Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Nisan 2004

CUMA

Sayı : 25435

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/7027 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7032 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2004/7092 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Vatandaşlık Kararı

— 23 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

— Pamukkale Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7027

17 Şubat 2004 tarihinde Bükreş’te imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 5/3/2004 tarihli ve KOVD/88192 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında

Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7032

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eğitim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 5/2/2004 tarihli ve 2502 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7092

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına ait boş kadrolarda ekli cetvelde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 16/3/2004 tarihli ve 221 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-5526

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupa Birliği Üyesi ve Aday Ülke Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 16 Nisan 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-97-2004-425

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5526 sayılı yazınız.

Avrupa Birliği Üyesi ve Aday Ülke Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 16 Nisan 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" in 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun daveti ile Nisan ayının sonuna kadar üç yılda bir, en az asil üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, en geç iki ay içinde, çoğunluk aranmaksızın ve fakat kurucu sayısından az olmamak üzere toplantı yapılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birlik Yönetim Kurulu, üç yıl için Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından seçilen, yedi asil üye ile beş yedek üyeden oluşur."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birlik Denetleme Kurulu üç yıl için Genel Kurulca asil üyelerden seçilen beş asil üye ile üç yedek üyeden teşekkül eder, bu üyelerde de Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 53 — Genel Kurul üç yılda bir, birlik asil üyelerinden seçilen delegelerin tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile olağan olarak toplanır. Ayrıca gerektiğinde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya delege tam sayısının en az 1/5'inin imzaladıkları ortak dilekçe ile dilekçe tarihinden itibaren iki ay içerisinde olağanüstü toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa takip eden iki ay içerisinde kurucu üye sayısından aşağı olmamak üzere tekrar toplanır. Son toplantısında çoğunluk aranmaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Merkez Birliği Yönetim Kurulu, üç yıl için Merkez Birliği Genel Kurulunca seçilen yedi asil, beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna bir il'den en fazla bir üye girer."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 58 — Denetleme Kurulu, üç yıl süre için Genel Kurulca seçilen beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır."

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Genel Kurulunu yapan birlikler bu Yönetmelik hükümlerine iblağ olunur.

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesinden :

Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme

ve Deneysel Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezinin kurulması ve çalışması ile ilgili esasları kapsamaktadır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

a) Üniversite, Gazi Üniversitesini,

b) Rektör, Gazi Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez, Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezini,

d) Müdür, Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi Müdürünü,

ifade eder.

Kanuni Dayanak

Madde 3 — Merkezin yasal temellerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, "2809 sayılı Yüksek Öğrenim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulune Dair Kanun" oluşturmaktadır.

Amaç

Madde 4 — Merkez, Gazi Üniversitesi bünyesinde laboratuvar hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların, sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, gerekli alt yapının oluşturulması amacıyla kurulmuş tek merkezdir. Merkez, laboratuvar hayvanlarının kullanılacağı araştırma projeleri için, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının yapılması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimleri ve teknik koşulların sağlanması, ileri düzeydeki moleküler araştırmalar için alt yapının hazırlanması ve uygulamaların etik kurallar çerçevesinde yürütülmesinin takibi amaçlarını taşımaktadır.

Merkezin Organları ve Görevleri

Madde 5 — Merkezin Organları

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu’dur.

Merkez Müdürü

Madde 6 — Merkez Müdürü, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından tam gün çalışan profesörlerden, Tıp Fakültesi Dekanının teklifi üzerine, Rektör tarafından dört (4) yıl süre ile görevlendirilir, süresi dolan müdür tekrar görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün Görevleri

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki bilimsel ve idari işlerin yürütülmesinden, merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

b) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve daimi personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenlerini belirler ve denetler.

c) Merkezde yürütülen çalışmaların, Merkezin işleyiş kurallarına ve laboratuvar hayvanların da yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip eder, denetler ve çalışanları bu konuda yönlendirir.

d) Merkezin işleyişi, durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir

e) Merkezde yürütülmesi düşünülen projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirir, uygun bulunanların başlatılması için onay verir ve çalışma takvimini saptar.

f) Projelerde kullanılan laboratuvar hayvanlarına ilişkin kayıtların tutulmasını sağlar ve projelerin bitiminde istenildiği takdirde, bu kayıtları onaylayarak proje yürütücüsüne iletir.

g) Proje süresince, proje yürütücüsünü işleyiş bakımından bilgilendirir.

h) Merkezde, laboratuvar hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri alır ve uyarılarda bulunur.

i) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulu, Tıp Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesi Dekanının Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Bilimleri alanlarının her birinden birer üye olmak üzere, merkezin faaliyet alanlarında çalışma yürüten öğretim üyelerinden teklif edeceği ve Rektörün görevlendireceği toplam üç üye ve Merkez Müdürü olmak üzere beş üyeden oluşur. Tıp Fakültesi Dekanı Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yıllık çalışma programını planlamak, yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak, Merkezin idari ve teknik kadro gereksinimlerini belirlemek,

b) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, gelir ve giderin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,

c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlere uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak,

f) Müdürün getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlamaktır.

