T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

2 Temmuz 2000 PAZAR

Sayı : 24097

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/850 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

Atama Kararı

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelik

— Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

— 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları) (Sıra No: 9)

— 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ (No: 2000/27)

— İthalat: (2000/17) Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları Görmek İçin Tıklayınız.

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

    Karar Sayısı : 2000/850

    28 Ekim 1999 tarihinde Viyana’da imzalanan ve 4/4/2000 tarihli ve 4561 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/5/2000 tarihli ve YTGY-2550 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 29/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Başbakan

D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL F. BAL

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı DevletBakanı

Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN

DevletBakanı DevletBakanı DevletBakanı Devlet Bakanı

H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI H. GEMİCİ

DevletBakanı DevletBakanı DevletBakanı Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. A. ÇAY Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN

DevletBakanı AdaletBakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı

İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî EğitimBakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. T. TOSKAY Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı

E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Turizm Bakanı OrmanBakanı Çevre Bakanı V.

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında

Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti

ile

Avusturya Cumhuriyeti

    Her iki devletin sosyal güvenlik alanındaki ilişkilerini geliştirmek ve hasıl olan hukuki gelişme ile uyum sağlamak arzusu içinde,

    Her iki devletin vatandaşlarının sosyal güvenlik hakkındaki iç mevzuatlarının uygulanmasında eşit muameleye tabi tutulmaları, keza kazanılmış ve kazanılacak hakların korunması ilkesinden hareket ederek,

    Aşağıdaki Anlaşma üzerinde mutabakata varmışlardır.

BÖLÜM l

Genel Hükümler

Madde 1

Kavramların Tarifi

    (1) Bu Anlaşmada;

    1. "Türkiye"

    Türkiye Cumhuriyeti'ni,

    "Avusturya"

    Avusturya Cumhuriyeti'ni,

    2. "Mevzuat"

    2 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen sosyal güvenlik kolları ile ilgili olarak bir akit taraf ülkesinde veya bu ülkenin bir kısmında yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmelikler ile hukuki değeri olan genel idari düzenlemeleri, genel emir ve talimatları,

    3. "Yetkili Makam"

    2 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen mevzuatın uygulanması ile görevlendirilen Federal Bakanlar ve/veya Bakanları,

    4. "Sosyal Sigorta Mercii"

    2 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen mevzuatı veya bu mevzuatın bir kısmını uygulamakla görevlendirilen kuruluş veya makamı,

    5. "Yetkili Sosyal Sigorta Mercii"

    İlgili kişinin yardım isteğinde bulunduğu sırada bağlı olduğu sosyal sigorta mercii'ni veya en son sigortalı olduğu akit taraf ülkesinde bulunsaydı bağlı olacağı sosyal sigorta mercii'ni,

    6. "İkamet Yeri"

    Daimi olarak ikamet edilmekte olan yeri,

    7. "Geçici İkamet"

    Geçici olarak oturulan yeri,

    8. "Aile Ferdi"

    Nam ve hesabına yardımların yapılacağı sosyal sigorta mercii'nin merkezinin bulunduğu akit taraf mevzuatına göre yardım görecek olan bir aile ferdini,

    9. "Sigortalılık Süreleri"

    Prim ödeme süreleri ile her iki akit taraf mevzuatına göre muadil kabul edilen süreleri,

    10. "Para Yardımı", "Aylık" veya "Gelir"

    Bir para yardımını, devletçe yapılan kısımları da içeren aylık gelirleri, her türlü zam ve yardımları, intibak farklarını, ek ödemeleri ve keza prim iadesi olarak yapılan toptan ödemeler ile diğer ödemeleri,

    ifade etmektedir.

    (2) Bu Anlaşmadaki diğer kavramlar, tarafların kendi mevzuatlarındaki anlamlarda kullanılmaktadır.

Madde 2

Objektif Yetki Alanı

    (1) Bu Anlaşma hükümleri aşağıdaki yazılı sigorta kolları ile ilgili mevzuat hakkında uygulanır.

    1. Avusturya bakımından;

    a) Hastalık sigortası,

    b) Kaza sigortası,

    c) Noterlere ilişkin özel sigorta mevzuatı hali hariç, Emeklilik Sigortası,

    2. Türkiye bakımından;

    a) Hastalık ve Analık Sigortası (T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur mevzuatı hariç),

    b) İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası,

    c) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası.

    (2) Bu Anlaşma ayrıca 1 inci fıkrada belirtilen mevzuatı birleştiren, değiştiren veya tamamlayan tüm mevzuat hakkında da uygulanır.

Madde 3

Kişisel Geçerlilik Alanı

    Bu Anlaşma aşağıdaki kişiler için geçerlidir:

    a) Haklarında bir veya her iki akit taraf mevzuatının geçerli olduğu veya geçerli olmuş bulunduğu kişiler,

    b) (a) bendinde belirtilen kişiler dolayısıyla hak sahibi olanlar.

Madde 4

Eşit Muamele

    (1) Bir akit taraf mevzuatının uygulanmasında, bu akit taraf vatandaşları;

    a) Diğer akit taraf vatandaşları,

    b) Mültecilerin Hukuki Durumu Hakkındaki 28 Temmuz 1951 tarihli Anlaşma ile buna ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokolde belirtilen ve akit taraflardan birisinin ülkesinde ikamet eden mülteciler,

    c) Akit taraflardan birisinin ülkesinde ikamet eden, Vatansızların Hukuki Durumu Hakkındaki 28 Eylül 1954 tarihli Anlaşmada belirtilen vatansızlar ile eşit muameleye tabi tutulurlar.

    (2) 1 inci fıkra hükmü;

    a) Avusturya mevzuatının seferberlik hizmet süreleri ve bu sürelere muadil süreleri nazarı itibare alan ilgili hükümlerine,

    b) Her iki akit tarafın sigortalılarının işçi ve işveren kuruluşları ile sigorta birliklerinin yönetim organları ve sosyal güvenlik konusundaki mahkemelerinin karar mekanizmalarına katılmalarına ilişkin mevzuatlarına,

    c) Her iki akit tarafın, akit taraflardan birinin üçüncü bir ülkedeki resmi bir temsilciliğinde veya böyle bir temsilciliğin mensubunun yanında çalışan kimselerin sigortalanmasına ilişkin hükümlerine,

    d) Her iki akit devlet tarafından imzalanan anlaşmalardaki sigortalılık yükünün üstlenilmesini içeren düzenlemelerine,

    uygulanmaz.

Madde 5

Yardımların Transferi

    (1) Akit taraflardan birisinin mevzuatına göre, 4 üncü maddede belirtilen bir kişiye veya bu kişinin geride kalanlarına ödenmesi gereken emekli aylıkları, gelir ve sair para yardımları, şayet bu Anlaşma'da aksine bir hüküm yoksa, haksahibine diğer akit taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde de ödenir.

    (2) 1 inci fıkra hükmü, Avusturya mevzuatına göre ödenen denkleştirme yardımı bakımından uygulanmaz.

BÖLÜM II

Uygulanacak Mevzuat

Madde 6

Genel Düzenleme

    (1) 7 ve 8 inci maddelerde aksine bir hüküm yok ise, kazanç getiren bir işte çalışanlar hakkında, işin yapıldığı ülke mevzuatı uygulanır. Bu durum, çalışan kişinin ikamet yerinin veya işvereninin merkezinin diğer akit taraf ülkesinde bulunması halinde de geçerlidir.

