10 Kasım 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28463

KANUN

EXPO 2016 ANTALYA KANUNU

Kanun No. 6358                                                                                                       Kabul Tarihi: 31/10/2012

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisinin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Ajans: EXPO 2016 Antalya Ajansını,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) BIE: Uluslararası Sergiler Bürosunu,

d) EXPO Konseyi: EXPO 2016 Antalya Ajansı Konseyini,

e) EXPO 2016 Antalya: 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisini,

f) Genel Sekreter: EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterini ve BIE kuralları gereği atanan EXPO 2016 Antalya Sergi Komiserini,

g) Genel Sekreterlik: EXPO 2016 Antalya Ajansının sekretaryasını yürütmek ve bu kapsamda verilen görevleri yerine getirmek üzere Antalya’da kurulan teşkilatı,

ğ) Ofis: Yönetim Kurulu ile EXPO Konseyinin sekretaryasını yürütmek ve verilen görevleri yerine getirmek üzere Ankara’da kurulan teşkilatı,

h) Resmî katılımcı: EXPO 2016 Antalya’ya katılan ve Yönetim Kurulunca resmen tanınmış bir yetkili aracılığıyla temsil edilen ülkeyi,

ı) Yönetim Kurulu: EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

Ajans

MADDE 3 – (1) EXPO 2016 Antalya organizasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek üzere, bu Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Antalya’da bulunan EXPO 2016 Antalya Ajansı kurulmuştur.

(2) Ajans; Yönetim Kurulu, EXPO Konseyi, Genel Sekreterlik ve Ofisten oluşur.

(3) Ajans birimlerinin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Yönetim Kurulu

MADDE 4 – (1) Yönetim Kurulu; Bakan başkanlığında, Antalya Valisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile Antalya Ziraat Odası Başkanı olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Bakan,Yönetim Kurulu üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirir.

(2) Yönetim Kurulu, Ajansın tüzel kişiliğini temsil eder.

(3) Yönetim Kurulu, her ay olağan ve gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak en az yedi üye ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır. Bakanın katılmadığı toplantılarda, başkan vekili başkanlığı yürütür. Üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde toplam üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır ve bu üyelerin temsil ettiği örgüt veya kurumun on beş gün içinde yeni üye bildirmemesi hâlinde bu üyelerin yerine Bakan tarafından yeni üye atanır.

(4) Yönetim Kurulu; EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde yetkili olup aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir:

a) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında yapılacak çalışmaların çerçevesini, mahiyetini ve önceliklerini belirlemek, hazırlıkları izlemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının eş güdüm içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak.

b) EXPO 2016 Antalya’ya ilişkin iş ve işlemlerde, kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların iş birliği içinde çalışmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

c) EXPO Konseyi tarafından alınan tavsiye kararlarını değerlendirmek ve uygun bulduklarını uygulanmak üzere Genel Sekreterliğe bildirmek.

ç) Bütçe ve kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve yıllık program, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporu hakkında karar almak.

d) Bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere yurt içinde veya yurt dışında ihale ve bütçe komisyonları da dâhil olmak üzere çalışma grupları ve komiteler oluşturmak, gerekli görülen hâllerde toplantılarına kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerini davet etmek.

e) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında yapılacak çalışmalar, BIE kurallarına uygun genel düzenlemeler ve insan kaynakları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan yönetmelikleri, EXPO Konseyinin görüşünü aldıktan sonra Bakanlığın onayına sunmak.

f) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan yönerge ve talimatlardan uygun görülenleri onaylamak.

EXPO Konseyi

MADDE 5 – (1) EXPO Konseyi; Antalya Valisi başkanlığında, Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Akseki Belediyesi, Aksu Belediyesi, Alanya Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Finike Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Gündoğmuş Belediyesi, İbradı Belediyesi, Kale Belediyesi, Kaş Belediyesi, Kemer Belediyesi, Kepez Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Korkuteli Belediyesi, Kumluca Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Serik Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tohumcular Birliği, Antalya İl Özel İdaresi, Antalya Ticaret Borsası, Antalya İhracatçılar Birliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Seyahat Acentaları Birliği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği, Antalya Kent Konseyi ve Antalya Gazeteciler Cemiyetinin üst düzey görevlileri veya temsilcileri arasından bu fıkrada adı geçen kurumlarca görevlendirilen elli dört üyeden oluşur.

