Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Kasım 2002

CUMA

Sayı : 24937

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Cumhurbaşkanlığına Ait Onüç Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinin 3 ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin (E: 1997/61), (K:1998/59) Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/85

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mustafa GÜREL atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/86

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU yeniden atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/87

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Cemil ÖZCAN atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/88

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/89

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. İbrahim Alinur BÜYÜKAKSOY atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/90

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. A. Semra ÜLKÜ yeniden atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/91

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Necati KAYA yeniden atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/92

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/93

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU yeniden atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/94

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Uğur ORAL yeniden atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/95

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Metin GÜRKANLAR atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/96

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mehmet DURMAN atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/97

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ atanmıştır.

14 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE1 — 9/9/1994 tarihli ve 22046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “Arşiv Malzemesi” : Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, Müsteşarlık, Merkez Teşkilatı ve Yurt Dışı Teşkilatı’nın işlemleri sonucunda oluşan ve bu birimler tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine, tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, iktisadi, askeri, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve tespite yarayan ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, mikrofilm, ses ve görüntü bandı, fax, manyetik ortam unsurları, baskı ve benzeri belge ve malzemeyi,”

“d) “Birim Arşivi” : Müsteşarlık Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı birimlerinin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini,”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müsteşarlık, belirli bir süre saklanacak arşivlik malzeme için “Birim Arşivleri”, daha uzun bir süre saklanacak arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için “Müsteşarlık Arşivi”ni kurar.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile (e)bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması ya da yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.”

“e) Ayırma neticesinde arşiv malzemesinin ait olduğu Daire Başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden lastikten yapılmış “Arşiv Yer Damgası” (Ek: 1) evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında “Alt Birim Koduna” kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın “Kutu veya Klasör Numarası”, “Dosya Numarası” ve “EvrakSıra Numarası” bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 — Müsteşarlık, Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi “DevletArşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler” şeklinde ayrılarak, hazırlanacak “Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu” (Ek: 5), varsa kayıt defteri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir.”

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 28 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (Özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 29 uncu maddede sayılan malzeme içinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.”

MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36 — Müsteşarlık arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarının, onayını müteakip kesinlik kazanır.

Yurt dışında hazırlanan imha listeleri Müsteşarlık Arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra Misyon Şefinin onayını müteakip kesinlik kazanır.”

MADDE 9 —Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 37 —İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu hususun yerine getirilebilmesi için, gerekli teçhizat sağlanır.”

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 —İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.”

MADDE 11 —Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 —Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır.”

“FaaliyetRaporu

Ek Madde 2 —Müsteşarlık yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “DevletArşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekinde yer alan “Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu” ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.”

MADDE 12 —Aynı Yönetmeliğin Ek: 1’inde yer alan “Arşiv Yer Damgası (Evrakın Arka Yüzüne)” ibaresi, “Arşiv Yer Damgası (Evrakın Ön Yüzüne)” şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 13 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik"in 4 üncü maddesi, 9 uncu maddesi (b) bendi ve 14 üncü maddesi (c) bendinde geçen "gıda güvenirliği" ifadeleri "gıda güvenliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin İşyeri Sorumlulukları başlıklı 9 uncu maddesine aşağıdaki (e), (f), (g), (h), (ı) ve (j) bentleri ilave edilmiştir.

"e) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu kontrol etmek ve temizlik ve dezenfeksiyonun Bakanlık Laboratuvarları ile Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel gıda kontrol laboratuvarlarında analiz edilmek üzere numuneler almak zorundadır.

f) Kontrol ve analiz sonuçlarını en az iki yıl saklamalı ve oda sıcaklığında muhafaza edilemeyen ürünlere ait kayıtları ürünün son kullanma tarihinden itibaren en az iki ay muhafaza etmelidir.

g) Laboratuvar incelemeleri veya diğer bilgiler ciddi bir sağlık riski varlığını belirtiyor ise Bakanlığa bilgi vermek zorundadır.

h) Üretilen ürünle ilgili olarak insan sağlığına yönelik bir tehlike söz konusu olduğunda; teknolojik olarak benzer şartlarda üretilmiş ve muhtemelen aynı riski taşıyan ürünün pazardan çekilmesinin sağlanması ve bu ürünün imha edilmesi, insan tüketimi dışında kullanılması veya güvenilir olacak şekilde yeniden işlenmesine karar vermek üzere Bakanlığın kontrol ve gözetimi altına alınmasını sağlamak zorundadır.

