YÖNETMELİK

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsar.

             (2) Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Kılavuz: Müsteşarlıkça yayımlanan, stratejik planlama kavramlarını ve stratejik planlama sürecine ilişkin usul ve esasları ortaya koyan, ihtiyaç ve gelişmelere göre güncelleştirilen belgeyi,

             b) Mahallî İdare: Yetkileri belirli bir coğrafî alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,

             c) Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

             ç) Strateji Geliştirme Birimleri: Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri,

             d) Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,

             e) Üst Yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,

             ifade eder.

             Genel ilkeler

             MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde;

             a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.

             b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.

             c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.

             ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü Kamu İdareleri

             Geçiş takvimi

             MADDE 6 – (1) Stratejik planlama çalışmalarının bu Yönetmelik kapsamındaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılması ekteki aşamalı geçiş takvimi dâhilinde yürütülecektir.  Kapsamdaki kamu idareleri ilk stratejik planlarını geçiş takvimine uygun olarak en geç 31/1/2009 tarihine kadar hazırlamakla yükümlüdür. Kamu idareleri hazırlık döneminde kaydettikleri gelişmeye bağlı olarak, geçiş takviminde belirtilen tarihten önce de ilk stratejik planlarını hazırlayabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Takvim

             Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi

             MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.

             (2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.

             (3) Ayrıca;

             a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde ilgili kamu idaresinin,

             b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin,

             c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin,

             ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin,

             d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması hallerinde ilgili kamu idarelerinin,

             stratejik planları yenilenebilir.

             (4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.

             (5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur. Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

             Hazırlık dönemi ve programı

             MADDE 8 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar. Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı duyurulur.

             (2) Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur.

             (3) Hazırlık programında aşağıdaki hususlara yer verilir.

             a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları,

             b) Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler,

             c) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi,

             ç) Sorumlu birim ve kişiler,

             d) Eğitim ihtiyacı,

             e) Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı,

             f) Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşerî ve teknik kaynak ihtiyacı.

             (4) İdareler, hazırlık programını oluştururken, geçiş takviminde bulundukları yeri, beşerî kaynaklarını, organizasyon yapısını, teknik donanımlarını, idare ölçeğini ve benzeri hususları dikkate alır.

             (5) Kamu idareleri stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık programında yer alan tüm hususları gerçekleştirmek zorundadır.

             Stratejik planların hazırlanması

             MADDE 9 – (1) Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar.

             Bakanların sorumluluğu

             MADDE 10 – (1) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına; mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir.

             Üst yöneticilerin sorumluluğu

             MADDE 11 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stratejik Planların Kalkınma Planı ve Programlarla İlişkilendirilmesi

             Plan ve programlarla ilişki

             MADDE 12 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır.

             (2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur.

             Planın değerlendirilmesi

             MADDE 13 – (1) Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında Müsteşarlığa gönderir.

             (2) Müsteşarlık, stratejik planları;

             a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygunluk,

             b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda ve stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlerde belirtilen usul ve esaslara uygunluk,

             c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile bağlantıları ve kavramsal tutarlılık,

             ç) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık,

             hususları açısından inceler.

             (3) İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporu ilgili idareye üç ay içinde gönderilir.

             Stratejik planlara son şeklinin verilmesi

             MADDE 14 – (1) Müsteşarlıkça kamu idarelerine değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde, ilgili idare söz konusu değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini verir ve sunulmaya hazır hâle getirir.

             Stratejik planların sunulması

             MADDE 15 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında Bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.

             (2) Stratejik planların birer nüshası, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sayıştaya da gönderilir.

             (3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.

             (4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanır.

             Performans programı

             MADDE 16 – (1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.

             (2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.

             (3) Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.

             Performans göstergeleri

             MADDE 17 – (1) Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. Performans göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Tebliğler

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili olarak gerektiğinde tebliğler çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.

             İlk hazırlık programı

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hazırlık programı, mahallî idareler ile Ek-1’deki geçiş takviminde I. Grupta yer alan idareler hariç olmak üzere, ilk stratejik planlar için bu Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde bilgi için Müsteşarlığa gönderilir ve uygulamaya konulur.

