Tebliπ

 

Bayύndύrlύk ve έskβn Bakanlύπύndan:

Yapύ, Tesis ve Onarύm έώleri έhalelerinde Kullanύlan Mόteahhitlik

Karneleri ve έώ Bitirme Belgelerinin 2005 Yύlύna Ait

Deπerlendirme Katsayύlarύ Hakkύnda Tebliπ

 

28/03/1981 tarih ve 17293 sayύlύ Resmi Gazete'de yayύmlanan "Yapύ, Tesis ve Onarύm έώleri έhalelerine Katύlma Yφnetmeliπi" uyarύnca, ihalelere iώtirak edecek olan mόteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geηerliliπi sona ermemiώ mόteahhitlik karneleri, ilgili kuruluώlarca, aώaπύda belirtildiπi ώekilde ve grubu aynύ kalmak ώartύyla artύrύlarak kabul edilecektir.

01/01/2005 tarihinden itibaren, Mόteahhitlik Karneleri ve έώ Bitirme Belgeleri iηin geηerli katsayύlar aώaπύda belirtilmiώtir.

A)             Tespit olunan bu katsayύlar 01/01/2006 tarihine kadar uygulanacaktύr.

B)      1/3/1981-28/2/1982 arasύndaki tarihleri taώύyan (Bu tarihler dahil) ve geηerliliπini muhafaza eden mόteahhitlik karneleri miktarύ, grubu aynύ kalmak ώartύyla; 15.395,599 ile ηarpύlacaktύr.

C)      1/3/1982-31/12/1982 arasύndaki tarihleri taώύyan (bu tarihler dahil) mόteahhitlik karneleri miktarύ, grubu aynύ kalmak ώartύyla; 12.801,156 ile ηarpύlacaktύr.

D)      Kuruluώlarca iώ bitirme belgelerinin ve mόteahhitlik karnelerinin deπerlendirilebilmesi iηin 01/01/2005 tarihinden itibaren geηerli olmak όzere aώaπύda tespit olunan katsayύlar uygulanacaktύr.

 

     2005 Yύlύnda Uygulanacak

Yύllar Yύllar                                                                                   :                                          Katsayύlar                          :

1953 ve daha φnceki yύllar …………………………………………..                                        1.093.210,510

1954 …………………………………………………………….………                                         986.082,143

1955 …………………………………………………………….………                                         873.305,891

1956 …………………………………………………………….………                                         715.469,274

1957 …………………………………………………………….………                                         625.903,444

1958 …………………………………………………………….………                                         572.527,909

1959-1966 ……………………………………...……………….………                                         486.344,910

1967 …………………………………………………………….………                                         441.230,286

1968 …………………………………………………………….………                                         405.024,043

1969 …………………………………………………………….………                                         385.823,263

1970 …………………………………………………………….………                                         360.078,650

1971 …………………………………………………………….………                                         323.959,355

1972 …………………………………………………………….………                                         274.556,289

1973 …………………………………………………………….………                                         242.873,875

1974 …………………………………………………………….………                                         180.262,146

1975 …………………………………………………………….………                                          143.748,913

1976 …………………………………………………………….………                                          122.609,675

1977 …………………………………………………………….………                                           89.935,505

1978 …………………………………………………………….………                                            64.311,922

1979 …………………………………………………………….………                                           47.616,863

1980 …………………………………………………………….………                                            22.242,750

1981 …………………………………………………………….………                                            15.395,599

1982 …………………………………………………………….………                                            12.801,156

1983 …………………………………………………………….………                                            11.127,748

1984 …………………………………………………………….………                                              8.902,555

1985 …………………………………………………………….………                                              6.137,051

1986 …………………………………………………………….………                                             4.444,928

1987 …………………………………………………………….………                                             3.426,031

1988 …………………………………………………………….………                                             2.277,678

1989 …………………………………………………………….………                                              1.381,787

1990 …………………………………………………………….………                                                838,138

1991 …………………………………………………………….………                                                 537,812

1992 …………………………………………………………….………                                                322,959

1993 …………………………………………………………….………                                                194,820

1994 …………………………………………………………….………                                                 116,722

1995 …………………………………………………………….………                                                   53,055

1996 …………………………………………………………….………                                                   29,395

1997 …………………………………………………………….………                                                   15,099

1998 …………………………………………………………….………                                                     8,749

1999 …………………………………………………………….………                                                     5,647

2000 …………………………………………………………….………                                                     3,415

2001 …………………………………………………………….………                                                     2,790

2002 …………………………………………………………….………                                                     1,685

2003 …………………………………………………………….………                                                     1,295

2004 …………………………………………………………….………                                                     1,116

2005 …………………………………………………………….………                                                     1,000

 

Tebliπ olunur.