24 Eylül 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30545

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALINACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Avukat alınacaktır.

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

KPSS Türü

KPSS Puanı

1

Avukat

AH

6

2

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Avukatlık ruhsatını almış olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P3

En az 80 puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Avukat kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Avukat kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen avukat kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.

d) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak.

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.zeytinburnu.istanbul adresinden temin edilecektir.)

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,

d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,

g) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),

h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

i) Avukatlık ruhsatı fotokopisi,

j) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.

4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;

• Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 22/10/2018 gününden 26/10/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra belediyemize ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 02/11/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Avukat Alımı için sözlü sınav 12/11/2018 tarihinde saat: 09.30’da başlamak üzere,

Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7 - SINAV DEĞERLENDİRME

a) Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

8 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday, asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, belediyenin internet adresinde (www.zeytinburnu.istanbul) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

9 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

7962/1-1


İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26, 24 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433  Beyoğlu/İSTANBUL

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 24 Eylül - 8 Ekim 2018

 

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Fizyoloji

1

Doçent

Fizyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Dr. Öğr. Üyesi

Psikiyatri alanında uzmanlığını yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Dr. Öğr. Üyesi

Klinik Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Dr. Öğr. Üyesi

Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyal Hizmetler, Aile Kaynakları Eğitimi, Aile Sosyolojisi, Ev Ekonomisi, Modernleşme Sosyolojisi, Sağlık Sosyoloji ve Toplumsal Cinsiyet alanlarından birinden Doktorasını tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Profesör

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Doçent

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Hemşirelikte Yönetim alanında yüksek lisans ve İşletme alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Doçent

İş ve Uğraşı alanında yüksek lisans ve Doktorasını yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Profesör

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi veya Özel Eğitim alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Doçent

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi veya Özel Eğitim alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

2

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi veya Özel Eğitim alanlarından birinden Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Fizyoterapi alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Dr. Öğr. Üyesi

Fizyoterapi alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Profesör

Hemşirelik dallarından birinden Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Doçent

Hemşirelik dallarından birinden Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Hemşirelik dallarından birinden Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Profesör

Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Doçent

Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Beslenme ve Diyetetik dallarından birinden Doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Anesteziyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

7982/1-1