Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Mayıs 2002

SALI

Sayı : 24761

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4756    Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Başbakanlık ile Devlet ve Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10, 15 ve 24 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 425


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4756

Kabul Tarihi : 15.5.2002

MADDE 1. — 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3. – Bu Kanunda geçen deyimlerden;

a) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

b) Radyo yayını: Elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan ses yayınlarını,

c) Veri yayını: Radyo ve televizyon yayını ile birlikte, radyo ve televizyon programlarıyla ilintili ve radyo ve televizyon programlarından bağımsız verilerin, elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan yayınları,

d) Televizyon yayını: Elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, hareketli veya sabit resimlerin (görüntü) sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınlarını,

e) Elektromanyetik dalga: Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortamda ışık hızı ile yayılan sunî olarak üretilmiş ve manyetik özellikleri olan dalgayı,

f) TV kanalı: Televizyon ve veri yayını yapmak üzere bir televizyon vericisinden yayılan elektromanyetik dalgaların işgal edeceği frekans alanını,

g) Radyo frekansı: Radyo ve veri yayını yapmak üzere bir radyo vericisinden yayılan elektromanyetik dalgaların işgal edeceği frekans alanını,

h) Radyo ve televizyon vericisi: Radyo, televizyon ve veri yayınlarının doğrudan alınmasına imkân veren yer veya uzaydaki hareketli veya sabit her türlü verici, aktarıcı, yansıtıcı ve güçlendirici cihaz ve sistemleri,

ı) Kablolu yayın: Radyo, televizyon ve veri yayınlarının kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortam üzerinden abonelere ulaştırılmasını sağlayan yayın türünü,

i) Kapalı devre yayın sistemi: Ulusal, bölgesel ve yerel yayınlar dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda hedef kitleye ulaştırmak üzere genellikle kablo ile yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,

j) Radyo alıcısı: Radyo ve veri yayınları almaya ve dinlemeye yarayan cihazları,

k) Televizyon alıcısı: Televizyon ve veri yayınları almaya ve izlemeye yarayan cihazları,

l) Ulusal yayın: Bütün ülkeye yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,

m) Bölgesel yayın: Birbirine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafî bölge alanının asgarî yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,

n) Yerel yayın: Mülkî taksimat itibarıyla en az bir ilçe (merkez ilçe dahil) veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,

o) Ek yayın hizmetleri: Televizyon yayınlarına tahsis edilen kanal içinde kalmakla birlikte kullanılmayan bölümler üzerinden, radyo yayınlarında ise tahsis edilen frekans içinde ek taşıyıcılar aracılığıyla, televizyon ve radyo program yayınlarıyla birlikte yapılan radyo veri sistemi (AMDS, RDS), veri yayıncılığı, teleteks ve benzeri bağımsız hizmetleri,

p) Uydu yayını: Radyo ve televizyon programlarının yetkili yayıncı veya hizmeti temin edecek kişi veya kuruluş tarafından şifreli veya şifresiz olarak uzayda sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtasıyla yapılan ilk yayını,

r) Yeniden iletim: Yetkili yayın kuruluşu tarafından kullanılan teknik araç ne olursa olsun, halkın izlemesi amacıyla yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetlerinin değişiklik yapılmaksızın bütününün veya bir bölümünün alınmasını ve aynı anda veya daha sonra iletilmesini,

s) Yayıncı: Kamu tarafından izlenmesi için radyo, televizyon program ve veri hizmetleri tertip eden ve ileten veya değişiklik yapılmadan ve tam olarak üçüncü tarafa iletilmesini sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

t) Program hizmeti: Yukarıdaki bentte belirli alanlarda belirli bir yayıncı tarafından sağlanan ve tek bir hizmet içindeki tüm unsurları,

u) Reklam: Bir ürün veya hizmetin alım, satım veya kiralanmasını geliştirmek, bir amaç veya düşünceyi yaymak veya reklamcının istediği başka etkileri oluşturmak amacıyla, ücret veya benzer bir karşılık ile iletim zamanında reklamcıya tahsis edilen kamuya yönelik duyuruları,

v) Telif hakkı sahibi: Yazar, besteci, düzenlemeci gibi düşünsel alanda eser yaratan gerçek kişiyi,

y) Tematik kanal: Haber, belgesel, spor, müzik ve benzeri türlerde olmak üzere yalnızca belli bir konuda yayın yapan kanalı,

z) İletişim ortamı: Radyo ve televizyon programlarının üretildiği merkez çıkışındaki sinyali herhangi bir teknik kullanarak tek veya birden fazla radyo ve televizyon yayınını bir arada olarak radyo, televizyon ve veri dağıtım sistemlerine ileten her nevi ortamı,

İfade eder.

MADDE 2. — 3984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. – Radyo, televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, millî güvenliğe ve genel ahlâka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. Yayınların Türkçe yapılması esastır. Ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasına katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amacıyla da yayın yapılabilir.

Radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın ilkeleri şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı yayın yapılmaması.

b) Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkân verilmemesi.

c) Yayıncılığın, gerek yayın organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları veya bir başka gerçek veya tüzel kişinin haksız çıkarları doğrultusunda kullanılmaması.

d) İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması.

e) Yayınların toplumun millî ve manevî değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması.

f) Özel hayatın gizliliğine saygılı olunması, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel hayatının yayın konusu yapılmaması.

g) Türk millî eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve millî kültürün geliştirilmesi.

h) Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili halinde gelişmesinin sağlanması.

ı) Kişilerin manevî şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmaması, saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanmaması.

j) Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması, ilân ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanması, bir basın organının özel çabalarla yarattığı ürünün kendi ürünüymüş gibi sunulmaması, ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilmesi.

k) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilân edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi; kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayın yapılmaması.

l) Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi; haber kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında gizliliğinin korunması.

m) Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer verilmemesi.

n) Siyasî partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek yönlü, taraf tutan yayın yapılmaması; seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasaklarıyla ilgili ilkelere aykırı davranılmaması.

o) Yayınlarda, mevzuatın eser sahiplerine tanıdığı hakların ihlâl edilmemesi.

p) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve bunların sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemesi, lotarya yapılmaması, bilgi iletişim telefonları yoluyla yapılacak anket ve kamuoyu yoklamalarının, hazırlık aşamasından sonuçlarının ilânına kadar noter nezaretinde gerçekleştirilmesi.

r) Televizyonda bölünür ekran yoluyla ana program ile ilgili veya ilgisiz bilgiler veren konuları işleyen yayınların yapılmaması, çerçeveler veya alt yazı tekniği kullanılarak sürekli yayın yapılmaması, haberde konu ile ilgili olmayan görüntülerin verilmemesi, haberle benzerlik arz eden görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmesi.

s) Program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması.

t) Yayınların müstehcen olmaması.

u) Kadına, güçsüzlere ve küçüklere karşı şiddetin ve ayırımcılığın teşvik edilmemesi.

v) Yayınların karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa ve şiddet eğilimlerini körükleyici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması.

y) Suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerinin yansıtılmaması.

z) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması.

