28 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30549

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DEUTZ MARKA MOTORLARIN KOMPLE REVİZYONLARI İLE KISMİ TAMİR VE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ŞERİTLİ TESTERE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DEUTZ MARKA MOTORLARIN KOMPLE REVİZYONLARI İLE KISMİ TAMİR VE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2018/417489

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3   

                                                  06330 Altındağ/ANKARA

b) Telefon Numarası               :  0 (312) 309 05 15/4361

c) Faks Numarası                   :  0 (312) 311 53 05

d) Elektronik Posta Adresi     :  satinalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: DEUTZ Marka Motorların Komple Revizyonları ile Kısmi Tamir ve Bakımlarının Yaptırılması

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 31.10.2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8200/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

3.000.000 Adet Kömür Torbası Alımı

468069

2018-1439

17.10.2018-14.00

  60 Gün

2

2 Kalem Koruyucu Malzeme Alımı

468083

2018-1440

17.10.2018-15.00

  60 Gün

3

4 Kalem Komatsu Kamyonlara Yedek Alımı

468111

2018-1441

17.10.2018-16.00

120 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

8112/1-1


ŞERİTLİ TESTERE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Şeritli testere tezgahı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/472185

Dosya no                                   :  1821521

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Şeritli testere tezgahı (3 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  10.10.2018 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 Firmalar teknik şartnamenin 2. maddesini cevaplayacaklardır.

4.2.2. Firmaların teklif ettikleri tezgah CE belgesine sahip olacak ve belge teklifle birlikte verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10.10.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8142/1-1


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 250.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 04.10.2018 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 04.10.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

Tel           :  0 312 397 33 65 - 66

Faks        :  0 312 397 33 71 – 74

8186/1-1


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 kg Kavrulmuş Kıyılmış Fındık alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 03.10.2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 03.10.2018 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle/ANKARA

Tel           :  0 312 397 33 65 - 66

Faks        :  0 312 397 33 74 – 71

8187/1-1


TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 Çuval Özel Amaçlı (Tam Randımanlı) Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 09.10.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 09.10.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Macun Mah Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle/ANKARA

Tel           :  0 312 397 33 65 - 66

Faks        :  0 312 397 33 71 – 74

8188/1-1


DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale ili Çan ilçesi kireçtaşı sahaları sondajlı etüt projesi işine ait danışmanlık hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/473341

Dosya No                                  :  2018/68-HİZ-473341

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13     Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                   :  0 312 212 69 00 - 2682

d) Faks numarası                       :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                      :  Çanakkale ili Çan ilçesi kireçtaşı sahaları sondajlı etüt projesi işine ait danışmanlık hizmet alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin

     yapılacağı yer                        :  Çanakkale ili Çan ilçesi kireçtaşı sahaları.

b) Teslim tarihi/işin süresi         :  İşin süresi 180 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli           :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

     satın alınabileceği yer            :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 22      Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                            :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                  :  17.10.2018, saat 11:00

e)Tekliflerin verileceği yer         :  Teklifler 17.10.2018 saat 11:00’a kadar;

                                                     EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1     Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3     Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

     internet adresi                       :  -

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8156/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

İlçesi

Mahallesi

Adres

Pafta / Ada / Parsel

Cinsi

Alanı (m2)

Tahmini

(Muhammen)

Bedel (TL)

Geçici

Teminatı

(TL)

Fiili

Durumu

İhale Saati

1

Bornova

Erzene

Şehitler Caddesi ile 126 Sokak kesişimi

43 pafta 4675 ada 1 parsel

Arsa

1321,00 m²

7.955.000,00

238.650,00

Boş

14.00

2

Bornova

Kazımdirik

Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Cad. üzeri

30 K II D pafta 3676 ada 3 parsel

Arsa

471,00 m²

1.884.000,00

56.520,00

Boş

14.30

3

Bornova

Egemenlik

6130 Sokak No: 4

29 L I D pafta 11022 ada 5 parsel

Arsa

626,00 m²

1.565.000,00

46.950,00

Boş

15.00

4

Bornova

Kemalpaşa (Pınarbaşı)

7057 Sokak No: 38

11 pafta 2011 parsel

Arsa

674,00 m²

1.145.800,00

34.374,00

Boş

15.30

5

Bornova

Çamkule (Altındağ)

4708 Sokak No: 46

24/7 pafta 13946 parsel

Arsa

241,00 m²

500.000,00

15.000,00

İşgalli

16.00

6

Bornova

Pınarbaşı

7401 Sokak üzeri

24 Ö III a III d pafta 13087 ada 3 parsel

Arsa

800,00 m²

2.600.000,00

78.000,00

Boş

16.30

7

Bornova

Ergene

514/2 Sokak üzeri

14023 ada 3 parsel

Arsa

437,14 m²

875.000,00

26.250,00

Boş

17.00

8

Bornova

Ergene

860 Sokak üzeri

3042 ada 64 parsel

Arsa

30,00 m²

105.000,00

3.150,00

İşgalli

17.30

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 18.10.2018 Perşembe günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda satışı yapılacaktır.

Kapalı Teklif Usulü

Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarfların açılması:

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek kişi olması halinde;

• Tebligat için adres beyanı,

• T.C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

• Noter tasdikli imza beyannamesi,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (geçici teminat mektubu, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır) *,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

• Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,

• Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.

B. Tüzel kişi olması halinde,

• İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

• Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

• Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

• Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (geçici teminat mektubu, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır) *,

• Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun) *,

• Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun) *.

C. Ortak girişimlerden,

• Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

• Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2 - İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8145/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

Sıra

No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Arsa Payı Alan

İmar Durumu

Cinsi

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

Kocaeli

Körfez

Atalar - (Yarımca)

705

42

1/1 - 1500.00

Ticaret

Arsa

3,300,000.00 ¨

99,000.00 ¨

10.10.2018

15:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

 

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

A - İÇ ZARF

A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF

B - DIŞ ZARF

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

İhale Şartname bedeline ait makbuz

İhale Şartname bedeline ait makbuz

Nüfus Cüzdanı sureti

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

İkametgâh

İkametgâh

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Ticari Sicil Gazete

Yabancı İstekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Yabancı İstekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

 

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 09.10.2018 Tarih, saat 15.00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 09.10.2018 Tarih, saat 15.00'a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin olmakla birlikte alıcı talep ettiği takdirde, 1/2 oranı, peşinat olarak alınmak şartıyla, kalan 1/2 oranındaki bedel, sözleşme tarihinden itibaren 1 ay sonra başlamak kaydıyla, yasal faiziyle birlikte aylık 2 (İki) eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir veya Körfez Belediyesi Taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

7950/1-1