlarının Tamamlanması
 
    Genel Müdürlükte Alım Kararlarının Tamamlanması
    Madde 40 — Alım Komisyonlarının verdikleri kararlar aşağıda gösterilen Makamların yazılı onayı ile kesinleşir.
   a) Malzeme Dairesinde;
    150.000.000.-TL. ya kadar (150.000.000.- TL dahil) olan alımlar, alım Komisyonundan geçirilmeden Alım Şubesinin teklifi ve Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısının onayı ile gerekli ve ivedi hallerde Malzeme Dairesi Başkanı veya Yardımcısından önceden onay alınmak kaydıyla 250.000.000.-TL. ya kadar (250.000.000.-TL dahil.) alımlarda yazılı teklif aranmaksızın alım yapılabilir.
  b) Merkez Dairelerde;
  150.000.000.-TL. ya kadar (150.000.000.-TL dahil) olan ve sabit kıymet sayılmayan alımlar, ihtiyaç Şubesinin teklifi Daire Başkanının onayı ile,
  Mutemet alımları yapılır.
  1) 150.000.000.-TL. dan 2.500.000.000.-TL. ye kadar (2.500.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonundan geçirilmeden alım Şubesinin teklifi ve Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile,
    2) 2.500.000.000.-TL. dan 25.000.000.000.-TL. ya kadar (25.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile,
   3) 25.000.000.000.- TL. dan 50.000.000.000.-TL. ya kadar (50.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdür Yardımcısının onayı ile,
    4) 50.000.000.000.- TL. dan 100.000.000.000.-TL. ya kadar (100.000.000.000.- TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdürün onayı ile,
   5) 100.000.000.000.- TL. dan fazla olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına dayanılarak Genel Müdürün teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile,
    kesinleşir.
    6) Sabit kıymet sayılmayan Tıbbi malzeme ve ilaçların alımına ait olmak üzere bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen limit, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca da uygulanır.
  Ünitelerde Alım Kararlarının Tamamlanması
  Madde 41 — Ünitelerde alım kararları aşağıda gösterilen Makamların yazılı onayı ile kesinleşir.
  a) PTT Başmüdürlüklerinde, Posta Çekleri Başmüdürlüğünde ve PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliğinde,
   1) 2.000.000.000.-TL.ya kadar (2.000.000.000.-TL dahil) çeşitli alımlar, Alım Komisyonundan geçirilmeden alım servisinin teklifi Ünite Amirinin onayı ile,
    2) 2.000.000.000.-TL.den 5.000.000.000.-TL.ya kadar (5.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Ünite Amirinin onayı ile,
    3) 5.000.000.000.-TL.den 25.000.000.000.-TL. ya kadar (25.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile,
    4) 25.000.000.000.-TL.den 50.000.000.000.-TL.ya kadar (50.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdür Yardımcısının onayı ile,
    5) 50.000.000.000.-TL.den 100.000.000.000.-TL.ya kadar (100.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdürün onayı ile,
    6) 100.000.000.000.-TL.dan yukarı olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına müsteniden Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile,
    kesinleşir.
    b) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğünde, PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, PTT Ana Depo Müdürlüğünde, Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlüğünde, Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek diğer müstakil Ünite Müdürlüklerinde,
    1) 250.000.000.-TL. ya kadar (250.000.000.-TL dahil) çeşitli alımlar, Alım Komisyonundan geçirilmeden alım servisinin teklifi, Ünite Amirinin onayı ile,
    2) 250.000.000.-TL. dan 2.000.000.000.-TL. ya kadar (2.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar Alım Komisyonu Kararını Ünite Amirinin onayı ile,
    3) 2.000.000.000.-TL. dan 25.000.000.000.-TL. ya kadar (25.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile
    4) 25.000.000.000.-TL.dan 50.000.000.000.-TL.ya kadar (50.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararını Genel Müdür Yardımcısının onayı ile,
    5) 50.000.000.000.-TL.dan 100.000.000.000.-TL.ya kadar (100.000.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına müsteniden Ünite Amirinin teklifi Genel Müdürün onayı ile,
    6) 100.000.000.000.-TL. dan yukarı olan alımlar, Alım Komisyonu Kararına müsteniden Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile,
    kesinleşir.
   c) Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta Telgraf ve P.İ. Merkez Müdürlüklerinde,
    İlgili Başmüdürlüğün vereceği yetkiye dayanılarak topluca sağlanamayan ve yalnız kendi ihtiyaçları bulunan malzemeye ait olmak şartıyla,
    1) 100.000.000.-TL.ya kadar (100.000.000.-TL dahil) çeşitli alımlar, ilgili servisin teklifi Müdürün onayı ile,
    2) 100.000.000.-TL.den 200.000.000.-TL.ya kadar (200.000.000.-TL dahil) olan alımlar, Müdürlüğün teklifi Başmüdürün onayı ile,
yapılır.
    Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta Telgraf ve PTT Merkez Müdürlükleri 200.000.000.-TL. nin üzerinde alım yapamaz.
    Yıllık bedeli 2.400.000.000.-TL.ya kadar (2.400.000.000.-TL dahil) Posta taşıma ihaleleri PTT Merkezlerinde kurulacak Posta Eksiltme Komisyonu Kararının Başmüdürlüğün onayı ile,
    Yıllık bedeli 2.400.000.000.- TL. yı geçenlere ise (a) bendinin (3-4-5-6) nolu alt bentlerine göre işlem yapılır.
     Madde 42 — Üniteler işletme mahiyeti bakımından gerekli önlemleri zamanında almak ve ödeneğini de temin etmek kaydıyla bu Yönetmelikte yazılı hususlar dahilinde alım yapmakla yükümlüdür. Yetki hudutları dışında alım yapılamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Alım Kararları ve Sözleşmeler
 