MADDE 3. — 3984 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üst Kurulun seçimi ve görev süresi

Madde 6. – Üst Kurul, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda kamu veya özel kuruluşlarda en az on yıl görev yapmış, meslekî açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve Devlet memuru olma niteliğine sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler arasından;

a) Siyasî parti gruplarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda gösterilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilecek beş,

b) Yükseköğretim Kurumu Genel Kurulunun, Kurul üyesi olmayan elektrik-elektronik, iletişim, kültür-sanat ve basın-yayın dallarından göstereceği dört aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek iki,

c) En çok sarı basın kartı sahibi üyesi bulunan iki gazeteciler cemiyeti ile Basın Konseyinin ortaklaşa göstereceği iki aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir,

d) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kamu görevlileri arasından göstereceği iki aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir,

Kişiden olmak üzere 9 üyeden oluşur.

Üst Kurulun üyelerinin seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kararı ile Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayımlanır.

Üst Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Üyelerinin görev süresinin bitiminden iki ay önce kurum ve kuruluşlar veya partiler yeni seçimlerini yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Bakanlar Kuruluna bildirir. Herhangi bir sebeple boşalma olması halinde o kişinin seçildiği usule göre kurum ve kuruluş veya partiler tarafından adaylar bir ay içinde teklif edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca veya Bakanlar Kurulunca seçim işlemi yapılır. Bu şekilde seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar. Üyenin altmışbeş yaşını doldurması halinde üyeliği son bulur.

MADDE 4. — 3984 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurul Başkanı ve Başkan Vekili

Madde 7. – Üst Kurul üyeleri, seçim sonuçlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde toplanarak kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır. İki yıl sonunda veya herhangi bir şekilde yenilenme sırasında başkan veya vekilinin üyeliği sona ererse, üyeler onbeş gün içinde toplanarak yeni başkan veya vekili için seçim yapar.

Üst Kurul, başkan tarafından, başkanın bulunmadığı hallerde, başkan vekili tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Başkan, Üst Kurul ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını ve Üst Kurulun görevlerini yerine getirmesini sağlamakla görevlidir.

Başkan veya yokluğunda vekili, karara bağlanacak gündemi toplantıdan önce belirleyerek Üst Kurul üyelerine bildirir. Üst Kurul gündemine hâkimdir.

MADDE 5. — 3984 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yasaklar ve denetim

Madde 9. – Üst Kurul üyeleri ile üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyo ve televizyon hizmetleri alanında Üst Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda herhangi bir yüklenme işine giremez, özel radyo ve televizyon şirketlerinde ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı ortaklık bağı bulunan şirketlerde ortak veya yönetici olamazlar.

Üst Kurul üyeleri, üyelikleri süresince resmî veya özel başkaca hiçbir görev alamaz, özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasî partiye üye olamazlar. Amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş derneklerle vakıflardaki görevler ve kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır.

Üst Kurul üyeleri, kendileri veya üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamaz.

Yukarıdaki esaslara aykırı davrananlar görevlerinden çekilmiş sayılır. Bu husus Üst Kurul tarafından re’sen veya yapılacak müracaatın değerlendirilmesi sonunda karara bağlanır.

Üst Kurul, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tâbidir.

MADDE 6. — 3984 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11. – Üst Kurul, tam gün esasına göre çalışır, haftada birden az olmamak üzere en az beş üye ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yönde oyuyla karar alır. Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç kez toplantıya katılmayan Üst Kurul üyeleri çekilmiş sayılır.

MADDE 7. — 3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12. – Üst Kurulun gelirleri şunlardır:

a) Özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak TV kanal ve radyo frekansı yıllık tahsis bedelleri.

b) Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yıllık brüt reklam gelirlerinden % 5 oranında ayrılacak paylar.

c) Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinin transfer tertibinde yer alacak ödenek.

d) Radyo ve televizyon kuruluşlarına 33 üncü madde uyarınca verilecek idarî para cezaları.

Özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak yayın izin ve lisans ücretleri Hazineye gelir kaydedilir.

Üst Kurul, gerektiği takdirde her yıl için yapacağı işlerin programını hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinden verilmesi gereken ödenek tutarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar.

Üst Kurulun bütçesi ve kadro cetvelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinden harcanmayan miktar, yıl sonunda yurt içinde kültür ve tabiat varlıklarının, yurt dışında Türk kültür varlıklarının korunması ve ihyası amacıyla Kültür Bakanlığı adına bir kamu bankasında açılan hesaba aktarılır. Bu hesaptan yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. Üst Kurulun alım-satım, kiralama, taşıma ve sair tedarik işlerine ilişkin işlemleri bir yönetmelik ile düzenlenir.

Üst Kurul, radyo ve televizyonların reklam gelirlerinin, aracı kurumların hesaplarıyla birlikte denetlenmesini Maliye Bakanlığından talep eder.

MADDE 8. — 3984 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gelir ve cezaların tahsili

Madde 13. – 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen reklam gelirlerinden ayrılacak paylar, elde edildikleri ayı takip eden ayın en geç 20’sinde; (a) bendine göre ödenecek TV kanal ve radyo frekansı yıllık kira bedeli her yılın Ocak ayının en geç 20’sinde; 33 üncü maddede belirtilen idarî para cezaları da cezaların tahakkukunu müteakip ilgili yayın kuruluşları tarafından ödenir.

Ödemede gecikilmesi halinde, ilgili yayın kuruluşu uyarılarak yedi gün içinde ödeme yapması istenir. Yapılacak ihtara rağmen ödeme yapılmaması halinde, Üst Kurulca ödeme yapılıncaya kadar yayının durdurulmasına karar verilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen tarihlerden itibaren iki ay içinde ödeme yapılmazsa, Üst Kurulca yayın izninin ve lisansın iptaline karar verilir ve ödenmeyen kurum geliri icra yoluyla tahsil olunur. Gecikilen ödemeler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 9. — 3984 sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üst Kurulun Teşkilâtı ve personeli

Madde 15. – Üst Kurul yardımcı hizmetlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak amacıyla bir Genel Sekreter atanır. Genel Sekreterin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu, otuz yaşını doldurmuş, Devlet memuriyetinde veya ihtisas dalında on yıllık meslekî tecrübeye ve Devlet memuriyeti için aranan koşullara sahip olması şarttır.

Ana hizmet birimleri, Üst Kurul Başkanına bağlı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Uluslar-arası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığından teşekkül eder.

Yardımcı hizmet birimleri, Genel Sekretere bağlı, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdarî ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığıdır.

Daire başkanlıkları, yeteri kadar uzman istihdam eder ve uzmanlık esasına göre çalışır. Alt birimler kurulamaz.

Daire başkanları ile daha üst düzeydeki görevliler Kurul Başkanının önerisi ve Üst Kurulun kararı ile atanır.

Üst Kurul personelinin özlük hakları, çalışma usul ve esasları ile personelle ilgili diğer hususlar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personel rejimine tabidir.

Üst Kurulun çalışma usul ve esasları ile teşkilâtı ve atama usulleri, bu Kanuna uygun olarak Üst Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

MADDE 10. — 3984 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Telekomünikasyon Kurumunun yükümlülüğü

Madde 24. – Türkiye’de ulusal, bölgesel ve yerel çapta TV kanal ve radyo frekans plânları ile radyo ve televizyon yayınlarına esas olan frekans bantları ile ilgili çalışmalar yapma yetkisi, 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuna aittir.

Telekomünikasyon Kurumu, 2813 sayılı Telsiz Kanununa uygun olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak hazırlayacağı ulusal, bölgesel ve yerel çaptaki plânları Haberleşme Yüksek Kurulunun onayına sunar.

