11 Eylül 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30532

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Rekabet Kurumundan:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep Üniversitesinden:

Milli Eğitim Bakanlığı Düzce Üniversitesinden:

Milli Eğitim Bakanlığı Çukurova Üniversitesinden:

Milli Eğitim Bakanlığı Dicle Üniversitesinden:

Milli Eğitim Bakanlığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

Milli Eğitim Bakanlığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rekabet Kurumundan:

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1) (14 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2) (4 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

3) (2 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Sınava katılacak olan adayların;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,

4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,

5) Son başvuru tarihi itibariyle 2017 ve 2018 Kamu Personel Seçme Sınavından:

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (280) kişi içerisinde bulunmaları,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmaları,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmaları gerekmektedir.

5 inci madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

SINAVLAR

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

1 - Yazılı Sınav: Sınav 14 Ekim 2018 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

- İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

- HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

2 - Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam (20) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.

SINAVA BAŞVURU

Sınava katılmak isteyen adaylar 14.09.2018 - 28.09.2018 tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

ADRES:

Rekabet Kurumu Başkanlığı

Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No: 9 / 06800 Bilkent/ANKARA

TELEFON

Bilgi İçin          :  (0312) 291 4234 - 4216

Teknik Destek  :  (0312) 291 4340 - 4341 – 4278

7611/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Celalettin Gökmen'e "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası ile "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 26.07.2018 tarihinde başlanmış olup, 27.01.2020 tarihinde son bulacaktır.

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabahattin BÜYÜKBAY'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.07.2018 tarihinde başlanmış olup, 27.07.2019 tarihinde son bulacaktır.

3 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zafer ATAK'a "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.07.2018 tarihinde başlamıştır.

4 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İsmail AKDOĞANBULUT'a Oda Disiplin Kurulu'nun 07.03.2018 gün, 2018/82-85-2 sayılı kararı "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.08.2018 tarihinde başlanmış olup, 08.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

5 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Ali ŞAHİN'e "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.08.2018 tarihinde başlanmış olup, 02.09.2019 tarihinde son bulacaktır.

6 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Niyazi ÖZTÜRK'e Oda Disiplin Kurulu'nun 27.12.2017 gün, 2017/617 sayılı kararı "12 Ay Geçici olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.05.2018 tarihinde başlanmış olup, 27.05.2019 tarihinde son bulacaktır.

7 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yunus KARAOĞLAN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 27.03.2018 gün, 2018/622 sayılı kararı "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.08.2018 tarihinde başlanmış olup, 07.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

8 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Adil BALABAN'a "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.08.2018 tarihinde başlanmış olup, 10.02.2019 tarihinde son bulacaktır.

9 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet CANITEZ'e iki ayrı "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 03.08.2018 tarihinde başlanmış olup, 04.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

7612/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

İstanbul Kadıköy Belediyesi - 206/1 Pafta, 3292 Ada, 171 Parsel - İNANLAR İnş. A.Ş. (0034215518818548) - Yön. Kur. Bşk. Serdar İNAN (0034110389452248), Yön. Kur. Bşk. Yrd. Murat İNAN ve Orhan ARSLAN, Gn. Md. Dilber Gülsen RAMAZANOĞLU - 06.09.2018 tarihli ve 153751 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beş) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - 30451 Ada, 4 Parsel - Fazlı GÜRDAĞ (0006110208948348) - 09.08.2018 tarihli ve 153766 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi - 31183 Ada, 7 Parsel - Sadık SANAR (0006110112136356) - 09.08.2018 tarihli ve 153848 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Esenler Belediyesi - 245DU4D Pafta, 78 Ada, 8 Parsel - Ahmet DEĞERLİ (0034110242713638) - 09.08.2018 tarihli ve 153782 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi - 45748 Ada, 10 Parsel - Sinan DUMAN (0006110287090713) - 09.08.2018 tarihli ve 153799 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Aydın Efeler Belediyesi - 18L-III (138) Pafta, 1212 Ada, 68 Parsel - Yıldırım NAMAZ (0009112116777003) - 06.09.2018 tarihli ve 153694 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Bağcılar Belediyesi - F21C17C4B Pafta, 1825 Ada, 46 Parsel - Göztepe İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0034313090891220) - Şirket Müdürü Murat GÜRGEN - 06.09.2018 tarihli ve 153693 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Ataşehir Belediyesi - 221/1 Pafta, 2504 Ada, 23 Parsel - Utkan İnş. Tur. Oto. Gıda Dış Tic. Ltd. Şti. (0034315052536647) - Şirket Müdürü Mehmet BALKANCI - 06.09.2018 tarihli ve 153691 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi, 2699 ada, 5 parsel - Abdurrahman ATMACA (0006111701423757) - 06.09.2018 tarihli ve 153804 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi, 4393 ada, 13 parsel - Bilal ŞİMŞEK - 06.09.2018 tarihli ve 153789 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Etimesgut Belediyesi, 46797 ada, 4 parsel - Mürsel BELUR (0006110386346430) - 06.09.2018 tarihli ve 153663 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Esenler Belediyesi, 245DT2B pafta, 391 ada, 3 parsel - Demirsoy İnş. Kereste Maran. Otom. Kömür San. Tic. Ltd. Şti. (0034315630548111) - Şirket müdürleri Aydın DEMİRSOY ve Halil DEMİRSOY- 06.09.2018 tarihli ve 153778 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Esenler Belediyesi, 245DT2B pafta, 867 ada, 18 parsel - Lutvi ÇELİK (0034111798480431) - 06.09.2018 tarihli ve 153690 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Keçiören Belediyesi, 31015 ada, 7 parsel - İsmail ARSLANER (0006110159903730) - 06.09.2018 tarihli ve 153754 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7642/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

