T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

9 Temmuz 2000 PAZAR

Sayı : 24104

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliği

— Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

İLAN BÖLÜMÜ
İlanları Görmek İçin Tıklayınız.

 

 
Yönetmelik
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :
 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
Personeli Atama ve Görevde
Yükselme Yönetmeliği
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
    Amaç
    Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü memur personelinin atamaları ve görevde yükselmelerini belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği arttırmaktır.
    Kapsam
    Madde 2 — Bu Yönetmelik, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ilk kez açıktan, naklen veya yeniden atanacaklar ile görevde bulunan personelin görevde yükselmeleri ve hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin kuralları kapsar.
    Dayanak
    Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanun ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
    Tanımlar
    Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
    a) EİE : Elektrik İşleri Etüd İdaresi
    b) Genel Müdürlük: EİE Genel Müdürlüğünü,
    c) Genel Müdür: EİE Genel Müdürünü,
    ç) Genel Müdürlük Teşkilatı: EİE Genel Müdürlüğünün Merkezi ile Ankara dışındaki geçici işyerlerini,
    d) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,
    e) Hizmet Grubu: Benzer veya eşit düzeydeki görev ünvanlarının gruplandırılmasını,
    f) Alt Hizmet Gurubu: Aynı düzeydeki ünvanların gruplandırılmasını,
    g) Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde belirtilen süreleri,
    h) Görev Ünvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen ünvanları,
    ı) Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
    i) Üst Görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
    j) Alt Görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
    k) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
    l) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanlar için, Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı sınavları,
    m) İlgili Birim: 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanunda belirtilen Daire Başkanlıkları ve Ünite Amirliklerini ifade eder.
   Hizmet Grupları
    Madde 5 — EİE Genel Müdürlüğü personeli aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılır.
    a) Yönetim Grubu;
    1) Genel Müdür,
    2) Genel Müdür Yardımcısı,
    3) I. Hukuk Müşaviri,
    4) Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi),
    5) Teftiş Kurulu Başkanı,
    6) Şube Müdürü,
    7) Şef.
    b) Denetim Grubu;
    1) Başmüfettiş,
    2) Müfettiş,
    3) Müfettiş Yardımcısı.
    c) Hukuk Grubu;
    1) Hukuk Müşaviri,
    2) Avukat.
    ç) Araştırma ve Planlama Grubu:
    1) APK Uzmanı,
    2) Kütüphaneci.
    d) Bilgi İşlem Grubu;
    1) Programcı,
    2) Bilgisayar İşletmeni.
    e) İdari Hizmetler Grubu;
    Çocuk Eğitimcisi, Satınalma Memuru, Memur, Ambar Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mutemet, Sekreter, Haberleşme Memuru, Veznedar, Tahsildar, Daktilograf, Şoför, Santral Memuru.
    f) Yardımcı Hizmetler Grubu;
    Bekçi, Dağıtıcı, Aşçı, Hizmetli.
    g) Teknik Hizmetler Grubu;
    1) Mühendis, Mimar,
    2) Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Jeolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Ekonomist,
    3) Tekniker,
    4) Teknisyen, Teknik Ressam.
    h) Sağlık Hizmetleri Grubu;
    1) Daire Tabibi,
    2) Diyetisyen,
    3) Hemşire.
    i) Koruma ve Güvenlik Grubu;
    1) Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı,
    2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar
   Genel Şartlar
    Madde 6 — Bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına tabi ünvanlarında alt bir görevden daha üst bir göreve atanabilmek için;
    a) Sınava girecekleri kadro için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
    b) EİE’de en az 2 yıl hizmeti bulunmak,
    c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıla ait sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,
    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine ve EİE İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 83 ve 84 üncü maddelerine göre disiplin cezası almamış olmak,
    d) Görevde yükselme eğitimleri sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
    e) Sınavla atama yapılacak boş kadro hangi Daire Başkanlığı veya Ünite Amirliğinde ise, bu kadroya atanabilmek için ilgili Daire Başkanlığı veya Ünite Amirliğinde bir alt görevde en az 2 yıl çalışmış olmak,
    gerekir.
    İlgili Daire Başkanlığı veya Ünite Amirliğinden söz konusu kadroya atanmak için herhangi bir başvuru bulunmuyor ise, diğer Birimlerde görevli ve aranan şartları haiz personelin talebi de kabul edilebilir.
    Özel Şartlar
    Madde 7 — Bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına tabi ünvanları ve bu ünvanlara atanma şartları aşağıda gösterilmiştir.
    a) Hukuk Müşaviri Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
    3) En az 1 yıl avukatlık yapmış olmak,
    b) Şube Müdürü Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,
    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