Haberleşme Yüksek Kurulu, hazırlanan plânı aynen onaylayabileceği gibi lüzum gördüğü değişikliklerin yapılmasını talep edebilir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ait radyo ve televizyonlar ile Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Meteoroloji Radyosu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Polis Radyosuna ulusal, bölgesel ve yerel, radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir. Kalan televizyon kanal ve radyo frekansları, belli bir plân dahilinde özel kuruluşlara kullandırılmak üzere Üst Kurulca ihaleye çıkarılır. Televizyon kanal ve radyo frekanslarının ne kadarının hangi takvime göre ihaleye çıkarılacağına ilişkin plân Haberleşme Yüksek Kurulu tarafından saptanarak bu çerçevede ihaleye çıkarılmak üzere Üst Kurula bildirilir.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen TV kanallarından biri olan TRT 3’ten TBMM TV aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri, bir diğer kanaldan da açıköğretim yayınları yansıtılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin hangi ölçüde yansıtılacağına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, açıköğretim yayınları için ise eğitim programlarını hazırlamakla yükümlü kurumlar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile birlikte karar verir. Yayın ile ilgili diğer hususlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında bir protokolle belirlenir. Açıköğretim ve TBMM TV yayınlarından ücret alınmaz.

Telekomünikasyon Kurumu, Üst Kurulun bildireceği ve bu Kanun hükümlerine uygun olarak TV kanal ve radyo frekansı tahsis edilip, kablosuz radyo ve televizyon yayın izni ve lisansı verilen kuruluşlara TV kanal ve radyo frekans tahsislerini uygular, ulusal ve uluslararası alanda tescil ettirir.

Ulusal ve uluslararası hava ve deniz seyrüsefer sistemlerine radyo ve televizyon sistemlerinden zararlı enterferanslar gelmesi halinde, Telekomünikasyon Kurumu can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek amacıyla enterferansa sebep olan vericileri geçici olarak kapatarak mühürler ve sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununun 391 inci maddesi hükmü uygulanır. Yapılan işler aynı zamanda Üst Kurula bildirilir.

Haberleşme Yüksek Kurulu, 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince Üst Kurul, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Telekomünikasyon Kurumu arasındaki koordinasyonun yanı sıra konuyla ilgili olarak Üst Kurula verilmiş görevlerin takibini de yürütür.

MADDE 11. — 3984 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeniden iletim

Madde 26. – Bu Kanuna aykırı olmamak kaydıyla, süreklilik arz etmeyen yayınların iletim ve yeniden iletimi serbesttir. İletim ve yeniden iletimin usul ve esasları Üst Kurulca düzenlenen yönetmelikle belirlenir.

Yeniden iletimi yapılan yayınlarla ilgili olarak Üst Kurula bilgi verilir.

İletim ve yeniden iletim yoluyla yapılan yayınlar hakkında, 25 ve 33 üncü madde hükümleri saklıdır.

MADDE 12. — 3984 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuruluşun yayınlarından sorumlu en üst yöneticisi ile kuruluşun sahibi olan anonim şirketin yönetim kurulu başkanına otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Ayrıca, kuruluşa Üst Kurulca eylemin ağırlığına göre üç aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı verilebilir. İkinci kez tekrarı halinde yayın izni iptal edilir ve en yüksek para cezasına hükmolunur. Bu cezalar ertelenemez. Hangi yayınların gelir getirici yayınlar olduğu Üst Kurul tarafından belirlenir.

Gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca genel hükümlere göre ilgili yayın kuruluşuna karşı tazminat davası açma hakkı saklıdır. Yayın kuruluşu ile birlikte şirketin yönetim kurulu başkanı da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Zarar doğurucu fiilin işlenmesinden sonra yayın kuruluşunun devredilmesi, başka bir kuruluşla birleşmesi veya sahibi olan şirketin herhangi bir surette değişmesi halinde yayın kuruluşunu devralan, birleşen ve her ne suretle olursa olsun yayın kuruluşunun sahibi veya hissedarı olan şirket ve şirketin yönetim kurulu başkanı da bu fiil nedeniyle hükmedilen tazminattan yayın kuruluşu ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Tazminat talebinin haklı görülmesi halinde tazminat miktarı, on milyar liradan az olmamak üzere fiilin ağırlık derecesine göre belirlenir. On milyar liralık alt sınır her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu maddeye göre açılacak manevi tazminat davalarında hâkim tensip kararı ile birlikte bilirkişiyi de tayin eder ve davayı en geç altı ay içinde karara bağlar.

Bu maddeye göre açılan davalarda tazminata hükmedilmesi halinde, bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizine de hükmedilir.

MADDE 13. — 3984 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29. – Radyo ve televizyon yayın izni verilen veya verilecek anonim şirketlerin hisse oranları ve şirket yapısıyla ilgili uyulması gereken diğer hususlar şunlardır:

a) Siyasî partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, vakıflar, mahallî idareler ile bunlar tarafından kurulan veya bunların ortak oldukları şirketler, iş ortakları, birlikler ile üretim, yatırım, ihracat, ithalat, pazarlama ve finans kurum ve kuruluşlarına radyo ve televizyon yayın izni verilmez; bu kuruluşlar radyo ve televizyon yayın izni almış şirketlere ortak olamazlar.

b) Bu Kanuna göre radyo ve televizyon yayın izni, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sadece radyo ve televizyon yayıncılığı, haberleşme, eğitim, kültür ve sanat amacıyla kurulmuş anonim şirketlere verilir. Aynı şirket ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir.

c) Özel radyo ve yayın kuruluşlarının hisseleri nama yazılı olmak zorundadır. Bu şirketlerde herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilemez.

d) Üst Kurul tarafından düzenlenecek yönetmeliğe uygun olarak her yıl yapılacak yıllık ortalama izlenme oranı ölçümlerine göre yıllık ortalama izlenme veya dinlenme oranı % 20’yi geçen bir televizyon veya radyo kuruluşunda bir gerçek veya tüzel kişinin veya bir sermaye grubunun sermaye payı % 50’yi geçemez. Gerçek kişinin hisselerinin hesaplanmasında üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlara ait hisseler de aynı kişiye aitmiş gibi hesaplanır.

e) Bir gerçek veya tüzel kişi veya bir sermaye grubu % 50’den fazla hissesine sahip olduğu bir televizyon veya radyonun yıllık ortalama izlenme veya dinlenme payı % 20’yi geçerse Üst Kurul tarafından yapılan bildirimden itibaren doksan gün içinde, ortağı bulunduğu televizyon veya radyodaki hisselerinin bir bölümünü halka arz ederek veya bir kısım hisselerini satarak, sermaye payını % 50’nin altına indirir. Yıllık izlenme veya dinlenme oranının aşımı birden fazla televizyon ve radyodaki hisselerin toplamı nedeniyle meydana gelmişse, bu oranı % 50’nin altına indirecek biçimde yeterli sayıda şirketi satar. Bu yükümlülüğün ihlâli durumunda kuruluşun yayın izni iptal edilir.

f) Ulusal izlenme oranları, Üst Kurul tarafından her takvim yılı için tespit edilir ve o yılı izleyen Ocak ayı içinde açıklanır.

g) Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının hisse senetlerinin halka arzında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulundan izin almadan önce Üst Kurulun onayının alınması şarttır.

h) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş sermayenin % 25’ini geçemez.