    (2) Memurlar ve bunlara eşit durumda bulunan personel için, idari merciilerinde çalıştıkları akit taraf mevzuatı uygulanır.

Madde 7

Özel Düzenlemeler

    (1) Bir akit taraf ülkesinde ikamet eden işçiler kendilerini, ilk akit taraf ülkesinde devamlı olarak çalıştıran bir işveren tarafından diğer akit taraf ülkesine gönderildikleri takdirde, bunlar hakkında, diğer akit taraf ülkesinde çalıştıkları 24 takvim ayının sona ermesine kadar, sanki bunlar hala gönderen akit taraf ülkesinde çalışıyorlarmış gibi, bu akit taraf mevzuatına tabi tutulurlar.

    (2) Merkezî akit taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir hava nakliyat firmasının işçileri, bu firmanın bulunduğu ülkeden diğer akit taraf ülkesine gönderildikleri takdirde, bu işçiler hakkında, sanki gönderen taraf ülkesinde çalışıyorlarmış gibi, bu akit taraf mevzuatı uygulanır.

    (3) Bir geminin mürettebatı ile bu gemide sadece geçici olarak çalışmayan diğer şahıslar hakkında, bu geminin bayrağını taşıdığı akit taraf mevzuatı uygulanır.

Madde 8

Diplomatik ve Konsüler Personel

    Diplomat ve muvazzaf Konsoloslar ile Diplomat ve muvazzaf Konsoloslar tarafından yönetilen temsilciliklerin idari ve teknik personeli ve keza bu temsilciliklerin resmi hizmet personeli ve Konsoloslar tarafından yönetilen temsilciliklerin Diplomatları, muvazzaf Konsolosları ve üyelerinin münhasıran ev hizmetlerinde çalıştırılan hizmetlileri hakkında, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Anlaşması ile Konsolosluk ilişkileri hakkındaki Viyana Anlaşması hükümleri uygulanır.

Madde 9

Muafiyet

    (1) Çalışılan işin nevi ve mahiyeti gözönünde tutularak işçi ve işverenin müştereken müracaat etmeleri üzerine, her iki akit taraf yetkili makamları anlaşarak 6 ila 8 inci maddelerin istisnai olarak uygulanmasından muaf tutulmalarını kararlaştırabilirler.

    (2) Bir işçi hakkında, 1 inci fıkra gereği akit taraflardan birinin mevzuatının geçerli olmasına rağmen, bu işçi diğer akit taraf ülkesinde çalışıyorsa, o takdirde, kendisine birinci akit taraf mevzuatı, sanki bu akit taraf ülkesinde çalışıyormuş gibi uygulanır.

BÖLÜM III

Özel Hükümler

Kısım 1

Hastalık, Analık ve Ölüm (Cenaze Yardımı)

Madde 10

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

    Bir kimsenin her iki akit taraf ülkesinde sigortalı olarak çalışmış olması halinde, bu sigortalılık süreleri, bir yardım hakkının kazanılması, idamesi ve ihyası bakımından, aynı zamana rastlamamak şartıyla, birleştirilir.

Madde 11

Sağlık Yardımları

    (1) Akit taraflardan birinin mevzuatına göre sağlık yardımlarının yapılması için gerekli koşulları yerine getiren ve

    a) diğer akit taraf ülkesinde ikamet eden veya

    b) diğer akit taraf ülkesindeki geçici ikameti sırasında durumu derhal yardım yapılmasını gerektiren ve tedavi edilmek üzere diğer akit taraf ülkesine gitmemiş olan veya

    c) sağlık durumu nedeni ile gerekli tedaviyi görmek üzere, yetkili sosyal sigorta mercii'nden diğer akit taraf ülkesine gitmesine izin verilen veya verilecek olan

    Bir kimse, yetkili sosyal sigorta mercii nam ve hesabına olmak üzere, geçici ikamet ettiği veya devamlı ikamet ettiği ülkedeki sosyal sigorta mercii'nden, bu merci'in uyguladığı mevzuata göre, sanki bu sosyal sigorta mercii'inde sigortalı imiş gibi, sağlık yardımlarını talep etme hakkına sahiptir.

    (2) 15 inci maddenin 2 nci fıkrasına göre, masrafların götürü olarak tazmin edilmesi hususunun kararlaştırılmamış olması durumunda, 1 inci fıkrada zikredilen hallerde; vücut protezlerinin, büyük maliyetli yardımcı maddelerin ve önemli sağlık yardımlarının yapılması, yardımın ilgili kişinin yaşam ve sağlığının ciddi olarak tehlikeye sokulmaksızın ertelenebilecek olması durumunda, yetkili sosyal sigorta merciinin önceden muvafakatının alınmasına bağlıdır.

    (3) Bundan önceki fıkralar, aile fertlerine de aynı şekilde uygulanır.

    (4) 1 inci fıkranın (b) ve (c) bendleri Avusturya'da, serbest meslek erbabı olarak çalışan doktorların, diş hekimlerinin ve dişçilerin sadece aşağıda belirtilen şahısların muayene ve tedavileri ile ilgili olarak yaptıkları hizmetler için geçerlidir:

    a) Avusturya'da geçici ikamet ederek çalışmalarını icra eden şahıslar ve bunların refakatinde bulunan aile fertleri,

    b) Avusturya'da ikamet eden aile fertlerini ziyaret eden şahıslar,

    c) Başka nedenlerle Avusturya'da geçici olarak ikamet eden ve ikamet ettikleri yerdeki yetkili bölge hastalık sandığı nam ve hesabına ayakta tedavi edilen kimseler.

Madde 12

Para Yardımları

    (1) 11 inci maddenin 1 inci fıkrasında zikredilen hallerde para yardımları, yetkili sosyal sigorta mercii tarafından, bu merciin uyguladığı mevzuata göre yapılır.

    (2) Bir akit taraf mevzuatına göre para yardımları miktarının aile ferdi sayısına bağlı olarak yapılması halinde, yetkili sosyal sigorta mercii, yasal olarak diğer akit taraf ülkesinde ikamet eden aile fertlerini de nazarı itibare alır.

Madde 13

Emekli Aylığı Alanlar

    (1) Akit tarafların emekli sigortasından kendilerine aylık bağlanmış bulunan aylık sahipleri hakkında, bunların ülkesinde ikamet ettikleri akit tarafın aylık sahiplerinin hastalık sigortasına ilişkin mevzuatı uygulanır. Sadece diğer akit taraf mevzuatına göre bir aylığın bağlanmasında, bu aylık, ilk akit taraf mevzuatına göre bağlanmış bulunan aylık olarak geçerlidir.

    (2) 1 inci fıkra hükmü, aylık tahsis talebinde bulunanlar için de geçerlidir.

Madde 14

Geçici veya Sürekli İkamet Yeri

Sosyal Sigorta Mercii

    11 inci maddenin 1 inci fıkrası ve 13 üncü maddenin 1 inci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen durumlarda yardımlar

    Avusturya'da

    ilgili kişinin geçici veya daimi ikamet ettiği yerdeki ilgili Bölge Hastalık Kasası,

    Türkiye'de

    Sosyal Sigortalar Kurumu,

    tarafından yapılır.

Madde 15

Masrafların Tazmini

    (1) Yetkili sosyal sigorta mercii, 11 inci madde ile 13 üncü maddenin 1 inci fıkrasının ikinci cümlesi gereği, idari masraflar dışındaki masrafları geçici veya daimi ikamet yerindeki sosyal sigorta mercii'ne tazmin eder.