             Geçiş takvimi

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlk stratejik planların değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa gönderileceği tarih ve kapsayacağı dönem için Ek-1’deki geçiş takviminde belirtilen tarihler geçerlidir.

             Yürürlük

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek-1

KAMU İDARELERİNDE

STRATEJİK PLANLAMAYA

GEÇİŞ TAKVİMİ

 

 

I. Grup

 

 

İlk Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Müsteşarlığa Gönderileceği Son Tarih

 

İlk Stratejik Planın Kapsayacağı Dönem

1-             Türkiye İstatistik Kurumu

31.12.2006

2007 – 2011

2-             Karayolları Genel Müdürlüğü

31.12.2006

2006 – 2010

3-             Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

31.12.2006

2007 – 2011

4-             İstanbul Teknik Üniversitesi

31.12.2006

2006 – 2008

5-             Orta Doğu Teknik Üniversitesi

31.12.2006

2005 – 2010

6-             Hacettepe Üniversitesi

31.12.2006

2007 – 2011

7-             Boğaziçi Üniversitesi

31.12.2006

2004 – 2008

8-             Akdeniz Üniversitesi

31.12.2006

2007 – 2012

9-             Dokuz Eylül Üniversitesi

31.12.2006

2006 – 2010

10-          Yıldız Teknik Üniversitesi

31.12.2006

2006 – 2008

11-          Balıkesir Üniversitesi

31.12.2006

2006 – 2010

12-          Süleyman Demirel Üniversitesi

31.12.2006

2006 – 2010

13-          Savunma Sanayi Müsteşarlığı

31.12.2006

2007 – 2011

14-          Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

31.12.2006

2007 – 2011

15-          Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

31.12.2006

2005 – 2009

16-          Milli Prodüktivite Merkezi

31.12.2006

2006 – 2010

17-          Türk Patent Enstitüsü

31.12.2006

2007 – 2011

 

 

 

II. Grup

 

 

İlk Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Müsteşarlığa Gönderileceği Son Tarih

 

İlk Stratejik Planın Kapsayacağı Dönem

1-             Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

31.03.2007

2008 – 2012

2-             Özürlüler İdaresi Başkanlığı

31.03.2007

2008 – 2012

3-             Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

31.03.2007

2008 – 2012

4-             Ankara Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

5-             Ege Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

6-             Çukurova Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

7-             Cumhuriyet Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

8-             Trakya Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

9-             Adnan Menderes Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

10-          Celal Bayar Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

11-          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

12-          Dumlupınar Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

13-          İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

31.03.2007

2008 – 2012

14-          Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

15-          Mersin Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

16-          Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

17-          Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

18-          Galatasaray Üniversitesi

31.03.2007

2008 – 2012

19-          Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

31.03.2007

2008 – 2012

20-          Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

31.03.2007

2008 – 2012

21-          Türkiye Bilimler Akademisi

31.03.2007

2008 – 2012

22-          Türkiye Adalet Akademisi

31.03.2007

2008 – 2012

23-          Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

31.03.2007

2008 – 2012

24-          Türk Akreditasyon Kurumu

31.03.2007

2008 – 2012

25-          Türk Standardları Enstitüsü

31.03.2007

2008 – 2012

26-          Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

31.03.2007

2008 – 2012

27-          Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

31.03.2007

2008 – 2012

28-          İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

31.03.2007

2008 – 2012

29-          Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

31.03.2007

2008 – 2012

30-          GAP Bölge Kalkınma İdaresi

31.03.2007

2008 – 2012

31-          Türkiye İş Kurumu

31.03.2007

2008 – 2012

 

 

 

III. Grup

 

 

İlk Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Müsteşarlığa Gönderileceği Son Tarih

 