    Alım Komisyon Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar
    Madde 43 — Alım Komisyonlarınca alınan kararların altında, alım memuru veya Komisyon Başkanı, üyeleri ve alım işlemleriyle ilgili memurların ad ve soyadları, memuriyet unvanları yazılır.
    Alım Komisyon Kararlarının İptal Edilmesi Durumu
    Madde 44 — Alım Komisyon Kararlarının iptali, kararların alım sırasında takip edilen yönteme uyularak yapılır.
    Zam ve İndirim Teklifleri
    Madde 45 — Alımların pazarlıksız olarak yapılması esas alınacak ve uygulanacaktır. Ancak alımların pazarlık uygulanarak yapılmasında fayda görülmesi halinde durum ihaleyle ilgili yetkili Makamdan alınan onayda ve şartnamede sipariş talebinde bulunan birimce belirtilir.
    a) Pazarlıksız Alımlar;
İhaleye katılan firmaların teklif mektubu fiyatları esas alınacaktır. Teklifler açıldıktan sonra firmalarca verilecek indirim teklifleri kabul edilmeyecek, açık pazarlık ortamı oluşturulmayacak ve pazarlık yapılmayacaktır.
    Bu husus ihale şartnamesinde "ihaleye uygun ve en ucuz teklifi veren firmanın teklifi esas ve değerlendirmeye alınacak olup, daha sonra yapılacak indirim teklifleri kabul edilmez" şeklinde belirtilecektir.
    Ancak fiyatlar haddi layık bulunmadığı takdirde en ucuz teklifte bulunan firmadan indirim teklifi istenebilecek veya iptali ile yeniden ihaleye çıkılacaktır.
    Uygun ve en ucuz fiyatın birden fazla firma tarafından verilmesi halinde en son indirim teklifleri ya yazılı olarak alınır veya huzurda karşılıklı indirim yaptırılmak suretiyle en fazla indirim yapan firmaya ihale edilecektir.
    İhtiyacın birden fazla kaynaktan zamanında temin edilmesinde fayda ve gereklilik görülmesi ve ihtiyaç biriminin isteği halinde rekabet ortamı sağlamak suretiyle en ucuz bedelin kabul edilmesi şartı ile ihaleye katılıp şartname hükümlerini yerine getiren diğer firmalardan da alım yapılabilir.
    b) Pazarlık Uygulanacak Alımlar;
    Yazılı olarak alınan açık ve kapalı teklifler üzerine verilen alım kararı, yetkili makamlarca onaylanmadan önce en uygun ve en ucuz teklif veren firmanın şartlarını kabul etmek şartı ile uygun bedelden % 5 nispetinden az olmamak üzere bir indirim yapıldığı ve bunun için pazarlığa esas bedel üzerinden bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde belirtilen oranlarda kat’i teminat verildiği takdirde, indirim yapan firmalar ile en ucuz ve uygun fiyat teklif etmiş olan firma arasında bir defaya mahsus olmak üzere açık pazarlık yapılır.
    Gerektiğinde firmalardan indirim tekliflerini kapalı zarf içinde vermeleri de istenebilir.
    İndirim teklifi yukarıda belirtilen orandan az olduğu takdirde dikkate alınmaz.
    Sistemi bütünleyen veya ek olarak alınması İdarece uygun görülen malzeme ve donanım hariç, başlangıçta ihaleye katılmamış bulunan firmaların sonradan yapacakları teklifleri ile ihaleye katılmış olup, ancak teklifinde yer almayan malzeme ve donanıma ilişkin sonradan verdikleri teklifler kabul edilmez.
    Alım Komisyonu Kararı gerektirmeyen alımlarda; Artırım ve indirim tekliflerine ilişkin maddeler uygulanmayabilir. Ancak fiyatlar haddi layık değil ise uygun ve en ucuz teklifte bulunan firmaya indirim teklif edilir.
    c) Zam ve İndirim Tekliflerinde İzlenecek Yol;
    Pazarlık ortamının oluşması halinde, indirim yapan firmalar ile en ucuz ve uygun fiyat teklif etmiş olan firma yetkilileri, yetki belgeleri kontrol edilmek suretiyle Satınalma Komisyonu huzuruna alınırlar.
    Komisyonca gerek duyulması halinde firma yetkililerinin de oluru alınmak suretiyle pazarlık için en az indirim miktarı tespit edilebilir.
    Bu işlemlerin bitmesi sonrasında ilk söz hakkı fiyatı kırılan firma yetkilisine verilmek suretiyle % 5’lik kırmadan sonra oluşan bedel üzerinden pazarlık başlatılır.
    Pazarlığa katılan firma yetkilileri saptanan asgari indirim miktarı da dikkate alınmak suretiyle indirimli fiyatlarını belirtirler. Pazarlıktan çekilen firma yetkilileri yapmış olduğu en son indirimli bedeli alım zaptına yazarak ve imzalayarak Komisyon huzurundan çıkartılır.
    Pazarlık, en ucuz bedele inmiş olan firma yetkilisine en son oluşan bedeli, alım zaptına yazdırılmak ve imzası alınmak suretiyle sonuçlandırılır.
    Pazarlığa ara verilmez.   
    Pazarlık ortamının oluşmaması, yani indirim teklifi alınmaması halinde, en ucuz bedeli teklif etmiş olan firma yetkilisi Satınalma Komisyonu huzuruna alınarak fiyatından indirim yapması istenilir.
    Firma yetkilisinin indirim yapması halinde indirimli bedel, indirim yapmaması halinde ise teklif bedeli dikkate alınmak suretiyle son karar verilir.
    Alım Kararlarının Yürürlüğe Girme Şartı
    Madde 46 — Alım kararı ilgili firmaya tebliğ edilir ve iç alımlarda 15 gün, dış alımlarda 30 gün zarfında siparişin kabul edildiği doğrulattırılır ve sözleşmeye bağlanır.
    Teklif Sahibinin Sözleşme Yapmaması Hali
    Madde 47 — İç alımlarda, 15 gün zarfında geçici teminatını kat’i teminata çıkarmayan, teklifinden vazgeçen ve sözleşme yapmayan teklif sahibinin geçici veya varsa kat’i teminatı gelir kaydolunur ve teklif hükümsüz sayılır. Ancak, istek halinde Genel Müdürlükçe ve Ünitelerce kabul edilebilir bir sebebe dayanmak kaydıyla bu süre uzatılabilir.
    Dış alımlarda, yabancı bir bankanın aracılığı ile elde edilecek kontrgarantiye dayanılarak teminatlarda 30 günlük sözleşme yapma süresi, talep halinde Genel Müdürlükçe kabul edilebilir bir sebebe dayanmak kaydıyla uzatılabilir. Bu süre içinde teminat vermeye ve sözleşme yapmaya gelmeyen teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydolunur.
    Teminatın gelire alınması halinde Genel Müdürlük veya Üniteler isterlerse uygun teklifte bulunan diğer firmalardan biri ile anlaşabilir veya yeniden alıma geçebilir.
    Sözleşme Yapılmayan Haller
    Madde 48 — a) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen Kurum, Kuruluş, Şirket ve Müesseselerden uygun görülecek şartlara göre sipariş mektubu sureti ile alım yapılır.
    b) İç alımlarda, Satınalma Komisyon Kararı gerektirmeyen alımlar, sipariş mektubu doğrulatılmak suretiyle yapılır.
    Dış alımlarda, Türkiye’de temsilcisi bulunan firmalardan 5.000.000.000.-TL. ya kadar, Türkiye’de temsilcisi bulunmayan firmalardan yapılacak alımlarda 5.000.000.000.-TL limitin dışında da sipariş mektubu ile anlaşma yapılabilir.
    Satınalma Komisyonu Kararını gerektiren alımlarda sözleşme yapılmasına gerek ve zorunluluk olmayan ve alımın özelliği halinde kararı onaya yetkili Makamın onayı alınmak suretiyle sipariş mektubu teyidi ile de anlaşma yapılabilir.
    c) İhalenin müteahhide tebliğ tarihinden itibaren sözleşme yapılması için belirlenen iç alımlarda 15 günlük, dış alımlarda 30 günlük süre içinde, malzeme teslim edilmişse bu gibi hallerde taahhüt yerine getirilmiş olduğundan garanti süresi olanlar için güvence alınıp, olmayanlar için güvence aranmaz ve müteahhitle sözleşme yapılmaz.
    Sözleşme İmza Yetkisi
    Madde 49 — Alım ve satım işleriyle ilgili bütün sözleşmeleri imzalamaya,
    a) Genel Müdürlükte;
    Birinci derecede Genel Müdür ve Yardımcıları, ikinci derecede Malzeme Dairesi Başkanı.
    b) Ünitelerde;
    1) PTT Başmüdürü ile Yardımcıları,
    2) PTT Sanatoryum ve Hastanesi Başhekimi ile Yardımcıları,
    3) PTT Posta Çekleri Başmüdürü ile Yardımcıları,
    4) PTT Dış Havale ve Havale Kontrol Merkezi Müdürü ile Yardımcıları,
    5) PTT Ana Depo Müdürü ile Yardımcıları,
    6) Müstakil PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürü ile Yardımcıları,
    7) Yönetim Kurulumuzca kurulması uygun görülecek Müstakil Ünite Müdürü ve Yardımcıları,
    8) PTT Eğitim Merkezi Müdürü ve Yardımcıları ile bu Ünitelerin Malzeme Müdürü ve Amirleri,
    9) Posta Taşıma İhalelerine mahsus olmak üzere Merkezin Müdürü veya yerine bakan kişi,
    yetkilidir.
İKİNCİ BÖLÜM
İlan Şekilleri
 
