29 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30550

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


RM-2501 RÖMORKÖRÜNÜN ANA MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89 45500   Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      : (236) 613 23 26 (4 hat)    Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Işıklar B Termik Stoğundan 140.000 ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 (Yırca veya Balcı Kapısı) ve 5-6 Ünitelerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması hizmet alım işi

2018/477507

2018-1454

09.10.2018 15:00

70 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                     (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8185/1-1


PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

MİSAFİRHANE VE LOKALDE YAPILACAK OLAN TEMİZLİK, RESEPSİYON, KAT HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/474797

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  BURSA KARAYOLU ÜZERI 4. KM - 10600 

                                                     SUSURLUK/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası      :  266 865 1940 (4 Hat) - 266 865 2604-05

c) Elektronik Posta Adresi         :  susurlukseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                        :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız misafirhanesinde 6 personel ile 12 ay süreli olarak yapılacak olan temizlik hizmetleri, resepsiyon hizmetleri, kat hizmetleri ve sekreterlik hizmetleri işçiliği

                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) Süresi                                    :  İşe başlama tarihi : 01.11.2018,

                                                     İşin bitiş tarihi        : 31.10.2019

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Susurluk Şeker Fabrikası Bursa Karayolu üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                        :  15.10.2018 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı olan her türlü hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

8194/1-1


RM-2501 RÖMORKÖRÜNÜN ANA MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/479123

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 216 3488020/4707 - 0 216 3451705

c) Elektronik Posta Adresi                     :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı  :  Bir adet römorkörün tamir ve bakımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 11.10.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8173/1-1