    3) Genel Müdürlükte APK Uzmanı, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Matematikçi, Jeolog, Jeofizik, Fizikçi,Ekonomist ve Jeomorfolog kadrolarından birinde en az 3 yıl veya Şef ve Programcı kadrolarından birinde ise en az 4 yıl asaleten bulunmuş olmak.
    c) APK Uzmanı Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,
    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
    3) Genel Müdürlükte Ekonomist, Şef ve Programcı kadrolarından birinde en az 2 yıl asaleten bulunmuş olmak.
    ç) Şef Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    Fakülte veya yüksek okulların lisans programlarını bitirenlerin en az 4 yıl, dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin en az 6 yıl hizmeti bulunmak,
    d) Programcı Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Yüksek öğrenim kurumlarının bilgisayar dalından en az ön lisans diplomasına sahip olmak veya,
    2) Diğer yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar için en az bir işletim sisteminin uygulanmasını ve en az bir programlama dilini bildiğini belgelendirmek,
    3) Genel Müdürlükte en az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    e) Bilgisayar İşletmeni Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
    2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
    3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    f) Mühendis , Mimar Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    Üniversitelerin mühendislik dalında 4 yıl veya daha fazla öğrenim veren fakültelerinden mezun olmak,
    g) İstatistikçi, Matematikçi, Fizikçi, Jeolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog Kadrolarına Atanabilmek İçin;
    1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    h) Ekonomist Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Üniversitelerin, iktisat veya ekonomi bölümü mezunu olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    ı) Tekniker Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) En az 2 yıl süreli teknik öğrenim veren yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    i) Teknisyen ve Teknik Ressam Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    j) Avukat Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Avukatlık stajını yapmış olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
   k) Daire Tabibi Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Tıp fakültesi mezunu olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    l) Diyetisyen Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    m) Hemşire Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Üniversitelerin, yüksek okulların ve sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    n) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,
    3) 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde yazılı şartları taşımak,
    4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak (askerlik hizmetini komando olarak yapmış olmak tercih nedenidir).
    o) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Haberleşme Memuru, Mutemet, Sekreter, Daktilograf, Veznedar, Tahsildar Kadrolarına Atanabilmek İçin;
    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    ö) Kütüphaneci Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Üniversitelerin kütüphanecilik bölümünden mezun olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    p) Çocuk Eğitimcisi Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,
    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    r) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
    2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
    3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
    s) Şoför Kadrosuna Atanabilmek İçin;
    1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
    2) En az beş yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
    3) En az 3 yıl hizmeti bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavsız Görevde Yükselme Esasları
    Sınavsız Görevde Yükselmenin Kapsamı
    Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 5inci maddesinin (a) bendinin (1),(2),(3),(4) ve (5) numaralı alt bentleri ile (b) bendinde belirtilen ünvanlara atamada sınav şartı aranmaz. Ancak 5 inci maddenin (a) bendinin, (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen ünvanlara atanmak için Yönetmeliğin 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen genel ve özel şartlar aranır. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde sayılan Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı unvanları için Genel Müdürlüğün Teftiş Kurulu Talimatı hükümleri saklıdır.
   Sınavsız Görevde Yükselmede Genel Şartlar
    Madde 9 — Sınavsız görevde yükselmede, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bendleri hariç aşağıda belirtilen genel şartlar aranır;
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme koşullarını taşımak,
    b) Olumlu bir son sicil notuna ve en az "85" düzeyinde son üç yıllık bir sicil notu ortalamasına sahip olmak,
    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri ile EİE İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 83 ve 84 üncü maddelerine göre disiplin cezası almamış olmak,
    ç) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,
    d) En az on yıl hizmeti olmak ve bunun son beş yılını Genel Müdürlük Teşkilatında geçirmiş bulunmak.
    Savunma Uzmanı kadrolarına 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşıyanlar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görüşü alınarak,
    Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 33 üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 27/10/1999 tarih ve 23859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atama yapılır.
   Sınavsız Görevde Yükselmede Özel Şartlar
    Madde 10 — Sınavsız görevde yükselmede, genel şartların yanısıra aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır;
    a) Proje, Jeoloji ve Sondaj, Hidrolik Etütler, Enerji Kaynakları Etüd Dairesi Başkanlıkları Başkanlık Kadrolarına Atanabilmek İçin;
    1) Mühendislik fakültelerinin birinden mezun olmak,
    2) Genel Müdürlük Teşkilatı Şube Müdürlüğü kadrosunda en az iki yıl asaleten çalışmış olmak.
    b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon, Personel ve Eğitim, Muhasebe ve Mali İşler, İdari İşler ve Makina İkmal Dairesi Başkanlıkları Başkanlık Kadrolarına Atanabilmek İçin, Genel Müdürlük Teşkilatı Şube Müdürlüğü kadrosunda en az iki yıl asaleten çalışmış olmak.
    c) Teftiş Kurulu Başkanı Kadrosuna Atanabilmek İçin; Teftiş Kurulu Talimatı hükümlerinin öngördüğü şartlara sahip olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınav Esasları
   Görevde Yükselme Eğitimi
    Madde 11 — Görevde Yükselme Eğitimi EİE Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine göre Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü yönetim ve denetiminde kadrosu boş olan birimlerle iş birliği yapılarak yürütülür.
    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan EİE personelinden görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olanların, atanacakları görevin niteliğine göre iki haftadan az, sekiz haftadan çok olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programlarına katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.   
    Eğitim Programları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca boş bulunan ünvanlı kadroların saptanmasından sonra ilgili Daire Başkanlıkları ile iş birliği yapılarak, eğitilecek elemanın sayısı ve niteliği, uygulanacak eğitimin şekli, konusu, süresi, uygulanacak yer ve zaman unsurları dikkate alınarak hazırlanır.
    Görevde yükselme eğitimi ihtiyaca göre yılda en fazla iki defa yapılır.
    Görevde Yükselme Eğitimine Kabul Edilme Şartları
    Madde 12 — Görevde yükselme sınavına hazırlanmak amacıyla yapılacak olan görevde yükselme eğitimine katılacak personelde; gerekli öğrenim düzeyi, hizmet süresi, uygun sicil ve disiplin nitelikleri ile görevin niteliklerine sahip olma durumları da dikkate alınır.
    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı; atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı sınava girecekleri kadro sayısının iki katından fazla olması halinde sınav kurulu tarafından; görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, uygun sicil, disiplin ve görevin nitelikleri esas alınarak ön eleme yapılır.
    Görevde yükselme eğitimine katılması kararlaştırılan personelden, eğitime başlamadan önce veya eğitim süresince geçerli sebeplerle eğitime katılamayacak olanların mazeretleri amirleri tarafından Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir. İlgililer ileride düzenlenecek görevde yükselme eğitim programlarına katılmaya hak kazanırlar.
    Bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
   Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları
    Madde 13 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;
    a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
    l) Genel esaslar,
    2) Temel hak ve ödevler,
    3) Devletin temel organları.
    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve Ulusal güvenlik,
    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
    e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
    f) 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanun ile hangi kadro için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmış ise Genel Müdürlüğün o birimi ile doğrudan ilgili mesleki konular.
    (a),(b),(c),(ç),(d) ve (e) bendlerinde yeralan konularla ilgili eğitim Devlet Personel Başkanlığınca, (f) bendinde yeralan eğitim ise, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(a),(b),(c),(ç),(d) ve (e) bendlerinde belirtilen konuların toplam ağırlıkları yüzde kırk iken, (f) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmıştır.
    Sözlü ve uygulamalı sınavlarda yönetici konumundaki kadro ünvanları için sınava girenler, yazılı sınav konuları yanında, yönetme sorumluluğu, plan-program yapma, koordinasyon ve karar verme yeteneği ve temsil kabiliyeti gibi konularda ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulurlar.
   Duyuru
    Madde 14 — Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından görevde yükselme eğitimleri ile ilgili yapılacak duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir;
    a) Atama yapılacak boş kadronun ünvanı, derecesi ve hangi birimde bulunduğu,
    b) Eğitime katılacak personelde aranacak şartlar,
    c) Son başvuru tarihi.
   Başvuru
    Madde 15 — Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, Daire Başkanlıkları aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp-taşımadıkları 18 inci maddede belirtilen Kurul tarafından incelenir.
   Sınav Şartı
    Madde 16 — Bu Yönetmeliğin görevde yükselme esaslarına tabi ünvanlarına atanabilmek için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmak şarttır.