ı) Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda ortak olan gerçek veya tüzel yabancı kişi bir başka radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz.

i) Yerli veya yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamazlar.

j) Radyo ve televizyon yayını izni verilen bir anonim şirketin hisse devirleri, devir tarihinden itibaren bir ay içinde, ortakların ad ve soyadları ile şirketin devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı ve oy payları hakkındaki bilgilerle Üst Kurula bildirilir. Bu şirketlerin bir başka şirkete devri, bir başka şirketin devralınması, bir başka şirketle birleşme işlemlerinden önce, Üst Kuruldan gerekli bilgi ve belgelerle izin alınması zorunludur. Bu işlemler sonucunda şirket yapısında bu Kanun hükümlerinde öngörülen hususlara aykırılık oluştuğu takdirde Üst Kurulun vereceği süre zarfında bu aykırılık giderilmek zorundadır. Aksi halde yayın izni iptal edilir.

k) Radyo ve televizyon yayın izni verilen veya verilecek anonim şirketlerde bulunması gereken diğer asgarî idarî, malî ve teknik şartlarla yayın alanı, yayın saat ve süreleri ile ilgili esaslar her yıl Üst Kurul tarafından tespit olunur. Şirketler yapılarını verilen süre içinde tespit olunan şartlara uydurmak zorundadır. Aksi halde yayın izni iptal edilir.

l) Radyo ve televizyon yayın kuruluşları, yayın izninin verilmesinden sonra da esas sözleşmelerine bu Kanundaki esaslara aykırı hükümler koyamazlar; iştigal konularına, radyo ve televizyon yayıncılığı ile bağdaşmayan faaliyetleri dahil edemezler.

m) Yurt dışından Türkiye’ye yönelik yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına kanal, frekans ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. Bunlara Türkiye’de vergi mükellefi olanlar tarafından verilen reklam ve ilân bedelleri vergi matrahlarından düşülemez. Ancak, uydu platformu ve kablo sisteminden iletilen ve yurt dışından yapılan yabancı kaynaklı yayınların Türkçe seslendirilmelerine, birkaç dilden aynı anda yayın yapılmasına ve Türkçe reklam girişine olanak tanınır. Türkçe reklam girişi yapılan yayınlar için Üst Kurulun ilgili reklam yönetmeliği uygulanır.

MADDE 14. — 3984 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Program hizmetinin içeriği ve yeni yayın tekniklerinin kullanımı

Madde 31. – Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarında belli oran ve saatlerde eğitim, kültür, Türk halk ve Türk sanat müziği programlarına yer vermek zorundadırlar. Bu programların tür ve oranlarıyla ilgili esaslar Üst Kurul tarafından tespit edilir. Tematik kanallar, bu zorunluluktan muaf tutulur. Tematik yayın yapmak isteyen kuruluşlar, başvuru sırasında bu hususu belirtir. Bu kanallar, Üst Kurulun izni olmadan yayın türünü değiştiremez. Tematik kanallarla ilgili usul ve esaslar Üst Kurulca belirlenir.

Her türlü teknoloji ile ve her tür iletişim ortamında yapılacak yayın ve hizmetlerin usul ve esasları, Haberleşme Yüksek Kurulunun belirleyeceği strateji çerçevesinde Üst Kurulca tespit edilip, Haberleşme Yüksek Kurulunun onayına sunulur. Bu yayın ve hizmetlerin mevzuata uygunluğu Üst Kurulca denetlenir.

MADDE 15. — 3984 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Seçim dönemlerinde yayınlar

Madde 32. – Seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar kanunla Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir.

Üst Kurul, radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir.

Seçimlerde oy verme gününden önceki yedinci günden itibaren her türlü haber, röportaj gibi programlar veya reklamlar yoluyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla siyasî bir partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek yayınlarda bulunulmasına izin verilemez. Bu yasaklara uymayanlar yayın ilkelerini ihlâl etmiş sayılırlar.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu kararlarını müteakip Üst Kurulca yerine getirilir.

MADDE 16. — 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Uyarı, para cezası, durdurma ve iptal

Madde 33. – Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ oniki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Aykırılığın tekrarı halinde;

a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara, ihlâlin ağırlığına göre, yüzyirmibeş milyar liradan az olmamak kaydıyla ikiyüzelli milyar liraya kadar,

b)Yerel, bölgesel ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlara;

1. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, altmış milyar liradan az olmamak kaydıyla yüz milyar liraya kadar,

2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüz bin ilâ bir milyon arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara ihlâlin ağırlığına göre, otuz milyar liradan az olmamak kaydıyla altmış milyar liraya kadar,

3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzelli bin ilâ beşyüz bin arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, yirmi milyar liradan az olmamak kaydıyla kırk milyar liraya kadar,

4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, beş milyar liradan az olmamak kaydıyla on milyar liraya kadar,

c) Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar,

İdarî para cezası uygulanır.

Bu maddedeki para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu idarî para cezaları yüzde elli oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde üçüncü kez tekrarında ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması halinde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlâlin tekrarı halinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir.

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde eden kuruluşların yayın lisans izni iptal edilir.

Uyarı cezasını gerektiren haller dışındaki ihlâllerde ilgili tarafın savunması alınır.

Cezaların uygulanış usulleri ile gerekçeli olarak kamuoyuna duyuruluş şekli yönetmelikle belirlenir.

MADDE 17. — 3984 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 1. – Bu Kanuna göre yayın izni verilen özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, kendilerine tahsis edilen TV kanal ve radyo frekansından yapacakları yayınlarını, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya bu amaçla özel yayın kuruluşlarıyla ortak kuracağı şirketin görev ve sorumluluğunda işletilen verici tesislerinden yapmaları asıldır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, verici tesislerinin kurulması, işletilmesi, yenilenmesi ve bu tesislerde değişiklik yapılması sırasında özel yayın kuruluşlarının ihtiyaçlarını da göz önünde tutar.

Kurulmasına izin verilen tesislerin bu Kanunda ve izin belgesinde öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı Üst Kurul tarafından denetlenir.

Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun verici tesislerinden yararlanma usul ve esasları ile yıllık kira bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından belirlenerek Üst Kurulun onayıyla yürürlüğe konulur.

EK MADDE 2. – Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kuruldan izin almadan radyo ve televizyon yayını yapan ya da Üst Kurul tarafından geçici ya da sürekli iptal edilmesine rağmen yayın yapan kişiye, kuruluşların ise sahip ve yöneticilerine, fiilleri bir başka suç oluştursa bile, fiilin ağırlığına göre altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve bir milyar liradan yüz milyar liraya kadar para cezası verilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı yıkıcı ve bölücü faaliyetlere sevk edecek şekilde yayın yaptıkları tespit edilerek yayınları durdurulan veya yayın izinleri iptal edilen kişiler, bu kuruluşların sahipleri ve yöneticileri ile bu tür yayınlarda görev alanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesine göre cezalandırılır. Ayrıca tüm yayın cihazları Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesine göre müsadere edilir.

Yayın bantlarını bir yıl süre ile muhafaza etmeyen ve bu süre içinde Üst Kurul veya Cumhuriyet savcılığınca istenmesine rağmen sesli ve görüntülü olarak teslim etmeyen yayın kuruluşlarının sahip ve yöneticileri, altı aydan bir yıla kadar ağır hapis ve bir milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bir aydan üç aya kadar ilgili kuruluşun yayınının durdurulmasına karar verilir. Gönderilen bandın içerik bakımından istenen yayın olmaması veya bantta tahrifat, çıkarma, silme gibi işlemler yapılması halinde, ayrıca iki yıldan on yıla kadar ağır hapis ve iki milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para cezası verilir.