i) Mevcut çalışanlarına yönelik hijyenik üretim bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla sorumlu yönetici tarafından üretim yapısına uygun, hijyen kuralları ile ilgili yılda en az 2 defa eğitim programı düzenlemek zorundadır.

j) Bu maddenin uygulanışı ile ilgili ayrıntılı kurallar gerektiğinde Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin Kontrol ve Denetim İşlemleri başlıklı 10 uncu maddesinin (a) bendinin 9 uncu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"9) Kendi özel mevzuatında yer alanlar hariç olmak üzere denetim esnasında iki takım halinde alınan numunelerden bir takımı şahit numune olarak İl Müdürlüğünde ve ürünün yapısını bozmayacak şekilde tekniğine uygun muhafaza edilir, bir takım numune ise muayene ve analiz yapılmak üzere usulüne uygun olarak en kısa zamanda Bakanlık laboratuvarına resmi prosedür ile gönderilir. İthalat veya ihracatta alınan numuneler gerektiğinde Bakanlıkça uygun görülen resmi veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel gıda kontrol laboratuvarlarında analiz ettirilebilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi eklenmiştir.

"c) Et, süt ve su ürünleri işleyen;

1. 251 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan işyerleri bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde,

2. 151-250 Beygir Gücü arasında motor gücü bulunan işyerleri bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren dört yıl içerisinde,

3. 101-150 Beygir Gücü arasında motor gücü bulunan işyerleri bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı yıl içerisinde,

4. 61-100 Beygir Gücü arasında motor gücü bulunan işyerleri bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren sekiz yıl içerisinde,

5. 60 Beygir Gücü altında motor gücü bulunan işyerleri bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on yıl içerisinde,

üretim koşullarını bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen esas ve usullere uydurmak zorundadırlar.”

"d) (c) bendi dışında kalan işyerleri ile gıda ile temas eden materyalleri üreten;

1. 251 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan işyerleri bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren dört yıl içerisinde,

2. 101-150 Beygir Gücü arasında motor gücü bulunan işyerleri bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren sekiz yıl içerisinde,

3. 61-100 Beygir Gücü arasında motor gücü bulunan işyerleri bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on yıl içerisinde,

4. 60 Beygir Gücü altında motor gücü bulunan işyerleri bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on iki yıl içerisinde,

üretim koşullarını bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen esas ve usullere uydurmak zorundadırlar.”

"e) İnsan sağlığını ilgilendiren durumlarda, Bakanlık yukarıda belirtilen tarihlere bağlı kalmaksızın işyeri sorumluluklarını yerine getirme hususunda işyerine veya sektöre dönük her türlü idari tedbiri alır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama,Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; tek tırnaklı, çift tırnaklı, kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile arı, ipek böceği ve her türlü hayvanın ıslahına yönelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak suni tohumlama, tabii tohumlama, ovum ve embriyo transferi, genetik kopyalama ve diğer biyoteknolojik faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi; uygulama izinlerinin verilmesi; sperma, ovum ve embriyonun ithalatı, ihracatı, suni tohumlama kayıtları ile istatistik bilgilerin derlenmesi, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesi, yetiştiricilere intikali, korunması, yetiştirici ve uygulayıcıların eğitilmesi, Bakanlık tarafından yapılan suni tohumlama, tabii tohumlama, ovum ve embriyo transferlerinde, bu hizmetlerin verildiği hayvan sahiplerinden ücret alınması, bu ücretin harcanması, suni tohumlama hizmetlerinin devrinin yapılması, tabii tohumlamada kullanılacak erkek damızlıkların seçimi, iç ve dış piyasadan temini ve köylere ariyet olarak verilmesi hakkındaki usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin suni tohumlama, tabii tohumlama, ovum ve embriyo transferi ve diğer biyoteknolojik faaliyetlerin usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

Kişi ve Kuruluşlar: Gerçek ve tüzel kişileri,

Serbest Veteriner Hekim: 6343 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekimlerini,

Veteriner Sağlık Teknisyeni: Bakanlık Veteriner Sağlık Meslek Lisesi mezunu yardımcı personeli,

Önsoy Kütüğü: Ana ve babası belirli ancak ebeveynlerinin verim kayıtları olmayan mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulacak geçici kayıt sistemini,