    İlan ve Şekilleri
    Madde 50 — Tahmini bedelleri 5.000.000.000.-TL.den fazla olan alımlarda ilan yapılması gereklidir. Kuraldışı durum bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendinde belirtilmiştir.
    İlan aşağıdaki şekillerde yapılacaktır.
    a) Tahmini bedeli 10.000.000.000.- TL. ya kadar (10.000.000.000.-TL dahil) olan iç ve dış alımlar için teklif verme veya eksiltmenin yapılacağı günden en az 7 gün önce Resmi Gazete’de veya o mahalde çıkan günlük bir gazetede 2 defa ilan edilir. Ayrıca bu alımlarla ilgileneceği tahmin edilen firmalara veya temsilcilerine ilan durumu mektupla bildirilebilir. Günlük gazete çıkmayan yerlerde 7 gün içinde bir gazete çıkmışsa bu gazetede yapılan bir ilan yeterli görülür.
    Birden fazla gazetenin çıkması halinde ilan uygun görülen gazetede yapılır.
    b) Tahmini bedeli 10.000.000.000.-TL.dan yukarı olan alımlar Resmî Gazete’de ilan edilir. Gerektiğinde Resmî Gazete’den ayrı başka yerel gazetede ve/veya o malzemenin bulunabileceği büyük illerde çıkan gazetelerden birisinde birinci fıkra gereğince ilan edilebilir.
    c) Gazete çıkmayan yerlerde PTT İdaresinin uygun yerlerinde ilan yapıştırılmakla beraber o yerin örf ve adetine göre ilan yapılır.
    d) Teklif isteme tarihinin saptanmasında iç alımlarda son ilan tarihinden itibaren en az 15 gün, dış alımlarda ise en az 30 gün sonrası kabul edilir.
    e) Acele hallerde (a) ve (d) bentlerinde yazılı süreler kısaltılabilir.
    İlan Yapılmayacak Haller
    Madde 51 — a) Malzemenin alınacağı firmaların bilinmesi ve bunların az sayıda bulunması, Teşekkülce ilanın yapılmasında fayda görülmemesi veya acele hallerde ve yed-i vahit alımlarda Genel Müdürlük onayı ile, Ünitelerde ise alım kararını onaya yetkili Makamın yazılı izni ile ilansız alım yapılabilir.    
    b) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen Kurum, Kuruluş, Şirket ve Müesseselerden yapılacak alımlarla yed-i vahit suretiyle yapılacak alımlarda ilan yapılmaz.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahmini Bedel ve Güvence
 