Bu maddedeki para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

EK MADDE 3. – Radyo ve televizyon yayınları, yayın ilkeleri ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara uygunluğu yönünden,

a) Ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki yayınlar Üst Kurul tarafından izlenir ve değerlendirilir.

b) Üst Kurulun uygun göreceği yerlerdeki yerel ve bölgesel yayınların izlenmesi ve kayda alınması İçişleri Bakanlığının görevlendireceği birimlere devredilebilir. Bu halde gerekli teknik donanım ve ilgili personelin eğitimi Üst Kurulca sağlanır ve masrafları Üst Kurulca karşılanır. Yayın ilkeleri ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırılığından kuşkulanılan yayınların bandı, değerlendirilmek üzere Üst Kurula gönderilir. İçişleri Bakanlığı ile Üst Kurul arasındaki işbirliği bir protokol ile düzenlenir.

Telekomünikasyon Kurumunun millî monitoring faaliyetleri kapsamında yayınları izleme imkânının olması halinde, Üst Kurul ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanan bir protokol kapsamında bu yayınlar Telekomünikasyon Kurumunca izlenir ve değerlendirilmek üzere Üst Kurula iletilir.

EK MADDE 4. – Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu lisansı, yayın istasyonlarını ve şebekelerini, Üst Kurulun izniyle bir üçüncü kuruluşa devredebilir.

Yayın izni talebinde bulunan kuruluşların yerine getirmeleri gereken teknik ve malî yeterlilik şartları, devir şartları ile diğer ön şartlar, Üst Kurul tarafından yönetmeliklerle tespit edilir.

EK MADDE 5. – Bu Kanunda geçen "Telsiz Genel Müdürlüğü" ibaresi "Telekomünikasyon Kurumu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18. — 3984 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendi ile 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19. — 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, suçu meydana getiren yazıyı veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne; 19 uncu maddeye aykırı hareket edilmesi halinde ise sözü edilen kişilerle birlikte mevkutenin sahibi olan gerçek kişiye ve mevkute sahibi olan anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ile diğer şirket ve tüzel kişilere ait mevkutelerde tüzel kişiliğin en üst yöneticisine aittir. Ancak, sorumlu müdürler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur ve bu cezalar ertelenemez.

MADDE 20. — 5680 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 17. – Basın yolu ile işlenen yalan haber, hakaret, sövme ve her türlü fiilden doğacak maddî ve manevî zararlardan, 16 ncı maddeye göre sorumlu olanlarla birlikte Borçlar Kanununun genel hükümlerine göre mevkutelerde sahibi ve mevkute olmayanlarda naşiri; mevkute sahibi ile mevkute olmayanların naşirinin şirket olması halinde şirket ile birlikte anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst yönetici müştereken ve müteselsilen sorumludur. Tazminat talebinin haklı görülmesi halinde tazminat miktarı, on milyar liradan az olmamak üzere fiilin ağırlık derecesine göre belirlenir. On milyar liralık alt sınır her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu maddeye göre açılacak manevî tazminat davalarında hâkim tensip kararı ile birlikte bilirkişiyi de tayin eder ve davayı en geç altı ay içinde karara bağlar.

Zarar doğurucu fiilin işlenmesinden sonra mevkutenin devredilmesi, başka bir mevkute ile birleşmesi veya sahibi olan gerçek kişi ya da şirketin herhangi bir surette değişmesi halinde mevkuteyi devralan, birleşen ve her ne suretle olursa olsun mevkutenin sahibi gerçek kişiler ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst yönetici de, bu fiil nedeniyle hükmedilen tazminattan birinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Basılmış eser sahiplerinin dernek, vakıf ve benzeri tüzel kişiler olması halinde tüzel kişilikle birlikte yönetim organlarında yer alanlar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

Bu maddeye göre açılan davalarda tazminata hükmedilmesi halinde, bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizine de hükmedilir.

MADDE 21. — 5680 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (I) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

I- Bir kişinin şeref ve haysiyetinin rencide edilmesi veya kendisiyle ilgili yalan haber verilmesi veya kendine hakaret edilmesi veya sövülmesi ya da gerçeğe aykırı hareket, düşünce ve söz izafesi suretiyle, açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yayın yapılması halinde; ilgili veya temsilcisi yayının yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazısını mevkutenin sorumlu müdürüne verebilir veya gönderebilir.

Sorumlu müdür, cevap veya düzeltme yazısını aldığı tarihten itibaren üç gün içinde mevkutenin sahibi olan gerçek kişiye veya anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanına, diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst yöneticiye bildirir ve inceler; yayınlanmasına karar verdiği takdirde inceleme süresinin bitiminden sonra çıkacak ilk nüshada, metne hiçbir mülahaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalâa beyan etmeksizin aynen ve tamamen yayınlamaya mecburdur.

MADDE 22. — 5680 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20. – 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları göstermeyen sorumlular on milyar liradan elli milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Bu hususları gerçeğe aykırı şekilde gösterenler ile sorumluların belirlenmesini veya mahkeme kararlarının uygulanmasını güçleştirecek şekilde değiştirenler, otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Verilen para cezası ertelenemez.

MADDE 23. — 5680 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29. – İlgilinin veya yetkili temsilcisinin talebi üzerine yayınlanan cevap veya düzeltmede, 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde failler hakkında üç milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmedilir.

Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına dair 19 uncu maddenin (III) numaralı fıkrasına göre verilen hâkim kararına rağmen, neşirden imtina olunması halinde faillere on milyar liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para cezası; yayınlanan cevap veya düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun olmaması halinde ise faillere beş milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para cezası verilir.

Cevap veya düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak yeniden yayınlanmasına dair sözü edilen maddenin (VI) numaralı fıkrasına göre verilmiş hâkim kararına rağmen, neşirden imtina olunması veya tekrar yayınlanan cevap veya düzeltmede yeniden 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde, failler hakkında elli milyar liradan yüzelli milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

19 uncu maddenin (IV) numaralı fıkrasına ve (VI) numaralı fıkrasının dördüncü paragrafına göre cevap veya düzeltmeyi yayınlama mecburiyetinin doğduğu tarihten itibaren yayının geciktiği her sayı için faile ayrıca; günlük mevkutelerde beşyüz milyon lira, diğer mevkutelerde üç milyar lira ağır para cezası da verilir.

Bu maddeye göre verilen para cezaları ertelenemez.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin aynı yıl içinde tekerrürü halinde, öngörülen para cezaları iki misli olarak uygulanır.

MADDE 24. — 5680 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 41.- Bu Kanunun uygulanmasında yapılacak tebligat, ilgilinin yeni adresini bildirmeden veya eksik veya yanlış bildirerek ayrılması halinde mevkutenin idare yeri veya son sahibi veya sorumlu müdürüne yapılmakla geçerli sayılır.