UNVANI

ADET

BAŞVURU ŞARTLARI

HEMŞİRE

10

Üniversitelerin Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

HEMŞİRE

38

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde çalışma yetki belgesine sahip olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde Androloji uzmanı olarak çalışmak üzere yetki belgesine sahip olmak.

 

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

4 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

5 - İlanda belirtilen unvanların hizasındaki şartları taşımak.

6 - Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3), Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır

7 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8 - Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesh tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

9 - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

10 - Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan personel başvuruda bulunamaz.

11 - Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesh edilenler başvuruda bulunamazlar.

12 - Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile Pozisyonu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Noter vekâleti ile müracaat kabul edilecektir. Eksik belge ile müracaat alınmayacaktır. Süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1 - Fotoğraflı Başvuru Formu, Dilekçe (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresinden temin edilecektir) isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurmaları gerekmektedir.

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4 - Ortaöğretim Mezunları için 2016 Yılı KPSS sonuç belgesi. Lisans Mezunları için 2018 KPSS sonuç belgesi

5 - Plastik dosya.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.dicle.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES                     :  Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı

                                      Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel                   :  0 412 241 10 50-2320-5182-5136

İlan Başvuru Tarihi    :  11/09/2018

Son Başvuru Tarihi    :  25/09/2018

7571/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Başvuru Koşulu

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik/Atom ve Molekül Fiziği A.D.

Profesör

1

İlgili alanda Doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim/Organik Tarım Pr.

Profesör

1

Sito Genetiği ve Bitki Islahı alanında çalışmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık/ Mütercim Tercümanlık A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı/  Rus Dili ve Edebiyatı A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

5

Rus Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

5

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi/ Müzik Eğitimi Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

Güzel Sanatlar Eğitimi lisans mezunu olmak ve Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sınıf Eğitimi alanında veya Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi/Kentleşme ve Çevre Sorunları A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

5

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi/ Siyaset ve Sosyal Bilimler A.D.

Doktor Öğretim Üyesi

5

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

7673/1-1


İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir.

İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 11 - 25 Eylül 2018

 

Birim

Bölüm/Prog./

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği

Prof.Dr.

2

Özel Eğitim, Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler, Görme Engelliler Alanında Profesör olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği

Doç.Dr.

1

Özel Eğitim, Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler, Görme Engelliler Alanında Doçent olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği

Dr.Öğr. Üyesi

1

Özel Eğitim, Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler, Görme Engelliler Alanlarından birinden Doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretimi

Dr.Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretimi

Dr.Öğr. Üyesi

1

Program Geliştirme ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak ve yurt dışında öğretmen eğitimi programlarına katılmış olmak

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç.Dr.

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanında Doçent olmak

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr.Öğr. Üyesi

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanında Doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Prof.Dr.

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanında Profesör olmak

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Doç.Dr.

1

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında Doçent olmak

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Dr.Öğr. Üyesi

1

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği Alanlarından birinden Doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Prof.Dr.

1

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında Profesör olmak

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Prof.Dr.

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz-Amerikan Dilbilimi Alanında Doçent veya Profesör olmak

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Doç.Dr.

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz-Amerikan Dilbilimi Alanında Doçent olmak

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Dr.Öğr. Üyesi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz-Amerikan Dilbilimi Alanlarından birinde Doktora yapmış olmak ve MEB’e bağlı eğitim kurumlarında ya da üniversitelerde kadrolu öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.

İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Dr.Öğr. Üyesi

1

Psikoloji Alanında Doktora yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Dr.Öğr. Üyesi

1

İşletme Alanında Doktora yapmış olmak.

7646/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

1

Makro İktisat

Profesör

Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

1

Biyokimya

Doktor Öğretim Üyesi

Perfüzyon Teknikleri

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

1

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

7572/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

KIRAC PETROL ÜRÜN TİC.LTD ŞTİ

44-HYB-3788

TS 11939/Ekim 2013

TS 12820/Temmuz 2006

30.07.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

PORGALI OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

44-HYB-366

TS 12047/Aralık 2013

30.07.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

CANTEL ELEKT. TELEKOM TURİZM MED. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

44-HYB-3686

TS 12845/Nisan 2016

TS 12739/Nisan 2016

30.07.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

NECATİ KARCI-WORLD COMPUTER

44-HYB-3757

TS 10079/Nisan 2015

TS 10956/Şubat 2012

TS 12498/Ekim 2015

TS 12134/Kasım 2014

30.07.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

İNVİTE TEKNOLOJİ-HAKAN YILDIRIM

44-HYB-3758

TS 10079/Nisan 2015

TS 12134/Kasım 2014

TS 12498/Ekim 2015

30.07.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

VAHİT BAYRAM-BAYRAM OTOGAZ

44-HYB-3747

TS 11939/Ekim 2013

30.07.2018

Ara Kontrol Olumsuz

TETRA TELEKOM ÖZELEĞİTİM VE TİCARET LTD. ŞTİ.