    (2) Yetkili makamlar, idari işlerin basitleştirilmesi amacı ile bütün vak'alar veya belirli vak'a grupları için, münferit hesaplaşmalar yerine, götürü ödemeler yapılmasın kararlaştırabilirler.

    (3) 13 üncü maddenin 1 inci fıkrasının ikinci cümlesine göre haksahipleri için, Avusturya emekli sigortasından yapılan masraflar, emeklilerin hastalık sigortası primi olarak Avusturya Sosyal Sigorta Merciileri Genel Birliği'ne ödenen sigorta prim meblağlarından tazmin edilir.

Madde 16

Cenaze Yardımı

    (1) Akit taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan veya aylık almaya hak kazanmış bulunan bir kimsenin veya aile ferdinin diğer akit taraf ülkesinde ölümü halinde, ölüm ilk akit taraf ülkesinde vukubulmuş sayılır.

    (2) Cenaze yardımı, yardıma müstehak olan kimsenin diğer akit taraf ülkesinde ikamet etmekte olması halinde de, yetkili sosyal sigorta mercii tarafından ödenir.

Kısım 2

Yaşlılık, Malullük ve Ölüm (Aylıklar)

Madde 17

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

    (1) Akit taraflardan birinin mevzuatına göre bir yardım hakkının kazanılması, idamesi veya ihya edilmesi sigortalılık sürelerine bağlı olduğu takdirde, yetkili sosyal sigorta mercii, gereği halinde, diğer akit taraf mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini, aynı zamana rastlamamak şartıyla, kendi mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleri gibi nazarı itibare alır.

    (2) Akit taraflardan birinin mevzuatına göre, belirli yardımların yapılması, sigortalılık sürelerinin özel bir sisteme tabi olan bir meslekte veya belirli bir meslekte veya belirli bir uğraşta geçmiş olmasına bağlı bulunduğu takdirde, bu yardımların yapılması için, diğer akit taraf mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri sadece, bu sigortalılık sürelerinin benzer bir sistemde böyle bir sistem yok ise, aynı meslekte veya aynı uğraşta geçmiş olması halinde, nazarı itibare alınır.

Madde 18

Bir Yıldan Az Olan Sigortalılık Süreleri

    (1) Akit taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımın yapılması için nazara alınacak olan sigortalılık sürelerinin toplam olarak oniki aya ulaşmaması halinde, bu akit taraf mevzuatına göre hiçbir yardım yapılmaz. Ancak, bu durum, bu akit taraf mevzuatına göre bir yardım hakkının sadece bu sigortalılık sürelerine istinaden kazanılmış olması halinde geçerli değildir.

    (2) 1 inci fıkranın birinci cümlesinde belirtilen sigortalılık süreleri, diğer akit taraf sosyal sigorta mercii tarafından, bir yardım hakkının kazanılması, idamesi ve ihya edilmesi ve miktarı bakımından, sanki bu süreler kendi mevzuatına göre geçmiş gibi nazarı itibare alınır.

Fasıl 1

Avusturya Mevzuatına Göre Yapılan Yardımlar

Madde 19

Yardım Hakkının Tespiti

    Her iki akit taraf mevzuatına göre sigortalı olarak çalışmış olan bir kişinin veya geride kalan haksahiplerinin yardım talebinde bulunmaları halinde, yetkili Avusturya sosyal sigorta mercii, Avusturya mevzuatına göre, ilgili kişinin, 17 nci maddeye göre sigortalılık sürelerini birleştirerek ve aşağıdaki hükümleri nazarı dikkate alarak, yardım hakkına sahip olup olmadığını tespit eder:

    1. Avusturya mevzuatına göre aylık bağlama sürelerinin zorunlu sigorta sürelerinin, zorunlu sigorta sürelerinin içinde olduğu zaman bölümünü uzatması halinde, bu zaman bölümü, Türk mevzuatına göre aylık ödeme sürelerine de uygun olarak uzar.

    2. Gün olarak ifade edilen Türk sigortalılık süreleri ay'a tahvil edilir, 30 gün bir ay olarak dikkate alınır; geri kalan günler bir tam ay olarak kabul edilir.

Madde 20

Yardımların Hesaplanması

    (1) Avusturya mevzuatına göre 17 nci madde hükmü uygulanmaksızın da yardım talep hakkının mevcut olması durumunda, yetkili Avusturya sosyal sigorta mercii yardımı münhasıran Avusturya mevzuatına göre geçen süreleri nazarı itibare alarak tesbit eder.

    (2) Avusturya mevzuatına göre yardım hakkının sadece 17 nci maddenin uygulanması durumunda mevcut olması halinde, Avusturya yetkili sosyal sigorta mercii bu yardımı münhasıran Avusturya mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini ve aşağıda zikredilen hükümleri nazarı itibare alarak tespit eder:

    1. Şayet kısmi veya tam olarak yapılacak olan yardımların miktarı, geçirilen sigortalılık sürelerine bağlı değil ise, Avusturya mevzuatına göre yardımın hesabında dikkate alınan 30 yıllık sigortalılık süresine oranla bir ödeme yapılacak ise, her halükarda yapılacak olan ödeme, bu sürenin tamamı nazarı itibare alınarak tayin edilir.

    2. Maluliyet veya geride kalan hak sahiplerine yapılacak yardımlar hesap edilirken, yardım hakkını doğuran sigorta olayının vukuundan sonra geçen sürenin hesabında, Avusturya mevzuatına göre yardımın yapılabilmesi için nazarı itibare alınacak sigortalılık süreleri olarak ilgili kişinin 16 yaşını doldurmasından, talep hakkını doğuran sigorta olayının vukuuna kadar tam ay olarak hesaplanan sürelerin 2/3 ü oranındaki kısmı ve ancak her halükarda azami tamamı dikkate alınır.

    3. 1 numaralı bend;

a) Munzam bir sigortadan yapılan yardımlar bakımından,

    b) Asgari bir gelirin teminat altına alınması bakımından gelire bağlı olarak yapılan yardım ve kısmi yardımlar için geçerli değildir.

Fasıl 2

Türk mevzuatına göre yapılan yardımlar

Madde 21

Yardım Hakkının Tespiti

    Her iki akit taraf ülkesinde sigortalı olarak çalışmış olan bir kimse veya geride kalan haksahipleri bir yardım isteminde bulundukları takdirde, yetkili Türk sosyal sigorta mercii, kendisi için geçerli yasal mevzuata göre, ilgili kişinin sigortalılık sürelerini 17 nci maddeye göre birleştirerek ve aşağıdaki hükümleri dikkate alarak yardım hakkına sahip olup olmadığını tespit eder:

    a) Yetkili sosyal sigorta mercii, sigortalı kişinin Türkiye'de son defa prim ödediği kurum veya sandıktır.

    b) Bir kişi Türkiye'de sigortalı olmadan önce Avusturya mevzuatına göre emeklilik sigortasına tabi olmuş ise, Türk mevzuatının uygulanmasında Avusturya'daki sigortalılığın başlangıcı, sigortaya ilk giriş tarihi olarak kabul edilir.

    c) Ay olarak ifade edilen Avusturya sigortalılık süreleri gün'e çevrilir ve 1 ay 30 gün olarak kabul edilir.

