T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

8 Temmuz 2000 CUMARTESİ

Sayı : 24103

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Milletlerarası Andlaşma
2000/758 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest TicaretAnlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
 
Yönetmelikler
— Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği
— İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/12)
 
DÜZELTME : (Kara Yolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği ile İlgili)

 

İLAN BÖLÜMÜ
İlanları Görmek İçin Tıklayınız.
 
    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Milletlerarası Andlaşma
   Karar Sayısı : 2000/758
5 Mayıs 1998 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın 12 nci maddesinde yapılan düzeltmeye ilişkin ekli notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 27/4/2000 tarihli ve ABGM/ABGY-2321 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 24/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

    Ahmet Necdet SEZER
    CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan
D. BAHÇELİ    H. H. ÖZKAN    M. C. ERSÜMER    R.ÖNAL
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bakanı
Prof. Dr. T. TOSKAY    M. KEÇECİLER    Prof. Dr. Ş. S. GÜREL    F. BAL  
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    DevletBakanı
Y. YALOVA    M. YILMAZ    Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU    R. K. YÜCELEN
DevletBakanı    DevletBakanı    DevletBakanı    Devlet Bakanı
H. GEMİCİ    Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ    E. S. GAYDALI    F. ÜNLÜ
DevletBakanı    DevletBakanı    DevletBakanı    Devlet Bakanı
Prof. Dr. A. ÇAY    Prof. Dr. H. S. TÜRK    S. ÇAKMAKOĞLU    S. TANTAN
DevletBakanı    AdaletBakanı    Millî Savunma Bakanı    İçişleri Bakanı
Prof. Dr. Ş. S. GÜREL    S. ORAL    M. BOSTANCIOĞLU    K. AYDIN
Dışişleri Bakanı V.    Maliye Bakanı    Millî EğitimBakanı    Bayındırlık ve İskân Bakanı
Doç. Dr. O. DURMUŞ    Prof. Dr. E. ÖKSÜZ    Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı    Tarım ve Köyişleri Bakanı
Y. OKUYAN    A. K. TANRIKULU    M. BOSTANCIOĞLU
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı    Kültür Bakanı V.
E. MUMCU    Prof. Dr. N. ÇAĞAN    Prof. Dr. N. ÇAĞAN  
Turizm Bakanı    OrmanBakanı    Çevre Bakanı V.
 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Ljubjana
No: 320/101
 
    Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve Türkiye ile Slovenya arasında 5 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 12’nci Maddesine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yapılması gerekli görülen aşağıdaki düzeltmeyi bildirmekten onur duyar.
Anlaşmanın nihai versiyonunun Paragraf 2 ve 3’ünde belirtilen atıflar aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmelidir.
MADDE 12
Temel vergiler
    1. İşbu Anlaşma ile tesis edilen indirimlere konu olan her ürün için uygulanacak temel vergi oranları, ithalat tarihinde yürürlükte bulunan En Fazla Müsaadeye Mazhar Ülkelere uygulanan vergi oranlarıdır.
    2. 1’inci paragrafa uygun olarak hesaplanan indirilmiş vergiler, ilk ondalık kesirin tam sayıya yuvarlanması yoluyla uygulanacaktır.
    3. Taraflar, 1’inci paragrafın hükümlerine uygun olarak, sözkonusu temel vergiler konusunda birbirlerini bilgilendireceklerdir.
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, saygıdeğer Bakanlıklarının, Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasındaki Serbest TicaretAnlaşmasının ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan işbu Notanın muhtevasına Slovenya Cumhuriyeti Hükümetinin mutabık kaldığı hususunu teyit etmesinden memnuniyet duyacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bu vesile ile Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını sunar.
 
Ljubjana, 4 Ağustos 1998
 
 
 
Slovenya Cumhuriyeti
Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanlığı
 
Slovenya Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı
Ljubjana
Slovenya Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı
 
 
1842/97-19119
    Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve Büyükelçiliklerinin 320/101 sayılı ve 4 Ağustos 1998 tarihli Notasının alındığını bildirmekten onur duyar.
Sloven tarafı, Slovenya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 5 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan Serbest TicaretAnlaşmasının nihai versiyonundaki 12’nci Maddenin paragraf 2 ve 3’ünde yer alan atıfların Türk tarafınca önerildiği şekliyle değiştirilmesini kabul eder.
    Sloven tarafı, Türk Notasının içeriğini ve bu suretle TürkNotasının ve işbu cevabi Notanın Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasındaki Serbest TicaretAnlaşmasının ayrılmaz bir parçası olması hususunu da kabul eder.
    Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti Büyük-elçiliğine en derin saygılarını sunar.
 
