11 Eylül 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30532

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


24 SAAT KESİNTİSİZ 1 ADET SÜRÜCÜLÜ KAZICI YÜKLEYİCİ (TERS KEPÇE) ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TELSİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1

Deniş 1/A Panosundan 430.000 ton kömürün STSEÜAŞ Bant Bunkerine, Krible Tesisine veya Bunker Stok Sahasına yüklenip taşınması ve boşaltılması işi.

2018- 441948

2018- 1379

19.09.2018

15:00

80 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111    45500 Soma/MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

7622/1-1


24 SAAT KESİNTİSİZ 1 ADET SÜRÜCÜLÜ KAZICI YÜKLEYİCİ (TERS KEPÇE) ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

2018/2019 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz 1 adet Sürücülü Kazıcı Yükleyici (Ters Kepçe) araç kiralama hizmeti işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.

İhale kayıt no                             :  2018/440145

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası      :  (276) 231 14 91 - (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2018/2019 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz ve 1 adet Sürücülü Kazıcı Yükleyici(Ters Kepçe) olup kampanyamız tahmini 115 gündür (± % 20 toleranslı). Hizmet sabah saat 07.30’da başlayacak ertesi gün saat 07.30’e kadar 24 saat (1 gün) kesintisiz yapılacaktır.

                                                     İstenen araçların özellikleri:

                                                     Kazıcı Yükleyici (Ters Kepçe) Özellikleri (1 Adet):

                                                     Motor gücü en az 80 hp,2000 yılı ve üst model.

                                                     Geri viteste sesli uyarılı.

b) Yapılacağı yer                       :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24.09.2018  Pazartesi günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148/UŞAK adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Teklifler, 24.09.2018 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar, Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı       No: 148/UŞAK adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7610/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye, Kireç ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/441428

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070  KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası         :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  - Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya döneminde kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı v.b. işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine belirli aralıklara taşınması. İşletme malzemeleri ve pancarın işlenmesi sonucu oluşan atıkların biriktirilmeden idarece belirlenen yerlere taşınması, tarif edilen şekilde istiflenmesi, döküm saha yolunun hazırlanması, kampanya sonu saha tesviyesinin yapılması, saha içinde kalan atık malzemenin gösterilen yerlere dökülmesi.

                                                         - Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme talimatlarına uygun şekilde, kireç ocakları sürekli dolu tutulacak şekilde doldurma kovalarına doldurularak kireç ocaklarının beslenmesi.

                                                         - Pancar Yüzdürme Hizmeti: Pancarın silolardan işletme talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. Pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve fabrika sahasında yapılacak temizlik, bakım v.b. meydan işleri.

                                                         Miktarı ve türü: Kampanya süresi olan ±%20 toleranslı 70 Gün boyunca toplam 49 personel, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici kepçe ve 2 adet damperli kamyon ile Tahmil tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 89900 ton), Kireç ocaklarının doldurulması hizmeti (tahmini 15140 ton), Pancar Yüzdürme ve Meydan işleri (tahmini 256000 ton)’nin yapılması işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren 70 (±%20 toleranslı) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  24.09.2018 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 7638/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

İKN: 2018/422832

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 50.000 adet 435x380x255 mm lik ve 50.000 adet 270x525x295 mm lik toplam 100.000 adet oluklu karton kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.09.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

7376/1-1


TELSİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/434699

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-397    0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                    :  Geniş alan kaplama telsiz sistemi kurulumu için 5 kalem malzeme alımı

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat 325 nolu oda) 04/10/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. kat 325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale Komisyonu Şefliğinden (3. kat, 325 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7579/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

GAZİANTEP

1 - İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 11 adet arsanın satış ihalesidir.

 

S.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (m²)