(2) EXPO Konseyi; en az ikisi Antalya’da olmak üzere yılda en az dört defa olağan ve gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. EXPO Konseyi, en az yirmi yedi üyenin katılımıyla toplanır ve en az yirmi bir üyenin aynı yönde oyu ile karar alır. Başkan, gerekli görülen hâllerde toplantılara, oy hakları olmamak kaydıyla, EXPO Konseyi üyesi olmayan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri davet edebilir. Üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde toplam dört toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve temsil ettiği örgütün veya kurumun üyeliği düşer. Bu üye yerine EXPO Konseyi Başkanının teklifi ve Bakan onayı ile yeni üye atanır.

(3) EXPO Konseyi; EXPO 2016 Antalya’nın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü tavsiye kararlarını alır, hazırlık çalışmaları kapsamında yıllık program, bütçe, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile gerekli görülen diğer konularda görüşlerini ve tavsiyelerini bildirir, Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterliğin çalışmalarını izler.

Genel Sekreterlik

MADDE 6 – (1) Ajansın çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Antalya’da bir Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreterlik, Ajansın iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu uygulama birimidir.

(2) Ajansı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çerçevede yönetmek üzere, Bakan tarafından bir Genel Sekreter atanır. Genel Sekreterliğin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(3) Genel Sekreterlik, EXPO 2016 Antalya ile ilgili bütün faaliyetlerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde programlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumludur. Genel Sekreterlik aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir:

a) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.

b) Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen organizasyon ile ilgili tüm iş ve işlemleri planlamak, iletişim ve tanıtım stratejilerini tespit etmek, faaliyet programını hazırlamak, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan faaliyetleri yürütmek ve bunlarla ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak ve takip etmek.

c) EXPO 2016 Antalya’nın organizasyonu çerçevesinde yapılacak hizmet ve faaliyetler ile ilgili proje teklif ve önerilerini hazırlamak, onaylananları uygulamak veya uygulatmak.

ç) EXPO 2016 Antalya alanı ve çevresinin alt ve üst yapısının fiziki planlamasını yapmak veya yaptırmak; bu amaçla EXPO 2016 Antalya’nın yapılacağı alanları tespit etmek, yapılacak her türlü tesisin projelerini değerlendirmek ve uygun görülen yapı ve tesisleri inşa ettirmek, mevcut tesislerin EXPO 2016 Antalya’nın temasına uygun olarak modernizasyonu için ilgili belediyelerle iş birliği içinde il ve ilçelerin ana caddelerinde çevre ve cephe düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, taşınmazların kullanımına karar vermek.

d) Yıllık program ve faaliyet raporu ile bütçe ve kesin hesap taslağını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak, koordine etmek, takip etmek veya bu amaçla hizmet alımı yapmak.

f) EXPO 2016 Antalya alanının projelendirilmesi ve yapımı ile her türlü ulaşım ve haberleşmeyi sağlayacak alt yapıyı hazırlamak, hazırlanması için yerel ve merkezî yönetimle iş birliği içinde çalışmak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve çalışmalara gönüllü katılacak gerçek kişiler ile özel hukuka tabi tüzel kişiler arasında koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunun onayıyla bağış ve sponsorlukları kabul etmek, Yönetim Kurulu adına sponsorlar ile gerekli sözleşmeleri imzalamak.

h) EXPO 2016 Antalya’nın düzenlenmesi ile ilgili olarak resmî katılımcılar ile Ajans adına gerekli sözleşmeleri yapmak.

ı) Kamuoyunu hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgilendirmek.

i) Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili her türlü yazışmayı yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak iş ve işlemleri belirlemek, bunların yapılmasını koordine etmek.

j) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında yapılacak çalışmalar, BIE kurallarına uygun genel düzenlemeler ve insan kaynakları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulacak yönetmeliklere ilişkin taslakları hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

k) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında yönerge ve talimatları hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

l) Bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere, Yönetim Kurulunun onayı ile çalışma grupları ve komiteler oluşturmak veya birimler açmak.

m) Tüm ilçelerde görev alacak gönüllüleri belirlemek ve bu gönüllüler ile Genel Sekreterlik ve Ofiste görevlendirilen görevlilerin eğitimi ile ilgili işleri koordine etmek.

n) Yönetim Kurulunun onayı ile ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin alınması veya temin edilmesini sağlamak.

o) Yönetim Kurulunun onayı ile her türlü tesisi işletmek, işlettirmek, kiralamak, satmak ve satın almak.