    Yapılan görevde yükselme sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
    Sınav Şekli
    Madde 17 — Görevde yükselme sınavları; görevin niteliğine göre yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü ve uygulamalı sınava alınmazlar.
    Sınav Kurulu
    Madde 18 — Sınav Kurulu, Genel Müdür Oluru ile teşkil edilir.
    Sınav Kurulu,
    Sınav kurulları bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir.
    a) Şube Müdürü ve APK Uzmanları sınavları için; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerin üst yöneticilerinden 2 kişi,
    b) Diğer ünvanlı kadrolar için yapılan sınavlarda; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında boş kadroların ait olduğu birimin üst yöneticileri ve/veya görevlendirilecek birim temsilcilerinden,
oluşur,
    c) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.
    Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri
    Madde 19 — a) Görevde yükselme eğitimine alınacakları 12 ve 15 inci maddeye göre tespit etmek,
    b) Sınav sorularını hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunmak,
    c) Sınavı düzenli şekilde yürütmek,
    ç) Sınav sonuçlarını değerlendirerek başarı listesini düzenlemek,
    d) Tutanakları düzenleyip imzalamak,
    e) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek,
    f) İtirazları inceleyip karara bağlamak.
    Başarı Notu
    Madde 20 — Görevde yükselme sınavını başarmış sayılabilmek için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı, en az 70 puan almış olmak şarttır. Genel başarı sıralaması yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
    Sınav Sonuçlarının Açıklanması, Sınava İtiraz ve Atama
    Madde 21 — Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
    İtiraz tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılır ve Sınav Kurulunca en geç 10 gün içinde değerlendirilerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
    Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, öncelikle mesleki konulardaki aldıkları puan dikkate alınır. Bunun da eşit olması halinde sırası ile hizmet süresi ve sicil puanı fazla olana öncelik tanınır.
    BEŞİNCİ BÖLÜM
Açıktan, Naklen ve Yeniden Atamalar
    Açıktan Atama
    Madde 22 — EİE kadrolarına ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
    EİE kadrolarına ilk defa açıktan atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen hizmet sınıflarına göre öngörülen öğrenim şartları ile 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
    b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş bulunmak ya da mecburi hizmet yükümlülüğünün EİE’de yapılmasına yetkili kurumca muvafakat verilmiş olmak,
    c) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı için en az lise, Yardımcı Hizmetler Sınıfı için ise en az ortaokul mezunu olmak,
    ç) Yapılacak sınavları kazanmak.
    Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Naklen Atamalar
    Madde 23 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak en az bir yıllık hizmetinin bulunması ve asaletinin tasdik edilmiş olması,
    b) Son üç yıllık sicil notu ortalamasının veya üç yıldan az hizmeti olanlar için son yıla ait sicil notunun en az "iyi" olması,
    c) Kurumunca ayrılmasına muvafakat verilmesi,
    halinde ancak aynı veya daha alt görevlere naklen geçişler mümkündür.
    Yeniden Atama
    Madde 24 — İlgili Kanunlarına göre memur sayılanlardan; istifa, emeklilik ya da görevinden çekilmiş sayılma gibi nedenlerle görevinden ayrılmış olanların;
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile atama yapılacak kadronun bu Yönetmelikte belirtilen şartlarına sahip olmaları,
    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92,93 ve 97 nci maddelerinde belirtilen koşullara uygun bulunmaları,
    halinde ancak aynı veya daha alt görevlere yeniden atanmaları mümkündür.
    ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
    Hizmet Grupları Arasındaki Geçişler
    Madde 25 — Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme sınavında başarılı olmakla mümkündür. Aynı alt hizmet grubu içindeki geçişler atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına bağlı kalmaksızın yapılabilir.
    Görevde yükselme esaslarına tabi olmayan personelin Yönetmelik kapsamındaki görevlere, Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin alt görevlere nakilleri mümkündür.
    Bu Yönetmelikte belirtilmeyen kadro ünvanlarından üst görevlere atanacaklara da bu Yönetmeliğin eğitim ve sınavlara ilişkin hükümleri uygulanır.
    Kazanılmış Haklar
    Madde 26 — Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikle ilgili 18/10/1999 tarihinde, bu Yönetmelikte yazılı görevleri asaleten yürütenlerin bu görevler için öngörülen şartları taşıdığı kabul edilir.
    Özelleştirme Kapsamındaki Kurumlardan Yapılan Atamalar
    Madde 27 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
    Bu Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar
    Madde 28 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
    Geçici Madde 1 — 7 nci maddedeki tahsil şartlarını haiz aday bulunmadığı takdirde, 18/04/1999 tarihinde dört yıldan az yüksek öğrenim mezunu olup görevde bulunanlar diğer koşullara sahip olduklarında 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilebilirler.
    Yürürlük
    Madde 29 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

