Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Ocak 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25335

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/6516 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2003/6567 Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Tüzük

2003/6570 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6607 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2003/6657 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satışa Çıkarılması Hakkında Karar

2003/6668 Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

2003/6672 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2003/6674 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti Hakkında Karar

2003/6676 Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2003/6679 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’inVekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

2003/6695 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda,Kurul Üyesi Hüseyin Sak’ın İkinci Başkan Olarak Görevlendirilmesi ve Boş Bulunan Üyeliklere Yusuf Tülek ve Metin Başlı’nın Atanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Yakalama,Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kurul Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 264/20 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2003/6516

21/8/1998 tarihinde Santiago’da imzalanan ve 2/10/2003 tarihli ve 4974 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” ve eki Protokolün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/11/2003 tarihli ve ALGY/455150 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/11/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

C. ÇİÇEK

B. YILDIRIM

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6567

25 Eylül 2003 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/11/2003 tarihli ve EİGY/459425 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/11/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

K. TÜZMEN

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

S. GÜÇLÜ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

C. ÇİÇEK

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Tüzük

Karar Sayısı : 2003/6570

Ekli “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 26/8/2003 tarihli ve 5466 sayılı yazısı üzerine, 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

S. GÜÇLÜ

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

Madde 1 — 12/3/1991 tarihli ve 91/1629 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat" ibaresi, "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 — Aynı Tüzüğün 14 üncü maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "fezlekede de" ibaresi "ön inceleme raporunda da" olarak değiştirilmiştir.

Madde 3 — Aynı Tüzüğün 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına (E) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (F) bendi eklenmiştir.

"F) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınavda Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak,"

Madde 4 — Aynı Tüzüğün 28 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Başmüfettişlerin kıdem sıralaması, aynı tarihte başmüfettiş olanlar arasında müfettişlik yeterlik sınavındaki başarı sırası, atama tarihleri farklı başmüfettişler arasında ise atama tarihi esas alınarak yapılır."

Madde 5 — Aynı Tüzüğün 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ile üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"B) Ön inceleme raporu,"

"Ön inceleme raporu: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen rapordur."

"Soruşturma raporu: Ön İncelemeye konu olmayan soruşturmalar sonucunda düzenlenen rapordur."

"İnceleme Raporu: Cevaplı teftiş raporuyla ön inceleme raporu ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda düzenlenen rapordur."

Madde 6 — Aynı Tüzüğün 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakediş cetveli

Madde 33 — Müfettişler aylık, yolluk ve diğer haklarını, aylık olarak düzenleyecekleri hakediş cetvelinde gösterirler.

Bu cetvelin, bir sonraki ayın 10 uncu gününe kadar Başkanlığa sunulması gerekir."

Madde 7 — Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6607

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/12/2003 tarihli ve 052402 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

M. A. ŞAHİN

Z. ERGEZEN

M.BAŞESGİOĞLU

M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6657

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 4 pafta, 3 ada, 29 parsel numaralı ve 384.398 m2 yüzölçümlü taşınmazın 60.000.000.000.000 (altmış trilyon) TL. tahmini bedel üzerinden, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 7/B maddesi çerçevesinde değerlendirilmek üzere, Maliye Bakanlığı’nca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılması; Maliye Bakanlığı’nın 21/11/2003 tarihli ve 41421 sayılı yazısı üzerine, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6668

Ekli “Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Hazine Müsteşarlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun müşterek önerisine dayanan Devlet Bakanlığı’nın 29/12/2003 tarihli ve 73634 sayılı yazısı üzerine, 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun değişik geçici 2 nci maddesi ile 16/12/2003 tarihli ve 5021 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6672

Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 4/12/2003 tarihli ve 5898 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

M.A. ŞAHİN

Z. ERGEZEN

M.BAŞESGİOĞLU

M.H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6674

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personele, 2003 yılında 5.500 saate kadar fazla çalışma yaptırılması ve saat başına 550.000 lira fazla çalışma ücreti ödenmesi; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının yazıları üzerine, adı geçen Kanunun 178 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6676

Ekli “Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 17/12/2003 tarihli ve 62105 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6679