Madde 22

Yardımların Hesaplanması

    (1) Türk mevzuatına göre, 17 nci madde hükmü uygulanmaksızın yardım talep hakkının mevcut olması durumunda yetkili Türk sosyal sigorta mercii, yardımı münhasıran Türk mevzuatına göre geçen süreleri dikkate alarak hesaplar.

    (2) Türk mevzuatına göre yardım hakkının sadece 17 nci maddenin uygulanması durumunda mevcut olması halinde Türk yetkili sosyal sigorta mercii bu yardımı aşağıdaki şekilde tesbit eder.

    a) Yetkili sosyal sigorta mercii ilk olarak her iki akit taraf mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin münhasıran kendi mevzuatına göre geçmiş olsaydı müstehak olunacak olan nazari yardım miktarını hesaplar.

    Şayet yardım bir sigortalılık süresine bağlı değil ise yardımın miktarı nazari miktardır.

    b) Yetkili sosyal sigorta mercii, daha sonra (a) fıkrasına göre hesaplanan meblağın ilgiliye ödenecek bölümünü, kendi mevzuatına göre dikkate alınacak olan sigortalılık süreleri ile her iki akit taraf mevzuatına göre geçen tüm sigortalılık süreleri arasındaki orana uygun olarak hesaplar.

    c) Türk mevzuatına göre aylıklara ilave olarak yapılan yardımlar da (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanır.

Fasıl 3

İşkazaları ve Meslek Hastalığı

Madde 23

Sağlık Yardımları

    (1) Bir işkazası veya meslek hastalığı dolayısıyle akit taraflardan birinin mevzuatına göre, sağlık yardımlarını talep etme hakkına sahip olan ve diğer akit taraf ülkesinde geçici veya devamlı ikamet etmekte olan bir kişi, yetkili sosyal sigorta mercii nam ve hesabına, geçici veya devamlı ikamet etmekte olduğu akit tarafın sosyal sigorta mercii'nden, bu mercii için geçerli olan mevzuata göre, sanki bu tarafın sosyal sigorta mercii'nde sigortalı imiş gibi, sağlık yardımı talep etme hakkına sahiptir. 11 inci maddenin 2 nci fıkrası buna uygun olarak uygulanır.

    (2) 1 inci fıkrada öngörülen sağlık yardımları,

    Avusturya'da

    İlgili kişinin geçici veya devamlı olarak ikamet ettiği yerdeki ilgili bölge hastalık kasası,

    Türkiye'de

    Sosyal Sigortalar Kurumu,

    tarafından yapılır.

    (3) 1 inci fıkraya göre hasıl olan masraflar, 15 inci maddeye uygun olarak tazmin edilir.

Madde 24

Meslek Hastalıklarında Tazminat

    Bir meslek hastalığı nedeniyle her iki akit taraf mevzuatına göre bir tazminat ödenecek ise, bu tazminat, ülkesinde son olarak ve mahiyeti itibariyle böyle bir meslek hastalığına neden olabilecek işin yapıldığı akit taraf ülkesindeki mevzuata göre ödenir.

Bölüm IV

Çeşitli Hükümler

Madde 25

Yetkili Makamların Görevleri

İdari ve Adli Yardım

    (1) Yetkili makamlar, bu Anlaşma'nın uygulanması için gerekli olan idari önlemleri bir Anlaşma ile düzenlerler.

    (2) Yetkili makamlar birbirlerine;

    a) Bu Anlaşma'nın uygulanması için alınan tüm önlemler,

    b) Bu Anlaşma'nın uygulanması ile ilgili olarak kendi mevzuatlarında

      vaki olan tüm değişiklikler,

    hakkında bilgi verirler.

    (3) Her iki akit taraf sosyal sigorta merciileri ve resmi makamları, 2 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen mevzuatların ve bu Anlaşma'nın uygulanmasında, sanki kendi mevzuatlarını uyguluyorlarmış gibi, karşılıklı yardımda bulunurlar. Bu yardımlar ücretsiz olarak yapılır. Her iki akit taraf yetkili makamları buna karşılık belirli bazı masrafların ödenmesini kararlaştırabilirler.

    (4) Akit tarafların yetkili sosyal sigorta merciileri ve resmi makamları, bu Anlaşma'nın uygulanması amacıyla birbirleri ile ve keza ilgili kişiler veya bunların yetkili kıldığı kişiler ile doğrudan temasa geçebilirler.

    (5) Bir akit tarafın sosyal sigorta merciileri, resmi makamları ve mahkemeleri, kendilerine verilen dilekçe vesair yazıları, diğer akit taraf devletinin resmi dili ile yazılmış olmalarından dolayı red edemezler.

    (6) Bir akit taraf mevzuatının uygulanmasında gerekli görülen ve diğer akit taraf ülkesinde ikamet eden kimseleri ilgilendiren hekim muayeneleri, yetkili sosyal sigorta mercii'nin talebi üzerine ve masrafları bu sosyal sigorta mercii'nin nam ve hesabına ait olmak üzere, geçici veya devamlı olarak ikamet edilen mahallin yetkili sosyal sigorta mercii tarafından, yaptırılır.

Madde 26

İrtibat Büroları

    Yetkili makamlar, bu Anlaşma'nın uygulanmasını kolaylaştırmak ve özellikle her iki akit taraf ilgili sosyal sigorta merciileri arasında kolay ve süratli bir temasın tesis edilmesi maksadıyla irtibat büroları kurabilirler.

Madde 27

Vergi ve Tasdik Harçlarından Muafiyet

    (1) Bir akit tarafın mevzuatında öngörülen ve bu akit taraf mevzuatının uygulanmasında ibraz edilecek olan yazı ve belgelerin vergi, damga resmi, mahkeme veya kayıt ücretlerinden bağışık tutulması veya bunlarda indirim yapılması gibi hususlar, bu Anlaşmanın veya diğer akit taraf mevzuatının uygulanmasında ibraz edilecek olan aynı mahiyetteki yazı ve belgeler için de geçerlidir.

    (2) Bu Anlaşma'nın uygulanmasında ibraz edilecek olan her türlü belge ve yazıların tasdikine gerek yoktur.

Madde 28

Yazılı Belgelerin Verilmesi

    (1) Bu Anlaşmanın veya bir akit taraf mevzuatının uygulanmasında, bir akit tarafın makamına, bir merciine veya başka bir yetkili kuruluşuna verilecek olan dilekçeler, beyannameler veya yapılan itirazlar, diğer akit tarafın bir makamına, bir merciine veya başka bir yetkili kuruluşuna verilmiş dilekçeler, beyannameler veya itirazlar olarak kabul edilir.

    (2) Bir akit taraf mevzuatına göre verilen yardım hakkındaki bir dilekçe, bu Anlaşma nazarı itibare alınmak suretiyle, diğer akit taraf mevzuatına göre sözkonusu olan aynı mahiyetteki bir yardıma ilişkin dilekçe olarak da geçerlidir; bu husus dilekçe sahibinin, bir akit taraf mevzuatına göre kazanılan yaşlılık aylığının tespitinin ileri bir tarihe ertelenmesini talep etmesi halinde geçerli değildir.

    (3) Bir akit taraf mevzuatının uygulanmasında, bu akit tarafın bir makamına, bir merciine veya başka bir yetkili kuruluşuna belirli bir süre içerisinde verilecek olan dilekçeler, beyannameler veya itiraz başvuruları, aynı süre içerisinde diğer akit tarafın benzeri merciilerine verilebilir.