İmar Durumu

Tahmini m² Birim Fiyatı

Tahmini Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat

  1

Bağlarbaşı

6220

7

1576.29

E:1.35 Konut

1.400,00 TL

2.206.806,00 TL

66.204,18 TL

  2

Bağlarbaşı

6220

8

1576.29

E:1.35 Konut

1.400,00 TL

2.206.806,00 TL

66.204,18 TL

  3

Bağlarbaşı

6220

9

1576.29

E:1.35 Konut

1.400,00 TL

2.206.806,00 TL

66.204,18 TL

  4

Bülbülzade

5350

12

4776.39

A-3 E:1.35

1.400,00 TL

6.686.946,00 TL

200.608,38 TL

  5

Dumlupınar

6379

2

5483.49

E:1.50 Konut

1.200,00 TL

6.580.188,00 TL

197.405,64 TL

  6

Güneykent

5400

4

2241.41

A-3 E:1.15

1.000,00 TL

2.241.410,00 TL

67.242,30 TL

  7

K. Kızılhisar

388

3

4908.47

E:1.50 Konut

1.600,00 TL

7.853.552,00 TL

235.606,56 TL

  8

K. Kızılhisar

237

7

6384.18

E:2.00 Konut

1.600,00 TL

10.214.688,00 TL

306.440,64 TL

  9

Mavikent

7602

1

1799.92

E:1.50 Ticari

1.900,00 TL

3.419.848,00 TL

102.595,44 TL

10

Mavikent

286

6

25670.47

E:1.50 Konut

1.400,00 TL

35.938.658,00 TL

1.078.159,74 TL

 

2 - İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların ihalesi 26/09/2018 ÇARŞAMBA günü Saat 14:00’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 26/09/2018 ÇARŞAMBA günü Saat 12:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00 (Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,

g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7621/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ

Bolu İli Merkez İlçesi Büyükcami Mahallesi Yeni Belediye Binası yanında bulunan A Blok Teraslı Çarşı ve C Blokta bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, 36, 37 maddelerine göre kapalı teklif usulüne göre satılacaktır.

 

SIRA

NO

MAHALLE

MEVKİİ

CİNSİ

HİSSE

ORANI

İMAR

DURUMU

ALANI

(m2)

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE GÜN

VE SAATİ

1

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok

1. Kat

4 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

1. Kat

(Kat İrtifakı)

163,88

1.035.000,00 TL

31.100,00 TL

21.09.2018

Saat: 14:00

2

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok

2. Kat

8 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

2. Kat

(Kat İrtifakı)

160,62

845.000,00 TL

25.400,00 TL

21.09.2018

Saat: 14:02

3

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası A Blok

2. Kat

9 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

2. Kat

(Kat İrtifakı)

95,30

501.000,00 TL

15.100,00 TL

21.09.2018

Saat: 14:04

4

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası C Blok

Zemin Kat

1 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

Zemin Kat

(Kat İrtifakı)

217,29

3.915.000,00 TL

117.500,00 TL

21.09.2018

Saat: 14:06

5

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası C Blok

1. Kat

4 no’lu

(İşyeri Dükkan)

Tam

1. Kat

(Kat İrtifakı)

234,43

1.880.000,00 TL

56.400,00 TL

21.09.2018

Saat: 14:08

 

Yukarıda nitelikler, diğer özellikler, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca 21/09/2018 Cuma günü Saat 14:00 ve mütakiben Bolu Belediye İhale Salonunda ihale ile satılacaktır. Taşınmaz mal satış şartnamesi 250 TL (iki yüz elli TL) ücret karşılığında satın alınabilir.

Madde 2 - MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin Geçici teminat bedelini 13:30’a kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihalesine girecek her taşınmaz mal alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.

Madde 3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

a- İhale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/A-36-37 maddeleri olup kapalı teklif usulüdür.

b- Tekliflerin sunulacağı adres Bolu Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğüne saat 13:30’a kadar verecektir.

c- İhale Tarih ve Saati 21/09/2018   14:00 Müteakiben

d- Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

Madde 4 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI (İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER)

a- DIŞ ZARFIN İÇİNDE BULUNACAKLAR

1 - İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.(Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

3 - Geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu.

4 - Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti.

5 - Gerçek Kişiler için İkametgah belgesi.

6 - Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

7 - Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)

8 - Şartname alındı makbuzu.

9 - Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).

10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

b- DIŞ ZARFIN SUNULMASI

1 - Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istedikleri ile sıra numarası ve Dükkan numarası olacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

2 - Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.

3 - Taşınmazların Kapalı Teklif usulü ile teklif verecekler. İhale Zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 21.09.2018 tarihinde 13:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecekler.

Madde 5 - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1 - Teklifin açılma saati geldiğinde tutanakla kaç teklif geldiği belirlenir. Alınma sırasına göre açılarak istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olup olmadığına bakılır. Teminatı ve belgeleri eksik olanın iç zarfı açılmadan ihaleden elenir. Bunlar ihaleye katılamazlar.

2 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar haricindekiler ihale salonundan çıkartılır. Verilen tekliflerde şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları uygun olmayan teklif mektubu olarak değerlendirilir.

3 - Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda hazır bulunan en yüksek üç istekliden sözlü veya yazılı teklif alınmak sureti ile ihale sonuçlandırılır. (Ek fıkra 25.01.2007-5577-1’ci mad.)

Madde 6 - İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde 7 - İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en gen 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak sureti ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi www.bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak görebilir.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.

İlan olunur.

7639/1-1