8 Temmuz 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26222

YÖNETMELİK

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI

ÇERÇEVE STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR STATÜ

 

             MADDE- 1 – 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Çerçeve Statü ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

             Özerk federasyonların genel kurulu en geç dört yılda bir, mali genel kurulu ise iki yılda bir yapılır.

             Genel kurulun kaç üyeden oluşacağı ve bu üyelerin belirlenme yöntemleri federasyonun ana statüsünde yer alır. Genel kurul üye sayısı, ilgili spor dalında faaliyet gösteren kulüp ve sporcu sayısına göre tespit edilir. Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

             Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak onbeş üye,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

             d) Engelliler spor federasyonlarının seçiminde oy kullanmak üzere, Paralimpik Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

             e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

             f) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek iki üye,

             g) Branşlarında oy kullanmak üzere, bağlı oldukları uluslararası federasyonların dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

             h) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

             ı) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

             1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

             4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

             i) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

             j) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

             k) Kulüp temsilcileri.

             İl müdürlerinin tespitinde;

             1) En fazla sporcusu olan üç il müdürü,

             2) Bu fıkranın (1) nolu alt bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

             Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir.  Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

             Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

             Ligi bulunan federasyonların genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin % 60’ı en üst lige katılan, %30’u federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, %10’u ise, mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

             Ligi bulunmayan federasyonlarda ise, her federasyonun özelliğine göre yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak ana statülerinde belirlenir.

             Üniversite Sporları Federasyonu Genel Kurulunda;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,

             b) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen üyeler,

             c) Bünyesinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile fakültelere bağlı beden eğitimi ve spor bölümü bulunan üniversite bölüm müdürleri ile rektörce belirlenecek birer üye,

             d) Diğer üniversitelerde ise; rektörlerince belirlenecek birer üye,

             e) Üniversiteden mezun olmak kaydıyla yaz veya kış üniversiyad oyunlarında ilk üç dereceyi alan sporcular,

             oy kullanır.

             Herkes İçin Spor  Federasyonu Genel Kurulunda;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,

             b) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen üyeler,

             c) Kura ile belirlenmek kaydıyla;

             1) İl valilerinden onbeş üye,

             2) İl belediye başkanlarından onbeş üye,

             3) Beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürlerinden onbeş üye,

             4) Gençlik ve spor il müdürlerinden kırk üye,

             5) İl temsilcilerinden otuz üye,

             oy kullanır.

             Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar."                    

             MADDE 2 – Aynı Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Mali Genel Kurul ise, iki yılda bir yapılmak kaydıyla, federasyonların ana statüsünde belirtilen tarihte yapılır."

             MADDE 3 – Aynı Statünün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının  (ı) bendi (i) bendi olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ı) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,"

             "Yukarıdaki fıkranın (d), (h) ve (ı) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilebilir."

             MADDE 4 – Aynı Statünün 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Özerk federasyonlar; lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir  Genel Müdürlüğe gönderirler."

             MADDE 5 – Aynı Statünün Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "İdari ve mali yönden özerkliğine karar verilen federasyon başkanlığının her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde federasyonun ilk genel kuruluna kadar gerçekleştirilecek olan iş ve işlemleri Genel Müdürlükçe oluşturulan kurul tarafından yürütülür."

             MADDE 6 – Bu Statü 10/8/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Statü hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan  yürütür.