    İçişleri Bakanlığından :
 
Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile
Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliği
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
 
    Amaç
    Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatı personeline ve emeklilerine verilecek Kimlik Kartları ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile emeklilerine verilecek Polis Kimlik Kokartlarının hazırlanması ve verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.
    Kapsam
    Madde 2 — Bu Yönetmelik; Emniyet Teşkilatı personeline ve bu Teşkilattan emekli olanlara verilecek Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartlarının cins, şekil ve ölçüleri ile bunların yaptırılma, verilme, değiştirilme, geri alınma ve imha edilme usul ve esaslarını kapsar.
    Hukuki Dayanak
    Madde 3 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
    Tanımlar
    Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Bakanlık        

: İçişleri Bakanlığını,

Bakan

: İçişleri Bakanını,

Genel Müdürlük

: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür

: Emniyet Genel Müdürünü,                                                     

Vakıf

: Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfını,

Vakıf Genel Müdürlüğü

: Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünü,

Emniyet Teşkilatı Personeli

: Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan personeli,

Emniyet Hizmetleri

 

Sınıfı Personeli

: Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürü rütbesindeki personeli,

Diğer Hizmet Sınıfı Personeli

: Emniyet Teşkilatında görevli; genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetleri, sağlık hizmetleri, din hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıflarında çalışan personel ile akademik kadro ve döner sermaye personeli ve işçileri,

Sözleşmeli Personel

 

Sivil Savunma Uzmanı

: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü personeli olup Emniyet Teşkilatında görevli Sivil Savunma Uzmanını,

ISO

: International Organization For Standardization'ı, ifade eder.

 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kimlik Kartlarının ve Polis Kimlik Kokartlarının
Cinsi, Şekli, Tipi ve Ölçüleri
 