Ekli “Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 19/12/2003 tarihli ve 6160 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Madde 1 — 29/9/2003 tarihli ve 2003/6197 sayılı Kararnamenin eki “Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar”ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üreticilerin destekleme primi ödemesinden faydalanabilmeleri için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmaları gereklidir. Ancak, ödemeler satışı belgelenen ürün miktarına göre yapılır. Arazi kısıtlaması aranmaz.”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-51

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-1-2004-1

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-51 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-52

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-2-2004-2

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-52 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-53

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Adalet Bakanı CemilÇiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan       

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-3-2004-3

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-53 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-54

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-4-2004-4

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-54 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2003/6695

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda,Kurul Üyesi Hüseyin Sak’ın İkinci Başkan olarak görevlendirilmesi ve boş bulunan üyeliklere ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

17/12/2003 Tarihli ve 2003/6695 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

1 -

Yusuf Tülek

Üye

2 -

Metin Başlı

Üye

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından:

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —1/10/1998 tarihli 23480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin değişik 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası madde metninden çıkartılmış, son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktor ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin doktor hasta ilişkisi çerçevesinde yapılması esastır. Ancak doktor kişisel güvenlik endişesini ileri sürerek muayenenin kolluk kuvvetlerinin gözetiminde yapılmasını isteyebilir. Bu istek belgelendirilerek yerine getirilir."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu değişiklikler EK-B’de yer alan "Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter"in (D) hanesine işlenmiştir.

"d) Sanık/şüpheli ile ilgili işlemler;

1) Haber verilen yakını veya belirlediği kişi, adres ve telefon numarası,

2) Haber verilen diplomatik temsilciliğin adı ve telefon numarası,

3) Haber veren personelin adı, soyadı, sicili ve imzası,

4) Haber verme tarih ve saati,

5) Sanık/şüphelinin, hakkında haber verildiğine dair imzası,

6) Tercüman temin edilip edilmediği, tercümanın adı, soyadı ve imzası,

7) Avukat istediği hakkındaki beyanı ve imzası,

8) Avukat istemiş ise baronun adı veya kendi avukatının adı ve soyadı,

9) Gelen avukatın adı ve soyadı, sicil numarası, geliş saati ve imzası,

10) Süre uzatımına karar veren makam, kararının tarihi, sayısı ve uzatılan süre,"

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştirak suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasında güçlük, fail sayısının çokluğu ve benzeri sebeplerle gözaltı süresini Cumhuriyet Savcısı yazılı emir ile dört güne kadar uzatabilir."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yakalama işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazılı emrine karşı, hemen serbest bırakılmasını sağlamak için yakalanan kişinin dilekçesi yetkili hakime en seri şekilde ulaştırılır."

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yakalanan kişi veya şüpheli müdafi tayin edebilecek durumda değilse, isteği halinde baro tarafından kendisine müdafi tayin edilir."

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile değişik 22 nci maddesinin son fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müdafi, hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını incelemek ve istediği evrakın bir suretini harçsız almak hakkına sahiptir."

MADDE 8 —Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinde düzenlenen ve EK-A’da yer alan "Şüpheli ve Sanık Hakları Formu"nun değişik (V) inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müdafi tayin hakkınız vardır. Müdafi tayin edebilecek durumunuz yoksa, baro tarafından tayin edilecek bir müdafiin hukuki yardımından yararlanabilirsiniz. Müdafi ile görüşme ve konuşma hakkınız vardır. Müdafiiniz, ifade alma esnasında hazır bulunabilir."

MADDE 9 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde düzenlenen ve EK- B’de yer alan "Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter"in E/7 hanesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"(7) Geçici Ayrılışlar

(Yemek-Banyo ve Temizlik İhtiyaçları-Müdafii İle Görüşme ve Diğer İhtiyaçlar İçin)"

MADDE 10 —Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde düzenlenen ve EK- C’de yer alan "Sevk/Serbest Bırakma Tutanağı"nın "Gözaltına Alan Birim" bölümünün (c) bendi "Komutanlığı/Polis Merkezi/Karakolu/Bürosu" ve "Gözaltından Çıkarılma Şekli" bölümünün (a) bendi, "Komutanlıktan/Polis Merkezinden/Karakoldan/Şubeden serbest bırakılmıştır." şeklinde değiştirilmiştir."