ö) Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak.

(4) Genel Sekreterin görev ve yetkilerine ilişkin hususlar ile Genel Sekreterliğin çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Ofis ve personel rejimi

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu ile EXPO Konseyinin çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Ankara’da Bakanlık bünyesinde bir Ofis kurulur.

(2) Yönetim Kurulu, işçiler hariç olmak üzere ilgili kurumun uygun görmesi kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli, organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla, Ofiste, Genel Sekreterlikte, kurul veya komitelerde geçici olarak görevlendirebilir. Geçici olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. Bunlara ayrıca bir ödeme yapılamaz.

(3) Genel Sekreterliğin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla, Ofiste, Genel Sekreterlikte, kurullarda veya komitelerde çalışmak üzere, organizasyon süresini aşmamak kaydıyla, özel hukuk hükümlerine tabi tutulmak ve belirli süreli iş sözleşmesi yapılmak suretiyle; yerli veya yabancı, tam veya kısmi zamanlı işçi statüsünde personel istihdam edilebilir. Bu fıkra uyarınca istihdam edilecek personel sayısı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine belirlenir.

(4) Ajansta istihdam edilecek Genel Sekretere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme tavanının beş katını, diğer personele aynı sözleşme tavanının iki katını geçmemek üzere aylık ücret ödenir.

(5) Bu Kanun hükümlerine göre belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilecek personelin ücretleri, görev süreleri ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile geçici olarak görevlendirilecek personele ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun onayı ile Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapısal, Mali ve Hizmete İlişkin Düzenlemeler

Arazi tahsisi ve taşınır, taşınmaz kullanımı

MADDE 8 – (1) Antalya İli, Aksu İlçesi, Solak Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait olan, Bakanlığa tahsisli ve Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kullanımında bulunan haritası ekli 13203 ada 65 parsel numaralı 1.088.329,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve 13202 ada 166 parsel numaralı 32.894,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan muhdesat, EXPO 2016 Antalya faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla Ajansa tahsis edilmiş sayılır. Bu alan içerisinde yer alan her türlü muhdesat başka bir kişi, kurum, makam veya merciden herhangi bir ruhsat, izin, onay ve benzeri bir işleme gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile yıkılabilir, kaldırılabilir, imha edilebilir, tamir edilebilir, restorasyon, tadilat ve benzeri işleme tabi tutulabilir.

(2) EXPO 2016 Antalya’nın düzenlenmesi için bu maddenin birinci fıkrası ile tahsis edilen taşınmaz dışında ilave bir taşınmaza ihtiyaç duyulması durumunda, Bakanlığa tahsisli taşınmazlar arasından uygun miktardaki taşınmaz ile bu taşınmazın üzerinde bulunan muhdesat, Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca bu Kanunun amaçları ve ihtiyaç duyulan süre ile sınırlı olarak kullanılmak üzere Ajansa tahsis edilir. Bu taşınmazların imarı ile ilgili işlemler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuçlandırılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri gereğince tahsis edilen taşınmazlara ilaveten, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere herhangi bir kamu idaresine tahsisli olmayanlar, Yönetim Kurulunun isteği ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine hizmet süresince kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca Ajansa tahsis edilebilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri gereğince tahsis edilen taşınmazlara ilaveten, Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan bir kamu idaresine tahsisli olan taşınmazlar ile mülkiyeti diğer kamu idarelerine ait olan taşınmazlar ise, Yönetim Kurulunun isteği ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine, adına tahsis yapılan veya maliki olan kamu idaresinin uygun görmesi hâlinde, ilgisine göre Maliye Bakanlığınca tahsisi kaldırılarak bu bakanlıkça veya maliki olan kamu idaresince Ajansa tahsis edilebilir.

(5) Ajansa tahsis edilen arazi ve taşınmazlara olan ihtiyacın ortadan kalktığının Yönetim Kurulunca taşınmaz maliki idareye bildirilmesi üzerine, tahsisi yapan idare tarafından tahsis kaldırılır veya geçici kullanım protokolü iptal edilir. Taşınmazların Ajansın kullanımında bulunduğu süre içinde yapılan harcamalar ilgili kurumdan talep edilmez. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler Ajansın taleplerini öncelikle karşılar.

(6) Ajans, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özellikleri itibarıyla satın alınması mümkün bulunmayan veya satın alınması ekonomik olmayan ancak faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü malzemenin geçici tahsisini talep edebilir.

