13 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30534

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MALUL ARABASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU İHALESİ

ZEYİLNAME-4

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


7 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tekkeköy Belediye Başkanlığından:


25 TON (±%20) HURDA ODUN VE AHŞAP TALAŞI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATILACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİM SİSTEMİ (PLM) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Çubuk Belediyesinden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MALUL ARABASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

CİNSİ

MİKTARI

MALUL ARABASI - KÜÇÜK

255 Adet

MALUL ARABASI - BÜYÜK

600 Adet

TOPLAM

855 Adet

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen malzemeler idari ve teknik şartnameye göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en 08/10/2018 günü saat 12.00’ye kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 09/10/2018 günü saat 10.30’da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7699/1-1


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU İHALESİ

ZEYİLNAME-4

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

1 - Tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulacağı anlaşıldığından ve kamu menfaatinin gözetilmesi amacıyla 18.09.2018 Saat: 10.30 olan ihale tarihi ve saati, 16.10.2018 Saat: 10.30 olarak değiştirilmiştir. Teklif dosyalarının son kabul tarihi 16.10.2018 Saat: 10.00’dur.

İşbu Zeyilname 1 (bir) maddeden ibarettir.

7674/1-1


7 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı “7 Kalem Tıbbi Malzeme” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.09.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7738/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tekkeköy Belediye Başkanlığından:

Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli imar planında ticaret alanına (TAKS:0.70 Yükseklik en çok 3 kat) isabet eden ve imar parseli olan Kutlukent tapunun 1920 ada 7 parsel nolu 2.032,77 m2 taşınmazın (arsanın) satışı yapılacaktır.

Taşınmazın (arsanın) satışı Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 25.09.2018 Salı günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

Taşınmazın muhammen bedeli 2.439.324,00 TL (İkimilyon Dörtyüzotuzdokuzbin Üçyüzyirmidört Türk Lirası) olup, %3 geçici teminatı 75.000,00 TL (Yetmişbeşbindır.

İhaleye katılabilmek için Gerekli belgeler,

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

C) Geçici Teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli ardına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 25.09.2018 Salı günü saat 10:00’a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

7581/1-1


25 TON (±%20) HURDA ODUN VE AHŞAP TALAŞI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATILACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                    :  Aliçetinkaya Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21/4207 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünde bulunan 25 Ton (±%20) Hurda Odun ve Ahşap talaşı (Teknik Şartnameye göre) Kapalı zarf usulü ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığına 20/09/2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü Afyonkarahisar; Hesabına (Banka ve İBAN Hesap Numarası: VAKIFBANK- TR230001500158007282440204) yatırılıp dekontu ile TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğünden KDV dahil 30,00 TL bedelle temin edilebilir.

3 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan firmadan; % 10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir.

4 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7678/1-1


ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİM SİSTEMİ (PLM) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/444505

1 - İdarenin a) Adresi                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Ürün Yaşam Döngüsü Yönetim Sistemi (PLM), teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24.09.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 24.09.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7681/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Çubuk Belediyesinden:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesi Dumlupınar, Kızılca, Yenice ve Yazır Mahallelerinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 26.09.2018 tarihinde Çarşamba günü saat 14.30’da Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından ihalesi yapılacaktır.

1 - Muhammen bedelleri:

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

S. N.

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

m2

HİSSE NİSBETİ

DÜŞEN HİSSE

TOPLAM BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TÜRÜ

1

DUMLUPINAR

ARSA

190001

4

858.00

TAM

858.00

215,000.00 ¨

6,450.00 ¨

Açık

2

DUMLUPINAR

ARSA

190050

3

1861.79

TAM

1861.79

745,000.00 ¨

22,350.00 ¨

Açık

3

KIZILCA

ARSA

190319

5

1212.97

TAM

1212.97

146,000.00 ¨

4,380.00 ¨

Açık

4

KIZILCA

ARSA

190325

4

1018.17

TAM

1018.17

123,000.00 ¨

3,690.00 ¨

Açık

5

YENİCE

ARSA

5226

1

2941.26

TAM

2941.26

1,180,000.00 ¨

35,400.00 ¨

Açık

6

YAZIR

ARSA

190792

5

4936.97

TAM

4936.97

595,000.00 ¨

17,850.00 ¨

Açık

7

YAZIR

ARSA

190785

1

39830.12

TAM

39830.12

4,780,000.00 ¨

143,400.00 ¨

Kapalı

8

YAZIR

ARSA

190790

1

34714.84

TAM

34714.84

4,170,000.00 ¨

125,100.00 ¨

Kapalı

9

YAZIR

ARSA

190791

1

47867.23

TAM

47867.23

5,750,000.00 ¨

172,500.00 ¨

Kapalı

 

İştirakçilerin Açık İhale veya Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri dosya halinde 26.09.2018 tarihinde saat 14.00'a kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yukarıda listede belirtilen Dumlupınar, Kızılca, Yenice Mahallesinde bulunan Gayrimenkul bedelleri %25 peşin geri kalan kısım aylık 12 (on iki) eşit taksit ve Yazır Mahallesinde bulunan Gayrimenkul bedelleri %25 peşin geriye kalan kısmı aylık 24(yirmi dört) eşit taksitte ödenecektir.

3 - İsteklilerden istenilen belgeler

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) Şartname alındı makbuzu.

4 - İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

5 - İhale şartnamesi 250,00-TL. Karşılığında Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

7675/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

K.Ocağı

(100.Yıl)

7811

12

3.000

5.250.000,00

157.500,00

TİCK E=1.60 Y en çok= Serbest

Ticaret ve Konut Alanı

26.09.2018/16:00

K.Ocağı

(100.Yıl)

7811

13

3.000

5.250.000,00

157.500,00

TİCK E=1.60 Y en çok= Serbest

Ticaret ve Konut Alan

26.09.2018/16:05

Kurttepe

(Huzurevleri

6726

1

1.335

2.670.000,00

80.100,00

E=0,60

Hmax=6,50

Sosyal-Kültürel Tesis

26.09.2018/16:10

 

2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için adli sicil belgesi

e) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

f) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

ğ) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya hesap numarasına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir.

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 26.09.2018 günü saat 15.30’e kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir.

İletişim: Çukurova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü 0 (322) 239 64 64 – Dahili  (1124 -1126)

7648/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 11 (Onbir) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 185,18-hektar alana sahip, K25-a1, K25-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 290 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa        (Y)

291762

291497

290259

Yukarı     (X)

4307000

4304554

4307000

 

Poligon:2

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa        (Y)

294000

293999

293798

Yukarı     (X)

4308000

4307865

4308000

 

2 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 2783,96-hektar alana sahip, K24-b3, K24-c1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 338 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa        (Y)

278350

280713

281000

281000

271650

271650

Yukarı     (X)

4285900

4293000

4293000

4284000

4284000

4285795

 

3 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Sülümenli Kasabası, 1140,31-hektar alana sahip, K25-d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 342 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa        (Y)

301001

301001

298701

297700

297700

300235

Yukarı     (X)

4290000

4287566

4286000

4286000

4290000

4290000

 

4 - Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgölakören Mahallesi 1399,21-hektar alana sahip, K24-b2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 345 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa        (Y)

273370

273356

273353

280386

277512

273836

Yukarı     (X)

4318200

4318201

4318214

4319334

4316021

4316052

 

5 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 523,66-hektar alana sahip, : K25-d1, K25-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 346 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa        (Y)

290021

288783

288774

293643

293833

291957

Yukarı     (X)

4288803

4288672

4289661

4289144

4288000

4288000

 

6 - Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Ayazini Kasabası, 1438,89-hektar alana sahip, : J25-d4, K25-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 347 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa       (Y)

290840

286000

286000

291000

291000

290870

Yukarı     (X)

4319060

4319193

4322000

4322000

4319000

4318974

 

7 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Kılıçarslan, Ahmetpaşa ve Tınaztepe Kasabası, 146,31-hektar alana sahip, K24-b4 paftasında aşağıda koordinatları verilen 348 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa        (Y)

265151

265208

266430

266513

266511

Yukarı     (X)

4294750

4295981

4295976

4295485

4294976

 

8 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Kılıçarslan ve Ahmetpaşa Kasabası, 3069,96-hektar alana sahip, K24-c1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 349 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa        (Y)

264617

264607

264607

264607

264604

264603

Yukarı     (X)

4284433

4286000

4287000

4286007

4286482

4287000

 

 

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

Sağa    (Y)

270853

271687

271687

271650

271650

Yukarı     (X)

4287000

4286851

4286000

4285795

4284383

 

Poligon:2

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa       (Y)

271600

264810

264948

271959

271956

Yukarı     (X)

4288185

4289034

4290388

4290363

4289363

 

9 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Kusura ve Gökçealan Köyü, 3291,49-hektar alana sahip, L24-a2, L24-a3, L24-b1, L24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 350 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.    

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa        (Y)

262812

262213

262502

262656

260000

256603

Yukarı     (X)

4250644

4250254

4250429

4250360

4247000

4247000

 

 

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa        (Y)

256602

257000

257000

257031

258000

258000

Yukarı     (X)

4247899

4248000

4250192

4251207

4251177

4251207

 

 

13. Nokta

14. Nokta

15. Nokta

16. Nokta

17. Nokta

18. Nokta

Sağa        (Y)

258020

258000

258000

260000

260000

261000

Yukarı     (X)

4251207

4251208

4251263

4251243

4252750

4252750

 

 

19. Nokta

20. Nokta

21. Nokta

22. Nokta

Sağa       (Y)

261000

264048

264633

264646

Yukarı     (X)

4254919

4254977

4254659

4253989

 

10 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, 1540,85-hektar alana sahip, K4-b4, K24-c1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 350 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa        (Y)

264948

264810

261895

261895

264064

264921

265023

Yukarı     (X)

4290388

4289034

4289400

4292645

4292900

4292860

4292006

 

Poligon:2

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa        (Y)

265166

264574

263014

262614

262019

261974

Yukarı     (X)

4295080

4294654

4294395

4294377

4294965

4295236

 

 

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

Sağa        (Y)

261941

262940

263764

265208

Yukarı     (X)

4295955

4295999

4295999

4295981

 

11 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 2749,75-hektar alana sahip, L24-b1paftasında aşağıda koordinatları verilen 375 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa        (Y)

261000

261000

262000

262000

263000

266000

266000

Yukarı     (X)

4255000

4258995

4259000

4260000

4261000

4261000

4255000

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

 

S.N.