Soy Kütüğü: Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,

Pedigri: Soy kütüğüne kayıt edilen damızlıklarla, safkan atların numara, isim, orijin, ırk,renk, eşkal, cinsiyet, doğum tarihi, verim kayıtları, yetiştirici ve sahibi ile hayvanın cetlerine ait bilgileri ve verimlerini belirten belgeyi,

Eneme-İğdiş Etme: Erkek hayvanın dölleme yeteneğini kalıcı olarak gidermeyi,

Damızlık: Yetiştirildiği ülkede veya yörede ırkına veya tipine özgü özellikleri

gösteren yüksek verimli, hastalıklardan ari, damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası bulunan hayvanları,

Damızlık Sertifikası: Ana ve babası bilinen ancak cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşlarca verilen belgeyi,

Damızlık Belgesi: Pedigri belgeleri bulunan damızlıklardan, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikteki kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi,

Birlik: Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı kurulan birlikleri,

Sperma: Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan erkek hayvanlardan belirli yöntemlerle

alınan ejakülatların spermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonra taze ya da dondurulmuş sperma porsiyonlarını,

Ovum: Döllenmemiş dişi eşey hücresini,

Embriyo: Döllenmiş ve bölünme evrelerine girmiş dişi eşey hücresini,

Suni tohumlama: Uygun tohumlama zamanında olduğu belirlenen dişi hayvanların

genital kanallarına spermaların hijyenik koşullarda nakledilmesini,

Embriyo Transferi: Sağlıklı ve yüksek verimli dişilerden elde edilen embriyoların taze

veya dondurularak uygun dönemdeki dişi hayvanların döl yatağına uygun teknik ve hijyenik koşullarda aktarımını,

Genetik Kopyalama: Damızlık hayvanlara ait bir genomdan biyoteknolojik yöntemler kullanılarak onun tüm genotipik özelliklerini taşıyan yeni bir canlının elde edilmesini,

Döl Kontrolü (Progeny testing): Soy kütüğü ve verim kayıtlarının düzenli tutulduğu yeterli teknik alt yapı, uzman personel ve hayvan varlığına sahip kuruluşlar tarafından yürütülen ve damızlıkları döllerinin verimlerine göre seçmeyi sağlayan uygulamaları,

Biyoteknolojik Faaliyet: Hayvanların eşey hücrelerini veya üreme fizyolojilerini etkilemek, yönlendirmek amacıyla yapılan her türlü uygulamayı,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Suni Tohumlama Uygulaması, Kursu, Suni Tohumlama İzni ve Suni Tohumlama Hizmetlerinin Devri

Uygulama Esasları

Madde 5 — Suni tohumlama uygulaması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.

a) Islah, ön soykütüğü ve soykütüğü amaçlı her türlü suni tohumlama faaliyetlerinde Bakanlık yetkili olup , Bakanlığın izni ile gerçek ve tüzel kişiler suni tohumlama yapabilirler.

b) Çift tırnaklı, tek tırnaklı ve diğer memeli hayvanlarla, kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ve bal arılarında suni tohumlamayı açılan kursları başarıyla tamamlayanlar yapar.

c) Kişi ve kuruluşlar suni tohumlama faaliyetinde bulunabilmek için İl Müdürlüğünden suni tohumlama yapma iznini almak zorundadırlar.

d) Sığır suni tohumlaması yapan kişi ve kuruluşlar yaptıkları uygulama ile ilgili olarak örneği Bakanlık tarafından belirlenip, İl Müdürlüğünce sayfa numarası verilerek mühürlenen tohumlama belgesini yetiştiriciye vermek zorundadır.

e) Suni tohumlama yapan kişi ve kuruluşlar tohumlama yaptıkları hayvanın kulak numarası yoksa, İl Müdürlüğü veya birlik tarafından temin edilecek, Geviş Getiren Büyükbaş Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun küpeyi takmak zorundadır.

f) Suni tohumlama yapan kişi ve kuruluşlar, faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen kayıtları tutmak ve Bakanlık tarafından tamimle belirlenecek aylık cetvelleri düzenlemek zorundadır.

g) Suni tohumlama izni almış kişi ve kuruluşlar suni tohumlama faaliyetlerinden vazgeçmeleri halinde bunu en az 2 ay önceden Bakanlığa bildirmek zorundadır.

h) Suni tohumlama yapacak kişi ve kuruluşlar; üretimine ve ithalatına Bakanlıkça onay verilen spermaları kullanmak zorundadırlar.