    Kimlik Kartlarının Tipi
    Madde 5 — Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline (A) tipi Kimlik Kartı, diğer hizmet sınıflarında çalışanlarla, sözleşmeli personel ve sivil savunma uzmanlarına (B) tipi Kimlik Kartı tanzim edilir.
    Kimlik Kartlarının Şekil ve Ölçüleri
    Madde 6 — Kimlik Kartları plastik kağıda baskılı, laminali olup, ISO standartlarına uygun ölçülerdedir.
    a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile emeklilerine verilen (A) tipi Kimlik Kartının şekli ve ölçüleri Şekil-1’de gösterilmiştir.   
    b) Emniyet Teşkilatında görevli diğer hizmet sınıflarına verilen (B) tipi Kimlik Kartının şekil ve ölçüleri Şekil-2’de gösterilmiştir.
    Kokartların Şekli
    Madde 7 — Polis Kimlik Kokartlarının ana zemini 3 kısımdan oluşur.
    Birinci Kısım : Sağ ve sol taraftan yukarı doğru "POLİS" yazısına kadar uzanan kabartma defne dallarından oluşur.
    İkinci Kısım : Kabartma orta kısmında üst tarafta "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI", alt tarafta "EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" ibareleri yazılı olup, ortada ise Emniyet Teşkilatını simgeleyen kabartma Polis Yıldızı bulunur.
    Üçüncü Kısım : Alt bölümde ise kabartma, iki başlı Selçuklu Kartalı bulunur.
    Polis Kokartlarının yüzeyleri Emniyet Müdürleri için altın kaplama, diğer rütbedekiler için gümüş kaplamadır. Kokartların şekil ve ölçüleri Şekil-3 ve Şekil-4’te gösterilmiştir.
    Kokartların Veriliş Tarzı
    Madde 8 — (A) tipi Polis Kimlik Kartına sahip Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline bir defaya mahsus olmak üzere Polis Kimlik Kokartları özel olarak yaptırılan deri cüzdan içerisinde bedeli karşılığında verilir.
    Rütbe terfilerinde Polis Kimlik Kokartları bedelsiz olarak değiştirilir.
    Emeklilik halinde Polis Kimlik Kokartı personelin kendisinde kalır. Ancak, Polis Kimlik Kokartının üzerine Şekil-5’te görüldüğü gibi "EMEKLİ" ibaresi bulunan plaka perçinlenerek verilir.
    Kokart Seri Numarası
    Madde 9 — Polis Kimlik Kokartları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde imal ettirilir. Polis Kimlik Kokartlarının arkasında Darphane ve Damga Matbaasının amblemi ile imalata esas seri numarası bulunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kimlik Kartları ve Polis Kimlik Kokartlarının
Yaptırılma, Verilme, Değiştirilme, Geri Alınma ve İmha Esasları
    Kimlik Kartlarının Basım ve Yapım İşleri
    Madde 10 — Kimlik Kartları Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaasında veya Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir basım evinde bastırılır.
    Basılı Kimlik Kartları üzerine resim, parmak izi, imza ve kimlik bilgileri bilgisayar ortamında Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığının ilgili şubesince basılarak, lamine edilmek suretiyle tanzim edilir.
    Kimlik Kartı tabebinde bulunan personel için birimlerce Şekil-6’da yer alan form eksiksiz olarak doldurularak Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.
    Kokartların Yaptırılması
    Madde 11 — Polis Kimlik Kokartları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunun kararına istinaden, Vakıf bütçesinden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde imal ettirilir.
    Polis Kimlik Kokartları veya bu kokartların benzerleri, başka kurum veya kişilerce yapılamaz, satılamaz, kullanılamaz.
    Polis Kimlik Kokartlarının imali, dağıtımı ve imhası konusunda ayrıca bir Yönerge hazırlanabilir.
    Kimlik Kartları ve Polis Kimlik Kokartlarını Vermeye Yetkili Makamlar
    Madde 12 — Emniyet Teşkilatı personeline Kimlik Kartı tanzimi ile yetkili birim, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığıdır.
    Polis Kimlik Kokartları;
    a) Merkez Teşkilatında çalışan her rütbedeki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığınca,
    b) Polis Akademisi, Polis Koleji ve Polis Okulu, Polis Eğitim Merkezi ve Polis Moral Eğitim merkezlerinde görevli her rütbedeki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline, bu birimlerin mutemetliklerince,
    c) İl, İlçe, Bucak ve benzeri emniyet birimlerinde çalışan her rütbedeki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline İl Emniyet Müdürlüğü mutemetliklerince,
    d) Polis hastaneleri ile Bölge Polis poliklinikleri, Bölge Kriminal Polis laboratuarları ve Milli Sarayları Koruma Müdürlüğünde çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline bulundukları İl Emniyet müdürlükleri mutemetliklerince,
verilir.
    Yukarıda belirtilen birimlerin ihtiyaç duyduğu miktardaki Polis Kimlik Kokartları, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığının tahsisine uygun olarak, İl Emniyet müdürlüklerince görevlendirilecek personel vasıtası ile İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Depo Şube Müdürlüğünden teslim alınır ve demirbaş kaydına alınarak, personele zimmet karşılığı verilir.
    Değiştirme Esasları   
    Madde 13 — a) Kimlik Kartları;
    1) Rütbe terfii,
    2) Kullanılamayacak derecede yıpranması,
    3) Kimlik bilgilerinin değişmesi,
    4) Kokartın değişmesi,
    5) Emeklilik,
    6) Kaybetme,
    7) Görev silahının değişmesi,
    8) Sınıf ve unvan değişikliği,
    hallerinde yenilenir.
    Yukarıda belirtilen durumlarda ilgili birimlerce personele en kısa zamanda Polis Kimlik Kokartı verilerek, kimlik tanzimine esas olmak üzere, Şekil-6’da gösterilen Kimlik Kartları İçin Bilgi Formu doldurularak en geç bir ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.
    b) Polis Kimlik Kokartları;
    1) Rütbe terfii,
    2) Kokartın herhangi bir sebeple kullanılamayacak duruma gelmesi,
    3) Kaybedilmesi,
    hallerinde yenilenir.
    Kaybetme Halinde Yapılması Gereken İşlemler
    Madde 14 — Kimlik Kartı ile Polis Kimlik Kokartını kaybedenlere yenisi verilir. Ancak kendi kusuru ile kaybettiği tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Yeni verilecek Kimlik Kokartı bedeli % 50 zamlı olarak alınır.
    Kaydetme İşlemleri