Diğer Hükümler

Kadrolar

Madde 8 — Merkezin teknik ve idari personel ihtiyacı ve ayrıca 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre akademik personel ihtiyacı, Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Madde 9 — Merkezde, laboratuvar hayvanlarının üretim ve bakımı için ve deneysel araştırmalarda kullanılmak üzere alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin malıdır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Pamukkale Üniversitesinden:

Pamukkale Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu

Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Denizli mesleki ve teknik eğitim bölgesi içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Denizli mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan, meslek yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik Pamukkale Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8-a maddesinin 3 üncü paragrafı ile 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine dayanılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğe göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini,

Meslek Yüksekokulu (MYO): Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ve dört yarı yıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumunu,

İşyeri: Meslek yüksekokulu stajyer öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, staj yoluyla sürdürdükleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum ve kuruluşlarını,

Eğitici Personel: Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretim elemanlığı yapabilme yeterliğine sahip kişiyi,

Denetçi Öğretim Elemanı: Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki; çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği menşeli müdür yardımcısı ve her programın kadrolu öğretim elemanlarını,

Okul-Sanayi Koordinatörü: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun kararları doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını koordine etmekle görevli ilgili meslek yüksekokulunun müdür yardımcısını,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Staj Kurullarının Görev ve Sorumlulukları

Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Madde 5 — Mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan meslek yüksekokullarının bağlı olduğu üniversite bünyesinde, rektör tarafından seçilecek bir rektör yardımcısının başkanlığında; ilgili METEB’deki meslek yüksekokulu müdürleri ve okul-sanayi işbirliğini sağlamakla görevli bir öğretim elemanından oluşan Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu oluşturulur.

Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü programlarda ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu yılda en az iki toplantı yaparak toplantı değerlendirme ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirir.

Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Madde 6 — Mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan her meslek yüksekokulu tarafından, müdür yardımcıları arasından belirlenen Okul-Sanayi Koordinatörünün başkanlığında; meslek yüksekokulunun bölüm başkanları ve program koordinatörlerinden oluşur.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü program ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu kurul yılda en az üç toplantı yaparak, toplantı değerlendirme ve sonuçlarını Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirir.

Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Staj, eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek,

b) Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarının görüşünü alarak staj alanlarını belirlemek,

c) İşyerleri ile Staj ve Eğitim Uygulama Kurulları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerini belirlemek,

e) Staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yapacak öğrenci sayısını, staj, eğitim ve uygulama çalışmaları alanlarını, staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerinin özelliklerini ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarının önerilerini dikkate alarak, staj kontenjanlarını dengeli bir şekilde dağıtmak,

f) Staj yapacak öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalabilmeleri için önlemler almak.

Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Meslek Yüksekokullarının Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yüksekokul öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, staj ve eğitim uygulaması yapmalarını sağlamak amacıyla, gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,

b) Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılıp hazır hale gelmesini organize etmek,

c) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

d) Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını yapmak,

e) Staj çalışmalarını denetlemek,

f) Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,

g) Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajdan Yararlanma Şartı ve Staj Kontenjanları

Yararlanma Şartı

Madde 9 — Mesleki ve teknik eğitim bölgesi kapsamında yer alan meslek yüksekokulu öğrencileri, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.

Staj Kontenjanları

Madde 10 — Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin ve kamu kurum-kuruluşlarının kabul edecekleri öğrenci sayısını ve staj dallarını gösterecek ekli (1) No’lu formu her yıl Ocak ayından başlayarak, en geç Mart ayının son gününe kadar Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirirler.

Madde 11 — Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, hangi dallarda kaç öğrencinin staj yapacağını belirleyerek, ekli (2) No’lu formu doldurup her yıl en geç Mart ayının son gününe kadar Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirirler.

Madde 12 — Kamu kuruluşları ile ticaret ve sanayi odaları ve meslek yüksekokulları tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilen kontenjanlar; arz ve talep sayılarına göre meslek yüksekokullarına tahsis edilir. Tahsis edilen stajyer sayıları ve staj dalları belirlenerek, ekli (4) No’lu formla, her yıl en geç Nisan ayının son gününe kadar ilgili kamu kuruluşları ile ticaret ve sanayi odaları ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna gönderilir.

Madde 13 — Meslek Yüksekokulları; Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından belirlenen kontenjanların üstünde stajyer gönderemezler.

İşyerleri, olanaklarının ve genel ekonomik koşulların değişmemesi durumunda, bir önceki yıl belirledikleri kontenjanı azaltmamaya ve mümkün olan hallerde artırmaya özen gösterirler.

