19 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30540

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


İPTAL İLANI

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


İKİNCİ EL HURDA TEKSTİL MALZEMESİ SATILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


ERTELEME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ÜNİVERSİTELERDE KAN BAĞIŞI FARKINDALIK ÇALIŞTAYI (13. HEDEF - 25) ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


HORTUM PRESLEME MAKİNASI TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Seyhan İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Açık ocak sahasında bulunan su tulumbalarının 23 işçi ile 9 ay süreli çalıştırılması hizmet alımı işidir. Açık İhale Usulü ile (Kapalı Zarf) ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/456953

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                     Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 106

                                                     ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                      :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

                                                     a) İşletme Müdürlüğümüz Açık ocak sahasında bulunan su tulumbalarının 23 işçi ile 9 ay süreli çalıştırılması hizmet alımı işidir.

                                                     b) İşin süresi: İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 9 aydır.

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı Yer                      :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                        :  05/10/2018 Cuma günü saat 15:00

d) Dosya No                              :  2018-11/KÇLİ-SU TULUMBALARI

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 200,00 TL (posta yoluyla 210 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 05/10/2018 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7837/1-1


DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” ve “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemleri ile birlikte bir bütün olarak özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu

Geçici

Teminat Bedeli (TL)

İhale

Şartnamesi ve Tanıtım

Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif

Verme Tarihi

1

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 numaralı parseldeki 17.687 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Satış” yöntemiyle, 213 numaralı parseldeki 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanın 49 (kırkdokuz) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi

1.500.000

5.000

18.10.2018

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3 - İhaleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

4 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

5 - İhaleye konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

7 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

7896/1-1


İPTAL İLANI

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAGI ATIĞININ (CÜRUF) SATIŞI İŞİ İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 19 uncu maddesine istinaden iptal edilmiştir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Niğde İl Özel İdaresi Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Merkez/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası         :  388 232 3360 - 388 232 3364

c) Elektronik posta adresi             :  ihale@nigdeozelidare.gov.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı     :  14 Eylül 2018 Cuma - 30535 Sayılı ve (7755 Numaralı)

3 - İhale İptal Tarihi                      :  14.09.2018

4 - İptal nedeni veya nedenleri

İhale dokümanlarında yazılı Miktarı (m3/ton) kısmında sehven hata yapıldığı tespit edilmekle ihale iptal edilmiştir.

7865/1-1


DÜZELTME İLANI

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

16.09.2018 tarihli ve 30537 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ihale ilanımızın 6. Sıra numarasında belirtilen 1395 Ada 4 Parsel nolu taşınmazın ihale ilanı bilgileri sehven hatalı yazıldığından düzeltilmiş hali aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ilan olunur.

 

S.

No

Mahalle/ Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

(2886 sayılı Devlet İhale Kanununun)

6

M.A.E. Mah.

1395

4

837,10

552.486,00

16.574,58

03.10.2018

15.00

45. maddeye İstinaden Açık Teklif Usulü

7886/1-1


İKİNCİ EL HURDA TEKSTİL MALZEMESİ SATILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

S.NO

MALZEME CİNSİ

BİRİMİ

MİKTAR

1

İKİNCİ EL HURDA TEKSTİL MALZEMESİ

KG

420.000,00

 

1 - Türk Kızılayı Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi Koordinatörlüğü tarafından yukarıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ‘İkinci El Hurda Tekstil Malzemesinin “ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama ve aynı gün açık artırma yapılması yöntemiyle” satışı yapılacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecek ve temin edilebilecektir.

4 - İhale öncesi satışı yapılacak Hurda Tekstil Malzemesi “ Türk Kızılayı Caddesi No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi Koordinatörlüğü’nde görülebilecektir

5 - Firmaların kapalı tekliflerini en geç 11 EKİM 2018 günü saat 10:00’a kadar “Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Servisine ulaşacak şekilde vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı 11 Ekim 2018 tarih ve saat 14:00’da Türk Kızılayı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7888/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 05.09.2018 tarih ve 198 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 36. ve 37. Maddesince Kapalı teklif usulü ile 25.09.2018 tarihinde saat:15:00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSA

S. No

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

Mahallesi

m2 Fiyatı

İ. Tarihi

İ. Saati

Geç. Teminat

1

160013

5

4.521 m2

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

Yenice

450.00.TL

25.09.2018

15:00

61.033.50 TL

 

İlgililere ilan olunur.

7875/1-1


ERTELEME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

7 Ağustos 2018 Tarih ve 30502 Sayılı Resmi Gazete'de 20.09.2018 tarihinde saat 11.00'da yapılacağı ilan edilen 37 Kalem Özel Aydınlatma Malzemesi Alımı İşine ait ihale 09.10.2018 tarih ve saat 11.00’a ertelenmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

7874/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 2 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği'ne bağlı stok sahalarından 150.000 ton kömürün Soma B Termik Santralı 1-4 ve 5-6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi

2018/456119

2018-1413

08.10.2018 14:00

45 gün

2

Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği'ne bağlı stok sahalarından 475.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 ve 5-6 Üniteleri kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi

2018/456547

2018-1416

08.10.2018 14:30

120 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

7838/1-1


ÜNİVERSİTELERDE KAN BAĞIŞI FARKINDALIK ÇALIŞTAYI (13. HEDEF - 25) ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 06 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan “Üniversitelerde Kan Bağışı Farkındalık Çalıştayı (13. Hedef - 25)” organizasyonu hizmet alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 11.10.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara) adresindeki Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 12.10.2018 günü saat 14.00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7868/1/1-1


AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı olan “Akıllı Kart (Kartlı Sistem) Yemek Hizmeti” alımı İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 11.10.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılay’ı Genel Müdürlüğü (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara) adresindeki Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 11.10.2018 günü saat 14.00’da “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7868/2/1-1