44-HYB-3729

TS 12871/Nisan 2012

TS 12739/Nisan 2016

30.07.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

ADNAN BOYRAZOĞLU-PETROL ÜRÜNLERİ SATIŞI

44-HYB-339

TS 11939/Ekim 2013

27.08.2018

Firma Talebi

7580/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Belge Türü

Belge Durumu

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

ARABAN PET. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-794

HYB

FESİH

TS 12820 - TS 11939

31.08.2018

Firma İsteği

MTEL ELEK. TELSİZ MED. SAN. VE TİC. LİM. ŞİRKETİ

27-HYB-4301

HYB

FESİH

TS 12426/İPTAL -

TS 10956 - TS 12681

5.07.2018

Talimata Aykırılık

NURAL ASAN.-AHMET BEYHAN NURAL Esnaf

27-HYB-4329

HYB

FESİH

TS 12255/İPTAL

5.07.2018

Talimata Aykırılık

ÖKKEŞ MAHİR GÜMÜŞDİREK GÜMÜŞ ASEL ASAN.

27-HYB-4145

HYB

FESİH

TS 12255

16.07.2018

Üretim Yeri Değişikliği

ESRA ÖZDEMİR KAR YAN. SÖN. SAHIS

27-HYB-4322

HYB

FESİH

TS 11827/İPTAL

5.07.2018

Talimata Aykırılık

İLİK İNŞ. TAŞ. GIDA TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4353

HYB

FESİH

TS 13075

20.07.2018

Firma İsteği

BAĞCI İKLİM.-DURMUŞ BAĞCI Esnaf

27-HYB-4204

HYB

FESİH

TS 12865 - TS 12355- TS 10079

5.07.2018

Talimata Aykırılık

AHMET SERCAN PET. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4319

HYB

FESİH

TS 12820 - TS 11939

5.07.2018

Talimata Aykırılık

MEHMET TİRYAKİ Esnaf

27-HYB-3926

HYB

FESİH

TS 12820 - TS 11939

11.07.2018

Firma İsteği

ACIOĞLU PİZA YEMEK VE İKRAM ORGANİZASYONU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4040

HYB

FESİH

TS 13075

16.07.2018

Firma İsteği

KERVAN PET. AKAR. ÜRÜN. TAŞI. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-387

HYB

FESİH

TS 12820 - TS 11939

11.07.2018

Firma İsteği

MEHMET HALİL DAĞCILAR - CHT ELEK. OTO. VE MAK. SAHIS

27-HYB-4359

HYB

FESİH

TS 12831

31.07.2018

Firma İsteği

GÜRBÜZLER OTO. VE PET. ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-247

HYB

FESİH

TS 12820 - TS 11939

28.08.2018

Firma İsteği

MEDİ BB MED. SAĞ. DANIŞ. ARACILIK HİZMETLERİ KIRTASİYE İTH. İHR. SAN. VE TİC. G.ANTEP ŞUB. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4316

HYB

FESİH

TS 13011 - TS 12426

5.07.2018

Talimata Aykırılık

AKIM TEK. SER.-ADEM KAYNAK

27-HYB-4317

HYB

FESİH

TS 12850

5.07.2018

Talimata Aykırılık

G.ANTEP 27 TURİZM TAŞ. OTO. GIDA TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-684

HYB

FESİH

TS 13111/İPTAL

5.07.2018

Talimata Aykırılık

KÜRŞAT ÖZEL GÜV. EĞİTİM HİZM. SAVUNMA LTD. ŞTİ.

27-HYB-369

HYB

FESİH

TS 12782

5.07.2018

Talimata Aykırılık

SEDAT BALCI İNŞ. TAAHHÜT GIDA TEM. HİZ. SAN. VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

27-HYB-4323

HYB

FESİH

TS 12868 - TS 12866

5.07.2018

Talimata Aykırılık

GAZİKENT MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-596

HYB

FESİH

TS 12047

13.07.2018

Firma İsteği

7575/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan Kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 

 

Metruk Yapılar:

METRUK 20 LİSTESİ

Analiz No

Mahalle

Semt

Sokak- Cadde

Kapı No

Adı Soyadı

Encümen Kararı

2348

Öncüler

Hıdırlıktepe

Serpmeler

4/1

HÜSEYİN DEDEOĞLU Vrs.

16.08.2018/1758/4065

 

İlgililere ilanen duyurulur.

7614/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

63473 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7565/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7556/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7557/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7558/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7559/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7560/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7561/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7562/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7563/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7564/1-1


Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