Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2005/8503

             Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 16/2/2005 tarihli ve 727 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/2/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A.GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

C. ÇİÇEK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

H. ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanı V.

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

            

             Madde 1 — Bu Karar, 2005-2010 yılları arasında 6 yıl süre ile uygulanacak olup hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.

             Madde 2 — Destekleme konuları şunlardır;

             a) Yem bitkileri üretimi yapmak üzere başvuran üreticilere, nakliye ve ilaç bedeli hariç, çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinde birinci yıl yatırım giderleri ve uygun görülen işletme giderlerinin ekiliş alanları ile uyumlu satın alınan alet ve ekipmanlar da dahil proje bedelinin % 40'ı, tek yıllık yem bitkilerinde ise işletme giderlerinin ekiliş alanları ile uyumlu satın alınan alet ekipmanları da dahil proje bedelinin %30' u doğrudan ödenir. Sertifikalı yem bitkileri tohumu üretim proje bedelinin % 25'i doğrudan ödenir.

             b) Yurt içinde yetiştirilen ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Bakanlık) veya yetkilendirilmiş kurumca damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası verilmiş kültür ırkı damızlık gebe düveleri satın alanlara hayvan başına doğrudan ödeme yapılır.

             c) Suni tohumlama sonucu doğan buzağılardan, soy kütüğüne kayıtlı olanlara daha fazla olmak üzere soy kütüğüne ve ön soy kütüğüne kayıtlı olanlara hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

             d) Suni tohumlama hizmeti sağlayan gerçek ve tüzel kişilere, soy kütüğüne kayıtlı olan işletmeler için ve kalkınmada öncelikli bölgelerde farklı olmak üzere hayvan başına suni tohumlama teşvik primi ödenir.

             e) Çift cidarlı kazana, pastörizatör veya UHT sistemine sahip süt ürünleri imal eden işleme tesislerine süt satan üreticilere, hastalıktan ari işletmelere, soy kütüğüne kayıtlı olanlara, tarımsal amaçlı kooperatiflere üye olanlara ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine farklı olmak üzere beher litre süt için destekleme ödemesi yapılır.

             f) Kendi öz kaynakları ile işletmesine sabit süt sağım ünitesi kurarak ve soğutma tankı koyarak sanayiye aktarılacak sütte belirli kalite ve hijyen kriterlerine uygun üretim yapacak üreticilere yatırım miktarının % 40'ı destek olarak ödenir.

             g) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan ruhsatlı kombina ve mezbahalarda kesim yaptırma şartı ile sığırlarda 190 kilogram ve üzeri ağırlığında kesim yaptıran üreticilere Bakanlıkça gerek görüldüğünde beher kilogram için et destekleme ödemesi yapılır.

             h) Hastalıktan ari bölge oluşturmak üzere Trakya Bölgesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak tebliğde belirtilen kriter ve özelliklere sahip sığır işletmelerinde hayvan başına doğrudan ödeme yapılır. Tazminatlı hastalık çıkan hayvanların etleri 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu kapsamında şarta tabi olarak değerlendirilir. Hastalık çıkan işletmelerdeki hayvanlar için ise, ödemeye esas teamül cetvelleri ile tazminat mazbataları Bakanlıkça onaylandıktan sonra hasta hayvan başına doğrudan tazminat ödenir. Bakanlık 2006 yılından itibaren söz konusu desteklemeyi başka illere de yaygınlaştırabilir.

             ı) Hayvan kimlik sisteminin geliştirilmesi amacı ile hayvanların tanımlanması ve tescili için çiftçilere hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

             i) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça her yıl belirlenen programlı aşılamalar için Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde uygulayıcılara destekleme ödemesi yapılır.

             j) Bakanlıkça yapılacak sözleşme kapsamında; hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Bakanlığın belirlediği bölge ve işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için destekleme yapılır.

             k) Hayvan gen kaynaklarının korunması amacı ile Bakanlıkça uygulanan programa katılan çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına doğrudan ödeme yapılır.

             l) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca üretim izni verilmiş işletmelerden o yıla ait üretim sezonu boyunca ana arı satın alarak kullanan üreticilere, birlik üyesi olanlara daha fazla olmak üzere ana arı başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Kriterleri tebliğ ile belirlenecek süzme bala satış faturası veya müstahsil makbuzu üzerinden beher kilogram için prim ödenir. Polinasyon sağlamak amacı ile Bombus arısı satın alarak kullanan üreticilere koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

             m) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan su ürünleri yetiştiricilik belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere; alabalık, levrek ve çipura balıkları ile bunlara ödenen miktarlardan farklı olmak üzere yeni türlere, beher kilogram başına su ürünleri yetiştiriciliği destekleme primi ödenir. Ayrıca, denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde büyütmek üzere yavru balık üretenlere, adet üzerinden destekleme primi ödenir.

             Madde 3 — Desteklemeler için gerekli kaynak, ilgili yıl bütçesinde bütçe kanunu ile hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile ödenir.

             Madde 4 — Bu Karar'ın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası'na destekleme tutarının % 0.5 'i oranında hizmet komisyonu ödenir.

             Madde 5 — Islah amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve/veya Kooperatif üyesi yetiştiricilerden, aldıkları desteğin % 0.1'i oranında üye oldukları birlik veya kooperatifin Merkez Birliği'ne irat kaydedilmek üzere "Çiftçi Örgütlenmesini Güçlendirme" adı altında kesinti yapılır.

             Madde 6 — Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

             Madde 7 — Bu Karar'ın uygulanması ile ilgili tebliğ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca hazırlanarak bu Karar'ın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde çıkartılır. Destekleme miktarları her yıl Ocak ayında Bakanlıkça açıklanır.

             Madde 8 — Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

             Madde 9 — Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

             Madde 10 — 23/3/2000 tarihli ve 2000/467 sayılı Kararname ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 11 — Bu Karar 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 12 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.