    Tahmini Bedel
    Madde 52 — Satın alınacak malzeme ve yaptırılacak işler için ilan veya teklif istemeden evvel bedellerin tahmini lazımdır. Bu bedeller yeniden alınacak malzeme veya yaptırılacak işler için, ihtiyaç servisi tarafından, ambar stoklarının tamamlanması için yapılacak alımlarda ise Malzeme Dairesince tahmin edilir.
    Ünitelerde bedel tahminleri, ihtiyaç talebinde bulunan servisler tarafından yapılır.
    Tahmini bedelin yapılacak ilanlarda gösterilmesi mecburiyeti yoktur. Ancak bedel tahmininde fayda umulmayan hallerde bedel tahmin edilmeksizin de alım yapılabilir.
    Geçici Teminat
    Madde 53 — a) 2.000.000.000.-TL.nın üzerinde açık ve kapalı teklif alma suretiyle yapılacak alımlarda teklif mektupları ile birlikte ihale bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınır. Teminat mektubunun alınması mümkün olmayan hallerde bu alım için Genel Müdürlükten bu yönde onay alınarak alım yapılabilir. 2.000.000.000.-TL. ya kadar olan alımlarda da geçici teminat alınmaz. Ancak, gerekli hallerde 2.000.000.000.- TL. ya kadar olan alımlarda da geçici teminat alınabilir.
    b) Tahmini bedelin bildirilmemesi halinde isteklilerden teklif bedellerine göre hesap edecekleri % 3 oranında geçici teminat istenir.
    c) Yed-i vahit yazılı teklif alma suretiyle yapılacak iç ve dış alımlarda geçici teminat aranmaz.
    5.000.000.000.-TL. ya kadar (5.000.000.000.-TL dahil) olan dış firmalardan teklif isteme suretiyle yapılacak alımlarda, geçici teminat aranmaz.
    d) Geçici teminat, mektup olarak verildiği takdirde iç alımlar için Maliye Bakanlığının teminat vermeye yetkili kıldığı bankalarca ve Hazine Müsteşarlığının özel iznini almış özel Finans Kurumlarınca, dış alımlar için yabancı bankanın kontrgarantisine dayanan Milli Bankalarca tanzim edilen teminat mektubu olacaktır.     
    Ancak, teminat mektubu verecek banka veya özel Finans Kuruluşlarının, mali durumlarının ve piyasadaki itibarlarının incelenmesi sonunda, İdarece uygun görülenlerin teminat mektupları kabul edilebilecektir.
    Kontrgarantiye dayanan teminatın ihale saatine kadar yetiştirilmemesi halinde, yabancı firma yetkili Mümessilliğinin Milli Bankalardan usulüne uygun olarak vereceği teminat mektubu kabul edilebilir.
    Bu teminat, teklif veren firmanın teklifinin şartnamedeki esaslara uymaması halinde yabancı firmanın vermiş olduğu kontrgarantiye dayanan teminat gibi işlem görür.
    Ancak, firma 15 gün zarfında kontrgarantili teminat getirmek zorunluluğundadır. Bu süre içerisinde kontrgarantili teminat getirmediği takdirde teklifi geçersiz sayılacaktır.    
    Kontrgarantili teminatı getirdiğinde evvelce verdiği teminat geri verilir.
    Kat’i Teminat
    Madde 54 — a) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacı ile sözleşmenin yapılmasından evvel müteahhitten sözleşme bedeli üzerinden % 6 nispetinde kat’i teminat alınır. Verilen kat’i teminat, teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilir.     
    b) Yed-i vahit olarak yapılan alımlar ile bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen alımlarda kat’i teminat, şartnamede belirtilen müddet ve ceza kayıtları aranmayabilir.
    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
    Madde 55 — Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır;
    a) Tedavüldeki Türk Parası,
    b) Banka Teminat Mektubu,
    c) Hazine Müsteşarlığının özel iznini almış özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektubu,
    d) Maliye Bakanlığının tamimen teminat olarak göstereceği kıymetli evrak.
    Kat’i Teminatın Geri Verilmesi
    Madde 56 — Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı Teşekküle herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra kat’i teminatı geri verilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satım Esasları
 