Tutanağın "Nezarethaneden Geçici Ayrılışlar" başlıklı bölümün altına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"(Yemek-Banyo ve Temizlik İhtiyaçları-Müdafii İle Görüşme-Diğer İhtiyaçlar İçin):"

Tutanağın "Diğer Hususlar" bölümünün metin kısmı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Bu tutanak şüphelinin/sanığın sevk edilmesi/serbest bırakılması sırasında gözaltı ve nezarethane sorumlusu tarafından tanzim edilmiş, birim amiri tarafından kontrol edildikten sonra altı birlikte imza edilmiş, bir nüshası şüpheliye/sanığa verilmiştir. ..../..../.......".

MADDE 11 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/11/2003 tarihli ve 25276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" d) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Merkez Bankasınca Yapılacak İşlemler

Madde 5- Merkez Bankası, Hesabın oluşturulduğu tarihten, tasfiyesinin tamamlanmış olacağı tarihe kadar Hesaba yatırılan Devlet garantisi bedeli ve Hesaptan yapılan ödemelerle ilgili kayıtları tutar. Bu kayıtlara, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye aktarılan meblağın nemalandırılması sonucu elde edilen gelire ve Hesap bakiyesine ilişkin bilgileri bu Yönetmelikle belirlenen süreler itibarıyla Müsteşarlığa bildirir. Merkez Bankası, Hesaba ilişkin kayıtları, Hesabın tasfiyesinin tamamlanacağı tarihten başlamak üzere on yıl süreyle muhafaza eder."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında geçen "Hesap İdarecisine" ibaresi "Merkez Bankasına", aynı maddenin sekizinci fıkrasında ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında geçen "Hesap İdarecisi" ibareleri "Merkez Bankası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Hesapta biriken meblağın değerini kaybetmemesi amacıyla Merkez Bankası tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye nakledilmek suretiyle nemalandırılması sağlanır.

Bu amaçla, ticari hava taşıma işletmeleri ve yerleşik servis sağlayıcıları tarafından Hesaba yatırılan Devlet garantisi bedeli; tahsili müteakip en geç bir iş günü içinde Merkez Bankası tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde açılacak hesaba aktarılır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Merkez Bankası tarafından aktarılan Devlet garantisi bedelinin Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde nemalandırılması sonucu elde edilen geliri ve hesap bakiyesini, her ayın 24’ü itibarıyla Merkez Bankası’na bildirir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. bu işlemlere ilişkin kayıtları on yıl süreyle muhafaza eder.

Hesapta biriken meblağ ve bu meblağın nemalandırılması sonucu elde edilen gelir, Merkez Bankası tarafından her ayın sonunda Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlık tarafından istenilmesi halinde, Merkez Bankası bu bilgileri ay sonunu beklemeksizin Müsteşarlığa bildirir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye aktarılan Devlet garantisi bedeli ve bu bedelin nemalandırılması sonucu elde edilen gelir, yalnızca Hesabın amaçları doğrultusunda kullanılabilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Tazminat ödenmesine sebep olan olayda zarar gören üçüncü şahıslara ödenecek tazminat tutarı, olaya karışan ticari hava taşıma işletmesi ve yerleşik servis sağlayıcısı için belirlenen Devlet garantisi üst sınırından fazla ise, zarar görenlerden veya hak sahiplerinden her birinin yöneltebileceği talepler, söz konusu üst sınırın tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Ulaştırma Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan müştereken yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna, aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

"Bu bilgiler, yabancı ülke limanlarındaki liman devleti kontrollerinde, denetimin yapıldığı liman idaresinin incelenmesine açık tutulur."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 —Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından sörvey, sertifikalandırma ve denetimlere ilişkin kullanılan kural, düzenleme, talimat ve formlardan, İdare tarafından belirlenecek/talep edilecek olanları Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir ve tercüme edilir."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

"Geçici Madde 1 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan yetkilendirilmiş kuruluşlar ile 31/12/2003 tarihine kadar geçerli olarak yapılmış önceki yetki devri protokolleri, geçerlik süresine bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre yetki devri protokolü yapılana kadar uygulanmaya devam olunur."

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik 31/12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı