Yönetmelik

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

                     Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları

                                         Hakkında Yönetmelik

                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

                                                Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve Kapsam

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, asli üyelerin odalara ödemekle yükümlü oldukları giriş ücreti ve yıllık aidatın tespit ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Bu Yönetmelik, asli üyelerin odalara ödemekle yükümlü oldukları giriş ücreti ve yıllık aidatın tespit ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 3/6/2004 tarihli ve 5184 sayılı Kanunla değişik 20 nci ve Geçici 2 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Kanun: 15/5/1957 tarihli 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununu,

             b) Birlik: Türkiye Ziraat Odaları Birliğini,

             c) Oda: Ziraat Odasını,

             d) Çiftçilik: 6964 sayılı Kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesini, muhafaza ve pazarlanmasını,

             e) Çiftçi: Çiftçilik faaliyetlerini mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir ekim veya yetiştirme devresi yapanları,

             f) Asli Üye: Çiftçilikle iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe sahip olmasa da Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşları,

             g) Kurum: Gerçek kişi dışında kalan Asli Üyeleri,

             h) Asgari Ücret : Her yıl Ocak ayında onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarını,

             ı) Giriş Ücreti: Çiftçilerin Odaya kayıtları sırasında ödemek zorunda oldukları ücreti,

             i) Yıllık Aidat: Çiftçilerin kayıtlı bulundukları odalara, her yıl ödemek zorunda bulundukları meblağı,

             j)Arazi Varlığı: Mülkiyeti (Tapulu, tapusuz, yarıcı, ortakçı, ziliyet, hazine arazisi v.b.) ve arazi niteliği (sulu, susuz) belirtilmek suretiyle, muhtar veya asli üyelerin beyanıyla veya resen belirlenen arazi miktarını,

             k) Eşdeğer Arazi Varlığı: Asli üyelerin tarla arazisi dışında kalan diğer tarımsal varlıklarından elde edilen gelir miktarı esas alınarak hesaplanan ve bu varlıklarının eşdeğeri olan tarla arazisi varlığına dönüşümünü,

             ifade eder.

                                                                İKİNCİ  BÖLÜM

                  Çiftçiler Tarafından Verilecek Beyanname ve Ücret Tespitine İlişkin Esaslar

             Çiftçiler Tarafından Verilecek Beyanname

             Madde 4 — Asli Üyeler her yılın ilk beş ayı içinde Odaya aşağıda yazılı bilgileri içeren bir beyanname vermek zorundadırlar.

             Bu beyannamede;

             a) Arazi varlığı ve arazi niteliği,

             b) Çiftçilik faaliyet şubeleri,

             1) Tarla tarımı (çayır-mera dahil),

             2) Bahçe tarımı (meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çaycılık, gülcülük, çiçekçilik),

             3) Fidan ve ağaç yetiştiriciliği,

             4) Tohumculuk,

             5) Hayvancılık,

             6) Su ürünleri yetiştiriciliği,

             7) Yetiştirdiği ürünleri değerlendiriyorsa değerlendirdiği ürünler.

             c) Ekipman varlığı,

             d) Bina varlığı,

             yer alır.

             Ayrıca üyeler çiftlik varlığındaki değişiklikleri, değişikliğin meydana gelmesini izleyen bir ay içerisinde Odaya bildirirler.

             Belirtilen süre içerisinde beyanname alınamadığı takdirde resen tespite veya son beyannamedeki bilgilere göre işlem yapılır.

             Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat Miktarının Tespiti

             Madde 5 — Giriş ücreti ve yıllık aidat, asgari ücretin yüzde ikisinden az, asgari ücretin beş katından fazla olmayacak şekilde Kanunun 20 nci maddesine uygun olarak bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yazılı  Birlikçe tespit edilen altı kademede gösterilen miktarlar dahilinde asgari ücretin belli olmasından sonra bir ay içerisinde Oda Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenen kademeler içinde kalmak kaydıyla dekar başına nispi olarak tespit edilebilir.

             Oda yönetim kurullarınca tespit edilen giriş ücreti ve yıllık aidat Birliğin onayına sunulur ve Birliğin onayından sonra uygulamaya geçilir.

             Birlik veya Oda Meclisi,  oda yönetim kurullarınca tespit edilen aidat miktarlarını asgari ücretin %2’sinin altına düşmemek üzere yörenin ürün desenini, toprak yapısını, üreticinin gelir durumunu göz önüne alarak sulu arazilerde dekara belirlenen azami değeri %65’e, susuz ve kıraç arazilerde ise dekara belirlenen azami değeri %85’e kadar düşürebilir.

             Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre yapılan dönüşümler sulu arazi olarak değerlendirilir.

             Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatın Ödeneceği Oda

             Madde 6 — Birden fazla Odanın çalışma alanı içinde çiftçilik yapan kurumlar, giriş ücreti ve yıllık aidatlarını merkezinin bulunduğu yerin Odasına öder. Alınan  giriş ücreti ve yıllık aidat, işletme varlığının dağılımı dikkate alınarak, aidatın ödendiği Oda tarafından Odalar arasında paylaştırılır.

             Birden fazla Odanın çalışma sahası içinde işletmesi olan gerçek kişi üyeler, işletmesinin bulunduğu her Odaya bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı esaslara uygun olarak hesaplanan miktarda yıllık aidat, ikametgahının bulunduğu yerin Odasına  giriş ücreti öderler.

             Giriş ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

                                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                        Giriş Ücretlerine ve Yıllık Aidatlara İlişkin Kademelerle İlgili Esaslar

             Giriş Ücretlerine ve Yıllık Aidatlara İlişkin Kademeler

             Madde 7 — Giriş ücreti ve yıllık aidata ilişkin kademeler aşağıda gösterilmiştir.

             I. Kademe:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 506-2500 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %101’i,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 2501 dekardan fazla olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %500’ü,

             II. Kademe:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 281-325 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %56’sı,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 326-370 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %74’ü,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 371-415 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %83’ü,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 416-460 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %92’si,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 461-505 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %101’i,

             III. Kademe:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 181-200 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %36’sı,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 201-220 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %44’ü,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 221-240 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %48’i,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 241-260 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %52’si,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 261-280 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %56’sı,

             IV. Kademe:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 81-100 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %16’sı,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 101-120 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %24’ü,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 121-140 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %28’i,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 141-160 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %32’si,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 161-180 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %36’sı,

             V. Kademe:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 31-40 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %6’sı,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 41-50 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %10’u,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 51-60 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %12’si,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 61-70 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %14’ü,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 71-80 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %16’sı,

             VI. Kademe:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1-10 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en az %2’si,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 11-15 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %3’ü,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 16-20 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %4’ü,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 21-25 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %5’i,

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 26-30 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %6’sı,

             olarak belirlenmiştir.

             Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatın Tespitine Esas Olmak Üzere Çiftçilerin Gireceği Kademeler

             Madde 8 — Üyelerden ''Giriş Ücreti'' ve ''Yıllık Aidat'' olarak alınacak ücretlere esas olmak üzere tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlıklarının toplamına göre çiftçilerin gireceği kademeler aşağıda belirlenmiştir.

             I. Kademeye giren çiftçiler:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer  arazi varlığı toplamı  506 (dahil) dekardan fazla olan   çiftçilerdir.

             II. Kademeye giren çiftçiler:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı  281 (dahil) dekar ile 505 (dahil)  dekar arasında olan çiftçilerdir.

             III. Kademeye giren çiftçiler:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı  181 (dahil)  dekar ile 280 (dahil)  dekar arasında olan çiftçilerdir.

             IV. Kademeye giren çiftçiler:

             Tarla arazisi  ve eşdeğer arazi varlığı toplamı  81 (dahil)  dekar ile 180 (dahil)  dekar arasında olan çiftçilerdir.

             V. Kademeye giren çiftçiler:

             Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 31 (dahil) dekar ile 80 (dahil) dekar arasında olan çiftçilerdir.

             VI. Kademeye giren çiftçiler:

             Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 30 (dahil) dekara kadar olan çiftçilerdir.

             Dönüşüm Tablosu

             Madde 9 — Hayvancılık ve su ürünleri ile meyve, sebze ve örtüaltı alanları aşağıdaki şekilde dönüşüme tabi tutularak eşdeğer arazi varlığı tespit edilir.

             a) Bir büyükbaş yerli ve melez ırk hayvan 1 dekar, kültür- saf ırk 2 dekar araziye eşittir.

             b) Beş küçükbaş hayvan 1 dekar araziye eşittir.

             c) 200 etlik  veya yumurta kanatlısı  1 dekar araziye eşittir.

             d) 10 arı kovanı 1 dekar araziye eşittir.

             e) Deniz ve göl balıkçılığında 1 m3 kafes 6 dekar araziye eşittir.

             f) İç su balıkçılığında 2 m3 havuz 1 dekar araziye eşittir.

             g) Bir dekar meyve bahçesi 1 ila 5 dekar araziye eşittir.

             h) Bir dekar organik sebze bahçesi 1 ila 5 dekar araziye eşittir.

             ı) Bir dekar örtü altı yetiştiriciliği 1 ila 30 dekar araziye eşittir.

             Yukarıda ifade edilen üretimler dışında, ipekböcekçiliği, hindi, devekuşu, kültür mantarı yetiştiriciliği ve diğer üretimlerde ise dönüşümler Oda Yönetim Kurulunca yapılabilir.

             Giriş Ücreti ve Yıllık Aidata Yapılacak İtiraz

             Madde 10 — Kademeler dahilinde Oda Yönetim Kurullarınca belirlenecek giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına ait cetvel düzenlenerek onaylandıktan sonra ilgili muhtarlığa imza karşılığı verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Muhtarlar tarafından herkesin görebileceği bir yerde ilan tahtasına asılarak 15 gün süreyle ilan edilir. Cetvellerin muhtar tarafından ilan tahtasına asılma ve indirilme tarihleri tutanakla tespit edilir. Yönetim kurullarınca tespit edilen giriş ücreti ve yıllık aidat miktarları resen kaydı yapılan gerçek kişilerle, gerçek kişiler dışında kalan asli üyelere yazı ile tebliğ edilir. Muhtarlar tarafından tahtaya asılarak ilan edilen giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına ilgililer ilanın sona erdiği tarihten, yazı ile tebliğ edilenler tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Oda Meclisine itiraz edebilirler. Oda Meclisi itirazı aldıktan sonra üç ay içinde kesin olarak karara bağlar.

             Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatın Ödenme Zamanı

             Madde 11 — Giriş ücreti asli üyelerden Odaya kayıt olduğu yıl alınır. Aidatın ödenme zamanını Oda Yönetim Kurulu belirler.

             Tahsilat

             Madde 12 — Giriş ücreti ve yıllık aidatlarını süresinde ödemeyenlerin borçları, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur.

             Madde 13 — Tahakkuk eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilemeyen giriş ücreti ve yıllık aidatlar zaman aşımına uğrar.

                                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                   Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.