15 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29802

YÖNETMELİK

Bilkent Üniversitesinden:

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VE EKONOMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BILEC) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Merkezin Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Eş-Başkan: Merkezin Eş-Başkanını,

ç) Hukuk Fakültesi: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

d) Merkez: Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Rektör: Bilkent Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektör Yardımcısı: Bilkent Üniversitesi Akademik İşler Rektör Yardımcısını,

g) Üniversite: Bilkent Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; modern sanayi toplumunun temel ekonomik ve hukuki meselelerine ışık tutacak bir disiplinlerarası araştırma, yayın ve eğitim faaliyeti gerçekleştirmek suretiyle, yasa koyucunun, yargının ve idarenin işlemlerinde dayanacakları adalet ve hakkaniyet temeline, iktisadi etkinlik ve toplumsal refah perspektifini de dahil etmelerini sağlayan, hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuki/kurumsal yapının kurulmasına ve muhafazasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hukuki meselelerin serbest piyasalar, rekabet ve ekonomideki karar alıcı birimler üzerindeki etkilerine ilişkin kamunun ilgi ve bilgisinin gelişimine katkıda bulunacak araştırmalar yapılması, bu nitelikteki araştırmaların desteklenmesi,

b) Toplumsal ve ekonomik gereksinimleri karşılayan adil ve etkin hukuk kurallarının yaratılmasına yönelik politika sorunlarıyla ilgili tartışmaların ve görüş alışverişinin gerçekleştirilebileceği sürekli ve tarafsız bir forumun oluşturulması,

c) Hukuk ve ekonomi meseleleri ile bu iki disiplinin entegrasyonuna ilişkin yoğun araştırma, eğitim ve aleni tartışma programları düzenlenmesi,

ç) Hukuk ve ekonomi alanında yapılacak yüksek nitelikli çalışmaların desteklenmesi,

d) Hukuk ve ekonomi alanına ilişkin araştırmaların gelişmiş iletişim teknolojileri ile yayılmasının sağlanması,

e) Hakimler, avukatlar, üst düzey yöneticiler ve diğer ilgili profesyonel kişi ve gruplar için temel veya ileri düzeyde hukuk ve ekonomi konularına ilişkin seminer programlarının gerçekleştirilmesi,

f) Yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları, çalıştaylar, akademik ve profesyonel konferanslar ile hukuk ve ekonomi alanını ilgilendiren yargılama sorunları hakkında yoğun ve dengeli seminer programları düzenlenmesi; projeler yapılması,

g) Rapor, makale ve benzeri yayınların yapılması,

ğ) Kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti verilmesi,

h) Dünyadaki benzer kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm ve işbirliği bağlarının kurulması,

ı) Merkezin amacına yönelik diğer bilimsel ve profesyonel faaliyetler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları; Başkan, Eş-Başkan, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Başkan ve eş-başkanın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkan ve Eş-Başkan; Rektör tarafından Hukuk Fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başkan ve Eş-Başkan yeniden görevlendirilebilir.

(2) Başkan ve Eş-Başkanın görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

b) Merkezde görev yapacak bilimsel, teknik ve araştırma personeli ile idari ve destek personelinin 11 inci maddeye göre atanması için gerekli işlemleri yapmak,

c) Merkez personeli arasında görev paylaşımı yapmak, yapılan işleri denetlemek ve çalışmalarının düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Başkan, Eş-Başkan, Hukuk Fakültesi Dekanı, Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunca Hukuk Fakültesinden seçilecek iki öğretim elemanı ve İktisat Bölümünün kendi içinden seçeceği iki öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Başkanın başkanlığında, Başkanın hazır bulunmadığı hallerde ise Eş-Başkanın başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yılda en az bir kez ve gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine toplanmak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel ve eğitsel toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

ç) Proje konularını tespit etmek,

d) Merkezin birimlerinin kurulmasına karar vermek ve bu birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

f) Merkezin bütçesini onaylamak,

g) Başkan veya Eş-Başkanın önerisi üzerine Merkez personelinin atamasını değerlendirip onaylamak,

ğ) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunca Hukuk Fakültesinden seçilecek bir öğretim elemanı, İşletme Bölümünün kendi içinden seçeceği bir öğretim elemanı, hukuk ve ekonomi alanı ile ilişkili Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların birer temsilcisi ve hukuk ve ekonomi alanında çalışan iki akademisyen olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Danışma Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yılda en az bir kez ve gerektiğinde Başkanın önerisi üzerine ya da re’sen Rektörün çağrısıyla toplanmak,

b) Merkezin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

c) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlemler konusunda önerilerde bulunmak,

ç) Yönetim Kurulunca danışılan konularda tavsiye niteliğinde görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Başkanın veya Eş-Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Başkan ve Eş-Başkana devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve projeler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.