10 Eylül 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30531

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


MEYDAN ARAÇ HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Göreme Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için “Personel Taşıma Hizmeti” ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 20.000,00 TL (YirmibinTürkLirası) geçici teminatı da teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA " adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari ve Teknik Şartnamelere “www.kizilay.org.tr/ihale ilanları” adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 02 EKİM 2018 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 3 EKİM 2018 saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7583/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  21.09.2018 Cuma Günü - Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/ KOCAELİ

3 - İhale Usulü                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                 :  Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar

                                                     Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)

5 - Şartname Bedeli                   :  100,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 - Teklif mektuplarının en geç 21.09.2018 Cuma günü saat 11:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mahalle

Ada/

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

1

Başiskele/ Kullar/ Ovacık Mahallesi

245/18

47.845,75

Spor Tesis Alanı

25.000.000,00 TL

750,000.00 TL

21/09/2018

11.00

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

7535/1-1


MEYDAN ARAÇ HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

2018/2019 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 2 Adet Sürücülü Damperli kamyon olmak üzere toplam 3 araçla meydan araç hizmetleri alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.

İhale kayıt no                             :  2018/438439

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası      :  (276) 231 14 91 (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2018 / 2019 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik

                                                     Tekerlekli Yükleyici ve Sürücülü 2 Adet Damperli kamyon olmak üzere toplam 3 araçla meydan araç

                                                     hizmetleri işi olup, kampanyamız tahmini 115 gündür (± %20 toleranslı). Hizmetler sabah saat 07.30’da

                                                     başlayacak ertesi gün saat 07.30’e kadar 24 saat (1 gün) kesintisiz yapılacaktır.

                                                     İstenen araçların özellikleri:

                                                     a- Lastik Tekerlekli Yükleyici Özellikleri (1 Adet):

                                                     En az 2 m³ kova hacmi (kova düz dişli olacak) Motor gücü en az 150 hp, 2000 yılı ve üst model.

                                                     Geri viteste esli uyarılı.

 

                                                     b- Damperli Kamyon özellikleri (2 Adet) :

                                                     1. Kamyon Özelliği: Motor Gücü En az 120 hp, modeli ise 2000 yılı veya üstü olacaktır. Damperi hidrolik

                                                     kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20 m. Damper sızdırmaz yapıda. Asgari 8 ton istiap hakkı.

                                                     2. Kamyon Özelliği: Motor Gücü en az 180hp,modeli ise 2000 yılı ve üstü olacaktır. Damperi hidrolik

                                                     kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20 Damper sızdırmaz yapıda. Asgari 15 ton istiap hakkı.

b) Yapılacağı yer                       :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21.09.2018 – Cuma günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148/UŞAK adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiz türklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Teklifler, 21.09.2018 – Cuma günü günü saat 14:30’a kadar, Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148/UŞAK adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7593/1-1


KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih-Saati

Teslim Süresi

1

3.000.000 Adet Kömür Torbası Alımı

440166

2018-1377

26.09.2018-14.00

60 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

7591/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                    :  Birecik / ŞANLIURFA

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi

                                                                  yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/06/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile) :  3.793.900 TL

f) Geçici Teminatı                                   :     265.573 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı

                                                                  Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat  159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  25/09/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat  155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7568/2-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Göreme Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

SATILACAK TAŞINMAZIN

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Köyü

Vasfı

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Belediye

Hissesi

İmar

Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

Şartname

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

ve Saati

1

Nevşehir

Merkez

Göreme

Arsa

173

2

869.80 m²

Tam

Otel Alanı

Kask

0,30 2 kat

2.348.460,00

70.453,80

100,00

25.09.2018

14:00

 

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Nüfus kayıt örneği,

3 - İkametgah belgesi,

4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),

3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 25.09.2018 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

7525/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından:

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/07/2017 Tarih ve 13/51 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmazlar satışa sunulacaktır.

 

Dosya

No

Ada/Parsel

Alanı

(m²)

Hisse

Durumu

İmar Durumu

1.

12482/3

4.124,63

Tam

Samsun, Canik, Merkez Yeni Mahalle 12482 ada 3 Nolu Parsel; İmar planında Konut + Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok: 12 katlı yere isabet etmektedir. Yeni Mah Hurdacılar alanı plan notlarının 19. Maddesine göre toplam inşaat alanı 8.461,46 m2 dir.

2.

12482/4

4.125,32

Tam

Samsun, Canik, Merkez Yeni Mahalle 12482 ada 4 Nolu Parsel; İmar planında Konut + Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok: 12 katlı yere isabet etmektedir. Yeni Mah Hurdacılar alanı plan notlarının 19. Maddesine göre toplam inşaat alanı 8.462,86 m2 dir.

 

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı talep karşılığında ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir.

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: 19/09/2018 Çarşamba Günü Saat:14.00’da, Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 - 55080 Canik/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazların tespit edilen muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’den istisnadır.)

 

Dosya No

Ada/ Parsel

Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

1.

12482/3

4.124,63

16.498.520,00TL.

(Onaltımilyondörtyüzdoksansekizbinbeşyüzyirmilira)

494.956,00TL.

(Dörtyüzdoksandörbindokuzyüzellialtılira)

2.

12482/4

4.125,32

14.438.620,00TL.

(Ondörtmilyondörtyüzotuzsekizbinaltıyüzyirmilira)

433.159,00TL.

(Dörtyüzotuzüçbinyüzellidokuzlira)

İstekliler hangi parselin ihalesine girecek ise o dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar 19/09/2018 Çarşamba Günü Saat:14.00’a kadar, yatırılmış olacaktır. Ada Parsel No belirtilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

a- Nüfus cüzdanı sureti

b- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.

ç- Geçici teminat makbuzu veya mektubu.

d- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.

f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

g- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

k- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

l- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

m- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.

n- Güvenlik Soruşturması/Araştırması.

o- Sabıka Kaydı.

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İlan olunur.

7513/1-1