    (4) 1 ila 3 üncü fıkralarda belirtilen hallerde, kendisine başvuruda bulunulan merci, sözkonusu dilekçeleri, beyannameleri veya itiraz dilekçelerini, vakit geçirmeksizin diğer akit tarafın yetkili merciine iletir.

Madde 29

Ödeme Usulü

    (1) Bir akit tarafın sosyal sigorta mercilerinin, bu Anlaşmaya göre, diğer akit taraf ülkesinde bulunan hak sahiplerine yapacakları ödemeler, ödeme yükümlülüğünü kaldıracak şekilde ilk akit tarafın parası ile yapılır. Bu sosyal sigorta mercilerinin ödemeleri, diğer akit taraf ülkesinde bulunan sosyal sigorta mercilerine yapacak olmaları halinde, bu ödemelerin bu akit taraf devletinin parası ile yapılması zorunludur.

    (2) Bu Anlaşmanın uygulanmasında gerekli olan meblağların havaleleri, her iki akit tarafın, havale sırasında geçerli olan, tediye anlaşmalarına göre yapılır.

Madde 30

Takip ve Tahsil Usulü

    Bir akit tarafın Sosyal Sigorta merciine borçlanılan primler, diğer akit taraf ülkesinde, bu ülkedeki benzeri bir merciye borçlanılan primlerin tahsili için geçerli olan idari yöntemlere göre yapılabilir.

Madde 31

Avansların Mahsubu

    (1) Akit taraflardan birinin Sosyal Sigorta merciinin, bir yardıma mahsuben bir avans ödemiş olması halinde, diğer akit tarafın mercii, kendi mevzuatına göre müstehak olunan aynı mahiyetteki bir yardımın aynı zaman bölümüne rastlayan fark ödemesini ilk akit taraf Sosyal Sigorta merciinin talebi üzerine ve onun nam ve hesabına mahfuz tutar. Bir akit taraf Sosyal Sigorta merciinin, diğer akit taraf ülkesindeki bir Sosyal Sigorta merciinin bilahare, aynı mahiyette yardımda bulunacağı bir süre için, gerekeninden fazla olarak bir yardımda bulunmuş olması halinde, bu yardımı aşan meblağ, bilahare ödenecek meblağ miktarı kadar, ilk cümle anlamında avans olarak yapılan bir ödeme olarak kabul edilir.

    (2) Bir akit taraf ülkesindeki bir hak sahibine, bu hak sahibinin para yardımını talep etmeğe hakkı olduğu bir zaman aralığı içinde bir sosyal yardımın veya işsizlik sigortasından geçici bir yardımın yapılmış olması halinde, yükümlü Sosyal Sigorta mercii veya ödemeyi yapan Sosyal Sigorta mercii, talep üzerine ve ilgili Sosyal Sigorta merciinin nam ve hesabına olmak üzere aynı zaman aralığına rastlayan ve birikmiş olup ödenecek olan meblağların, ödenmiş bulunan yardım tutarındaki kısmı, sanki yardım, talepte bulunan Sosyal Sigorta merciinin ülkesinde bulunduğu akit taraf mevzuatına göre yapılmış gibi mahsup edilir.

Madde 32

Tazminat

    (1) Bir akit taraf mevzuatına göre, diğer akit taraf ülkesinde verilen bir zarar nedeniyle tazminat talep hakkı olan bir kimsenin, zarara uğranılan ülke mevzuatına göre, üçüncü kişilere karşı tazminat talep hakkı varsa, bu tazminatı talep etme hakkı uyguladığı mevzuata göre ilk akit taraf yetkili Sosyal Sigorta merciine geçer.

    (2) Hasıl olan zarar dolayısı ile her iki akit taraf Sosyal Sigorta mercileri tazminat talep etmek hakkına sahip iseler, üçüncü şahıs, birinci fıkra gereğince her iki taraf Sosyal Sigorta merciine ödenmesi gereken tazminatı, bunlardan birine ödeyerek mükellefiyetini yerine getirmiş sayılabilir. Bu durumda her iki akit taraf Sosyal Sigorta mercileri müteselsil alacaklı sayılırlar ve alınacak tazminatı, yardımlarıyla orantılı olarak paylaşılırlar.

Madde 33

İhtilafların Çözümü

    (1) Akit taraf yetkili makamları, akit taraflar arasında bu Anlaşmanın yorumu ve tatbiki nedeni ile çıkacak tüm anlaşmazlıkları müzakere yolu ile halletmeye çalışırlar.

    (2) Bir anlaşmazlığın bu şekilde altı ay içinde giderilmesi mümkün olmazsa, bu durumda anlaşmazlığın çözümü akit taraflardan birinin müracaatı üzerine aşağıdaki şekilde oluşturulacak olan bir hakem heyetine devredilir:

    a) Anlaşmaya taraf olan her devlet anlaşmazlığın hakem heyeti tarafından giderilmesi ile ilgili müracaatın eline geçmesinden itibaren bir ay içinde bir hakem tayin eder. Bu şekilde tayin edilen iki hakem, hakemini son olarak atayan devletin bu atamayı bildirmesinden itibaren iki ay içinde üçüncü bir devletin uyruğundaki bir kişiyi üçüncü hakem olarak seçer.

    b) Anlaşmaya taraf olan devletlerden birinin tespit edilen süre içinde hakem tayin etmemesi durumunda, diğer devlet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin başkanına başvurarak, hakem tayin etmesini isteyebilir. Tayin edilen iki hakemin atanacak üçüncü hakemin seçimi konusunda mutabakata varamamaları halinde, aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulur.

    c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin başkanının Anlaşmaya taraf olan devletlerden birinin uyruğunda olması halinde, bu madde ile kendisine verilen görevler mahkemenin başkan yardımcısına ya da aynı uyrukta olma durumunun söz konusu olmadığı en yüksek dereceli hakime devredilir.

    (3) Hakem heyeti oy çokluğu ile karar verir. Heyetin kararları her iki devlet için de bağlayıcı niteliktedir. Anlaşmaya taraf olan her devlet kendisi tarafından atanan hakemin masraflarını karşılar. Diğer masraflar Anlaşmaya taraf olan devletlerce eşit oranda karşılanır. Hakem heyeti çalışma usullerini kendisi belirler.

Bölüm V

Geçici ve Son Hükümler

Madde 34

Geçici Hükümler

    (1) Akit tarafların mevzuatlarında süresi içinde yapılan başvurularda geriye doğru geçerli olmak üzere belirli yardımların yapılacağının öngörülmesi durumu hariç bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce vaki olan ya da 35 inci maddenin 3 üncü fıkrası kapsamına giren kişiler için 1 Ekim 1996 tarihinden önceki yardım taleplerine mesnet teşkil etmez.

    (2) Bu Anlaşmaya göre bir yardım hakkının tespiti için akit taraf mevzuatlarından birine göre bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce geçirilmiş bulunan sigortalılık süreleri de dikkate alınacaktır.

    (3) Bu Anlaşma birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydı ile Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce vuku bulan sigorta olayları için de daha önce tespit edilen talepler toplu olarak ödenmediği müddetçe geçerlidir.

    (4) Bu Anlaşmanın yürürlük tarihinden önce kazanılmış haklar bu Anlaşma ile haleldar edilemez.

    (5) 35 inci maddenin 3 üncü fıkrası kapsamına girmeyen bir kişinin bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde yardım almak için müracaatta bulunması halinde, yardımların bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren verilmesi gerekli olup, ilgilinin başvurusu süresi içinde yapılmadığı veya zaman aşımı ileri sürülerek reddedilemez.