Kontenjan yetersizliği nedeniyle staj yeri bulunamayan öğrenciler, kendi bulacakları staj yerlerinde Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun onayından sonra staja başlayabilirler. Kontenjan yetersizliği nedeniyle kendisine staj ve uygulama yeri bulunamayan öğrenci sayıları ve alanları, Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stajlarla İlgili Düzenlemeler

Staj Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

Madde 14 — Staj yapacak öğrenciler staja başlayabilmek için;

a) Staj yapacak öğrencinin hangi MYO’da öğrenci olduğunu gösterir belge,

b) Öğrencinin staj yapmak istediğini gösterir başvuru belgesi,

c) Öğrenci, aldığı dersleri ve daha önceden yaptığı stajları gösteren özgeçmiş belgesi ile ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna başvurur,

d) Staj yapacak öğrenciler, ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulundan aldıkları resmi yazı ile beraber iki adet fotoğrafı staj yapacakları işyerlerine verirler.

Staj Yapacak Öğrencilere Sağlanacak Olanaklar

Madde 15 — Stajyer kabul edecek işyerleri, kendi personeline sağladığı olanaklardan stajyerlerinde yararlanmasını sağlar.

Stajyer kabul edecek işyerleri, stajyerlerin konaklama ve beslenme gereksinimlerinin karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması hususunda azami çabayı sarf eder.

Yurt Dışında Staj

Madde 16 — Meslek yüksekokulu öğrencileri, yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurt dışında da yapabilirler. Öğrenci yurt dışı kabul belgesini ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verir. Bu talepler ilgili yüksekokulun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca değerlendirilir ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Yurt dışında stajını tamamlayan öğrenciler, staj ile ilgili belgeleri ilgili meslek yüksek-okulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verirler, uygun görülenler kurul tarafından onaylanır.

Staj Zaman ve Süresi

Madde 17 — Öğrenimleri devam eden öğrencilerin, stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Ancak işyeri koşullarının uygun olmaması durumunda, bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşuluyla staj yapılabilir.

Öğrenci bütün derslerini vermiş ancak, stajını henüz tamamlayamamış ise, stajına herhangi bir ayda başlayabilir.

Staj süresi, programın niteliğine göre 30 işgününden (240 saat)’den az, 60 işgününden (480 saat)’den çok olamaz. Stajlar en fazla ikiye bölünerek iki bölüm halinde gerekli işgünü tamamlanabilir.

Öğrenim süresi içinde mesleki uygulama yapan yüksekokulların öğrencileri, yukarıda belirtilen 30-60 günlük staj süresinin dışında değerlendirilir.

Stajlar Temmuz ayı başında başlamak üzere, yaz stajı olarak en az 30, en çok 60 iş günü devam eder. Stajlar, Yönetim Kurulu Kararı ile aynı süre olmak şartı ile yıl içinde de yapılabilir. Yıl içi stajlarda staj ile birlikte eğitim devam eder. Staj yapılan günlerde dersler olmaz.

Stajda Başarı

Madde 18 — Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından değerlendirilerek, başarısı onaylanmak üzere üniversite staj ve eğitim uygulama kuruluna sunulur.

Stajını bitiren öğrenci, staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu, mevcut staj defteri veya dosyasını, işverenden gelen işveren raporunu, ziyaretçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak bir değerlendirme yapar. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yaptırabilir. Dosyayı şekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öğrencinin stajını kabul edebileceği gibi gerekli görürse ilgili öğrenciye bir mülakat veya uygulama yaptırabilir.

Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren veya ara vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri

Madde 19 — Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar.

Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.

Stajyer öğrenciler için bağlı olduğu üniversitenin ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

Stajyerler kusurları nedeni ile verecekleri zararlar nedeniyle, o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir.

Eğitici Personel ve Görevleri

Madde 20 — Staj yapacak öğrenciler, staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek eğitici personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyerlerin bir plan dahilinde stajlarını sürdürmelerinden ve staj planının gerektiği şekilde uygulanmasından sorumludur.

Denetçi Öğretim Elemanı

Madde 21 — İlgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından seçilecek öğretim elemanları, stajyer öğrencileri staj yaptıkları işyerlerinde staj dönemi boyunca en az bir defa denetlemekle görevlendirilirler. Öğrencilerin staj yeri; coğrafi yerleşim olarak ilgili meslek yüksekokulunun uzağında bulunması nedeniyle o yüksekokulunun öğretim elemanları tarafından denetim yapılması zor veya imkansız ise denetim yapmak üzere staj yerinin bulunduğu coğrafi yerleşim yerine en yakın meslek yüksekokulunun öğretim elemanlarından yararlanılır. Buna olanak bulunmadığı hallerde diğer öğretim birimlerinden ve kamu kuruluşlarının elemanlarından yararlanma yoluna gidilir. Denetim sonucunda öğretim elemanı Ekli (5) No.lu formu düzenleyerek ilgili meslek yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna teslim eder.

Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu

Madde 22 — Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, durumu ailesine bildirmekle yükümlüdür. Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

Staj Sonu Değerlendirme Raporu

Madde 23 — İşyerleri, bağlı oldukları odalar ya da kurumlar aracılığıyla, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri ekli (6) ve (7) No.lu formları doldurarak stajı takip eden hafta içinde değerlendirmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna gönderirler.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa Başı