(7) Ajansın talebi üzerine Bakanlık, alt ve üst yapı veya çevre düzenlemesi konularında gerekli görülmesi hâlinde, EXPO 2016 Antalya alanına dâhil edilmesine ihtiyaç duyulan özel mülkiyete konu arazilerin kamulaştırmasını yapabilir. Kamulaştırma giderleri Ajans özel hesabından karşılanır.

(8) Bu Kanun hükümlerine göre Ajansa tahsis edilmiş sayılan ve tahsis edilecek olan taşınmazların kullanımları ve üzerlerinde yapılacak olan yatırımlar; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen “Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar” kapsamında değerlendirilir ve bunlar için bu maddede belirtilen uygun görüş ve izin aranmaz. Ayrıca, söz konusu taşınmazlar hakkında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Gelirler ve giderler

MADDE 9 – (1) Ajansın gelirleri şunlardır:

a) Maliye Bakanlığı bütçesinden Ajansa yapılacak yardımlar.

b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ajansa yapılacak yardımlar.

c) Antalya Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında her yıl bir önceki yıl kesin bütçe hesabının yüzde biri oranında aktarılacak tutarlar.

ç) Antalya İl Özel İdaresi bütçesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin bütçelerinden 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında her yıl bir önceki yıl kesin bütçe hesabının binde beşi oranında aktarılacak tutarlar.

d) Türkiye İhracatçılar Meclisi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Antalya İhracatçılar Birliği ve Seyahat Acentaları Birliği bütçelerinden 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında her yıl bir önceki yıl kesin bütçe hesabının binde beşi oranında aktarılacak tutarlar.

e) EXPO alanına giriş bileti satış gelirleri, yapılacak etkinliklerden sağlanan bilet satış gelirleri, hatıra eşya satış gelirleri ve diğer gelirler.

f) Resmî katılımcıların yapacakları satışlardan alınacak pay.

g) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişilerden sağlanacak nakdî ve ayni bağış ve yardımlar.

ğ) EXPO 2016 Antalya logo ve isim hakkının kullanımından sağlanacak gelirler.

h) EXPO 2016 Antalya ile ilgili her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri.

ı) Yukarıdaki gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

i) Diğer gelirler.

(2) Ajansa aktarılacak tutarlara ilişkin olarak birinci fıkrayla belirlenen oranların tamamını veya bir kısmını beş katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan gelirler bütçe hesaplarının kesinleşmesini takip eden ilk ay içerisinde, diğerleri ise her ay olmak üzere tahsilini takip eden ayın on beşine kadar ilgili kuruluşlarca, ulusal bankalardan birinde açılacak EXPO 2016 Antalya Ajansı özel hesabına yatırılır. Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen paylar süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, Ajansın yazılı talebi üzerine, pay borçlarını yatırmayan kurum ve kuruluşların borçları, gerekli kesintiler için ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından Ajans özel hesabına aktarılır. Diğer kurumların pay borçlarının ve gecikme faizinin tahsili için genel hükümler uygulanır.

(4) Hesap açmaya veya daha önce açılmış hesapları tek bir hesap altında toplamaya ve her türlü bankacılık işlemlerini yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Genel Sekretere veya Yönetim Kurulunun bir veya birden fazla üyesine devredebilir.

(5) Özel hesapta toplanan paraların nemalandırılmasına ve harcanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) EXPO 2016 Antalya ile ilgili harcamalar Ajans özel hesabından karşılanır.

(7) Ajansın giderleri şunlardır:

a) EXPO alanında her türlü arsa, arazi, bina, tesis ile araç ve malzemelerin temini, yapımı, bakımı, onarımı, kamulaştırılması ve kiralanmasına ilişkin giderler.

b) Sözleşme ile istihdam edilen personele ödenen ücret ve yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

ç) Alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

d) Her türlü mal ve hizmet alımından kaynaklanan giderler.

e) BIE ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği ile ilgili giderler.

f) Faiz ve borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta ve güvenlik giderleri.

g) Dava takip ve icra giderleri.

ğ) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.

h) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.

ı) Her türlü proje giderleri.

i) Sosyokültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

j) İmar düzenleme giderleri.

k) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin diğer giderler.

(8) Ajans tarafından yapılan harcamalar için ait olduğu yıl içinde gerektiğinde ek bütçe yapılabilir.

(9) Yönetim Kurulunun belirleyeceği sınırlar ve usul çerçevesinde, Yönetim Kurulunun onayıyla avans kullanılabilir.