ı) Kişi ve kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmedikleri tespit edildiğinde birinci defa yazılı olarak ikaz edilir, ihmalin ya da kusurun tekerrürü halinde suni tohumlama yapma izinleri İl Müdürlüğünce iptal edilir. İzni iptal edildiği halde suni tohumlama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında, Hayvan Islahı Kanunu’nun 19 uncu maddesi uygulanır.

i) Diğer hayvan türleri ile ilgili uygulama esasları Bakanlık tarafından tamimle belirlenir.

Suni Tohumlama Kursu

Madde 6 — Suni tohumlama kursu aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.

a) Suni tohumlama kursu, Bakanlığın uygun bulduğu kurum ve kuruluşlarca düzenlenir. Kurs düzenleme yetkisi, kursun yürütüleceği yer, kurs programı, uygulama imkanları ve eğitim kadrosu dikkate alınarak Bakanlıkça verilir.

b) Kursa katılacakların eğitim ve diğer özelliklerini de içeren listesi, kurs başlamadan 15 gün önce Bakanlığa iletilir. Kurs sertifikası Bakanlığın onayından sonra geçerlilik kazanır.

c) Hayvancılıkla ilgili konularda eğitim veren meslek lisesi, yüksek okul ve fakülte mezunları ticari olarak suni tohumlama yetkisi almak için, diğer lise ve üstü eğitim almış olanlar ise, kendi sürülerinde suni tohumlama yapabilme yetkisi alabilmek için suni tohumlama kursuna katılabilirler.

d) Kursa katılanların kurs müddetince devam etmeleri mecburi olup kurslarda başarılı olanlara sertifika verilir. Kurs sertifikası Bakanlığın onayından sonra geçerlilik kazanır.

e) Kurs giderleri kamuda çalışanlar hariç kursa katılanlar tarafından karşılanır.

Suni Tohumlama İzni

Madde 7 — Suni tohumlama yapmak için İl Müdürlüklerinden izin almak zorunludur. Suni tohumlama izni almak isteyen kişi ve kuruluşlar ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat eder. Suni tohumlama izni verilmesi için gerekli şartları taşıyanlara ilgili Şube Müdürünün teklifi ve İl Müdürünün onayı ile suni tohumlama yapma izni verilir. Tüzel kişiliklerin suni tohumlama yapma izni, sertifikası bulunan ve kurs gören ilgili eleman adına verilir. İl Müdürlükleri verilen suni tohumlama izinlerini aylık olarak Bakanlığa bildirir.

a) Serbest Veteriner Hekimlerinin dilekçelerinin ekinde;

(1) Suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi,

(2) 6343 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılmış yönetmeliğe uygun olarak alınmış muayenehane veya poliklinik açma ruhsatının fotokopisi.

b) Özel Hayvan Hastaneleri adına verilen dilekçelerin ekinde;

(1) Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak alınmış özel hayvan hastanesi ruhsatının fotokopisi,

(2) Hastane adına suni tohumlama yapacak kişiye ait suni tohumlama sertifikasının fotokopileri ile iş sözleşmesinin fotokopileri.

c) Suni Tohumlama Yapmak Üzere Kurulmuş Olan Şirketler adına verilen dilekçelerin ekinde,

(1) Şirketin faaliyetleri ile ilgili Ticari Sicil Gazetesi,

(2) Şirket adına suni tohumlama yapacak kişiye ait suni tohumlama kurs sertifikası ile iş sözleşmesi fotokopisi.

d) Birlikler, kooperatifler ve hayvancılık işletmeleri adına verilen dilekçelerin ekinde;

Birlikler, kooperatifler ve hayvancılık işletmeleri adına suni tohumlama yapacak kişiye ait suni tohumlama kurs sertifikası ve iş sözleşmesi.

e) Ticari amaçlı suni tohumlama yapmak isteyen kişiler kurs sertifikalarını, kuruluşlar ise, çalıştıracakları kişilerin kurs sertifikalarını ve noter onaylı iş akitlerini ekledikleri bir dilekçe ile faaliyet merkezi olarak seçtikleri İl Müdürlüğüne başvurarak izin almak zorundadırlar,

f) Hayvancılık alanında eğitim almış yüksek okul mezunu kişilerden serbest çalışmanın koşullarını yerine getirenler ile şirketler ve hayvancılık yapanların oluşturduğu birlik ve kooperatiflerle iş akdi olanlara ticari amaçlı tohumlama yetkisi verilir. Kursu tamamlayan fakat hayvancılıkla ilgili eğitim veren bir okuldan mezun olmayanlar da kendi sürülerinde tohumlama yapabilirler.