MADDE 25. — 5680 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "onbin liradan otuzbin liraya" ibaresi, "on milyar liradan otuz milyar liraya", ikinci fıkrasındaki "yirmibin liradan altmışbin liraya" ibaresi "yirmi milyar liradan altmış milyar liraya"; 22 nci maddesinde geçen "yirmibin liradan ellibin liraya" ibaresi, "yirmi milyar liradan yüz milyar liraya"; 23 üncü maddesindeki "100 liradan 500 liraya" ibaresi "on milyar liradan elli milyar liraya"; 24 üncü maddesindeki "yirmibin liradan ellibin liraya" ibaresi "otuz milyar liradan yüz milyar liraya"; 25 inci maddesindeki "yüzellibin liradan" ibaresi "onbeş milyar liradan"; 26 ncı maddesindeki "yirmibin liradan ellibin liraya" ibaresi "elli milyar liradan yüz milyar liraya"; 28 inci maddesindeki "yirmibin liradan ellibin liraya" ibaresi "yirmi milyar liradan yüz milyar liraya"; 30 uncu maddesindeki "1 000 liradan 10 000 liraya" ibaresi "yirmi milyar liradan yüz milyar liraya"; 31 inci maddesindeki "ellibin liradan yüzbin liraya" ibaresi "elli milyar liradan yüz milyar liraya"; 32 nci maddesindeki "100 liradan 1 000 liraya" ibaresi "beş milyar liradan yirmi milyar liraya"; 33 üncü maddesindeki "on milyon liradan otuz milyon liraya" ibaresi "on milyar liradan otuz milyar liraya"; 34 üncü maddesindeki "1 000 liradan 10 000 liraya" ibaresi "bir milyar liradan on milyar liraya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26. — 5680 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 9. – Bu Kanunun yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden doğacak maddî ve manevî zararlarla ilgili hükümleri, bilişim teknolojileri ve internet ortamında sayfa açılması veya elektronik gazete, elektronik bülten vb. suretiyle yayınlanan her türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve benzerleri hakkında da uygulanır.

MADDE 27. — 5680 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 10. – Bu Kanun kapsamında verilen para cezaları ve tazminatlar, bölgesel yayın yapan kuruluşlarda yarısına kadar, yerel yayın yapan kuruluşlarda 1/3’üne kadar indirilebilir.

MADDE 28. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

9. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

MADDE 29. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

14. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

GEÇİCİ MADDE 1. – Halen görevde bulunan; Üst Kurul üyeleri, bu Kanuna göre seçilecek yeni Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun, TRT Genel Müdürü ise yeni Üst Kurul tarafından aday gösterilenler arasından Bakanlar Kurulunca yapılacak atama sonucunun Resmî Gazetede yayımlanması tarihlerine kadar görevlerine devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 2. – Bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulması gereken yönetmelikler ile mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olan hükümlerine ilişkin değişiklikleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde hazırlanır ve yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yönetmelik, talimat ve esasların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

İzlenme oranlarının hesaplanma şekli, tespiti ve yayınlanma esasları Üst Kurul tarafından Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun Resmî Gazetede yayımından itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 3. – 3984 sayılı Kanuna göre Üst Kurul tarafından yaptırılan ulusal radyo ve televizyon frekans plânları, bir hafta içinde Telekomünikasyon Kurumuna devredilir. Telekomünikasyon Kurumu, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak plânları inceler, gerekirse değiştirir ve dört ay içinde Haberleşme Yüksek Kuruluna sunar. Haberleşme Yüksek Kurulu işi en geç altı ay içinde sonuca bağlar ve evrakı RTÜK’e ulaştırır.

GEÇİCİ MADDE 4. – Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilecek beş üyesi, siyasî parti gruplarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Bakanlar Kurulunca seçilecek üye adayları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Başbakanlığa bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde bildirilir. Siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca işaret oyuyla ayrı ayrı oylanmaları suretiyle seçimleri yapılır. Seçilemeyen adaylar yerine ilgili siyasî parti gruplarınca yeni adaylar bildirilir.

MADDE 30. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/5/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2002/2747

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı İsmail TOHUMCU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

17 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2865

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığı;

Dış Ticaret Müsteşarı Kürşad TÜZMEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

18 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2809

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet DEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

16 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2810

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Konya İl Kültür Müdürlüğüne, Necip MUTLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

16 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2811

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karabük İl Kültür Müdürlüğüne, Osman KOCA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

16 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, ıslah edilen, ortaya çıkarılan veya geliştirilen yeni ve farklı hayvan ırkları, hibritleri, hatları, ile Türkiye yerli hayvan ırklarının tescili ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik ıslah edilen, ortaya çıkarılan veya geliştirilen yeni ve farklı hayvan ırkları, hibritleri, hatları, ile yerli hayvan ırklarının tescili ile ilgili çalışma ve bunlar ilgili sınai hakları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 10/3/2001 tarihli ve 24338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

Araştırma Enstitüsü: Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerini,

Sınai Mülkiyet Hakkı: Tescil ettiren kurum yada kişilerin, tescil edilen saf yada melez ırklardan elde edecekleri ticari haklarını,

Milli Tescil Listesi: Tescil edilen Türkiye yerli hayvan ırklarını, hibritlerini ve hatlarını,

Tavsiye Listesi: Islah edilen, ortaya çıkarılan veya geliştirilen yeni ve farklı hayvan ırkları, hibritleri ve hatları listesini,

Tescil Alt Komitesi: Tescil komitesinin belirleyeceği konu ile ilgili uzmanlar grubundan oluşan komiteyi,

Çalışma Grubu: Konusunda bilimsel çalışmalara imza atmış, alanında araştırmacı olarak çalışan kişileri,

Tescil: Islah edilmiş ırkların, ırk özellikleri ile ekonomik ve genetik değerinin bu Yönetmelik esasları dahilinde tespit edilerek tavsiye listesine kaydedilmesini,

Islahçı: Hayvan ırklarının ıslahına ilişkin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde faaliyette bulunan kişi ve kuruluşu,

Uzman: Konusunda en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyer sahibi yabancı dil bilen personeli,

Tür: Ortak özelliklere sahip olan, aralarında birleşince döl veren ve bu özellikleri yavrularına geçiren hayvan gruplarını,

Irk: Bir tür içinde ortak özelliklerle belirlenen ve bu özelliklerini belirli çevre şartları altında yavrularına geçiren hayvan gruplarını,

Hibrit: Türler arası birleşme, (Kanatlılarda: Hatlar arası birleşme)

Yerli Irk: Uzun yıllardan beri tanınmış, isim yapmış ve bir ilmi araştırmanın sonucu olarak araştırıcı tarafından orijin ve özellikleri tespit edilmiş olduğu Tescil Komitesince kabul ve tescil edilmiş ırkları,

Irk Özellikleri: Kalıtsal yapıda mevcut olup çevre şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan, ırkları birbirinden ayırmaya yarayan özellikleri,

Yeni Irklar: Saf yetiştirme veya melezleme sonucu elde edilen ırk özellikleri bakımından birbirine benzeyen ve bu özellikleri yavrularına geçiren ırkları,

Melezleme: İki ayrı ırka mahsus hayvanlar arasındaki çiftleştirmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tescil Komitesinin Kuruluşu, Çalışma Esasları, Sekreteryası ve Görevleri

Tescil Komitesinin Kuruluşu

Madde 5 — Tescil Komitesi aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Tescil Komitesi, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 4 temsilci,

Çevre Bakanlığından 1 temsilci,

Orman Bakanlığından 1 temsilci,

Üniversitelerin ilgili fakültelerinden 3 temsilci,

Sivil Toplum Örgütlerinden 3 temsilci,

TÜBİTAK tan 1 temsilci,

Türk Patent Enstitüsünden 1 temsilci.