 
 
 
 
 
Ljubjana, 7 Ağustos 1998
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Ljubjana
TURKISH EMBASSY
LJUBLJANA
NO: 320/101
 
    The Embassy of the Republic of Turkey presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs to the Republic of Slovenia has the honour to communicate the following correction deemed necessary by the Government of the Republic of Turkey concerning the Article 12 of the Free Trade Agreement signed between Turkey and Slovenia on May 5 th, 1998.
    The references of pragraphs 2 and 3 of the final version of the Agreement shall be changed as follows.   
Article 12
Basic Duties
    1. For each product the basic duty to which the successive reductions set out in this Agreement are to be applied shall be the Most Favoured rate of duty in force on the date of importation.
    2. The reduced duties calculated in accordance with pragraph 1 shall be applied rounded to the first decimal place.
    3. The Parties shall communicate to each other their respective national basic rates of duties in accordance with the provisons of pragraph 1.
    The Embassy of the Republic of Turkey would appreciate if the Esteemed Ministry could kindly confirm that the Government of the Republic of Slovenia is in agreement with the contents of this Note which will become then an integral part of the Free Trade     Agreement between the Republic of Turkey and the Republic of Slovenia.
    The Embassy of the Republic of Turkey avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
 
 
Ljubljana, August 4, 1998
 
CC: Ministry of Economic
Relations and Development
of the Republic of Slovenia
 
Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
LJUBLJANA
No: 1842/97-19119
 
    Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Embassy of the Republic of Turkey and has the honour to confirm the receipt of the Embassy’s note No. 320/101 dated 4 August 1998.
    The Slovenian side agrees that the references to Article 12, pargraphs 2 and 3 of the final version of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Turkey, signed on 5 May 1998, shall be changed as proposed by Turkish side.
    The Slovenian side agrees also with the contents of the Turkish note, so that the Turkish note and this note reply represent an integral part of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Turkey.
    Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Turkey the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, 7 August 1998
 
 
 
Embassy of the Republic of Turkey
LJUBLJANA
 
—— • ——
Yönetmelikler
    DevletBakanlığından :
 
Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Sicil Amirleri Yönetmeliği
 
    Amaç
   Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün sicil raporu vermeye yetkili sicil amirlerini tayin ve tespit etmektir.
    Kapsam
    Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.
    Dayanak
    Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci ve 121 inci maddeleri ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
    Sicil Amirleri
    Madde 4 — Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların memuriyet unvanlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli tabloda gösterilmiştir.
    Hüküm Bulunmayan Haller
    Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
    Yürürlük
    Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu DevletBakanı yürütür.
T.C.
BAŞBAKANLIK
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİCİL AMİRLERİ LİSTESİ
 
 
A) MERKEZ TEŞKİLATI
 
1- GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI    1. Sicil Amiri    2. Sicil Amiri    3. Sicil Amiri
a) Genel Müdür    Bakan
b) Genel Müdür Yardımcısı    Genel Müdür    Bakan
c) Diğer Personel    İlgili Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür
 
2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
a) I.Hukuk Müşaviri    Genel Müdür    Bakan
b) Hukuk Müşaviri    I.Hukuk Müşaviri    Genel Müdür    Bakan
c) Diğer Personel    Hukuk Müşaviri    I.Hukuk Müşaviri    Genel Müdür
 
3- DAİRE BAŞKANLIKLARI
a) Daire Başkanı    İlgili Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür    Bakan
b) Şube Müdürleri    Daire Başkanı    İlgili Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür
c) Diğer Personel    İlgili Şube Müdürü    Daire Başkanı    İlgili Genel    Müdür Yrd.
 
