17 Eylül 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30538

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menderes Belediye Başkanlığından:


3 ADET SIVI YAKITLI KAZANIN BACALARININ YAPILMASI VE ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


1.000.000 kcal/h KAPASİTELİ DOĞALGAZ YAKITLI KAZAN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


GEMİCİ DUVAR TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 3. Bölge Müdürlüğünden: İZMİR


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86111 NO.LU “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz ihtiyacı olan Mineralli Su İşletmeleri tarafından üretimi yapılan veya yapılacak her türlü mamulün fabrika sahası/sahalarından (Afyon/Erzincan v.b.) alınarak bayi/ zincir market noktalarına tırla/kamyonla karayolu nakliyesi hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 600.000,00 TL'lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, T.C. Ziraat Bankası Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 500,00 TL karşılığında, "Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL" adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09 EKİM 2018 tarih saat 10:00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İdari ve teknik evrakları uygun bulunan firmalara 2 nolu zarfların açılma tarihi ayrıca bildirilecektir.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7823/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menderes Belediye Başkanlığından:

Taşınmaz Bilgileri.

1 - İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca-Büyükovacık mahallesinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.

SATILACAK GAYRİMENKUL:

 

İli

İZMİR

İlçesi

Menderes

Mahalle-Mevkii

Bulgurca-Büyükovacık

Cadde No

Ada

101

Parsel

1

Pafta

 

Yüzölçümü

51.000,59 m2

Cinsi

Tarla

 

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Şartname Bedeli

7.650.088,50.- TL

229.503,00.-TL

400,00.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 03.10.2018 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 10.00’da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.

4 - SON TEKLİF VERME SAATİ: 9.30

5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Noter tasdikli imza beyannamesi

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi

4) Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

6) İkametgah sureti

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

9) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )

8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

İstekliler 03.10.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. Taşınmaz satış İhalesi üzerinde kalan yüklenici satış bedelinin %50’si peşin geri kalan kısmını 1 eşit taksitle ödeyecektir.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İlan olunur.

7802/1-1


3 ADET SIVI YAKITLI KAZANIN BACALARININ YAPILMASI VE ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’ndan 3 adet sıvı yakıtlı kazanın bacalarının yapılması ve çalıştırılması işi kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İhalenin gerçekleşeceği tarih ve saat: 24.09.2018 Pazartesi Saat: 14.30

3 - İhalenin yapılacağı adres: Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA

4 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ/ANKARA) teslim edeceklerdir.

5 - İstekliler katılacakları ihaleye/ihalelere ait şartnameyi 50,00- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden temin edebilirler.

6 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.

Bilgi için:    THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

                   0 (312) 303 73 80-78-79

7720/1/1-1


1.000.000 kcal/h KAPASİTELİ DOĞALGAZ YAKITLI KAZAN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bulunan mevcut doğalgazlı kalorifer kazan dairesindeki kazanın ve brülörün yerlerinden çıkartılıp 1.000.000 kcal/h kapasiteli doğalgaz yakıtlı tam silindirik skoç tipi üç geçişli kazan ve kazana uygun brülörün takılıp tüm testleri yapılarak çalıştırılması işi kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İhalenin gerçekleşeceği tarih ve saat: 24.09.2018 Pazartesi Saat: 11.00

3 - İhalenin yapılacağı adres: Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA

4 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine (Atatürk Bulvarı No:33 Altındağ/ANKARA) teslim edeceklerdir.

5 - İstekliler katılacakları ihaleye ait şartnameyi 150,00- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden temin edebilirler.

6 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.

Bilgi için:    THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

                   0 (312) 303 73 80-78-79

7720/2/1-1


GEMİCİ DUVAR TAKVİMİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 200.000 adet duvar (gemici) takviminin sayfalarının ve aynasının basımı, yaprakların tel spiral kullanılarak ayna ile birleştirilmesi işi 25 EYLÜL 2018 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 200,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

7721/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 3. Bölge Müdürlüğünden:

İZMİR

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/451091

İşin Adı                                     :  38 Adet Sürücülü Araç Kiralanması İşi

İhale Türü - Usulü                     :  Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  ÜNİVERSİTE CADDESİ 57    35100

b) Telefon ve faks numarası      :  232 477 1300 - 232 477 1315

c) Elektronik posta adresi          :  3grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik

dokümanının görülebileceği

internet adresi                            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerin bakım, onarım, kontrol, denetim, tesis işleri, hukuk ve Kamulaştırma çalışmalarının yapılması amacıyla 24 (yirmidört) ay süre ile 38 adet sürücülü araç kiralama işi

b) Yapılacağı Yer                      :  28 adet araç, Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ İZMİR adresinde bulunan TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde, 2 adet araç Uzundere Trafo Merkezi-İZMİR adresinde bulunan Uzundere Hat Bakım Ekibinde, 3 adet araç için Çitlembik Mevkii Küçük Sanayi Sitesi Yanı Çanakkale Yolu Üzeri Aliağa/İZMİR adresinde bulunan Aliağa İşletme ve Bakım Müdürlüğünde, 3 adet araç Barbaros Mah. 4401 Sok. No: 27/1 MANİSA adresinde bulunan Manisa İşletme ve Bakım Müdürlüğünde, 2 adet araç Rasathane Yolu No: 15 Işıkkent-Bornova / İZMİR adresinde bulunan Batı Anadolu Yük Tevzi Müdürlüğünde çalıştırılacaktır.

c) Süresi                                    :  24 (yirmidört) ay

3 - İhalenin / Ön Yeterlik /

Yeterlik Değerlendirmesinin      :

a) Yapılacağı yer                        :  Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24.09.2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga: RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ihaleye konu araçlar için, yetki belgesi zorunlu olan belgelerin yasal süresi içinde idareye sunulması zorunludur.