    Satış İzni
    Madde 57 — PTT Maddi Duran Varlıklar Yönetmeliği ile PTT Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ambarlama Yönetmeliğinde belirtilen hususların tamamlanmasından sonra, her tür malzemenin satışı bu yönetmelikler hükümlerine göre yapılır.
    Resmi Dairelere Satış
    Madde 58 — Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen Kurum, Kuruluş, Şirket ve Müesseselere yapılacak satışlar bu Yönetmelikte belirtilen yöntemler dışında karşılıklı anlaşmalara göre yapılabilir.
    Malzemenin karşılıklı anlaşmalar sonucunda değiştirilmesi yapılabilir.
    Satış İşlemlerine Uygulanacak Hüküm
    Madde 59 — Aksine hüküm bulunmadığı takdirde alım için uygulanan yöntemler satım için de uygulanır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
    Emanet Suretiyle Yapılacak İşler
    Madde 60 — Araya bir müteahhit girmeksizin tamirat ve tadilat işleri, alım kararlarını onaya yetkili Makamlarca kabul olunacak sorumlu heyetler eliyle emaneten yaptırılabilir.
    Ünitelerde en az üç kişiden oluşacak olan emanet komisyonlarının yetkileri bağlı olduğu Ünitenin alım komisyonlarının yetkileri gibidir. Emanet komisyon kararları, alım kararlarını onaya yetkili Makamlar tarafından onaylanır.
    Geçici Teslim Alma
    Madde 61 — Malzemenin tesliminde ambar memuru tarafından geçici giriş fişi tanzim edilmek suretiyle giriş belgelenir.
    Geçici teslim almada görevli memurların gerek işyeri alanında ve gerekse bizzat gidip istasyondan, postaneden veya benzeri yerlerden teslim alacakları mallarda hasar veya ambalajlarında bozukluk veya sipariş kağıdı ve sevk mektubundaki kayıtlara nazaran, gelen malzemede bir fark bulunduğu takdirde, derhal bir tutanak düzenleyerek, zarar ve ziyanın miktarı, iç yüzü ve neden ileri geldiği belirtilir. Bu tutanak malzemeyi teslim eden tarafından da imza olunur, geçici giriş ve teslim alınmaya eklenir.
    Muayene Heyetleri
    Madde 62 — Alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine veya örneğine uygun olup, olmadığını saptamak için Malzeme Dairesi Başkanlığının önerisi ve Genel Müdürlüğün kabulü ile gerekli görülecek yerlerde daimi ve geçici olmak üzere muayene heyetleri oluşturulur.
    Bu heyet bir başkan, iki üye olmak üzere en az üç kişiden meydana gelir. Gerekirse muayene edilecek malzeme ile ilgili Dairelerden seçilecek birer teknik eleman Genel Müdürlüğün onayı ile oya sahip olarak Komisyonda görev alır.    
    Ünitelerin yapacakları alımların muayene heyetleri ünitelerce belirlenir. Alım Komisyonunda görevli bulunanlar, muayene heyetlerine giremezler.
    Muayene Şekli
    Madde 63 — Sipariş sırasında istenilen malın genel ve özel nitelikleri belirlenmişse bu muayene, teslim alma ve sipariş şartlarına göre yapılır.
    a) Teknik nitelik belirlenmemişse, bilimsel temel ve yöntemlere göre yapılır.
    b) Firmalar isterlerse kendileri veya bir vekil belirlemek suretiyle, muayenede hazır bulunurlar.
    c) Muayene sonucuna 7 gün içinde karşı çıkılabilir. Bu takdirde birinci muayenede bulunmayanlardan meydana gelen ikinci bir heyete veya Resmi Teşekküle ikinci muayene yaptırılır. Bu muayene taraflarca kat’i hüküm ifade eder. Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı hallerde birinci muayene için yapılan harcamalar İdareye, ikinci muayene harcamaları ise, haksız çıkan tarafa aittir.
    d) Mutemetler tarafından alınan malzeme, muayene heyetinden geçirilmez. Malzemeye ait fatura veya sarfı gösteren evrak teslim alanlarca imzalanır. Bu imza, malzemenin istenilen şartlara uygun olarak teslim alındığı anlamını taşır.
    Gümrük İşleri
    Madde 64 — Gümrük işleri esas itibariyle İdare elemanları tarafından yapılır. Ancak, gümrük işlerini yapabilecek nitelikte eleman bulunmadığı veya İdarece yapılması mümkün olmadığı takdirde en uygun şartlarla bu hizmeti yapabilecek şahıs veya firmalara yaptırılabilir.
    Yasak Fiil ve Davranışlar
    Madde 65 — İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;
    a) Hile, desise, vait, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,
    b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunan veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapan,     
    c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü yapmayan, geç yapmayı alışkanlık haline getiren, fiyat hareketlerinden kendi lehine faydalanmak maksadıyla sipariş hükümlerini yerine getirmemekte ısrar eden, Teşekkülümüzle olan yazışmalarda adaba uygun düşmeyen ifadelere yer veren firmalar.
    Yönetim Kurulunun onayı ile 1 yıl, tekerrüründe 2 yıl, üçüncü kez tekerrüründe süresiz olarak ihalelerden yasaklanır ve durum Ünitelere genelge ile bildirilir.
    Haklarında bu yolda işlem yapılanların, ortaklığının bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı şartlar uygulanır.
    İşlemlerde Gizlilik
    Madde 66 — İşletmenin alım ve satım yapacağı malzemeye ait listeler, firmalardan alınacak teklif mektupları, proforma faturalar ve bunlar üzerine verilecek kararlar, yapılacak yazışmalar gizlidir.
    Alım Yapılmayacak Kimseler
    Madde 67 — Alım ile ilgili işlerde çalışmış ve Alım Komisyonlarında görev almış kimseler, ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl içerisinde doğrudan doğruya veya başkalarını temsilen Teşekkülümüzle hiçbir ticari muamele yapamaz.
    Aksine hareket edenler hakkında 2531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uygulanır.
    Parasal Limitlerin Artırılması
    Madde 68 — Bu Yönetmeliğin 14, 27, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 50 ve 53 üncü maddelerinde yer alan parasal limitler, gerekli görüldüğü hallerde günün koşullarına göre yüzde oranında Yönetim Kurulunca veya yetki devri ile Genel Müdür onayı ile artırılmak suretiyle uygulanır.     
    Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar
    Madde 69 — Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar için genel hükümler uygulanır.
    Yürürlükten Kaldırma
    Madde 70 — 28/12/1970 tarihli ve 13708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan PTT Alım ve Satım Yönetmeliği bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkar.
    Yürürlük
    Madde 71 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 72 — Bu Yönetmelik Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü tarafından yürütülür.

Tebliğ

   Hazine Müsteşarlığından :

Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk

Sigortası Genel Şartları

    A-SİGORTANIN KAPSAMI

    A.1- Sigortanın Konusu

    Bu sigorta, yapı denetim kuruluşlarının denetimleri altında T.C. sınırları içinde inşa edilen ve sigorta sözleşmesinde tanımlanan yapı veya yapı grubunun fen ve sanat kurallarına aykırı yapılması nedeni ile yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelen yapı hasarlarından kaynaklanan zararlardan dolayı 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre bu kuruluşlara düşen hukuki sorumluluğu aşağıdaki şartlarla temin eder.

