19 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30540

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İlim Talebesi Vakfı

VAKFEDENLER: Hani ELREFAEI, Emad RAGAB, Mohieettin ELBAGORY.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.09.2018 tarihinde kesinleşen, 31.05.2018 tarih ve E:2018/50, K:2018/285 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere din, dil, ırk, cinsiyet hiçbir ayrım gözetmeden sadakat, süreklilik, kusursuzluk, üreticilik, dürüstlük, kardeşlik, şeffaflık, çeşitlilik, ortaklık ve sorumluluk prensipleri doğrultusunda aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.

İlim faaliyetleri icra etmeyi ve bu faaliyetler içinde yer alan talebelerine alanında uzman kişilerden istifade edecek ortamlar sunarak, akademik çalışmalar yaptırarak, doğrudan eğitim vererek, bağışçılar ile tanıştırmak suretiyle maddi destek görmelerinde yardımcı olarak veya vakıf bursuyla destekleyerek kısacası maddi ve manevi her türlü desteği vererek gelecek tasavvuru olan, manevi değerlerine bağlı, seçkin, lider ve nitelikli nesillerin yetişmesini, … ve senette bulunan diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00.- (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) dır.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelliler Heyetinin karar vereceği benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7895/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Temsan Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Turizm Çevre Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi uyarınca verilen 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilan 18/08/2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanmıştır.

Temsan Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Turizm Çevre Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yasaklanması gereken ortağı "12080779936" T.C. kimlik numaralı Mesude KOSOVA olarak düzeltilmiştir.

7867/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 29/03/2018 tarihli ve 7770-49 sayılı kararı ile;

“Sorgun Caddesi No:145 ( Ada: - , Pafta: - , Parsel: - ) Çekerek / YOZGAT” adresinde mukim, 30.03.2006 tarihli ve LPG-BAY/708-209/01608 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasına sahip Bakıroğulları Petrol Otomotiv Lastik Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 02/09/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 14/09/2017 tarihli ve 38620 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 11/10/2017-1155 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 29/03/2018 tarihli ve 7770-49 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7844/1/1-1

—————

14/06/2018 tarihli ve 29469 sayılı Başkanlık Oluru ile; 23/05/2013 tarihli ve DAĞ/4413-4/32667 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Biroil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında, “Ankara-Kayseri Asfaltı 17. Km. Tataryeğenağa Mevkii Mucur/KIRŞEHİR” adresinde faaliyet gösteren 27/03/2014 tarihli ve BAY/939-82/33967 lisans numaralı bayii olan Ömer İŞİKLİ'ye ait akaryakıt istasyonunda 13/04/2017 günü yapılan denetim neticesinde, Biroil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, bayinin dağıtıcı dışı ikmaline ilişkin olarak Kuruma herhangi bir mutabakatsızlık veya aykırılık bildiriminde bulunmamak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile ile 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına;1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına; bayiine ait istasyonda kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 25/06/2018 tarihli ve 999 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş; Kurumumuzca yapılan adres araştırmaları neticesinde, ilgilinin KEP adresi ile lisansa kayıtlı adresinden tebligatlarımızın iade edildiği anlaşılmış ve tebligata esas başkaca adres tespit edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7844/2/1-1

—————

Cemalpaşa Mah. Sanayi Sitesi 12. Blok No: 268 Kadirli/OSMANİYE adresinde 03.07.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09255 sayılı (10.08.2017 tarih 34828 sayılı Başkanlık Olur'u sonlandırılan) LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Demiralay Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda 23.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususunun; 5307 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 5307 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca “Demiralay Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 29.06.2018 tarih 31453 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında düzenlenen 11.07.2018 tarih 1058 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere lisans sahibine gönderilmesine karşın bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Soruşturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken savunma yazısının, işbu ilanın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7844/3/1-1

—————

17/05/2018 tarihli ve 7850-41 sayılı Kurul Kararı uyarınca, "İzmir Asfaltı 50 Km. Caddesi, Alanyurt Köyü UŞAK" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-834/09469 sayılı lisans ile faaliyet gösteren İzciler Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayilik lisansının süresinin bitmesi nedeniyle yapmış olduğu yeni akaryakıt bayilik lisansı başvuru dosyasında sunduğu 31/01/2014 tarih ve RHT.64.00.2014.GSM2.1 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatının alındığı tarihten itibaren 60 günlük süre içerisinde Kuruma bildirilmemesi hususunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca İzciler Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 17/10/2017 tarihli ve 43389 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma neticesinde Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; İzciler Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyet göstermekte olduğu lisanslı akaryakıt istasyonuna ait yenilenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının numarataj çalışması nedeniyle değiştiği, bu değişikliğin esaslı bir değişiklik olmadığı ve gecikmeli de olsa Kuruma bildirildiği dikkate alınarak adı geçen lisans sahibi hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