4- PERSONEL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
a) Şube Müdürü    İlgili Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür    Bakan
b) Diğer Personel    Şube Müdürü    İlgili Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür
 
5- İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
a) Şube Müdürü    İlgili Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür    Bakan
b) Diğer Personel    Şube Müdürü    İlgili Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür
 
6- SAVUNMA UZMANLIĞI
a) Savunma Uzmanı    İlgili Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür    Bakan
b) Diğer Personel    Savunma Uzmanı    İlgili Genel Müdür Yrd.    Genel Müdür
 
B) TAŞRA TEŞKİLATI
 
1- İL MÜDÜRLÜKLERİ
a) İl Müdürü    Vali    Genel Müdür    Bakan
b) Şube Müdürü    İl Müdürü    Vali    Genel Müdür
c) Diğer Personel    İlgili Şube Müdürü   İl Müdürü    Vali
 
C) YURTDIŞI TEŞKİLATI
1- BASIN MÜŞAVİRLİKLERİ
a) Basın Müşaviri veya    Misyon Şefi    Genel Müdür    Bakan
Büro Sorumlusu
b) Ataşe    Basın Müşaviri    Misyon Şefi    Genel Müdür
c) Diğer Personel    Basın Müşaviri veya    Misyon Şefi    Genel Müdür  
Büro Sorumlusu
2- BASIN ATAŞELİKLERİ
a) Basın Ataşesi    Misyon Şefi    Genel Müdür    Bakan
b) Diğer Personel    Basın Ataşesi    Misyon Şefi    Genel Müdür

—— • ——

   Devlet Bakanlığından :
İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
    MADDE 1 — 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    “Öte yandan, Gümrükİdareleri, özel organizatör kuruluşların, ülkemizi temsilen, milli düzeyde iştirak sağlayacağı ticari nitelikli fuar ve sergilerde yürürlükte bulunan ilgili Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça verilmiş olan “Yeterlilik Belgesi” veya “Geçici Yeterlilik Belgesi” (Kamu ve Meslek Kuruluşları ile Vakıflarca organize edilen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın milli katılım organizasyonunun sözkonusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.”
    Yürürlük
    MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
—— • ——
Tebliğ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No    : 2000/12
Karar Tarihi    : 22/6/2000
İşyeri    : Ersa Ofis Mobilyaları San.    ve Tic. Ltd. Şti.
   Organize Sanayi Bölgesi Avar Caddesi No: 3
   Sincan-ANKARA
B.M. Dosya No    : 34703.06
Tesbiti İsteyen    : Ağaç-İş Sendikası
İNCELEME : Ersa Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, daha önce Ersa Çelik Eşya San. Ltd. Şti. olan şirket ünvanının 14/10/1999 tarihinde Ersa Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirildiği, işyerinde büro malzemesi ve mobilyası üretiminin yapıldığı, üç bölümden oluşan işyerinin birinci bölümünde, üretimin yönetimi, planlanması, satışı, ikinci bölümünde büro mobilyasının saç, demir, profil ve boyası, üçüncü bölümünde ise sunta, suntalam, lamine, PVC, bant ve diğer mobilya gereçlerinin yapıldığı, üretimde iki yüklenici veya alt işveren olan Golder Ltd. Şti. ve Atalar Ltd. Şti. tarafından, hazır olarak temin edilen malzemelerden büro mobilyaları ve büro gereçlerinin üretildiği, ürünün türüne göre mamul veya yarı mamul elde edildiği, bu bakımdan yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
KARAR : Ersa Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete' de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu' nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.
—— • ——
DÜZELTME
    6/7/2000 tarihli ve 24101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları GenelMüdürlüğü SicilAmirleri Yönetmeliği’nin eki, EK I sayılı Listenin 3 üncü sırasındaki (Resmî Gazete Sayfa: 45) “Savunma Uzmanlığı” ibaresi, “Savunma Uzmanı”, EK II sayılı Listenin 4 üncü sırası ise; (Resmî Gazete Sayfa: 46)
“Pozisyon    I. Sicil Amiri    II. Sicil Amiri    III. SicilAmiri
Avukat    Bölge Müdür Yrd.    Bölge Müdürü    I. Hukuk Müşaviri”
        olarak düzeltilmiştir.