    A.2- Sigorta Sözleşmesinin Kapsamı

    Sigorta sözleşmesi, sigortalının yapı denetimi kuruluşu sıfatıyla yapım faaliyetlerini ve bu işlerde kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu denetlemek ve jeoteknik raporlar ile uygulama projelerini kontrol etmekle yükümlü olduğu ve denetim faaliyetlerinin her aşamasında diğer yapı sorumluları ile birlikte tutanak tanzim etmek, gerektiğinde raporlar düzenlemek ve bunların birer nüshasını ilgili idareye vermek zorunda olduğu yapı veya yapı grubunda meydana gelecek hasar dolayısıyla ortaya çıkacak olan sorumluluğunu sözkonusu yapı veya yapı grubuna ilişkin yapım maliyeti ile sınırlı olmak üzere temin eder. Her bir yapı veya yapı grubu için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenmesi esastır.

    A.3- Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Teminatın Başlaması   

    Bu sigorta, yapının kullanım izin belgesinin alındığı tarihte veya kullanma izninin alınması için ilgili valilik veya belediyeye müracaattan itibaren 30 gün sonra öğlen saat 12:00’de başlar, başlama tarihinden itibaren on yıl sonra öğlen saat 12:00’de sona erer.

    A.4- Sigorta Bedelinin Hesaplanması

    Sigorta bedeli, poliçede belirtilen ada, pafta ve parsel üzerine inşa edilecek yapının, yapı inşaat alanının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen tebliğde belirlenen, binaların yapı yaklaşık birim maliyeti ile çarpımından elde edilen bedeldir.

    Yapım süresi birden fazla takvim yılını kapsayan yapıların sigorta bedeli, her takvim yılı için hesaplanan yapı yaklaşık maliyeti olarak belirlenir. Nihai sigorta bedeli her takvim yılı için ayrı ayrı belirlenen sigorta bedellerinin toplamıdır.

    A.5- Teminat Dışında Kalan Haller

    Aşağıdaki haller dolayısıyla uğranılan maddi zarar sigorta teminatının dışındadır.

    A.5.1. Yapının projelendirilmesine esas yönetmelik ve standartlarda beklenenin ötesinde etkilerle oluşan doğal afetlerden dolayı meydana gelen yapı hasarları,

    A.5.2. Yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelen hafif yapı hasarları ile yapının taşıyıcı sisteminden kaynaklanmayan yapı hasarları,

    A.5.3. Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapı sahibinin ilgili idareden izin almadan, yapıda, yapının taşıyıcı sistemini etkileyecek değişiklikler yapması,

    A.5.4. Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişi veya kişilerin kasdı,

    A.5.5. Üçüncü kişilerin eylemlerinden doğacak zarar ve zıyan,

   A.5.6. Yapı denetim kuruluşunun yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskını,

    A.5.7. Kullanımdan veya aşınma, yıpranma, paslanma ve çürüme ve bakımsızlıktan doğan hasarlar,

    A.5.8. Taşıyıcı sistemi etkilemeyen estetik kusurlarla, kullanım kaybı, kâr kaybı, kira kaybı, üretim kaybı gibi dolaylı zararlar,

    A.5.9. Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler,

    A.5.10. Taşınabilir muhteviyatta meydana gelen her türlü zıya ve hasar,

    A.5.11. Bedeni zararlar,

    A.5.12. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün hasarlar,

    A.5.13. Kamu otoritesinin tasarrufları sonucu ortaya çıkan hasarlar,

   A.5.14. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonlardan veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün hasarlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışımı "füzyon" olayını da kapsar.)

   A.5.15. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün hasarlar,

    A.5.16. Manevi tazminat talepleri.

 

   B- HASAR VE TAZMİNAT

    B.1- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri

    Sigortalı veya yapı sahibi, sigorta teminatı kapsamına girebilecek herhangi bir hasarın gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

    B.1.1. Sorumluluğunu gerektirecek bir olaydan haberdar olduğu andan itibaren 15 gün içinde durumu sigortacıya ihbar etmek,

    B.1.2. Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak, rizikonun gerçekleşmesi halinde zararı önlemeye ve azaltmaya yönelik tedbirler almak, (Alınan tedbirlere ilişkin masraflar, bu tedbirler sonuçsuz kalmış olsa bile sigortacı tarafından ödenir.)

    B.1.3. Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan yapılara girmesine, bunları teslim almasına, muhafaza altına almasına ve zararı önlemeye yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek,

    B.1.4. Zorunlu haller dışında hasar konusu yer ve şeylerde bir değişiklik yapmamak,

    B.1.5. Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul bir süre içinde sigortacıya vermek,

    B.1.6. Sigortacının talebi üzerine olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçların tespitine, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri sigortacının inceleme ve araştırmasına müsaade etmek, istenilen belgeleri gecikmeksizin vermek,

    B.1.7. Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollar ile bir tazminat talebi ile karşı karşıya kaldığı takdirde zarar talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

    B.1.8. Sigorta konusu ile ilgili başka bir sözleşme varsa bunları sigortacıya bildirmek.

   Sigortalı, sigortacının yazılı izni olmadıkça tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmayıp, zarar görene herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

    B.2- Rizikonunun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Hakları

    Sigortacı yapı sahibi tarafından yapılan hasar ihbarı üzerine;

    B.2.1. Tazminat talebinde bulunan yapı sahibi ile doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma yapmak,

    B.2.2. Sigortacı veya yetkili kıldığı kimseler hasara uğrayan yapıya girme veya yetkili kıldığı kimselerin girmesini isteme, zararı azaltmak için gerekli tedbirleri almak,

    B.2.3. Meydana gelen yapı hasarı onarımının veya inşasının kendisinin tayin ettiği yapı sorumluları tarafından yapılmasını istemek

hakkına sahiptir.