    Madde 15 — Kimlik Kartı değiştirme talebinde bulunulduğunda değiştirme sebebi Kimlik Kartları İçin Bilgi Formunda belirtilecektir. Personele verilen Kimlik Kartı sayısı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bilgisayara kayıt edilecektir.
    Geri Alma Esasları
    Madde 16 — Kimlik Kartları ve Kokartları;
    a) Görevden uzaklaştırma, meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazında, silah altına alınma, tutuklanma, hapis cezası ile hükümlü olma, aylıksız izin, geçici olarak başka kurumlara başka hizmetler için ayrılma, akıl hastalığı nedeniyle kimlik kartı ve kokartı taşımasının sakıncalı olacağı hallerde geçici olarak,
    b) Müstafi sayılma, istifa, vefat, meslekten veya memuriyetten çıkarma, sınıf değişikliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde belirtilen suçlardan mahkum olma, sicilen emeklilik, başka kurumlara naklen atanma hallerinde sürekli olarak,
12 nci maddede belirtilen birimlerce geri alınır.
    Geri alınan kimlik kartları özlük dosyasında saklanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına, Polis Kimlik Kokartları ise İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığına gönderilir.
    İşlemiş oldukları bir suç nedeniyle meslekte iken açığa alınanlardan, bu arada emekli olanların meslekten çıkarma cezası almaları halinde, Emekli Kimlik Kartları ve Kokartları geri alınır. Emeklilik süresini doldurmadan meslekten ayrılıp, emeklilik süresini dışarıda tamamlayanlara Emekli Kimlik Kartı ve Kokartı verilmez.
    Emekli Kimlik Kartı ve Polis Kimlik Kokartı tanzim edilenlerden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde belirtilen suçlardan mahkum olanlar ile Emekli Kimlik Kartlarını veya Kokartlarını bir başkasına kullanmak üzere verenler ve emekli kartlarını ve kokartlarını bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için araç olarak kullananların Emekli Kimlik Kartı ve Kokartı geri alınarak iptal edilir ve bir daha kendilerine Kimlik Kartı ve Kokartı verilmez.
    Emeklilik Halinde Yapılacak İşlemler
    Madde 17 — a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin emeklilikleri halinde, emekli kimliklerine esas olmak üzere doldurulacak Kimlik Kartları İçin Bilgi Formu, emekli onayının alınmasına ilişkin işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına yazılan yazı ile birlikte gönderilir. Personel Dairesi Başkanlığı ise bir ay içerisinde Kimlik Kartını ilgili birime gönderir. İlgili birim personele zimmet karşılığında yeni Kimlik Kartını vererek, eski Kimlik Kartını iptal edilmiş haliyle özlük dosyasına konmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.
    Emekli olacak Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline verilecek Polis Kimlik Kartları, çalışan personele verilen Kimlik Kartlarıyla aynı olup sadece Sınıfı hanesinin ön kısmına "E" ibaresi yazılır. Bu Kimlik Kartı aynı zamanda silah ruhsatı yerine de kullanılır. Kimlik Kokartları rütbe hanesi kısmı değiştirilerek ilgili birimce "EMEKLİ" ibaresi yazılı metal kısmı perçinlenmek suretiyle ilgili personele verilir. Emekli olan personelin iki defadan fazla Kimlik Kartını veya Kimlik Kokartını kaybetmesi halinde tekrar Emekli Kimlik Kartı veya Emekli Kimlik Kokartı verilmez. Kimlik Kokartı emekli olduktan sonra tanıtım aracı olarak kullanılamaz. Kullananlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanır. Bu durumda Kimlik Kokartı zapt edilir.
    b) Diğer Hizmet Sınıfı personeli ile sivil savunma uzmanları ve sözleşmeli personelin emeklilikleri halinde;
    1) Diğer Hizmet Sınıfı personelinin emekli olması halinde yapılan işlemler Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline yapılan işlemlerin aynısı olup, emeklilerine verilecek Tanıtma kartları, çalışan personelin kartlarının aynısıdır. Sınıfı/Unvanı kısmının ön kısmına "E" ibaresi yazılmak suretiyle Emekli Kimlik Kartı personele verilir.
    2) Sivil savunma uzmanları ile sözleşmeli personel Emniyet Teşkilatından emekli olmadığı ve geçici çalıştığı için sadece çalışma sürelerince Kimlik Kartı verilir. Emekli Kimlik Kartı verilmeyerek, sözleşme ve görevlerinin sona erdirilmesi halinde Kimlik Kartları geri alınır.
    İmha İşlemleri
    Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre geri alınan ve iptali öngörülen kimlik kartları, 12 nci maddede belirtilen birimlerin yetkili makamlarınca oluşturulacak üç kişilik bir komisyon huzurunda imha edilir. İmha edilen kimliklerin kimlere ait olduğu, seri numaraları ve imha edilme sebebini belirten listeler ilgili komisyonca onaylanarak her ay Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listelere göre kimlik kartlarına ilişkin bilgiler bilgisayar ortamında Personel Dairesi Başkanlığınca güncelleştirilir.
    Polis Kimlik Kokartları ise 16 ncı maddede belirtildiği gibi, seri numaraları yazılı liste ile birlikte İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
    Kaldırılan Hükümler
    Madde 19 — 15/11/1993 tarihli ve 21759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Kalan Personeline Verilecek Tanıtma Karneleri Hakkında Yönetmelik ile 7/12/1994 tarihli ve 22134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Verilecek Tanıtma Karneleri ile Polis Kimlik Kokartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
    Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş ve dağıtılmış bulunan Kimlik Kartları, bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek Kimlik Kartlarıyla değiştirilinceye kadar geçerlidir.
    Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce diğer hizmet sınıflarından emekli olan personelin ikamet ettiği İl Emniyet müdürlükleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, Kimlik Kartı İçin Bilgi Formu ve eski kimlik kartı ile birlikte müracaatı halinde, emeklilik durumunun belgelenmesi şartıyla yeni tip Emekli Kimlik Kartı tanzim edilir. Emniyet Hizmetleri Sınıfından emekli olan personele de aynı usulle Emekli Kimlik ve Emekli Polis Kimlik Kokartı verilir.
    Yürürlük
    Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