İLÇE

KÖYÜ/KASABASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

--

185,18

34.000,00

1.020,00

26/09/2018

11:00

2

MERKEZ

--

2783,96

62.950,00

1.888,50

26/09/2018

11:00

3

MERKEZ

SÜLÜMENLİ

1140,31

34.000,00

1.020,00

26/09/2018

11:00

4

İHSANİYE

GAZLIGÖLAKÖREN

1399,21

34.000,00

1.020,00

26/09/2018

11:00

5

MERKEZ

--

523,66

34.000,00

1.020,00

26/09/2018

11:00

6

İHSANİYE

AYAZİNİ

1438,89

34.000,00

1.020,00

26/09/2018

11:00

7

SİNANPAŞA

KILIÇARSLAN-AHMETPAŞA-TINAZTEPE

146,31

34.000,00

1.020,00

26/09/2018

11:00

8

SİNANPAŞA

KILIÇARSLAN-AHMETPAŞA

3069,96

69.450,00

2.083,50

26/09/2018

11:00

9

SANDIKLI

KUSURA-GÖKÇEALAN

3291,49

74.450,00

2.233,50

26/09/2018

11:00

10

SİNANPAŞA

--

1540,85

35.000,00

1.050,00

26/09/2018

11:00

11

SANDIKLI

--

2749,75

62.500,00

1.875,00

26/09/2018

11:00

 

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Veriverileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat                 :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                         :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati    :  26/09/2018 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

7677/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu: Aşağıda bilgileri verilen Kocasinan İlçesi, Ahievran Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı sınırları içerisinde bulunan Yavuzselim mahallesindeki arsalar üzerine, 2 Blok (A ve B olmak üzere) bina inşaatlarının kat karşılığı olarak, aynı gün içerisinde ayrı ayrı yapım işinin ihalesidir.

 

S. No

Mevki

Ada

Parsel

Blok Adı ve Bağımsız Bölüm Sayısı

İnşaat Alanı m2

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yavuzselim Mah.

7751

1

A (75 daire+2 dükkan)

11750

10.363.500,00-TL

311.000,00-TL

25.09.2018

14:30

2

Yavuzselim Mah.

7752

1

B (75 daire+2 dükkan)

11790

10.398.780,00-TL

312.000,00-TL

25.09.2018

15:00

 

Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak No: 10 Kocasinan Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. İhale, İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 25.09.2018 tarihinde SALI günü, 14:00’a kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Yapım ve Hakediş Şefliğine imza karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile aynı gün içerisinde, 2 ayrı bloğun da kat karşılığı yapım ihalesi belirtilen saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00-TL yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, 2 ayrı bloğun da kat karşılığı yapım ihalesine katılmak için kullanabilir.

Madde 5 - Blokların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda yapılması planlanan her bir Blok için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri yapım işiyle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, minimum %3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen Blok için ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.

Ayrıca isteklinin teklif mektubunda idareye üste vermeyi teklif ettiği bedel ihale süresinin son 4 ayında 4 eşit taksitler halinde alınacaktır.

Madde 7 - Ekonomik Kriterler ve İş Deneyim Belgeleri:

7.1) İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

7.2) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

7.3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

7.4) İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

7.5) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

I. İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen, ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30’un dan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. (Şirket ortaklarından herhangi birinin iş bitirmesi yeterli sayılacaktır)

II. Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son 15 (onbeş) yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

III. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat mühendisliği ve mimarlıktır.

IV. Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

V. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

VI. İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi yüklenici tarafından verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

İNŞAAT TEKNİKERİ

ŞANTİYE ŞEFİ

EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki unvan) için

TL/Gün

 

MÜHENDİS & MİMAR

TEKNİKER

200

100

 

Ceza uygulanır.

Madde 8 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

8.1) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

8.1.1) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

8.1.2) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

8.1.3) Tebligat için yasal adres bildirimi,

8.1.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

8.1.5) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

8.1.6) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

8.1.7) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

8.1.8) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

8.2) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

8.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi,

8.2.2) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

8.2.3) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

8.2.4) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

8.2.5) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

8.2.6) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

8.2.7) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

8.2.8) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,

8.3) Ortak Girişim Olması Halinde;

8.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

8.3.2) 2017 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),

Madde 9 - Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:

9.1) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklife esas Pay-Puan cetveli (doldurulmuş/ işaretlenmiş ve imzalanmış olarak) Bu belgeler teklif mektubu (iç zarfın) içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

9.2) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

9.2.1) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

9.2.2) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.) , yukarıda (7.1), (7.2) ve (7.3) bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.

Madde 10 - İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapımı İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir.

7685/1-1