Madde 35

Yürürlüğe Giriş

    (1) Bu Anlaşma onaylanacaktır. Onay belgeleri mümkün olan en kısa zamanda Ankara'da teati edilecektir.

    (2) Bu Anlaşma onay belgelerinin teati edildiği ayı takip eden ayın birinci günü yürürlüğe girer.

    (3) Bu Anlaşma'nın sosyal güvenlik çerçevesindeki yardımlardan yararlanılması ve bu yardımların verilmesi ile ilgili hükümleri, 1 Ekim 1996 tarihinden itibaren akit taraflar arasındaki, bu tarihten önce geçerli olan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının kapsamına giren şahıslara uygulanır. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce sağlık yardımlarının yapılması bakımından değişik bir yöntemin uygulanmış olması halinde, bu uygulama aynen kabul edilir.

Madde 36

Yürürlükten Kalkma

    (1) Bu Anlaşma süresiz olarak aktedilmiştir. Her bir akit taraf bir takvim yılı sonu itibarıyla altı aylık bir feshi ihbar süresine riayet ederek ve yazılı olarak diplomatik yoldan bu Anlaşmayı fesh edebilir.

    (2) Fesih edilmesi halinde, bu Anlaşmanın müktesep haklara ilişkin hükümleri geçerli olmakta devam eder.

    Her iki akit taraf yetkilileri Bu ANLAŞMAYI imzalamışlardır.

    BU ANLAŞMA Viyana'da 28 Ekim 1999 tarihinde Türkçe ve Almanca olmak üzere iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiş olup, her iki metin de aynı derecede geçerlidir.

    Türkiye Cumhuriyeti adına:                                                                                                              Avusturya Cumhuriyeti adına:

 

Atama Kararı

    Milli Savunma Bakanlığından :

    Karar Sayısı : 2000/671

    1 — Bu Kararda ismi yazılı 5 Hakim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

    2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

30 Haziran 2000

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan Milli Savunma Bakanı

2 nci Or. K. Ad. Müş.liğinden MALATYA (M.S.B. As. Adl. Tefş. Krl. Bşk.lığına ATANIP KATILMADAN ANKARA), Hak. Kd. Alb., Caner SEBEN, BOLU, 1974-YD. 1, 30/8/1994, M.S.B. Kan. ve Kar. D. Bşk. Meclis Ş. Md.lüğüne ANKARA

M.S.B. As. Adl. Teftiş Krl. Bşk. Baş Müfettişliğinden ANKARA, Hak. Kd. Alb., Fevzi UĞUR, KONYA, 1974-Yd.13, 30/8/1995, M.S.B. As. Adl. Teftiş Krl. Bşk.lığına ANKARA

M.S.B. As. Adl. Teftiş Krl. Bşk. Müfettişliğinden ANKARA, Hak. Kd. Alb., Kemal OYGUR, ESKİŞEHİR, 1976-Yd.16, 30/8/1996, M.S.B. As. Adl. Teftiş Krl. Bşk. Baş Müfettişliğine ANKARA

M.S.B. Kan. ve Kar. D. Bşk. Meclis Ş. Md.lüğünden ANKARA, Hak. Alb., S. Hikmet AKÇA, DENİZLİ, 1977-Yd.14, 30/8/1999, M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Rapor Tetkik Ş. Md.lüğüne ANKARA

A.Y.İ.M. Bşk.lığı 2 nci D. Raportörlüğünden ANKARA (M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk.lığı Rap. Tetkik Ş. Md. V.liğine ATANIP KATILMADAN ANKARA, Hak. Kd. Bnb., Abdullah ARSLAN, MANİSA, 1980-J.Ord.1, 30/8/1995, M.S.B. As. Adl. Teftiş Krl. Bşk. Müfettişliğine ANKARA

Yönetmelik

    Yıldız Teknik Üniversitesinden :

Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar

Merkezi Yönetmeliği

    Amaç

    Madde 1 — Uluslararası ilişkiler alanında yapılan kuramsal çalışmalar ve uygulamaya dönük araştırmalar, küresel ölçekte gözlemlenen gelişmelerin ivme kazanmasıyla birlikte, başta akademik çevreler olmak üzere değişik kesimlerin ilgisiyle karşılaşmaktadır. Soğuk savaş sonrası dönemde gerçekleşen çoğu önemli dönüşümlerin ülkemizi çevreleyen bölgelerde oluşması, Türkiye'yi ilgilendiren dış gelişmelerin yakından izlenmesini ve nesnel açıdan çözümlenmesini gerektirmektedir. Bu gereklilik, ülkemizin dış ilişkilerini stratejik boyutlarıyla ele alan çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan ilginin artmasına neden olmaktadır.

    Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 90’lı yıllarda ülkemizde etkisi duyulan gelişmelerin yol açtığı değişimle birlikte belirginlik kazanan güvenlik sorunlarını demokratik uygulamalar açısından inceleyecek çalışmalara ağırlık verilmesini öngörmektedir. Değişim, güvenlik ve demokrasi kavramlarının çevrelediği alanda yoğunlaşan araştırmaların gerçekleştirilmesi, sadece bu alanda duyulan bir boşluğu doldurmakla kalmayacak, gerek uzun, gerekse kısa erimli sonuçlarıyla karşılaşır olduğumuz pek çok ulusal sorunun uygulamaya dönük sonuçlarını inceleyen çalışmalara yönelik kurumsal bir yapının yaratılmasına da öncülük edecektir. Merkez, öncelikle, belirtilen çerçevede uzmanlık kazanmış bilim insanları ve araştırmacıların, geliştirilecek araştırma projeleri çerçevesinde işbirliği yapabilecekleri bir platform işlevi görecektir.

    Kuruluş

    Madde 2 — Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Rektörlüğe bağlı olarak 2547 ve 2880 sayılı Yasalar ve Üniversite Senatosunun 21.7.1997 tarih ve 1997/13 sayılı "YTÜ Uygulama-Araştırma Merkezlerinin Kurulma Esasları" çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun 15.7.1999 tarih ve 1999/23 sayılı kararı ile kurulmuştur.

    Organlar

    Madde 3 — Araştırma Merkezinin yönetimi; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan oluşur.

    Müdür

    Madde 4 — Müdür, üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Araştırma Üst Kurulu'nun görüşü alınarak, Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilir.

    Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında, görevlendirilmesindeki yol izlenir. Müdür, merkezde görevli öğretim üyelerinden birini "Müdür Yardımcısı" olarak seçer. Müdür Yardımcısı, Müdürün merkezle ilgili konularda vereceği görevleri yerine getirir.

    Müdür, kısa süreli ayrılmalarda, yardımcısını vekil bırakır. Vekalet 3 aydan fazla süremez. Vekaletin 3 aydan fazla sürmesi veya müdürün süresini doldurmadan görevden ayrılması durumlarında, ilk paragrafta belirlenen prosedüre uygun olarak ayrılan müdürün süresini doldurmak üzere yeni bir müdür görevlendirilir.

    Müdürün Görevleri

    Madde 5 — Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir.

    a) Araştırma Merkezini temsil eder.

    b) Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.   

    c) Merkeze bağlı personelin ve fiziki alt yapının düzenli bir şekilde, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.

    d) Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

    e) Her yıl sonunda, merkezin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’na, faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını sunar.