7844/4/1-1

—————

İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Metrik Isı Sis. İnş. Taah. Nak. Müşavirlik Müh. Hiz. Ltd. Şti’nin, proje onayı olmaksızın iç tesisat imalatı yapmasının ve dağıtım şirketinin talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 30/01/2018 tarih ve 5014 sayılı Başkanlık Oluru ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 13/02/2018 tarih ve 276 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan hususlar ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşleri Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; ilgili tüzel kişinin proje onayı olmaksızın iç tesisat yapımı gerçekleştirmesinin ve dağıtım şirketinin talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmamasının Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (c) bendine aykırılık teşkil ettiği ve sertifika sahibinin yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, 12/07/2018 tarih ve 7959-12 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişinin bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca ihtar edilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiş olduğu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7844/5/1-1

—————

 “Kazakburun Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No: 597 Ada: 175, Parsel: 54, Pafta: G24D04A4D Kartepe/KOCAELİ” adresinde, 21.11.2013 tarih ve BAY/939-82/33441 (lisansı 5.12.2016 tarihli 46334 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mupet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01.11.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mupet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Gıda Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 02.05.2018 tarihli ve 21333 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 17.05.2018 tarihli ve 751 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7844/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.07.2018 tarihli ve 7983-90 sayılı Kararı ile, 9050301174 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/14341 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Serdar Ülgen tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 25.05.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Başkanlık Oluru, Soruşturma Raporu, lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, adı geçen firma hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Onbirnisan Beldesi E-24 Karayolu Üzeri (Parsel: 301, Pafta:n40c24d) Suruç Şanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Keyfiyet 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7844/7/1-1


 


 


 


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  19.09.2018

Son Başvuru Tarihi    :  03.10.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   :  444 76 96

Fax             :  (212) 621 45 03

 

Fakülte

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Adet

Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent

1

Doçentlik unvanının temel alanı sosyal, idari, beşeri bilimler ve bilim alanı halkla ilişkiler olması.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi

1

Gıda Mühendisliği, Besin hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi veya Gıda Teknolojileri alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

7887/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Dr. Öğretim Üyesi

1

Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans ve İşletme Doktora Programından mezun olmak, Yönetim ve Organizasyon alanında çalışmalar yapıyor olmak, İngilizce dil puanının 85 ve üzeri olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Fizik Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

 

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (19.09.2018-03.10.2018) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 03.10.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel: 0216 4524585-86

Fax: 0216 452 87 17

7897/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/08/2018 tarihli Kararı ile

Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Ugr Perakende Enerji Satış ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğal Gaz İthalat (Spot LNG) Lisansı

02.08.2018 tarihli ve 7990-1 sayılı Kurul Kararı ile 02.08.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans tarihi ve Lisans No

Lisansın Türü

Lisansın sona erdirilme tarihi ve No

1

Park Place Petrol Arama ve Üretim Anonim Şirketi

21/08/2009 tarihli ve DTS/2213-3/193 numaralı

Doğal Gaz toptan satış lisansı

26/07/2018 tarihli ve 7977-2 sayılı Kurul Kararı ile 20/09/2018 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

2

Kıta Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

20/12/2011 tarihli ve DİL/3554-1/264

Doğal Gaz

iletim (LNG) lisansı

02/08/2018 tarihli ve 7990-2 sayılı Kurul Kararı ile 02/08/2018 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

7869/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/08/2018 tarihli Kararıyla,

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Eskon Petrol Ürünleri Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

09/08/2018 tarihli ve 8000-1 sayılı Kurul Kararı ile 09/08/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

KRC Akaryakıt Dağıtım Dış Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

09/08/2018 tarihli ve 8000-2 sayılı Kurul Kararı ile 09/08/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Lisans Numarası