İlk Stratejik Planın Kapsayacağı Dönem

1-                   Başbakanlık

31.01.2008

2009 – 2013

2-                   Sayıştay

31.01.2008

2009 – 2013

3-                   Maliye Bakanlığı

31.01.2008

2009 – 2013

4-                   Ulaştırma Bakanlığı

31.01.2008

2009 – 2013

5-                   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

31.01.2008

2009 – 2013

6-                   Emniyet Genel Müdürlüğü

31.01.2008

2009 – 2013

7-                   Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

31.01.2008

2009 – 2013

8-                   Hazine Müsteşarlığı

31.01.2008

2009 – 2013

9-                   Dış Ticaret Müsteşarlığı

31.01.2008

2009 – 2013

10-                Denizcilik Müsteşarlığı

31.01.2008

2009 – 2013

11-                Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

31.01.2008

2009 – 2013

12-                Devlet Personel Başkanlığı

31.01.2008

2009 – 2013

13-                Gelir İdaresi Başkanlığı

31.01.2008

2009 – 2013

14-                Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

31.01.2008

2009 – 2013

15-                Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

31.01.2008

2009 – 2013

16-                Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

31.01.2008

2009 – 2013

17-                Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel   Müdürlüğü

31.01.2008

2009 – 2013

18-                Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

31.01.2008

2009 – 2013

19-                Yükseköğretim Kurulu

31.01.2008

2009 – 2013

20-                Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

31.01.2008

2009 – 2013

21-                İstanbul Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

22-                Karadeniz Teknik Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

23-                Atatürk Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

24-                Dicle Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

25-                Anadolu Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

26-                İnönü Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

27-                Fırat Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

28-                Ondokuz Mayıs Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

29-                Selçuk Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

30-                Uludağ Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

31-                Erciyes Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

32-                Gazi Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

33-                Marmara Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

34-                Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

35-                Yüzüncü Yıl Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

36-                Gaziantep Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

37-                Abant İzzet Baysal Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

38-                Afyon Kocatepe Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

39-                Gaziosmanpaşa Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

40-                Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

31.01.2008

2009 – 2013

41-                Harran Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

42-                Kafkas Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

43-                Kırıkkale Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

44-                Kocaeli Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

45-                Muğla Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

46-                Mustafa Kemal Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

47-                Niğde Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

48-                Pamukkale Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

49-                Sakarya Üniversitesi

31.01.2008

2009 – 2013

50-                Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

31.01.2008

2009 – 2013

51-                Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

31.01.2008

2009 – 2013

52-                Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

31.01.2008

2009 – 2013

53-                Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü

31.01.2008

2009 – 2013

54-                Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

31.01.2008

2009 – 2013

55-                Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

31.01.2008

2009 – 2013

56-                Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

31.01.2008

2009 – 2013

57-                Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

31.01.2008

2009 – 2013

58-                T.C. Emekli Sandığı

31.01.2008

2009 – 2013

59-                Sosyal Sigortalar Kurumu

31.01.2008

2009 – 2013

60-                Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

31.01.2008

2009 – 2013

 

 

 

IV. Grup

 

 

İlk Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Müsteşarlığa Gönderileceği Son Tarih

 

İlk Stratejik Planın Kapsayacağı Dönem

1-                   Türkiye Büyük Millet Meclisi

31.01.2009

2010 – 2014

2-                   Cumhurbaşkanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

3-                   Anayasa Mahkemesi

31.01.2009

2010 – 2014

4-                   Yargıtay

31.01.2009

2010 – 2014

5-                   Danıştay

31.01.2009

2010 – 2014

6-                   Adalet Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

7-                   İçişleri Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

8-                   Millî Eğitim Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

9-                   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

10-                Sağlık Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

11-                Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

12-                Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

13-                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

14-                Kültür ve Turizm Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

15-                Çevre ve Orman Bakanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

16-                Diyanet İşleri Başkanlığı

31.01.2009

2010 – 2014

17-                Gümrük Müsteşarlığı

31.01.2009

2010 – 2014

18-                Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

31.01.2009

2010 – 2014

19-                Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

31.01.2009

2010 – 2014

20-                Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

31.01.2009

2010 – 2014

21-                Orman Genel Müdürlüğü

31.01.2009

2010 – 2014

22-                Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

31.01.2009

2010 – 2014

23-                Ahi Evran Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

24-                Kastamonu Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

25-                Düzce Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

26-                Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

27-                Uşak Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

28-                Rize Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

29-                Namık Kemal Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

30-                Erzincan Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

31-                Aksaray Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

32-                Giresun Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

33-                Hitit Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

34-                Bozok Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

35-                Adıyaman Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

36-                Ordu Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

37-                Amasya Üniversitesi

31.01.2009

2010 – 2014

38-                Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

31.01.2009

2010 – 2014

39-                Vakıflar Genel Müdürlüğü

31.01.2009

2010 – 2014

40-                Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

31.01.2009

2010 – 2014