    Yönetim Kurulu

    Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve 3 öğretim elemanı olmak üzere 5 kişiden oluşur. Öğretim elemanları; Müdür tarafından gösterilen 6 aday arasından Üniversite Senatosunca seçilir ve Rektör tarafından onaylanır.

    Üyelerin görev süreleri 3 yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya 3 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı yöntemle müdür tarafından gösterilen 2 aday arasından seçim ve görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

    Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 7 — Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olmak üzere toplanır ve görevleri aşağıdaki gibidir.

    a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır.

    b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirir ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlar.

    Merkez Danışma Kurulu (MDK) ve Görevleri

    Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, Yıldız Teknik Üniversitesi içinden ve dışından konu ile ilgili Kamu ve Özel Kuruluşların temsilcisi üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kere toplanarak, merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Merkez Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

    Kadrolar

    Madde 9 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerle sağlanır.

    Yürürlük

    Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

    Tebliğler

   Maliye Bakanlığından :

2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı

(Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları)

(Sıra No: 9)

    I-Yaz Okulları

    30.12.1999 tarih ve 23922 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (1-F) bendinde;

    "l- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) fıkrasına göre Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden; toplam 280 ders saatine mukabil olmak ve anılan Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca ilgili fakülte ve program adına göre belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarın tespitinde, 30.7.1998 tarih ve 98/11457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu; Maliye Bakanlığınca fakülte ve program adına göre belirlenen miktardan daha az yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.

    Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.

    2- Yaz okulu öğretim ücretleri öğrenciler tarafından peşin olarak Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir diğer taraftan özel ödenek olarak kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla % 70'i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir, kalan kısmı ise Üniversitenin veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

    3- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati ile derse kaydolan öğrenci sayı-sına göre Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ders ve sınav ücreti ödenir.

    Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına; Kurum bütçesi, döner sermaye, araştırma fonu, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

    4- Bu hükümlere göre işlem yapılabilmesi için; yaz okulu açılması, alınacak öğretim ücretleri ile ödenecek ders ve sınav ücretlerine ilişkin Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararları hakkında Yükseköğretim Kurulu'ndan uygun görüş alınması zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararları ile verilen uygun görüşün birer örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

    5- Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde bu hükümler uygulanmaz.

    6- Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir."

    hükümleri yer almış bulunmaktadır.

    Anılan hükümlerin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının da görüşleri alınmak suretiyle yükseköğretim kurumları tarafından açılacak yaz okullarına ilişkin esas ve usuller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

    l- Yaz okulu açılabilmesi için öğrencilerden alınacak yaz okulu öğretim ücretleri ile yaz okulunda görevlendirilecek öğretim elemanlarına ödenecek ders ve sınav Ücretlerine ilişkin Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı hakkında Yükseköğretim Kurulu'ndan uygun görüş alınması zorunlu olup, söz konusu yönetim kurulu kararları ile verilen uygun görüşlerin birer örneği toplu olarak 31 Temmuz 2000 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

    2- Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden bir ders saati için alınabilecek azami ücretler yükseköğretim programları itibariyle ekli cetvelde belirtildiği şekilde tespit edilmiştir. (Örnek: Mühendislik fakültesinde normal örgün öğretime kayıtlı bir öğrencinin yaz okuluna katılması halinde kendisinden bir ders saati için azami 427.000 TL ücret alınabilecek, aynı öğrencinin yaz okuluna katıldığı derslerin toplam 150 saatlik bir süreyi oluşturması halinde de kendisinden azami toplam 64.050.000 TL ücret alınabilecektir.)

    3- ikinci öğretime kayıtlı olup, yaz okuluna katılacak öğrencilerden alınacak yaz okulu azami ders saati ücreti, aynı fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenmiş olan yaz okulu azami ders saati ücretinin iki katını geçemeyecektir. (Örnek: Normal örgün öğretim öğrencileri için yaz okulu bir ders saati ücreti azami 427.000 TL olarak belirlenmiş olan mühendislik fakültesinde ikinci öğretime kayıtlı öğrencilerden bu miktarın iki katı olan 854.000 TL bir ders saati azami ücreti olarak alınabilecek; ancak aynı mühendislik fakültesinde normal örgün öğretime kayıtlı öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yaz okulu bir ders saati ücretinin 400.000 TL olarak belirlenmiş olması halinde bu fakültede ikinci öğretime kayıtlı öğrencilerden yaz okulu bir ders saati ücreti olarak 800.000 TL alınabilecektir.)

    4- Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında (yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) normal örgün öğretime kayıtlı olan öğrencilerden bu Talimata ekli Cetvelde fakülte veya program adına göre belirlenen azami ders saati ücretinin en fazla iki katına kadar Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ders saati ücreti alınacaktır. Aynı yükseköğretim kurumlarında, ikinci öğretime kayıtlı olan öğrencilerden alınacak ders saati ücreti ise normal örgün öğretime kayıtlı öğrenciler için yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilecek ders saati ücretinin iki katını geçmeyecektir.

    5- Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, ikili anlaşmalar veya mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı olduğu fakülte veya program için bu Talimata ekli Cetvelde belirtilen ders saati ücretinin üç katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında altı katı) ders saati ücreti TL olarak alınabilecektir.

    İkinci öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden ise kayıtlı olduğu fakülte veya program için bu Talimata ekli Cetvelde belirtilen ders saati ücretinin altı katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında oniki katı) ders saati ücreti TL olarak alınabilecektir.

    6- Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu; Maliye Bakanlığınca fakülte ve program adına göre belirlenen ve bu Talimat ekinde yer alan ders saati başına ücretten daha az ücret alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin hiç alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilecektir.

    7- Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz okulu öğretim ücreti alınmayacaktır.

    8- Yaz okulu öğretim ücretinin tespitinde, 27.7.1999 tarih ve 99/13284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü maddesindeki normal süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ve lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrencilerden öğrenci katkı payı miktarlarının zamlı olarak alınmasına ilişkin hükümler ile anılan Kararın 15 inci maddesi gereğince öğrenci katkı payı miktarlarının Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile % 20 oranında arttırılabilmesine ilişkin hüküm dikkate alınmayacaktır.

    9- Yaz okulu öğretim ücretleri, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açılacak hesaba yatırılacak ve bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına aktarılacaktır. Aktarılan bu miktar, Bütçe Dairesi Başkanlığınca özel gelir hesabına alınarak ilgili kurum bütçesinin 990-02 altprogramında (l) ödenek türünde, mevcut veya yeni açılacak (002) "Yaz Okulu Öğretim Ücreti Gelirleriyle Yürütülen Hizmetler" faaliyetinin (000) "Özel ödeneklerle karşılanan giderler" harcama kalemine özel ödenek kaydedilecektir.

    10- Özel ödenek kaydedilen miktarın en fazla % 70'i yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilecektir. Kalan kısmı Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün başta elektrik, su, yakacak giderleri olmak üzere cari ihtiyaçlarında kullanılacaktır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, cari ihtiyaçlarda kullanılmak üzere ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilecektir.

    11- Öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti olarak ödenen miktarın toplamı, kaydolunan özel ödeneğin % 70' ini hiç bir şekilde geçmeyecek ve öğretim elemanlarına özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek katma bütçe, döner sermaye, araştırma fonu, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ders ve sınav ücreti veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

    12- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına ödenecek ders ve sınav ücretleri; öğretim elemanlarının unvanları, verdikleri dersin kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı, derse kaydolan öğrenci sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak, öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücreti; anılan maddenin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav ücreti de aynı maddede öngörülen sınav ücretinin üç katını geçemez. (Bu hesaplamada söz konusu maddenin son fıkrasındaki müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretinin % 60 zamlı ödenmesine ilişkin hüküm dikkate alınmayacaktır.)