Suni Tohumlama Hizmetlerinin Kişi ve Kuruluşlara Devri

Madde 8 — İl Müdürlükleri, potansiyel olan yerlerde Bakanlıktan suni tohumlama izni almış kişi ve kuruluşların taleplerini dikkate alarak, suni tohumlama hizmetlerini bir protokol dahilinde kişi ve kuruluşlara yaptırabilirler. Bu konu ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından talimatla düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakanlık Tarafından Yapılan Suni Tohumlama ile Ovum ve Embriyo Transferinden Alınan Ücretin Tespiti, Ücret Tahsili ve Bu Ücretin Harcanması

Uygulama Ücreti Tespiti

Madde 9 — Bakanlık tarafından suni tohumlama, ovum ve embriyo transferi ve diğer biyoteknolojik faaliyetler ücret karşılığında yapılır. İl Müdürlüklerince yapılacak olan suni tohumlama, tabii tohumlama ovum ve embriyo transferi uygulamalarında beher hayvan başına alınacak ücret miktarı, İllerde, İl Müdürünün başkanlığında kurulacak komisyon tarafından tespit edilerek, Valilik onayı ile yürürlüğe girer.

Ücret Tespit Komisyonu

Madde 10 — Ücret Tespit Komisyonu; Vali Yardımcısının başkanlığında olmak üzere İl Müdürü, Proje ve İstatistik Şube Müdürü, Hayvan Sağlığı Şube Müdüründen teşekkül eder.

Bu komisyon İl Müdürünün talebi ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının oyu belirleyici olur.

Sperma, Ovum ve Embriyo Ücret Tespiti

Madde 11 — Sperma, ovum ve embriyo fiyatları, üretildikleri üretim merkezince tespit edilir.

Satış

Madde 12 — Sperma üretim merkezleri, sperma, sıvı azot, pistole kılıfı, eldiven ve diğer sarf malzemelerini il müdürlüklerine ve özel sektöre ücreti mukabili döner sermaye mevzuatına uygun olarak satarlar.

Sığır Suni Tohumlama Uygulama Ücretinin Tahsili ve Harcanması

Madde 13 — Suni tohumlama, embriyo transferi ve biyoteknolojik uygulamalarında, alınacak ücretin tahsilatı ve harcanması, İl Müdürlüğü Döner Sermaye mevzuatına uygun olarak yapılır. Sığır suni tohumlama uygulamalarında, birinci tohumlama ücretli olup izleyen ikinci tohumlamadan ücret alınmaz. Müteakip uygulama ücrete tabidir.

Diğer Hayvanlarda Suni Tohumlama Uygulama Ücreti

Madde 14 — Kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar, arı ve ipek böceği suni tohumlama uygulamaları ücret tespiti Bakanlık tarafından talimatla belirlenir.

Malzeme Alımları

Madde 15 — İl müdürlükleri ihtiyaçları olan suni tohumlama malzemesi ve spermayı Bakanlığa bağlı sperma üretim merkezleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden ücreti mukabilinde temin edebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tabii Tohumlama Faaliyetleri

Madde 16 — Tabii tohumlama faaliyetlerinin yapılacağı yerleri ve erkek damızlıkların ırkını, yörelerdeki hayvan popülasyonuna göre Bakanlık belirler.

Madde 17 — Tabii tohumlamada kullanılacak erkek damızlıklarda aranılacak özellikler şunlardır.

a) Bakanlıkça talimatla belirlenecek hastalıklardan ari olmalıdır.

b) Irkının niteliklerini taşımalıdır.

c) Soy kütüğü belgesine sahip olmalıdır.

d) Soy kütüğü kayıtları tutulmayan erkek hayvan türlerinde, erkek hayvanlar damızlık niteliği taşımalıdır.

Madde 18 — Tabii tohumlamada kullanılacak damızlık erkek hayvanlar, peryodik olarak hastalıklar yönünden referans laboratuvarlarda teste tabi tutularak, bu kayıtlar ile yaptıkları tohumlamalara ait bilgiler kayıt edilir.

Madde 19 — Kişi ve kuruluşlar ıslah amaçlı olarak tabii tohumlamada kullanacakları erkek damızlıklar için 17 nci maddedeki hususları yerine getirerek Bakanlıktan izin almak zorundadır.