1. İdaremizce ön görülen kiralık araçlarda; Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu belgelerden Kamyonet türü araçlar için [K1] yetki belgesi, Minibüs türü araç için ise, [D2] yetki belgesi yeterli olup, Yüklenici firmanın işbaşı yapabilmesi için, sözleşme imzaladıktan sonra en geç 10 (on) işgünü içerisinde, taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren onaylı taşıt belgeleri ile bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren onaylı taşıt kartları ve onaylı teknik belgelerini TEİAŞ Bölge Müdürlüğümüz Makine İkmal Başmühendisliğine teslim etmek zorundadır. Ayrıca D2 belgeli araç öz mal değil ise, kira sözleşmesi ve taşıt kartı belgesini aynı süre içerisinde sunmak zorundadırlar. 2. İdaremizce ön görülen kiralık araçlar için, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yetki belgesi zorunlu olan Otomobiller için [A1] yetki belgesi yeterlidir;

Yüklenici kendi adına kayıtlı olan ÖZ MAL otomobiller (binek) için A1 yetki belgesini ve A1 yetki belgesine işlenmiş taşıt kartlarını sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde TEİAŞ Bölge Müdürlüğümüz Makine İkmal Başmühendisliğine teslim etmek zorundadır. A1 yetki belgesinin belirtilen süre içerisinde TEİAŞ Bölge Müdürlüğümüz Makine İkmal Başmühendisliğine teslim edilmemesi halinde sözleşme fesih edilerek kesin teminatı gelir kaydedilecek ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. ve 26. maddeleri uygulanacaktır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2.

(1) Söz konusu İhaleye katılabilmek için, İdaremizce ön görülen kiralık araçlar ihalesine teklif sunacak firmanın, Teknik Şartnamenin 1-a) bendinde belirtilen Kiralanacak araçlarda aranacak şartlar ile İdari şartnamenin 2. madde 2.1 b) bendinde belirtilen özeliklere sahip araçlardan en az 16 (onaltı) araç isteklilerin öz malı olacaktır. Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu belgelerden K1 ve D2 yetki belgesine haiz araçların; Bağlı bulunduğu ilin Ulaştırma ve Şehircilik Müdürlüklerinden alınan onaylı belgelerini teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar. Öz mal araçlar için, söz konusu araç gruplarından kendi belirleyecekleri araçlara ait araç Tescil ve Trafik Belgesi ("aslı idarece görülmüştür" fotokopi veya noter onaylı). Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen yetki belgesine haiz araçların, taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren onaylı taşıt belgesi, bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren onaylı taşıt kartı ve Teknik Şartnamenin 1-a) bendinde belirtilen Kiralanacak araçlarda aranacak şartlar bölümünde belirtilen özelikleri gösteren onaylı teknik belgesi (Aracın Trafik ve Tescil Belgelerinde belirtilmeyen teknik özellikleri gösteren belge) teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar. İstekliler bu belgeleri ihale dosyası kapsamında teklif mektupları ve diğer istenilen belgelerler ile birlikte asıllarını ya da İdareye "aslı idarece görülmüştür" yaptırmak kaydıyla fotokopilerini veya noter tasdikli fotokopilerini teklif zarfında sunmaları zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.

(4) İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde yapılan “ARAÇ KİRALAMA İŞİ” benzer iş olarak kabul edilecektir.

7800/1-1


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86111 NO.LU “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile devredilmesidir.

1.2 İhalenin kapsamı; MİGEM tarafından düzenlenen 86111 No.lu Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme hakkını kapsar.

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 22.10.2018 Pazartesi Saat:15.00

3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.

TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam aktif varlıklarının” en az 1.500.000 TL, “toplam özkaynaklarının” ise en az 250.000 TL olması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.

3.1. İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler:

3.1.1. TEKLİF SAHİBİ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile e-posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge,

3.1.2. TEKLİF SAHİBİ;

(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur),

3.1.3. TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiler ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi,

3.1.4. TEKLİF SAHİBİ;

(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri,

3.1.5. TEKLİF SAHİBİ;

(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun tüzel kişi üyelerini temsile ve ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,

3.1.6. TEKLİF SAHİBİ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLİF SAHİBİ;

(i) tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri

(ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına ihaleye katılanların temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GİRİŞİM GRUBU temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerince müştereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin noter tasdikli vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri),

3.1.7. İşbu İhale Şartnamesi’nin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) her sayfası TEKLİF SAHİBİ yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (TEKLİF SAHİBİ’nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinin tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir),

3.1.8. İşbu İhale Şartnamesi’nin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont,

3.1.9. RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın alındığına ilişkin Alındı Belgesi,

3.1.10. TEKLİF SAHİBİNİN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam aktif varlıklarını” ve “toplam özkaynaklarını” gösterir belgeler (bilanço vb),

3.1.11. Yabancı TEKLİF SAHİBİ’nin;

1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin;

a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini veya

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini,

2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin;

a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini veya

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur.

3.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar:

ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri kendi adına düzenleyecektir.

KOMİSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ’nden ek bilgi ve belge talep etme hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici teminatın verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı bırakılacaktır.

5 - TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ:

TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MİGEM’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en yüksek tekliften başlanmak üzere sonuçlandırılacaktır.

İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 72 (Yetmiş iki) aylık yatırım ve hazırlık döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve taahhüt eder.

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ: Teklifler en geç 22.10.2018 Pazartesi günü - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim etmeleri zorunludur.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresinde görülebilir ve 500,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 500,00 TL. İhale dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 22.10.2018 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

9 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7769/1-1