(10) Harcamaların doğru ve rasyonel davranılarak, en düşük maliyetle, etkin, verimli ve şeffaf şekilde yapılması esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Düzenlemeler

İthalat

MADDE 10 – (1) EXPO 2016 Antalya kapsamında ülkeye girişi yapılmak istenen mal, eşya, hayvan, bitki ve ürünlerin kontrolleri, ithalat izinleri ile ilgili diğer gümrük işlemleri, ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

(2) EXPO 2016 Antalya kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelecek ürünler için gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Depo-antrepo, yükleme, boşaltma ve gümrük işlemleri ile ilgili usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak yönetmelikle belirlenir.

(4) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bitki sağlığı kontrolleri ile hayvan ve hayvansal ürünlerin sağlık kontrolleri, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda yapılır.

Fikrî ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 11 – (1) EXPO 2016 Antalya hazırlık ve düzenleme süreci boyunca ortaya çıkan her türlü fikrî ve sınai mülkiyet hakkı Ajansa aittir.

(2) Ajans, hazırlık aşamasında amblem, logo, maskot ve benzeri unsurlardan kurumsal kimlik oluşturabilir veya fikrî ve sınai mülkiyet hakları Ajansa ait mevcut eserler arasından kurumsal kimlik öğeleri seçebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca ortaya çıkan fikrî ve sınai mülkiyet haklarının her türlü yayın, ulaşım, reklam, sponsorluk, pazarlama, ticaret, propaganda, şehircilik hizmetleri ve benzeri amaçlarla kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) EXPO 2016 Antalya alanının iç ve dış görüntüleri ile sergilenen ürünlere ait görsellerin çoğaltılması ve satışına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

BIE kurallarına uyma zorunluluğu ve yarışmalar

MADDE 12 – (1) Ajans, BIE kurallarına uymak zorundadır. Ajansın alacağı kararlar, getireceği kurallar ve imzalayacağı sözleşmeler BIE kurallarına aykırı olamaz.

(2) Akreditasyon hizmetleri ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(3) EXPO 2016 Antalya kapsamında resmî katılımcı çalışanları ya da işçileri için, bu Kanun çerçevesinde çalışmak amacıyla geldiklerini ve çalışma sürelerini Genel Sekreterliğe resmî olarak bildirmelerini müteakip, bu talebin Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması ve Yönetim Kurulunca uygun bulunması hâlinde, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri ile düzenlenen çalışma izni aranmaz.

(4) EXPO 2016 Antalya kapsamında yerli ve yabancı çalışanlar/işçiler ve sergi alanında kurulacak bahçe ve tesisler ile ilgili sigorta hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) EXPO 2016 Antalya kapsamında resmî katılımcı ülke bahçeleri veya ülke günleri kapsamında BIE ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği kuralları çerçevesinde yarışmalar düzenlenir.

(6) Yarışma duyuruları, yarışma kategorileri, katılım şartları, değerlendirme komiteleri üyelerinin belirlenmesi, komite üyelerine ilişkin giderlerin karşılanması, seçme kıstasları, oylama, ödül miktarları, ödüllerin verilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 13 – (1) Ajans, bu Kanun kapsamında yaptığı işlemler nedeniyle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince düzenlenen harçlardan ve katılım paylarından, bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili olarak damga vergisinden muaftır.

(2) Bu Kanun kapsamında Ajans tarafından yapılacak her türlü alım, satım, kiralama, ihale ve yapım iş ve işlemlerinde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci, 15 inci ve 18 inci maddeleri ile arsa ve arazi düzenlemesine yönelik diğer mevzuat uygulanmaz.

(3) Yapılacak her türlü alım, satım, kiralama, ihale ve yapım iş ve işlemlerinde hesap verme sorumluluğu çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli hareket etmek esastır.

(4) Ajans tarafından bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek her türlü etkinlik için görevlendirilecek gönüllüler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden sigortalı ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu açısından işçi sayılmazlar.

Sorumluluk ve denetim

MADDE 14 – (1) Ajans personeli ile Genel Sekreter, bu Kanun kapsamında yaptıkları işlemlerle ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılır.

(2) Bu Kanun kapsamında yapılacak iş ve işlemler ve bunlarla ilgili harcamalar, Bakanlık tarafından da denetlenebilir.