    Mustafa Kemal Üniversitesinden :
Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Öğretimi
Yönetmeliği
    Tanım ve Amaç
    Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; güz ve bahar yarıyılları dışında kalan bahar tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim öğretim olanaklarını yaz aylarında da kullanarak; çok sayıda öğrenci tarafından alınan derslerde yığılmayı önlemeyi, diğer üniversite öğrencilerine üniversitemizdeki dersleri izleme fırsatı vermeyi, kendilerinden ancak yaz aylarından yararlanılabilecek üniversitemiz dışındaki akademik elemanların üniversitemize katkısını sağlamayı, tekrarı mümkün olan derslerde düşük not ortalamasıyla geçen öğrencilere notlarını yükseltme imkanı tanımayı, herhangi bir dersten sınıfta kalan öğrencilerin başarısız oldukları dersleri yaz döneminde tekrar alabilmelerini ve gelecek öğretim döneminde alınması gereken temel ve yardımcı derslerden bazılarının yaz döneminde alınarak eğitim-öğretim sırasında ders yükünü azaltmayı amaçlayan bir eğitim-öğretim programı olan yaz öğretimini düzenlemektir.
    Madde 2 —Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43/C maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
    Yaz Öğretimi İle İlgili Esaslar
    Madde 3 — Mustafa Kemal Üniversitesinin Önlisans ve Lisans programlarında yer alan tüm derslerin verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyıllarında açılması zorunludur. Herhangi bir (veya birkaç) dersin normal eğitim-öğretim dinemi dışına çıkartılıp yaz okulu kapsamında açılması mümkün değildir.
    Kayıt, Sınav ve Öğretim Tarihleri
    Madde 4 —Yaz öğretiminin kayıt, öğretim ve sınav tarihleri, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nca belirlenir. Yaz öğretiminde açılan ders için güz veya bahar yarıyılında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.
    Derslerin Açılma Koşulları
    Madde 5 — Yazı yarıyılında derslerin açılabilmesi için aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması gereklidir.
    a) Programlardaki dersler için en az 15 öğrencinin bu dersleri almak istemesi,
    b) İlgili bölümün söz konusu dersin açılmasını uygun görmesi,
    Öğrenci sayısı 30’u aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.
    Açılacak Derslerin Belirlenmesi
    Madde 6 — Yaz öğretiminde açılacak dersler, dersi verecek öğretim elemanı ile ilgili bölümün olumlu görüşü ve Fakülte veya YüksekokulYönetimKurulu tarafından belirlenir.İlgili birimlerce ilan edilir. Öğrenciler kayıt haftası içinde bu derslere kayıt olurlar.
    Yaz Öğretiminde Alınabilecek Dersler
    Madde 7 —Öğrenciler alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınava girme hakkı elde edemedikleri alıp da başarısız oldukları veya genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri Yaz Öğretiminde alabilirler. Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olan öğrenciler, üst yıllara ait daha önce hiç almadıkları ön koşulsuz derslerle, ön koşulunu başarmış oldukları ön koşullu dersleri de alabilirler.
    Not yükseltmek amacıyla alınan derslerden başarısız olunduğunda öğrencinin eski notu geçerlidir.
    Derslere Devam
    Madde 8 — Derslere devam zorunlu olup, Yaz Öğretiminde haftada en fazla 30 birim saatlik ders alınabilir. Bu konuda Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
    Başarı Değerlendirmesi
    Madde 9 —Yaz Öğretiminde açılan derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun tespiti güz veya bahar yarıyılında açılan derslerdeki gibidir.
    Yaz Öğretiminde Mazeret Sınavı
    Madde 10 —Yaz Öğretimi sınav döneminde; mazeret sınavı açılmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler ise isterlerse diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz öğretimine devam edebilirler.
    Kaydı Yapılamayacaklar
    Madde 11 — Yaz Öğretiminden önceki, yarıyıl sonu itibariyle üniversite ile ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilerin Yaz Öğretimine kaydı yapılmaz.
    Yaz Öğretimine Geçen Süre
    Madde 12 —YazÖğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
    Öğretim Elemanlarına Uygulanacak Hükümler
    Madde 13 — YazÖğretiminde ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatındaki Yaz Okulu Esasları uygulanır.
    İstisnalar
    Madde 14 —Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Mustafa KemalÜniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
    Kayıt Süresi
    Madde 15 — Yaz Öğretimi kayıtları akademik takvime göre yapılır.
    Başka Üniversitelerden Öğrenciler
    Madde 16 — Başka Üniversitelerden Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Öğretimi okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretim süresini alıp başardıkları derslerin adlarını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge Fakülte veya Yüksekokul yetkilisi tarafından imzalanır ve bir kopyası ilgili birimde muhafaza edilir ve konu öğrencinin kendi birimine gönderilir.
    Yürürlük
    Madde 17 — Bu Yönetmelik 2000-2001 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 18 —Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.