HORTUM PRESLEME MAKİNASI TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Hortum presleme makinası temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/452903

Dosya No                                  :  1826513

1 - İdarenin

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090  ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Hortum presleme makinası (1 adet)

b) Teslim Yeri                           :  T.T.K. Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri sahası. - Zonguldak

c) Teslim Tarihi                         :  İşe başlanmasını müteakip, 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  03.10.2018 ÇARŞAMBA günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 03.10.2018 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7843/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

No

Parsel

No

Cinsi

Yüzölçümü

(m²)

Belediye

Hisse

Oranı

İmar

Durumu

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale Günü

İhale

Saati

1

Manisa

Yunusemre

Üçpınar

-

2594

Tarla

93050,00

1/1

Tarım

Arazisi

2.800.000,00

  84.000,00

03.10.2018

10:00

2

Manisa

Yunusemre

Gülbahçe

-

897

Tarla

128086,00

1/1

Tarım

Arazisi

3.850.000,00

115.500,00

03.10.2018

10:20

 

1 - Yukarıda 1 ila 2. sırada belirtilen, mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre 37 - 43. maddelerinde belirtilen şekilde Kapalı Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhaleler, Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 Yunusemre/MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Meclis salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3 - İhalesi yapılacak taşınmazların şartname ve ekleri, ihale gününe kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL. (İkiyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında satın alınması gerekmektedir. Ayrıca www.yunusemre.bel.tr adresinden görülebilir.

İletişim Telefon: 0 236 229 20 23

4 - Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri en geç ihale günü olan 03.10.2018 saat: 09:30'a kadar Yunusemre Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular için adresimiz Yunusemre Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Akmescit Mah. İzmir Caddesi No: 311 Yunusemre/MANİSA'dır. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Son Teklifler İhalede Hazır Bulunan İsteklilerden alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre hazırlanmış,

a- Dış Zarf

b- İç Zarf

c- Teklif Mektubu (Şartname ekinde bulunan örneğe uygun)

d- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e- Nüfus sureti (gerçek kişiler için)

f- Geçici Teminat (Muhammen bedelin en az %3'ü dür.)

g- Şartname alındı makbuzu

h- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

j- Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

l- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6 - Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

7 - Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye veznesi 16:30 saatine kadar tahsilat işlemi yapmaktadır.)

7651/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Seyhan İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

 

Sıra

No

Mahalle

Ada

Parsel

İmar Durumu

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarih/Saat

1

Uçakalanı

(Yeşiloba)

1801

2

Küçük Sanayi Alanı E=1.20 YENÇOK=11.50

495,30 m2

247.650,00 TL

7.429,50 TL.

01.10.2018

15:00

2

Bahçeşehir

7427

3

0.40/1.00 Yoğunluklu Ticaret

(Yençok=41.00 m)

4.452,00 m2

4.808.160,00 TL.

144.244,80 TL.

01.10.2018

15:10

3

Arslandamı

(Yeşiloba)

1960

113

E:1.20 Yençok:11.50 Küçük Sanayi Alanı

1.872,00 m2

1.123.200,00 TL.

33.696,00 TL.

01.10.2018

15:20

4

Sarıhamzalı

4391

20

E:1.00 TAKS:0.25 Yapı Nizamı

2.525,66 m2

1.515.396,00 TL.

45.461,88 TL.

01.10.2018

15:30

5

Sarıhamzalı

202

1

E:1.00 Yoğunluklu Yapı Nizamı(TAKS:0.25)

2.770,98 m2

1.385.490,00 TL.

41.564,70 TL.

01.10.2018

15:40

6

Yolgeçen

12170

90

Belediye Hizmet Alanı (E:1.60 makstaks: 0.40

Yençok: Serbest İmar Yolu

9.099,56 m2

3.639.824,00 TL.

109.194,72 TL.

01.10.2018

15:50

 

2 - İhale Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu meskenin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü dür.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgâh Belgesi)

e) Gerçek Kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

11 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

12 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 01.10.2018 günü saat 12:00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

14 - İstekliler hangi arsa için ihaleye teklif vermek istiyorsa, ayrı ayrı teklif zarfının üzerine hangi arsaya ait teklif zarfı olduğunu belirtecektir.

15 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16 - Basılı evrak bedeli KDV dahil her bir taşınmaz için 250TL. (İki Yüz Elli Türk Lirası) dir.

İlan olunur.

7871/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

Sıra

No

İli

İlçesi

Köyü/Mah.

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli (TL.)

Geçici

Teminatı

(TL.)

İhale Tarih ve Saati

İhale Usulü

1

Elazığ

Merkez

Şahinkaya Köyü

176

46

Bahçe

13.334,63

Tam

Sosyal Kültürel Tesis alanında kalmaktadır.

16.002.000,00

3.200.000,00

02.10.2018

13:30

2888/36

Kapalı Teklif Usulü

 

1 - Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Şahinkaya Köyü 176 ada 46 parsel nolu taşınmazın ihalesi 2886 saylı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ilan metnin gösterilen tarih ve saatte Malatya Yolu 5. Km. TEDAŞ karşısı Defterdarlık Binası 2. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

1- Tedavüldeki Türk Parası,

2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları

3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

4- Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),

c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3 - İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez

5 - Hazine Taşınmazlarını satışı KDV. den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğan her türlü vergi, resim ve harç vb. giderler alıcıya aittir.

6 - Satışı/Kiralaması yapılacak taşınır mal ve taşınmaz mallar ile irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

8 - İta Amiri ihale kararını 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.

9 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.elazigcsb.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

7842/1-1