Madde 20 — Damızlıkta kullanılmak üzere köylere ariyet olarak verilen boğa, koç ve tekelerin; veriliş tarihinden itibaren bir yıl müddetle bakım, beslenme ve kullanılmasının usulüne uygun olarak yapıldığının tespitinden sonra, talepleri halinde, il müdürlükleri ile köy ihtiyar meclisi arasında yapılan protokolle köylere verilir.

Protokolde;

a) Barınak, besleme ve bakım koşulları,

b) Damızlık niteliğini yitirmesi ya da sağlık bozukluklarında kıymet takdir komisyonlarınca belirlenecek bedelin köy ihtiyar meclisine tazmin ettirileceği,

c) Aşım kayıtlarının tutulacağı hususlar yer alacaktır.

Madde 21 — Tabii tohumlama uygulamalarında ücret tahsilatı ve harcaması köy muhtarlığının yetkisinde olup, boğa, aygır, koç ve tekelerin her türlü giderleri köy muhtarlığınca sağlanır.

Madde 22 — Bakanlık tarafından köylere verilen erkek damızlıkların mecburi kesim veya ölümleri nedeni ile düşümleri ayniyat yönetmeliği uyarınca il müdürlükleri ilgili Şube Müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı ile yapılır. Her mali yıl sonunda, düşüm miktarları Bakanlığa bildirilecektir.

Madde 23 — Koç, teke, aygır ve boğalarını izinsiz olarak ticari amaca yönelik tabii tohumlamada kullanan kişi ve kuruluşlara ait erkek hayvanlar enenir veya iğdiş ettirilir, kişi ve kuruluşlar hakkında Hayvan Islahı Kanununun 16 ncı maddesi uygulanır.

Madde 24 — Tabii tohumlama boğası ithalatı yapacak kişi ve kuruluşlar, "Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen suni tohumlama boğası ithalatına ilişkin kriterleri sağlamak zorunda olup, ithal edilen boğayı sadece kendi işletmelerinde kullanabilirler. Bu nedenle işletmelerinde bulunan boğa altı inek sayısını belgelemek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sperma, Ovum ve Embriyo İthalatı

Sperma İthalatı

Madde 25 — Sperma ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar Bakanlığın iznini almak zorundadır.

Madde 26 — İthalatı yapan kişi ve kuruluşlar sperma ithalatını müteakip 1 ay içinde yurt içinde bulunan Bakanlığa bağlı kontrol laboratuvarlarında ya da veteriner fakültelerinin ilgili birimlerinde sağlık ve kalite yönünden muayene ettirerek uygunluk belgesi almak zorundadırlar. Müracaat esnasında, uygunluk belgesini almadan satılmayacağına dair yazılı taahhütname vereceklerdir.

Madde 27 — En geç 45 gün içinde ithal edilen spermaya ait uygunluk belgesi Bakanlığa iletilmek zorundadır. Bu belge getirilmediği takdirde yapılan ithalat sonu getirilen spermaların kullanılmasına izin verilmez.

Madde 28 — Boğa sperması ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, doz miktarını da belirterek hangi ırka ait sperma ithal edeceğini gösterir kaşeli ve imzalı dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

a) Sperma ithalatı yapabileceğini belirtir Ticari Sicil Gazetesi veya fotokopisi,

b) Spermanın alındığı kuruluş tarafından verilen, imza sahibinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş, Damga Vergisi Kanununa uygun olarak damga pulu yapıştırılmış 1 adet asıl 2 adet fotokopi olmak üzere 3 nüsha proforma fatura,

c) Spermanın üretim tarihi veya operasyon numarası, hayvanın ırkı, adı, kulak numarasının okunaklı şekilde kodlandığına dair üretici kuruluş tarafından onaylanmış belge,

d) Her yıl Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararnamesindeki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, Damga Vergisi Kanununa uygun olarak damga pulu yapıştırılmış, ithalatçı kuruluş tarafından imza sahibinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş 4 nüsha kontrol belgesi,

e) Noterden tasdikli imza sirküleri,

f) Konsolosluk tasdikli 1 adet asıl, 1 adet fotokopi olmak üzere 2 nüsha sağlık sertifikası ve yeminli büro tarafından yapılmış iki adet Türkçe tercümesi,

g) Sperması getirilen boğaların ait olduğu ıslah organizasyonu tarafından onaylanarak imzalanmış 1 adet asıl, 2 adet fotokopi olmak üzere pedigrileri,

h) Sperması getirilecek boğaların döl kontrolünü tamamladığına dair, ait olduğu ıslah organizasyonu tarafından onaylanarak imzalanmış belge.