Tescil Komitesinin Çalışma Esasları

Madde 6 — Tescil Komitesinin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Gerçek ve Tüzel kişilerden gelecek yazılı talep doğrultusunda Tescil Komitesi toplanır.

b) Tescil Komitesi, alanında uzman olan kişiler arasından Tescil Alt Komitesini oluşturur.

c) Tescil Komitesi, asil üyelerin en az 2/3’ü ile toplanır.

d) Kararlar, belirlenen esaslar doğrultusunda toplantıya katılan asil üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Tescil Komitesinin Sekreteryası ve Görevleri

Madde 7 — Tescil Komitesinin sekreteryasını Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü yürütür.

Sekreteryanın görevleri şunlardır;

a) Tescil Komitesini toplantıya davet eder, gerçek ve tüzel kişilerin gönderdiği ırk, hibrit ve hat ile ilgili bütün dokümanları davet yazısı ile birlikte komite üyelerine gönderir.

b) Irk, hibrit ve hattın tescilini isteyen gerçek ve tüzel kişileri toplantıya davet eder.

c) Tescil edilen hayvanların kayıtlarını tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tescil Alt Komitesi ve Çalışma Grubunun Görevleri

Tescil Alt Komitesinin Görevleri

Madde 8 — Tescil Alt Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Islah edilen, ortaya çıkarılan veya geliştirilen yeni ve farklı hayvan ırkları, hibritleri, hatları ile yerli hayvan ırklarının tescili ile ilgili ilkeleri belirler.

b) Tescil Alt Komitesi, tescili istenen ırkla ilgili verileri değerlendirmek üzere toplanır.

c) Karara bağlamak üzere bir rapor düzenleyerek Tescil Komitesine iletir.

d) İhtiyaç duyulursa Tescil Komitesinden ek süre talep edilir.

e) Islah edilen, ortaya çıkarılan veya geliştirilen yeni hayvan ırkları, hibritleri, hatları ile yerli hayvan ırklarının tescil edilecek özellikleri dikkate alınarak Çalışma Grubunu oluşturur.

f) Çalışma Grubunun çalışma ilkelerini belirler.

Çalışma Grubunun Görevleri

Madde 9 — Çalışma Grubunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Islah edilen, ortaya çıkarılan veya geliştirilen yeni hayvan ırkları, hibritleri, hatları ile yerli hayvan ırklarının tescil edilecek özellikleri dikkate alınarak test çalışması yapılır.

b) Çalışma Grubu, test çalışmaları sonucunda hazırladığı raporu Tescil Alt Komitesine sunar.

c) İhtiyaç duyulursa Tescil Alt Komitesinden ek süre talep edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tescil Komitesinin Uygulama Esasları

Tescil İçin Başvuruda Bulunabilecek Kuruluşlar ve Kişiler

Madde 10 — Irk, hibrit veya hattın tescil edilebilmesi için ıslah eden veya geliştiren bir araştırma kuruluşunun başvuruda bulunması gereklidir. Ayrıca gerçek kişiler, sadece kendilerinin ıslah ettikleri ırk, hibrit veya hattın tescili için müracaat edebilirler.

Milli Tescil Listesi

Madde 11 —Yerli ırklar, tescilinden sonra Milli Tescil Listesine kaydedilir.

Tavsiye Listesi

Madde 12 — Ortaya çıkarılan veya geliştirilen yeni ve farklı hayvan ırkları, hibritleri ve hatları tescilinden sonra Tavsiye Listesine kaydedilir.

Sınai Mülkiyet Hakları

Madde 13 — Tescil ettiren kurum yada kişilerin Sınai Mülkiyet hakları; ıslah edilen, ortaya çıkarılan veya geliştirilen yeni hayvan ırkları, hibritleri ve hatlarının tescilinden sonra kazanılır.

a) Yeni hayvan ırklarıyla ilgili sınai mülkiyet haklarının korunmasında; yürürlükteki Kanun ve diğer mevzuatlar uygulanır.

b) Yerli ırkların mülkiyet hakkı, devlet adına Bakanlığa aitttir. Bakanlığın izni olmadan yurt dışına her ne sebeple olursa olsun materyal çıkarılmaz.

c) Islah edilen, ortaya çıkarılan, geliştirilen yeni veya farklı hayvan ırkları, hibritleri ve hatlarının her türlü ticari üretim ve satış hakları tescil ettirene aittir. İzni olmadığı sürece başkaları tarafından ticari amaçlı üretilip satılması yasaktır.

d) Kamu kuruluşları, özel kuruluşlar yada şahıslarca geliştirilerek tescil ettirilmiş ırk, hibrit yada hatların başkaları tarafından süreli yada süresiz kullanılmalarına ücret karşılığında izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Mersin Üniversitesinden :

Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 2/7/1993 tarihli ve 21625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi 2 yıldır. Bu yüksekokulların programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, ön lisans diploması verilir. Açık Öğretim, Modüler Eğitim ve Uzaktan Eğitim-Öğretim yapan meslek yüksekokullarında, eğitim-öğretim ve sınav esasları bir yönerge ile düzenlenir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Mersin Üniversitesinden :

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10, 15 ve 24 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 24/7/2000 tarihli ve 24119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Öğrencilerin uygulamalı ders saati sayısı teorik ders saatinden fazla olan derslere en az % 80, diğer derslere de en az % 70 oranında devam etmeleri zorunludur ve imzalı yoklama alınır. Haklı ve geçerli mazereti bulunan öğrencilerin mazeretleri yukarıda belirtilen devam-devamsızlık sürelerini aştığında öğrenci devamsız sayılır.

Uygulamalı ders saati sayısı teorik ders saati sayısından fazla olan derslerden, daha önce devam alıp başarısız olan öğrencilerin bu derslerin sınavlarına girebilmeleri için yeniden devam zorunluluğu aranır. Diğer derslerden ise daha önce devam alan öğrenciler için tekrar devam zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 — Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

Bir öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, o dersin ara sınavları not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ının toplamının en az 50 puan ve yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan almış olması gerekir. Ancak, öğrencilerin, uygulamalı ders saati sayısı teorik ders saati sayısından fazla olan derslerin yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

Sınavda kopya yapan veya sınava hile karıştıran öğrenciye sıfır not verilir ve bu öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır.”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Selçuk Üniversitesinden :

Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 7/6/1999 tarih ve 23718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.”

“Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, kayıt sırasında birinci yarıyıl/yıldaki programda yer alan derslere aynı zamanda ders kaydını yaptırmış olur.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç alamadığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Bu derslerin toplamı yarıyıllık programlarda 30 kredi/saati, yıllık programlarda 60 kredi/saati geçemez.”

“b) Yarıyıllık sistem uygulanan Fakülte ve Yüksekokullarda, ortak zorunlu dersler hariç, birinci yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci beşinci yarıyıldan, ikinci yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci altıncı yarıyıldan, üçüncü yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci yedinci yarıyıldan, dördüncü yarıyılda birden fazla dersten başarısız olan öğrenci sekizinci yarıyıldan ders alamaz. Yıllık program uygulanan Fakülte ve Yüksekokullarda, birinci sınıfta birden fazla dersden başarısız olan öğrenci üçüncü sınıftan, ikinci sınıfta birden fazla dersten başarısız olan öğrenci dördüncü sınıftan ders alamaz.”

“d) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve bir önceki yılın derslerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yıl/yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin % 20’sine kadar bir üst sınıftan ders alabilir.”

“e) Kayıt dondurma, uzaklaştırma veya herhangi bir sebeple dönem kaybeden öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.”

“Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını en geç on gün içinde otomasyon sistemine girmek ve sınav evraklarını idareye teslim etmek zorundadırlar. Bu süre yıllık program uygulanan Fakültelerde otuz gündür.”

“a) Ara Sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlüklerce tespit ve ilan edilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.”

“c) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için genel sınava girme hakkı almış oldukları derslerden tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde tek derse düşürdüğü genel sınavı takip eden bir ay içinde fakülte ve yüksekokullarca açılacak tek ders sınavlarına girerler. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az C ise öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlarda şartlı ders geçme hükümleri uygulanmaz.”

“d) Ek Sınav: Ön lisans programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve altı yıllık programlarda dokuz yıllık öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere, dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsam ve şartlarında, Akademik Takvimde belirtilen sürelerde kullanılmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler ek sınav haklarını Akademik Takvimde belirtilen sürelerde kullanırlar.

Ek sınav haklarını kullanma durumunda olan öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar ve sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrenci katkı paylarını veya ikinci öğretim ücretlerini ödemeye devam ederler.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav şartlarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Ek sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın, en az C ise öğrenci başarılı sayılır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç üç gün içinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınıp gerekli düzeltme yapılarak ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı notunun tespitinde, uygulamada teknik bir sakınca yoksa bağıl değerlendirme esas alınır. Bağıl değerlendirme, öğrencinin aldığı yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamasının, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirlenmesidir. Bağıl değerlendirme, başarı notlarının istatistiksel dağılımı ve sınıf aritmetik ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme uygulaması ile ilgili esaslar Senatoca tespit edilen bir yönerge ile belirlenir.

Başarı notunun tespitinde;

a) Bir dersin genel sınavına girmeye hak kazanan öğrencinin, o dersden başarılı sayılabilmesi için, ara sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile genel sınav notunun % 60’ının toplamı en az (C) olması gerekir.

b) Başarı notu D1, D2 şartlı geçer olan bir öğrenci, aşağıdaki şartlar doğrultusunda şartlı geçme hakkından faydalanır.

1 — Öğrencinin şartlı geçer derslerinin bulunduğu yarıyıl/yıldaki bütün derslerin en az bir defa devamını alması şartı ile, ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50 olması halinde, D1, D2 aldığı derslerden başarılı sayılır.

2 — Ağırlıklı not ortalamasının hesabında, şartlı geçer derslerin bulunduğu yarıyıl/yıldaki tüm dersler esas alınır.

3 — Şartlı geçilen derslerin notu (D1+, D2+) olarak değerlendirilir.

4 — Bu husus, yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Geçer Notlar : A1, A2, B1, B2, C ve G geçer, D1 ve D2 şartlı geçer notlardır. Bu notlara karşılık puan ve dereceler aşağıdaki gibidir.

Puanlar

Notlar

Katsayılar

Dereceler

90-100

A1

4.00

Pekiyi

85-89

A2

3.50

Pekiyi

75-84

B1

3.00

İyi

70-74

B2

2.50

İyi

60-69

C

2.00

Orta

55-59

D1

1.50

Şartlı geçer

50-54

D2

1.00

Şartlı geçer

0-49

F

0.00

Geçmez

 

G

 

Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

 

K

0.00

Geçmez (Kredisiz derslerde başarısız)

b) D1, D2 Şartlı Geçer Notlar: Yarıyıl/yıl ağırlıklı not ortalaması en az 2.50 ise (D1-D2 notu başarılı D1+, D2+, Geçer) 2.50’nin altında ise D1-D2 notu başarısız (D1-, D2-, Geçmez) nottur.”

MADDE7 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste katkı payını veya bahar yarıyılı kayıt yenileme süresinden itibaren bir ay içerisinde ikinci öğretim ücretini yatırmamış olmak.”

MADDE8 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yükseköğretim Kurulunca belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler, kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının üniversitemiz sağlık kurumlarından veya resmî yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarından alınması şarttır.”

Yürürlük

MADDE9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden:

Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/3/1997 tarih ve 22922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23/8/1999 tarih ve 23795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle değişik 2 nci maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanan araştırma görevlileri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yüksek Öğretim Kurulunun Kararı ile bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde, yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma projeleri bütçesinden öncelik verilmek suretiyle desteklenir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bu süre sonunda, hazırlık programını başarıyla tamamlayamayanların kayıtları silinir.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 —Lisansüstü giriş sınavlarını kazanan adayların listesi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. İlan edilen süre içinde ilgili enstitüye kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) ve (d) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendinden sonra gelmek üzere (f)bendi eklenmiştir.

“b) Lisansüstü programlarda derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenciler “devamsız” sayılır. Bir yarıyılda okutulan bir derste, yaptırılıyorsa ödev ve/veya uygulamaların ortalamaları ile yapılıyorsa ara sınav notlarının başarı notuna etki oranları, yarıyıl başında ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunda belirlenir ve Enstitü Kurulunda onaylandıktan sonra ilan edilir.

Bir yarıyılda okutulan her ders için bir yarıyıl sonu sınavı açılır. Sınavlar,Trakya Üniversitesi Senatosunca belirlenen Akademik Takvim içerisinde yapılır. Sınav programı ilgili anabilim dalı başkanlığınca hazırlanır ve 15 gün önceden ilan edilir.

Sınav sonuçları, sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanı tarafından ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. İlgili anabilim dalı başkanı, öğretim elemanlarının teslim ettiği sınav sonuçlarını bekletmeden anabilim dalında ilan eder. Sınavların tamamlanmasından sonra ilgili anabilim dalı başkanlığı tüm sınav evrakını, arşivlenmek üzere ilgili Enstitüye 15 gün içerisinde iletir.

Tüm ödev, uygulama ve sınavlar 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %50’den az olamaz. Başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (altmışbeş), doktora programında ise en az 75 (yetmişbeş) olması gerekir.

Bir dersten başarısız olan öğrenci, danışmanının önerisi ile bu dersi tekrar alabilir veya yeni bir ders alabilir. Süresi içerisinde ders kaydını yaptıran öğrencilerden, herhangi bir nedenle ders değiştirmek veya bırakmak isteyenler, devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü ile o yarıyılda açılan başka bir derse kayıt yaptırabilirler veya ders bırakabilirler. Bu durum öğrencinin dosyasına işlenmek üzere ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.”

“d) Sınav sonucuna itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren 7 (yedi)gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Enstitü arşivinde saklanan sınav evrakı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda oluşturulan ve ders sorumlusu öğretim üyesinin de yer aldığı konuyla ilgili 3 (üç)kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun değerlendirmesi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.”

“f) Lisansüstü programlarından ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 34 — a) Lisansüstü öğrencileri, her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen Öğrenci Katkı Payı ve öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğrenci katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

b)Lisansüstü öğrencileri Akademik Takvimin başladığı tarihi izleyen beş işgünü içerisinde o yarıyıl/yılda almak istedikleri derslere ve tez çalışmasına kaydolmak zorundadır. Bu süre içinde ders ve tez çalışmasına kaydını yaptırmayan öğrenciler o yarıyıl/yılda devam etme hakkını kaybetmiş olur. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

c)Süresi içerisinde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayıp, kayıtlarını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenlerin kayıtları yenilenebilir. Ancak bu durumdaki öğrenciler, öğrenci katkı payını yasal gecikme faizi ile birlikte ödemek zorundadırlar.

d) Üst üste iki yarıyıl kayıt yeniletmeyen öğrencilerin kaydı silinir.”

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı