Karar Sayısı : 2005/8378

Tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin, kalitenin artırılması ve üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime yönelik yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 31/12/2004 tarihli ve 81712 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 5/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

                              

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

M.V. GÖNÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

G. AKŞİT

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

Z. ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. MUMCU

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

5/1/2005 Tarihli ve 2005/8378 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

KARAR

Madde 1- Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)'nın kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 01/01/2005-31/12/2005 tarihleri arasında Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle

 

 

UYGULANACAK

KREDİ KONULARI

İNDİRİM ORANI

(%)

İYİ TARIM UYGULAMALARI

 

İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)

60

ORGANİK TARIM

 

Organik tarım (işletme-yatırım)

60

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)

60

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI / SERTİFİKALI TOHUM. FİDE VE MEYVE FİDANI ÜRETİMİ

 

Sertifikalı tohum (arpa-buğday) kullanımı (işletme)

50

Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım)

40

Sertifikalı meyve fidanı üretimi (işletme-yatırım)

40

ARGE

 

Tarımsal ARGE (yatırım)

40

HAYVANSAL ÜRETİM

 

Damızlık süt sığırcılığı (işletme-yatırım)

60

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme- yatırım)

40

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)

40

SU ÜRÜNLERİ

 

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

30

TARIMSAL SULAMA

 

Tarımsal sulama (yatırım)

30

TARIMSAL MEKANİZASYON

 

Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)

30

KONTROLLÜ ÖRTUALTI TARIMI

 

Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

40

ORMAN VE PARK-BAHCE AĞACLARI.AĞACCIKLARI VE 

ÇALILARI FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

 

Orman ve park-bahçe ağaçları,ağaççıkları ve çalıları fidanı yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

 

 

40

ULUSLARARASI PAZAR KABİLİYETİ OLAN TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

Uluslararası pazar kabiliyeti olan tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

 

30

DİĞER İŞLETME VE YATIRIM KREDİLERİ

25

 

Banka tarafından yukarıda belirtilen tüm kredi konularında, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ise kendi ortaklarına (TKK'nın iştiraki olan tüzel kişiler hariç) yukarıda belirtilen sertifikalı tohum kullanımı/sertifikalı tohum, fide ve meyve fidanı üretimi, tarımsal sulama kontrollü örtüaltı tarımı, su ürünleri ve hayvansal üretim, uluslararası pazar kabiliyeti olan tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, orman ve park-bahçe ağaçlan, ağaççıkları ve çalıları fidanı yetiştiriciliği konulan ile diğer işletme ve yatırım kredileri kullandırılabilir.

Bu kapsamda, Banka ya da TKK tarafından bir gerçek ve/veya tüzel kişiye hayvansal üretim konusunda azami 500.000 YTL'ye kadar, diğer kredi konularında ise azami 250.000 YTL'ye kadar kredi açılabilir.

Bu kapsamda açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 18 ayı, yatırım kredilerinde 5 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir ve diğer işletme ve yatırım kredileri dışında kredi kullandırımında ilgili konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca ve/veya Çevre ve Orman Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanacak Tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınır.

Madde 2- Banka ve TKK'nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır ve kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde avans olarak Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

Bahse konu ödeneğin Banka ve TKK arasında tahsisi bu Kararın yürürlüğe girmesini müteakiben Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Banka ve TKK, Hazine Müsteşarlığına her ayın ilk 20 günü içerisinde bir önceki ay sonu itibarıyla, bu Karar kapsamında kullandırılan kredilere ve Hazînece aktarılan avansın kullanılan kısmına ilişkin bilgiler ile kullandırdığı kredilere ilişkin tahmini gelir kaybını kredilerin vadesi/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplayarak Hazinece belirlenen içerikte bildirir.

 

Madde 3- Bu Karar kapsamında yapılan avans Ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine kontrolörlerince yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilir. Bu doğrultuda Banka ve TKK kayıtlarında gerekli düzeltmeleri gerçekleştirir ve taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Madde 4- Bu Karar kapsamında açılan kredilerin vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

Madde 5- Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri. Bankanın ve TKK'nin usul ve mevzuatı esasları dahilinde yürütülür. Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK'nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

 

Madde 6- 16/02/2004 tarihli ve 2004/6840 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında Banka veya TKK'nın 2004 yılı içerisinde açmış olduğu kredilere bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Madde 7- Banka veya TKK'ya ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden üreticilere bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

Madde 8- Bu Karar 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.