Tasfiye, tesis ve taşınmazların devri

MADDE 15 – (1) Ajans, serginin sona ereceği tarihten 30/6/2017 tarihine kadar EXPO 2016 Antalya ile ilgili olarak tasfiye işlemlerini tamamlar.

(2) Genel Sekreter ile bu Kanun kapsamında istihdam edilecek diğer personelin iş sözleşmeleri, 31/12/2016 tarihinde kendiliğinden sona erer. Bu personelin yüzde yirmisi, sözleşmelerinde belirtilen şartlarla 30/6/2017 tarihine kadar tasfiye işlemlerini tamamlayabilmek için çalıştırılabilir.

(3) EXPO 2016 Antalya ile ilgili olarak toplanan ödeneklerden ve gelirlerden artan meblağ, Ajansın tasfiyesini müteakip herhangi bir işleme gerek kalmaksızın genel bütçeye gelir kaydedilir.

(4) EXPO 2016 Antalya için yaptırılan sergi alanı ve bu amaç için Ajansa tahsis edilmiş bina, tesis ve müştemilat, Antalya’ya değer katacak bir cazibe merkezi olarak tüm işlevleri ile birlikte işletilmeye devam edilmesi amacıyla, serginin bitiminden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

(5) Tasfiyenin tamamlanmasından sonra her türlü belge, kayıt ve sair evrak ve teminatlar Bakanlığa devredilir. Ajansın taraf olduğu ve olacağı her türlü icra takipleri, davalar ve sair hukuki ihtilaflardaki aktif ve pasif husumet ehliyeti, başka bir işleme gerek kalmaksızın tasfiyeyi müteakip kendiliğinden Bakanlığa devrolunmuş sayılır.

(6) EXPO 2016 Antalya çerçevesinde doğan fikrî ve sınai haklar, serginin sona erdiği tarih itibarıyla Bakanlığa geçmiş sayılır.

Yönetmelikler

MADDE 16 – (1) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esaslar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.

(2) Alım-satım, ihale işlemleri, tasfiye ve yapılacak harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 17 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 83 – EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilir.”

MADDE 18 – (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – EXPO 2016 Antalya Ajansı ya da EXPO 2016 Antalya resmî katılımcıları tarafından çalıştırılacak yabancı personel ile resmî katılımcıların temsilcileri, ekli (6) sayılı tarifede belirlenen vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik ve süreli çalışma izin belgesi harçlarından muaftır.”

MADDE 19 – (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – EXPO 2016 Antalya Ajansının tasfiyesinden sonra ülkede kalanlar hariç olmak üzere; EXPO 2016 Antalya ile ilgili olarak yurda geçici olarak sokulacak her türlü ürün, mal ve eşya, gümrük vergisinden müstesnadır.”

MADDE 20 – (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkra hükmü, tasfiye edildiği tarihe kadar EXPO 2016 Antalya Ajansının görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirler hakkında da uygulanır.”

MADDE 21 – (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tayin etmeye” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayrıca 213 sayılı Kanuna göre doğal afetler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularının, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar ödemeleri gereken amme borçları ile mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri ertelenen amme borçlarını faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranıyla tecil etmeye” ibaresi eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek EXPO 2016 Antalya’ya yönelik olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlık ve Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilmiş ileriye yönelik taahhütler, sözleşmeler ve yükümlülükler tazminatsız olarak sona erer ve Bakanlık ve Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerden doğan bütün haklar başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden Ajansa devredilmiş sayılır. Bu suretle, Antalya Valiliği tarafından kurulan EXPO Meclisi ve İcra Kurulu ile Bakanlık tarafından kurulan Hazırlık Kurulunun yerini Ajans alır.

(2) EXPO 2016 Antalya ile ilgili olarak Antalya Valiliği tarafından kurulan EXPO Meclisi ve İcra Kurulu ile Bakanlık tarafından kurulan Hazırlık Kurulu tarafından toplanan ödeneklerden ve gelirlerden artan meblağ, başka bir işleme gerek kalmaksızın Ajans özel hesabına gelir kaydedilir.

(3) EXPO 2016 Antalya veya diğer uluslararası ve evrensel botanik sergileri ile ilgili olarak Başbakanlık Tanıtma Fonundan her türlü kamu kurum veya kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına, dernek, birlik ve benzeri örgütlere aktarılan ödeneklerden artan meblağ, başka bir işleme gerek kalmaksızın Ajans özel hesabına gelir kaydedilir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/11/2012

 

 

 

Eki için tıklayınız.