    13- Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanları için haftalık zorunlu ders yükü aranmayacaktır.

    14- Öğretim elemanlarının unvanları itibarıyla haftada verebilecekleri ücretli azami ders saati, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Öngörülen haftalık zorunlu ders saati ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen ek ders ücreti ödenebilecek ders saatinin toplamını (öğretim üyeleri için 30, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 32 saati) geçemeyecektir.

    15- Teorik derslerle çeşitli uygulama ve faaliyetlerin ne ölçüde ders saatinden sayılacağı hususunda, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar uygulanacaktır.

    16- Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dışındaki öğretim elemanlarının (öğretim yardımcıları) yaz okullarında ders vermek üzere görevlendirilmeleri ve bunlara ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

    17- Yaz okullarına ilişkin yukarıda belirtilmeyen diğer hususlarda 2547 ve 2914 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

    18- Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (1-F) bendine göre yaz okulu açılması halinde aynı Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün bazı fakülte veya programları için genel hükümler çerçevesinde ayrıca yaz okulu açılamayacağı gibi Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüleri tarafından genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde de bazı fakülte veya programlar için 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (1-F) bendine göre ayrıca yaz okulu açılması mümkün bulunmamaktadır.

    Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (1-F) bendi hükümleri ile söz konusu bent uyarınca hazırlanmış olan bu Talimat hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak, bu şekilde yaz okulu açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 6.10.1994 tarih ve 94.30.1616 sayılı Kararında belirtilen esas ve usullere uyulduğu gibi yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri için mevcut bütçe ödeneği imkanları dikkate alınacaktır. Bu çerçevede açılacak yaz okullarında görev alacak öğretim elemanlarına ise 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde normal örgün öğretim-ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın ve mecburi ders yükü aranmaksızın aynı maddenin son fıkrasına göre % 60 zamlı olarak ek ders ücreti ve anılan maddenin 3 üncü fıkrasındaki koşullar dikkate alınmak suretiyle sınav ücreti ödenecektir.

    II-Tezsiz Yüksek Lisans Programları

    6.1.2000 tarih ve 23928 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4496 sayılı Katma Bütçeli İdareler Mali Yılı Bütçe Kanununun 9 uncu maddesinin (j) bendinde;

    "Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde iktisat, işletme, hukuk, uluslararası ilişkiler, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir ve bu kararların birer örneği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilir.

    Toplanan öğretim ücretleri ilgili kurumların bütçesine özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin % 30'undan az olmamak üzere ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca belirlenecek miktarı araştırma fonuna aktarılır. Geri kalanı ise, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi (son fıkrası hariç) ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretinin 5 katını ve aynı maddede öngörülen sınav ücretinin 3 katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders veren öğretim üyelerine ek ders ve sınav ücreti olarak; 3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara göre de bu program için görevlendirilen idari personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek kurum bütçesi, döner sermaye, araştırma fonu, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

    Bu bentte yapılan düzenleme dışında kalan hususlar hakkında 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ile 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    Gerektiğinde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler kısmen veya tamamen ileri uzaktan eğitim teknolojileri kullanmak suretiyle ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları için de uygulanabilir.

    Öğretim ücretlerinin toplanmasına ve özel ödenek kaydedilmesine ve bu bentte düzenlenen diğer hususlara ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir."

    hükümleri yer almış bulunmaktadır.

    Anılan hükümlerin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının da görüşleri alınmak suretiyle yükseköğretim kurumları tarafından ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılmasına ilişkin esas ve usuller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

    1-İkinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılabilmesi için öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri ile bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretlerine ilişkin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararı hakkında Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunlu olup, söz konusu yönetim kurulu kararı ile alınan uygun görüşlerin birer örneği toplu olarak 30 Eylül 2000 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

    2-Öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri yönetim kurulu kararlarında belirtilen tarihlerde olmak üzere iki eşit taksitte üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açılacak özel hesaba yatırılır. Bu miktarlar en geç ilgili ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Yatırılan bu miktarlar ilgili kurum bütçesinin 990-02 altprogramında (l) ödenek türünde, yeni açılacak (003) "Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Elde Edilen Gelirlerle Yürütülen Hizmetler" faaliyetinin (000) "Özel ödeneklerle karşılanan giderler" harcama kalemine özel ödenek kaydedilir.

    3- Kaydolunan özel ödeneğin % 30 undan az olmamak üzere ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca belirlenecek miktarı araştırma fonuna aktarılır. Geri kalanı ise;

    a) Öncelikle, ikinci öğretime ilişkin olarak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünce bu öğretimde görevlendirilecek akademik personelin ek ders ücretleri ile idari personelin fazla çalışma ücretlerinin karşılanmasında kullanılır.

    b) Yukarıdaki giderler karşılandıktan sonra kalan ödenekler, bu öğretimin yapıldığı birimlere öncelik verilmek suretiyle, o üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün diğer cari giderleri ile, eğitim-öğretim yapılan fiziki mekanların küçük bakım ve onarımı, ders araç-gereç alımı ile bunların bakım ve onarımında kullanılır.

    4- Kaydedilen özel ödenekler katma bütçeli idarelerin tabi olduğu mevzuata göre harcanır.

    5- Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek kurum bütçesi, döner sermaye, araştırma fonu, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

    6- Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

    7- İkinci öğretim kapsamında tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin yukarıda belirtilmeyen hususlarda 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ile 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    Tebliğ olunur.

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 4 üncü

Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar

Hakkında Tebliğ

Tebliğ No:2000/27

    Madde 1 — 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre tespit edilen ihbarı mecburi hastalıklar aşağıda gösterilmiştir.

     1 – Sığır vebası

     2 – Şap

     3 – Sığır tüberkülozu

     4 – Sığır brusellozu

     5 – Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

     6 – İnfectious bovine rhinotracheitis (IBR)

     7 – Anthrax

     8 – Kuduz

     9 – Koyun-keçi çiçeği

    10 – Koyun ve keçi brusellozu

    11 – Koyun ve keçi vebası (PPR)

    12 – Mavidil

    13 – At vebası

    14 – Ruam (Mankafa)

    15 – Durin (At frengisi)

    16 – Atların enfeksiyöz anemisi

    17 – Vesiküler stomatitis (Bulaşıcı stomatitis)

    18 – Equine encephalomyelitis

    19 – Tavuk vebası

    20 – Newcastle (Yalancı tavuk vebası)

    21 – Pullorum

    22 – Tavuk tifosu

    23 – Arıların amerikan yavru çürüklüğü

    24 – Varroa

    25 – Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi

    Madde 2 — 30/6/1998 tarihli ve 23388 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 1998/10 No’lu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

   Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalat : (2000/17) Sayılı Kimyasal SilahlarSözleşmesi Ekinde

Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

    MADDE 1 — 31.12.1999 tarihli ve 23923 2 nci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat : (2000/17) sayılı Tebliğ’in Sözleşmeye TarafÜlkeler Listesine (EK A) aşağıdaki ülkeler ilave edilmiştir.

    128.Azerbaycan

    129. Eritre

    130. Kazakistan

    131. Kolombiya

    132. Yugoslavya

    133. Malezya

    MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış TicaretMüsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