    B.2.4. Sigorta konusu olan yapı hasarlı olsun olmasın, sigortacının onayı olmadıkça ne kısmen ne de tamamen sigortacıya bırakılamayacağı gibi, bu madde hükümlerine göre sigortacının teminat altına alınan yapılara girmiş, bu yapıları teslim almış, bunlara el koymuş veya bunları muhafaza altına almış olması yapı sahibinin hasarlı yapıyı bırakmasına ilişkin herhangi bir isteğini kabul ettiğine delil teşkil etmez.

    B.3- Hasar Tespitinde Hakem Bilirkişilik Müessesesi

    Sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasar dolayısıyla uğranılan zarar miktarı taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilir. Taraflar anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarı uzman mühendisler veya teknisyenler arasından seçilecek hakem-bilirkişi olarak adlandırılan bilirkişiler tarafından, aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tespit edilir:

    B.3.1. İki taraf tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişiler tayinlerinden itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla tesbit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları hadler dahilinde kalmak ve buna münhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını müstakil bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.

    B.3.2. Hakem-bilirkişi raporlarının beher ünite için tespit edilecek hasar miktarlarından başka hasarın belli veya muhtemel sebebini, hasarlı kıymetlerin değerini, tamir veya başka hususlar için faydalanılabilecek enkazın ağırlığını ve değerini de ihtiva etmesi gereklidir.

   B.3.3. Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişiler üçüncü hakem-bilirkişinin seçimi hususunda 7 gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi taraflardan birinin talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve mütehassıs şahıslar arasından seçilir.

    B.3.4. Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişinin (bu şahıs ister hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun) sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya hasarın meydana geldiği mahal dışından seçilmesini isteme hakkını haizdirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.

   B.3.5. Hakem-bilirkişiler ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre ve tesbit muamelesine kaldığı yerden devam edilir. Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin vazifesini sona erdirmez. İhtisas yokluğu sebebiyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu şahısların öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.

    B.3.6. Hakem-bilirkişiler incelemelerinde tamamen serbesttirler.

    B.3.7. Hasar miktarının tespiti zımında hakem-bilirkişiler gerekli görecekleri deliller ile hasar tespitine yarıyacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.

    B.3.8. Hakem-bilirkişi veya hakem-kişiler, yahut üçüncü hakem-bilirkişinin hasar miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Eğer hasar miktarı taraflarca tespit edilmemişse bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat talep ve dava edilemez.

    B.3.9. Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz.

    B.3.10. Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.

    B.4- Tazminatın Hesabı

    B.4.1. A.3 maddesinde belirtilen süre içinde yapının ağır hasar görmesi ve yıkılması halinde zarar, hasarın meydana geldiği yıl için geçerli olan yapı yaklaşık maliyeti esas alınmak suretiyle, güçlendirme gerektiren orta hasar halinde ise yine hasarın meydana geldiği yıl için geçerli olan yapı yaklaşık maliyeti esas alınmak suretiyle proje müellifince belirlenen ve ilgili idarece onaylanan keşif bedeli üzerinden saptanır.

    B.4.2. Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderler ile ilgili tespit tutanağı veya bilirkişi raporunun ve gerekli belgelerin sigortacının merkez veya şubelerinden birine iletilmesinden itibaren ve iki ay içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayıp zarar ve tazminat miktarını tespit eder ve yapı sahibine bildirir. Zararın tespit edilmesinden sonra, sigortalının tazminatın ödenmesini talep hakkı doğar ve tazminat ödenir hale gelir.

    B.4.3. Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermekle zorunludur.

    B.4.4. Sigorta edilmiş rizikonun gerçekleşmesi ile yapının ağır hasara uğraması veya yıkılması halinde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli rizikonun gerçekleştiği belirtilen tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir.

    B.5- Yapı Sahibinin Hakkının Korunması, Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı

    Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller yapı sahibine karşı ileri sürülemez.

    Diğer taraftan, başlıca;

    B.5.1. Yapım süresinde kanun ve yönetmeliklerde belirtilen fen ve sanat kurallarında yapılan bir değişiklik nedeniyle yapının inşasında veya projelerinde bir takım yeni düzenlemelerin yapılması gerekliliği sigortalı tarafından bilinmesine veya gerekli özenin gösterilmesi halinde bilinecek olmasına rağmen bu düzenlemeler yapılmamış,

    B.5.2. Proje müellifi, şantiye şefi veya yapı müteahhidi kusurlu bulunmuş,

    B.5.3. Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde B.1 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar miktarında bir artış meydana gelmiş olması hallerinde, ödemede bulunan sigortacı sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği miktarı sigortalıya rücu eder.

 C- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    C.1- Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

    C.1.1. Sigorta primleri aşağıda belirtilen esaslara göre uygulama yılı itibariyle yapı yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanır.

    C.1.1.1. Yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyetinin %20 sine (yapı bodrumlu ise %25 ine),

   C.1.1.2. Yapının taşıyıcı sisteminin inşaatına başlanmadan önce yapı yaklaşık maliyetinin %40 ına (yapı bodrumlu ise %35 ine),

   C.1.1.3. Yapının sıvaya hazır hale getirilmesinden önce yapı yaklaşık maliyetinin %20 sine,

   C.1.1.4. Yapının kalan kısımlarına başlanmadan önce yapı yaklaşık maliyetinin %20 sine tekabül eden primler yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılan yapı denetim kuruluşu hizmet bedelinin içinde yer alır ve ilgili idare tarafından içinde bulunulan ay sonu itibariyle sigorta şirketinin hesabına aktarılır. Primler bu şekilde peşin olarak ödenmiş olur.

    C.2- Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

    C.2.1. Sigortacı, bu sigortayı sigortalının rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere, teklifname, poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.

    C.2.2. Sigortalının beyanının gerçeğe aykırı ve eksik olması halinde, sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarda yapmasını gerektirecek durumlarda sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içerisinde prim farkının ödenmesini sigortalıya ihtar eder. Sigortalı ihtarın tebliği tarihini izleyen sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshedilmiş olur.