Pedigriler en fazla 1 yıl öncesine ait olacaktır. Bir yıl içinde uygunluğu Bakanlık tarafından onaylanmış boğadan tekrar sperma getirileceğinde o boğaya ait pedigrinin aslı aynı yıl içinde istenmeyecektir.

Sperma ithalatında uyulması gereken teknik ve sağlıkla ilgili şartname Bakanlık tarafından talimatla belirlenir.

Madde 29 — Sperma ithal eden kişi ve kuruluşlar spermayı Bakanlıktan suni tohumlama yapma izni almış kişi ve kuruluşlara vermek, alıcılarla ilgili kayıt tutmak ve bu kayıtları Bakanlığa göndermek zorundadırlar.

Madde 30 — Diğer hayvan türlerinin sperma ithalatına ilişkin hususlar, Bakanlık tarafından talimatla belirlenir.

Ovum ve Embriyo İthalatı

Madde 31 — Ovum ve embriyo ithalatı yapacak kişi ve kuruluşlar Bakanlıktan izin almak zorundadırlar. İthalat için aşağıdaki belgeler Bakanlığa ibraz edilmelidir.

a) İthal edilen ovum ve embriyonun ithalatçı ülkenin onayladığı bir kurum tarafından elde edildiğine ve işlendiğine dair resmi makamlarca onaylanmış belge,

b) Ovum ve embriyonun elde edildiği kurumun ismi, hayvanın ırkı, elde edildiği ve işlendiği tarihin belirtildiği resmi makamlarca onaylı belge,

c) Ovum ve embriyo ithalatı yapabileceğini belirtir Ticari Sicil Gazetesi’ni veya noter onaylı fotokopisi,

d) Ovum ve embriyo ihracatını yapan kuruluş tarafından imza sahibinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş, Damga Vergisi Kanununa uygun olarak damga pulu yapıştırılmış 1 adet asıl, 2 adet fotokopi olmak üzere 3 nüsha proforma fatura,

e) Her yıl Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararnamesindeki yayınlanan örneğe uygun olarak düzenlenmiş Damga Vergisi Kanununa uygun olarak damga pulu yapıştırılmış, ithalatçı tarafından imza sahibinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş 4 nüsha kontrol belgesi,

f) Noterden tasdikli imza sirküleri,

g) Konsolosluk tasdikli 1 adet, asıl 1 adet fotokopi olmak üzere 2 nüsha sağlık sertifikası ve yeminli büro tarafından yapılmış 2 nüsha Türkçe tercümeleri,,

h) Ovum ve embriyonun damızlık değeri belirlenmiş, sağlıklı ana ve babadan elde edildiğine dair ait olduğu ıslah organizasyonu tarafından onaylanarak imzalanmış belge,

ı) Müracaat esnasında her belgeye ait Türkçe tercümeleri,

i) Ovum ve embriyo ithalatında uyulması gereken teknik ve sağlıkla ilgili şartname Bakanlık tarafından belirlenir.

Ovum ve Embriyo Transferi Uygulaması Esasları

Madde 32 — Ovum ve embriyo transferi uygulaması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.

a) Ovum ve embriyo transferi yapacak kişi ve kuruluşlar Bakanlıktan izin almak zorundadırlar.

b) Ovum ve embriyo transferi uygulaması, bu konuda eğitim almış uzman kişilerce yapılır.

c) Ovum ve embriyo uygulaması sonucu doğan her yavru ile ilgili kayıtların tutulması şarttır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 33 — Bu Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte “Sığır Suni Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve "Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Hakkında Yönetmelik” hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Hüküm Bulunmaması Durumu

Madde 34 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 35 — Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Bakanlık talimatlarıyla tespit edilir.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Yıl içerisinde düzenlenecek fuarlara ilişkin bilgiler, düzenleyiciler tarafından bir önceki yılın Ağustos ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirilir. Geçerli Yurt İçi Fuar Düzenleme Yetki Belgesi olmayan düzenleyicilerin talepleri değerlendirilmez.

Ancak; düzenleyiciler, Fuar Takvimine girmek üzere başvurduğunda yetkili organ kararı ile birlikte Ek- 2 no.lu formu Genel Müdürlüğe göndermek zorundadırlar.