Lisansın Türü

Lisansın Sona Erdirme

Tarihi ve Sayısı

1

TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi

14/06/2012 tarihli ve

DEP/3878-3/31145 numaralı

Depolama Lisansı

02/08/2018 tarihli ve 7992-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Tempo Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

15/12/2005 tarih ve

MYĞ/594-34/15231 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

02/08/2018 tarihli ve 7992-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

AN-KA Petrol Nakliyat Gıda Turizm İnşaat İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

29.03.2018 tarih ve

MYĞ/7763-3/39846 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

02/08/2018 tarihli ve 7992-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Blue Geri Dönüşüm Petrol Ürünleri Kimya Nakliyat Turizm Organizasyon İthalat İhracat Limited Şirketi

08.03.2018 tarihli ve

MYĞ/7729-2/39744 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

16/08/2018 tarihli ve 8012-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Beykaya İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28.11.2005 tarihli ve

MYĞ/584-37/15087 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

16/08/2018 tarihli ve 8012-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Ayt Petrol Ürünleri Hafriyat Nakliyat Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

10.09.2015 tarihli ve

MYĞ/5778-1/36007 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

16/08/2018 tarihli ve 8012-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

7869/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/08/2018, 16/08/2018 ve 29/08/2018 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Tesis Tipi / Proje Adı

Lisansın Süresi

1

Asmar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Adatepe Barajı ve HES

09/08/2018 tarihli ve 7999-5 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

PSİ Engil207 GES

09/08/2018 tarihli ve 7999-11 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Çelikler Sultanhisar Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Sultanhisar JES-2

16/08/2018 tarihli ve 8008-6 sayılı Kurul Kararı ile 21 (yirmibir) yıl, 11 (onbir) ay, 15 (onbeş) gün süreli (01/07/2040) üretim lisansı verilmiştir.

4

Kipaş Mensucat İşletmeleri Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kipaş Mensucat OSB Enerji Santrali

16/08/2018 tarihli ve 8008-7 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Göktaş HES Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Göktaş HES

29/08/2018 tarihli ve 8028-6 sayılı Kurul Kararı ile;

Bereket Enerji Üretim A.Ş.’ye “Göktaş HES” üretim tesisi için verilen 14/12/2006 tarihli ve EÜ/1012-5/758 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Bereket Enerji Üretim A.Ş.’ye “Göktaş HES” üretim tesisi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Tesisin Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Lisans No

Lisansın sona erdirilme tarihi ve No

1

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Batı Atıksu

30/04/2014 tarihli ve

EÜ/4991-6/02965 numaralı

02/08/2018 tarihli ve 7989-3 sayılı Kurul Kararı ile 31/08/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

2

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğu Atıksu

30/04/2014 tarihli ve

EÜ/4991-12/02972 numaralı

02/08/2018 tarihli ve 7989-4 sayılı Kurul Kararı ile 31/08/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

3

Ağaoğlu Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

My World Europe Ayazma Santralı

08/03/2012 tarihli ve

EÜ/3721-6/2270 numaralı

09/08/2018 tarihli ve 7999-3 sayılı Kurul Kararı ile 31/08/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

4

Gülkar Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Düzenli HES

28/11/2005 tarihli ve

EÜ/584-3/593 numaralı

09/08/2018 tarihli ve 7999-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

16/08/2018 tarihli ve 8008-20 sayılı Kurul Kararı ile;

Özkal Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne Kaynar HES projesi için verilen 26/01/2011 tarihli ve EÜ/3053-10/1804 numaralı üretim lisansı ile ilgili olarak; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanması kapsamında; 26/01/2011 tarihli ve EÜ/3053-10/1804 numaralı üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin alınan 16/05/2017 tarihli ve 7078-10 sayılı Kurul Kararının geri alınmasına ve “Kaynar HES” projesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 21 inci maddesi çerçevesinde sonlandırılmasına karar verilmiştir.

7869/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Lisans No

Lisansın Türü

Lisansın sona erdirilme tarihi ve No

1

İpragaz Anonim Şirketi

03/02/2006 tarih ve

LPG-DPO/ 644-274/ 00102

LPG Depolama Lisansı

02/08/2018 tarihli ve 7993-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Uzmangaz Gaz Dağıtım Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

21/04/2016 tarihli ve

LPG-DAĞ/6228/16981

LPG Dağıtıcı Lisansı

29/08/2018 tarihli ve 8032 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

7869/4/1-1