    C.2.3. Sigorta ettirenin kasıtlı davrandığı anlaşıldığı takdirde, sigortacı sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

    C.2.4. Sigortacı poliçenin feshedilmesi halinde durumu bir yazı ile ilgili Bakanlık, yapı sahibi ve Denetim Komisyonlarına bildirir.

    Gerçeğe aykırı beyan rizikonun gerçekleşmesinden sonra öğrenilmemişse, bu zarardan dolayı ödenmiş ve ödenecek tazminatın;

    C.2.4.1. Gerçeğe aykırı beyanın kasten yapılmış olması halinde tamamı için,

    C.2.4.2. Kasıt olmaması halinde ise ödenecek tazminatın, alınan primle alınması gereken prim arasındaki oran kadar kısmı dışında kalan miktar için sigortalıya rücuda bulunulur.

    C.2.5. Süresinde kullanılmayan cayma ve prim farkını talep etme hakkı düşer.

    C.3- Sigortalının Yapım Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü

    C.3.1. Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususların sigortalı tarafından sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek mahiyette değiştirilmesi halinde sigortalı bu değişikliği öğrenir öğrenmez, en geç sekiz gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigortalı, ihtarın tebliğ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshedilmiş olur.

    Sözleşmenin feshi halinde, prim iade olunur.

    Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer.

    Sözkonusu değişikliklere ilişkin ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonra meydana gelen olaylardan dolayı ödenmiş veya ödenecek tazminatlar için değişikliğin bildirilmemesinin kasıtlı olup olmamasına göre C.2 maddesinin sigortacının rücu hakkına ilişkin (4.1) ve (4.2) fıkraları hükümleri uygulanır.

    Sigorta süresi içinde meydana gelen değişikliklerin daha az prim alınmasını gerektirdiği anlaşılır ise, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre bulunacak prim farkı sigorta ettirene iade olunur.

    C.3.2. Sigortalı yapı süresinde;

    C.3.2.1. İnşaatın başlama, bitiş ve kullanma izinlerini, izin tarihinden,

    C.3.2.2. Proje müelliflerinin, şantiye şefinin ve yapı müteahhidinin, görev ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini, varsa kusurlarını öğrendiği veya öğrenmesi gerektiği tarihten,

    C.3.2.3. Yapı projesinde, yapı inşa tekniğinde ve inşaat alanında olacak değişiklikleri, değişiklik tarihinden;

    C.3.2.4. Yapının kullanma izninden önce projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair kullanma izninden önce ilgili idareye verilen rapor ve raporları birer örneğini ilgili idareye veriliş tarihinden,

itibaren en geç sekiz gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

    C.3.2.5. Sigortalı Yapım faaliyetlerini ve bu işlerde kullanılan malzemelerin standartlarına uygunluğunu denetlemekle ve jeoteknik raporlar ile uygulama projelerini kontrol etmekle yükümlüdür. Sigortalı faaliyetlerinin her aşamasında diğer yapı sorumluları ile birlikte tanzim edeceği tutanak ve raporlardan bir nüshasını sigorta şirketlerine vermekle yükümlüdür.

    C.4- Sigortalının Denetim Görevinden Ayrılması

    Sözleşme süresinde Denetim Kuruluşunun poliçede belirtilen yapının denetimi görevinden ayrılması halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortacının varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

    Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. Kullanım izninden önceki fesihlerde prim, uygulama yılına ait yapı yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanarak sigorta ettirene iade edilir. Fesihler ilgili idareye de bildirilir.

    C.5- Vergi, Resim ve Harçlar

    Sigorta sözleşmesine bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlar sigorta ettiren tarafından ödenir.

    C.6- Tebliğ ve İhbarlar

    Sigortalının ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

    Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen

adresine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı şekilde yapılır. Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yapılan ihtar ve tebliğler de taahhütlü mektup hükmündedir.

    C.7- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

    Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler sigorta ettirene ait öğrenecekleri ticari ve mesleki sırların saklı tutulmasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

    C.8- Yetkili Mahkeme

    Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda yetkili mahkeme, yapı denetim kuruluşunun sorumluluğuna konu olan yapının bulunduğu yer mahkemeleridir.

    C.9- Zamanaşımı

    Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar.

    C.10- Yürürlük

    İşbu genel şartlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

 

A. TARİFE

Sigorta fiyatı, sigorta bedelinin yüzde 1.3 üdür.

B. PRİMİN TESPİTİ

 

Sigorta primi Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarındaki esaslara göre saptanacak sigorta bedeline yukarıda belirtilen fiyatın uygulanması ile belirlenir.

C. UYGULAMA TALİMATI

C.1) Yapı denetim kuruluşunun görevinden ayrılması veya uzaklaştırılması durumunda yapı denetim kuruluşuna herhangibir prim iadesi yapılmaz.

C.2) Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

2.1. Prim genel şartlardaki esaslar dahilinde tamamen ödenmedikçe sigortacının sorumluluğu başlamaz.

2.2. Yapı inşaat süresinde yapı denetim kuruluşunun değişmesi halinde yeni yapı denetim kuruluşunun sorumluluk sigortası primi, sorumluluğun başladığı ana kadarki yapılan işlerin maliyeti, yapı yaklaşık maliyetinden düşülerek bulunan bedel ile tarife fiyatının uygulanması ile hesaplanır. Daha önceki alınan primle alınması gereken prim arasındaki fark ayrıca tahsil edilir.

D. ACENTE KOMİSYONU

Sigorta şirketleri tarafından acentelere, prim tutarının en fazla %10 u oranında komisyon ödenir. Acentelere bunun dışında teşvik komisyonu, kâr komisyonu veya diğer herhangi bir isim altında ödeme yapılmaz.

E. YÜRÜRLÜK

Bu tarife ve talimatlar Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girer.