Yapılan bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda Genel Müdürlükçe oluşturulan Yıllık Fuar Takvimi, en geç 15 Kasım tarihine kadar Resmî Gazete’de tebliğ olarak yayımlanır.

Fuar Takviminin yayımlanmasından sonra, bu takvimde yer almamış, ancak usulüne uygun olarak başvurulması durumunda, yıl içinde düzenlenecek olanlar ile ertelenmesi ve iptali istenen fuarlardan uygun görülenler, en geç Mart, Haziran ve Eylül ayları sonuna kadar Resmî Gazete’ de ek tebliğ olarak yayımlanır. Bu düzenleyiciler, Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki şartları yerine getirmek kaydıyla aynı yılın en geç Şubat, Mayıs ve Ağustos ayları sonuna kadar Genel Müdürlüğe başvurmak zorundadırlar."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden : 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensuplarının düzenlemek durumunda bulundukları resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanmalarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte, çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensupları, düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanırlar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun

: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Bakan

: Maliye Bakanını,

Birlik

: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,

Oda

: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını,

Meslek Mensubu

: Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri,

Serbest Muhasebeci

: Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensuplarını,

Serbest Muhasebeci

: Kanunun 2/A-a-b-c maddesinde belirtilen işleri yapan meslek Mali Müşavir mensuplarını,

Mesleki Faaliyet

: Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanı ile faaliyette bulunmayı,

Ruhsat

: Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatlarını veya İzin Belgelerini,

ifade eder.

Kaşenin Temini

Madde 5 — Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensuplarına kaşeler Birlik tarafından, bedel karşılığında verilir. "Kaşe Talep Formları" Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin bağlı oldukları Odalar tarafından Birliğe gönderilir.

Kaşelerin Şekli

Madde 6 — Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbest Muhasebeci veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ibaresi ile kaşe numarasını taşır. Kaşeler; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.

Kaşe Ücreti

Madde 7 — Kaşe ücretleri Birlik Genel Kurulu tarafından tespit olunur. Kaşe ücretleri kaşelerin verilmesinden önce tahsil edilir.

Sorumluluk

Madde 8 — Meslek mensupları düzenlemek durumunda bulundukları resmi ve mesleki evrakta kullanacakları kaşelerin kullanımından ve saklanmasından sorumludurlar.

İbraz ve İade Mecburiyeti

Madde 9 — Meslek mensupları, bağlı oldukları Oda veya Birlik tarafından istendiğinde kaşeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Ruhsatın iptali, meslekten ayrılma, ölüm ve diğer hallerde meslek mensupları veya mirasçıları kaşeyi 15 gün içinde bağlı oldukları Odalara tutanak karşılığında iade ederler.

İade edilen kaşeler, Odalar tarafından "Teslim Tutanağı" ile birlikte Birliğe gönderilir.

Unvan Değişikliği

Madde 10 — Unvan değişikliği olduğu takdirde eski kaşe iade edilerek yenisi alınır.

İade edilen kaşeler, Odalar tarafından “Teslim Tutanağı” ile birlikte Birliğe gönderilir.

Kaşe Kaybı

Madde 11 — Kaşelerini kaybeden meslek mensupları; 15 gün içinde gazetede yayımlanan kayıp ilanıyla birlikte bağlı oldukları Odalarına başvurarak bedeli karşılığında yeni kaşe talep ederler.

Meslek Kütüğü

Madde 12 — Birliğin meslek kütüğündeki Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin kaydının yanına kaşe numarası da yazılır.

Meslek Bilgi Formu

Madde 13 — Meslek Mensubunun Odadan alacağı mesleki bilgi formlarında (faaliyet belgesi ve benzeri) diğer bilgilerinin yanına kaşe numarası da yazılır.

Nakil

Madde 14 — Odalar arasında nakil yapılması kaşenin değiştirilmesini gerektirmez.

Kaşelerin Teslimi ve Kullanımı

Madde 15 — Kaşelerin şekli, imali, teslimi, kullanımı, yenilenmesi ve bedeli konularında sirküler yayınlamaya Birlik Genel Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 1 — Kaşe almamış meslek mensupları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde, kaşe almak zorundadır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından :

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinin 3 ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 15/6/1995 tarihli ve 22314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Eleme Sınavı : Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin (3) no’lu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3 — Eleme Sınavından Enstitüce istenilen asgari puanı almış olmak,"

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı